Nederlandse Raad voor het SpiritismeHET BELANG VAN DE EVANGELISATIE VOORDE TOEKOMST VAN DE MENSHEIDA IMPORTÂNCIA DA EVANGE...
“Het kind is de lachvan de toekomstin het heden. Hetkindevangeliseren isdus de toekomstvergeestelijken...”“ A criança é os...
FUNDAMENTEN VAN DEOPVOEDINGFUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
“ Liefde is het eeuwige fundamentvan de opvoeding.”“ O amor é o eterno fundamento daeducação.”Pestalozzi
“Liefde is de hoeksteen in de basis vanelk opvoedingsprogramma.”“ Nas bases de todo programa educativoo amor é a pedra ang...
Wat is Opvoeding?Wat is Opvoeding?O queO que éé EducaEducaçção?ão?Opvoeding is al de invloed die een geestop een andere ka...
Elke keer als iemand iets goeds iniemand anders opwekt dan is ersprake van opvoeding – ook al zijnze daar niet van bewust....
Daarom is Opvoeding een belofte die elkedag en elk moment moet wordennageleefd, door de daden maar ookdoor het voorbeeld t...
DOEL VAN DE OPVOEDINGFINALIDADE DA EDUCAÇÃO
Het voornamelijkste doel van deopvoeding is om de ander te helpenevolueren.A finalidade principal da educação éajudar o ou...
Dit einddoel is in overeenstemming met hetdoel van het universele leven.Alles ontwikkelt zich naar de perfectietoe.Esta me...
ONDERWIJS x OPVOEDINGINSTRUÇÃO x EDUCAÇÃO
Het onderwijs ontwikkelt het talent.De opvoeding vormt het karakter.A instrução desenvolve o talento.A educação forma o ca...
Onderwijzen is het bewustzijn illustrerenmet een bepaalde Kennis over éénof vele wetenschappelijke domeinen.Instruir é ilu...
Opvoeden is dekrachten van degeest ontwikkelen,niet alleen doorverwerving vankennis maar doorvorming enversteviging vanhet...
De ontwikkeling van gevoelens wordt nietdoor het intellectualisme gedekt.“Een hart hebben is niet genoeg, je moeteen goed ...
Alle problemen van tegenwoordig kunnensamengevat worden in een kwestie vankarakter: alleen door opvoeding kunnenze worden ...
“Het is eerder door de Opvoedingdan door het Onderwijs dat demensheid zal veranderen.”Allan Kardec“É pela Educação, mais q...
INTEGRALE OPVOEDINGEDUCAÇÃO INTEGRAL
Een levensfactorin onzezoektocht naarevolutie is hetevenwichttussen deverschillendeaspecten vanonzeontwikkeling.Um fator v...
De opvoedingmoet zich richtenop het gevoel enhet instruerenvan deintelligentie ommensen met eengezonde ziel enlichaam tevo...
Alleen de harmonische ontwikkeling vanbeide vleugels zorgt voor een veilige enrustige vlucht.Somente o desenvolvimento har...
SPIRITISTISCHE KINDERJEUGDEVANGELISATIEEVANGELIZAÇÃO ESPÍRITAINFANTO-JUVENIL
“ Geëvangeliseerdkind – volwassendie opstaatrichting detoekomstigegelukzaligheid.”“Criança que seevangeliza – adultoque le...
De Spiritistischeleer, in dienst vanJezus,vertegenwoordigtvandaag een hogeopvoedingschoolvan de Geest metde opbouw vanGods...
“ De opvoeding van de kindertijd is hetgrootste werk van het Spiritisme.”Leopoldo Machado“ A educação da infância é a maio...
Vanuit een spiritistisch oogpunt gezienbegint opvoeding niet bij de geboorteen het eindigt ook niet met de dood.Het begint...
De Spiritistische Kinderjeugd Evangelisatieverspreidt de spiritistische kennis en deevangelische moraal die Jezus heeftver...
Eu sou ocaminho daverdadeiravida...Eu sou ocaminho daverdadeiravida...De spiritistische leer en de evangelische moraal zij...
DOELSTELLINGEN VAN DESPIRITISTISCHE INDERJEUGDEVANGELISATIEObjetivos da EvangelizaçãoEspírita Infanto-Juvenil
De integratie bervorderen van het kindmet zichzelf,Promover a integração da criançaconsigo mesmo,
De integratie bevorderen van het kind metzijn naaste,Promover a integração da criança com opróximo,LIEFDETOLERANTIESOLIDAR...
De integratie bevorderen van het kind metGod.Promover a integração da criança comDeus.
