Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หนวยที่ 5  การสรางแบบจําลองเชิงพฤติกรรม    (Behavioral Modeling)OOAD 1/2551   ดร.สุขสถิต มีสถิตย  1
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน  เขาใจการใชแบบจําลองในการแสดงพฤติกรรมภายใน  ระบบ  เขาใจกระบวนการในการสรางซีเคว็นไดอ...
แบบจําลองเชิงพฤติกรรม(Behavioral Model)  แบบจําลองเชิงโครงสราง (structural model)  แสดงภาพแบบสแตติกของระบบ  แบบจําล...
แบบจําลองเชิงพฤติกรรม (ตอ)  อธิบายภาพภายในของกระบวนงานรุกิจ (business  process)  แสดงการทํางานรวมกันของอ็อบเจกตเพ...
แบบจําลองเชิงพฤติกรรมและการวิเคราะหระบบ  ในขั้นวิเคราะห แบบจําลองเชิงพฤติกรรมอธิบาย  ตรรกะภายในของกระบวนงานโดยไมบอก...
องคประกอบของอินเตอรแร็กชันไดอะแกรม  อ็อบเจกต (Objects)     สิ่งทีสรางจากคลาส        ่     มีแอททริ...
ซีเคว็นไดอะแกรม  แสดงอ็อบเจกตและแอ็คเตอร (actor) ที่มสวนรวมใน                     ี   ยูสเคส ...
สัญลักษณของซีเคว็นไดอะแกรม    AN ACTOR    AN OBJECT                         anObject:aClas...
การสรางซีเคว็นไดอะแกรม1. กําหนดบริบทของซีเคว็นไดอะแกรม2. หาอ็อบเจกตทเกี่ยวของ        ี่3. กําหนด lifeline ของแต...
ยูสเคสสั่งซื้อ CD ผานเว็บ    Normal Flow:    1.   ลูกคา (Customer) สงคําขอคนหา สูระบบ    2.   ระบบแสดงรา...
ตัวอยางซีเคว็นไดอะแกรมOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  11
คอมมิวนิเคชันไดอะแกรม  อ็อบเจกตไดอะแกรมที่แสดงความสัมพันธเชิงการ  สงผานเมสเสจ  เนนทีการไหลของเมสเสจระหวางอ็อบเ...
สัญลักษณของคอมมิวนิเคชันไดอะแกรมActorObjectAssociationMessageFrameOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  13
การสรางคอมมิวนิเคชันไดอะแกรม1. กําหนดบริบทคอมมิวนิเคชันไดอะแกรม2. หาอ็อบเจกต (แอคเตอร) และความสัมพันธระหวางอ็  อบเจก...
ตัวอยางคอมมิวนิเคชันไดอะแกรมOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  15
บีแฮบวิเออรรลสเตทแมชีน       ัไดอะแกรม  อ็อบเจกตในคลาสไดอะแกรมมักมีการเปลี่ยนแปลง คือ  มันตองผานสถานะตางๆ ต...
องคประกอบของบีแฮบวิเออรรล             ัสเตทแมชีนไดอะแกรม  สถานะ (States)     สถานะภาพของอ็อบเจกตในข...
สัญลักษณของบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีนไดอะแกรมA STATEAN INITIAL STATEA FINAL STATEAN EVENTA TRANSITIONA FrameOOAD 1/2551  ...
การสรางบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีนไดอะแกรม1.  กําหนดบริบทของบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีน   ไดอะแกรม2.  หาสถานะเริมตน สถา...
