So 153

348 views
248 views

Published on

Nội san Mùa Gặt số 153 của Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Moscow.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

So 153

 1. 1. Đức. Và thế là cả nhà cùng lên xe - ông, vợ mình và cô con gái lúc ấy mới 3 tuổi. Cô con gái bé nhỏ chưa bao giờ đi xa vào ban đêm. Bé tỏ vẻ sợ hãi trong đêm đầu tiên phải ở trong xe hơi, trong khi bên ngoài trời tối đen như mực. "Ba ơi, mình đang đi đâu vậy ba?" "Đến nhà chú của con, ở Đức." "Ba có khi nào tới nhà của chú chưa?" "Chưa." "Vậy làm sao ba biết đường được?" "Ừ,MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN có lẽ, nhưng chúng ta có thể xem bản đồ."“ Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, Ngừng một chút... "Ba có biết xem bảnĐể lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa đồ không ba?" "Biết chứ, chúng ta sẽ đến Trời mình!.” nơi an toàn thôi, con cưng." Thi-thiên 146 :5 Ngừng một chút nữa. "Vậy chúng ta sẽ ăn KHI BA LÁI XE cái gì nếu đói bụng mà vẫn chưa đến nơi?" "Chúng ta sẽ dừng dọc đường vàoTiến sĩ Wan đã chia sẻ một kinh nghiệm những nhà hàng đâu đó để ăn nếu thấynhư sau:Trong khi ông và gia đình ở đói bụng."Châu Âu, có một lần họ phải lái xe ba "Ba có biết chắc là trên đường đi sẽ cóngày liền, cả ngày lẫn đêm, để đi đến những nhà hàng như vậy hay không?" 1
 2. 2. ta cũng chỉ biết như cô bé kia -- "Nước"Có, ba biết, có nhiều lắm." Đức", nhưng không thể hiểu được đó là ở đâu hay nó như thế nào cả.) Chúng ta"Thế ba có biết ở đâu không?" "Ồ không, không biết đường đi, chúng ta không biếtnhưng chúng ta có thể tìm được." đọc bản đồ, chúng ta không biết liệu có những nhà hàng dọc đường hay không.Cuộc đối thoại như thế được lặp đi lặp lại Nhưng cô bé nhỏ BIẾT một điều quanvài lần trong đêm đầu tiên, đêm thứ hai trọng nhất -- Cha đang lái xe -- và vì thếcũng thế. Nhưng vào đêm thứ ba, cô bé nên cô bé sẽ được an toàn và bình an. Côyên lặng. Người cha nghĩ có lẽ con gái đã bé biết rằng Cha sẽ cung cấp tất cả nhữngngủ quên rồi, nhưng khi ông nhìn vào nhu cầu nào bé cần.kính chiếu hậu, ông thấy cô bé vẫn cònthức và đang nhìn ngắm chung quanh rất Đôi khi chúng ta sợ hãi khi nhìn về tươngbình tĩnh. Ông không thể không thắc mắc lai vô định. Nhưng Chúa không để chúngtại sao cô bé không hỏi những câu hỏi kia ta lang thang một mình, ngược lại, Ngàinữa... dắt chúng ta đi. Có người Cha yêu thương nắm tay dẫn dắt, chúng ta còn lo sợ gì..."Con cưng à, con có biết chúng ta đang đi Bạn có biết Cha của bạn, vốn là Ngườiđâu không?" "Đi đến Đức, đến nhà của Chăn Hiền Lành, đang lái chiếc xe cuộcchú." đời hôm nay? Thái độ và phản ứng của bạn - là một hành khách, cũng là đứa con"Con có biết làm sao chúng ta đến được của Ngài - như thế nào?đó không?" "Dạ không." Bạn có thể đã từng hỏi Cha rất nhiều"Thế sao con không hỏi nữa?" "Bởi vì câu hỏi trước đây, nhưng hôm nay, bạnchính ba đang lái xe mà." cũng có thể như cô bé nhỏ kia, bắt đầu nhận thức được điều quan trọng nhất cầnSuy gẫm : quan tâm đến là, "chính Cha Yêu Thương của mình đang cầm lái!"BỞI VÌ BA ĐANG LÁI XE! Câu trả lời Ban Biên Tập.của một đứa trẻ 3 tuổi đã trở thànhsức mạnh và sự khích lệ cho người KHẢI TƯỢNG HỘI THÁNHcha, một mục sư, trong nhiều năm sau “ - Hãy trang bị cho dân sự ta lời đức tin.đó mỗi khi ông có những câu hỏi, - Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có.những thắc mắc trên bước đường theo - Dạy họ các sử dụng chúng.Chúa. - Và gửi họ vào chiến trường bách chiến- bách thắng cho Chúa.”Đúng như thế, Cha của chúng ta đang ( khải tượng của mục sư Ulf Ekman, Mụclái xe. Chúng ta có thể không biết sư trưởng của dòng chảy Lời Sự Sống)được đích đến (và thỉnh thoảng chúng 2
 3. 3. sù Đức Chúa Trời ®· t¹o dùng ra t×nh dôc TÌNH DỤC TRƯỚC chø kh«ng ph¶i lµ ma quû. Ma quû HÔN NHÂN không biÕt s¸ng t¹o nã chØ biÕt lµm ®å rëm mµ th«i. Đức Chúa Trời t¹o dùng ra Gi÷a nh÷ng ng­êi t×nh dôc mét c¸ch tèt lành nh­ng con ®Çn «ng vµ ®µn bµ ng­êi ë d­íi sù ¶nh h­ëng cña ma quû th­êng cã mét vë biÕn nã trë thµnh xÊu xa. kÞch nh­ sau: Đức Chúa Trời t¹o dùng mäi c¸i Chµng thanh niªn ®Òu tèt lµnh, x©y dùng nã trªn c¬ së lµ tèt gÆp c« g¸i , anh ta lµnh vµ nã kÕt thóc lu«n lu«n lµ tèt lµnh. mêi c« g¸i ®i ch¬i Con ®­êng cña t×nh yªu ®ã lµ con ®­êng sau ®ã nãi víi nµng cña tèt lµnh. X¸c thÞt tù nã lµ xÊu xa. KÕt r»ng “ anh yªu em”. qu¶ cña viÖc ®i theo con ®­êng cña thÕ Sau ®ã mét lóc gian nµy lµ con ®­êng cña x¸c thÞt lµ sÏ kh«ng l©u n÷a anh bÞ mÊt ®i sù tin cËy, mang thai ngoµi ýta l¹i nãi “ anh yªu em nhiÒu l¾m vµ muèn vµ bÖnh tËt nµo ®ã. Ưu viÖt cñakh«ng sèng thiÕu em , h·y chiÒu anh ®i”. viÖc ®i theo con ®­êng cña Đức ChúaC« g¸i ®ång ý vµ hä quan hÖ t×nh dôc víi Trời, con ®­êng t×nh yªu lµ trong ®êinhau, sau ®ã c« g¸i mang thai ®Õn chµng sèng cã sù ph­íc lµnh sù b×nh an cñatrai vµ nãi” em ®· mang thai chóng m×nh Đức Chúa Trời, sù vui mõng v©ng phôcc­íi nhau ®i “. Nh­ng chµng trai tr¶ lêi “ Chóa.nµy c« bÐ sao em ng©y th¬ thÕ “ vµ bá ®i. Khi mµ kÕt qu¶ cña x¸c thÞt cã sù ThËt sù lµ chµng trai ®· ch­a tõng mang thai th× th­êng th­êng c¸ch gi¶iyªu c« bÐ ®ã. Anh ta chØ bëi x¸c thÞt ham quyÕt trong tr­êng hîp nµy lµ n¹o thai.muèn c« mµ th«i. TÊt c¶ nh÷ng g× anh ta NhiÒu ng­êi nghÜ r»ng chØ gi¶i quyÕt c¸imuèn là dïng c« g¸i ®Ó tho¶ m·n m×nh, thai lµ gi¶i quyÕt ®­îc nan ®Ò. §iÒu nµy®©y lµ x¸c thÞt. X¸c thÞt ®ã lµ t×nh yªu hoµn toµn không chÝnh x¸c mét chót nµo!th­¬ng rëm kh¸c víi t×nh yªu thËt cña N¹o thai không gi¶i quyÕt ®­îc nan ®ÒĐức Chúa Trời . T×nh yªu th­¬ng lµ cña c¸c b¹n. N¹o thai ®ã lµ tiÒn c«ng cñamong muèn d©ng hiÕn m×nh cho ng­êi téi lỗi. N¹o thai cã thÓ g©y ra nh÷ng vÕtkh¸c trong khi ®ã x¸c thÞt l¹i mong muèn th­¬ng cña thÓ x¸c, Đã lµ ch­a nãi ®Õndïng ng­êi kh¸c ®Ó tho¶ m·n m×nh. NÕu nh÷ng vÕt th­¬ng vÒ ®¹o ®øc vµ t©m lýnh­ chµng trai thùc sù yªu th­¬ng c« g¸i mµ cã thÓ không thÓ ch÷a ®­îc. NÕu nh­nh­ Đức Chúa Trời yªu th­¬ng th× anh cã sù ch÷a lµnh ®Õn th× nã cã thÓ kÐo dµita sÏ nghÜ nhiÒu vÒ c« g¸i h¬n lµ nghÜ vÒ ra hµng nhiÒu n¨m. qu¸ tr×nh n¹o thai cãm×nh. thÓ ®au ®ín vµ khã kh¨n lµ viÖc sinh con. §©y lµ b­íc rÊt quan träng ®Ó hiÓu Tr­íc khi quyÕt ®Þnh b¹n h·y t×m lêiquan ®iÓm cña Đức Chúa Trời vÒ t×nh khuyªn n¬i Môc s­ vµ nh÷ng ng­êi uydôc, bëi v× Đức Chúa Trời t¹o dùng t×nh tÝn kh¸c bªn c¹nh b¹n. Khi cã sù thödôc cho t×nh yªu vµ d©ng hiÕn chø kh«ng th¸ch ®Õn tèt nhÊt h·y v©ng phôc lêi Đứct¹o t×nh dôc cho x¸c thÞt vµ nhu cÇu. ThËt Chúa Trời: H·y ch¹y khái sù d©m dôc. 3