Het kind de studie verschaffen van:Proporcionar à criança o estudo:De natuurwetten die het Heelal regelenDas Leis Naturais...
Het kind de gelegenheid bieden om zich zelfte zien als:Oferecer à criança a oportunidade deperceber-se como:Integraal Weze...
Opvoeding binnen de Spiritistische conceptis dus niet alleen de kennis van hetSpiritisme aanbieden maar ook de leerlingbet...
...van eerbied en liefde voor zijn naasten,van waardering voor de gekregen kansen,van constructief werk en van integratiem...
“Het is dus nodig dat wij voor het kind envoor de jongere zorgen, planten ingroeifase, nog geschikt voor aanpassingen voor...
FUNDAMENTELE ELEMENTEN VANDE SPIRITISTISCHEEVANGELISATIEElementos fundamentais daEvangelização Espírita
1. Het Kind / De JongereCriança / JovemHet kind is eendoor Godgecreëerde Geestdie nu eens in hetspirituele planleeft, dan ...
Alles welbeschouwd: waarom moetenoude Geesten die al eerder hebbengeleefd, die zo vaak dezelfde foutenhebben gemaakt en me...
De opvoedende functie van de reïncarnatie – alsnieuwe kans om de lotsbestemming teherstellen, om verschillende dingen te l...
De belangrijkste reden dat een Geestterugkomt in een lichaam van eenkind is opnieuw opgevoed worden.Mas ... A principal fi...
De positieve indrukken die hij krijgt tijdensde kinderjaren kunnen bepalend zijn in dehuidige existentie en zelfs in detoe...
De mens zal datgene zijn wat van hem inzijn kinderjaren is gemaakt.O homem será o que da sua infância sefaça.Het onbegrepe...
Het geminachte kind verschijnt in deonzekere jongere die het voorbeeld wordtvan een ongelukkige volwassene.A criança desde...
Het kind is als de zaaitijd de verwacht wordt,de jongere is het bemeste veld en devolwassene is het korenveld in productie...
De oogst zal afhankelijk zijn van dekwaliteit van het zaad.Conforme a qualidade da semente,teremos a colheita.
In de jeugd is hetnog mogelijk om teverbeteren, omfouten engebreken teherstellen uit dekindertijd maar indevolwassenheid.....
Het is nutteloos omherstellingsschoren tegebruiken voor hetrechtzetten vanbomen die scheef zijngegroeid. De schorenvermijd...
2. FAMILIEFAMÍLIADe ouders hebbenaanvankelijk deverantwoordelijkheidvoor de opvoedingvan de geïncarneerdeGeest.Cabe aos pa...
Het opbouwendevoorbeeld, de moreleomgeving, deliefderijke vibratiesvan thuis zullenbeslissend zijn in dehuidige existentie...
We kunnen onze kinderen niet door iemandanders laten opvoeden en er bestaat geengeld dat hen de mogelijkheid biedt om dede...
Buiten, instruerenen verduidelijkende kinderen zich:maar het iseigenlijk thuis datzij zich opvoeden.Buiten, horen zijwat z...
De bewuste vader enmoeder kunnen nietnalatig zijn in despiritistischeOpvoeding van hunkinderen.Pai e mãe, em sãconsciência...
Terwijl de evangelisators in de klas detheorie van de evangelische-opvoedendeleringen uit een zetten, is het aan deouders ...
“Kinderen, alleen door het Evangelie dat geleefdwordt in het licht van de Spiritistische Leer zal demens vrede vinden, hel...
PAUZEINTERVALO
FUNDAMENTELE ELEMENTEN VANDE SPIRITISTISCHEEVANGELISATIEElementos fundamentais daEvangelização Espírita
3. Opvoeder/EvangelisatorEducador/EvangelizadorDe evangelisatoris van fundamenteelbelang in deevangelisatie.A figura doeva...
Zijn woorden, zijn gebaren, zijn gedachtenen gevoelens zijn zeer belangrijk in hetopvoedingsproces.Suas palavras, gestos, ...
Voor de uitvoeringvan deze zeerbelangrijke taakmoeten deevangelisators deSpiritistische Leermet toewijdingbestuderen omste...
SpiritismeEspiritismo
Maar … eendiepgaande kennisvan het spiritismebezitten is nietvoldoende om eenevangelisator teworden. Er is ook eeneeuwige ...
4. Het Spiritistische CentrumO Centro Espírita
Het Spiritistische Centrum is eenschool van zielen en het isnoodzakelijk om de evangelisatie vande zielen te zien als de h...
De activiteit van deSpiritistischeEvangelisatie in hetCentrum is eenonderneming die dedirigenten uitdaagt ...A atividade d...
