Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 1 - TỔNG QUAN VỀ ASP.NET

Tìm hiểu môi trường phát triển ứng dụng web với Visual Studio.Net 2010
Tạo và tổ chức một ứng dụng web đơn giản

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Bài 1 - TỔNG QUAN VỀ ASP.NET

 1. 1. 11HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/
 2. 2. 22HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Mục tiêuMục tiêu• Tìm hiểu môi trường phát triển ứngdụng web với Visual Studio.Net 2010• Tạo và tổ chức một ứng dụng web đơn giản
 3. 3. 33HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình
 4. 4. 44HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web• Quá trình Request - Response• Web Server – Web Browser – HTTP• Mô hình ứng dụng
 5. 5. 55HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Quá trình Request – ResponseBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổng quan về lập trình ứng dụng WebWeb Browser Web ServerHttp RequestHttp ResponseInternet
 6. 6. 66HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web Server – Web Browser – HTTP− Web Server nhận và điều phối các yêu cầu từ WebBrowser và gởi kết quả− Web Browser thể hiện dữ liệu, tập hợp dữ liệu của ngườidùng và gởi đến Web Server− HTTP dùng để trao đổi thông tin giữa Web Browser vớiWeb ServerBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổng quan về lập trình ứng dụng Web
 7. 7. 77HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Web Server – Web Browser – HTTPBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổng quan về lập trình ứng dụng WebWeb Browser Web ServerClient gởi yêu cầu1. Xử lý yêu cầu2. Thi hành code3. Lưu trữ dữ liệu4. Gởi kết quảThể hiện lên trang webDefault.aspxServer hồi đáp
 8. 8. 88HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Mô hình ứng dụngBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổng quan về lập trình ứng dụng Web
 9. 9. 99HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình
 10. 10. 1010HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Giới thiệu về ASP.NETGiới thiệu về ASP.NET• Tìm hiểu về ASP.Net• Một số các đặc điểm của ASP.NET• Quá trình xử lý trang ASPX
 11. 11. 1111HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tìm hiểu về ASP.Net− ASP.NET trong.Net FrameworkBài 1: Tổng quan về ASP.NETGiới thiệu về ASP.NetOperating SystemCommon Language RuntimeBase Class LibraryADO .NET and XMLASP .NETWeb Forms - Web ServicesMobile Internet ToolkitWindowsFormsCommon Language SpecificationVB C++ C# J# …
 12. 12. 1212HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tìm hiểu về ASP.Net− Hệ thốngnamespaceBài 1: Tổng quan về ASP.NETGiới thiệu về ASP.NetSystemSystemSystem.DataSystem.Data System.XmlSystem.XmlSystem.WebSystem.WebGlobalizationGlobalizationDiagnosticsDiagnosticsConfigurationConfigurationCollectionsCollectionsResourcesResourcesReflectionReflectionNetNetIOIOThreadingThreadingTextTextServiceProcessServiceProcessSecuritySecurityCommonCommonOleDbOleDbSQLTypesSQLTypesSqlClientSqlClientXPathXPathXSLTXSLTRuntimeRuntimeInteropServicesInteropServicesRemotingRemotingSerializationSerializationSerializationSerializationConfigurationConfiguration SessionStateSessionStateCachingCaching SecuritySecurityServicesServicesDescriptionDescriptionDiscoveryDiscoveryProtocolsProtocolsUIUIHtmlControlsHtmlControlsWebControlsWebControlsSystem.DrawingSystem.DrawingImagingImagingDrawing2DDrawing2DTextTextPrintingPrintingSystem.Windows.FormsSystem.Windows.FormsDesignDesign ComponentModelComponentModel
 13. 13. 1313HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tìm hiểu về ASP.Net− ASP.Net là kỹ thuật lập trình và phát triển ƯD web ởphía Server trên môi trường Visual Studio .NetBài 1: Tổng quan về ASP.NETGiới thiệu về ASP.Net
 14. 14. 1414HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Một số đặc điểm về ASP.Net− Trang Asp.Net được biên dịch trước, thành tập tin DLLmà Server có thể thi hành− Tự động phát sinh mã HTML cho các Server controltương ứng với từng loại Browser− Hỗ trợ các ngôn ngữ khác nhau trong cùng một ứngdụng− …Bài 1: Tổng quan về ASP.NETGiới thiệu về ASP.Net
 15. 15. 1515HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Quá trình xử lý trang aspxBài 1: Tổng quan về ASP.NETGiới thiệu về ASP.NetTrangTrangdạngdạng.DLL.DLLKhởi tạo, xửKhởi tạo, xửlý và Renderlý và RenderBiên dịchBiên dịchASPXASPXFileFileYêu cầuYêu cầuASPXASPXEngineEnginePhân tích cúPhân tích cúphápphápHồi đápHồi đápYêu cầuYêu cầu Khởi tạoKhởi tạoHồi đápHồi đápCode-Code-behindbehindclassclassGeneratedGeneratedPagePageClassClassPhát sinhPhát sinh
 16. 16. 1616HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình
 17. 17. 1717HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tạo ứng dụng web đầu tiênTạo ứng dụng web đầu tiên• Khởi động MS Visual Studio .Net• Tạo mới một ứng dụng web• Làm quen với các thành phần giao diện
 18. 18. 1818HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Khởi động MS Visual Studio .NetBài 1: Tổng quan về ASP.NETTạo ứng dụng web đầu tiên