 4. 4. Trong Cùu ­íc, Đức Chúa Trời ®· «ng ta không hÒ yªu trong suèt cuéc ®êiban cho d©n Israen mét ®iÒu r¨n nÕu nh­ m×nh.mét ng­êi ®µn «ng lÊy mét ng­êi ®µn bµ Cßn nÕu sù tè c¸o ng­êi ®µn «ng lµtrinh tiÕt th× ph¶i ch¨m lo ng­êi ®ã ®Õn chÝnh x¸c th× ng­êi ®µn bµ bÞ kÕt téi lõaträn ®êi. Cßn nÕu ng­êi ®µn bµ mÊt sù dèi cha mÑ vµ chång, sÏ bÞ l«i ra ngoµitrinh tiÕt cña m×nh th× ®¸ng téi chÕt. Mét thµnh vµ d©n chóng nÐm ®¸ cho ®Õn chÕtsè l­îng m¸u rÊt nhá bëi mµng trinh bÞ bëi v× ng­êi ®µn bµ ®· lµm mét viÖc « uÕr¸ch cã thÓ chøng tá sù trinh tiÕt cña trong nhµ cña cha m×nh. H×nh ph¹t cña sùng­êi phô n÷. NÕu nh­ cã b»ng chøng mÊt trinh ®ã lµ sù chÕt.r»ng ng­êi phô n÷ mÊt sù trinh tiÕt tr­íc T¹i sao h×nh ph¹t vÒ sù mÊt trinh l¹ikhi lÊy chång th× ng­êi chång cã thÓ huû nghiªm kh¾c nh­ vËy? H×nh ph¹t nµy lµbá h«n lÔ nµy, anh ta không cßn chÞu nghiªm kh¾c ®Ó cho sù kÝnh sî Chóa ngùtr¸ch nhiÖm víi ng­êi ®µn bµ nµy n÷a, trªn toµn d©n Issraren ®Ó hä tr¸nh kháinÕu nh­ ng­êi phô n÷ mÊt sù trinh tiÕt lµ ®iÒu ¸c ph¹m sù d©m dôc bËy b¹. Đứcbëi do cã mèi quan hÖ tình dục tr­íc h«n Chúa Trời biÕt vÒ kÕt qu¶ ®au khæ cña téinh©n th× đã chèng l¹i lêi d¹y cña Đức lçi vµ muèn cøu loµi ng­êi ra khái sù ®auChúa Trời. ®ín do téi lçi ®em l¹i. Trong tr­êng hîp n¶y sinh ra sù C¸c b¹n thö nghÜ xem ®iÒu g× x¶y ranghi kþ, Đức Chúa Trời bµy tá ra c¸ch ®èi víi b¶n th©n b¹n nÕu nh­ luËt ph¸pgi¶i quyÕt rÊt lµ râ rµng. b»ng chøng tinh ngµy x­a vÉn cßn tån t¹i ®Õn b©y giê. DÜs¹ch cña ng­êi phô n÷ ®ã lµ ph¶i t×m nhiªn lµ chóng ta sÏ r¬i vµo khñng ho¶ngthÊy “dÊu hiÖu cña sù trinh tiÕt “. §iÒu tµi chÝnh, c¸c phiªn toµ vµ c¸c phßngnµy cã nghÜa lµ cã vÕt m¸u ë trªn tÊm ga. kh¸m sÏ ®Çy dÉy nh÷ng ng­êi tranh c·iCha mÑ cña c« g¸i ph¶i ®­a cho vî chång vÒ dÊu hiÖu cña sù trinh tiÕt. SÏ gi¶m ®imíi c­íi mét bé ga ®Öm míi trong ®ªm tr«ng thÊy nh÷ng bÖnh tËt l©y lan quat©n h«n. NÕu nh­ ng­êi ®µn «ng sau ®ªm ®­êng sinh dôc vµ n¹o thai. Ng­êi ta sÏt©n h«n tè c¸o vî m×nh lµ mÊt trinh th× suy nghÜ kü h¬n tr­íc khi tõ biÖt sù trinhcha mÑ sÏ mang ®Õn cho c¸c tr­ëng l·o tiÕt cña m×nh.tÊm ga mµ hai vî chång ®· ngñ ®ªm t©n Tr­íc khi ®i tiÕp t«i muèn nãi víih«n. NÕu nh­ dÊu hiÖu sù trinh tiÕt ®­îc nh÷ng ng­êi thanh niªn. Ng­êi ®µn «ngph¸t hiÖn ra th× ng­êi ®µn «ng bÞ c¸o téi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng g× hä nãi vÒng­îc l¹i lµ ®· lõa dèi vî vµ cha mÑ vî ng­êi ®µn bµ. V× nãi dèi vÒ ng­êi ®µn bµvµ bÞ kÕt téi lµ chèng l¹i sù trinh tiÕt cñacon g¸i Israen sÏ bÞ ph¹t nÆng. Thø nhÊtng­êi chång ph¶i tr¶ cho bè mÑ vî métkho¶n tiÒn ph¹t , thø hai lµ ph¶i sèng suèt®êi víi ng­êi vî ®ã vµ không ®­îc ly dÞ. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ng­êi chångkhông cã phÐp ®uæi vî ra khái nhµ. H×nhph¹t cho ng­êi ®µn «ng nµy lµ ng­êichång ph¶i ch¨m lo cho ng­êi ®µn bµ mµ 4
 5. 5. ng­êi ®µn «ng sÏ nhËn sù rña s¶ hay h×nh trë nªn sèng mét ®êi sèng không cã métph¹t. Ng­êi ®µn «ng sau cuéc gÆp gì ®· giới h¹n nµo.b¸n chiÕn th¾ng cña m×nh vu khèng cho Mét lÇn ë t¹i Úc sau buæi nhãm ®µnng­êi ®µn bµ, nh­ vËy ng­êi ®µn bµ mÊt «ng mét ng­êi ®· gÆp t«i:sù thÓ diÖn, ng­êi ®µn «ng lµm nh­ vËy “ Ch¶ lÏ anh l¹i muèn nãi víi t«i r»ng t«i®ãn nhËn sù ph¸n xÐt cña Đức Chúa lµ mét ng­êi ®µn «ng c« ®¬n sèng khôngTrời. cÇn tình dục sao? – Anh ta dån dËp víi T«i muèn tr¸nh tr­íc cho c¸c b¹n t«i nh­ muèn bao biÖn cho c¸c mèi quanrao, b¸o nh÷ng sù không chÝnh x¸c liªn hÖ tình dục cña m×nh.quan tíi thÓ diÖn cña ng­êi phô n÷. nÕu “ Anh cã tin Kinh th¸nh không? “_ t«inh­ b¹n cã lçi ®· hµnh ®éng nh­ vËy th× hái anh ta nhÑ nhµng.h·y xin Chóa tha thø cho b¹n vÒ nh÷ng “ V©ng, t«i tin chø “_anh ta tr¶ lêi.lêi vu khèng ®ã. B¹n ®· vu oan cho “ con “ Trong Kinh th¸nh nãi r»ng téi giang¸i của Đức Chúa Trời “ vµ téi lçi sÏ d©m ®ã lµ téi lçi vµ ng­êi ta không ®­îckhông thÓ ®­îc bá qua mµ không cã h×nh phã m×nh trong téi lçi ®ã tr­íc h«n nh©nph¹t. “_ t«i vÉn tiÕp tôc. Khi mµ t«i nãi nh÷ng ®iÒu nµy ë Anh ta ph¶n ®èi :trong nhãm thanh niªn cña mét tr­êng , “§Êy lµ ý t­ëng cña hµng tr¨m n¨m tr­ícng­êi líp tr­ëng nãi víi t«i r»ng b©y giê khi mµ c¸c tiªu chuÈn ®¹o ®øc hoµn toµnanh ta ®· nhËn ®­îc c©u tr¶ lêi r»ng t¹i kh¸c”.sao trong khu sinh viªn bao phñ mét sù “ Anh cã tin vµo sù cøu rçi không?”_ t«irña s¶ nµo ®ã ®Æc biÖt lµ ë trong khu nam hái.sinh viªn. c¸c thanh niªn ®· không t«n “T«i tin nh­ng mµ phong c¸ch sèng b©yträng tíi lêi dạy cña Đức Chúa Trời vµ giê ®· thay ®æi råi “ anh ta biÖn hé.không t«n träng tíi nh÷ng t¹o vËt cña “Nµy b¹n – T«i nãi víi c¶ anh ta – KinhNgµi, nh­ vËy không thÓ nµo không cã sù th¸nh vµ nh÷ng tiªu chuÈn cña nã khôngph¸n xÐt. bao giê thay ®æi, b¹n chØ gi÷ nh÷ng chç RÊt tiÕc lµ ngµy nay trong t¹i c¸c Kinh th¸nh b¹n thÝch mµ th«i, nh­ng b¹nHéi th¸nh c¸c nhãm thanh niªn vÉn ®inhãm ®Òu ®Æn nh­ng trong ®êi sèngriªng t­ th× không cã sù kÝnh sî ĐứcChúa Trời vµ kû luËt ®Ó chèng l¹i hammuèn lµm ®iÒu d÷. Nh÷ng ng­êi C¬ ®èc®Çu tiªn hä hiÓu r»ng hä cÇn ph¶i sèngtrong sù kÝnh sî Đức Chúa Trời vµ sù anñi cña Đức Chúa Trời. NÕu mét thanhniªn chØ sèng trong sù an ñi cña ĐứcChúa Trời mµ không cã sù kÝnh sî Chóath× anh ta sÏ không nh×n thÊy nguyªnnh©n dÉn anh ta ph¹m téi. NÕu nh­ conng­êi không cã ban ®Çu nh­ vËy th× sÏ 5
 6. 6. không hÒ ®­a m×nh vµo lÏ thËt cña sù Trong buổi thảo luận với tôi, tôi đưa rac«ng b×nh. B¹n gièng nh­ nh÷ng ng­êi câu hỏi: “ Các bạn đã có quan hệ tình dụcmµ Chóa Giª xu c¸o téi khi Ngµi nãi trước hôn nhân chưa? ” Họ xấu hổ côngr»ng, hä biÖn hé cho sù c«ng b×nh cña nhận rằng đã có chuyện ấy. Sau đó ngườim×nh “. Nh÷ng ng­êi nµy hä t×m nh÷ng vợ khóc một cách cay đắng. Tôi cùngsù biÖn hé kh¸c nhau ®Ó h«m nay hä tin người chồng thật vô cùng sửng sốt, baovµo c¸i nµy th× ngµy mai hä tin vµo ®iÒu nhiêu dằn vặt trong người vợ mặc dù sựkh¸c.” việc đã qua nhiều năm. Trong khi người Đức Chúa Trời ban cho chóng ta lêi vợ khóc tôi quay sang hỏi người chồng: “cña Ngµi không ph¶i ®Ó chóng ta lÊy tõ Có bao giờ anh xin vợ tha thứ vì anh là®ã nh÷ng phÇn mµ chóng ta thÝch ®Ó biÖn nguyên nhân trong vụ này chưa? ” Anhhé cho c¸ch sèng cña chóng ta. Đức trả lời rằng chưa xin lỗi. “ Vậy thì bây giờChúa Trời muèn ®Ó chóng ta sèng mét chính là lúc anh phải làm