... niet alleen vanwegezijn belang enperspectief maarvooral vanwege zijncomplexiteit.... não só pela suaimportância egrand...
Overzichtelijkheidvan de doelenClareza dosobjetivosPlanningPlanejamentoVoorbereiding op de in licht stelling van de doelei...
• de systematische studie van hetSpiritisme; o estudo sistematizado daDoutrina Espírita;• de fysieke conditie van de omgev...
5. Methodiek/LeerplanMetodologia/CurriculumDe methode wijstde weg, dekoers, het middeldat door deevangelisatorgebruikt die...
Jan AmosComeniusTchechische Rp.(1592-1670)Jean JaquesRosseauFrankrijk(1712-1778)Henri WallonFrankrijk(1879-1962)Jean Piage...
Maar ... Wanneer gezocht wordt naar informatieover de beginselen en didactische methodesvoor de uitvoering van de Spiritis...
Jezus – De Meester van de MeestersJesus – O Mestre dos Mestresen/eAllan Kardec – De CodeurAllan Kardec – O Codificador
Met Jezus start depedagogie van hetvoorbeeld: allemomenten van zijnpreek werdengebruikt voor de leer.Com Jesus, inaugura-s...
Niet zo lang geleden in de XVII en XIXeeuw kreeg Zwitserland Pestalozzi enFrankrijk kreeg Hippolyte León DenizardRivail di...
Pestalozzi Allan Kardec
Jezus en Kardec staan dus vooraan hetwerk van de Spiritistische KinderjeugdEvangelisatie.Jesus e Kardec estão, pois, na fr...
“Een van de grootstehindernissen die deverspreiding van deSpiritistische Leer kanvertragen is het gebrekaan eenheid ... ““...
We hebben het niet over deuniformering van methodes,technieken en didactischeprocedures... we hebbenhet over de inhoud van...
De lessen moeten leeromstandighedenbieden waarin de leerling gevraagdwordt om zijn mening te geven.As aulas devem oferecer...
De leerervaringen zijn gesimuleerdesituaties, gepland door de evangelisatorzodat ze door de kinderen beleefd kunnenworden....
6. EvaluatieAvaliaçãoEvalueren is eeninherente functie vande mens die gebruiktdient te worden in degebeurtenissen die deme...
Het is bovenal alert zijn, in het geval van deKinderjeugd Evangelisatie, voor de resultaten,de gedragsveranderingen die ge...
“Laten wij ons verenigen want de opdrachtis voor ons allen. Alleen de eenheid biedtons de kracht om onze taken te vervulle...
OBRIGADO!!!
•O Livro dos Espíritos/ Allan Kardec•Evangelho segundo o Espiritismo/ Allan Kardec•A Gênese/ Allan Kardec•A Educação segun...
Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid
Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid
Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid
Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid
Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid

352 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het belang van der evangelisatie voor de toekomst van de mensheid

 1. 1. Nederlandse Raad voor het SpiritismeHET BELANG VAN DE EVANGELISATIE VOORDE TOEKOMST VAN DE MENSHEIDA IMPORTÂNCIA DA EVANGELIZAÇÃOPARA O FUTURO DA HUMANIDADESeminar met Claudia Werdine
 2. 2. “Het kind is de lachvan de toekomstin het heden. Hetkindevangeliseren isdus de toekomstvergeestelijken...”“ A criança é osorriso do futurona face dopresente.Evangelizá-la é,pois,espiritualizar oporvir...”Francisco Spinelli
 3. 3. FUNDAMENTEN VAN DEOPVOEDINGFUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
 4. 4. “ Liefde is het eeuwige fundamentvan de opvoeding.”“ O amor é o eterno fundamento daeducação.”Pestalozzi
 5. 5. “Liefde is de hoeksteen in de basis vanelk opvoedingsprogramma.”“ Nas bases de todo programa educativoo amor é a pedra angular.”Bezerra de Menezes
 6. 6. Wat is Opvoeding?Wat is Opvoeding?O queO que éé EducaEducaçção?ão?Opvoeding is al de invloed die een geestop een andere kan hebben om eenproces van ontwikkeling te starten.Educação é toda influência exercida porum Espírito sobre outro, no sentido dedespertar um processo de evolução.
 7. 7. Elke keer als iemand iets goeds iniemand anders opwekt dan is ersprake van opvoeding – ook al zijnze daar niet van bewust.Todas as vezes que alguém despertaalgum bem em outro, se dá um atode Educação – tenham disso osprotagonistasconsciência ou não.
