Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2
Umowa Partnerstwa (projekt)
Poziom krajowy
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Kontrakt 
Terytorialny
ZAŁOŻENIA...
3
POWIĄZANIE RPO WŁ 2014-2020 Z DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEG...
4
Pierwotna 
alokacja w 
2007  to 
428,4 mln 
euro w 
trakcie 
perspektywy 
zwiększona 
do 480 mln 
euro
PROPOZYCJA ALOKAC...
5
Lp. Województwo
A ‐część dzielona 
algorytmem
B1‐ZIT (4,5% funduszy 
strukturalnych dla 15‐
stki, podzielone zgodnie 
z ...
6
* Liczony jako % alokacji RPO (EFS + EFRR) 
Podane wielkości mogą ulec zmianie w wyniku dalszych negocjacji pakietu legi...
7
RPO WŁ 2014‐2020 (dwufunduszowy)
Osie Priorytetowe (jednofunduszowe)
Oś priorytetowa VI:  Wzrost zasobów pracy w regioni...
8
Oś priorytetowa II 
Wzrost konkurencyjności MŚP 
Priorytety inwestycyjne:
2.2 ‐ Rozwój produktów i usług opartych na TIK...
9
Oś priorytetowa V: 
Infrastruktura społeczna i rewitalizacja 
Priorytety inwestycyjne:
2.3 ‐ Wzmacnianie zastosowania te...
10
• Wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP, w tym m.in. producentów rolno-spożywczych) w
zakresie rozwoju produktów i ...
11
Projekty zarządzane przez jednostkę administracji samorządowej. Projekty administracji rządowej
zespolonej i niezespolo...
12
2.2
• Przedsiębiorcy
• (do uszczegółowienia w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych)
2.3
• Jednostki samorządu terytor...
13
Oś priorytetowa
Podział % na 
podstawie UP* Rez. Progr.
Oś priorytetowa  I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentn...
14
EWALUACJA EX ‐ ANTE
• Celem głównym ewaluacji ex‐ante jest ocena projektu RPO WŁ 2014‐2020 w kontekście
przyjętej logik...
15
• Alokacja i koncentracja środków (ring – fencingi)
• Zasada cross‐financing’u w programach dwufunduszowych
• Linia dem...
16
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Arkadiusz Marczak
REFERAT PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2014‐2020
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
URZĄD ...
A. marczak regionalny program operacyjny wł 2014-2020
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A. marczak regionalny program operacyjny wł 2014-2020

764 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A. marczak regionalny program operacyjny wł 2014-2020

 1. 1. 2 Umowa Partnerstwa (projekt) Poziom krajowy Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Kontrakt  Terytorialny ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW  PROGRAMOWYCH Programy krajowe  współfinansowane  z UE Poziom regionalny RPO WŁ 2014‐ 2020 Inne dokumenty strategiczne szczebla regionalnego Inne wsparcie finansowe na poziomie krajowym
 2. 2. 3 POWIĄZANIE RPO WŁ 2014-2020 Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI WOJEWÓDZTWA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014‐2020 Regionalna Strategia Innowacji dla  WŁ LORIS 2030 Plan Przeciwdziałania Depopulacji  w Województwie Łódzkim Inne dokumenty strategiczne szczebla  regionalnego  STRATEGIA ROZWOJU  WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020
 3. 3. 4 Pierwotna  alokacja w  2007  to  428,4 mln  euro w  trakcie  perspektywy  zwiększona  do 480 mln  euro PROPOZYCJA ALOKACJI RPO WŁ 2014‐2020 * Podział na EFRR i EFS dotyczy podstawowej alokacji RPO WŁ 2014‐2020 (bez rezerwy programowej) na podstawie pisma MRR z dnia 30.07.2013 r. (sygn. DKS‐VII‐074‐17‐MM/EP/13)
 4. 4. 5 Lp. Województwo A ‐część dzielona  algorytmem B1‐ZIT (4,5% funduszy  strukturalnych dla 15‐ stki, podzielone zgodnie  z liczbą ludności FOM) B2‐OSI (3,5% funduszy  strukturalnych dla 15‐ stki podzielone w  wyniku negocjacji) całkowita końcowa  alokacja na RPO 1 ŚLĄSKIE  2 558,0 434,3 124,7 3 117,0 2 MAŁOPOLSKIE  2 363,9 206,3 10,0 2 580,3 3 WIELKOPOLSKIE 1 926,3 160,2 110,0 2 196,6 4 ŁÓDZKIE 1 715,2 182,6 124,7 2 022,5 5 DOLNOŚLĄSKIE 1 604,1 155,2 260,0 2 019,4 6 LUBELSKIE 1 875,4 94,6 30,0 2 000,0 7 PODKARPACKIE  1 811,8 63,5 20,0 1 895,4 8 KUJAWSKO‐POMORSKIE 1 508,5 138,0 60,0 1 706,5 9 POMORSKIE 1 398,1 193,7 80,0 1 671,8 10 WARMIŃSKO‐MAZURSKIE 1 168,8 40,6 340,0 1 549,4 11 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 197,5 97,9 140,0 1 435,5 12 ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 017,4 55,9 150,0 1 223,3 13 PODLASKIE 980,0 68,0 40,0 1 088,0 14 OPOLSKIE 775,8 41,3 30,0 847,1 15 LUBUSKIE 723,3 59,8 30,0 813,0 RAZEM  22 624,1 1 992,1 1 549,4 26 165,7 A B1 B2 całkowita alokacja na RPO Województwo Mazowieckie 1 653,7 151,8 118,1 1 923,6 ALOKACJA NA REGIONALNE PROGRAMY  OPERACYJNE 2014‐2020 (mln EUR)