điều này ” – Tôi®êi sèng hîp nhÊt víi lêi cña Ngµi. khuyên anh.Chóng ta v©ng phôc c¸ch sèng Đức Chúa Đôi vợ chồng này đã không cần phảiTrời chø không ph¶i lµ dïng c¸ch sèng làm gì thêm. Bắt đầu quá trình chữa lành,cña chóng ta ®Ó t¹o dùng nªn Đức có sự bình an ngự trong quá trình chữaChúa Trời. Lêi cña Đức Chúa Trời lành này. Nếu như cặp vợ chồng nàylµ nguån lÏ thËt vµ lµ c¬ së chÝnh sống theo Lời Chúa trước khi họcho ®êi sèng cña chóng ta. kết hôn thì họ có thể tránh đượcChóng ta cã thÓ tin vµo Đức nhiều năm phải dằn vặt và khổ sở.Chúa Trời mµ vÉn sèng ®Çy dÉy Cách đây không lâu khi mộtsù cøu rçi hoÆc lµ chóng ta chØ tin thanh niên đến chia xẻ với tôi về nanmét chót chót ®Ó ®­îc cøu khái ®Þa đề của anh với cô bạn gái. Khi nói chuyệnngôc mµ vÉn sèng mét ®êi sèng thiÖt h¹i. tôi cảm thấy có điều gì đó vẫn chưa đượcĐức Chúa Trời không tiÕp nhËn hai tiªu nói ra: “ Tôi có cảm giác là cậu vẫn chưachuÈn. ChØ cã con ng­êi míi lµm ®iÒu ®ãchø không ph¶i Chóa. Đức Chúa Trời nói hết cho tôi, Cậu với cô bạn cậu đã ânmong ®îi tõ phÝa ng­êi ®µn «ng vµ ng­êi ái lần nào chưa?” Tôi hỏi thẳng.®µn bµ khi hä ®Ýnh h«n c¶ hai ®Òu cßn - Chưa, làm gì có chuyện đó.trinh tiÕt. T«i tin t­ëng r»ng møc ®é ly dÞ Cậu thanh niên vẫn tiếp tục kể ra nhữngë Mü nã phô thuéc trùc tiÕp vµo sè l­îng nan đề của mình, còn tôi bắt đầu khó chịunh÷ng ng­êi ®¸nh mÊt trinh tiÕt tr­íc khi vì những biểu hiện nan đề của cậu thườngh«n nh©n. liên quan tới lĩnh vực tình dục không lành mạnh. Tôi dồn cậu ta : “ Tôi muốn cậu trả….. Có một đôi vợ chồng đến gặp tôi tại lời câu hỏi của tôi nhìn thẳng vào mắt tôivăn phòng.Cặp vợ chồng này luôn cãi vã đây. Cậu và cô ấy đã có quan hệ tình dụcnhau về mọi chuyện thường ngày. Mặc dù chưa? ” – “ Cô ấy vẫn còn trinh tiết - Cậuhọ cố tìm cách để giải quyết nan đề này , trả lời ” . “Điều đó không nói nên điều gìhọ bỏ nhiều thời gian để tìm phương cách cả, các bạn đã quan hệ tình dục với nhaugiải quyết nhưng hầu như vô tác dụng. 6
 7. 7. rồi chứ?” – “ Chúng tôi chỉ quan hệ bên Ý NGHĨA THẬT CỦAngoài thôi, cô ấy vẫn còn trinh tiết.”Cậu thanh niên đứng trước mặt tôi, cậu ta NGÀY LỄ GIÁNG SINHngượng và xấu hổ nói ra sự thật, bởi tronglòng cậu ta biết rằng những việc họ làm là Ngày Lễ Giáng sinh là ngày gì? Ông giàkhông trong sạch, hơn nữa cậu ta cố biện Nô-el là ai? Chúa Jêsus thật sự sinh vàohộ cho chính mình rằng đó không phải là ngày 25/12 hay không?... Là những câutình dục. hỏi không của riêng những người ngoại đạo mà ngay cả nhiều con cái Chúa đi Các bạn phải nhớ rằng tình dục nhà thờ lâu nay vẫn còn thắc mắc.được tạo ra cho tình yêu và là sự ban cho Loisusong.net xin giải đáp những câu hỏichứ không phải là dành cho xác thịt và lợi này để chúng ta một lần nữa hiểu rõ hơndụng. Cậu thanh niên này chỉ ham muốn và đúng hơn về "Ý nghĩa thật của ngày lễxác thịt với cô gái chứ không yêu gì cô bé Giáng sinh".cả. Cậu ta chỉ nghĩ cho mình chứ khôngnghĩ gì về cô gái kia , cho nên chẳng ngạcnhiên khi cậu xuất hiện những nan đề .Còn cô gái có lẽ chỉ cảm thấy mình là đồvật bị người khác lạm dụng không có mộtchút giá trị riêng gì. Các người chồng phải yêu vợmình như Đức Chúa Trời yêu họ, bởiĐấng Christ yêu Hội thánh. Những cuộcgặp gỡ dẫn tới hôn nhân là đầu tiên họnghĩ về người khác , nếu bạn gặp nhaumà luôn có những động cơ xác thịt thì Ý nghĩa thật của ngày lễ Giáng sinhđừng nên đến nơi hẹn. Hỏi: Ngày Lễ Giáng sinh là ngày gì? Chúng ta sống trong thế giới này Loisusong.net: Lễ Giáng Sinh, còn đượcvà uy tín chúng ta ảnh hưởng đến thế giới gọi là lễ Thiênxung quanh, Mối quan hệ của chúng ta Chúa giáng sinh, lễ Noel, hayvới Đức Chúa Trời có ảnh hưởng tới uy Christma là lễ kỷ niệm ngày Chúa Jêsustín của chúng ta. Ai từ chối tội lỗi sẽ lớn thành Nazareth sinh ra đời. Chúa Jêsuslên trong sức mạnh và có quyền phép ảnh vốn là Con Thượng Đế, là Con Trời theohưởng tới thế giới xung quanh . Thế gian cách gọi của người Việt, Ngài trở thànhnhìn thấy và nhận biết những người sống người để cứu rỗi nhân loại khỏi gôngtrong sự kính sợ Đức Chúa Trời. xiềng tội lỗi và ban cho những ai tin Ngài Trích sách báu vật tình dục một đời sống mới, có sự công bình, thánh khiết của Ngài, để nhờ đó mọi kẻ tin Ngài 7
 8. 8. đều được quyền hưởng sự sống đời đời Mặc dầu vậy, 16 thế kỷ sau những ngàynơi thiên đàng phước hạnh thay vì phải thánh Nicolas sống trên đất thì hình ảnhchịu khổ hình nơi địa ngục. Để mừng ông già Nô-el mới xuất hiện. Thực rangày Thiên Chúa đến trần gian, người ta hình ảnh ông già Nô-el như hiện có ngàykỷ niệm ngày Lễ Giáng sinh cho đến nay là hình ảnh tưởng tượng không cóngày nay. thật, xuất hiện lần đầu tiên trong bài thơ "Chuyến thăm của ông già Nô-el" (A visitHỏi: Lễ Giáng sinh và lễ Nô-el có khác from St Nicholas, La visit de St Nicolas)nhau không? của nhà văn, nhà thơ Clement Clarke Moore (15/07/1779 - 10/07/1863). BàiLễ Giáng sinh hay Christmas hoặc lễ Nô- viết đăng trên nhật báo Sentinal tại Newel là một. Chữ Noël, là viết tắt từ York ngày 23/12/1823 miêu tả những congốc Emmanuel, nghĩalà "Đức Chúa Trời người tí hon đem quà phát cho trẻ conở cùng chúng ta" (Ma-thi-ơ 1:23). bằng xe được kéo bởi 8 chú tuần lộcChữ Christmas, tiếng Anh gồm có (hươu). Trước đó 2 năm, cũng Clarkechữ Christ và Mas. chữ Christ Moore đã sáng tác tiểu thuyết "Đêm trước(nghĩa tiếng Việt là Đấng được xức dầu) Nô-el" mô tả về ông già trên xe trượtchính là tước vị của Chúa Jêsus. tuyết được kéo bởi những con hươu.Chữ Mas là chữ viết tắtcủa Mass (thánh lễ).Chữ Christ và Mas vi Bốn mươi năm sau, năm 1863, Họa sĩết liền thành ra Thomas Nast đăng một bức tranh trên tờchữ Christmas. Christmas có nghĩa là báo Harpers Illustrated, trong đó kí họa"Ngày lễ của Đấng Christ", tức là một ông già mặc áo lông thú màu trắngngày lễ Giáng sinh của Chúa Jêsus. thắt dây lưng màu đen. Đó là bức tranh minh họa hình ảnh Santa Clause, hay ôngHỏi: Tôi tưởng ngày lễ Giáng sinh là già Tuyết, bụng to, râu bạc dài và cưỡingày lễ của Ông già Nô-el? trên xe có những con hươu kéo.Ông già Nô-el vốn là một truyền Từ đó đến nay đã hơn một thế kỷ rưỡi trôithống chỉ về một Giám mục tên thật là qua, hình ảnh Ông già Nô-el được gánNi-cô-lai (Nicolas), một tín hữu, được với ngày lễ Giáng sinh như hình ảnh mộtmọi người tôn thánh qua đời sống rất yêu người nhân hậu hay đi phát quà, và đặcmến Chúa và đặc biệt là tấm lòng yêu quý biệt thân thiện với trẻ nhỏ.trẻ nhỏ. Ông sinh ra vào khoảng năm 280tại thành Myra, tức thành Demre, Thổ Như vậy có thể nói Ông già Nô-el là nhânNhĩ Kỳ ngày nay. Sinh thời, ông ảnh vật tưởng tượng của nhà văn Clarkehưởng tích cực trên nhiều người, trong đó Moore hơn là một nhân vật có thật, mặccó cả việc cải đạo Hoàng Đế thứ 57 của dù ông được gán cho thánh Ni-cô-lai. DùĐế chế La-mã Công-xtăng-tin thế nào đi nữa, sự quá khác biệt về hai(Constantine). nhân vật này khiến chúng ta không thể đánh đồng hai là một. 8
