1
MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN
“ Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng
ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn
thận làm theo mọ...
2
Gutenberg, vì thế cuốn Kinh Thánh có
bọc da nai mầu nâu đặt tại Bảo Tàng việc
của Hãng Maruzen không phải là một
cuốn sá...
3
trong hai thaùi cöïc: Thöù nhaát laø phuû nhaän lôøi
Chuùa theo chuû nghóa duy lyù gioáng nhö theá
gian vaãn thöôøng laø...
4
Ñieàu ñoù nghóa laø Hoäi thaùnh caàn phaûi
giaûng taát caû nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû
chöù khoâng phaûi chæ moä...
5
- Ngaøi giaûng vaø rao truyeàn nöôùc Ñöùc
Chuùa Trôøi;
- Ngaøi daïy doã veà nöôùc Ñöùc Chuùa
Trôøi;
- Ngaøi tha toäi;
- ...
6
Ñaáng Christ maø coøn trong Ngaøi vaø qua Ngaøi.
Chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc thieáu hieåu bieát veà
keû thuø cuûa mình....
7
Khoâng coù söï caùo traùch thì ngöôøi ta coù theå tieáp
nhaän söï daïy doã baèng ñaàu oùc, nhöng ñoù seõ
khoâng phaûi la...
8
dieäu vaø nhaän bieát tình yeâu cuûa Chuùa caùch saâu
ñaäm hôn tröôùc. Nhöng neáu tieáp tuïc xa caùch
Ngaøi, hoï seõ nga...
9
MỪNG SINH NHẬT HỘI THÁNH
TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT
NAM-MOSCOWW TRÒN 18 TUỔI
Trong tuần qua Hội Thánh Tin Lành
Lời Sự Sốn...
10
Kịch Gánh nặng Tình Yêu
Bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật
Cá nhân tặng hoa chúc mừng sinh nhật Hội
Thánh Chúa trờn 18 tuôi
Đố...
11
MƯỜI LÝ DO ĐỂ TIN
VÀO SỰ HIỆN HỮU CỦA
ĐỨC CHÚA TRỜI
1. TÍNH TẤT YẾU CỦA ĐỨC TIN.
Người ta ai cũng tin vào điều gì đó.
K...
12
4. NHỮNG THÓI QUEN CẢM XÚC
CỦA CON NGƯỜI.
Loài người được mô tả là không thể tránh
khỏi việc tín ngưỡng. Trong những gi...
13
chúng ta”. Theo Thánh Kinh, thì đó là
điều Đức Chúa Trời đã làm. Vào thế kỷ
thứ 7 TC, tiên tri Ê-sai viết rằng Đức
Chúa...
14
chúng ta có thể tìm gặp Ngài (Cong
17:27). Theo sứ đồ Phao-lô thì Đức Chúa
Trời là Đức Thánh Linh, khi ở trong Ngài
thì...
15
đầu và cả cái nuối tiếc gửi theo của nhiều
người không thể đến. Tiếng nhạc mừng
sinh nhật, có lẽ vì thế, mà trở thành m...
16
nguyện cho cả dân tộc được cứu như gia
đình mình. Đây vừa là lời chứng mang tới
niềm hy vọng cho mọi gia đình, đồng thờ...
17
Sứ điệp ngắn của mục sư trưởng Phạm
Tuấn Nhượng năm nay hướng tới sự hòa
thuận, hiệp nhất giữa các chi thể trong
cùng m...
18
Hơn 700 người tham dự, gần 50 người
tham gia ca đoàn, 30 người trong công tác
phục vụ và bảo vệ an ninh. Phải nói thêm
...
19
HỘI THÁNH TIN LÀNH
LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM
Nhằm tiện cho các con cái Chúa liên lạc
với Hội Thánh Chúa khi về Việt Nam
...
20
GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU
Nếu các bạn đọc tờ nội san này có sự
thôi thúc muốn tin nhận Chúa, hoặc bạn
đã nghe ai đó làm chứn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

So 180

448 views

Published on

Nội san Mùa Gặt số 180 của Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam Moscow.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

So 180

 1. 1. 1 MỖI TUẦN MỘT TRUYỆN “ Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.” Giô-sê 1 :8a CUỐN KINH THÁNH GIÁ 5.900.000 ĐÔ LA Christopher Burge, chủ tịch Hãng Bán Đấu Giá cổ vật Christies, trong một cuộc bán đấu giá đặc biệt, đã tuyên bố: -Tôi xin hân hạnh giới thiệu Lô thứ nhất, Cuốn Kinh Thánh Gutenberg. Trong phòng mọi người đều im lặng khi giá đầu tiên của cuốn Kinh Thánh này là 700 nghìn đô-la. Chỉ trong vài giây, giá tăng lên đến một triệu, rồi một triệu 300 nghìn. Vào lúc ấy Thomas Schuster, một nhà buôn tại Luân-đôn vào cuộc đấu giá tay đôi với một nhà buôn Nhật. Khi cuộc đấu giá chấm dứt, cuốn Kinh Thánh Gutenberg được bán với giá 4 triệu 9 trăm nghìn đô-la, với tiền thủ tục lên tới tổng giá là 5 triệu 9 trăm nghìn đô-la. Công ty Maruzen của Nhật đã mua được cuốn Kinh Thánh này. Đại diện công ty này nói rằng công ty nhập cảng nhiều sách và báo nước ngoài, và từ lâu vẫn muốn tìm loại sách quý và hiếm như cuốn Kinh Thánh Gutenberg. Cuốn Kinh Thánh Gutenberg như vậy là đã có mặt ở châu Á sau hơn 500 năm nó ra đời. Việc đấu giá cuốn Kinh Thánh Gutenberg có hai ý nghĩa: Đó là từ trước đến nay chưa bao giờ có một cuốn Kinh Thánh giá cao như vậy; và thứ hai là cuốn Kinh Thánh đã tìm được một nơi ở mới trong một nước chưa đến 1% người tôn trọng cuốn sách ấy là Lời Chúa. Trên toàn thế giới chỉ còn 40 cuốn Kinh Thánh
 2. 2. 2 Gutenberg, vì thế cuốn Kinh Thánh có bọc da nai mầu nâu đặt tại Bảo Tàng việc của Hãng Maruzen không phải là một cuốn sách thường. Có lẽ sự có mặt của một cuốn sách quý giá như vậy tại Nhật, sẽ làm cho 99% người chưa tin Chúa tại nước này phải tìm hiểu tại sao cuốn sách ấy cao giá như vậy, và mong rằng họ sẽ bước thêm một bước nữa là tìm đọc bản phiên dịch ra tiếng Nhật của cuốn sách. Đối với Sa-tan thì việc cuốn Kinh Thánh được giá cao như vậy chắc nó cũng không quan tâm cho lắm, vì cuốn Kinh Thánh là để đọc chứ không phải cất đi làm báu vật. Cuốn Kinh Thánh quý như vậy là vì đó là mạc khải của Thượng Đế cho loài người. Ma quỷ chỉ kinh hoàng khi nhiều người mỗi ngày mở Kinh Thánh ra đọc, vì chính lúc ấy biên cương của nước Chúa rộng mở thêm và ngày đại bại của nó thu ngắn hơn. Suy gẫm : Đã bao lâu rồi bạn chưa đọc lời Chúa ? Chính lời Chúa được chép trong Kinh Thánh rằng lời Kinh Thánh cần phải được suy gẫm ngày và đêm vì nếu chúng ta không thường xuyên đọc lời Chúa thì rất dễ chúng ta đánh mất đi mối tương giao liên hệ đối với Chúa. Khi bạn gặp khó khăn bạn có thể cầu nguyện đó là cách chúng ta nói với Chúa còn khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì đó là cách Chúa nói với chúng ta. Hãy đọc lời Chúa hằng ngày để Chúa có thể bày tỏ ý muốn của Chúa trên đời sống bạn. Ban Biên Tập LỜI CHÚA Vaû, nhöõng ngöôøi ñoù beàn loøng giöõ lôøi daïy cuûa caùc söù ñoà … Coâng vuï 2:42 Moïi vieäc trong Hoäi thaùnh ñeàu phaûi döïa treân cô sôû lôøi Chuùa. Chæ coù lôøi Chuùa môùi coù söï xöùc daàu giuùp Hoäi thaùnh chieán thaéng vaø thay ñoåi ngoaïi caûnh. Khi chia tay vôùi Hoäi thaùnh taïi EÂ-pheâ-soâ, Phao-loâ noùi: Baây giôø, toâi giao phoù anh em cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø cho ñaïo (lôøi) cuûa ôn Ngaøi, laø giao phoù cho Ñaáng coù theå gaây döïng vaø ban gia taøi cho anh em chung vôùi nhöõng keû ñöôïc neân thaùnh. Coâng vuï 20:32 Khi khoâng theå tieáp tuïc ôû laïi EÂ-pheâ-soâ, Phao-loâ tin laø Ñöùc Chuùa Trôøi seõ tieáp tuïc xaây döïng Hoäi thaùnh cuûa hoï qua lôøi Ngaøi. Hoäi thaùnh ñaàu tieân ñöôïc taêng tröôûng qua söï rao giaûng lôøi Chuùa. Hoï “beàn loøng giöõ lôøi daïy cuûa caùc söù ñoà” (Coâng vuï 2:42). Caùc söù ñoà “ñöôïc ñaày daãy Ñöùc Thaùnh Linh, ai naáy giaûng ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi caùch daïn dó” (Coâng vuï 4:31) vaø “ñaïo Ñöùc Chuùa Trôøi ngaøy caøng traøn ra, soá moân ñoà taïi thaønh Gieâ-ru-sa-lem taêng leân nhieàu laém” (Coâng vuï 6:7). Khi baét bôù xaûy ra, caùc moân ñoà “bò tan laïc töø nôi naøy qua nôi khaùc, truyeàn giaûng Tin laønh” (Coâng vuï 8:4). Neáu Tin laønh khoâng ñöôïc rao truyeàn, ngöôøi ta seõ khoâng theå ñöôïc cöùu vaø caùc tín ñoà seõ khoâng theå ñöôïc lôùn maïnh. Bôûi vaäy, ma quyû luoân taán coâng vaøo lôøi Chuùa. Lôøi Chuùa laø göôm thuoäc linh vaø khoâng coù lôøi Ngaøi chuùng ta khoâng theå chieán ñaáu vôùi Sa-tan (EÂ-pheâ-soâ 6:17). Ma quyû saün saøng boùp meùo Tin laønh neáu coù theå ñöôïc. Noù muoán chuùng ta sa vaøo moät