 5. 5. 6 * Liczony jako % alokacji RPO (EFS + EFRR)  Podane wielkości mogą ulec zmianie w wyniku dalszych negocjacji pakietu legislacyjnego Pomoc techniczna w programach regionalnych finansowana wyłącznie z EFS – max 3,5% alokacji RPO (EFS + EFRR)  Regiony mniej rozwinięte Fundusz Minimalny poziom ring‐fencingu Poziom w  Założeniach Umowy  Partnerstwa   z 15.01.2013 r.  (podstawa przyjętej  alokacji w RPO WŁ) Poziom w  projekcie Umowy  Partnerstwa z 12.07.2013 r.  (konsultacje  do 30.08.) Poziom dla RPO  wg pisma MRR z  30.07.2013 r. (sygn. DKS‐VII‐074‐ 17‐MM/EP/13)* EFRR cel 1, 2, 3, 4  min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele  tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP  oraz gospodarka niskoemisyjna) 50% 59% 38,3% EFRR i  FS  w tym: cel 4   min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel  tematyczny 4, do wyliczania poziomu ring‐fencingu została  wprowadzona możliwość wykorzystania środków FS  alokowanych na CT4  10% (12%) 19% 13,1% EFRR i  EFS cel 8, 9, 10  min. 35‐40% bądź 45‐50% środków funduszy strukturalnych  musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 8, 9, 10  20‐25% ‐ ‐ EFS cel 9  min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel  tematyczny 9 20% 21% 7,8% MINIMALNE POZIOMY KONCENTRACJI  ŚRODKÓW (RING‐FENCINGI)
 6. 6. 7 RPO WŁ 2014‐2020 (dwufunduszowy) Osie Priorytetowe (jednofunduszowe) Oś priorytetowa VI:  Wzrost zasobów pracy w regionie  na rzecz przeciwdziałania depopulacji Oś priorytetowa VII: Innowacyjna edukacja w regionie Oś priorytetowa IX: Pomoc techniczna ‐ EFS EFSEFRR Cross‐financing (do 10%) Oś priorytetowa  I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych  specjalizacji regionalnych Oś priorytetowa  II: Wzrost konkurencyjności MŚP  Oś priorytetowa III: Systemy transportowe Oś priorytetowa IV:  Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna  i rewitalizacja Oś priorytetowa VIII: Pomoc techniczna – EFRR WSTĘPNY PROJEKT RPO WŁ 2014‐2020 
 7. 7. 8 Oś priorytetowa II  Wzrost konkurencyjności MŚP  Priorytety inwestycyjne: 2.2 ‐ Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania  na TIK 3.1: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania  nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm 3.2: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu  internacjonalizacji 3.3: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 3.4: Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji 10.4 ‐ Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury  edukacyjnej i szkoleniowej
 8. 8. 9 Oś priorytetowa V:  Infrastruktura społeczna i rewitalizacja  Priorytety inwestycyjne: 2.3 ‐ Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno‐informacyjnych dla e‐administracji, e‐ learningu, e‐integracji, e‐kultury i e‐zdrowia 8.2 ‐ Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów endogenicznych, jako  elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi potrzebami, łącznie z przekształceniem  upadających regionów przemysłowych oraz działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów  naturalnych i kulturowych 9.1 ‐ Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego,  regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług  instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 9.2 ‐ Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i  wiejskich 9.3 ‐ Wspieranie przedsiębiorstw społecznych 10.4 ‐ Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury  edukacyjnej i szkoleniowej
 9. 9. 10 • Wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP, w tym m.in. producentów rolno-spożywczych) w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, wprowadzania procesów modernizacyjnych, w tym m.in.:. • 1) zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiający wprowadzenie nowej e-usługi • 2) wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP • 3) rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami • 4) zakup licencji na oprogramowanie • 5) wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem • 6) uruchomienie portalu multimedialnego • 7) stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi on-line, • 8) kompleksowe wsparcie szkoleniowe w zakresie handlu elektronicznego (Przeniesienie typu projektu nr 8 z poziomu R do CT 8, PI 8.9, poziom R) 2.2 ‐ Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz  zwiększanie zapotrzebowania na TIK Planowane obszary wsparcia:
 10. 10. 11 Projekty zarządzane przez jednostkę administracji samorządowej. Projekty administracji rządowej zespolonej i niezespolonej będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie w sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu krajowego. • 1) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, systemów informacji przestrzennej • 2) wsparcie digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych i edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów • 3) rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.). 2.3 ‐ Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno‐informacyjnych dla e‐ administracji, e‐learningu, e‐integracji, e‐kultury i e‐zdrowia Planowane obszary wsparcia:
 11. 11. 12 2.2 • Przedsiębiorcy • (do uszczegółowienia w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 2.3 • Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, • Organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe • Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, • Szkoły wyższe, • Organizacje pozarządowe • Podmioty lecznicze • Instytucje kultury (do uszczegółowienia w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 2.2 ‐ Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 2.3 ‐ Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno‐informacyjnych dla e‐administracji, e‐learningu, e‐ integracji, e‐kultury i e‐zdrowia Potencjalne grupy beneficjentów:
 12. 12. 13 Oś priorytetowa Podział % na  podstawie UP* Rez. Progr. Oś priorytetowa  I: Nowoczesne technologie na rzecz inteligentnych specjalizacji  regionalnych 15% EFRR Środki alokowane do RPO WŁ 2014‐2020 w wyniku  podziału rezerwy programowej  (środki na ZIT oraz OSI) Oś priorytetowa  II: Wzrost konkurencyjności MŚP 23% EFRR Oś priorytetowa III: Systemy transportowe 25% EFRR Oś priorytetowa IV:  Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 20% EFRR Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna i rewitalizacja 14% EFRR  Oś priorytetowa VI:  Wzrost zasobów pracy w regionie na rzecz przeciwdziałania  depopulacji 54% EFS Oś priorytetowa VII: Innowacyjna edukacja w regionie 42% EFS Oś priorytetowa VIII: Pomoc techniczna – EFRR 3% EFRR Oś priorytetowa IX: Pomoc techniczna ‐ EFS 4% EFS WSTĘPNA PROPOZYCJA PODZIAŁU ALOKACJI  RPO WŁ 2014‐2020 * Do dyskusji z MRR w zakresie ustaleń dotyczących ring‐fencingów zawartych w piśmie z dnia 30.07.2013 r. (sygn. DKS‐VII‐074‐17‐MM/EP/13)
 13. 13. 14 EWALUACJA EX ‐ ANTE • Celem głównym ewaluacji ex‐ante jest ocena projektu RPO WŁ 2014‐2020 w kontekście przyjętej logiki interwencji z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów rozwojowych województwa. • Jej głównym produktem są wnioski i rekomendacje, przybierające postać dookreślenia proponowanych obszarów interwencji oraz propozycji zmian w przygotowywanym projekcie RPO. • Obowiązek realizacji ewaluacji ex‐ante programu operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej UE 2014‐2020 wynika bezpośrednio z zapisów projektu Rozporządzenia Ogólnego. • Wybrano model partycypacyjny realizacji ewaluacji ex‐ante. • Ogłoszenie postępowania w dniu 15 maja 2013 r., złożone zostały 4 oferty – dokonano wyboru oferty konsorcjum, reprezentowanego przez Instytut Badań Strukturalnych z Warszawy
 14. 14. 15 • Alokacja i koncentracja środków (ring – fencingi) • Zasada cross‐financing’u w programach dwufunduszowych • Linia demarkacyjna • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne / Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) • Finansowanie pomocy technicznej • Projekty strategiczne • Zdrowie, Turystyka, Kultura TEMATY DO NEGOCJACJI
 15. 15. 16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Arkadiusz Marczak REFERAT PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE 2014‐2020 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

×