 8. 8. Daarom is Opvoeding een belofte die elkedag en elk moment moet wordennageleefd, door de daden maar ookdoor het voorbeeld te zijn.Por isso, a Educação é um compromissode todos os instantes, através denosso exemplo.
 9. 9. DOEL VAN DE OPVOEDINGFINALIDADE DA EDUCAÇÃO
 10. 10. Het voornamelijkste doel van deopvoeding is om de ander te helpenevolueren.A finalidade principal da educação éajudar o outro a evoluir.
 11. 11. Dit einddoel is in overeenstemming met hetdoel van het universele leven.Alles ontwikkelt zich naar de perfectietoe.Esta meta está em consonância com afinalidade da vida universal.Tudo evolui para a perfeição.
 12. 12. ONDERWIJS x OPVOEDINGINSTRUÇÃO x EDUCAÇÃO
 13. 13. Het onderwijs ontwikkelt het talent.De opvoeding vormt het karakter.A instrução desenvolve o talento.A educação forma o caráter.
 14. 14. Onderwijzen is het bewustzijn illustrerenmet een bepaalde Kennis over éénof vele wetenschappelijke domeinen.Instruir é ilustrar a mente com certasoma de conhecimentos sobre um ouvários ramos científicos.
 15. 15. Opvoeden is dekrachten van degeest ontwikkelen,niet alleen doorverwerving vankennis maar doorvorming enversteviging vanhet karakter.Educar édesenvolver ospoderes doespírito, não sópela aquisição dosaber, comoespecialmente naformação econsolidação docaráter.
 16. 16. De ontwikkeling van gevoelens wordt nietdoor het intellectualisme gedekt.“Een hart hebben is niet genoeg, je moeteen goed hart hebben...”O intelectualismo não supre o cultivo dossentimentos.“Não basta ter coração, é preciso ter bomcoração...”Hilário Ribeiro
 17. 17. Alle problemen van tegenwoordig kunnensamengevat worden in een kwestie vankarakter: alleen door opvoeding kunnenze worden opgelost.Todos os problemas do momento atual seresumem em uma questão de caráter: sópela educação podem sersolucionados.
 18. 18. “Het is eerder door de Opvoedingdan door het Onderwijs dat demensheid zal veranderen.”Allan Kardec“É pela Educação, mais que pelainstrução que se transformará aHumanidade.”
 19. 19. INTEGRALE OPVOEDINGEDUCAÇÃO INTEGRAL
 20. 20. Een levensfactorin onzezoektocht naarevolutie is hetevenwichttussen deverschillendeaspecten vanonzeontwikkeling.Um fator vitalem nossaprópria buscapor evolução éo equilílbrioentre osdiversosaspectos donossodesenvolvimento.
 21. 21. De opvoedingmoet zich richtenop het gevoel enhet instruerenvan deintelligentie ommensen met eengezonde ziel enlichaam tevormen.A Educação devese dirigir aosentimento e ainstrução àinteligência, paraformar pessoassaudáveis decorpo e alma.
 22. 22. Alleen de harmonische ontwikkeling vanbeide vleugels zorgt voor een veilige enrustige vlucht.Somente o desenvolvimento harmônicode suas duas asas, possibilita um vôoseguro e tranquilo.
 23. 23. SPIRITISTISCHE KINDERJEUGDEVANGELISATIEEVANGELIZAÇÃO ESPÍRITAINFANTO-JUVENIL
 24. 24. “ Geëvangeliseerdkind – volwassendie opstaatrichting detoekomstigegelukzaligheid.”“Criança que seevangeliza – adultoque levanta rumoa felicidadeporvindoura”.Bezerra deMenezes
 25. 25. De Spiritistischeleer, in dienst vanJezus,vertegenwoordigtvandaag een hogeopvoedingschoolvan de Geest metde opbouw vanGods Koninkrijk opAarde als grandiozetaak. Een Koninkrijkdie binnen in onsbegint.A Doutrina Espíritarepresenta hoje,elevada escola deeducação doEspírito, à serviço deJesus, com agrandiosa tarefa daedificação do Reinode Deus na Terra,reino este que seinicia no interior decada um.
 26. 26. “ De opvoeding van de kindertijd is hetgrootste werk van het Spiritisme.”Leopoldo Machado“ A educação da infância é a maiorobra do Espiritismo.”
 27. 27. Vanuit een spiritistisch oogpunt gezienbegint opvoeding niet bij de geboorteen het eindigt ook niet met de dood.Het begint vóór de geboorte en hetgaat voorbij de dood van het fysiekelichaam.Do ponto de vista espírita, a educaçãonão começa no berço nem termina notúmulo, mas antecede ao nascimentoe sucede à morte do corpo físico.