 3. 3. 3 trong hai thaùi cöïc: Thöù nhaát laø phuû nhaän lôøi Chuùa theo chuû nghóa duy lyù gioáng nhö theá gian vaãn thöôøng laøm. Nhieàu nhaø thaàn hoïc ñaõ sa vaøo caùi hoá naøy; Thöù hai laø khi con ngöôøi quaù tin vaøo nhöõng kinh nghieâïm caù nhaân hoaëc nhöõng maëc khaûi, giaác mô, caûm xuùc vaø söï hieän thaáy, coi chuùng cao hôn caû lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi. Taát nhieân laø Ñöùc Chuùa Trôøi coù ban maëc khaûi vaø söï hieän thaáy song chuùng bao giôø cuõng thoáng nhaát vôùi lôøi cuûa Ngaøi. Taát caû moïi maëc khaûi vaø söï hieän thaáy caàn phaûi ñöôïc kieåm chöùng bôûi Kinh thaùnh, neáu khoâng chuùng ta seõ maát neàn taûng vaø sa vaøo ñònh kieán. Lôøi Chuùa noùi veà nhöõng ñieàu sieâu nhieân, bôûi vaäy moät Cô Ñoác nhaân coâng nhaän thaåm quyeàn cuûa Kinh thaùnh khoâng theå phuû nhaän nhöõng ñieàu sieâu nhieân, nhö söï chöõa laønh, caùc daáu kyø pheùp laï vaø söï giaûi phoùng khoûi quyeàn löïc cuûa ma quyû. Chæ khi con ngöôøi coâng nhaän nhöõng bieåu hieän sieâu nhieân cuøng vôùi nhöõng coâng vieäc khaùc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, hoï môùi coù khaû naêng phaân bieät ñieàu gì laø thaät, ñieàu gì laø giaû. Taát nhieân, ma quyû cuõng coá gaéng can thieäp vaø coù theå laøm nhöõng pheùp laï cuûa noù maø khoâng heà lieân quan gì tôùi Thaùnh Linh. Nhöng neáu moät ngöôøi sôï taát caû nhöõng ñieàu sieâu nhieân thì ngöôøi ñoù chöa hieåu Tin laønh, caûn trôû coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø laøm buoàn loøng (xuùc phaïm) Ngaøi. Phao-loâ noùi oâng khoâng daùm rao giaûng baát kyø ñieàu gì ngoaøi “nhöõng söï maø Ñaáng Christ caäy tay toâi laøm ra ñeå khieán daân ngoaïi vaâng phuïc Ngaøi, bôûi lôøi noùi vaø bôûi vieäc laøm, bôûi quyeàn pheùp cuûa daáu kyø pheùp laï, bôûi quyeàn pheùp cuûa Thaùnh Linh Ñöùc Chuùa Trôøi. AÁy laø töø thaønh Gieâ-ru-sa-lem vaø caùc mieàn chung quanh cho ñeán söù I-ly-ri, toâi ñaõ ñem Tin laønh cuûa Ñaáng Christ ñi khaép choán” (Roâ-ma 15:18-19). Duø oâng giaûng ôû baát kyø nôi ñaâu cuõng coù nhöõng daáu kyø pheùp laï, töùc nhöõng bieåu hieän sieâu nhieân ñi keøm. Trong saùch Maùc 16:20 cheùp: “Veà phaàn caùc moân ñoà thì ñi ra giaûng ñaïo khaép nôi, Chuùa cuøng laøm vôùi moân ñoà, vaø laáy caùc pheùp laï caëp theo lôøi giaûng maø laøm cho vöõng ñaïo”. Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi khaúng ñònh lôøi Ngaøi baèng caùc daáu kyø pheùp laï laø hoaøn toaøn bình thöôøng. Trong chuyeän naøy khoâng coù ñieàu gì ñaùng ngaïc nhieân hay baát thöôøng. Thöïc ra, nhö theá môùi laø Cô Ñoác giaùo theo kieåu Taân Öôùc. Khi Tin laønh ñöôïc rao giaûng, Ñöùc Thaùnh Linh seõ laøm nhöõng daáu kyø pheùp laï caëp theo ñeå cho vöõng ñaïo. Nhöõng daáu kyø pheùp laï ñöôïc “caëp theo” coù nghóa laø tröôùc heát lôøi Chuùa phaûi ñöôïc rao giaûng, sau ñoù môùi coù daáu kyø pheùp laï di keøm. Trong khi moät soá Cô Ñoác nhaân sôï pheùp laï, hoaëc teä hôn laø choái boû moïi coâng vieäc cuûa Ñöùc Thaùnh Linh do söï voâ tín thì coù moät soá khaùc laïi chæ troâng vaøo daáu kyø pheùp laï. Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø coù yù ñeå chuùng ta giaûng lôøi Ngaøi moät caùch qua loa roài voäi vaøng bieåu dieãn pheùp laï. Tröôùc heát, Ñöùc Chuùa Trôøi muoán lôøi Ngaøi ñöôïc ghi saâu vaøo loøng cuûa chuùng ta. Khi ñoù seõ coù maëc khaûi, söï daãn daét cuûa Chuùa vaø chieán thaéng. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ laøm nhöõng daáu kyø pheùp laï nhö söï ñaùp öùng lôøi caàu nguyeän. Ñöùc Thaùnh Linh khao khaùt thöïc hieän pheùp laï vaø baøy toû taùc duïng cuûa ñöùc tin trong cuoäc soáng con ngöôøi döïa treân neàn taûng laø Tin laønh! Rao truyeàn moïi yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Khi giaûng ôû thaønh EÂ-pheâ-soâ, Phao-loâ noùi: “Vì toâi khoâng treã naûi moät chuùt naøo ñeå toû ra cho anh em moïi yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi” (Coâng vuï 20:27).
 4. 4. 4 Ñieàu ñoù nghóa laø Hoäi thaùnh caàn phaûi giaûng taát caû nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi baøy toû chöù khoâng phaûi chæ moät khía caïnh ñaëc bieät hoaëc nhöõng giaùo lyù naøo ñoù maø chuùng ta öa thích. Bôûi vaäy, trong Tít 1:9, Phao-loâ caên daën caùc muïc sö caàn “haèng giöõ ñaïo thaät y nhö ñaõ nghe daïy, haàu cho coù theå theo ñaïo laønh maø khuyeân doã ngöôøi ta vaø baùc laïi keû choáng traû”. Phao-loâ thöôøng xuyeân noùi veà taàm quan troïng cuûa vieäc rao giaûng lôøi Chuùa vaø Tin laønh. Taïi sao vaäy? Bôûi vì: “Caû Kinh thaùnh ñeàu laø bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi soi daãn, coù ích cho söï daïy doã, beû traùch söõa trò, daïy ngöôøi trong söï coâng bình, haàu cho ngöôøi thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc troïn veïn vaø saém saün ñeå laøm moïi vieäc laønh” (II Ti-moâ-theâ 3:16-17). Do ñoù, vieäc daïy doã neàn taûng lôøi Chuùa cho tín ñoà laø voâ cuøng quan troïng. Lôøi Chuùa laø “thaàn linh vaø söï soáng” (Giaêng 6:36), coù khaû naêng mang laïi söï soáng, söùc maïnh vaø chieán thaéng cho nhöõng ai tieáp nhaän noù. “… ñöùc tin ñeán bôûi söï ngöôøi ta nghe, maø ngöôøi ta nghe laø khi lôøi Ñaáng Christ ñöôïc rao giaûng” (Roâ-ma 10:17). Bôûi vaäy, Chuùa Jeâsus caàu nguyeän cho “nhöõng ngöôøi seõ nghe theo lôøi hoï (caùc moân ñoà) maø tin ñeán con nöõa” (Giaêng 17:20). Ñeà cao yù nghóa cuûa lôøi Chuùa khoâng bao giôø laø quaù ñaùng. 1. Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi (Giaêng 1:1); 2. Lôøi saùng taïo (Saùng theá kyù 1:1) vaø gìn giöõ moïi taïo vaät bôûi söùc maïnh cuûa mình (Heâ-bô-rô 1:3); 3. Lôøi taùi sanh (I Phi-e-rô); 4. Lôøi nuoâi döôõng con ngöôøi beà trong (Ma-thi-ô 4:4); 5. Lôøi laø göôm thuoäc linh (EÂ-pheâ-soâ 6:17; Khaûi huyeàn 1:16; Ma-thi-ô 4:4,7,10); 6. Lôøi chöõa laønh (Chaâm ngoân 3:8, 4:22; Thi thieân 106:20; Ma-thi-ô 8:8,13); 7. Lôøi giaûi phoùng (Ma-thi-ô 8:16); 8. Lôøi cho soáng laâu (Chaâm ngoân 3:2; 4:10,22; 9:11); 9. Lôøi cho söï bình an (Chaâm ngoân 3:2); 10.Lôøi cho söï khoân ngoan (Chaâm ngoân 2:1-6); 11.Lôøi cho söï baûo veä (Thi thieân 119:8); 12.Lôøi mang laïi söï chieán thaéng toäi loãi (Thi thieân 119:11); 13.Lôøi mang laïi thaønh coâng (OÂ-seâ 1:8; Thi thieân 1:1-3); 14.Lôøi mang laïi boån tính Ñöùc Chuùa Trôøi (II Phi-e-rô 1:4); 15.Lôøi mang laïi moïi ñieàu caàn thieát cho söï soáng vaø söï tin kính (II Phi-e-rô 1:3). Danh saùch naøy coù theå ñöôïc keùo daøi maõi. Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi tröôùc heát laø lôøi veà Chuùa Jeâsus Christ. Baûn thaân Chuùa laø lôøi (Giaêng 1:1) “ñaõ trôû neân xaùc thòt vaø ôû giöõa chuùng ta” (Giaêng 1:14). Bôûi vaäy, lôøi Chuùa laø Tin laønh (tin möøng) veà nhöõng gì Ngaøi ñaõ laøm cho con ngöôøi qua Chuùa Jeâsus Christ. Moät baøi giaûng tröôùc heát phaûi noùi ñeán Chuùa Jeâsus vaø toaøn boä Tin laønh veà Ngaøi. Tin laønh laø gì? Lu-ca noùi trong Coâng vuï söù ñoà 1:1: “Hôõi Theâ-oâ-phi-lô, trong saùch thöù nhaát ta (Tin laønh), ta töøng noùi veà moïi ñieàu Chuùa Jeâsus ñaõ laøm vaø daïy töø ban ñaàu”. Tin laønh keå veà moïi ñieàu Chuùa ñaõ laøm vaø daïy! Neáu boû ñi moät phaàn naøo ñoù, Tin laønh seõ khoâng coøn laø Phuùc aâm troïn veïn nöõa. Chuùa Jeâsus ñaõ laøm nhöõng gì? “Ñöùc Chuùa Jeâsus ñi khaép caùc thaønh, caùc laøng, daïy doã trong caùc nhaø hoäi, giaûng Tin laønh nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø chöõa laønh caùc (moïi) thöù taät bònh” (Ma-thi-ô 9:35). Nhö vaäy:
