SlideShare a Scribd company logo
RÁMECPROROZVOJDESTINACÍSOUSTŘEĎUJÍCÍSE
NAPODPORUZDRAVÍAOSOBNÍPOHODU
(HEALTHANDWELL-BEING)
WelDestprojecthasbeenfundedwithsupportfromtheEuropeanCommission.Thisreportreflectstheviewsonlyoftheauthor,
andtheCommissioncannotbeheldresponsibleforanyusewhichmaybemadeoftheinformationcontainedtherein.
ProjectNr.:527775-LLP-1-2012-1-FI-ERASMUS-ECUE
Project:WelDestHealthandWell-BeinginTourismDestination
Telle Tuominen
Susanna Saari
Turku University of Applied Sciences
2014
2Back to Table of Contents BacktoTableofCaseStudies Back to Table of Figures
Reputace destinace
Autentičnost
Kultura
Souvislý řetězec služeb zajišťující homogenní zážitek zákazníka poskytovaným přátelským a kvalifikovaným personálem
Pohostinný přístup a atmosféra v destinaci
Udržitelnýrozvoj
Orientacenazákazníka
V I Z E A
H O D N O T Y
DESTINAČNÍ MANAGEMENT
• Organizace destinačního
managementu & síťování
na principu PPP
• Porozumění konceptu turismu
zaměřeného na zdraví a osobní
pohodu návštěvníka a porozumění
po jeho poptávce
• Provozní aktivity
• Kvalitní stupeň evaluace &
zlepšování
ROZVOJ DESTINACE
• Systematické strategické plánování
destinace za účasti všech aktérů
• Rozvoj značky destinace& její
management
• Regionální plánování a tvorba politik
podporující turismus zaměřený na
zdraví a osobní pohodu návštěvníka
• Kontinuální evaluace, rozvoj
infrastruktury a nabídky služeb
TECHNOLOGIE
SPOLEČNOST
EKONOMIKA
EKOLOGIE POLITIKA
Příroda, přírodní atraktivity a životní prostředí
VYUŽITÍ VÝZKUMU
ZÁVAZNÁ (DLOUHODOBÁ) SPOLUPRÁCE VŠECH AKTÉRŮ
Kvalitní služby – ubytování,
stravování, doprava
Široká nabídka kvalitních služeb
podporující zdraví, osobní pohodu a relaxaci:
wellness a zdravotní ošetření/léčba, sauna a bazén,
sportovní příležitosti venkovní/vnitřní a možnosti
psychického osvěžení
3
RÁMEC PRO ROZVOJ DESTINACÍ
SOUSTŘEĎUJÍCÍ SE NA PODPORU
ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODU (HEALTH
AND WELL-BEING)
Tato kapitola představuje tzv. Rámcový model
WelDest, který byl vytvořen pro podporu porozumění
a rozvoje destinací cestovního ruchu zaměřující se na
zdraví a osobní pohodu (dále také H&WB destinace).
E-handbook neboli elektronická příručka staví svoji
osnovu na jednotlivých komponentech modelu.
Model (Obrázek 3), společně s níže uváděným textem,
je souhrnným výstupem projektu WelDest, který je
postaven na vlastním primárním průzkumu (rozhovory
s klíčovými aktéry, dotazníkové šetření zaměřené
na návštěvníky, národní a mezinárodní focus groups
(diskusní skupiny změřené na dané téma)) a přehled
již existujících výstupů, které byly ve vztahu k tématu
provedeny (sekundární průzkum). WelDest model a
jeho souhrn by měl odpovědět na následující otázky:
•	 Jaká je klíčová nabídka služeb, zdrojů, kompetencí
zaměstnanců a prvků souvisejících se zdravím a
osobní pohodou v destinaci cestovního ruchu,
které ocení jak návštěvníci, tak i místní rezidenti?
•	 Jak lze destinaci cestovního ruchu rozvíjet tak,
aby se z ní stala destinace pro zdraví a pohodu
(dále jen H&WB)?
Názvy uvedené níže (tučně) vycházejí z výzkumu, ale
nejsou viditelné v modelu. Text psaný modrým písmem
vychází přímo z modelu, kde je explicitně uveden,
ostatní text vysvětluje vždy danou oblast modelu.
Rámec modelu je dále rozpracován v kapitolách 4 a 5.