 28. 28. De Spiritistische Kinderjeugd Evangelisatieverspreidt de spiritistische kennis en deevangelische moraal die Jezus heeftverkondigd onder de kinderen enjongeren.O que se faz na área da infância ejuventude sob a denominação deEvangelização Espírita Infanto-Juvenilé a difusão do conhecimento espírita eda moral evangélica pregada porJesus.
 29. 29. Eu sou ocaminho daverdadeiravida...Eu sou ocaminho daverdadeiravida...De spiritistische leer en de evangelische moraal zijn deelementen waarmee in de lessen gewerkt wordt.O ensinamento espírita e a moral evangélica são oselementos com os quais se trabalha nas aulas.
 30. 30. DOELSTELLINGEN VAN DESPIRITISTISCHE INDERJEUGDEVANGELISATIEObjetivos da EvangelizaçãoEspírita Infanto-Juvenil
 31. 31. De integratie bervorderen van het kindmet zichzelf,Promover a integração da criançaconsigo mesmo,
 32. 32. De integratie bevorderen van het kind metzijn naaste,Promover a integração da criança com opróximo,LIEFDETOLERANTIESOLIDARITEITVERGIFFENIS
 33. 33. De integratie bevorderen van het kind metGod.Promover a integração da criança comDeus.
 34. 34. Het kind de studie verschaffen van:Proporcionar à criança o estudo:De natuurwetten die het Heelal regelenDas Leis Naturais que regem o UniversoDe natuur, de oorsprong en bestemming van de GeestenNatureza, origem e destino dos EspíritosZijn betrekkingen met de lichamelijke wereldSuas relações com o mundo corporal
 35. 35. Het kind de gelegenheid bieden om zich zelfte zien als:Oferecer à criança a oportunidade deperceber-se como:Integraal WezenSer integralErfgenaam van zichzelfHerdeiro de si mesmoDeelnemerParticipativoWereldburgerCidadão do Mundo
 36. 36. Opvoeding binnen de Spiritistische conceptis dus niet alleen de kennis van hetSpiritisme aanbieden maar ook de leerlingbetrekken in een sfeer vanverantwoordelijkheid, van respect voor hetleven, van geloof in God...Educar, pois, dentro da concepçãoEspírita não é só oferecer osconhecimentos do Espiritismo comotambém envolver o educando numaatmosfera de responsabilidade, derespeito à vida, de fé em Deus...
 37. 37. ...van eerbied en liefde voor zijn naasten,van waardering voor de gekregen kansen,van constructief werk en van integratiemet zichzelf, met zijn naasten en met God....de consideração e amor aossemelhantes, de valorização dasoportunidades recebidas, de trabalhoconstrutivo e de integração consigomesmo, com o próximo e com Deus.
 38. 38. “Het is dus nodig dat wij voor het kind envoor de jongere zorgen, planten ingroeifase, nog geschikt voor aanpassingen voor het hoogste goed.”“É preciso que cuidemos, portanto, dacriança e do jovem, plantas emprocesso de crescimento, aindaamoldáveis e direcionáveis para o bemmaior.”Leopoldo Machado
 39. 39. FUNDAMENTELE ELEMENTEN VANDE SPIRITISTISCHEEVANGELISATIEElementos fundamentais daEvangelização Espírita
 40. 40. 1. Het Kind / De JongereCriança / JovemHet kind is eendoor Godgecreëerde Geestdie nu eens in hetspirituele planleeft, dan weer ineen stoffelijklichaam ademt alseengereïncarneerdegeest, een ziel dieeen nieuweexistentie begintin de stof.A criança é um serespiritual, criadopor Deus, oravivendo no planodo Espírito, orarespirando numcorpo material,como espíritoreencarnado, umaalma que recomeçauma novaexistência na carne.
 41. 41. Alles welbeschouwd: waarom moetenoude Geesten die al eerder hebbengeleefd, die zo vaak dezelfde foutenhebben gemaakt en met zoveelervaringen “opnieuw de moederschootbetreden” en opnieuw kinderen worden?Afinal, por que Espíritos velhos,vividos, tantas vezes viciados em errosmilenares, já donos de tantasexperiências, precisam “entrar de novono ventre da mãe” e se fazeremcrianças outra vez?
 42. 42. De opvoedende functie van de reïncarnatie – alsnieuwe kans om de lotsbestemming teherstellen, om verschillende dingen te leren enom vroegere fouten te herstellen – zou geen zinhebben als de Geest niet terug zou komen in hetlichaam van een kind.A função educativa da reencarnação –como nova oportunidade de refazer odestino, de aprendizagens diversas e deresgate de faltas passadas – perderia osentido se o Espírito não retornasse a umcorpo infantil.