 5. 5. 5 - Ngaøi giaûng vaø rao truyeàn nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi; - Ngaøi daïy doã veà nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi; - Ngaøi tha toäi; - Ngaøi chöõa beänh; - Ngaøi ñuoåi quyû. Taát caû nhöõng vieäc Chuùa Jeâsus ñaõ laøm ñeàu laø thöïc hieän yù muoán cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñoù chính laø Tin möøng cho moïi ngöôøi. Ngaøy nay, Tin laønh (Phuùc aâm) vaãn phaûi rao truyeàn chính nhöõng ñieàu ñoù vì “Chuùa Jeâsus Christ ngaøy hoâm qua, hoâm nay cho ñeán ngaøn ñôøi khoâng heà thay ñoåi” (Heâ-bô-rô 13:8). Tin laønh cuõng laø tin veà taát caû nhöõng gì Chuùa Jeâsus ñaõ laøm bôûi söï cheát cuûa Ngaøi. “Ngaøi ñaõ xuoáng vöông quoác cuûa söï cheát, ngaøy thöù ba Ngaøi soáng laïi, ñöôïc caát leân trôøi vaø ngoài beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng”. Noùi caùch khaùc, Tin laønh laø taát caû nhöõng vieäc Chuùa Jeâsus ñaõ laøm khi coøn soáng treân ñaát, nhöng treân heát laø söï hy sinh laøm cuûa leã hoaø giaûi vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi. Qua ñoù, Chuùa Jeâsus ñaõ cho con ngöôøi cô hoäi coù laïi moái töông giao vôùi Thöôïng ñeá, tieáp nhaän söï soáng môùi maø Ngaøi coù khi coøn soáng treân ñaát vaø ñaõ baøy toû cho chuùng ta. Trong caùc thö tín cuûa mình, Phao-loâ ñaõ vieát veà nhöõng ñieàu maø Chuùa Jeâsus ñaõ hoaøn thaønh treân thaäp töï giaù. Coù theå toùm taét nhöõng ñieàu ñoù nhö sau: - Con ngöôøi ra sao sau söï sa ngaõ cuûa A-ñam; - Con ngöôøi trôû thaønh gì trong Chuùa Jeâsus Christ sau khi ñöôïc cöùu vaø khoâi phuïc; - Chuùa Jeâsus ñaõ laøm gì treân thaâïp töï giaù; - Ñöùc Thaùnh Linh laøm gì trong chuùng ta qua söï taùi sinh; - Chuùa Jeâsus laøm gì cho chuùng ta trong khi Ngaøi caàu thay ôû beân höõu Ñöùc Chuùa Trôøi; - Ñöùc Thaùnh Linh laøm gì cho chuùng ta ôû treân ñaát naøy; - Treân thieân ñaøng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò nhöõng gì cho nhöõng ngöôøi tin Ngaøi. Cuõng coù theå dieãn ñaït nhöõng ñieàu treân moät caùch khaùc nhö sau: - Ñöùc Chuùa Trôøi laø ai, Ngaøi coù gì vaø Ngaøi coù theå laøm gì; - Baïn laø ai, baïn coù gì vaø coù theå laøm gì; - Keû thuø cuûa baïn laø ai, noù coù gì vaø coù theå laøm gì. Ñöùc Chuùa Trôøi muoán taát caû nhöõng con caùi cuûa Ngaøi naém vöõng vaø soáng theo nhöõng ñieàu ñoù. Phao-loâ caàu nguîeân cho caùc tín ñoà ñeå “Ñöùc Chuùa Trôøi ban thaàn trí cuûa söï khoân ngoan thoâng saùng toû ra cho anh em ñeå nhaän bieát Ngaøi, laïi soi saùng con maét cuûa loøng anh em, haàu cho bieát ñieàu troâng caäy veà söï keâu goïi cuûa Ngaøi laø theå naøo, söï giaøu coù cuûa cô nghieäp vinh hieån Ngaøi daønh cho caùc thaùnh ñoà laø laøm sao, vaø bieát quyeàn voâ haïn cuûa Ngaøi, ñoái vôùi chuùng ta coù loøng tin laø lôùn döôøng naøo, y theo pheùp toái thöôïng cuûa naêng löïc mình” (EÂ-pheâ- soâ 1:17-19). Ngaøy nay, hôn bao giôø heát, caùc tín ñoà phaûi bieát hoï laø ai, hoï coù nhöõng gì vaø coù theå laøm gì trong Chuùa Jeâsus Christ? Chuùng ta phaûi bieát roõ veà nhöõng gì Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm cho chuùng ta qua söï cheát cuûa Chuùa Jeâsus treân thaäp töï giaù vaø söï soáng laïi cuûa Ngaøi. Chuùng ta caàn bieát vò trí cuûa mình trong Ñaáng Christ cuõng nhö cô nghieäp Ngaøi daønh cho chuùng ta vaø caùch söû duïng cô nghieäp ñoù. Chuùng ta caàn bieát nhöõng gì chuùng ta coù theå laøm khoâng chæ cho
 6. 6. 6 Ñaáng Christ maø coøn trong Ngaøi vaø qua Ngaøi. Chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc thieáu hieåu bieát veà keû thuø cuûa mình. Trong II Coâ-rinh-toâ 2:11 cheùp: “haàu ñöøng ñeå cho quyû Satan thaéng chuùng ta, vì chuùng ta chaúng phaûi laø khoâng bieát möu chöôùc noù”. Taát caû chuùng ta caàn phaûi bieát keá hoaïch, chieán thuaät vaø nhöõng doïa daãm giaû doái cuûa keû thuø. Nhöng tröôùc heát chuùng ta caàn phaûi bieát veà thaát baïi naëng neà cuûa Sa-tan vaø vò trí chieán thaéng cuûa chuùng ta trong Ñaáng Christ ñoái vôùi ma quyû (EÂ-pheâ-soâ 1:20-23). Nhöõng ñieàu keå treân coù theå toång keát baèng nhöõng lôøi Phao-loâ vieát trong Heâ-bô-rô 6:1-2: “AÁy vaäy, chuùng ta phaûi boû qua caùc ñieàu sô hoïc veà Tin laønh cuûa Ñaáng Christ, maø taán tôùi trong söï troïn laønh, chôù neân laäp laïi neàn nöõa (laø caùi phaûi coù roài), töùc laø: 1- söï töø boû nhöõng vieäc cheát (tieáng Hy-laïp “metansia” coù nghóa laø thay ñoåi nhaän thöùc, tö duy), 2- ñöùc tin vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi, ‘ngöôøi coâng bình soáng bôûi ñöùc tin’ (Roâ-ma 1:17), 3- söï daïy veà pheùp baùp-tem (nguyeân baûn laø “caùc pheùp baùp-tem”): a- baùp-tem vaøo trong Ñaáng Christ (söï taùi sanh); b- baùp-tem vì Ñaáng Christ (baùp-tem nöôùc); c- baùp-tem baèng Ñöùc Thaùnh Linh , 4- pheùp ñaët tay (trong Taân Öôùc coù 3 loaïi khaùc nhau): a- ñeå chöõa laønh vaø giaûi cöùu; b- ñeå laøm baùp-tem baèng Ñöùc Thaùnh Linh vaø nhaän laõnh caùc aân töù Thaùnh Linh (Coâng vuï 19:6, 8:17; II Ti-moâ-theâ 1:6); c- ñeå bieät rieâng ra laøm chöùc vuï (Coâng vuï 13:3, 6:6), 5- söï soáng laïi cuûa keû cheát, 6- söï phaùn xeùt ñôøi ñôøi.” Ñöùc Thaùnh Linh muoán ban cho con caùi Ngaøi taát caû nhöõng ñieàu keå treân qua nhöõng söï phuïc vuï (chöùc vuï) khaùc nhau, ñeå “hoï ñöôïc troïn veïn veà coâng vieäc cuûa chöùc dòch vaø söï gaây döïng thaân theå Ñaáng Christ” (EÂ-pheâ-soâ 4:12). Khoâng coù gì quan troïng hôn vieäc gaây döïng thaân theå Ñaáng Christ, giuùp tín ñoà maïnh meõ, chieán thaéng vaø thaønh coâng. Coù nhö vaäy, nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi môùi thöïc söï coù khaû naêng lan truyeàn khaép theá giôùi! Lôøi Chuùa caàn phaûi ñöôïc tieáp nhaän baèng taám loøng Khi ñöôïc rao truyeàn vaø ñöôïc xaùc chöùng baèng caùc daáu kyø pheùp laï, lôøi Chuùa caàn phaûi ñöôïc loøng ngöôøi tieáp nhaän. ÔÛ ñaâu cuõng coù theå coù caùc loaïi loøng ngöôøi khaùc nhau nhö caùc loaïi ñaát khaùc nhau khi Lôøi ñöôïc rao giaûng. Chuùa Jeâsus keå caâu chuyeän nguï ngoân veà ngöôøi gieo gioáng (Maùc 4:1-24). Trong caâu chuyeän ñoù, Ngaøi noùi veà nhöõng thaùi ñoä khaùc nhau khi nghe lôøi Ngaøi. Haït gioáng laø Lôøi (Maùc 4:14) vaø ñaûm baûo moät muøa gaët. Baûn thaân Lôøi laø haït gioáng toát. Tuy nhieân, ñaát coù theå coù nhieàu loaïi. Vì vaäy, Lôøi phaûi ñöôïc giaûng moät caùch khoâng khoan nhöôïng (khoâng thoaû hieäp). Lôøi coù theå laø söï daïy doã (tieáng Hy-laïp laø “didactis”), cuõng coù theå laø söï quôû traùch (caûnh caùo veà ñieàu xaáu). Moät soá ngöôøi chæ thích nghe nhöõng giaùo lyù hay, vì theá maø hoï “theo tö duïc mình maø nhoùm hoïp caùc giaùo sö xung quanh mình, bòt tai khoâng nghe leõ thaät maø xaây höôùng veà chuyeän huyeãn” (II Ti-moâ-theâ 4:3). Trong caùc thö cuûa Phao-loâ coù caû söï daïy doã laãn söï caùo traùch. Khoâng coù söï caùo traùch thì cuoäc soáng cuûa tín ñoà khoâng theå thay ñoåi ñöôïc.
