07. проектодоговор оп1

314 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

07. проектодоговор оп1

  1. 1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg ПРОЕКТ! ДОГОВОР № ............................../.............................. Днес, .............................. 2012 г., в с. Граф Игнатиево, община „Марица“, между: 1. ОУ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ”, с. Граф Игнатиево, община„Марица“, област Пловдив, Булстат 000454483, представлявано от ДаниелаСтефанова Петкова – директор, и Иванка Дернева - специалист Финансово обслужване,от една страна, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и 2. ......................................................................................................................................,със седалище и адрес на управление: ......................................................................................,вписан в търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство направосъдието с ЕИК ................................., представлявано от ..............................................,наричан по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41, ал. 1 във връзка с чл. 74, ал. 1 от Закона за общественитепоръчки, след проведена процедура, открита с решение № ........./ ................................. г.на директора на ОУ „Граф Николай Игнатиев”, се сключи настоящият договор, с койтостраните по него се споразумяха за следното: І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНАТАЧл.1. (1) Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни срещу заплащанена възнаграждение обществена поръчка с предмет: ,,Приготвяне на храна в готов законсумация вид за учениците в ОУ „Граф Николай Игнатиев”, с. ГрафИгнатиево, община „Марица“, за учебните години: 2012/2013 и 2013/2014”,Обособена позиция № 1 – „Приготвяне на храна в готов за консумация вид тип„Обяд” за учениците от I – VIII клас, обхванати на целодневна форма наобучение в ОУ „Граф Николай Игнатиев”, по проект BG51РО001-3.1.06,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрезвъвеждане на целодневна организация на учебния процес”. (2) Изпълнителят следва да извършва дейността по ал. 1 съгласно грамаж,посочен в Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, одобрен от 1Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  2. 2. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgМинистерство на здравеопазването със заповед № 33-17-140/2002 г., в съответствие стехническата спецификация, техническото предложение и ценовото предложение наизпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор. (3) С подписването на договора изпълнителят декларира, че е запознат съссъдържанието на договора, изразява съгласие с него и се задължава да изпълнявавсички произтичащи от договора задължения. (4) При установяване на продукция с лошо или влошено качество, както и/илинамалено количество на готовата продукция, същите се връщат на изпълнителя, без дасе дължи плащане на цената. В тези случаи изпълнителят е длъжен незабавно, в срок до......... (словом) минути, да замени продукцията с лошо или влошено качество с друга,подходяща за деня. (5) Храната се приготвя ежедневно, като приготвянето приключва не по-рано отполовин час преди сервирането й. (6) Приготвената храна да бъде качествена, здравословна и питателна, даотговаря на изискванията на Наредба № 37/2009 г. за здравословно хранене научениците и Наредба № 6/2011 г., да се приготвя с участието на медицинскиспециалист и/или технолог. Приемът на енергия и хранителни вещества при ученицитеда отговаря на изискванията на Наредба 23/2005 г. за физиологичните норми нахраненето на населението. П. СРОК НА ДОГОВОРАЧл.2. (1) Договорът влиза в сила от деня на сключването му и действа за срок до15.06.2014 г. по отношение на задължението на изпълнителя да доставя определените снастоящия договор стоки. (2) Изпълнителят се задължава да доставя договорените готови храни по времена учебните 2012/2013 и 2013/2014 г. ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл.3. (1) Цената е определена съгласно ценовото предложение на изпълнителя,неразделна част от договора, както следва: крайна единична цена за 1 бр. обяд - ............./словом ............................................................................................................................../ лева. (2) Цената по ал. 1 се плаща само за действително доставени обеди, по брой,уточнен по реда на ал. 5, които са приети от възложителя по договора катосъответстващи на всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена затова фактура за приетите доставки през предходния месец. 2Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  3. 3. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg (3) Цената по ал. 1, при условията на ал. 2, се заплаща в срока по чл. 4, ал. 1 отдоговора, по следната банкова сметка на изпълнителя: IBAN: ............... BIC: ............... (4) Договорените условия и единична цена не подлежат на изменение за целиясрок на изпълнение на настоящия договор. (5) Точният брой на учениците, за които ще трябва да се доставя обяд засъответния ден, се уточнява с директора на училището или с определен от негослужител в деня на извършване на доставката до 08:00 часа сутринта. (6) Възложителят може да променя обема на договора според броя на ученицитеили промяна в структурата на училището. Броят на учениците се променя текущо презгодината в зависимост от присъствията им и движението на учениците. ІV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл.4. (1) Храната за месеца се фактурира до размера на поевтиняването, определеносъс заповед на възложителя, до 