05. указания

484 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

05. указания

 1. 1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ,,Приготвяне на храна в готов за консумация вид за учениците в ОУ „Граф Николай Игнатиев”, с. Граф Игнатиево, община „Марица“, за учебните години: 2012/2013 и 2013/2014” Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, кактоследва:  Обособена позиция № 1 – „Приготвяне на храна в готов за консумация вид тип „Обяд” за учениците от I – VIII клас, обхванати на целодневна форма на обучение в ОУ „Граф Николай Игнатиев”, по проект BG51РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;  Обособена позиция № 2 - „Приготвяне на храна в готов за консумация вид тип „Закуска” съгласно ПМС 308/2010 г. за ученици от I – IV клас в ОУ „Граф Николай Игнатиев”. 1. Общи условия Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на общественапоръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки(ЗОП). При съобразяване със стойността на обществената поръчка и на основание чл.14, ал. 3 от ЗОП, възложителят прилага предвидените в закона опростени правила. 1Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 2. 2. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участиеусловия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона заобществените поръчки. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всякобългарско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техниобединения. Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности заучастие на всички участници, отговарящи на предварително обявените от възложителяусловия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно къмобявените от възложителя условия и образците на документи, одобрени с решението заоткриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях,са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представенитеобразци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата порадинесъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците сасамо условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането навъзложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банковагаранция и офертата на участника ще бъде отстранена (при банкова гаранция за участиев процедурата) или няма да се сключи договор (при банкова гаранция за доброизпълнение). Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право дапредстави само една оферта. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка следва даподаде оферта за една или и за двете обособени позиции. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени вобявлението и документацията за участие. 1.1. Място и срок за изпълнение на поръчката 2Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 3. 3. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 1.1.1. Място на изпълнение • Изпълнението на поръчката и за двете обособени позиции ще се извършва в залата за хранене на ОУ „Граф Николай Игнатиев на адрес с. Граф, Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2. 1.1.2. Срок за изпълнение на поръчката • Изпълнението на поръчката е за 2 /две/ учебни години (2012/2013 и 2013/2014). 2. Изготвяне на офертата за участие в процедурата. Подаване на офертата 2.1. Подготовка на офертата Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени вдокументацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носиединствено от участниците. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всичкиизисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарятна обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие впроцедурата. 2.2. Съдържание на офертата Офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачнии надписани плика, както следва: • Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и посочени в т. 9.2 от настоящите указания, както и списък на документите (т. 9.1). • Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението 3Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 4. 4. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg на поръчката съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, указани в т. 9.3 от настоящите указания. • Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, изготвено съгласно образеца, приложен към настоящите указания (т. 9.4). Документите във всеки един плик се подреждат по указания в т. 10 отнастоящите указания ред и се представят в посочената там форма и вид. Офертата сепредставя в един оригинал. Всички страници от офертата трябва да са номериранипоследователно и подписани. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десенъгъл се изписва: ОУ „Граф Николай Игнатиев”, адрес: с. Граф Игнатиево 4198, община„Марица“, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2, за участие в открита процедура спредмет: ,,Приготвяне на храна в готов за консумация вид за учениците в ОУ „ГрафНиколай Игнатиев”, с. Граф Игнатиево, община „Марица“, за учебните години:2012/2013 и 2013/2014”. В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника, адрес закореспонденция на участника, телефон, факс и e-mail. Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никаквидруги фирмени печати и знаци. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящатаобществена поръчка. 2.3. Подаване на оферти 2.3.1. Място и срок за подаване на офертата Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или отупълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо собратна разписка на адрес: ОУ „Граф Николай Игнатиев”, адрес: с. Граф Игнатиево4198, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 2, деловодство, всекиработен ден от 08:30 до 15:00 часа до деня, определен в обявлението за общественапоръчка като краен срок за получаване на оферти. 4Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 5. 5. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 2.3.2. Приемане/връщане на оферти При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, дататаи часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за коетона приносителя се издава документ. Възложителят не приема оферти, съобщени по телефона или изпратени по факсили електронен път. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното мястои срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава илизагубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата наадреса и в срока, определен от него. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно научастниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или внезапечатан, или плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват въввходящия регистър. 2.3.3. Възможност за допълнение/промяна на подадена оферта До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедуратаможе да промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната наофертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне напървоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст:„Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 2.3.4. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти Възложителят удължава обявените срокове в процедурата съгласно чл. 27а, ал. 8от ЗОП, когато: • когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 5Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 6. 6. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • в случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 3 (три) дни. В този случай възложителят удължава срока с толкова дни, колкото е забавата. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата съгласно чл.27а, ал. 9 от ЗОП, когато: • в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта; • поради производство по обжалване. Съгласно чл. 27а, ал. 10 от ЗОП, с публикуването на решение за промяна врегистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица сауведомени. 3. Изисквания към участниците в процедурата 3.1. Общи изисквания В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват катоучастници български или чуждестранни, физически или юридически лица,включително техни обединения, които отговарят на предварително обявените отвъзложителя условия. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко отлицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне насертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласноизискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението научастието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора засъздаване на обединение. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта.В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическолице може да участва само в едно обединение. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение,което не е юридическо лице: 6Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 7. 7. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • документите по ал. 1, т. 1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; • документите по ал. 1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не ерегистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците вобединението (или консорциума/сдружението) представят споразумение/договор заобединяване. Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка наподписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението/договора трябва да се съдържат клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; • е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • е направено разпределение на дейностите между отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което дапредставлява обединението за целите на поръчката, ако такова не е определено вдоговора за създаване на обединение. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение/договор за създаването на обединение илив приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението нагорепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването наофертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлаганена настоящата обществена поръчка. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение напоръчката съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, документите по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 на чл. 56 от 7Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 8. 8. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно видаи дела на участието на подизпълнителя/ите. Възлагането на дейности на подизпълнители е допустимо само ако участникътприеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посоченитеподизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на другучастник, не може да представя самостоятелна оферта. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако: • в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или • е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като партньор/съдружник/член в обединение или участва в повече от едно обединение, което се явява участник в процедурата, или • в офертата на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация за съгласие за участие като подизпълнител съгласно приложен образец. • е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. 3.2. Административни изисквания 3.2.1. Административни изисквания съгласно ЗОП 3.2.1.1. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗОП, участникът трябва: т.1. да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: 8Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 9. 9. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg • за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. т.2. Участникът трябва да не е обявен в несъстоятелност. т.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира вподобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 3.2.1.2. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, участникът трябва: т.1. да не е в открито производство по несъстоятелност, и да не е сключилизвънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговскиязакон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедурасъгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговатадейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; т.2. да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейностсъгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението,включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната исигурността; т.3. да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл всила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване назадълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряванесъгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; т.4. да няма наложено административно наказание за наемане на работа нанезаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 9Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 10. 10. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg т.5. да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 отНаказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане наобществени поръчки; Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, сеприлагат, както следва: 1) при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 отТърговския закон; 2) при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, безограничено отговорните съдружници; 3) при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 отТърговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата почл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4) при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 отТърговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 отТърговския закон; 5) при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговскиязакон; 6) при едноличен търговец – за физическото лице-търговец; 7) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,които представляват участника; 8) в случаите по точки от 1) до 7) включително - и за прокуристите, когато иматакива. 3.2.1.3. Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, не могат да участват в процедура завъзлагане на обществена поръчка участници: 1) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя илисъс служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на §1, т. 23аот допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки; 2) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона запредотвратяване и установяване на конфликт на интереси.10Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 11. 11. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал.5, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. „Свързани лица“ по смисъла §1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Законаза обществените поръчки са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете илиакциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна илиобщинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно наобщината в това дружество. За доказване на горните изисквания участникът представя попълненидекларации по образец. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване надекларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридически лице,изискването се отнася за всеки един от партньорите, декларацията се попълва и сепредставя за всеки един партньор. Когато участникът предвижда участие наподизпълнител/и, декларацията се попълва и представя и за всеки един отподизпълнителите. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение начуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестраннилица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която саустановени. Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се представя и впревод на български език.11Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 12. 12. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомятвъзложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 отЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните административниизисквания. 3.3. Икономически и финансови изисквания 3.3.1. Участникът да е реализирал общ оборот от стоки и услуги, сходни спредмета на поръчката, общо за предходните 3 /три/ приключили финансови години(2009 г., 2010 г. и 2011 г.), в зависимост от датата, на която е учреден участникът или езапочнал дейност, в размер на: 1) минимум 100 000 /сто хиляди/ лева без ДДС – заобособена позиция № 1; 2) минимум 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС – за обособенапозиция № 2. За доказване на горното икономическо и финансово изискване се представя: 1) Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г. –за юридическите лица; за физически лица - официален документ, удостоверяващдохода за всяка една от последните 3 години (заверена годишна данъчна декларация отТДД или друг еквивалентен документ); 2) Информация за оборота от стоки и услуги, сходни с предмета на настоящатапоръчка, като се попълва декларация за изпълнение на финансовите изисквания поприложен образец. Забележка: Изискването за представяне на частите от годишните финансовиотчети не важи за участници, представили ЕИК и за които данните са достъпни втърговския регистър към Агенция по вписванията. Когато участникът в процедурата има намерение да използва подизпълнител/иза дейности по доставката и услугата, изискуемите по-горе документи се представят иза тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно дела на участието наподизпълнителя/ите. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,изискуемите по-горе документи за доказване на икономическите и финансовивъзможности, се представят само за участниците, чрез които обединението доказвасъответствието си с посочените от възложителя изисквания.12Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 13. 13. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg В случай че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентендокумент на исканите от възложителя, съставен съобразно законодателството настраната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация инесъставяне на еквивалент, участникът представя декларация за верността напосочените от него обстоятелства. Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се представя и в преводна български език. 3.4. Технически изисквания 3.4.1. Участникът да разполага с персонал за изпълнение на поръчката,включително лице, одитиращо процеса на съхранение и приготвяне на храната ихранителните продукти, вложени в нея. В тази връзка участникът да разполага поне с: • 1 гл. готвач (относимо само за обособена позиция № 2); • 1 технолог (относимо само за обособена позиция № 2); • 1 шофьор на МПС за доставка на готовата храна. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представи: • Списък с лицата, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – свободна форма, като следва да е посочено име на лицето, образование и придобита професионална квалификация. Списъкът следва да е придружен с копия на документи, удостоверяващи образование, специалност, професионална квалификация на посочените лица. 3.4.2. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (един) договор, сходен с предметана обществената поръчка, през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,удостоверено с препоръки (референции) за добро изпълнение. Забележка: Под „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира договорза услуга и/или доставка, свързана с приготвяне и предоставяне на готова храна. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представи: • Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени от участника през последните три години – 2009, 2010,13Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 14. 14. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение. Препоръките към изпълнени договори от списъка следва да описват предмета, стойността, датата и мястото на изпълнение на доставката или услугата, възложител, адрес и телефон за контакт, както и информация дали договорите са изпълнени качествено и в срок, професионално в съответствие с нормативните изисквания. 3.4.3. Участникът да разполага минимум с 1 (един) обект за производство итърговия с храни, регистрирани в ОДБХ съгласно чл. 12 от Закона за храните. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представикопие от удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, придружено от копие надокумент за собственост, наем или ползване на обекта/ите. Забележка: Във връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения отРИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, закойто са издадени. 3.4.4. Участникът да разполага минимум с 1 (един) бр. МПС за изпълнение напоръчката, което да е регистрирано в ОДБХ. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представизаверени от него копия на удостоверения за регистрация на предвидените заизпълнение на поръчката транспортни средства в ОДБХ, придружени от копия насвидетелства за регистрацията им в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не сасобствени на участника. Забележка: Във връзка с §2 от ПЗР на Закона за българската агенция побезопасност на храните се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени довлизането в сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени. 3.4.5. Участникът да притежава валиден сертификат за разработена и внедренаНАССР система за управление безопасността на храните, съгласно чл. 70, ал. 1 отНаредба № 5/2006 г. за хигиената на храните или еквивалент или декларация,подписана от участника, че внедрява такава система. За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да представикопие от сертификат за разработена и внедрена НАССР система за управлениебезопасността на храните или еквивалент или декларация, подписана от участника, чевнедрява такава система.14Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 15. 15. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Когато участникът в процедурата има намерение да използва подизпълнител/иза дейности по доставки и/или услуги, изискуемите по-горе документи по т. 3.4.1 и т.3.4.2 се представят и за тях, а минималните изисквания се прилагат съобразно вида идела на участието на подизпълнителя/ите. Подизпълнителят трябва да е регистриран почл. 12 от Закона за храните, да притежава регистрирани в ОДБХ моторни превознисредства и да е внедрил система НАССР за изпълнение на съответните дейности, закоито участникът е декларирал, че ще го използва. В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице,изискуемите по-горе документи от т. 3.4.1 и т. 3.4.2 за доказване на техническитевъзможности и/или квалификация се представят само за участниците, чрез коитообединението доказва съответствието си с посочените от възложителя изисквания, апосочените минимални изисквания по т. 3.4.3, 3.4.4 и 3.4.5 важат и следва да бъдатдоказани от всеки член на обединението, който, според направеното разпределение надейностите в договора за обединение, ще вземе участие в конкретните доставки и/илиуслуги за изпълнение на поръчката. Когато участникът е чуждестранно лице, представените документи следва да сапридружени и с превод на български език. 3.5. Запознаване със залата за хранене на ОУ „Граф Николай Игнатиев”, с. ГрафИгнатиево, община „Марица“, където ще се изпълнява поръчката. При подготовка на офертата си участниците могат да извършат оглед исамостоятелно проучване на залата за хранене на училището. Огледът се извършва всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. Лице за контакти: г-жа Даниела Петкова – директор; тел. 031072260, 0893313717 За извършения оглед и самостоятелно проучване участникът подписвадекларация за запознаване със състоянието на залата за хранене на ОУ „Граф НиколайИгнатиев” по образец. При участие на обединение/консорциум от физически и/или юридически лица,образецът на декларация се попълва и подписва от представляващия обединението,съгласно споразумението за участие в настоящата процедура или изрично пълномощно. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване.15Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 16. 16. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 4. Срок на валидност на офертите Срокът на валидност на офертите на участниците е минимум 180 (сто иосемдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. При необходимост възложителят може да изиска от участниците да удължатсрока на валидност на подадените оферти до момента на сключване на договора заобществена поръчка. 5. Място и срок за получаване на документацията за участие Желаещите да получат документация за участие в процедурата за възлагане наобществената поръчка могат да направят това на посочения по-долу интернет адрес навъзложителя, секция „Обществени поръчки“ (профил на купувача). Пълен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя наинтернет адрес: www.grafignatiev.alle.bg. Документацията за участие може да се получава до 7 дни преди изтичане насрока за получаване на офертите. В случай на промяна в документацията за участие съгласно чл. 27а от ЗОП,възложителят предоставя променената документация на посочения интернет адрес(профил на купувача). 6. Цена на документацията за участие Не се предвижда заплащане на документацията за участие. 7. Искане на разяснения Всяко лице, получило документация за участие, може да поиска писмено отвъзложителя разяснения по същата. Искания за разяснения се правят писмено. Въпросите следва да са формулираниясно и точно, да е посочено наименованието на обществената поръчка, за която сеотнасят.16Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 17. 17. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 7.1. Срокове за искане на разяснения Исканията за разяснения могат да бъдат правени до изтичането на срока заполучаване на документацията, посочен в обявлението за обществена поръчка. 7.2. Срокове за отговор Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която епостъпило запитването. Възложителят съобщава разяснението на всички лица, които са получилидокументация за участие, без да отбелязва в отговора лицето, което е направилозапитването. Възложителят публикува разяснението на интернет страницата си:www.grafignatiev.alle.bg. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се получаваот други участници по електронен път. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок заполучаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен даудължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 8. Гаранции 8.1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие е в размер на: 1) 1 000 (хиляда) лева - за обособенапозиция № 1; 2) 100 (сто) лева – за обособена позиция № 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представипод формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция,тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок навалидност 180 (сто и осемдесет) дни включително от крайния срок за получаване наофертите.17Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 18. 18. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, товаследва да стане по следната сметка: Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД - ЦУ, офис Пловдив; IBAN: BG18 CREX 9260 3115 8180 00 BIC: CREXBGSF При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане или вбанковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки отсъдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносителна сумата по гаранцията. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане нанастоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банковагаранция за участие. 8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия иначин на плащането й Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три процента) от прогнознатастойност на обособената позиция без ДДС, посочена в обявлението. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД - ЦУ, офис Пловдив; IBAN: BG18 CREX 9260 3115 8180 00 BIC: CREXBGSF, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представябанковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция заизпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежното нареждане или вбанковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.18Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафНиколай Игнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

×