 7. 7. 7 Khoâng coù söï caùo traùch thì ngöôøi ta coù theå tieáp nhaän söï daïy doã baèng ñaàu oùc, nhöng ñoù seõ khoâng phaûi laø thanh göôm nhoïn hai löôõi, phaân chia hoàn, linh, coát, tuyû vaø laøm saùng toû moïi tö töôûng, yù ñònh trong loøng nöõa (Heâ-bô-rô 4:12). Ngöôøi nghe Phuùc aâm coù hai loaïi chính: coù theå noùi raèng hoï thuoäc loaïi taùi sanh vaø chöa taùi sanh. Nhöng trong soá nhöõng ngöôøi ñaõ taùi sanh cuõng coù nhieàu loaïi khaùc nhau: Loaïi thöù nhaát laø nhöõng ngöôøi thaät loøng coá gaéng ñi theo Chuùa theo ñieàu kieän Ngaøi ñaët ra. Hoï coù taâm thaàn nhaïy caûm vaø taám loøng meàm maïi. Hoï deã daøng tieáp nhaän, deã ñaàu phuïc. Hoï khoâng troïn veïn (hoaøn haûo) song hoï soáng chieán thaéng, vui möøng vaø töï do. Hoï yeâu Chuùa vaø vui möøng ñöôïc troø chuyeän vôùi Ngaøi vaø veà Ngaøi. Loaïi thöù hai laø nhöõng ngöôøi muoán theo Chuùa Jeâsus vôùi ñieàu kieän rieâng cuûa mình. Thöôøng nhöõng con ngöôøi “thuoäc linh” coù nhieàu yù töôûng vaø keá hoaïch. Song khi moïi chuyeän dieãn ra khoâng theo yù hoï muoán, hoï lieàn trôû neân böïc boäi vaø chaùn naûn, chæ trích pheâ phaùn ngöôøi khaùc vaø böïc boäi. Hoï muoán phuïc vuï Chuùa ñeå ñöôïc ngöôøi ta chuù yù. Khi ñöôïc nhìn nhaän, ñöôïc noåi tieáng tröôùc moïi ngöôøi vaø coù cô hoäi laêng-xeâ nhöõng yù muoán cuûa mình thì moïi chuyeän vôùi hoï ñeàu oån, ñeàu “Haleâlugia”. Song khi Ñöùc Thaùnh Linh baét ñaàu laøm vieäc beân trong hoï, hoï thaát baïi vaø nhaän ra raèng cuoäc soáng cuûa hoï chaúng qua chæ döïa treân nhöõng ích kyû vaø tham voïng rieâng, thieân veà taâm hoàn vaø xaùc thòt, hoaëc hoï rôi vaøo tình traïng cöùng loøng. Cuoäc soáng hoï vaãn coøn mang tinh thaàn theá gian, nhöôïng boä theá gian vaø choáng nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï thôø ô, laõnh ñaïm, hôøi hôït, coi thöôøng moïi ngöôøi, hoï coù nhöõng moái quan heä vaø thuù vui xaùc thòt. Hoï khoâng muoán tieáp thu söï caùo traùch cuûa Ñöùc Thaùnh Linh veà mình, khoâng muoán ñaët moïi söï döôùi chaân thaäp töï giaù. Vì theá, hoï khuyeán khích nhöõng bieåu hieän töông töï ôû caùc Cô Ñoác nhaân khaùc, coá gaéng “mua chuoäc” cho mình nhieàu beø baïn trong soá nhöõng tín ñoà xaùc thòt. Neáu chòu ñaàu phuïc Ñöùc Thaùnh Linh vaø thaäp töï giaù, nhöõng ngöôøi naøy coù theå ñöôïc giaûi phoùng vaø khoâi phuïc moät caùch kyø dieäu. Nhöng neáu ngöôïc laïi, hoï seõ coù caûm giaùc bò boû rôi, coù söï cöùng loøng, söï ngang ngöôïc, böôùng bænh vaø hieàm khích. Hoï thöôøng boû Chuùa vaø Hoäi thaùnh vôùi nhöõng lôøi keâu ca vaø buoäc toäi: “Lôøi naøy thaät khoù nghe! Ai maø nghe ñöôïc?” (Giaêng 6:60). Hoï queân raèng Lôøi thì caùo traùch vaø “thaàn linh laøm cho soáng, xaùc thòt chaúng ích chi” (Giaêng 6:63). Loaïi thöù ba laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc taùi sanh song hoaø nhaäp vôùi theá gian, ñaàu haøng vôùi theá gian vaø soáng trong traïng thaùi sa ngaõ, thaát baïi. Hoï thaät yeáu ñuoái vaø beänh hoaïn, baát haïnh vaø thaûm haïi. Trong loøng thì hoï muoán ñöôïc ôû trong nöôùc Chuùa, song ma quyû ñaõ löøa doái hoï raèng caùi giaù ñeå traû cho ñieàu ñoù laø quaù ñaét vaø hoï seõ khoâng bao giôø traû noåi. Ma quyû noùi vôùi hoï raèng hoï seõ khoâng bao giôø vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên vaø thöû thaùch. Khi bò caùm doã, hoï ñaõ sa ngaõ vaø giôø ñaây Sa-tan noùi raèng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng coøn yeâu hoï nöõa, moïi chuyeän vaäy laø heát vaø caùnh cöûa seõ khoâng bao giôø môû ra cho hoï nöõa. Nhöõng ngöôøi naøy khoâng coøn caûm thaáy thoaûi maùi trong caùc buoåi nhoùm, caûm thaáy luoân bò caùo traùch vaø coâ laäp. Hoï coá gaéng chaïy troán khoûi söï hieän dieän cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi nhöng trong theá gian cuõng khoâng coù choã cho hoï. Trong loøng hoï muoán trôû laïi cuøng Chuùa vaø khoâng muoán phaïm toäi. Do ñoù, nhöõng ngöôøi trong theá gian coi thöôøng hoï vaø trong traïng thaùi lô löûng ñoù, hoï thaät khoå sôû. Neáu nhöõng ngöôøi naøy chòu haï mình vaø thaät loøng trôû laïi cuøng Chuùa thì hoï seõ ñöôïc phuïc hoài caùch kyø
 8. 8. 8 dieäu vaø nhaän bieát tình yeâu cuûa Chuùa caùch saâu ñaäm hôn tröôùc. Nhöng neáu tieáp tuïc xa caùch Ngaøi, hoï seõ ngaøy caøng cöùng loøng hôn vaø naûy sinh nhöõng söï cay ñaéng khieán hoï vónh vieãn töø boû Chuùa vaø thaäm chí seõ quay laïi choáng Tin laønh. Chính nhöõng ngöôøi naøy coù theå trôû thaønh nhöõng ngöôøi choáng Tin laønh döõ doäi nhaát vì “nhöõng keû ñaõ ñöôïc soi saùng moät laàn, ñaõ neám söï ban cho töø treân trôøi, döï phaàn veà Ñöùc Thaùnh Linh, neám ñaïo laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø quyeàn pheùp cuûa ñôøi sau, neáu laïi vaáp ngaõ thì khoâng theå khieán hoï laïi aên naên nöõa” (Heâ-bô-rô 6:6). Khoâng ai gheùt Chuùa baèng nhöõng ngöôøi ñaõ nhaän bieát söï toát laønh cuûa Chuùa roài laïi töø boû Ngaøi, vaø cuõng khoâng ai baát haïnh baèng hoï. Nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc taùi sanh cuõng coù nhieàu kieåu. Döôùi ñaây chuùng ta keå ra hai loaïi chính: Loaïi thöù nhaát laø nhöõng ngöôøi ngoaïi thoâng thöôøng. Hoï khoâng bieát nhieàu hoaëc thaäm chí chöa bao giôø ñöôïc nghe ñeán Tin laønh. Hoï cheát trong toäi loãi mình (EÂ-pheâ-soâ 2:1) song cuõng chöa bao giôø thöïc söï choáng laïi Ñöùc Chuùa Trôøi. Hoï khoâng choáng ñoái Tin laønh. Nhöng trong luùc phaán höng, khi caùc tín ñoà bò baét bôù vì côù lôøi Chuùa, bò noùi xaáu treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng thì hoï deã daøng xuoâi theo dö luaän chung do söï tuyeân truyeàn xuyeân taïc kia gaây ra vì hoï ñaõ quen soáng theo chính kieán cuûa ngöôøi khaùc. Chính quyeàn, truyeàn hình hay baùo chí noùi gì thì ñoù seõ laø yù kieán cuûa hoï. Neáu Tin laønh khoâng ñeán ñöôïc vôùi nhöõng ngöôøi naøy vaø hoï khoâng ñöôïc cöùu thì hoï seõ maõi maõi khoâng daùm laøm traùi vôùi quan nieäm chung cuûa xaõ hoäi vaø seõ maõi maõi heøn nhaùt, ba phaûi, gioù chieàu naøo theo chieàu ñoù. Loaïi thöù hai laø nhöõng ngöôøi ñöôïc Ñöùc Thaùnh Linh ñuïng chaïm vaø hoï baét ñaàu laéng nghe Tin laønh. Löông taâm hoï chôït böøng tænh