ประกอบไปด้วยด้วย
-

คอมพิวเตอร์ในชีวตประจาวัน
ิ
บทบาทของคอมพิวเตอร์
บทบาทของคอมพิวเตอร์ทมผลต่อมนุษย์และสิงแวดล้อม
ี่ ี
่
บ...
ประมาณปี พ.ศ. 2500

คอมพิวเตอร์มีอยู่ในโลกนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องในระบบเมนเฟรม ซึ่งมีขนาดใหญ่และแพง ส่วนมากจะใ...
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสมองกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานอย่างหนึ่งได้รวดเร็วและ
ดีกว่าคนมาก ดังนั้นงานที่ต้องใช้เวลาสั้นๆ การใช...
ความสาคัญของคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสือสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดาเนิน
่
ชีวิตประจาวันของมนุษย์อปกร...
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์ หน่วยงาน และสังคมทั่วไปอย่างมากมาย ...
7. คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในหน่วยงานสามารถควบคุมทรัพยากรต่างๆ ของตนได้ดีขึ้น
8. คอมพิวเตอร์สามารถทาให้หน่วยงานต่างๆ ทางานได้...
บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ
หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่มักจะนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ การวางแผน การ
ผลิตสิน...
บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์มีความสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา นอกจากนั้น
คอมพิวเ...
บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม
ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม
เป็นอย่...
5. คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหาร
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ถูกนามาใช้งานใหญ่ๆ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การว...
นางสาวสุนตรา ขจรชัย
ิ
 นางสาวสายฟา ปลืมชัย
้
้
 นางสาวคัทลียา บุญจิตร
 นางสาวสุนนทา เดชยานนท์
ั
 นาวสาวสุภกสร ศรีครัง
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน่วยที่ 3 บทบาทของคอมพิวเตอร์

3,634 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่ 3 บทบาทของคอมพิวเตอร์

