Advertisement
Fedasil bestelt mondmaskers
Fedasil bestelt mondmaskers
Fedasil bestelt mondmaskers
Fedasil bestelt mondmaskers
Upcoming SlideShare
Fedasil koopt 5.000 papieren loonzakjesFedasil koopt 5.000 papieren loonzakjes
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Fedasil bestelt mondmaskers

  1. FEDASIL 2020 0424 Offerteaanvraag (zonder perceel) OO < 30.000,00 EUR excl. BTW 1/1 OFFERTEAANVRAAG OO < 30.000,00 EUR excl. BTW OVERHEIDSOPDRACHT Referentie FEDASIL 2020 0424 Betreffende maskers ffp2 zonder ventiel Voor het opvangcentrum van Fedasil AMC klein kasteeltje Leveringen CPV: 35100000 nood- en veiligheidsuitrusting PLAATSINGSWIJZE Overheidsopdracht van beperkte waarde Wet van 17 juni 2016, artikel 92 1. AANBESTEDENDE OVERHEID FEDASIL, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. 2. CONTACTPERSOON Dienst overheidsopdrachten klein kasteeltje Mail. Klk.aanbestedingen@fedasil.be Adres van de site 9 e linielaan 27, 1000 brussel 3. VOORWERP VAN DE OPDRACHT Beschrijving van de opdracht : levering van mondmaskers ffp2 zonder ventiel Opdracht niet onderverdeeld in percelen. 4. INDIENEN VAN DE OFFERTES UITERSTE DATUM VOOR INDIENEN OFFERTES : 17 februari 2020 De offertes kunnen ingediend worden op de hierboven vermelde adressen (contactpersonen): per mail. Fedasil moet de offertes ontvangen voor de uiterste datum en -uur voor het indienen die vermeld staat in de mail voor de offerteaanvraag of in de aankondiging van de opdracht op Freemarket. De offertes die te laat worden ingediend (na deze termijn) zullen bewaard worden maar worden niet meegerekend voor de gunning van de opdracht. In het geval van indiening van een BAFO (best and final offer), zijn dezelfde bepalingen van toepassing. Zie hieronder "Onderhandelingen". 5. GELDIGHEIDSTERMIJN VAN OFFERTES
  2. FEDASIL 2020 0424 Offerteaanvraag (zonder perceel) OO < 30.000,00 EUR excl. BTW 2/2 De ingediende offertes hebben een geldigheidstermijn van 90 kalenderdagen vanaf de uiterste datum van het indienen van de offertes. Dezelfde deadline is van toepassing op de BAFO vanaf de uiterste datum van het indienen van de BAFO. 6. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN De inschrijver heeft de toelating om bij zijn offerte algemene voorwaarden toe te voegen die de administratieve en technische voorwaarden van Fedasil voor deze opdracht aanvullen. De inschrijver heeft echter geen toelating om bij zijn offerte algemene voorwaarden toe te voegen die strijdig zijn met de administratieve en technische voorwaarden van Fedasil voor deze opdracht. Elke strijdige voorwaarde zal nietig verklaard worden. 7. ONDERHANDELINGEN Fedasil behoudt zich het recht voor om al dan niet te onderhandelen over de voorwaarden van de offertes (regularisatie: ontbrekende documenten, gebrek aan duidelijkheid of andere; of verbetering van de voorgestelde voorwaarden: prijs, of andere). In het geval van onderhandelingen, zal Fedasil de onderhandelingen afsluiten door voor te stellen een BAFO in te dienen (best and final offer). Er zal geen enkele wijziging/aanpassing/regularisatie kunnen aangebracht worden aan de ingediende BAFO. 8. PLAATSINGSWIJZE EN WETGEVING VAN TOEPASSING Deze overheidsopdracht is een opdracht van beperkte waarde volgens artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (geraamd bedrag van de opdracht < 30.000,00 EUR excl. BTW). Zijn van toepassing: - Titel I van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten (algemene principes, met uitzondering van de bepalingen betreffende de elektronische communicatiemiddelen en de toekenning van voorschotten), - Artikels 6, 7 en 124 (regels voor de raming en consultatie van de opdracht) van het KB van 18 april 2017 betreffende de gunning van overheidsopdrachten. Zijn van toepassing: - Artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 (geen verplichting om de opdracht te gunnen of te sluiten), - De bepalingen van het KB van 14 januari 2013 tot vastlegging van de algemene uitvoeringsregels die betreffen: de betalingsmodaliteiten, de boetes voor vertraging, de vaststelling van fouten bij de uitvoering en de ambtshalve maatregelen ; behalve voor deze laatste twee punten, het procedurele formalisme (PV van ingebrekstelling en ambtshalve maateregelen kunnen alleen per mail worden gestuurd en niet per aangetekende brief). 9. NOTIFICATIE (SLUITING) De opdracht wordt gesloten door een bestelbon op te sturen, eventueel voorafgegaan door een bericht ter info (per mail of per post). 10. DUUR VAN DE OPDRACHT EN BEGINDATUM VAN DE OPDRACHT One shot opdracht: levering zo snel mogelijk na ontvangst bestelbon