 9. 9. nhưng kỳ thực Kinh Thánh không cho biết ngày sinh của Cứu Chúa, mặc dầu có khá nhiều sự kiện được ký thuật lại về ngày lễ Giáng sinh đầu tiên. Đó là một đêm tối, trong chuồng gia súc của một quán trọ, một số người chăn chiên được thiên sứ báo tin đã tìm đến thờ phượngThánh Nicolas sống vào thế kỷ thứ Ngài. Sau "sự kiện Giáng sinh" đầu tiên3, Ông già Nô-el mãi thế kỷ 19 mới xuất này, hơn ba trăm năm sau, loài người mớihiện. Thánh Nicolas được biết đến kỷ niệm ngày lễ này một cách đều đặn,không quá mập tròn và nhiều râu. khi Cơ đốc giáo trở nên phổ biến vào thếThánh Nicolas sống tại thành Myra kỷ thứ 4.trong khi ông già Nô-el sống tại Bắccực cùng những chú tuần lộc. Dường Trước đó, các Cơ đốc nhân muốn ănnhư ông già Nô-el có thể bay trên bầu mừng sự kiện Thiên Chúa giáng thế làmtrời cùng những chú tuần lộc còn thánh người nhưng luôn phải tránh né sự bắt bớNicolas chắc chắn không. Thánh của chính quyền La Mã. Họ đã khôn khéoNicolas qua đời ngày 6/12/343 SCN còn chọn ngày 25/12 hàng năm là ngày ngườikhông ai biết ông già Nô-el thật qua đời La Mã ăn mừng "Thần Mặt trời" (Feast ofngày nào... The SolInvictus) đem ánh sáng đến cho trần gian để kỷ niệm ngày lễ mừng ThiênChung quy lại, chính Chúa Jêsus Christ Chúa giáng sinh. Trong một thời gian,thành Naxarét mới là nhân vật chính của chính quyền La Mã đã không thể phátngày lễ Nô-el mọi thời đại, chứ không hiện các Cơ đốc nhân hân hoan mừng vuiphải ông già Nô-el hay bất cứ một nhân chào đón sự kiện Chúa Jêsus đến trầnvật nào. Chúng ta quý trọng thánh Ni-cô- gian vì họ đã tổ chức trùng ngàylai và mến mộ tấm lòng yêu trẻ của nhân đại lễ của quốc gia La Mã lúc bấy giờ.vật Santa Clause trong tác phẩm củaClarke Moore, song mọi sự phải đặt vào Đến năm 312, Hoàng đế Lađúng vị trí của nó. Mã Constantine I đã bỏ đa thần giáo và theo Cơ đốc giáo. Ông đã hủy bỏChúa Jêsus mới mãi mãi là nhân vật ngày lễ ăn mừng "Thần Mặt trời" và thaytrung tâm của mọi kỳ lễ Giáng sinh. vào đó là ngày ăn mừng sinh nhật Chúa Hỏi: Có phải Chúa Jêsus ra Jêsus. Đến năm 354, Giáo hoàngđời vào đúng ngày 25 tháng 12 năm 01 Libêrô công bố ngày 25 tháng 12 là ngàySCN không? chính thức để cử hành lễGiáng sinh của Chúa Giêsu. Loisusong.net: Câu trả lời là khôngđúng, dù có vẻ bất ngờ đối với nhiều Như vậy ngày 25/12 chỉ là một ngày quyngười. Chúng ta tưởng rằng Chúa ước của toàn thế giới, để kỷ niệm một sựJêsus sinh vào đúng ngày 25 tháng 12 kiện có thật của lịch sử, sự kiện Con Đức 9
 10. 10. Chúa Trời giáng thế làm người, để hoàn Nga nổi tiếng như chúng ta thường gọithành sứ mạng cứu rỗi nhân loại. trên thực tế lại diễn ra vào tháng 11 dương lịch. Như thế ngày và tháng chỉ là quy chuẩn tương đối để tính thời gian trong những thời đại nhất định. Chưa kể đến ngày sinh Chúa Jêsus cần tính theo lịch Do-thái và hệ quy đổi sau hàng ngàn năm khó mà chính xác. Do vậy, điều quan trọng là sự kiện lịch sự đã được ghi nhận và đánh dấu, chúng ta cũng nên giữ một ngày để kỷ niệm tưng bừng. Và ngày 25/12 hàng năm là ngày Chúa Jêsus đã ra đời là một sự kiện có tưng bừng ấy. Là Cơ đốc nhân, chúng ta thật của lịch sử không nên ngoài cuộc.Hỏi: Vậy thì tín hữu ngày nay có nên tổchức Lễ Giáng sinh không? Đặc biệt, sau hàng ngàn năm, Lễ Giáng sinh đã thật sự trở thành Loisusong.net: Dù không ai biết chính ngày lễ lớn không chỉ với những nướcxác ngày sinh nhật Chúa nhưng chúng ta phương Tây nhưng với cả toàn nhân loại.cũng nên tổ chức lễ Giáng sinh hàng năm Tổ chức Lễ Giáng sinh để ghi nhớ sự kiệnvì những lý do sau: hệ trọng này và biết ơn Chúa đồng thời làDo lịch của nhân loại đã sửa đổi nhiều lần dịp tiện để gia đình quây quần sumvà thậm chí ngày nay người ta vẫn song họp. Ý nghĩa hơn nữa là khi chúng ta tậnsong sử dụng nhiều loại lịch. Ví dụ Việt dụng cơ hội này hàng năm để làm chứngNam sử dụng cả âm lịch và dương lịch, và rao truyền tình yêu Giáng sinh củatheo đó ngày 25/12/2012 được tính là Cứu Chúa.ngày 13/11 năm Nhâm Thìn.Năm 1582 giáo hoàng Grêgôriô XIII đãđưa lịch Gregory vào áp dụng phổ biến vàtrở thành cách tính lịch thông dụng nhưngày nay. Sự chuyển đổi giữa lịchGregory và lịch Julius trước đó khôngphải không dẫn đến những trục trặc vềngày tháng. Ví dụ tổng thống đầu tiên củaHoa Kỳ George Washington sinh ngày 11 Các nhà thông thái từ Đông phương xatháng 2 năm 1731, nhưng Hoa Kỳ lại tổ xôi và những mục đồng cũng tìm thờchức ăn mừng sinh nhật của ông vào ngày Chúa Jêsus, còn bạn, tại sao không?-22 tháng 2. Hoặc Cách mạng tháng Mười Loisusong.net- 10
 11. 11. CON NGƯỜI – MỘT với Đấng Christ thì tốt hơn. Thật ra Phao lô muốn nói: “Một là tôi sẽ sống trong LINH THỂ ĐỜI ĐỜI thân xác, hai là tôi sẽ đi về ở với Đấng Christ” – Ai sẽ đi? “Tôi” sẽ đi. Phaolô Đức Chúa Trời phán không nói về thể xác ông. Thể xác của rằng: “Chúng ta hãy ông đã đi rồi. Điều mà ông đang nói ở làm nên loài người như đây là con người bên trong, tức tâm linh hình ta và theo tượng con người, hiện đang sống bên trong thân ta. Đức Chúa Trời xác. dựng nên loài người Đôi khi người ta hỏi “Liệu chúng ta cónhư hình Ngài: Ngài dựng nên loài biết nhau trên Thiên đàng không? Tôi liềnngười giống như hình Đức Chúa Trời.” hỏi: “Ở dưới đất này chúng ta có quen(Sáng thế ký 1:26-27) biết nhau không?”.Con người là một hữu thể thần linh. Con Bạn thấy không, bạn là người sẽ về Thiênngười được sáng tạo theo ảnh tượng của đàng. Nếu bạn quen biết nhau ở dưới đất,Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán rằng thì bạn sẽ quen biết nhau ở Thiên đàng.