หนวยที่ 8  การออกแบบการจัดการขอมูล(Data Management Layer Design)OOAD 1/2551   ดร.สุขสถิต มีสถิตย  1
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน  เขาใจกระบวนการออกแบบการจัดการขอมูลแบบถาวรในระบบ  เชิงวัตถุ  เขาใจรูปแบบการจัดเก็บอ็...
การออกแบบการจัดการขอมูล1.  เลือกรูปแบบในการเก็บอ็อบเจกตแบบถาวร2.  แปลงอ็อบเจกตใหอยูในรูปแบบการจัดเก็บที่เลือก3.  เ...
การเลือกรูปแบบในการเก็บอ็อบเจกต        แบบถาวรOOAD 1/2551   ดร.สุขสถิต มีสถิตย  4
รูปแบบในการเก็บอ็อบเจกตถาวร  แฟมขอมูล (Files)     แบบลําดับ (Sequential access file)     แบบสุม (Random ac...
แฟมขอมูลการการสังซื้อของลูกคา         ่OOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  6
แฟมขอมูลแบบลําดับ(Sequential access file)  ใชการดําเนินการแบบลําดับ (อาน เขียน คนหา) ได  ใชไดดีกับการทํางานแบบ...
แฟมขอมูลแบบลําดับสุม(Random Access Files)  ใชการดําเนินการแบบสุมหรือแบบตรง (อาน เขียน               ...
ชนิดแฟมขอมูลในแอพพลิเคชัน(Application File Types)  แฟมขอมูลหลัก (Master Files)  แฟมขอมูลอางอิง (Look-up files) ...
ฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล(Relational databases)  ขอมูลเก็บในรูปกลุมตาราง             ตารางประกอบดวยแถว  แ...
ฐานขอมูลการสั่งซื้อของลูกคาOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  11
ระบบจัดการฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล(Relational Database Management System)   RDBMS = ซอฟตแวรสําหรับสรางและจัดการ   ฐาน...
ฐานขอมูลแบบอ็อบเจกตรีเลชันนอล(Object-relational databases)  พัฒนามาจากฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล  ขอมูลเก็บในรูปกลุมตาร...
ฐานขอมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Databases)  เก็บอ็อบเจกตโดยตรง  เอ็กซเทนต (Extent) = กลุมอ็อบเจกตของคลาสหนึง  ...
การเลือกรูปแบบสําหรับจัดเก็บอ็อบเจกต  พิจารณาจุดเดนจุดดอย  ชนิดขอมูลที่ตองจัดเก็บ           ประเภทของร...
ขอดีและขอจํากัดของแฟมขอมูล  ขอดี     รองรับโดยภาษาโปรแกรมโดยตรง     เหมาะกับการจัดเก็บชั่วคราว หรือระยะสั...
ขอดีของระบบจัดการฐานขอมูล  รองรับการใชขอมูลรวมกันระหวางแอพพลิเคชัน           สามารถจัดการขอมูลแบบมีโครง...
ขอดีและขอจํากัดของระบบจัดการฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล  ขอดี     เทคโนโลยีเชิงพานิชยที่ไดรบการยอมรบแลว     ...
ขอดีและขอจํากัดของระบบจัดการฐานขอมูลแบบอ็อบเจกตรีเลชันนอล  ขอดี     รับขอดีสืบทอดจาก RDBMS     รองรับชนิ...
ขอดีและขอจํากัดของระบบจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุ  ขอดี     รองรับชนิดขอมูลที่ซับซอน     รองรับแนวคิดเชิงวัต...
แปลงอ็อบเจกตใหอยูในรูปแบบการ                    จัดเก็บที่เลือกOOAD 1/2551    ดร.สุขสถิต มีสถิตย...
แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน OODBMSOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  22
การแกปญหา multiple inheritance  มีซเปอรคลาสมากกวา 1    ู  กฎขอ 1a: เพิ่มแอททริบิวใน OODBMS คลาส เพื่อ  แสดงถ...