ตัวอยางสเตทแมชีนไดอะแกรมOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  20
สรุป  Sequence diagrams แสดงคลาสทีมสวนรวมในยูสเคส                   ่ ี  และเมสเสจที่สงระหวางกัน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4678467846

647 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

4678467846

 1. 1. หนวยที่ 5 การสรางแบบจําลองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Modeling)OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 1
 2. 2. วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน เขาใจการใชแบบจําลองในการแสดงพฤติกรรมภายใน ระบบ เขาใจกระบวนการในการสรางซีเคว็นไดอะแกรม คอมมิวนิเคชันไดอะแกรม และสเตทแมชีน สามารถสรางซีเคว็นไดอะแกรม คอมมิวนิเคชัน ไดอะแกรม และสเตทแมชีนไดOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 2
 3. 3. แบบจําลองเชิงพฤติกรรม(Behavioral Model) แบบจําลองเชิงโครงสราง (structural model) แสดงภาพแบบสแตติกของระบบ แบบจําลองเชิงพฤติกรรม (behavioral model) แสดงภาพแบบไดนามิคของระบบ การปฏิสมพันธระหวางแอ็คเตอร และอ็อบเจกต ผาน ั การแลกเปลี่ยนเมสเสจ การเปลี่ยนสถานะของอ็อบเจกตหรือระบบเพื่อ ตอบสนองตอเหตุการณOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 3
 4. 4. แบบจําลองเชิงพฤติกรรม (ตอ) อธิบายภาพภายในของกระบวนงานรุกิจ (business process) แสดงการทํางานรวมกันของอ็อบเจกตเพื่อรองรับแตละ ยูสเคสในแบบจําลองเชิงโครงสราง ใชยูเอ็มแอลอินเตอรแร็กชันไดอะแกรม (interaction diagram): ซีเคว็นไดอะแกรม (sequence diagram) คอมมิวนิเคชันไดอะแกรม (communication diagram) แสดงผลกระทบจากกระบวนงานตอระบบ ใชยูเอ็มแอลบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีน (behavioral state machine diagram)OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 4
 5. 5. แบบจําลองเชิงพฤติกรรมและการวิเคราะหระบบ ในขั้นวิเคราะห แบบจําลองเชิงพฤติกรรมอธิบาย ตรรกะภายในของกระบวนงานโดยไมบอกวา จะอิมพลิเมนตกระบวนงานนั้นอยางไร เพื่อใหเขาใจพื้นฐานของกระบวนงานทางธุรกิจOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 5
 6. 6. องคประกอบของอินเตอรแร็กชันไดอะแกรม อ็อบเจกต (Objects) สิ่งทีสรางจากคลาส ่ มีแอททริบิว (attributes) สําหรับอธิบายอ็อบเจกต มีโอเปอรเรชัน (Operations) สําหรับแสดง พฤติกรรม (behaviors) เมสเสจ (Messages) อ็อบเจกตรับและสงเมสเสจ บอกอ็อบเจกตใหแสดงพฤติกรรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 6
 7. 7. ซีเคว็นไดอะแกรม แสดงอ็อบเจกตและแอ็คเตอร (actor) ที่มสวนรวมใน ี  ยูสเคส แสดงเมสเสจที่สงผานระหวางอ็อบเจกตในยูสเคส  เนนแสดงการสงเมสเสจตามลําดับในการปฏิสมพันธ ั ในขันวิเคราะหไมแสดงดีไซนออบเจกตและ ้ ็ รายละเอียดลายเซ็นของเมสเสจOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 7
 8. 8. สัญลักษณของซีเคว็นไดอะแกรม AN ACTOR AN OBJECT anObject:aClass A LIFELINE AN ACTIVATION A MESSAGE aMessage() OBJECT DESTRUCTION xOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 8
 9. 9. การสรางซีเคว็นไดอะแกรม1. กําหนดบริบทของซีเคว็นไดอะแกรม2. หาอ็อบเจกตทเกี่ยวของ ี่3. กําหนด lifeline ของแตละอ็อบเจกต4. ใสเมสเสจ5. ใส activation box บน lifeline ของแตละอ็อบเจกต6. ตรวจสอบซีเคว็นไดอะแกรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 9
 10. 10. ยูสเคสสั่งซื้อ CD ผานเว็บ Normal Flow: 1. ลูกคา (Customer) สงคําขอคนหา สูระบบ 2. ระบบแสดงรายการซีดีที่แนะนําใหลูกคาดู 3. ลูกคาเลือกซีดหนึ่งรายการเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติม ี 4. ระบบแสดงใหขอมูลพื้นฐานและคําวิจารณของซีดีใหลูกคาดู 5. ลูกคาเรียกยูสเคส maintain order 6. ลูกคาทําขั้นที่ 3 ถึง 5 ซ้ําจนกวาจะจบการเลือก 7. ลูกคาใชยูสเคส checkout 8. ลูกคาออกจากเว็บไซดOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 10