Đức Chúa Trời là một thần Linh (Giăng Bạn là người hiện đang sống dưới đất và4:24). Vì thế, con người phải là một linh bạn cũng là người sẽ về Thiên đàng.thể. Phaolô nói: “Tôi sẽ đi về ở với ĐấngCon người là một thể linh, có một hồn và Christ thì tốt hơn”. Tôi thích điều này!sống trong một thân thể (1Têsalônica Nếu Phaolô về ở với Chúa là tốt hơn thì5:23). thật là phước hạnh. Do đó, ông mới nóiKhi thân thể con người chết đi, tâm linh “thì tốt hơn”.vẫn tiếp tục sống. Phần tâm linh của con Một số tà giáo dạy rằng khi con ngườingười là đời đời. Thần Linh thì không chết thì họ chết như con chó chết (Ngườibao giờ chết, và con người là một tâm Việt nam cho rằng: Chết là hết - ND).linh. Phaolô đang nói về cái chết thể xác Không, con người không chết như conở đây: chó. Con người không chỉ là thân xác,Philip 1:23-24 “Tôi bị giằng co giữa hai con người là một tâm linh, có một hồn vàđường: Tôi muốn ra đi để ở cùng Đấng sống trong một thân xác. Một số khác thìChrist là điều tốt hơn. Nhưng tôi cứ ở lại lại cho rằng khi con người chết là “antrong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn giấc”. Kinh thánh không dạy điều đó.cho anh em”. Một số khác nữa cho rằng tâm linh conPhao lô vẫn còn sống. Dù ở trong hay người chết đi thì nó sẽ luân hồi thành conngoài thân xác, ông vẫn còn sống. Nếu bò, con chó, hay một người nào đó.ông còn sống trong xác thịt (thân xác) thì Thuyết luân hồi là điều không đúng vớiông có thể dạy dỗ cho Hội thánh tại Kinh thánh và là phi Kinh thánh. Hãy cứPhilíp và trở thành một nguồn phước cho bám lấy lời Đức Chúa Trời và như thế sẽhọ. Đối với tín hữu Philíp thì điều đó cần giải quyết tất cả những thắc mắc về vấnthiết hơn. Tuy nhiên, với Phaolô thì đi ở 11
 12. 12. đề này. Phaolô nói: “Tôi muốn ra đi để ở thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăngcùng Đấng Christ là điều tốt hơn”. 3:3)Phaolô giảng cùng một lẽ thật và dạy Ni-cô-đem vốn là con người tự nhiên nêncũng một sự kiện cho mọi Hội thánh. Ở chỉ có thể nghĩ theo cách tự nhiên. Vì thếđây ông dùng các từ ngữ khác nhau để ông nói: “Người đã già thì làm sao sanhdạy cùng một lẽ thật phước hạnh này cho lại được? Có thể nào vào trong lòng mẹHội thánh tại Côrinhtô lần thứ hai mà sanh ra nữa sao?” (Giăng2Côrinhtô 4:16 “Cho nên chúng tôi không 3:4)nản lòng, trái lại dù con người bên ngoài Jêsus không nói về việc sanh nở theo thểcủa chúng tôi bị suy tàn, con người bên lý. Ngài phán: “Hễ chi sanh bởi xác thịttrong chúng tôi cứ đổi mới mỗi ngày”. là xác thịt, hễ chi sanh bởi Linh là linh”Có một con người bên trong, và cũng có (Giăng 3:6). Ngài đang nói về sự sanh lạimột con người bên ngoài. Con người bên tâm linh. Phần trong con người được sanhngoài chỉ là ngôi nhà để bạn sống. Con lại chính là tâm linh. Tâm linh con ngườingười bên trong là con người thật của nhận sự sống đời đời – sự sống của Đứcbạn. Con người bên trong không bao giờ Chúa Trời và bản tính của Đức Chúagià cỗi. Con người này được đổi mới mỗi Trời. Chính tâm linh con người đã trởngày. Con người bên trong là con thành tân tạo vật trong Đấng Christ.người tâm linh. Phaolô gọi tâm linh con người là “ngườiTâm linh của chúng ta là gì? Hãy ẩn mật trong lòng”ghi nhớ mạch văn Kinh Thánh 1Phierơ 3:4 “Nhưng hãy lấy tâm linhchúng ta dùng để giới thiệu. Rôma nhu mì, yên lặng mà trang sức8:14 nói “...tất cả những ai được người ẩn mật trong lòng là sự trangThánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn sức chẳng hay hư nát, rất quí giá trướcdắt đều là con của Đức Chúa Trời”. Sau mặt Đức Chúa Trời”. (BNC)đó câu 16 cho chúng ta một ít cái nhìn về Trong nhiều chỗ khác, khi Kinh Thánhcách mà Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng nói về tấm lòng tức là nói về tâm linh.ta “Chính Thánh Linh (Chính Ngài) cùng Đây là con người thật. Hiểu như thế sẽtâm linh chúng ta đồng chứng rằng chúng giúp ích cho đức tin chúng ta. Trong Tânta là con cái của Đức Chúa Trời”. Nói ước, chỗ nào dùng chữ tấm lòng thì cócách khác Thánh Linh của Đức Chúa Trời thể thay thế bằng chữ tâm linh, như vậycùng làm chứng với tâm linh con người. bạn sẽ hiểu rõ ràng những gì Kinh ThánhChâm ngôn 20:27 nói: “Linh tánh (tâm nói. Chính tâm linh con người mới đượclinh) loài người là ngọn đèn của Đức tái sanh.Giê-hô-va...” Theo các câu Kinh Thánh 2Côrinhtô 5:17 “Vậy nếu ai ở trong Đấngnày thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng Christ, thì nấy là người được dựng nênta qua tâm linh chúng ta, do đó chúng ta mới, những sự cũ đã qua đi nầy mọi sựphải biết tâm linh chúng ta là gì. đều trở nên mới”. (BNC)Jêsus nói với Ni-cô-đem: “...Nếu người Câu này nói về con người bên trong, chớnào chẳng được tái sanh, thì không thể không nói về con người bên ngoài. Khi 12
 13. 13. bạn tái sanh và trở nên tạo vật mới bạn với Hội thảo Châu Âu của Hội thánh Lờikhông nhận một thân thể mới. Con người Sự Sống vào tháng 7/ 2013.bên ngoài vẫn y nguyên, không có gì thayđổi. Nếu trước khi được tái sanh bạn bị Trong vài thập niên, mục sư Cho đã làsói đầu, thì sau tái sanh, bạn vẫn còn sói một nhân vật nổi bật, một kiểu mẫu chođầu. Nếu trước lúc tái sanh bạn có đôi các Hội thánh và các mục sư trên toàn thếmắt đen, thì sau tái sanh bạn vẫn có đôi giới. Ông là vị mục sư, người sáng lậpmắt đen. Con người bên ngoài không thay của Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Yoidođổi. Bạn thì phải thay đổi. Đức Chúa Trời tại Seoul, Hàn Quốc – Hội thánh lớn nhấtkhông thay đổi con người bên ngoài. thế giới với hơn 800.000 thành viên.(Nhưng bạn thì phải thay đổi con người Hội thảo Châu Âu là kỳ hội thảo hàngbên ngoài. Bạn sẽ tìm xem trong Kinh năm diễn ra vào mùa hè của Hội thánhThánh những gì Đức Chúa Trời muốn Lời Sự Sống thu hút số lượng người thambạn thay đổi con người bên ngoài – rồi dự từ 10.000 – 12.000 từ hơn 60 quốc giasau đó bạn làm theo). Đức Chúa Trời thay trên thế giới. Hội thảo được tổ chức từđổi con người bên trong. Ngài biến con ngày 21-28 tháng 7 năm 2013.người bên trong thành một tân tạo vậttrong Đấng Christ, một tạo vật mới, một Biên dịch: Danh Ngọcsự sáng tạo mới. (Ađam là sự sáng tạo cũ- ND) Dịch từ: http://www.ulfekman.org HỘI THẢO CHÂU ÂU CỦA HỘI THÁNH LỜI SỰ SỐNG LỜI CHỨNG BÊNMột vài ngày trước, thông tin đã được TRONGxác nhận rằng vị mục sư được cả thế giớibiết đến, người sáng lập Hội thánh lớn “Chính Thánh Linh làm chứng cùngnhất thế giới – David Yonggi Cho sẽ đến tâm linh chúng ta...” (Rôma 8:16)với Hội thảo Châu Âu của Hội thánh Lời Bạn thấy rằng cách thức duy nhất mà ĐứcSự Sống vào tháng 7/2013. Chúa Trời dẫn dắt hết thảy con cái Ngài là qua lời chứng bên trong. David Yonggi Xin để tôi nhắc lại: Tôi nói trong lời tựa Cho tham dự là tôi sẽ kể về những gì Jêsus đã phán với Hội thảo Châu tôi vào Tháng Hai năm 1959 tại ElPaso, Âu 2013 Texas. Lúc đó là sáu giờ ba mươi phút. Tôi đang ngồi trên giường học KinhMột vài ngày trước, thông tin đã được Thánh. Mắt tôi mở to ra. (Có ba loại khảixác nhận rằng vị mục sư được cả thế giới tượng: Loại khải tượng cao nhất là khảibiết đến, người sáng lập Hội thánh lớn tượng thấy bằng mắt trần. Trong khảinhất thế giới – David Yonggi Cho sẽ đến tượng này, các giác quan vật lý của một 13