แปลงเปน Single I-B OODBMSOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  24
ใชกฎขอ 1a  เพิ่มแอททริบิวใน Class1-OODBMS เพื่อแสดงความสัมพันธ  กับ Super-Class2-OODBMS  เพิ่มแอททริบิวใน Class2-...
แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน ORDBMS กฎ 1: กําหนดตารางสําหรับเอนทิตคอนกรีตคลาส ถาแอ็บสแตร็ก                  ...
แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน ORDBMS  กฎ 7: แปลง aggregation และ association แบบ many-to-  many เปนคอลัมนที่เก็บชุดของ Ob...
ตัวอยางOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  28
แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน RDBMS  กฎ 1: กําหนดตารางสําหรับเอนทิตคอนกรีตคลาส ถาแอ็บสแตร็ก                 ...
แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน RDBMS  กฎ 6: แปลง aggregation และ association แบบ many-to-  many เปนตารางใหมที่เชื่อมสองตาร...
การแกปญหา inheritanceวิธีที่ 1 แอททริบิวที่ถายทอดมา คัดลอกไวในทุกตาราง  ของคลาสลูกหลาน ไมมีตารางสําหรับ abstract คลา...
ตัวอยางOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  32
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บอ็อบ          เจกตแบบถาวรOOAD 1/2551      ดร.สุขสถิต มีสถิตย  39
ประสิทธิภาพ RDB  การใชพื้นที่ในการจัดเก็บ     ไมมขอมูลซ้ําซอน       ี       ลดการเสียพื้นที่   ...
การทํานอมอลไลเซชัน(Normalization)  1NF     ทุกแถวในตารางมีจํานวนฟลด (คอลัมน) เทากัน และไมมีคา     null แ...
ตัวอยาง Non-normalized DataOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  42
ตัวอยาง Normalization       Original ModelOOAD 1/2551          ดร.สุขสถิต มีสถิตย  43
ตัวอยาง 3NF Normalized ModelOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  44
การเพิ่มความเร็วในการเขาถึง  ดีนอมอลไลเซชัน (Denormalization)     เพิ่มขอมูลของตารางหนึ่งเขาไปในอีกตาราง เพื่อเพ...
ตัวอยางOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  46
การทําอินเด็กซ (Indexing)  อินเด็กซ (Index) = ตารางขนาดเล็กทีบรรจุคาจาก                     ่  ...
Indexing ExampleOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  48
การจัด Cluster  การจัดคลัสเตอรระหวางไฟล (Inter-file clustering)     จัดเรคอรดในที่สื่อเก็บขอมูลเพื่อใหเรคอรด...
ประมาณการขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูล  ขนาดเรคอรด = ผลรวมของคาเฉลียของความกวางแต  ละคอลมน  บวกพื้นทีเพิ่มเติม (ผูผ...
ออกแบบคลาสสําหรับเขาถึงและ      จัดการขอมูลOOAD 1/2551   ดร.สุขสถิต มีสถิตย  51
ออกแบบคลาสสําหรับจัดการขอมูล  ออกแบบคลาสดําเนินการเขาถึงและจัดการขอมูล  (Data access and manipulation class)    ...
ออกแบบคลาสสําหรับจัดการขอมูลOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  53
ตัวอยางOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  54
กรณีศกษา          ึOOAD 1/2551   ดร.สุขสถิต มีสถิตย  57
Class DiagramOOAD 1/2551   ดร.สุขสถิต มีสถิตย  58
ตัวอยางการออกแบบตาราง                 Order Table          OrderItem TableCustomer Table   ...