 11. 11. ตัวอยางซีเคว็นไดอะแกรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 11
 12. 12. คอมมิวนิเคชันไดอะแกรม อ็อบเจกตไดอะแกรมที่แสดงความสัมพันธเชิงการ สงผานเมสเสจ เนนทีการไหลของเมสเสจระหวางอ็อบเจกต มากกวา ่ เวลาหรือลําดับของเมสเสจ มีประโยชนมากในการแสดงรูปแบบของกระบวนงาน (process) เหมาะกับการทําความเขาใจการไหลของการควบคุมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 12
 13. 13. สัญลักษณของคอมมิวนิเคชันไดอะแกรมActorObjectAssociationMessageFrameOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 13
 14. 14. การสรางคอมมิวนิเคชันไดอะแกรม1. กําหนดบริบทคอมมิวนิเคชันไดอะแกรม2. หาอ็อบเจกต (แอคเตอร) และความสัมพันธระหวางอ็ อบเจกตทเกี่ยวของในการทํางานรวมกัน ี่3. วาดโครงรางของคอมมิวนิเคชันไดอะแกรม4. ใสเมสเสจ5. ตรวจสอบคอมมิวนิเคชันไดอะแกรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 14
 15. 15. ตัวอยางคอมมิวนิเคชันไดอะแกรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 15
 16. 16. บีแฮบวิเออรรลสเตทแมชีน ัไดอะแกรม อ็อบเจกตในคลาสไดอะแกรมมักมีการเปลี่ยนแปลง คือ มันตองผานสถานะตางๆ ตลอดชวงเวลาที่มันคงอยู บีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีนไดอะแกรม แสดงสถานะ ตางๆ ของอ็อบเจกตและเหตุการณ (events) ที่ทาใหอ็ ํ อบเจกตเปลี่ยนจากสถานะ พรอมทั้งการตอบสนองและ การกระทําของอ็อบเจกต เหมาะกับการศึกษาคลาสหนึง และวิวัฒนาการของอ็ ่ อบเจกตของคลาสOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 16
 17. 17. องคประกอบของบีแฮบวิเออรรล ัสเตทแมชีนไดอะแกรม สถานะ (States) สถานะภาพของอ็อบเจกตในขณะหนึ่ง เหตุการณ (Events) สิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหสถานะของอ็อบเจกตเปลี่ยนไป การเปลี่ยนสถานะ (Transitions) แสดงการเปลี่ยนของอ็อบเจกตเพื่อตอบสนองตอเหตุการณ มี guard condition = นิพจน boolean ที่กําหนดเงื่อนไข การเปลี่ยนสถานะ การกระทํา (Actions) การกระทําทีไมสามารถถูกขัดได ่ กิจกรรม (Activities) โพรเซสที่แตกยอยได การกระทําที่สามารถถูกขัดได ใชเวลา ในการทํานานOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 17
 18. 18. สัญลักษณของบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีนไดอะแกรมA STATEAN INITIAL STATEA FINAL STATEAN EVENTA TRANSITIONA FrameOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 18
 19. 19. การสรางบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีนไดอะแกรม1. กําหนดบริบทของบีแฮบวิเออรรัลสเตทแมชีน ไดอะแกรม2. หาสถานะเริมตน สถานะสุดทาย และสถานะคงที่ ่ (initial, final, and stable states) ของอ็อบเจกต3. กําหนดลําดับการผานสถานะคงทีตางๆ ของอ็อบเจกต ่4. หาอีเวนต แอคชัน และสถานะ guard ทีเกี่ยวของกับ ่ การเปลี่ยนสถานะ (transition)5. ตรวจสอบสเตทแมชีนไดอะแกรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 19
 20. 20. ตัวอยางสเตทแมชีนไดอะแกรมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 20
 21. 21. สรุป Sequence diagrams แสดงคลาสทีมสวนรวมในยูสเคส ่ ี และเมสเสจที่สงระหวางกัน  Communication diagrams แสดง dynamic view ของ ระบบเชิงวัตถุ และเนนการสงผานเมสเสจระหวางแอ็ค เตอรและอ็อบเจกตที่ทํางานรวมกัน Behavioral state machine diagrams แสดงสถานะ ตางๆ ที่คลาสหนึงตองผานในการตอบสนองตอ ่ เหตุการณOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 21

×