 43. 43. De belangrijkste reden dat een Geestterugkomt in een lichaam van eenkind is opnieuw opgevoed worden.Mas ... A principal finalidade doEspírito nascer criança outra vez éser educado novamente.
 44. 44. De positieve indrukken die hij krijgt tijdensde kinderjaren kunnen bepalend zijn in dehuidige existentie en zelfs in detoekomstige levens.As impressões positivas que recebedurante a infância são determinantesem sua existência atual e até empróximas vidas.
 45. 45. De mens zal datgene zijn wat van hem inzijn kinderjaren is gemaakt.O homem será o que da sua infância sefaça.Het onbegrepen kind verandert in deopstandige jongere en deze verandert inde getraumatiseerde en geweldadigevolwassene.A criança incompreendida, resulta nojovem revoltado e este assume aposição de homem traumatizado,violento.
 46. 46. Het geminachte kind verschijnt in deonzekere jongere die het voorbeeld wordtvan een ongelukkige volwassene.A criança desdenhada, ressurge noadolescente inseguro que modela apersonalidade do adulto infeliz.
 47. 47. Het kind is als de zaaitijd de verwacht wordt,de jongere is het bemeste veld en devolwassene is het korenveld in productie.A criança é sementeira que aguarda, ojovem é campo fecundado, o adulto éseara em produção.
 48. 48. De oogst zal afhankelijk zijn van dekwaliteit van het zaad.Conforme a qualidade da semente,teremos a colheita.
 49. 49. In de jeugd is hetnog mogelijk om teverbeteren, omfouten engebreken teherstellen uit dekindertijd maar indevolwassenheid...No jovem, ainda épossível corrigir,compensar falhase deficiências dainfância, mas noadulto ...
 50. 50. Het is nutteloos omherstellingsschoren tegebruiken voor hetrechtzetten vanbomen die scheef zijngegroeid. De schorenvermijden de buigingvan de stengels enverzekeren alleen decorrecte groei van denieuwe planten.Guillon RibeiroInútil improvisarescorasregenerativas paraobrigar oendireitamento deárvores queenvelheceramtortas. As escorassó asseguram ocrescimentocorreto das plantasnovas, evitandoque seus caules sedesviem do rumocerto.
 51. 51. 2. FAMILIEFAMÍLIADe ouders hebbenaanvankelijk deverantwoordelijkheidvoor de opvoedingvan de geïncarneerdeGeest.Cabe aos pais aresponsabilidadeinicial da educaçãodo Espíritoencarnado.
 52. 52. Het opbouwendevoorbeeld, de moreleomgeving, deliefderijke vibratiesvan thuis zullenbeslissend zijn in dehuidige existentie enin het eeuwige leven.O exemplo edificante,o ambiente moral,as vibraçõesamorosas do larserão determinantesna existênciapresente e na vidaimortal.
 53. 53. We kunnen onze kinderen niet door iemandanders laten opvoeden en er bestaat geengeld dat hen de mogelijkheid biedt om dedeugden en waarden die de goedwilligemensen bezitten, te verwerven.Não podemos passar procuração aninguém para educar nossos filhos enão há dinheiro que lhes facultesadquirir as virtudes e os valores queformam a estrutura dos homens debem.
 54. 54. Buiten, instruerenen verduidelijkende kinderen zich:maar het iseigenlijk thuis datzij zich opvoeden.Buiten, horen zijwat zij moetendoen; thuis zien zijhoe zij dat moetendoen door deprikkels die zijdirect enpersoonlijk van hetgedrag van deouders krijgen.Fora, os filhos seinstruem e seilustram; em casa,porém, é que elesverdadeiramentese educam.Fora, eles ouvem oque devem fazer;em casa, elesvêem como se faz,através da condutade seus pais.
 55. 55. De bewuste vader enmoeder kunnen nietnalatig zijn in despiritistischeOpvoeding van hunkinderen.Pai e mãe, em sãconsciência, nãopodem ser omissosno trabalho deeducação espírita deseus filhos.
 56. 56. Terwijl de evangelisators in de klas detheorie van de evangelische-opvoedendeleringen uit een zetten, is het aan deouders om in het dagelijkse leven depraktijk door te geven.Enquanto na classe os evangelizadoresexpõem a teoria dos ensinamentosevangélico-doutrinários, cabe aos pais,na vida diária, a demonstração prática.