vaø caùo traùch toäi loãi, veà söï coâng bình vaø söï ñoaùn xeùt (Giaêng 16:8-11). Caøng ngaøy hoï caøng nhaän thaáy mình phaûi thay ñoåi quan nieäm cuõng nhö phong caùch soáng. Tröôùc ñaây, hoï nguû yeân trong toäi loãi vaø caûm giaùc bình an giaû taïo: “Roài moïi chuyeän seõ ñaâu vaøo ñoù caû thoâi”, “Thì mình cuõng nhö nhöõng ngöôøi khaùc”, “Toâi theá naøy cuõng laø ñöôïc roài vaø Chuùa neáu coù cuõng seõ yeâu toâi thoâi”,… Nhöng giôø ñaây, döôùi aûnh höôûng cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, löông taâm baét ñaàu caén röùt hoï. Hoï caûm thaáy chaùn naûn vì nhöõng toäi loãi vaø khieám khuyeát trong cuoäc soáng nhöng khoâng tìm ñöôïc loái thoaùt. Moät soá nhöõng ngöôøi naøy trôû thaønh nhöõng Cô Ñoác nhaân theo vieäc laøm. Hoï raát ngoan ñaïo song chöa kinh nghieäm söï aên naên thaät. Hoï ñi leã, laøm nhöõng vieäc toát, khoâng coøn nhaäu nheït vaøo chieàu thöù baûy nöõa, hoï baét ñaàu luyeän taäp theå duïc vaø goùp tieàn cho moät coâng taùc töø thieän naøo ñoù. Moïi vieäc ñoù ñeàu toát song khoâng cöùu ñöôïc linh hoàn vaø khoâng mang laïi söï hoaø thuaän vôùi Thöôïng ñeá. Con ngöôøi caàn phaûi ñöôïc taùi sanh (Giaêng 3:3). Con ngöôøi caàn phaûi haï mình tröôùc Chuùa vaø tieáp nhaän thaäp töï giaù vôùi Tin laønh cöùu roãi bôûi aân ñieån. Neáu nhöõng ngöôøi naøy ñaùp laïi söï keâu goïi cuûa Ñöùc Thaùnh Linh vaø tieáp nhaän söï cöùu roãi thì hoï seõ ñöôïc hoaø thuaän vôùi Thöôïng ñeá. Song neáu cöù tieáp tuïc thoaû maõn vôùi nhöõng vieäc laøm toân giaùo cuûa mình, daàn daàn hoï coù theå trôû thaønh nhöõng ngöôøi theo ñaïo nhöng choáng ñoái söï soáng taâm linh thaät söï hoaëc seõ meät moûi vaø quay laïi theá gian, loøng caøng ngaøy caøng cöùng coûi ñeán noãi khoù coù theå rung ñoäng moät laàn nöõa. Taát caû nhöõng loaïi ngöôøi keå treân ñeàu coù theå coù maët cuøng moät luùc trong moät buoåi nhoùm khi Tin laønh ñöôïc rao giaûng. Taát caû ñeàu ñöôïc nhaän lôøi soáng cuûa Chuùa moät laàn nöõa. Taát caû ñeàu coù cô hoäi ñeå tieáp nhaän lôøi ñoù, nhaän bieát söï thaät veà chính mình vaø tieáp nhaän söï thöông xoùt, söï giuùp ñôõ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong luùc caàn, nhaän laõnh chieán thaéng vaø söï töï do thaät söï.
 9. 9. 9 MỪNG SINH NHẬT HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM-MOSCOWW TRÒN 18 TUỔI Trong tuần qua Hội Thánh Tin Lành Lời Sự Sống Việt Nam tại Moscow vui mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Hội Thánh. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng Hội Thánh Chúa để đem tin lành bình an Chúa đến cho nhiều người ở moscow này. Cũng chính từ Hội Thánh chúng ta đã gởi nhiều con cái Chúa về Việt Nam góp phần truyền bá tin lành cứu rỗi của Chúa cho người Việt tại nhà. Nhân dịp đó chúng ta cùng nhau xem lại một số những hình ảnh của Hội Thánh Chúa trong ngày sinh nhật Hội Thánh. Quang cảnh buổi sinh nhật Ban tôn vinh Mục sư Nguyễn Quang Hòa cắt bánh sinh nhật Ca đoàn tôn vinh Chúa liên khúc Hồn Ngợi Khen Chúa-Vua muôn vua Ngâm thơ Bài hát của nhóm tế bào
 10. 10. 10 Kịch Gánh nặng Tình Yêu Bài hát Chúc Mừng Sinh Nhật Cá nhân tặng hoa chúc mừng sinh nhật Hội Thánh Chúa trờn 18 tuôi Đố vui và dâng hiến Mục sư Nguyễn Quang Hòa rao giảng lời Chúa Cùng nhau dự tiệc Thánh Cầu nguyện cho Thân hữu tin Chúa Tiệc thông công
 11. 11. 11 MƯỜI LÝ DO ĐỂ TIN VÀO SỰ HIỆN HỮU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 1. TÍNH TẤT YẾU CỦA ĐỨC TIN. Người ta ai cũng tin vào điều gì đó. Không ai có thể chịu nổi những căng thẳng và các đòi hỏi của cuộc sống nếu không đặt niềm tin mình vào điều gì đó vốn không thể chứng minh được. Người vô thần không thể chứng minh rằng không có Đức Chúa Trời. Người theo thuyết phiếm thần không thể chứng minh được rằng mọi vật đều là Thượng Đế (?). Người theo chủ nghĩa thực dụng không thể chứng minh được những gì họ đang làm trong hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn những người theo thuyết bất khả tri cũng không chứng minh được rằng con người không thể nhận thức được điều gì cả. Đức tin là cái không thể tránh khỏi, cho dù chúng ta chọn chỉ tin vào chính mình. Điều phải được quyết định là bằng chứng nào chúng ta cho là thích hợp , làm thế nào chúng ta giải thích bằng chứng ấy và chúng ta sẵn lòng tin vào ai, cái gì (Lu 16:16). 2. NHỮNG GIỚI HẠN CỦA KHOA HỌC. Các phương pháp khoa học thường bị giới hạn ở một quá trình được định nghĩa là có thể đo lường và có thể lặp lại. Theo định nghĩa, nó không thể nói đến các vấn đề thuộc nguồn gốc, ý nghĩa đạo đức tối hậu. Đối với những vấn đề như thế, khoa học phụ thuộc vào các giá trị và niềm tin cá nhân của người sử dụng nó. Do vậy, khoa học có tiềm năng to lớn cả tốt lẫn tính xấu. Người ta có thể vận dụng khoa học để chế tạo ra thuốc chủng ngừa lẫn thuốc độc, hoặc các nhà máy điện hạt nhân lẫn vũ khí hạt nhân. Khoa học có thể được tận dụng để làm sạch hay làm ô nhiễm môi trường. Con người thường đem khoa học ra để ủng hộ Đức Chúa Trời hoặc chống đối Ngài. Tự thân khoa học không nêu ra sự hướng dẫn đạo đức hay chi phối cuộc sống chúng ta. Tất cả những gì mà khoa học có thể làm là: bày tỏ cho chúng ta biết quy luật tự nhiên hoạt động ra sao, trong khi không hề cho chúng ta biết nguồn gốc của quy luật ấy. 3. CÁC VẤN ĐỀ CỦA SỰ TIẾN HOÁ. Một số người cho rằng học thuyết tiến hoá giải thích về nguồn gốc sự sống ắt sẽ làm cho Đức Chúa Trời trở nên không cần thiết. Cách nghĩ này bỏ qua một số vấn đề then chốt. Ngay cả khi chúng ta cho rằng một ngày nào đó các nhà khoa học có thể tìm ra đủ “những mắt xích còn khiếm khuyết” để khẳng định sự sống đã xuất hiện và phát triển dần dần qua nhiều giai đoạn lâu dài, thì những quy luật về xác xuất vẫn cho thấy sự cần thiết phải có một Đấng Sáng Tạo. Kết quả là rất nhiều nhà khoa học vốn tin vào thuyết tiến hoá cũng tin rằng muôn loài vạn vật và mọi sự trong vũ trụ mênh mông phức tạp này không phải “xảy ra ngẫu nhiên”. Nhiều người cảm thấy buộc phải thừa nhận khả năng hoặc ngay cả sự có thể đúng là có một nhà thiết kế thông minh, là Đấng dã cung cấp các thành phần cho sự sống và thiết lập những quy luật mà theo đó sự sống phát triển.
