Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

целодневно обучение

760 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

целодневно обучение

  1. 1. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. БЕЛИЦАЦелодневното обучение на учебния процес в 1-8 клас в СОУ „Св.Св.Кирил иМетодий” е прието на заседание на ПС, проведено на 14.09.2011 г. (Протокол №10). Утвърдено е със заповед на директора на училището и Списък-образец № 1за учебната 2011/2012 година.Училището е вписано в Списъка на средищните училища в страната за учебната2011/2012 година и от 01.01.2012 г. работи по проект „Подобряване накачеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане нацелодневна организация на учебния процес”.В училището са сформирани шест групи за целодневно обучение-четири ПИГ вначален етап /1-ПИГ, 2-ПИГ, 3-ПИГ и 4-ПИГ/ и две ПИГ в прогимназиаленетап /V-VIII-ПИГ-а и V-VIII-ПИГ-б/. В училището са осигурени безопасни издравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневнатаорганизация. Има медицинско лице, което работи по утвърден график.Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователенцикъл /задължителна подготовка, задължително-избираема подготовка,свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ запостигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите насправедливост, толерантност и перспективност. Учениците в ПИГ имат часове заорганизиран отдих и спорт, самоподготовка и занимания по интереси, съгласноутвърден график. Осигурен е обяда на учениците чрез кетъринг и са създаденивсички необходими и хигиенни условия за храненето на децата. Възпитателнатаработа в целодневното обучение е подчинена на общите цели на училището и есъобразена с потребностите и интересите на учениците и техните родители,насочена е към осмисляне на свободното им време. Заниманията по интереси сачаст от дейностите в целодневното обучение. Целта е с различни форми наработа да се предизвика у децата радост и удовлетворение от училищния живот.В процеса на работа възпитателят играе ролята на съветник и помощник, и гипровокира към творчество.За целите на целодневна организация на учебния процес са открити иоборудвани две помещения: зала за занимания по интереси и зала заорганизиран отдих и спорт. За часовете по занимания по интереси и организиранотдих и спорт се използват още компютърния кабинет, кабинета по безопасностна движението, физкултурния салон, спортната зала на стадиона и спортнитеплощадки в училището.За повишаване качеството на обучение, възпитателите на съответните ПИГ вучилището създават необходимата организация чрез прилагане на иновативнипедагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малкигрупи, упражнения, свързани с развитието на логическото мислене, паметта ивъображението на учениците. Инвестира във вашето бъдеще!

×