ตัวอยางOOAD 1/2551  ดร.สุขสถิต มีสถิตย  60
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

56785774

719 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

56785774

 1. 1. หนวยที่ 8 การออกแบบการจัดการขอมูล(Data Management Layer Design)OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 1
 2. 2. วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน เขาใจกระบวนการออกแบบการจัดการขอมูลแบบถาวรในระบบ เชิงวัตถุ เขาใจรูปแบบการจัดเก็บอ็อบเจกตถาวร สามารถแปลงอ็อบเจกตใหเหมาะกับรูปแบบการจัดเก็บได สามารถออกแบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแหลงจัดเก็บขอมูล ได สามารถออกแบบคลาสสําหรับเขาถึงและจัดการขอมูลไดOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 2
 3. 3. การออกแบบการจัดการขอมูล1. เลือกรูปแบบในการเก็บอ็อบเจกตแบบถาวร2. แปลงอ็อบเจกตใหอยูในรูปแบบการจัดเก็บที่เลือก3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บอ็อบเจกตแบบถาวร4. ออกแบบคลาสสําหรับเขาถึงและจัดการขอมูลOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 3
 4. 4. การเลือกรูปแบบในการเก็บอ็อบเจกต แบบถาวรOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 4
 5. 5. รูปแบบในการเก็บอ็อบเจกตถาวร แฟมขอมูล (Files) แบบลําดับ (Sequential access file) แบบสุม (Random access file) ฐานขอมูล (Databases) แบบรีเลชันนอล (Relational databases) แบบอ็อบเจกตรเลชันนอล (Object-relational databases) ี เชิงวัตถุ (Object-oriented databases)OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 5
 6. 6. แฟมขอมูลการการสังซื้อของลูกคา ่OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 6
 7. 7. แฟมขอมูลแบบลําดับ(Sequential access file) ใชการดําเนินการแบบลําดับ (อาน เขียน คนหา) ได ใชไดดีกับการทํางานแบบลําดับ เชน การสรางรายงาน การทํางานแบบสุม เชน การคนหา หรือปรับปรุง มี  ประสิทธิภาพต่ํา เพราะโดยเฉลี่ยในการหาอ็อบเจกตที่ ตองการ ตองเขาถึง 50% ของเรคอรดทั้งหมด มีสองแบบ เรียงลําดับ ไมเรียงลําดับOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 7
 8. 8. แฟมขอมูลแบบลําดับสุม(Random Access Files) ใชการดําเนินการแบบสุมหรือแบบตรง (อาน เขียน  คนหา) ได มีประสิทธิภาพสูงในการทํางานแบบสุม เชน การคนหา  หรือแกไขอ็อบเจกตตัวใดตัวหนึงโดยเฉพาะ ่ ทํางานแบบลําดับ เชน การสรางรายงาน มี ประสิทธิภาพนอยOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 8
 9. 9. ชนิดแฟมขอมูลในแอพพลิเคชัน(Application File Types) แฟมขอมูลหลัก (Master Files) แฟมขอมูลอางอิง (Look-up files) แฟมขอมูลทรานแซ็กชัน (Transaction files) แฟมขอมูลการแกไข (Audit file) แฟมขอมูลเกา (History file or archive file) แฟมขอมูลดัชนี (Index file) แฟมขอมูลชั่วคราว (Temporary file or work file) แฟมขอมูลสํารอง (Backup file) แฟมขอมูลพารามิเตอร (Parameter file)OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 9
 10. 10. ฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล(Relational databases) ขอมูลเก็บในรูปกลุมตาราง  ตารางประกอบดวยแถว แตละแถว แบงเปนคอลัมนใชในการเก็บขอมูลชนิด พื้นฐาน แตละแถวมีไพรมารีคีย (Primary key) ตารางทีเกียวพันกันเชือมโยงผานฟอเรนคีย (Foreign ่ ่ ่ key) ฟอเรนคีย เก็บไพรมารีคียของเรคอรดที่เกี่ยวของซึ่งอยู ในอีกตารางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 10