 12. 12. 12 4. NHỮNG THÓI QUEN CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI. Loài người được mô tả là không thể tránh khỏi việc tín ngưỡng. Trong những giây phút hoạn nạn hay lúc bất ngờ, trong khi cầu nguyện hay khi thất kinh, đều tìm cầu đến thần linh. Những ai bác bỏ các suy nghĩ như thế mà cho rằng đó là những thói quen xấu hay những hành vi xã hội không hay đều đối diện với những câu hỏi không thể trả lời. Việc từ chối sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không xua tan được những bí ẩn trong cuộc sống. Những nỗ lực nhằm gạt bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi ngôn ngữ của đời sống xã hội không loại trừ được lòng khao khát dai dẳng về những điều vượt quá khả năng mà đời này phải ban cho. Có những điều về chân lý, cái đẹp và tình yêu mà khiến cho lòng ta nhói đau (Tr 3:11). Ngay cả lúc chúng ta oán giận Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép xảy ra những bất công, đau khổ, chúng ta cũng phải dựa vào lương tâm đạo đức để lý luận rằng cuộc đời này không đúng như nó đáng phải có (Ro 2:14-15). Dù không muốn, chúng ta cũng phải tin vào điều gì đó chớ không thể chỉ tin vào chính mình mà thôi. 5. NỀN TẢNG CỦA SÁCH SÁNG THẾ KÝ. Khi đọc những dòng đầu tiên của Thánh Kinh, dường như đó là những lời nói về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sách Sáng Thế Ký được viết ra tại một thời điểm trong lịch sử nhân loại. Môi-se viết rằng: “Ban đầu, Đức Chúa Trời…” sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Ông viết sách này sau khi có những phép lạ mà hàng triệu người Do Thái và Ai Cập đã chứng kiến. Từ khi ra khỏi Ai Cập đến khi xuất hiện Đấng Mê- si-a, Đức Chúa Trời hiện diện qua nhiều sự kiện được minh chứng vào những mốc thời gian và nơi chốn xác định. Nếu ai hoài nghi những lời tuyên bố này, thì có thể đến thăm những địa danh và con người thực sự để tự mình kiểm chứng vậy. 6. DÂN TỘC Y-SƠ-RA-ÊN. Người ta thường nhìn vào tình trạng của dân Y-sơ-ra-ên để chống đối Đức Chúa Trời. Nhiều người thấy khó tin vào một Đức Chúa Trời thiên vị với “tuyển dân” của Ngài. Một số người khác thấy càng khó tin nơi Đức Chúa Trời đã không bảo vệ che chở “tuyển dân” Ngài khỏi những chuồng gia súc, hầm hơi ngạt và lò thiêu ở các trại tập trung Auschwitz và Dachau. Tuy nhiên, lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên đã được viết trước từ thời Cựu Ước. Cùng với các nhà tiên tri khác, Môi-se không những nói trước về sự chiếm hữu đất đai của dân Y-sơ-ra-ên, mà còn về sự đau khổ, và sự tan lạc của dân Y-sơ-ra-ên ra khắp đất. Ông cũng đã nói tiên tri rằng dân Y-sơ-ra-ên cuối cùng sẽ ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt (Phu 28:1-34:12; 2:1-5; Exe 37:1-38:23). 7. NHỮNG LỜI TUYÊN BỐ CỦA ĐẤNG CHRIST. Nhiều người vốn hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời đã nghĩ thầm rằng: “Nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin Ngài thì Ngài ắt sẽ hiện ra với
 13. 13. 13 chúng ta”. Theo Thánh Kinh, thì đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Vào thế kỷ thứ 7 TC, tiên tri Ê-sai viết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho dân sự Ngài một dấu chỉ. Ấy là một nữ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh ra một trai được gọi là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Es 7:14; Mat 1:23). Ê-sai nói rằng Con Trai này sẽ được gọi là “Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An” (Es 9:5). Tiên tri Ê-sai còn nói rằng Con Trẻ này sẽ chịu chết vì tội lỗi của dân Ngài trước khi được Đức Chúa Trời tôn cao (Es 53:1-12). Theo Thánh Kinh Tân Ước thì Đức Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si-a. Dưới quyền cai trị của quan Tổng đốc La Mã là Bôn-xơ Phi-Lát, Ngài đã bị con người đóng đinh trên thập tự giá vì Ngài tuyên bố rằng Ngài là Vua dân Y-sơ-ra-ên và bình đẳng với Đức Chúa Trời (Gi 5:18). 8. BẰNG CHỨNG VỀ CÁC PHÉP LẠ. Các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu thuật lại rằng Chúa Giê-xu không chỉ tuyên bố Ngài là Đấng Mê-si-a đã được người ta mong đợi từ lâu, mà Ngài còn thực hiện nhiều phép lạ để chứng minh cho lời tuyên bố của Ngài. Các nhân chứng này kể rằng Ngài đã khiến họ tin qua Ngài chữa lành người bại liệt, bước đi trên mặt nước, sau đó chịu chết một cách đau đớn nhục nhã và sống lại từ kẻ chết (ICo 15:1-8). Bằng chứng thuyết phục nhất là có nhiều người đã thấy Chúa Giê-xu và được trò chuyện với Ngài khi họ phát hiện ngôi mộ Ngài trống rỗng, rồi sau đó, họ lại tận mắt chứng kiến Ngài thăng thiên vào trong đám mây. Những nhân chứng ấy thấy chẳng còn gì trên thế gian này có thể phủ nhận những lời chứng của họ. Họ không màng đến vinh hoa phú quý và quyền thế đời này. Nhiều người đã tử vì đạo, họ tuyên bố rằng Đấng Mê-si-a mà người ta trông đợi bấy lâu, thì nay đã sống giữa vòng họ, trở nên của lễ chuộc tội và đã sống lại từ kẻ chết để đảm bảo rằng Ngài sẽ đem họ về với Đức Chúa Trời. 9. NHỮNG CHI TIẾT CỦA THẾ GIỚI TỰ NHIÊN Một số người tin Đức Chúa Trời nhưng lại không coi trọng sự hiện hữu của Ngài. Họ viện lý lẽ rằng nếu Đức Chúa Trời vĩ đại đã tạo ra vũ trụ này thì Ngài còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chúng ta nữa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã khẳng định điều mà trật tự và những chi tiết cụ thể của thế giới tự nhiên gợi ý. Ngài chứng minh rằng Đức Chúa Trời rất vĩ đại đến nỗi Ngài luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong đời sống chúng ta. Đó là Đấng không chỉ biết đến mỗi bước đi của chúng ta mà Ngài còn biết được cả những tư tưởng và ý định trong lòng chúng ta. Chúa Giê-xu dạy rằng Đức Chúa Trời biết rõ số tóc trên đầu chúng ta, biết những âu lo suy nghĩ trong lòng chúng ta, và thậm chí Ngài còn biết đến cả tình trạng của một con chim sẻ bé nhỏ lạc loài (Thi 139:1-24; Mat 6:1-34). 10. NHỮNG KINH NGHIỆM. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra những tình huống trong cuộc sống chúng ta bằng cách nào đó để chúng ta sẽ tìm kiếm Ngài (Cong 17:26). Đối với những ai ra sức tìm kiếm Ngài, Kinh Thánh cũng cho biết rằng Ngài rất gần để
