Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

User experience design

680 views

Published on

การออกแบบ User Experience

UX Designers ต้องคิด และ ทำอะไรบ้าง

Published in: Technology
  • Be the first to comment

User experience design

  1. 1. User Experience Design(UX)นางสาวมัณฑนา คงกลาง13510222คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. 2. User Experience Design (UX)การออกแบบ User Experience การออกแบบ User Experience นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ User Interface (พื้นที่ใช้งานสาหรับผูใช้งาน) ให้น่าใช้งานแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่รวมไปถึ งการวางโครงสร้างของเว็บไซต์ การวาง ้ ั ้ความสัมพันธ์ของเนื้ อหา การวางแผนว่าผลิตภัณฑ์น้ น ๆ จะปฏิ สัมพันธ์กบผูใช้งานอย่างไร ตลอดจนเรื่ อง ั ่ต่าง ๆ ไม่วาจะในเชิ งจิตวิทยา หรื อ ทางการตลาด เพื่อให้ผูใช้งานรู ้สึกพอใจ และ กลับมาใช้งานผลิตภัณฑ์ ้ของเราเรื่ อย ๆ ไปพร้อมทั้ง นาไปบอกต่อ
  3. 3. User Experience Design (UX)Diagram สาหรับ User Experience Design
  4. 4. User Experience Design (UX)UX Designers ต้ องคิด และ ทาอะไรบ้ าง ปัญหา และ แก้ปัญหาให้ตรงจุดเข้ าใจเหตุแห่ ง การเข้าใจเหตุแห่ งปั ญหา คือ การทาการวิจย วิเคราะห์ สิ่ งที่มีอยู่ก่อนว่ามีขอบกพร่ องอย่างไร เช่ น ั ้ฟั งความคิดเห็ นจากผูใ ช้ง าน หรื อ คนรอบข้างว่ามี ความคิ ดเห็ นอย่างไรกับสิ่ งที่ เราได้ออกแบบมา หรื อ ้โครงสร้ างอะไรที่ เราได้ปรับปรุ ง ในกรณี ที่เป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่จริ ง ๆ พยายามเข้าใจกลุ่ มเป้ าหมายให้มากที่สุด เพื่อเป็ นประโยชน์ในการนามาออกแบบ UX ที่ดี ทุกครั้งที่เกิดปั ญหาขึ้นพยายามนาเอาปั ญหานั้น ๆ ออกมาแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อให้เห็นสิ่ งที่คุณต้องแก้ไข วิเคราะห์ ไตร่ ตรองให้รอบคอบ และ ทาการค้นคว้าเพิ่มเติม ก่อนออกแบบ UX ใหม่ ไม่ใช่ ว่าโดนตาหนิ หรื อ เสนอความคิดเห็ นใด ๆ ไม่ว่าจากผูใช้งาน หรื อ เพื่อนร่ วมงานคุ ณก็นาไปแก้ทนทีโดยไม่ ้ ัไตร่ ตรองก่อน ตรงนี้ จะไม่เป็ นผลดี เพราะคุ ณจะทางานหนักขึ้น เพราะต้องทาต้องแก้ไปเรื่ อย ๆ โดยที่ไม่ ่เข้าใจประเด็นที่แท้จริ งและ เมื่อมันยุงเหยิงมากขึ้น อาจจะยิงทาให้คุณหาปั ญหาที่แท้จริ งไม่ได้ไปกันใหญ่ ่อย่ าโยนความผิดไปทีผ้ ูใช้ งาน ให้ อภัย ่ สร้ างทางเลือกให้กบพวกเขา ั การโยนความผิดไปที่ผใช้งานนั้น ผิดหลักจรรยาของนักออกแบบ UX อย่างมาก กรณี เหล่านี้ จะเกิด ู้ก็ต่อเมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวผลิตภัณฑ์ หรื อ ผลิตภัณฑ์น้ นใหม่ ซึ่ งสิ่ ง ๆ นั้นเป็ นสิ่ ง ัที่ ผูใช้งานเคยชิ น หรื อ ติ ดการใช้งานมาช้านาน หรื อ ขัดต่อ อารยะ และ วัฒนะ ที่ กลุ่ มผูใช้งานเหล่ านั้น ้ ้เป็ นอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยน หรื อ อยากให้ผใช้งานเข้าใจ คุณต้องถามตัวเองว่า เราได้เตรี ยมอะไร ู้เพื่ออธิ บายให้ผใช้งานได้เข้าใจสิ่ งที่เราได้ออกแบบไว้บาง คุณเตรี ยมทางเลือกอื่นที่จะ ให้อภัย และ ให้ความ ู้ ้ ั ้เข้าใจ ให้กบผูใช้อย่างไรบ้าง
  5. 5. User Experience Design (UX) ยกตัว อย่า งง่ า ย iPhone ที่ Apple ออกแบบนั้นมี ก าร ให้อภัย ผูใ ช้งานที่ ก ดผิด หรื อ ด าเนิ น ้กระบวนการผิดด้วย ปุ่ ม Home กดที่ปุ่ม Home ปุ่ มเดียวพวกเขาก็สามารถกลับไปเริ่ มต้นใหม่ได้ทนที และ ัรวดเร็ ว ั ้ ถ้าเป็ นเว็บไซต์ อะไรที่เราเปลี่ยนเราจะต้องอธิ บายให้กบผูใช้งานอย่างไร ง่าย ๆ ก็อาจจะเริ่ มด้วยหน้าอธิบายการใช้งาน หรื อ ระบบ site guide (แนะนาการใช้งาน) ในแบบต่าง ๆ แล้วแต่ทีมงานจะรังสรรค์อย่าสร้ าง ความยุ่งยาก ให้กบผู้ใช้ งาน ั พยายามทาทุ กอย่างให้ใช้งานง่ าย สะดวกสบายเรี ยนรู ้ ง่าย ต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ น User Interfaceลาดับเนื้อหา หรื อ โครงสร้างของเว็บไซต์ เช่น การแสดงความคิดเห็นในบทความของเว็บไซต์จาเป็ นจะต้องเป็ น สมาชิ กของเว็บไซต์เสี ยก่อน ให้ผูใช้งานรู ้ สึกว่ามันไม่ยุ่งยากสาหรับเขา วิธีการแก้ปัญหาจะต้องถู ก ้หารื อกันในทีม หรื อ คุณนันแหละ ที่เป็ น UX Designer ดังตัวอย่าง ่ วางข้อความแจ้งผูใช้งานไว้ท่ีกล่องแสดงความคิดเห็ นว่าคุณต้องเป็ น สมาชิ กเสี ยก่อน ถึงจะแสดง ้ความคิ ด เห็ น ในบทความนี้ ได้ และ มี ลิ ง ค์เ พื่ อ ที่ จ ะน าผู ้ใ ช้ง านไปสู่ ร ะบบการสมัค รสมาชิ ก ให้ร ะบบตรวจสอบสถานะของผูใช้งานขณะนั้นว่าได้ทาการเข้าสู่ ระบบแล้วหรื อไม่ หรื อ ยังไม่ได้เป็ นสมาชิ ก ถ้าตรง ้กับเงื่ อนไขดังกล่าวให้ทาการลอคไม่ให้เห็ น กล่องฟอร์ มสาหรับการแสดงความคิดเห็ น หรื อ โชว์สถานะของ UI ที่ทาให้ผูใช้งานรับรู ้ได้ว่าส่ วนนี้ ใช้งานไม่ได้ และ มีความแจ้งให้ผใช้งานทราบว่าต้อง เข้าสู่ ระบบ ้ ู้หรื อ สมัครเป็ นสมาชิกของเว็บไซต์เสี ยก่อน เบื้องต้นจะรู ้ ได้อย่างไรว่าอะไรที่ใช้งานง่ายสะดวกสบายกว่า ให้ลองถามเพื่อนร่ วมงานที่เป็ นผูใช้งานจริ ง ๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่ องงานการออกแบบ หรื อ เทคโนโลยีทางด้านนี้ มากนักให้เขาลองใช้งาน ้ ่ตัวต้นแบบที่คุณทาดู หรื อ ดูจาก wireframe ว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดเห็นกับระบบเหล่าที่วานี้ อย่างไร ก่อนจะลงความเห็น และ ปล่อยให้ใช้งานจริ ง ๆ แล้วฟั ง feedback ว่ารุ่ งหรื อร่ วงอย่างไร ถ้าร่ วงก็ตองกลับมานัง ้ ่ขบคิดกันใหม่