 11. 11. ฐานขอมูลการสั่งซื้อของลูกคาOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 11
 12. 12. ระบบจัดการฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล(Relational Database Management System) RDBMS = ซอฟตแวรสําหรับสรางและจัดการ ฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล มีความสามารถในการรักษาความถูกตองในการอางอิง (Referential Integrity) และอื่นๆ ใชภาษา Structured Query Language (SQL) เปน ภาษามาตรฐานในการเขาถึงขอมูลในตาราง OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 12
 13. 13. ฐานขอมูลแบบอ็อบเจกตรีเลชันนอล(Object-relational databases) พัฒนามาจากฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล ขอมูลเก็บในรูปกลุมตาราง แตคอลัมนสามารถเก็บอ็อบ  เจกตได โดยใชชนิดขอมูลกําหนดโดยผูใช (user defined types) ใชระบบจัดการฐานขอมูลแบบอ็อบเจกตรีเลชันนอล (Object-Relational Database Management System, ORDBMS) ใชภาษา SQL ที่ขยายใหจัดการชนิดขอมูลกําหนดโดยผูใช ในตารางได ไมรองรับการสืบทอดคุณสมบัติOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 13
 14. 14. ฐานขอมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Databases) เก็บอ็อบเจกตโดยตรง เอ็กซเทนต (Extent) = กลุมอ็อบเจกตของคลาสหนึง ่ แตละอ็อบเจกตมี object ID ซึ่งไมซ้ํากัน ใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Management System, OODBMS) การรักษาความถูกตองในการอางอิง (Referential Integrity) สําคัญ รองรับการสืบทอดคุณสมบัติOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 14
 15. 15. การเลือกรูปแบบสําหรับจัดเก็บอ็อบเจกต พิจารณาจุดเดนจุดดอย ชนิดขอมูลที่ตองจัดเก็บ  ประเภทของระบบทีสราง ่ รูปแบบทีใชในปจจุบัน ่ ความตองการในอนาคต เงือนไขอืนๆ ่ ่OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 15
 16. 16. ขอดีและขอจํากัดของแฟมขอมูล ขอดี รองรับโดยภาษาโปรแกรมโดยตรง เหมาะกับการจัดเก็บชั่วคราว หรือระยะสั้น ออกแบบเพื่อใชงานเฉพาะดานไดดี ขอจํากัด การจัดการทุกอยางตองทําผานภาษาโปรแกรม การควบคุมการเขาถึงขึ้นกับระบบปฏิบัติการ มักมีขอมูลซ้าซอน ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการปรับปรุง ํ ขอมูลOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 16
 17. 17. ขอดีของระบบจัดการฐานขอมูล รองรับการใชขอมูลรวมกันระหวางแอพพลิเคชัน  สามารถจัดการขอมูลแบบมีโครงสรางปริมาณมากได รองรับการคนหาขอมูลแบบซับซอนสําหรับขอมูลแบบมี โครงสราง สนุบสนุนการสรางรายงานแบบยากจากขอมูลทีเก็บ ่ สามารถจัดการทรานแซกชันไดOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 17
 18. 18. ขอดีและขอจํากัดของระบบจัดการฐานขอมูลแบบรีเลชันนอล ขอดี เทคโนโลยีเชิงพานิชยที่ไดรบการยอมรบแลว ั สามารถรองรับความตองการขอมูลที่หลากหลาย ขอจํากัด ไมรองรับแนวคิดเชิงวัตถุ ทําใหความขัดแยงดานชนิดขอมูล กับภาษาโปรแกรม และปญหาในการแปลงรูปแบบระหวางอ็ อบเจกตและตารางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 18