 14. 14. 14 chúng ta có thể tìm gặp Ngài (Cong 17:27). Theo sứ đồ Phao-lô thì Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh, khi ở trong Ngài thì “chúng ta được sống và động” (Cong 17:28). Tuy nhiên, Thánh Kinh nói rõ rằng chúng ta phải hết sức tìm kiếm Ngài theo cách của Ngài hơn là theo cách thức của chúng ta. Ngài hứa rằng chỉ có ai thừa nhận nhu cầu của chính mình và sẵn lòng tin cậy Ngài hơn là tin vào chính mình thì sẽ tìm gặp Ngài. BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT nếu như bạn công nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng không dám chắc là mình có thể chấp nhận lời tuyên bố của Chúa Giê-xu rằng Ngài là “Đức Chúa Trời trở nên xác thịt.” Người thầy giảng xuất thân từ thành Na-xa-rét hứa sẽ cứu giúp những ai quan tâm về việc làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là Ta nói theo ý Ta” (Gi 7:17). Nếu bạn đã thấy bằng chứng về một Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình cho chúng ta qua Con Ngài, thì bạn hãy ghi nhớ Thánh Kinh dạy rằng Chúa Cứu Thế Giê- xu đã chịu chết để trả giá cho tội lỗi chúng ta, và tất cả những ai tin Ngài sẽ nhận được ơn tha thứ và sự sống đời đời. Sự cứu rỗi mà Đấng Christ ban cho không phải là phần thưởng cho sự nỗ lực nhưng đó là phần thưởng dành cho bất cứ ai công khai đặt đức tin của mình nơi Ngài (Gi 5:24; Ro 4:5; Eph 2:8-10). Theo http://www.mytnpa.org HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI TRÒN 9 TUỔI Ngày 7/7 vừa qua, trên 700 con cái Chúa đã tham dự buổi lễ thờ phượng Chúa nhật và mừng sinh nhật Hội thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam tròn chín tuổi. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, chan hòa và đầy tình yêu thương đúng như chủ đề tháng 7 của chúng ta: "Hiệp Một Trong Yêu Thương". Chúc Mừng Hội Thánh Lời Sự Sống Tròn Chín Tuổi Đã thành thông lệ, ngày Chúa Nhật đầu tháng 7 hàng năm là lúc Hội Thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật. Nhưng không vì thế mà ngày này trở nên nhàm chán, ngược lại đều rất đặc biệt và mang những dấu ấn riêng, để lại những ấn tượng khác nhau trong lòng người tham dự. Năm nay, ngày Chúa Nhật 7/7 tại một địa điểm rộng, thoáng và mát mẻ quy tụ hơn 700 con cái Chúa khắp mọi nơi đến gặp gỡ, thông công, chia sẻ những ơn phước kỳ diệu Chúa làm trên Hội Thánh, trên gia đình và người thân mình. Buổi lễ diễn ra trong sự sự háo hức của những người lần đầu tiên tham dự, nét bùi ngùi hồi tưởng trên gương mặt những người chứng kiến sự phát triến của Hội Thánh từ những ngày
 15. 15. 15 đầu và cả cái nuối tiếc gửi theo của nhiều người không thể đến. Tiếng nhạc mừng sinh nhật, có lẽ vì thế, mà trở thành một giai điệu riêng trong lòng của mỗi người được Chúa đặt nơi Hội Thánh Lời Sự Sống tại Việt Nam. 8 giờ sáng, ánh nắng chan hòa khắp các nhành cây ngọn cỏ, gió nhẹ thổi, thời tiết thật tuyệt vời. Chuyến xe đầu tiên chở các con cái Chúa dừng trước lối đi nho nhỏ quanh co dẫn vào hội trường. Xuống xe, ai cũng nán lại một chút để nhìn khung cảnh xanh mát xung quanh. “Chỗ này mát, thoải mái và dễ chịu thật đấy con ạ”. Một bà cụ vừa cười vừa nói khi được đỡ vào trong hội trường rộng rãi, nơi diễn ra sinh nhật Hội Thánh, một nụ cười hài lòng trên gương mặt phúc hậu để lộ ra hàm răng đen nhánh. Hội trường được trang hoàng thật đẹp với nến và hoa, bánh sinh nhật cùng những chùm bóng bay nhiều màu sắc. Căn phòng dần dần đầy chật người, những đứa trẻ tinh nghịch đùa vui qua các hàng ghế. Tiếng chuyện trò, cười nói cứ rộn ràng khắp cả. Đúng 9 giờ, mọi người cùng hướng sự chú ý của mình lên sân khấu khi hai MC duyên dáng Phương Hà và Mỹ Hạnh đối đáp thật dí dỏm mà thông minh tựa trò chơi tung hứng tinhnghịch mà điêu luyện vậy. Phía dưới, những tràng pháo tay giòn giã vang lên thay lời chào mừng của toàn thể Hội Thánh tới con cái Chúa các khu vực khác. Thêm lửa, thêm hơn sức nóng trong hội trường là phần ngợi khen của ca đoàn. Năm nay, ban nhạc Hội thánh Lời Sự Sống còn có thêm những thành viên nhí và gương mặt mới đánh trống. Cảm tạ Chúa vì những ân điển Ngài ban thêm cho Hội Thánh trên mọi khía cạnh để tiến tới dần hoàn thiện về mọi mặt. Nhịp điệu của ba bài hát ngợi khen năm nay có sức lôi cuốn rất kỳ lạ: bài hát nhạc Nga mềm mại luyến láy nhưng cũng rất mạnh mẽ, bài “Ngài thật là vua đời đời” dứt khoát, quả quyết cùng âm điệu hào hùng của "Chúa Thánh đi ra". Ca đoàn tôn vinh Chúa Phần tiếp theo của chương trình là cuộc trò chuyện ngắn giữa MC Phương Hà và gia đình anh Nguyễn Danh Ngọc và câu chuyện về ơn phước kỳ diệu của Chúa dành cho gia đình anh. Tin Chúa sáu năm trời, anh Ngọc không khi nào quên ba mẹ mình trong sự cầu nguyện. “Có một vị mục sư nói với tôi: Nếu cháu không chia sẻ Tin Lành với người khác, thì sự khác biệt sẽ là cả thiên đàng và địa ngục, người ta sẽ phải chịu dày vò ở địa ngục đời đời. Tôi tin rằng con người với sức mình thì không làm được gì vì tôi đã từng nịnh bố tôi, mua áo tặng bố tôi để ông đến Hội Thánh nhưng không thể được được, mà chỉ bằng quyền năng của sự cầu nguyện, cầu thay mà thôi.” – anh Ngọc chia sẻ. Và Chúa đã ban cho cả ba mẹ của anh Ngọc một giấc mơ nhiệm màu để giờ đây, đều đặn mỗi sáng, cả gia đình dậy sớm để cầu
 16. 16. 16 nguyện cho cả dân tộc được cứu như gia đình mình. Đây vừa là lời chứng mang tới niềm hy vọng cho mọi gia đình, đồng thời cũng nhắc mọi người về sức mạnh của sự cầu thay và cầu nguyện không thôi bởi Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và thực hiện những việc Ngài muốn thông qua sự cầu nguyện của dân sự Ngài: “Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào” (Ê-sai 62: 6) Một điểm nhấn trong lễ sinh nhật là bài thơ của bác Đỗ Thị Đức đọc trước Hội Thánh về từng bước đường phát triển của Hội Thánh Lời Sự Sống Việt Nam từ những “Ngày nào tôi mới sinh ra”. Bài thơ là lời tự thuật của cậu bé Lời Sự Sống dù 9 tuổi nhưng lớn cao, mạnh mẽ và chững chạc kể lại từng năm tuổi của mình. Giọng đọc lúc khoan thai, lúc nghẹn ngào và truyền cảm đưa cả hội trường liên tưởng tới những gì Hội Thánh đã, đang và còn sẽ trải qua: “Tôi hướng 63 tỉnh thành Giăng dây đóng cọc vươn cành nở hoa Lời Sự Sống đến mọi nhà Tăng thêm sức mạnh của Cha muôn phần” Sau đó, bác cùng các “liền anh liền chị” khu vực Đông Anh hát tôn vinh Chúa theo điệu dân ca quan họ Kinh Bắc. Ban thanh niên cũng góp sức dựng nên một vở kịch hóm hỉnh và chứa đựng nhiều ý nghĩa về tòa nhà của Hội Thánh. Trong chỉ năm phút, vở kịch đã tổng kết số tiền dâng hiến cho tòa nhà Hội Thánh, kể về những tấm gương điển hình về sự dâng hiến. Những nhân vật như kiến trúc sư thiết kế tòa nhà, vị mục sư trẻ, cô con gái ngoan đập lợn dành tiền tiết kiệm và một bà cụ “điếc lúc nào thì điếc chứ dâng hiến thì không điếc được” cùng cưu mang và chung tay dâng hiến cho nhà của Chúa hẳn cũng đánh động đến tấm lòng của nhiều con dân Chúa trong công việc không của riêng ai này. Rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác lần lượt được trình diễn như bài nhảy “Awesome God” mạnh mẽ của thanh niên, múa “Nước thiên đàng” vui nhộn của thiếu nhi và đơn ca “Lời Sự Sống” của anh Nguyễn Đức Hoàng Văn. Hòa tấu ghi-ta của Hội Thánh Thanh Xuân cũng rất đặc biệt. Chú Hải, một “tay đàn” trong bản hòa tấu ghi lại sự vui mừng của mình trên trang Facebook: “Sau một tuần, học được một bài, đầu mấy ngón tay đau nhức, nhưng vui vì TÔI CÓ THỂ nói với nhiều người bằng ngôn ngữ âm nhạc: JESUS LOVES YOU!”. Đến lúc này tôi mới biết là trước đó chú chưa từng biết chơi đàn ghi-ta. Lòng khao khát tôn vinh Chúa này thật như một của lễ đầy hương thơm trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa!