 14. 14. người không bị đè nén, và mắt vẫn mở ra. nghe được thì ai có mặt ở đó cũng ngheNgười đó vẫn còn sử dụng tất cả các khả được – tiên tri được bảo là không đượcnăng vật lý, mà vẫn có thể nhìn thấy phép nói cho ai những gì Đức thánh Linhtrong lĩnh vực linh). phán. Lời của Chúa đến với tâm linh củaTôi nghe tiếng bước chân. Cánh cửa tiên tri từ Đức thánh Linh. Lúc đó nó thựcphòng tôi hé mở nên tôi có thể nhìn thấy đến nỗi dường như là nó có thể ngheai bước vào. Tôi nghĩ là có ai đến. Nhưng được. Lời phán của Chúa rất thực đối vớikhi tôi nhìn kỹ thì thấy Chúa Jêsus. Tôi tôi nên tôi nghĩ lúc đó ai ngồi trong xedựng tóc gáy và nổi da gà. Tôi đã thấy cùng với tôi cũng đều nghe đưọc.Ngài, Ngài mặc chiếc áo trắng, mang giày Khi ngồi bên cạnh giường tôi, Ngài phán:(Chúa Jêsus đã hiện ra với tôi tám lần “Đêm nọ ở trong xe ta đã phán dạy conrồi). Ngoại trừ lần này, còn tất cả các lần một số điều. Lúc đó qua Thánh Linh Ta,khác thì Ngài đều đi chân không. Lần này Ta nói là sẽ phán dạy con thêm sau này.Ngài mang giày nên tôi đã nghe Vì thế, bây giờ Ta đến để nói vớitiếng bước chân Ngài đi. Dường con điều này...”như Ngài cao khoảng 5 feet 11 Ngài phán những điều có liêninches năm thước và dáng người quan đến chức vụ tiên tri. Jêsusnặng khoảng 180 pounds. ngồi tại ghế đó nói chuyện với tôiNgài đi qua và đóng khép cửa khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ.lại. Ngài đi qua đi lại bên giường Và tôi cũng nói chuyện với Ngài.tôi, còn tôi thì cứ dõi mắt nhìn theo Ngài. Tôi hỏi những câu hỏi về những gì NgàiNgài lấy một cái ghế dựa, kéo nó lại gần đang phán. Ngài đều trả lời hết. Tôi sẽbên giường tôi rồi Ngài ngồi xuống, không đi sâu vào tất cả những gì Ngài nóikhoanh tay và bắt đầu trò chuyện với tôi về chức vụ tiên tri. Đó là một sứ điệpnhư vầy: “Đêm nọ Ta đã nói với con lúc khác. Nhưng tôi sẽ nói đến một số điều.con chạy xe hơi...” Jêsus phán cùng tôi: “Tiên tri thời TânChiếc xe lúc đó đầy người, trong đó có vợ ước rất giống tiên tri thời Cựu ước ở chỗtôi, tôi, cùng những người khác đang tiến là tiên tri thời Cựu ước được gọi là “tiênqua hai dãy phố để đến tại nơi tôi đang ở kiến” bởi vì người đó thấy và biết nhiềuvà Jêsus ngồi bên cạnh tôi để trò chuyện điều một cách siêu nhiên. Tiên tri thờivới tôi. Trong xe, tôi đã nghe Đức thánh Tân ước cũng thấy và biết nhiều điều mộtLinh phán với tôi. Tôi nghĩ mọi người cách siêu nhiên. Nhưng tiên tri thời Tântrong xe đều nghe tiếng đó nên tôi hỏi: ước không có cùng vị thế như tiên tri thời“Quí vị có nghe gì không?” Họ trả lời: Cựu ước là ở chỗ Ta không đặt để các“Không, chúng tôi không nghe gì cả.” tiên tri trong hội thánh để dẫn dắt hộiTrong Cựu ước các tiên tri thường nói: thánh. Một Cơ đốc nhân dưới thời Tân“Lời Đức Giê-hô-va đến cùng tôi như ước không tìm kiếm sự dẫn dắt qua cácvầy...” Có khi nào bạn thắc mắc lời ấy tiên tri, và không nên tìm kiếm nó. Làmđến như thế nào không? Có thể là nó vậy là không đúng với Kinh Thánh. Vềkhông đến bằng tiếng nghe được. Nếu lĩnh vực này, chức vụ tiên tri Tân ước chỉ 14
 15. 15. để xác chứng những gì người ta đã nhận ngày, tôi đã ngồi xuống viết lá thư chotrong tâm linh rồi. một vị mục sư để xác định ngày mà tôi tổ“Dưới thời Cựu ước chỉ có thầy tế lễ, tiên chức buổi nhóm cho ông. Không hiểu saotri và vua chúa mới được Thánh Linh xức mà ngày đầu tôi viết được nửa trang giấydầu để đảm trách các chức vụ này. Những rồi lại xé bỏ giỏ rác. Ngày sau tôi cũngngười mà bạn gọi là thường dân thì không làm tương tự. Ngày thứ ba tôi cũng làmcó Thánh Linh đến trên họ và trong họ. tương tự. Đây cũng chính là ngày màVì thế dưới thời Cựu ước dân chúng tìm Chúa hiện ra trong căn phòng này nóikiếm sự dẫn dắt qua tiên tri bởi vì tiên tri chuyện với tôi.có Thánh Linh của Chúa”. Jêsus nói: “Con thấy Ta ngồi đây nóiCảm tạ Chúa, dưới thời Tân ước, chúng chuyện với con. Đây là sự biểu lộ củata không chỉ có Thánh Linh đến trên Đức thánh Linh, được gọi là sự phân biệtchúng ta mà chúng ta còn có Ngài ở linh (Phân biệt linh là nhìn thấy trongtrong chúng ta! lĩnh vực linh). Đây là sự vận hànhJêsus cũng phán cùng tôi: “Dưới của chức vụ tiên tri. Con đangthời Tân ước, Kinh Thánh không nói: nhìn thấy trong lĩnh vực linh. ConTất cả những ai được các tiên tri dẫn nhìn thấy Ta. Con nghe Ta nóidắt, người đó là con của Đức Chúa chuyện. Qua khải tượng, Ta đemTrời”. Tân ước nói: “Vì tất cả đến cho con một lời tri thức vànhững ai được Thánh Linh của Đức cũng là lời khôn ngoan. Ta đangChúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức bảo con đừng đến Hội thánh đó. Vị mụcChúa Trời”. (Rôma 8:14) sư đó đã không chấp nhận cách mà conSau đó Ngài phán: “Cách duy nhất, chính giảng dạy khi con đến đó. Thế nhưng Tayếu mà ta dẫn dắt tất cả con cái Ta là qua sẽ không dẫn dắt con theo cách đó nữalời chứng bên trong. Ta sẽ chỉ cho con (Ngài đã không dẫn dắt theo cách này nữacách mà lời đó đến để con không phạm và việc này xảy ra cách đây nhiều năm).sai lầm như trước đây.” Từ giờ trở đi Ta sẽ dẫn dắt con qua lờiChúa Jêsus giải thích cùng tôi rằng để chứng bên trong. Con phải kiểm tra trongđứng trong chức vụ tiên tri người đó linh của con. Đó là lý do con đã xé lá thưtrước hết phải là một người rao giảng đó ba lần. Con sẽ nhận một điều gì đó bênPhúc Âm, được biệt riêng và được kêu trong tức là một sự kiểm tra, đèn đỏ mộtgọi vào chức vụ, kèm theo sự kêu gọi của dấu hiệu ngừng lại. Ngay cả tiếng nóiĐức Chúa Trời trên đời sống người đó. “Đừng đi” cũng không phải là tiếng phán.Thứ hai, người đó có ít nhất hai trong số Nó chỉ là sự thôi thúc bên trong.các ân tứ khải thị – lời nói khôn ngoan, Jêsus đã nhắc tôi về một sự thăm viếnglời nói tri thức, ân tứ phân biệt các linh – khác. Năm trước tôi đã giảng cho một hộicộng với ân tứ tiên tri, vận hành trong đồng thuộc giáo phái Full Gospel. Hầuchức vụ người đó. như tất cả mục sư ở đó đều mời tôi đến tổKế đó, Ngài bảo tôi để ý tới điều đã xảy chức buổi nhóm. Tôi nghĩ tôi đã nhậnra cho tôi ba ngày trước. Cách đây ba hàng trăm cú điện thoại. 15