 19. 19. ขอดีและขอจํากัดของระบบจัดการฐานขอมูลแบบอ็อบเจกตรีเลชันนอล ขอดี รับขอดีสืบทอดจาก RDBMS รองรับชนิดขอมูลที่ซับซอน ขอจํากัด การรองรับแนวคิดเชิงวัตถุมีจํากัด ขึ้นอยูกบผูผลิต  ั OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 19
 20. 20. ขอดีและขอจํากัดของระบบจัดการฐานขอมูลเชิงวัตถุ ขอดี รองรับชนิดขอมูลที่ซับซอน รองรับแนวคิดเชิงวัตถุโดยตรง ขอจํากัด ยังไมคงที่ ขาดบุคลากรที่เชียวชาญ และตองเรียนรูมาก OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 20
 21. 21. แปลงอ็อบเจกตใหอยูในรูปแบบการ  จัดเก็บที่เลือกOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 21
 22. 22. แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน OODBMSOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 22
 23. 23. การแกปญหา multiple inheritance มีซเปอรคลาสมากกวา 1 ู กฎขอ 1a: เพิ่มแอททริบิวใน OODBMS คลาส เพื่อ แสดงถึงซูเปอรคลาสเพิ่มเติม กฎขอ 1b: ยุบลําดับชั้นการสืบทอดคุณสมบัติ และเอา ซูเปอรคลาสออกจากการออกแบบOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 23
 24. 24. แปลงเปน Single I-B OODBMSOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 24
 25. 25. ใชกฎขอ 1a เพิ่มแอททริบิวใน Class1-OODBMS เพื่อแสดงความสัมพันธ กับ Super-Class2-OODBMS เพิ่มแอททริบิวใน Class2-OODBMS เพื่อแสดงความสัมพันธ กับ Super-Class2-OODBMS เพิ่มแอททริบิวหนึงคูใน SuperClass2-OODBMS เพื่อแสดง ่ ความสัมพันธกับ Class1-OODBMS และ Class2-OODBMS ใสความสัมพันธ (associations) ระหวาง Class2-OODBMS กับ SuperClass2-OODBMS และ Class1-OODBMS กับ SuperClass2-OODBMS ที่กาหนดจํานวนถูกตอง (0..*, 0..1) ํ และขอบังคับแบบ XOROOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 25
 26. 26. แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน ORDBMS กฎ 1: กําหนดตารางสําหรับเอนทิตคอนกรีตคลาส ถาแอ็บสแตร็ก ี้ คลาสมีซับคลาสโดยตรงหลายคลาสใหกําหนดเปนตาราง กฎ 2: แปลงแอททริบิวที่เก็บคาเดี่ยวเปนคอลัมนในตาราง กฎ 3: แปลงโอเปอเรชันและแอททริบิวสืบตอ (derived attribute) กลายคาเปน stored procedures หรือ โปรแกรมโมดูล กฎ 4: แปลง aggregation และ association แบบ one-to-one เปนคอลัมนที่เก็บ Object ID (หรือ PK) ของอ็อบเจกตในตารางที่ เกี่ยวของ ทําทั้งสองดาน กฎ 5: แปลงแอททริบิวที่เก็บหลายคา เปนคอลัมนบรรจุคาเปนชุด  กฎ 6: แปลงกลุมแอททริบิวซ้ําเปนตารางใหม และสราง one-to- many association จากตารางเดิมไปตารางใหมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 26
 27. 27. แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน ORDBMS กฎ 7: แปลง aggregation และ association แบบ many-to- many เปนคอลัมนที่เก็บชุดของ Object ID (หรือ PK) ของอ็อบ เจกตในตารางที่เกี่ยวของ ทําทั้งสองดาน กฎ 8: แปลง aggregation และ association แบบผสม (one- to-many หรือmany-to-one) ดาน 0..1, 1..1 เพิ่มคอลัมนเก็บ ชุดของ Object ID (หรือ PK) ดาน 0..*, 1..* เพิ่มคอลัมนเก็บ Object ID (หรือ PK) กฎ 9: generalization/inheritance relationship a : เพิมคอลัมนเก็บ Object ID (หรือ PK) ในตารางซุปเปอรคลาส ่ (0..*, 1..1) และซับคลาส (1..1) ขอบังคับแบบ XOR b : ยุบ inheritance เอาแอททริบิวของซุปเปอรคลาสมาใสไวในซับ คลาส แลวตัดซุปเปอรคลาสออกOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 27