  3. FEDASIL 2020 0424 Offerteaanvraag (zonder perceel) OO < 30.000,00 EUR excl. BTW 3/3 11. PLAATS VAN UITVOERING 9 e linielaan 27, 1000 brussel 12. PLAATSBEZOEK Zonder voorwerp: geen plaatsbezoek voorzien. 13. INFORMATIESESSIE Zonder voorwerp: geen informatiesessie voorzien. 14. CONFORMITEIT VAN DE OFFERTE Om conform te zijn, - moet de offerte ondertekend zijn, - moet de offerte alle gevraagde informatie bevatten (indien gevraagd in de opdrachtsdocumenten : technische fiches, attest van plaatsbezoek indien het bezoek verplicht is...), - moet de offerte werken/leveringen/diensten voorstellen die conform zijn aan hetgeen verwacht wordt en omschreven door Fedasil (cf. technische specificaties). Elke merk en / of representatie (foto, ...) moet worden geïnterpreteerd als "of gelijkwaardig". 15. GUNNINGSCRITERIUM/-A Gunningscriterium : alleen de prijs (de laagste prijs), bepaald op basis van het totaal bedrag van de inventaris / de offerte). 16. WIJZE VAN PRIJSBEPALING De hoeveelheden zijn vermoedelijk (opdracht volgens prijslijst). 17. ELEMENTEN DIE IN DE PRIJS INBEGREPEN ZIJN De voorgestelde prijs moet het volgende omvatten: administratiefkosten zoals facturen en alle andere kosten De prijzen zijn vast gedurende de duur van de opdracht (geen prijsherziening toegestaan). 18. BETALINGSMODALITEITEN De factuur wordt na levering opgesteld De factuur wordt per post naar het volgende adres gestuurd: FEDASIL AMC klein kasteeltje 9 e linielaan 27 1000 Brussel De betaling wordt uitgevoerd binnen de 30 kalenderdagen vanaf het moment waarop de controle is gebeurd (verificatietermijn: 30 kalenderdagen) en vanaf het moment waarop de regelmatig opgestelde factuur in het bezit is van Fedasil.
  4. FEDASIL 2020 0424 Offerteaanvraag (zonder perceel) OO < 30.000,00 EUR excl. BTW 4/4 19. VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE (PERSOONSGEGEVENS) De inschrijver/opdrachtnemer moet zich ervan bewust zijn dat de aanbestedende overheid belang hecht aan de bescherming van persoonsgegevens voor de verwerking waarvoor hij de rol van verwerkingsverantwoordelijke opneemt volgens artikel 4, lid 7 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de vrije circulatie van deze gegevens (hierna “GDPR”). De inschrijver/opdrachtnemer verbindt zich ertoe om de door de GDPR en de Belgische wet voorziene verplichtingen strikt te respecteren inzake bescherming van persoonsgegevens, betreffende de verwerking van de gegevens die zijn toevertrouwd door de aanbestedende overheid of verzameld door de inschrijver/opdrachtnemer voor rekening en op verzoek van de aanbestedende overheid. Indien de inschrijver/opdrachtnemer redelijkerwijs van mening is dat er andere overeenkomsten moeten worden gesloten om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen, zal de inschrijver/opdrachtnemer dit proactief melden aan de aanbestedende overheid. De inschrijver/opdrachtnemer moet in ieder geval te goeder trouw met de aanbestedende dienst samenwerken om te allen tijde te voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Voor alle vragen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, kan de inschrijver/opdrachtnemer zich richten tot de Data Protection Officer van de aanbestedende overheid (privacy@fedasil.be). Voor meer informatie over het beleid inzake vertrouwelijkheid binnen Fedasil, de manier om een van rechten uit te oefenen die voorzien zijn door de GDPR of om een lek aan persoonsgegevens te melden, kan de inschrijver/opdrachtnemer terecht op de website van de aanbestedende overheid (www.fedasil.be). TECHNISCHE BEPALINGEN Vermoedelijk aantal Stofmasker FFP2 zonder ventiel 200 Cupvormig model Bolle vorm met beusklem en dubbele banden 2 hoofdbanden, lichtgewicht en neuskussentje Wit Type filter : FFP2 NR D Normering : EN 149 Produktfiche verplicht bij offerte Offerte moet ondertekend zijn Partijen niet gebonden door vermoedelijke hoeveelheid
Advertisement