Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bài 1
Lập trình website theo mô hình MVC
Cách tổ chức mô hình MVC
Ưu điểm của mô hình MVC trong việc phát triển
ứng dụng web
Cách tạo và gọi hàm theo phong cách mô...
Giới thiệu mô hình MVC
Cách viết một hàm
Cách chuyển hướng yêu cầu HTTP
Cách sử dụng mô hình MVC
Bài 1 - Lập trình website...
Mô hình MVC
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 4
`
Browser
Controller
index.php
View
product_list.php
product_add....
Mô hình MVC
Model
View
Controller
Khái niệm
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 5
Cú pháp:
Hàm không tham số trả về đối tượng
PDOStatement:
Hàm (function)
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 6
func...
Hàm một tham số:
Ví dụ
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 7
function delete_product($product_id) {
global $db;
$qu...
Hàm bốn tham số:
Ví dụ
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 8
function add_product($category_id, $name, $description...
Gọi hàm
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 9
//Gọi hàm không tham số và trả về đối tượng PDOStatement
$products = ...
Danh sách tham số
Tham số
Danh sách đối số
Đối số
Từ khóa global
Một số khái niệm
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình M...
Hàm chuyển hướng yêu cầu:
Ví dụ:
Chuyển hướng yêu cầu
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 11
Hàm Giải thích
header(...
Không có tham số:
Có tham số:
Chuyển hướng một yêu cầu
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 12
if ($action == 'delet...
Chuyển hướng một yêu cầu
Forward một yêu cầu
Các khái niệm
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 13
Trang Product List
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 14
Trang Add Product
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 15
Khái niệm PHP framework
Các framework:
CakePHP
Zend
Symphony
Các framework PHP
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC ...
Mô hình MVC:
MODEL – Behaviors
CONTROLLER – Components
VIEW - Helpers
Trang chủ: http://cakephp.org/
Tra cứu và tham khảo:...
Yêu cầu:
PHP Server: Apache
Database: mySQL
Cài đặt: giải nén file tải về vào thư mục httpdocs
Cấu hình: mở file /app/conf...
Lưu ý:
Với user, password, database lần lượt là: tên user,
password và database ở trong MySql.
Tên bảng trong cake nên ở d...
Người sử dụng truy cập vào ứng dụng
Class Router sẽ định tuyến cake gọi class
Controller và một hàm tương ứng trong
Contro...
Kiến trúc cakePHP
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 21
Cấu trúc thư mục chuẩn của
một ứng dụng cakePHP
Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 22
app: chứa mã nguồn ứng dụng
cake: chứa mã nguồn của CakePHP
vendors: chứa ứng dụng của bên thứ 3
plugins: chứa các thành p...
Config: Chứa file cấu hình hệ thống
Controllers: Chứa các controller và component
Locale: Chứa file ngôn ngữ
Models: Chứa ...
Mô hình MVC (Model-View-Controller) giúp tăng
hiệu năng của việc phát triển ứng dụng web
Khi gọi hàm thì thứ tự đối số phả...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10

Share

Download to read offline

Bài 1 Lập trình website theo mô hình MVC - Xây dựng ứng dụng web

Download to read offline

Cách tổ chức mô hình MVC
Ưu điểm của mô hình MVC trong việc phát triển
ứng dụng web
Cách tạo và gọi hàm theo phong cách mô hình
MVC
Phân biệt khi nào nên forward hoặc chuyển
hướng yêu cầu HTTP
Giới thiệu về framework CakePHP

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bài 1 Lập trình website theo mô hình MVC - Xây dựng ứng dụng web