 1. 1. ประกอบไปด้วยด้วย - คอมพิวเตอร์ในชีวตประจาวัน ิ บทบาทของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ทมผลต่อมนุษย์และสิงแวดล้อม ี่ ี ่ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ คอมพิวเตอร์สาหรับผู บริหาร ้
 2. 2. ประมาณปี พ.ศ. 2500 คอมพิวเตอร์มีอยู่ในโลกนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องในระบบเมนเฟรม ซึ่งมีขนาดใหญ่และแพง ส่วนมากจะใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้สูงขึ้น เหตุผลที่มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจาวันเพิ่มมาก ขึ้นคือ 1. คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจานวนมาก 2. คอมพิวเตอร์สามารถทางานได้รวดเร็ว ทาได้ในพริบตา 3. คอมพิวเตอร์สามารถทางานได้โดยไม่ต้องหยุดพัก ทางานได้ตลอดเวลา 4. คอมพิวเตอร์สามารถทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยา 5. คอมพิวเตอร์สามารถทางานแบบคนได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 3. 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสมองกลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานอย่างหนึ่งได้รวดเร็วและ ดีกว่าคนมาก ดังนั้นงานที่ต้องใช้เวลาสั้นๆ การใช้คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นทางออกทางเดียวก็ได้ และก็ด้วยความเร็วและความสามารถของคอมพิวเตอร์ เราจึงนามาใช้ด้านต่างๆ สามารถแยกให้ เห็นได้ดังนี้ 1. ด้านการคานวณ ช่วยในการคานวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ต่างๆ 2. 3. 4. 5. ด้านฐานข้อมูล ช่วยในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านการพิมพ์และการกราฟิก ช่วยในจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ การออกแบบชิ้นส่วนของ เครื่องจักร หรืออาคารต่างๆ ด้านการสื่อสาร ช่วยในการควบคุมการส่งข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียงด้วยระบบเน็ต เวิร์กที่ส่งผ่านด้วยสารชนิดต่างๆ ด้านการควบคุมอัตโนมัติ ช่วยควบคุมกลไกระบบการทางานของเครื่องจักรในงาน อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
 4. 4. ความสาคัญของคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสือสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการดาเนิน ่ ชีวิตประจาวันของมนุษย์อปกรณ์สอสารและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการ ุ ื่ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ คอมพิวเตอร์มีข้อดีดงนี้ ั 1. ทางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถบันทึกข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ 2. การทางานด้วยความเร็วสูง เนื่องจากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงดาเนินงานได้อย่าง รวดเร็ว 3. ความถูกต้องแม่นยาเชื่อถือได้ คอมพิวเตอร์จะทางานตามคาสั่งของมนุษย์เขียน โปรแกรมหรือคาสั่งที่เขียนไว้ 4. การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจาทีทาหน้าที่เก็บข้อมูลที่ ่ บันทึกเข้าไป 5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล สามารถทางานทีหลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ ่ แบบระบบเดี่ยว
 5. 5. ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น มีผลกระทบ ต่อมนุษย์ หน่วยงาน และสังคมทั่วไปอย่างมากมาย เพราะเกือบทุกคนในสังคมเริ่มตระหนักว่า คอมพิวเตอร์มีส่วนเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมรอบตัว และสังคมเป็นส่วนรวม ผลจากการมีคอมพิวเตอร์ใช้ 1. 2. 3. 4. 5. 6. งานใหม่ๆ เกิดขึ้น คนที่ทางานด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วจะพบว่าการทางานของตนสะดวกสบายและสนุกสนานมาก ขึ้น วงการธุรกิจได้นาคอมพิวเตอร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง ทางานได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องการทาสารสนเทศ คอมพิวเตอร์จะช่วยได้มากในการตัดสินใจ การนาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบ้านสามารถทาได้กว้างขวางมาก
 6. 6. 7. คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในหน่วยงานสามารถควบคุมทรัพยากรต่างๆ ของตนได้ดีขึ้น 8. คอมพิวเตอร์สามารถทาให้หน่วยงานต่างๆ ทางานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ปญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ ั 1. 2. ข้อมูลต่างๆ ที่เรานาไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นมีความปลอดภัยน้อยมาก สังคมที่มีคอมพิวเตอร์อยู่นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ผลกระทบนั้นมีทั้ง ทางดี และทางไม่ดี
 7. 7. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่มักจะนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ การวางแผน การ ผลิตสินค้า และการวางแผนทางด้านการเงิน บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได้มีการแข่งขันกันในด้านการให้บริการลูกค้า โดยการนาระบบ คอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ถูกนาเข้าไปใช้ในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง อาจแบ่งออกเป็นการใช้ งานเพื่อการวิจัยการศึกษา การใช้ในการบริหารการศึกษา และใช้ในการเรียนการสอน
 8. 8. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์มีความสาคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา นอกจากนั้น คอมพิวเตอร์ยังช่วยในการเดินทางของยานอวกาศ การถ่ายภาพระยะไกลและการสื่อสารผ่านดาวเทียม บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์ คอมพิวเตอร์จะถูกนามาใช้ในงานธุรการของโรงพยาบาลต่างๆ ในปัจจุบันนี้เครื่องมือแพทย์ สมัยใหม่ล้วนแต่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีก ในปัจจุบันห้างสรรพสินค้าเกือบทุกแห่ง ได้ทาการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้ามาช่วยใน การทางาน ณ จุดขาย เครื่องเหล่านี้จะเป็นเครื่องปลายทางต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการคมนาคมและการสื่อสาร ปัจจุบันการคมนาคมและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้านวิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม ต่างต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมและจัดการทั้งสิน
 9. 9. บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม ความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยพัฒนางานด้านอุตสาหกรรม เป็นอย่างมาก โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทางานทั้งระบบตั้งแต่การวางแผนการผลิต กาหนดเวลา การวางแผนด้านการใช้จ่ายเงิน วางแผนการปฏิบัติงาน และการควบคุมการผลิต บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านบันเทิง ปัจจุบันมีการนาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ในด้านบันเทิง ควบคู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาให้ สามารถปรับปรุงเสียงดนตรีได้ตามต้องการ และทาให้เสียงมีคุณภาพที่สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น บทบาทของคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐ คอมพิวเตอร์ช่วยในการทาทะเบียนราษฎร ช่วยในการนับคะแนนการเลือกตั้งและรวบรวม เพื่อประกาศผล การคิดภาษีอาการ การบริหารทั่วไป การสวัสดิการต่างๆ การรวบรวมข้อมูลสถิติการ บริหารงาน การสาธารณูปโภค ในการทหารอาจใช้ควบคุมกายิงจรวดนาวิถี การยิงปืนใหญ่ หรือการ เดินเรือรบ
 10. 10. 5. คอมพิวเตอร์สาหรับผู้บริหาร คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ถูกนามาใช้งานใหญ่ๆ ในลักษณะต่างๆ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 1. 2. 3. 4. การวิจัย เช่น การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การอกแบบ เช่น การออกแบบรถยนต์ ออกแบบบ้าน ใช้ในสานักงาน เช่น การพิมพ์จดหมาย การพิมพ์บทความ ใช้เพื่องานบริหาร การติดตามผลงานการวิเคราะห์หน่วยงาน คอมพิวเตอร์ถูกนามาใช้โดยลักษณะงานที่สาคัญ คือ 1. 2. 3. 4. Store Information เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้จานวนมากโดยใช้เนื้อที่น้อย Control Information เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเลือกข้อมูลให้ถูกกับงานนั้นๆ Retrieve Information เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดงข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยลักษณะการทางานที่สาคัญ Security เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลในลักษณะที่มีความปลอดภัยที่ผู้อื่นไม่สามารถ จะมาค้นหาได้ง่าย
 11. 11. นางสาวสุนตรา ขจรชัย ิ  นางสาวสายฟา ปลืมชัย ้ ้  นางสาวคัทลียา บุญจิตร  นางสาวสุนนทา เดชยานนท์ ั  นาวสาวสุภกสร ศรีครัง ั ่  นางสาวสุนสา นิจแสวง ิ  นางสาวนุงนุช เปรมชาติ 

×