 57. 57. “Kinderen, alleen door het Evangelie dat geleefdwordt in het licht van de Spiritistische Leer zal demens vrede vinden, helderheid en de weg vande nobele liefde.”“Filhos, somente através do Evangelho vividoà luz da Doutrina Espírita encontrará ohomem a paz, a serenidade e o caminho doamor nobre.”Bezerra de Menezes
 58. 58. PAUZEINTERVALO
 59. 59. FUNDAMENTELE ELEMENTEN VANDE SPIRITISTISCHEEVANGELISATIEElementos fundamentais daEvangelização Espírita
 60. 60. 3. Opvoeder/EvangelisatorEducador/EvangelizadorDe evangelisatoris van fundamenteelbelang in deevangelisatie.A figura doevangelizador éde importânciafundamental naEvangelização.
 61. 61. Zijn woorden, zijn gebaren, zijn gedachtenen gevoelens zijn zeer belangrijk in hetopvoedingsproces.Suas palavras, gestos, pensamentos esentimentos são extremamenteimportantes no processo educativo.
 62. 62. Voor de uitvoeringvan deze zeerbelangrijke taakmoeten deevangelisators deSpiritistische Leermet toewijdingbestuderen omsteeds meerkennis van de leerop te doen.Para a execuçãodesta tarefa detão granderesponsabilidade,osevangelizadores,devem estudarcom dedicação aDoutrina Espírita,aprofundandoconhecimentosdoutrinários.
 63. 63. SpiritismeEspiritismo
 64. 64. Maar … eendiepgaande kennisvan het spiritismebezitten is nietvoldoende om eenevangelisator teworden. Er is ook eeneeuwige liefde nodig.Mas … não bastasomente ser umprofundoconhecedor doEspiritismo para serum evangelizador, épreciso também umamor infinito.
 65. 65. 4. Het Spiritistische CentrumO Centro Espírita
 66. 66. Het Spiritistische Centrum is eenschool van zielen en het isnoodzakelijk om de evangelisatie vande zielen te zien als de hoogste uitingvan de Spiritistische Leer.O Centro Espírita é uma escola de almase é imperioso se reconheça naEvangelização das almas tarefa damais alta expressão na atualidade daDoutrina Espírita.
 67. 67. De activiteit van deSpiritistischeEvangelisatie in hetCentrum is eenonderneming die dedirigenten uitdaagt ...A atividade deevangelização noCentro Espírita éum empreendimentoque está desafiandoos dirigentes...
 68. 68. ... niet alleen vanwegezijn belang enperspectief maarvooral vanwege zijncomplexiteit.... não só pela suaimportância egrandiosidade,comoprincipalmente pelasua complexidade.
 69. 69. Overzichtelijkheidvan de doelenClareza dosobjetivosPlanningPlanejamentoVoorbereiding op de in licht stelling van de doeleindenen planning van de activiteitenPreparação com foco nos objetivos e planejamentodas ações
 70. 70. • de systematische studie van hetSpiritisme; o estudo sistematizado daDoutrina Espírita;• de fysieke conditie van de omgeving;as condições físicas do ambiente;• de taak om aan de evangelisatorsalle morale steun te geven dieze nodig hebben.promover aos evangelizadores todo oapoio moral que necessitam.
 71. 71. 5. Methodiek/LeerplanMetodologia/CurriculumDe methode wijstde weg, dekoers, het middeldat door deevangelisatorgebruikt dient teworden in zijnleervoorstel.O métodoindica ocaminho, orumo, o meio aser utilizadopeloevangelizadorna suaproposta deensino.
 72. 72. Jan AmosComeniusTchechische Rp.(1592-1670)Jean JaquesRosseauFrankrijk(1712-1778)Henri WallonFrankrijk(1879-1962)Jean PiagetZwitserland(1896-1980)Lev SemenovichVygostkyWit-Rusland(1896-1934)Célestin FreinetFrankrijk(1896-1966)Carl RogersE.U.A.(1902-1987)Paulo FreireBrazilië(1921-1997)
 73. 73. Maar ... Wanneer gezocht wordt naar informatieover de beginselen en didactische methodesvoor de uitvoering van de SpiritistischeKinderjeugd Evangelisatie verschijnenonmiddellijk twee stralende figuren:Mas ... ao procurar elaborar informações sobreprincípios e métodos didáticos para a tarefada Evangelização, duas figuras radiantessurgem imediatamente:
 74. 74. Jezus – De Meester van de MeestersJesus – O Mestre dos Mestresen/eAllan Kardec – De CodeurAllan Kardec – O Codificador
 75. 75. Met Jezus start depedagogie van hetvoorbeeld: allemomenten van zijnpreek werdengebruikt voor de leer.Com Jesus, inaugura-se a pedagogia doexemplo: todos osmomentos de suapregação eramutilizados para oensino.