 1. 1. Bài 1 Lập trình website theo mô hình MVC
 2. 2. Cách tổ chức mô hình MVC Ưu điểm của mô hình MVC trong việc phát triển ứng dụng web Cách tạo và gọi hàm theo phong cách mô hình MVC Phân biệt khi nào nên forward hoặc chuyển hướng yêu cầu HTTP Giới thiệu về framework CakePHP Mục tiêu Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 2
 3. 3. Giới thiệu mô hình MVC Cách viết một hàm Cách chuyển hướng yêu cầu HTTP Cách sử dụng mô hình MVC Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 3
 4. 4. Mô hình MVC Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 4 ` Browser Controller index.php View product_list.php product_add.php database_error.php Model database.php product_db.php category_db.php Data store HTTP request HTTP response
 5. 5. Mô hình MVC Model View Controller Khái niệm Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 5
 6. 6. Cú pháp: Hàm không tham số trả về đối tượng PDOStatement: Hàm (function) Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 6 function function_name{[parameterliat]) { // statements that are executed by the function } function get_products() { global $db; $query = 1 SELECT * FROM products 1; $products = $db->guery($guery); return $products; }
 7. 7. Hàm một tham số: Ví dụ Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 7 function delete_product($product_id) { global $db; $query = "DELETE FROM products WHERE productID = 1$product_id'"; $row_count = $db->exec($query); return $row_count; }
 8. 8. Hàm bốn tham số: Ví dụ Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 8 function add_product($category_id, $name, $description, $price) { global $db; $guery = "INSERT INTO products(categorylD, productCode, productName, listPrice) VALUES('$category_id', '$code', '$name', '$price')"; $row_count = $db->exec($guery); return $row_count; }
 9. 9. Gọi hàm Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 9 //Gọi hàm không tham số và trả về đối tượng PDOStatement $products = getproducts(); //Gọi hàm một tham số và trả về số lượng dòng đã xóa $row_count = deleteproduct($product_id); //Gọi hàm bốn tham số và trả về số dòng đã thêm $rovr_count = add_product($category_id, $name, $description, $price);
 10. 10. Danh sách tham số Tham số Danh sách đối số Đối số Từ khóa global Một số khái niệm Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 10
 11. 11. Hàm chuyển hướng yêu cầu: Ví dụ: Chuyển hướng yêu cầu Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 11 Hàm Giải thích header($header) Gửi header HTTP tới trình duyệt header{' Location: .'); // Thư mục hiện tại header{' Location: ..'); // Duyệt tới thư mục cha header(' Location: ./admin'); // Duyệt tới thư mục con admin header('Location: error.php'); header('Location: http://www.murach.com/');
 12. 12. Không có tham số: Có tham số: Chuyển hướng một yêu cầu Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 12 if ($action == 'delete') { $product_id = $_POST['product_id']; delete_product($product_id); header('Location: .'); } if ($action == 'delete') { $product_id = $_POST['product_id']; $category_id = $_POST['category_id']; delete_product($product_id); header("Location: .?category_id=$category_id"); }
 13. 13. Chuyển hướng một yêu cầu Forward một yêu cầu Các khái niệm Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 13
 14. 14. Trang Product List Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 14
 15. 15. Trang Add Product Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 15
 16. 16. Khái niệm PHP framework Các framework: CakePHP Zend Symphony Các framework PHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 16
 17. 17. Mô hình MVC: MODEL – Behaviors CONTROLLER – Components VIEW - Helpers Trang chủ: http://cakephp.org/ Tra cứu và tham khảo: http://manual.cakephp.org/ Download: http://cakephp.org/downloads Diễn đàn CakePHP của VN: http://cakephpvn.org/forum/ CakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 17
 18. 18. Yêu cầu: PHP Server: Apache Database: mySQL Cài đặt: giải nén file tải về vào thư mục httpdocs Cấu hình: mở file /app/config /database.php.default rồi Save as thành database.php. Sau đó điều chỉnh lại thông số: Cài đặt và cấu hình CakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 18 var $default = array('driver' => 'mysql', 'connect' => 'mysql_connect', 'host' => 'localhost', 'login' => 'user', 'password' => 'password', 'database' => 'project_name', 'prefix' => ' ',
 19. 19. Lưu ý: Với user, password, database lần lượt là: tên user, password và database ở trong MySql. Tên bảng trong cake nên ở dạng tiếng Anh số nhiều (vd: users, customers, students, ... ) Bảng phải có primary key tên là 'id' Nếu có sử dụng quan hệ trong các bảng vd: user_id (user không có s và dấu _ cộng id) Cài đặt và cấu hình CakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 19
 20. 20. Người sử dụng truy cập vào ứng dụng Class Router sẽ định tuyến cake gọi class Controller và một hàm tương ứng trong Controller đó để xử lý Controller gọi hàm view Hàm view gọi layout , element ,helper ... tương ứng để trả về nội dung cần hiển thị cho controller Controller trả về cho trình duyệt nội dung đó qua class CakeResponse Cách thức hoạt động của CakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 20
 21. 21. Kiến trúc cakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 21
 22. 22. Cấu trúc thư mục chuẩn của một ứng dụng cakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 22
 23. 23. app: chứa mã nguồn ứng dụng cake: chứa mã nguồn của CakePHP vendors: chứa ứng dụng của bên thứ 3 plugins: chứa các thành phần mở rộng Cấu trúc thư mục chuẩn của một ứng dụng cakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 23
 24. 24. Config: Chứa file cấu hình hệ thống Controllers: Chứa các controller và component Locale: Chứa file ngôn ngữ Models: Chứa file Model và behavor, datasource Plugins: Chứa các gói mở rộng Tmp: Thư mục tạm của ứng dụng Views: Chứa các file giao diện Webroot: Chứa tài liệu (hình ảnh,file..), file CSS , file javascript… Cấu trúc thư mục chuẩn của một ứng dụng cakePHP Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 24
 25. 25. Mô hình MVC (Model-View-Controller) giúp tăng hiệu năng của việc phát triển ứng dụng web Khi gọi hàm thì thứ tự đối số phải giống thứ tự tham số và phải cùng kiểu dữ liệu Sử dụng hàm include để forward yêu cầu từ một file PHP tới một file khác Sử dụng hàm header để chuyển hướng một yêu cầu tới một URL khác cakePHP là một framework PHP thường được sử dụng Tổng kết bài học Bài 1 - Lập trình website theo mô hình MVC 25
 • vnguyenanh2

  Oct. 29, 2017
 • lam04dt1

  Nov. 9, 2016
 • sinhvien1122

  Aug. 25, 2015
 • HunL

  Jul. 3, 2015
 • dxgmobile

  Apr. 16, 2015
 • ngocsonqs

  Dec. 8, 2014
 • HaiDangNguyen2

  Nov. 27, 2014
 • daohuynh77

  Apr. 28, 2014
 • Toan332

  Apr. 16, 2014
 • duyphan944

  Feb. 9, 2014

Cách tổ chức mô hình MVC Ưu điểm của mô hình MVC trong việc phát triển ứng dụng web Cách tạo và gọi hàm theo phong cách mô hình MVC Phân biệt khi nào nên forward hoặc chuyển hướng yêu cầu HTTP Giới thiệu về framework CakePHP

Views

Total views

22,951

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

547

Actions

Downloads

967

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×