 17. 17. 17 Sứ điệp ngắn của mục sư trưởng Phạm Tuấn Nhượng năm nay hướng tới sự hòa thuận, hiệp nhất giữa các chi thể trong cùng một thân thể được kêu gọi là một Hội thánh lớn như Hội Thánh Lời sự sống, dù “có lúc rất vinh quang, có lúc rất đau đớn, nhưng thực sự đây là ân điển Chúa dành cho chúng ta, bởi vì đây là Hội Thánh của Đức Chúa trời và cửa địa ngục không thể thắng nổi Hội đó”. Dựa trên lời Kinh Thánh: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người…(Thi thiên 133:1-3), mục sư nhấn mạnh, khi chúng ta ăn ở hòa thuận với nhau, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục đổ dầu trên chúng ta, cởi mở tấm lòng của Ngài và “chia cho chúng ta hết” những gì Ngài có. Theo đó, cũng có những đặc tính của tình yêu thương anh em là biết đề cao người khác, sự mềm mại, nhịn nhục và tha thứ cho nhau. Những điều này thật sự không dễ dàng, nhưng xin Chúa giúp để sự gắn kết dựa trên tình yêu thương này được gây dựng bởi mỗi chi thể và không gì có thể chia rẽ được. Lễ tiệc thánh, kể cả khi con cái Chúa rất đông vẫn cứ diễn ra như thường lệ. Nến được thắp lên, dòng người lần lượt đến đón nhận bánh và nước nho như thân thể và dòng huyết Chúa trên tay các tôi tớ của Ngài trong giai điệu lắng đọng: “Nhờ huyết báu Chúa rửa sạch tội Nhờ dòng huyết con hưởng lại sanh Nhờ huyết báu chuộc tội thay con. Là của lễ được dâng lên Cha…” Mục sư Phạm Tuấn Nhượng và đoàn Mục sư cử hành lễ tiệc thánh Cảm ơn Chúa vì buổi lễ diễn ra đầy phước hạnh và kết thúc sau chín chùm pháo giấy của các anh em khu vực Đa Hội, Bắc Ninh. 9 chùm pháo giấy chúc mừng Hội thánh tròn 9 tuổi Mọi người, sau đó cũng có bữa ăn ngon miệng và có một thời gian thông công tuyệt vời cùng nhau. Bữa trưa do nhóm Sơn Tây phục vụ Sau đây là một vài thống kê của buổi sinh nhật Hội Thánh:
 18. 18. 18 Hơn 700 người tham dự, gần 50 người tham gia ca đoàn, 30 người trong công tác phục vụ và bảo vệ an ninh. Phải nói thêm là để buổi sinh nhật diễn ra được tốt đẹp, ban tổ chức và gần 50 người trong ca đoàn đã phải làm việc rất vất vả, những người phục vụ tất bật chuẩn bị trang trí phòng nhóm cũng như đồ ăn từ ngày hôm trước tới tận 4 giờ chiều hôm sau, khi mà mọi người đã về hết. Nhưng nụ cười vẫn không hề tắt trên những gương mặt tươi vui và hăng say làm mọi việc như đang làm cho Chúa. Mục sư Nhượng khi được hỏi đã chia sẻ cảm nhận của mình sau khi lễ kỷ niệm diễn ra: “ Tôi thấy rất vui vì có rất đông anh em và người mới, hơn nữa chỉ là mọi người ở khu vực Hà Nội mà thôi. Qua đây, tôi cũng tin dần dà Hội thánh sẽ càng ngày càng có ảnh hưởng thêm hơn thêm hơn... Cảm ơn Chúa vì năm nay có rất nhiều những người trẻ tuổi tham gia vào chương trình, phục vụ và tổ chức”. Đúng vậy, mặc dù phòng nhóm hơi nhỏ so với số người tham dự và âm thanh cũng chưa được tốt nhưng những hạn chế này, tin rằng năm sau, khi cậu bé Lời Sự Sống tròn mười tuổi, đội ngũ này sẽ được hoàn thiện hơn: “Hà Nội đã có một nơi Cha đã sắm trước cho tôi xây nhà Tuổi 10 còn chẳng bao xa Con dân tất bật vào ra vui mừng Việt Nam được phước muôn phần Có Lời Sự Sống con dân đổi đời Đông Nam Á bốn phương trời Vang tiếng chúc tán tuổi mười vinh quang” - Nguyễn Hằng – KHẢI TƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CỦA HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOW I. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” qua Mục sư ULEKMAN: “ Hãy trang bị cho dân sự Ta lời đức tin. Chỉ cho họ vũ khí thuộc linh họ có. Dạy họ cách sử dụng chúng. Gửi họ vào chiến trường bách chiến bách thắng cho Chúa”. II. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh “Lời Sự Sống ” qua Mục sư Masula: “ Mỗi khu vực ốp của người Việt Nam tại Moscow có ít nhất 1 nhóm tế bào. Mỗi 1 thành viên Nhóm Tế Bào sẽ là 1 trưởng nhóm tế bào. Mỗi trưởng nhóm đào tạo ra 1 người trưởng nhóm khác ”. III. Mục tiêu Hội Thánh “Lời Sự Sống ” năm 2013: 1) 100 người trung tín đến Thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật 2) 25 Nhóm Tế Bào thường xuyên hoạt động. 3) 3 buổi nhóm thờ phượng trong tuần: tại Hội Thánh, khu chợ Sát- đa, vốt, khu chợ vòm Cũ. 4 ) Đẩy mạnh truyền giáo và hướng tới những thành phố có đông người V.N sinh sống 5 ) Năm Thanh Niên
 19. 19. 19 HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG TẠI VIỆT NAM Nhằm tiện cho các con cái Chúa liên lạc với Hội Thánh Chúa khi về Việt Nam hoặc truyền giảng cho người thân mình ở nhà. Chúng tôi xin gởi quý bạn đọc số điện thoại liên lạc tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Các tỉnh miền Nam: Mục sư Huê : +84 163 458 5438 Các tỉnh Tây Nguyên và Ninh Bình Anh Phiero: +84 167 626 2652. Các tỉnh Nam trung bộ: Mục sư Giô-suê: +84 97 579 1097 Các tỉnh Bắc Trung Bộ Anh Mừng: +84 169 921 9530 Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Mục Sư Dũng : +84 169 895 5461 Các tỉnh Đông bắc + khu vực Đông anh HN và tỉnh Bắc Ninh Mục sư Hoàng : +84 97 341 2984 Các tỉnh Tây Bắc Mục Sư Bảo: +84 120 212 4411 Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Mục Sư Nghĩa : +84 97 354 3794 Khu vực Long Biên, Gia Lâm Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Anh Phê : +84 166 914 0245 Các quận huyện và các tỉnh thành còn lại, có thể liên lạc với Anh Thiện +84 93 5369345. LỊCH ĐỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN Từ ngày 15/07 đến ngày 21/07 15. Thi-thiên 14, Ma-thi-ơ 14, 2Các vua 13-14 16. Thi-thiên 15, Ma-thi-ơ 15, Giô-na 1-4 17. Thi-thiên 16, Ma-thi-ơ 16, A-mốt 1-2 18. Thi-thiên 17, Ma-thi-ơ 17, A-mốt 3-5 19. Thi-thiên 18, Ma-thi-ơ 18, A-mốt 6-7 20. Thi-thiên 19, Ma-thi-ơ 19, A-mốt 8-9 21. Thi-thiên 20, Ma-thi-ơ 20, 2Sử ký 23-24 LỊCH SINH HOẠT CỦA HỘI THÁNH Lịch sinh hoạt từ ngày 15/07 – 21/07 Ngày CHƯƠNG TRÌNH 15/07 16/07 Cầu nguyện kiêng ăn tại Hội Thánh ( Từ 13.00-18.00 ) Ca đoàn (18h30-20h30) 17/07 NHÓM TẾ BÀO 18/07 NHÓM THANH NIÊN 19/07 NHÓM PHỤ NỮ 20/07 TRUYỀN GIẢNG CÁC NƠI 21/07 13h30 : Thờ phượng với HT lớn 18h30: Hội Thánh Việt Nam THÔNG CÔNG : Ban Biên Tập kêu gọi các bạn gởi bài viết, lời làm chứng về ơn phước Chúa và về những gì Chúa ban cho trong thời gian qua về địa chỉ Email noisanmuagat@yahoo.com Hoặc liên hệ với anh Huỳnh Trần Ngọc Hùng SĐT: 8968 898 5238 tại Hội Thánh. Chúng tôi gởi lời cảm ơn chân thành đến quý con cái Chúa đã gởi bài viết, lời làm chứng, lời cảm tạ về cho chúng tôi trong thời gian vừa qua. Nguyện Chúa sẽ ban ơn và thêm sức trên quý vị luôn.
 20. 20. 20 GỞI CÁC BẠN THÂN HỮU Nếu các bạn đọc tờ nội san này có sự thôi thúc muốn tin nhận Chúa, hoặc bạn đã nghe ai đó làm chứng và lòng muốn tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa làm chủ đời sống bạn. Mời các bạn cầu nguyện với Chúa theo như hướng dẫn sau : "Kính Lạy Chúa Giê-Xu, con biết con là người có tội, xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin rộng mở tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế và Chúa của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên con đường theo Chúa suốt đời con. Con thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin nhân danh Chúa Giê-Xu. A-men." Bạn thân mến! Bạn đã làm một quyết định thật đúng đắn, xin hoan nghinh và chúc mừng bạn trở thành con cái Chúa. Mời bạn hãy mạnh dạn tìm đến Hội Thánh Tin Lành gần nơi bạn nhất để nhận sự giúp đỡ về học hỏi Kinh Thánh. Nếu bạn ở Moscow thì mời bạn hãy đến với chúng tôi theo Địa chỉ : Yл. Павла Корчагина, дом 2a hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 8905 534 4475 để được hướng dẫn thêm. HỘI THÁNH TIN LÀNH LỜI SỰ SỐNG VIỆT NAM MOSCOW Địa chỉ :Yл.Павла Корчагина, дом 2a Tel: 8905 534 4475. Cách đi : Lên khỏi Метро Рижская, đi bộ 50m đến bến Avtôbuýt số714, đi 5 bến, đến bến: 1-й Рижский переулок. THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀO CHÚA NHẬT HẰNG TUẦN : 18:30 – 21:30 Thân mời mọi người đến với Hội Thánh trong các buổi nhóm để cùng nhau ca ngợi tôn vinh Chúa, chia sẻ niềm tin, trò chuyện tâm tình, sinh hoạt thờ phượng Chúa, nghe lời giảng do các Mục sư đầy ơn chia sẻ. Rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Về nội san: Nội san MÙA GẶT phát hành nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ niềm tin của các con cái Chúa trong Hội Thánh, thông báo các tin tức trong Hội Thánh, bày tỏ Tình Yêu, cung ứng nhu cầu thông công lẫn nhau, nhằm giúp cho con cái Chúa có một đời sống chiến thắng và nhận được phước hạnh từ Thiên Chúa. LƯU HÀNH NỘI BỘ

×