 76. 76. Niet zo lang geleden in de XVII en XIXeeuw kreeg Zwitserland Pestalozzi enFrankrijk kreeg Hippolyte León DenizardRivail die later Allan Kardec werdgenoemd. Pestalozzi was Kardec’smeester.Mais recente, nos séculos XVII e XIX, aSuíça recebeu Pestalozzi e a Françarecebeu Hippolyte León DenizardRivail, mais tarde chamado AllanKardec, que se tornaram,oportunamente, mestre e discípulo.
 77. 77. Pestalozzi Allan Kardec
 78. 78. Jezus en Kardec staan dus vooraan hetwerk van de Spiritistische KinderjeugdEvangelisatie.Jesus e Kardec estão, pois, na frente dotrabalho da Evangelização EspíritaInfanto-Juvenil.
 79. 79. “Een van de grootstehindernissen die deverspreiding van deSpiritistische Leer kanvertragen is het gebrekaan eenheid ... ““ Um dos maioresobstáculos capazesde retardar apropagação daDoutrina seria a faltade unidade... “Allan Kardec
 80. 80. We hebben het niet over deuniformering van methodes,technieken en didactischeprocedures... we hebbenhet over de inhoud van deleerstelling die trouw moetzijn aan de SpiritistischeLeer.Não nos referimos àuniformização demétodos, técnicas eprocedimentosdidáticos... mas, sim,ao conteúdodoutrinário do ensinoque precisa ser fiel àDoutrina Codificada.
 81. 81. De lessen moeten leeromstandighedenbieden waarin de leerling gevraagdwordt om zijn mening te geven.As aulas devem oferecer situaçõesde aprendizagem em que o aluno éconvocado a opinar.
 82. 82. De leerervaringen zijn gesimuleerdesituaties, gepland door de evangelisatorzodat ze door de kinderen beleefd kunnenworden. Zo wordt het begrip over deinhoud verbeterd.As experiências de aprendizagem sãosituações simuladas, planejadas peloevangelizador para serem vivenciadaspelas crianças, com o propósito defavorecer a aquisição dos conteúdosde ensino.
 83. 83. 6. EvaluatieAvaliaçãoEvalueren is eeninherente functie vande mens die gebruiktdient te worden in degebeurtenissen die demens aanmoedigen omzich te verbeteren.Maar evalueren is nietgoedkeuren, afkeurenof simpelweg kennismeten.Avaliar é uma atitudeprópria do serhumano diante dasações intencionaisque promove.Entretanto, avaliar nãoé aprovar,desaprovar ousimplesmente medirconhecimentos.
 84. 84. Het is bovenal alert zijn, in het geval van deKinderjeugd Evangelisatie, voor de resultaten,de gedragsveranderingen die geobserveerdworden tijdens het proces van lesgeven – lerenof die door de ouders worden verteld.É, sobretudo, estar atento, no caso específicoda Evangelização Infanto-Juvenil, aosresultados, isto é, as mudanças decomportamento, observáveis ao longo doprocesso ensino-aprendizagem ou narradapelos próprios pais das crianças.
 85. 85. “Laten wij ons verenigen want de opdrachtis voor ons allen. Alleen de eenheid biedtons de kracht om onze taken te vervullen.Laten wij de naastenliefde als deviesvolgen en de nederigheid gebruiken omsucces te garanderen.”Bezerra de Menezes
 86. 86. OBRIGADO!!!
 87. 87. •O Livro dos Espíritos/ Allan Kardec•Evangelho segundo o Espiritismo/ Allan Kardec•A Gênese/ Allan Kardec•A Educação segundo o Espiritismo/ Dora Incontri - Feesp•Allan Kardec – Meticulosa Pesquisa Bibliográfica/ Zêus Wantul e Francisco Thiesen –Feb•Educação do Espírito – Introdução à Pedagogia Espírita/ Walter Oliveira Alves•Jornal Comemorativo do Bicentenário de Allan Kardec•Federação Espírita do Distrito Federal•O Problema do Ser do Destino e da Dor/ Léon Denis•A Importância da Evangelização - Entrevista com Divaldo Franco – IDE•As Leis Morais – Segundo a Filosofia Espírita/ Rodolfo Calligaris – Feb•Cristianismo e Espiritismo/ Léon Denis – Feb•Conferência Dr. Alberto Almeida - IV Congresso Espírita Mundial – Paris 2004•Pedagogia Espírita/ J. Herculano Pires•Apresentação sobre Educação/ Arlete Länzlinger- CEEAK-Winterthur-Suíça 2006•Site Seara do Mestre

×