 16. 16. Có một mục sư nọ đến nói với tôi rằng: gì khác nữa. Nhưng Ngài quan tâm đến“Anh Hagin, có bao giờ anh đến các Hội mọi sự mà chúng ta quan tâm]. Ta khôngthánh nhỏ không?” chống lại việc con cái Ta được giàu có.Tôi nói: “Tôi đi bất cứ nơi nào Chúa bảo Ta chống lại lòng tham của họ.”tôi đi” – “Được, chúng tôi chỉ có bảy tám Tôi đã bước theo lời chứng bên trong vàchục người học Trường Chủ Nhật. Thế Ngài đã làm như Ngài phán. Ngài đãnhưng nếu Đức Chúa Trời phán với anh, khiến tôi giàu có.chúng tôi muốn anh đến.” Có người hỏi: “Có phải ông là một nhà tỉDo nhiều chuyện khác nên tôi quên mất phú không?”.cuộc nói chuyện đó. Tuy nhiên nhiều Tôi không nói điều đó. Có người chưatháng sau, vào một hôm khi đang cầu hiểu được ý nghĩa của từ “giàu có”. Nónguyện tại nhà thờ cho các buổi nhóm, tôi có nghĩa là một sự chu cấp đầy đủ, mộtnhớ lại cuộc nói chuyện ấy. Sau đó ngày sự cung cấp dư dật. Tôi nhận một sự chunào những lời ấy cũng đến với tôi. Cuối cấp không chỉ đủ mà còn dư dật nữa. Tôicùng sau ba bốn chục ngày, tôi nói: nhận sự cung cấp dư dật tràn trề, ấy là“Chúa ơi, Ngài có muốn con đi đến vì tôi học bước theo sự dẫn dắt củaHội thánh nhỏ đó để tổ chức nhóm Đức thánh Linh qua lời chứng bênkhông? Tôi càng cầu nguyện và trong.càng suy nghĩ về điều đó, thì tôi Điều Ngài đã làm cho tôi, Ngàicàng cảm nhận rõ bên trong tôi. Bạn cũng sẽ làm cho bạn, việc này khôngsẽ có một cảm nhận thoang thoáng trong đến tức thì, hay sau một tuần. Khi bạntâm linh bạn. Đó là dấu hiệu hành động. học phát triển tâm linh bạn và bước theoĐó là lời chứng của Đức thánh Linh bảo lời chứng bên trong, Ngài sẽ hướng dẫnđi. “Bây giờ con thấy Ta ngồi đây con bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.nghe ta nói chuyện với con và Ta bảo đi Tôi có biết một người tại Texas. Anh tađến Hội thánh đó. Thế nhưng Ta không không hề mang giày cho tới khi anh ta 12bao giờ dẫn dắt con theo cách đó nữa. tuổi, anh ta chỉ học tới lớp năm, thế(Và Ngài đã không làm vậy nữa). Từ giờ nhưng tiền đã vô như nước, anh ta trởtrở đi Ta sẽ dẫn dắt con như Ta dẫn dắt thành một nhà tỉ phú.mọi Cơ đốc nhân khác – đó là qua lời Hai người khác nữa, một ở Califonia vàchứng bên trong”. một ở Minesota, là những người kháchSau đó Chúa phán lời này cho tôi. Lời thường đến nhà anh ta. họ đã kể cho tôinày không chỉ ích lợi cho tôi mà cũng cho nghe những gì mà anh ta đã kể cho họ.bạn nữa: “Nếu con học bước theo lời Anh ta nói: “Trong những năm tháng quachứng bên trong Ta sẽ khiến con giàu có. tất cả những vụ đầu tư của tôi không hềTa sẽ hướng dẫn con trong mọi lĩnh vực tổn thất một đồng xu nào cả”.cuộc sống, tài chánh cũng như thuộc linh. Anh nói như vậy làm tôi thích chỉ muốn[Một số người nghĩ Đức Chúa Trời chỉ nghe tiếp. Tôi hỏi: “Thế thì chuyện đầu tưquan tâm đến sự thịnh vượng thuộc linh của anh thì sao?” – “Tất cả những gì tôicủa họ thôi chớ không quan tâm đến điều đầu tư đều có lời” – Anh ta kể cho hai 16
 17. 17. người này nghe trong những trường hợp việc đó”, thì đầu tôi lại nói: “Được mà,khác và cũng kể cho họ nghe cách mà anh ngươi sẽ kiếm được nhiều tiền!” nhưngta làm việc này: “Tôi luôn luôn làm như tôi không làm theo.thế này: khi có ai đến đề nghị muốn tôi Người này đã làm gì? Anh ta đã học bướcđầu tư một việc gì đó, phản ứng đầu tiên theo lời chứng bên trong và Đức Chúalà tôi suy nghĩ về vụ đó”. Bây giờ thì tôi Trời đã hướng dẫn anh trong công việcbiết được rằng Chúa Jêsus phán: “Khi các làm ăn của anh ta, cho đến cuối thập niênngươi cầu nguyện thì hãy vào phòng 1930 và đầu thập nien 1940 anh ta có hairiêng đóng cửa lại”, Ngài không có ý nói tỷ đô la. Bây giờ số tiến đó nghe khôngbạn phải vào phòng riêng đóng cửa lại và lớn lắm, như vào thời đó thì quả là một sốcầu nguyện. Mà Ngài muốn nói tâm trí tiền lớn.chúng ta phải đóng lại với những điều Bạn có nghĩ là Đức Chúa Trời yêu anh takhác bên ngoài, chỉ chú tâm vào sự tìm hơn yêu bạn không? Không, người này đãkiếm Ngài. Tôi có một phòng riêng lớn, để thì giờ lắng nghe Chúa. Anh ta cónơi tôi dùng để cầu nguyện cho những những bước, những phương tiện và mứcthương vụ này, tôi chờ đợi cho đến khi độ để chờ đợi Chúa.nghe những gì tâm linh mình nói. Đôi khi Tôi có nói chuyện với một số đầy tớtôi chờ tới ba ngày, tôi không có ý nói là Chúa. Chúng tôi cũng có thông công vớitôi ở trong phòng suốt 24 tiếng đồng hồ nhau. Có người hỏi vị mục sư kia, là mộtmỗi ngày, tôi có thể đi ra khỏi phòng để mục sự rất thành công: “Chúng tôi biếtăn uống. Nhưng phần lớn thời gian thì tôi Đức Chúa Trời kêu gọi anh, và sự xứcmột mình chờ đợi Chúa, cho tới khi tôi dầu của Thánh Linh Đức Chúa Trời đếnxác nhận một cách chắc chắn lời chứng trên anh. Nhưng theo quan điểm anh, cótrong tâm linh những gì tôi phải làm”. điều gì anh làm đã góp phần cho sự thànhĐôi lúc lý trí tôi bảo: “Mày thật là ngu công của anh hơn những người khác?”.dại khi đầu tư tiền vào đó. Mày sẽ mất Vị đó trả lời: “Tôi luôn bước theo cảmhết. Nhưng lòng tôi lại bảo: “Hãy tiến nhận sâu xa bên trong tôi”. Ông ta muốnhành đầu tư”. Vì thế tôi đầu tư. Và trong nói gì đây? Ông có ý nói: “Tôi luôn lắngsuốt những năm tháng qua, tôi không mất nghe tâm linh tôi. Tôi làm những gì tâmmột đồng xu nào. linh tôi bảo tôi làm. Tôi bước theo lời“Lần khác, có người đến muốn làm ăn và chứng bên trong”.lý trí tôi bảo: “Mày sẽ kiếm được nhiềutiền khi đầu tư việc này”. Nhưng tôi Lời chứng bên trong cũng siêu nhiên nhưkhông chú ý đến lý của tôi nói gì, tôi vào sự dẫn dắt qua khải tượng và chiêm bao,phòng riêng và chờ đợi. Đôi lúc tôi chờ nó không phải là chuyện trên trời. Nhiềusuốt đêm, tôi cầu nguyện và đọc Kinh người tìm kiếm những việc siêu nhiên màThánh, song hầu hết thời gian là tôi yên không biết rằng việc siêu nhiên ở ngaylặng chờ đợi, đến khi tôi có thể nghe trước mắt họ luôn luôn.được những gì bên trong lòng tôi nói. Khilòng tôi nói: “Không, ngươi đừng đầu tư Trích sách Làm thế nào để được ĐTL dẫn dắt 17