5-то число на следващия месец. Частта от посочената вчл. 3, ал. 1 крайна единична цена, след приспадане на поевтиняването, се заплаща отучениците, включени в целевата група по ред, определен от изпълнителя. (2) Разходите за поевтиняване на обедното хранене се финансират по проектBG51РО001-3.1.06 ,,Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектътсе осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие начовешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд наЕвропейския съюз. При необходимост обедното хранене се дофинансира от бюджетана училището. (3) Поевтиняването е разлика между стойността на храната и цената, коятозаплащат учениците. Със заповед директорът на учебното заведение определя размерана поевтиняването. (4) Плащането от възложителя към изпълнителя се извършва в 30-дневен срок отпредставяне на фактура, отговаряща на Закона за счетоводството, с указана в неябанкова сметка. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЧл.5. Възложителят има право: 1. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока,уговорени в този договор; 3Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  4. 4. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 2. да осъществява контрол по отношение на калкулирането на хранителнитепродукти и спазването на санитарно-хигиенните норми, като за целта може даизвършва проверки на изпълнителя по всяко време през срока на действие на договора; 3. да извършва проверки в специализирани лаборатории на РЗК за качеството наприготвяната храна; 4. да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на количествата надоставяната храна според броя на учениците, които ще се хранят.Чл.6. Възложителят е длъжен да заплаща на изпълнителя приготвената храна приусловията на чл. 4 от настоящият договор. VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯЧл.7. Изпълнителят има право: 1. да подписва, приема и предава документи, във връзка с извършване науслугата; 2. при точно изпълнение на услугата да получава стойността на приготвенатахрана по договорената цена и в сроковете, определени в настоящият договор; 3. да иска ежедневно приемане на приготвената храна от представители навъзложителя.Чл.8. Изпълнителят е длъжен: 1. да изпълнява дейностите, предмет на настоящият договор, съгласно неговитеразпоредби; 2. да издава съответните документи, фактури и справки, необходими заизвършване на плащанията, и да спазва регламентираните вътрешни правила поорганизацията и отчитането на столовото хранене. Във фактурата за доставенитеобедни ястия да бъде отразено, че обядът е доставен по проект BG051PO001-3.1.06„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвежданена целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран по Оперативнапрограма „Развитие на човешките ресурси” – на ЕСФ - ЕС. 3. да приготвя храната съгласно Сборник рецепти за ученическите столове ибюфети, одобрен от Министерство на здравеопазването със заповед № 33-17-140/2002г.; 4. да приготвя качествена, здравословна и питателна храна, която да отговаря наизискванията на БДС или „еквивалентно”, на професионалните, здравните, хигиеннитеи правните разпоредби на Закона за здравето и нормативните актове пи прилаганетому; 4Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  5. 5. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bg 5. да изготвя предварително седмично меню и да го предоставя на възложителяза одобрение. След одобрението му да се постави на видно място в столовата научилището. 6. да закупува хранителни продукти по цени на едро със сертификат за качествои ясен произход, като същите той съхранява съгласно предвидените изисквания на БДСи ДВСК; 7. да поддържа винаги в запас определено количество хранителни продукти, соглед възможност за преминаване на хранене със сухи продукти при възникване нанепреодолими пречки за приготвяне на топла храна; 8. да приема и съхранява хранителни продукти (дарение или хуманитарнапомощ), амбалаж и инвентар на възложителя срещу приема-предавателен протокол; 9. да влага в кухненската продукция хранителни продукти, получени катодарение или хуманитарна помощ до изчерпването им, като стойността на същите сеприспада при калкулирането на готовата храна; 10. да спазва стриктно влагането на всички продукти по съответните рецепти,като при невъзможност да съгласува промяната с възложителя; 11. да използва заверени и пломбирани измервателни уреди в съответствие сизискване на органите по метрология и стандартизация; 12. да заплаща за своя сметка разходите за консумативи - ел. енергия, горива,вода и др. VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРАЧл.9. Изпълнителят при подписване на договора следва да представи документ завнесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие сдоговореното, в една от формите по чл. 10 или чл. 11.Чл.10. Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от прогнозната стойност наобособената позиция без ДДС по набирателната сметка на ОУ „Граф НиколайИгнатиев”: Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД - ЦУ, офис Пловдив; IBAN: BG18 CREX 9260 3115 8180 00 BIC: CREXBGSFЧл.11. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3% от прогнозната стойност наобособената позиция без ДДС, със срок на валидност до 1 (един) месец след изтичанесрока за изпълнение на настоящия договор и ако е отчетено цялостно изпълнение подоговора. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвоиизцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва 5Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  6. 6. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgда съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първописмено искане от възложителя, в случай че изпълнителят не е изпълнил някое отзадълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.Чл.12. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка наизпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на възложителя.Чл.13. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) сеосвобождава до 1 (един) месец след изтичане срока за изпълнение на настоящиядоговор и ако е отчетено цялостно изпълнение по договора, освен ако възложителят еусвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от странана изпълнителя на някое от задълженията му, в съответствие с определеното в него.Чл.14. В случай че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока,определен по чл. 11, изпълнителят е длъжен един месец преди изтичането на срока навалидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случайвъзложителят усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит заизпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.Чл.15. Възложителят не дължи на изпълнителя лихви върху сумите по гаранцията заизпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при него. VIII. САНКЦИИЧл.16. (1) При неизпълнение на договора изпълнителят заплаща на възложителянеустойка в размер на 10% (десет на сто) от цената на договора, определена катопрогнозна стойност на обособената позиция, посочена в обявлението за общественапоръчка, или действително претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението. (2) Заплащането на уговорената по ал. 1 неустойка не лишава възложителя дапретендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред. IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл.17. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 1. по взаимно съгласие на страните; 2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна наизпълнителя; 3. при виновно неизпълнение на задължения по договора - при условията и пореда на Закона за задълженията и договорите; 4. едностранно – с едномесечно писмено предизвестие от страна на възложителя; 6Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  7. 7. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgЧл.18. В случаите по чл. 17, т. 1. и т. 2 възложителят дължи на изпълнителявъзнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.Чл.19. Възложителят има право да развали настоящия договор без предизвестие при: 1. влошаване на санитарно-хигиенните изисквания на кухненския блок истоловата на ОУ „Граф Николай Игнатиев”, установени от РЗК или представители навъзложителя; 2. при несъответствие на приготвената храна с условията на този договор, кактои изискванията за качество - повече от 2 (два) пъти в рамките на един месец. Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛАЧл.20. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията сипо договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреденхарактер, възникнало след сключване на договора.Чл.21. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолимасила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитиеуведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчанапоща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябвада изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо отофициален орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение занастъпилите от това вреди.Чл.22. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и насвързаните с тях насрещни задължения спира.Чл.23. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече нямаинтерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление додругата страна. XI. ПОДСЪДНОСТЧл.24. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, поповод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени илиотнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решатчрез договаряне помежду си. 7Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.
  8. 8. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ НИКОЛАЙ ИГНАТИЕВ” с. Граф Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив тел. : 03107 22 60 e-mail: graf_n_ignatiev@abv.bgЧл.25. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя надоговарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентниясъгласно българското законодателство съд. ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл.26. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащитеразпоредби на българското гражданско законодателство.Чл.27. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора сеизвършват в писмена форма.Чл.28. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна иелектронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие насъдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записитена хартиения носител.Чл.29. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения подоговора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.Чл.30. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.Чл.31. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразниекземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя. Приложения: Приложение № 1 – оферта на изпълнителя; Приложение № 2 – технически спецификации; Приложение № 3 – гаранция за изпълнение на договора; Приложение № 4 – документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 8Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищнитеучилища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, който се осъществява с финансоватаподкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социаленфонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „ГрафИгнатиев” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалнотостановище на Европейския съюз и Управляващия орган.

×