  6. 6. User Experience Design (UX)พยายามทาความ เข้ าใจ พฤติกรรม อารยธรรม และ วัฒนธรรมของผู้ใช้ งานทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมาย ผูใช้งานในแต่ละช่วงวัย ต่างกลุ่มรสนิ ยม ต่างเพศ และ ต่างภูมิลาเนา นั้นก็มีพฤติกรรม อารยธรรม ้และ วัฒนธรรมแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับไม่ควรมองข้ามไป ควรทาการค้นคว้าวิจย และ ทาความเข้าใจกับข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมายที่คุณหาได้มาก่อน ก่อนจะลงมือ ัร่ าง wireframe ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ วางแผนลาดับเนื้อหา และ User Interface สิ่ งสาคัญคือ คุณต้องทาความเข้าใจในสิ่ งที่ผใช้งานเป็ น และ มองจากมุมของพวกเขา เตือนตัวเองไว้ ู้เสมอว่า ผูใช้งาน ไม่ใช่ผออกแบบ ้ ู้จด ไอเดียร์ สิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษ จริ ง ๆ สิ่ งนี้ น่าจะนาไปใช้ได้ในทุก ๆ อาชี พ ตรงนี้ ตองฝึ กให้เป็ นนิ สัย เพราะบางอย่างถ้าจดเอาไว้ ้เราจะได้เอามาทวน และ สร้างงานที่มีคุณภาพออกมาได้ดีที่สุด คุณอาจจะเสี ยดาย หรื อ พลาดพ่ายแพ้ต่อคู่แข่ง เพราะสิ่ ง ที่ คุณคิ ดว่า ไม่ต้องจดก็ ได้ จาได้อยู่เดี๋ ยวกลับบ้านไปท าเลย พอถึ งบ้า นคุ ณก็จะหงุ ดหงิ ดเพราะคุณจามันไม่ได้แล้ว แล้วก็บ่นกับตัวเองว่า เฮ้อ! ช่างมันเถอะ หรื อแม้กระทังเวลาที่ระดมสมองกันอยู่ ่นั้นก็ควรจะมีซกคนที่จด ไอเดียร์ ต่าง ๆ ที่ทีมคุยกัน และ อีกคนเป็ นคนสรุ ป หรื อ อาจจะเป็ นคนเดียวกันเลยก็ ัได้อย่าลืมทีจะคิดถึงปัญหาทีจะเกิดตามมา และ ความเป็ นไปได้ ทจะรับ ่ ่ ี่ แก้ไข ปัญหานั้น ๆ ทีม หรื อ ตัวคุณเองพยายามคิดถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่จะเกิด และ จดมันออกมาให้หมด แล้วไตร่ ตรองให้ ่ดีวาคุณสามารถรับมือกับปั ญหาเหล่านั้นได้หรื อไม่ อย่างไร ความเป็ นไปได้มากน้อยเท่าไหร่ คุมค่าที่จะทา ้สิ่ งที่ออกแบบ คิด และ วางโครงสร้างไว้ หรื อ ต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่น ง่าย ๆ คือ รับมือไหวไหม ถ้าไม่อย่าเสี่ ยงทามัน หรื อ เสี่ ยงก็ได้ถามันคุมที่จะเสี่ ยง ้ ้
  7. 7. User Experience Design (UX) แผนภาพแสดงการออกแบบ User Experience Designที่มา : http://thaicss.com/ux-designers- http://uxdesign.com/ux-defined http://upgradenow.wordpress.com/2010/03/06/experience-design-is-an-understanding-help-me-with-mine/

×