 28. 28. ตัวอยางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 28
 29. 29. แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน RDBMS กฎ 1: กําหนดตารางสําหรับเอนทิตคอนกรีตคลาส ถาแอ็บสแตร็ก ี้ คลาสมีซับคลาสโดยตรงหลายคลาสใหกําหนดเปนตาราง กฎ 2: แปลงแอททริบิวที่เก็บคาเดี่ยวเปนคอลัมนในตาราง กฎ 3: แปลงโอเปอเรชันเปน stored procedures หรือ โปรแกรม โมดูล กฎ 4: แปลง aggregation และ association แบบ one-to-one เปนคอลัมนที่เก็บ PK ของตารางที่เกี่ยวของ (ใช FK) ทําทังสอง ้ ดาน กฎ 5: แปลงแอททริบิวที่เก็บหลายคา และกลุมแอท-  ทริบิวซ้ําเปนตารางใหม และสราง association แบบ one-to- many จากตารางเดิมไปตารางใหมOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 29
 30. 30. แปลงอ็อบเจกตเพื่อเก็บใน RDBMS กฎ 6: แปลง aggregation และ association แบบ many-to- many เปนตารางใหมที่เชื่อมสองตารางเดิมเขาดวยกัน ตาราง ใหมมีคอลัมนบรรจุ PK จากสองตารางเดิม กฎ 7: แปลง aggregation และ association แบบผสม (one- to-many หรือmany-to-one) เอา PK จากดาน 0..1, 1..1 ไป ใสในคอลัมนใหมในตารางของดาน 0..*, 1..* กฎ 8: generalization/inheritance relationship a : ให PK ของอ็อบเจกตในตารางซุปเปอรคลาส (0..*, 1..1) และซับคลาส (1..1) ตรงกัน b : ยุบ inheritance เอาแอททริบิวของซุปเปอรคลาสมาใส ไวในซับคลาส แลวตัดซุปเปอรคลาสออกOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 30
 31. 31. การแกปญหา inheritanceวิธีที่ 1 แอททริบิวที่ถายทอดมา คัดลอกไวในทุกตาราง ของคลาสลูกหลาน ไมมีตารางสําหรับ abstract คลาส ขอดี – เร็วเพราะไมมีการ join ขอเสีย – ขนาดฐานขอมูลเพิ่มขึ้น ถามีการแกไข superclass ทุกคลาสลูกหลาน ตองแกตามวิธีที่ 2 abstract คลาสมีตารางของตัวเอง ซึงตารางของ ่ คลาสลูกหลานอางอิง ขอดี – ลดความซ้ําซอน ขอเสีย – ถาคียรวมเปลี่ยนตองแกไขทั้งในตาราง abstract   คลาส และซับคลาสOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 31
 32. 32. ตัวอยางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 32
 33. 33. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บอ็อบ เจกตแบบถาวรOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 39
 34. 34. ประสิทธิภาพ RDB การใชพื้นที่ในการจัดเก็บ ไมมขอมูลซ้ําซอน ี ลดการเสียพื้นที่ ลดขอความขัดแยงระหวางขอมูล มีคาวางในตารางนอย ลดปญหาในการแปลความหมาย ความเร็วในการเขาถึง ลดเวลาการเขาถึงทีขอมูล ซึงอาจแยกอยูในหลาย ่ ่ ตาราง ลดการ join ตารางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 40
 35. 35. การทํานอมอลไลเซชัน(Normalization) 1NF ทุกแถวในตารางมีจํานวนฟลด (คอลัมน) เทากัน และไมมีคา null และแตละฟลดเก็บคาเดี่ยว 2NF ทุกคอลัมนทไมใชคียขึ้นกับทุกคียทรวมเปน PK ี่ ี่ 3NF ไมมีคอลัมนที่ขื้นกับคาในคอลัมนที่ไมใช PKOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 41
 36. 36. ตัวอยาง Non-normalized DataOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 42
 37. 37. ตัวอยาง Normalization Original ModelOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 43
