Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Föräldramöte åk 6 2014-09-02

547 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Föräldramöte åk 6 2014-09-02

 1. 1. Fäladsgården 2014-15 Välkomna!
 2. 2. Fäladsgården - Vision ! På Fäladsgården skapar elever och lärare tillsammans framtidens kompetenser genom: • kreativitet • samarbete • kunskap !
 3. 3. Personal på Fäladsgården Elevhälsoteam Skolbibliotikarie Skolcafé ! Lärare Övrig personal; vaktmästare, administratör, lokalvårdare
 4. 4. Fäladsgården Online Inre information - fäladsgården.se Processen - Information
 5. 5. Unikum Kunskapsuppföljning - Unikum Planeringar (LPP) - Bedömning Betygsunderlag
 6. 6. Hemsidan Yttre information
 7. 7. Skola24 Närvaro
 8. 8. SAMS på Fäladsgården Stoppa All Mobbing Snarast
 9. 9. Du kan läsa om SAMS på hemsidan
 10. 10. Definition - mobbing: En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer! ! !
 11. 11. Definition - trobbing: Oacceptabelt beteende mellan individer, enstaka händelser som t.ex. kan innebära knuffar, slag, elaka kommentarer och blickar.! !
 12. 12. Vad gör vi på Fg för att motverka mobbning och trobbing SAMS-gruppen arbetar enligt en reviderad modell av Farsta-metoden, intryck av fd barnombudsmannen Gunnar Höistads tankar om mobbing, egna erfarenheter på skolan och tankar från skolans elever.! !
 13. 13. Vad gör vi på Fg för att motverka mobbing och trobbing? • I klassen finns 1-2 SAMS-elever som klassen valt i slutna val.! • All personal agerar och rapporterar till SAMS-gruppen då man ser mobbing eller trobbing.! • Pedagogerna påverkar gruppindelningar och placeringar i klassrummet.! • Vi uppmanar alla föräldrar att kontakta SAMS-vuxna vid misstänkt mobbing och inte agera själva. Låt SAMS-gruppen agera först!! • Vi arbetar förebyggande på reflektionsdagar, säga nej m. m.!
 14. 14. Hur arbetar SAMS-gruppen? 1. Händelse! 2. SAMS får information om händelsen.! 3. SAMS försöker samla in mer information från olika håll.! 4. Mobbaren kallas till ett strukturerat samtal.! 5. En vecka efter första samtalet sker ett uppföljningssamtal med mobbaren. Före samtalet har vi talat med SAMS-elever, personal och den utsatte för att kontrollera att det dåliga beteendet upphört.! 6. SAMS-vuxna kontaktar hemmen.!
 15. 15. 5 år?
 16. 16. Entreprenörskap ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag Kreativitet! Nyfikenhet! Självförtroende! Pröva egna idéer! Lösa problem
 17. 17. Entreprenörskap ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” Ta initiativ! Ta ansvar! Arbeta självständigt! Samarbeta Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 18. 18. Fyra grundperspektiv ”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv.” Historiskt perspektiv! Miljöperspektiv! Internationellt perspektiv! Etiskt perspektiv Lgr 11 kap. 1: Skolans uppdrag
 19. 19. Betyg Årskurs 6, 7, 8 och 9 betyg höst- och vårtermin! http://korta.nu/betygisexan https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4
 20. 20. Nationella prov Åk 6:, engelska, matte, No, So, svenska! Åk 9: engelska, matte, No, So, svenska! (datum se Hemsidan, Planeringskalendern eller Skolverket)
 21. 21. Vår lärandemodell Planering) Under, visning) Bedömnings, underlag) Lärar, bedömning) Unikum LPP Utvärdering) Elev, re7lektion) Öppna uppdrag formativ respons t ex Googledocs film, podcast keynote, rapport drama, praktisk produkt, test processen, produkt Unikum: matris, text Unikum: LPP Unikum: matris, text Unikum: LPP Betyg
 22. 22. Lokalplan för Norra Fäladen • Lokalplanen bygger på barn-­‐ och elevprognoser som utformats utifrån kommunens befolkningsprognos och på förutsättningarna i Lunds skolplan 2009 • Efter genomförd remissomgång antogs Områdeslokalplan för Norra Fäladen i BSN Lunds Stad den 18 juni 2014 • Nämnden vill att planen tas upp i fullmäktige • På nämndsmöte den 24 september behandlas de lokalbeställningar, som ska lämnas till kommunens fastighetsförvaltning, av BSN Lunds Stad
 23. 23. Norra Fäladen idag
 24. 24. Sammanfattning av planerade förändringar • Lovisaskolan avvecklas som skola och byggs om till en ny förskola. Den nya förskolan kan inrymma både Backens (paviljong)förskola och Rida Ranka förskola. • Svenshögsskolan anpassas till en åk 4-­‐6 skola och tar emot eleverna från Lovisaskolan. En ny idrottshall och ett så kallat estethus planeras. • En ny flexibel enhet med plats för sex avdelningar förskola och två paralleller åk F-­‐3 byggs på Kämnärsrätten. Svenshögsskolans åk F-­‐3 och Sagostundens (paviljong)förskola placeras där. • Ladugårdsmarken används som flexibel enhet både som förskola och åk F-­‐3 skola efter områdets behov • Fäladsgården kommer att genomgå lokalanpassningar • Om ytterligare behov uppkommer planeras en ny förskola i nordöstra delen av området ! Övriga enheter beräknas inte beröras av några förändringar
 25. 25. Saltkråkans förskola Idrottshall Estethus Ht - 2017 Svenshögs-skolan åk 4-5 (- 6) Ht - 2015 Fäladsgården åk 7-9 (åk 6) Sagostundens förskola (pav) 2018-06-30 Sagostunden 1 F-3 (pav) Vt - 2015 ! Flexibelenhet Åk F-3 + 6avd fsk Ht -2017 Hans och Greta förskola Annegårdens Förskola Backaskolan Lönneberga förskola Åk F-3 Backens Förskola (pav) 2016-06-30 Rida Ranka Förskola Ladugårds-marken fsk/F-3 ! Ny Förskola Lovisa Ht - 2016 Bef. skola Bef. fsk Paviljong Flexibelenhet Föreslagen flytt Föreslagen förändring Norra Fäladen Alt.3 Ev ny förskola
 26. 26. Klassmöte Klass 6a i sal 13 Klass 6b i sal 11 Klass 6c i sal 46 Klass 6d i sal 45 ! !

×