 19. 19. 1919HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tạo mới một ứng dụng− Tạo một ứng dụng nhỏ với một câu chào− Các kiểu Web site (Web Site Types):• File System: không cần cài đặt IIS, VS 2010 sẽ cung cấp webserver riêng khi ta thi hành ứng dụng• Local HTTP: phải có IIS và khai báo URL đã được ánh xạ• FTP: sử dụng giao thức truyền file để quản lý các tập tin trongweb siteBài 1: Tổng quan về ASP.NETTạo ứng dụng web đầu tiên
 20. 20. 2020HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tạo mới một ứng dụng− Lưu trang web với font Unicode, trang web có phần mởrộng: aspx (file giao diện) và aspx.cs (file code-behind)− Xác định trang khởi động− Thi hành ứng dụngBài 1: Tổng quan về ASP.NETTạo ứng dụng web đầu tiên
 21. 21. 2121HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Làm quen với các thành phần giao diện− Minh họa trên môi trường VS.Net 2010Bài 1: Tổng quan về ASP.NETTạo ứng dụng web đầu tiên
 22. 22. 2222HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình
 23. 23. 2323HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Tổ chức lưu trữ ứng dụng webTổ chức lưu trữ ứng dụng web• Giới thiệu các thư mục do ASP.Net cung cấp− App_Data− App_Code− …
 24. 24. 2424HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tổng quát− ASP.Net cung cấp một số tên tập tin và thư mục dùngđể phục vụ việc tổ chức lưu trữ một ứng dụng, trongđó:• Default page: tự động thi hành khi người dùng nhập tên miền• Application folders: dùng để lưu trữ các tập tin có phần mởrộng tương ứng với ý nghĩa của thư mục lưu trữBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổ chức lưu trữ ứng dụng
 25. 25. 2525HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Giới thiệu một số thư mục thường dùng− App_Data: lưu trữ tập tin dữ liệu như .mdb, .mdf, .xml, …− App_Code: lưu trữ các tập tin chứa source code, có phầnmở rộng .vb, .cs, …− App_Themes: lưu trữ các tập tin dùng để tạo giao diệnchung theo chủ đề, thường có phần mở rộng .skin, .csshoặc các file hình ảnhBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổ chức lưu trữ ứng dụng
 26. 26. 2626HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Thao tác tạo các thư mục− Trên thực đơn: chọnWebsite  Add ASP.NET Folder  chọn thư mục cần tạoBài 1: Tổng quan về ASP.NETTổ chức lưu trữ ứng dụng
 27. 27. 2727HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Nội dungNội dung1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web1.1. Tổng quan về lập trình ứng dụng WebTổng quan về lập trình ứng dụng Web2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net2. Giới thiệu về ASP.Net3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên3. Tạo ứng dụng web đầu tiên4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web4. Tổ chức lưu trữ ứng dụng web5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình5. Làm việc với tập tin cấu hình
 28. 28. 2828HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/Làm việc với tập tin cấu hìnhLàm việc với tập tin cấu hình• Tập tin cấu hình – Configuration files• Xử lý tập tin cấu hình• Cập nhật tập tin cấu hình
 29. 29. 2929HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tập tin cấu hình – Configuration files− Dùng để khai báo các thông số mặc định cho ứng dụng,có dạng XML− Tập tin cấu hình đầu tiên là Machine.config, được đặttrong thư mục Configuration của máy− Machine.config cấu hình cho tất cả các ứng dụng .NETnhư Windows, Console, Web Application, …Bài 1: Tổng quan về ASP.NETLàm việc với tập tin cấu hình
 30. 30. 3030HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Tập tin cấu hình – Configuration files− Web.config gốc chứa các khai báo mặc định của WebServer, nằm trong cùng thư mục với Machine.config− Web.config có thể ghi đè lên một số khai báo trongMachine.config− Trong mỗi ứng dụng và các thư mục con của ứng dụngWeb có thể có tập tin Web.config riêngBài 1: Tổng quan về ASP.NETLàm việc với tập tin cấu hình
 31. 31. 3131HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Xử lý tập tin cấu hình− Khi ứng dụng Web được thi hành, sẽ cache các khai báotheo trình tự như sau:Bài 1: Tổng quan về ASP.NETLàm việc với tập tin cấu hình
 32. 32. 3232HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Xử lý tập tin cấu hìnhBài 1: Tổng quan về ASP.NETLàm việc với tập tin cấu hìnhWeb.config trongt.mục/ManHinh/SanPhamWeb.config trongt.mục/ManHinh/QuanTriWeb.config trong t.mục /ManHinhWeb.config trong t.mục /gốcWeb.config trong t.mục ConfiguratonMachine.config trong t.mục ConfiguratonSubdirectories *Web App *Root Default WebGlobal machine
 33. 33. 3333HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/• Cập nhật tập tin cấu hình− Mở tập tin và cập nhật trực tiếpHoặc− Dùng Web Site Administrator Tool do VS 2010 cung cấp,thao tác:• Trên thực đơn chọn: Website  ASP.NET ConfiguationBài 1: Tổng quan về ASP.NETLàm việc với tập tin cấu hình
 34. 34. 3434HỌC LẬP TRÌNH WEB TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOHocLapTrinhWeb.COMα - Tek http://www.facebook.com/groups/hoclaptrinhweb/HẾTHẾTBài 1: Tổng quan về ASP.NET

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • vuongngoc93

  Jul. 4, 2013
 • trungtoi

  Aug. 31, 2015

Tìm hiểu môi trường phát triển ứng dụng web với Visual Studio.Net 2010 Tạo và tổ chức một ứng dụng web đơn giản

Views

Total views

4,623

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

466

Actions

Downloads

223

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×