 38. 38. ตัวอยาง 3NF Normalized ModelOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 44
 39. 39. การเพิ่มความเร็วในการเขาถึง ดีนอมอลไลเซชัน (Denormalization) เพิ่มขอมูลของตารางหนึ่งเขาไปในอีกตาราง เพื่อเพิ่ม ความเร็ว และลดการ join ควรทําดีนอมอลไลเซชัน ตารางอางอิง (Lookup Tables) ความสัมพันธแบบ one-to-one รวม attribute ของตารางแม (parent) ไวในตารางลูก (child)OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 45
 40. 40. ตัวอยางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 46
 41. 41. การทําอินเด็กซ (Indexing) อินเด็กซ (Index) = ตารางขนาดเล็กทีบรรจุคาจาก ่ คอลัมนในตารางและตําแหนงของคานั้นในตาราง การคนหาสามารถใชอินเด็กซเพื่อหาตําแหนงของเร คอรดตัวที่ตองการได ตารางหนึงมีอนเด็กซไดไมจากัด แตถามากไปจะทําให ่ ิ ํ เสียเวลาและทรัพยากรในดานอืน ่OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 47
 42. 42. Indexing ExampleOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 48
 43. 43. การจัด Cluster การจัดคลัสเตอรระหวางไฟล (Inter-file clustering) จัดเรคอรดในที่สื่อเก็บขอมูลเพื่อใหเรคอรดที่เหมือนกันถูก เก็บไวติดกัน การจัดคลัสเตอรระหวางไฟล คลายกับการวางแยม เนย และ ขนมปงไวชั้นใกลกนในรานคา เนืองจากสินคาเหลานีมักถูก ั ่ ้ ซื้อไปดวยกันOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 49
 44. 44. ประมาณการขนาดพื้นที่จัดเก็บขอมูล ขนาดเรคอรด = ผลรวมของคาเฉลียของความกวางแต ละคอลมน บวกพื้นทีเพิ่มเติม (ผูผลิตอาจประเมินไวแลว) ่ ประมาณการจํานวนเรคอรดในปจจุบัน และอัตราการ เพิ่มOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 50
 45. 45. ออกแบบคลาสสําหรับเขาถึงและ จัดการขอมูลOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 51
 46. 46. ออกแบบคลาสสําหรับจัดการขอมูล ออกแบบคลาสดําเนินการเขาถึงและจัดการขอมูล (Data access and manipulation class) เปนตัวกลางในการแปลงระหวางอ็อบเจกตในแหลงเก็บ ขอมูล และอ็อบเจกตในระบบ แยกฟงกชนจัดการขอมูลจากคลาสของอ็อบเจกตใน ั ระบบ สําหรับแตละคลาสในระบบมีคลาส DAM สําหรับติดตอ กับตารางที่เกียวของในฐานขอมูล (เพิ่ม ลบแกไข) ่OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 52
 47. 47. ออกแบบคลาสสําหรับจัดการขอมูลOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 53
 48. 48. ตัวอยางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 54
 49. 49. กรณีศกษา ึOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 57
 50. 50. Class DiagramOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 58
 51. 51. ตัวอยางการออกแบบตาราง Order Table OrderItem TableCustomer Table -OrderPrimaryKey -OrderPrimaryKey-CustPrimaryKey -CustPrimaryKey -CDPrimaryKey 1..1 0..* 1..1 1..* 1..1 0..* 0..1 Review Table 1..1 OverseasOrder Table 0..* -CDPrimaryKey -OrderPrimaryKey CD Table MktInfo Table -CDPrimaryKey -CDPrimaryKey 1..1 1..1 1..1 1..1 1..1 0..* ArtistInfo Table 0..* -CDPrimaryKey Tracks Table -CDPrimaryKey -TracksPrimaryKey OOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 59
 52. 52. ตัวอยางOOAD 1/2551 ดร.สุขสถิต มีสถิตย 60

×