 18. 18. THANH NIÊN LỜI SỰ SỐNG KHẢI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CỦAĐừngquên... Mỗi một tuần đều có NHÓM HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰTHANH NIÊN!! SỐNG VIỆT NAM MOSCOWNếu như bạn đang băn khoăn không biếtcó nên đến Nhóm Thanh Niên hay không, I. Khải tượng của Đức Chúa Trờivậy hãy bớt chút vài giây đồng hồ để xem cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” quaqua một số so sánh sau đây nhé! Mỗt một Mục sư ULEKMAN:tuần bạn có 168 tiếng đồng hồ, BẠN làngười sở hữu thời gian này và có quyền “ Hãy trang bị cho dân sự Ta lờisử dụng chúng tùy ý. BẠN có thể tiêu tốn đức tin.thời gian của mình một cách lãng phí, nếu Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có.bạn sử dụng nó không hợp lý. Một số câu Dạy họ cách sử dụng chúng.hỏi chúng ta nên đặt ra cho mình. Mỗi Gửi họ vào chiến trường báchmột ngày chúng ta sử dụng bao nhiêu thời chiến bách thắng cho Chúa”.gian để vào mạng, sống trong thế giới ảohơn là thực tế? Bao nhiêu thời gian để II. Khải tượng của Đức Chúa Trờiquan tâm đến việc ăn mặc, trang điểm bề cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” quangoài, và rồi cần bao nhiêu thời gian để Mục sư Masula:thu gọn đồ đạc và tẩy trang? Bạn mất baonhiêu thời gian căng “ Mỗi khu vực ốp của người Việtthẳng với bố mẹ thay Nam tại Moscow có ít nhất 1 nhómvì nói một lời xin lỗi? tế bào.Bạn phải trả giá bao Mỗi 1 thành viên Nhóm Tế Bào sẽnhiêu thời gian cho là 1 trưởng nhóm tế bào.những ham muốn tạm Mỗi trưởng nhóm đào tạo ra 1thời, nhưng hành người trưởng nhóm khác ”.động thiếu suy nghĩ của mình?... Không thể nào kể hết phải không nào, III. Mục tiêu Hội Thánh “Lời Sựbởi vậy mới sinh ra câu nói “đã quá Sống ” năm 2012:muộn”. Sẽ là “rất quá muộn” nếu bạnnghĩ rằng để một khi khác có cơ hội tôi sẽ - Hàng tuần có 100 người trung tínđến Nhóm Thanh Niên. 2 tiếng đồng hồ thờ phượng Chúa.đủ để bạn nhận ra chính mình, Ban ThanhNiên sẽ dành tặng cho bạn, đừng bỏ lỡ cơ IV. Mục tiêu Hội thánh tháng 12/hội “hàng tuần” của mình. THÂN MỜI 2012:BẠN! Сách đi: Từ Metro Рижская (đi - 20 nhóm tế bào thường xuyênphương tiện): Lên khỏi metro đi bộ ra hoạt động.bến xe buýt 714, đi 5 bến đến bến 1- - Mỗi một vùng có 1 đội truyềnРижский переулок.Liên hệ: + 7 (968) giáo.898 52 38 | @Thanh Nien LSS 18
 19. 19. HỘI THÁNH TIN LÀNH LỊCH ĐỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM 10. Châm ngôn 11, Khải huyền 17, Ma-la-chi 1-2 11. Châm ngôn 12, Khải huyền 18, Ma-la-chi 3-4Nhằm tiện cho các con cái Chúa liên lạc 12. Châm ngôn 13, Khải huyền 19, Gióp 1-2 13. Châm ngôn 14, Khải huyền 20, Gióp 3-5với Hội Thánh Chúa khi về Việt Nam 14. Châm ngôn 15, Khải huyền 21, Gióp 6-7hoặc truyền giảng cho người thân mình ở 15. Châm ngôn 16, Khải huyền 22, Gióp 8-10 16. Châm ngôn 17, Hê-bơ-rơ 11, Gióp 11-12nhà. Chúng tôi xin gởi quý bạn đọc sốđiện thoại liên lạc tại các tỉnh thành ở LỊCH SINH HOẠT CỦA HỘI THÁNHViệt Nam. Lịch sinh hoạt từ ngày 10/12 – 16/12 Ngày CHƯƠNG TRÌNHCác tỉnh miền Nam: 10/12Mục sư Huê : +84 163 458 5438 11/12 Cầu nguyện kiêng ăn tại HộiCác tỉnh Tây Nguyên và Ninh Bình Thánh ( Từ 13.00-18.00 )Anh Phiero: +84 167 626 2652. Ca đoàn (18h30-20h30)Các tỉnh Nam trung bộ: 12/12 KINH THÁNH HÀM THỤMục sư Giô-suê: +84 97 579 1097 13/12 NHÓM THANH NIÊN 14/12 NHÓM PHỤ NỮCác tỉnh Bắc Trung Bộ 15/12 KINH THÁNH HÀM THỤAnh Mừng: +84 169 921 9530 TRUYỀN GIẢNG CÁC NƠIHải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, 16/12 13h30 : Thờ phượng với HT lớnNam Định, Hà Nam. 18h30: Hội Thánh Việt NamMục Sư Dũng : +84 169 895 5461Các tỉnh Đông bắc + khu vực Đông anh THÔNG CÔNG : Ban Biên Tập kêu gọiHN và tỉnh Bắc Ninh các bạn gởi bài viết, lời làm chứng vềMục sư Hoàng : +84 97 341 2984 ơn phước Chúa và về những gì ChúaCác tỉnh Tây Bắc ban cho trong thời gian qua về địa chỉMục Sư Bảo: +84 120 212 4411 Email noisanmuagat@yahoo.com Hoặc liên hệ với anh Huỳnh Trần NgọcCác tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Hùng SĐT: 8968 898 5238 tại HộiMục Sư Nghĩa : +84 97 354 3794 Thánh.Khu vực Long Biên, Gia Lâm Hà Nội vàtỉnh Hưng Yên. Chúng tôi gởi lời cảm ơn chân thànhAnh Phê : +84 166 914 0245 đến quý con cái Chúa đã gởi bài viết, lời làm chứng, lời cảm tạ về cho chúng tôiCác quận huyện và các tỉnh thành còn trong thời gian vừa qua. Nguyện Chúalại, có thể liên lạc với Anh Thiện +84 93 sẽ ban ơn và thêm sức trên quý vị luôn.5369345. 19
 20. 20. GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOWNếu các bạn đọc tờ nội san này có sựthôi thúc muốn tin nhận Chúa, hoặc bạn Địa chỉ :Yл.Павла Корчагина, дом 2ađã nghe ai đó làm chứng và lòng muốn Tel: 8905 534 4475.tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa làm chủđời sống bạn. Mời các bạn cầu nguyện Cách đi : Lên khỏi Метро Рижская, đivới Chúa theo như hướng dẫn sau : bộ 50m đến bến Avtôbuýt số714, đi 5 bến, đến bến: 1-й Рижский переулок."Kính Lạy Chúa Giê-Xu, con biết conlà người có tội, xin Chúa tha tội chocon. Con tin cậy Chúa là Đấng duynhất có quyền cứu rỗi linh hồn con.Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chếtđền tội cho con, Ngài cũng đã từ cõichết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀO CHÚAcho con. Giờ đây con xin rộng mở tâm NHẬT HẰNG TUẦN : 18:30 – 21:30hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làmChúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Thân mời mọi người đến với HộiXin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt Thánh trong các buổi nhóm để cùngcon trên con đường theo Chúa suốt nhau ca ngợi tôn vinh Chúa, chia sẻđời con. Con thành kính tạ ơn Chúa niềm tin, trò chuyện tâm tình, sinhvà cầu xin nhân danh Chúa Giê-Xu. hoạt thờ phượng Chúa, nghe lời giảngA-men." do các Mục sư đầy ơn chia sẻ. Rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Bạn thân mến! Bạn đã làm mộtquyết định thật đúng đắn, xin hoan Về nội san:nghinh và chúc mừng bạn trở thành concái Chúa. Mời bạn hãy mạnh dạn tìm Nội san MÙA GẶT phát hành nhằmđến Hội Thánh Tin Lành gần nơi bạn mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ niềmnhất để nhận sự giúp đỡ về học hỏi tin của các con cái Chúa trong HộiKinh Thánh. Thánh, thông báo các tin tức trong Hội Thánh, bày tỏ Tình Yêu, cung ứng nhuNếu bạn ở Moscow thì mời bạn hãy đến cầu thông công lẫn nhau, nhằm giúpvới chúng tôi theo Địa chỉ : Yл. Павла cho con cái Chúa có một đời sống chiếnКорчагина, дом 2a hoặc gọi điện cho thắng và nhận được phước hạnh từchúng tôi theo số 8905 534 4475 để Thiên Chúa.được hướng dẫn thêm. LƯU HÀNH NỘI BỘ 20

×