Příslušné zdroje a kvalita
služeb mající vliv na
zvyšování pocitu osobní pohody
(well-being)
Příslušné zdroje (vnější okruh modelu) společně s
kvalitou služeb zlepšující osobní pohodu (elipsa na
pravé straně pod šipkou) tvoří jádro produktu H&WB
destinací. Reputace destinace spočívá zejména na
těchto zdrojích a kvalitě služeb. Na základě výstupů
projektuWelDestbylyzaklíčovézdrojeH&WBdestinace
stanoveny následující:
•	 Příroda, přírodní atraktivity a životní prostředí
•	 Místní kultura
•	 Autentičnost
•	 Reputace destinace
Tyto příslušné zdroje jsou jádrem základních faktorů
vytvářejících komparativní výhodu H&WB destinace.
Vytvářejí základ pro konkurenceschopnost H&WB
destinace. Základní otázkou je rozeznání těchto
zdrojů v destinaci a jejich následné využití, jako
například vytvoření produktu založeného na službách
podporujících zdraví a osobní pohodu. Spotřebitelé
oceňují místní kulturu, dědictví a autenticitu – jinými
slovy opravdovost, jedinečnost, lokální zdroje a tradice,
které jsou použity například v místní gastronomii,
původních léčebných technikách či postupy, aktivity v
přírodě a utváření prostředí. Všichni aktéři v destinaci
by měli být zodpovědní za dlouhodobé udržitelné
využívání těchto autentických zdrojů.
Základ produktu H&WB destinace musí obsahovat
následující:
•	 Široká nabídka kvalitních služeb podporujících
zdraví, osobní pohodu a relaxaci: wellness
a zdravotní léčbu, saunu, bazén, možnosti
venkovních sportovních aktivit stejně jako
sportovních aktivit provozovaných uvnitř a další
možnosti umožňující duševní osvěžení.
Při výběru H&WB destinace spotřebitelé vysoce
oceňují moderní holistickou a širokou nabídku služeb,
které jim umožňují něco dělat pro své zdraví. Zdá se,
že většina respondentů vnímá definici zdraví velmi
široce: vybírají si H&WB dovolenou, která jim může
nabídnout odpočinek, duševní osvěžení a únik od jejich
každodenního stresu. Oceňují zejména bazén a jeho
příslušenství, sauny, venkovní aktivity, jakož i krásu
přírody. Požadavky na lékařské služby jsou zřetelně
menší. Nicméně zdá se, že nabídka lékařských služeb
posiluje obraz destinace jako do určité míry skutečné
H&WB destinace. Pro účely diverzifikace nabízených
služeb musí být identifikována cílová skupina zákazníků
a jejich potřeby. Navíc destinace cestovního ruchu může
4
být uváděna na trh jako H&WB destinace až po dosažení
kritického množství speciálních služeb. Například
lázně mohou často být předními poskytovateli služeb
v H&WB destinaci, ale stejný objem služeb může být
často postaven i na nabídce menších jednotlivých
zařízení. Nabídka služeb veřejného sektoru je také
často nezbytnou součástí kritického množství služeb
potřebných pro H&WB destinace. V každém případě je
třeba usilovat o komplexní nabídku služeb cestovního
ruchu zaměřujícího se na zdraví a osobní pohodu
zákazníků, tedy rovnováhu nabídky služeb zaměřené na
tělo, mysl a duši.
Podpůrné služby cestovního
ruchu
Standardní služby cestovního ruchu nejsou obvykle
brány jako důvod pro výběr H&WB destinace, a z toho
důvodu jsou zde vnímány jako sice nezbytné, nicméně
podpůrné služby.
•	 Kvalitní ubytovací a stravovací služby, doprava a
ostatní podpůrné služby
Většina služeb obsahuje hmotné (např. jídlo, interiér
restaurace) a nehmotné prvky (např. přátelské chování
k zákazníkovi). Z pohledu spokojenosti zákazníka musí
službaobsahovatobaprvky,abysenaplnilozákazníkovo
očekávání. Pro zvýšení spokojenosti zákazníků je
vhodné dodat aspekty podporující osobní pohodu do
těchto služeb. To lze například prostřednictví nabídky
zdravého jídla, což není samo osobě tou atraktivitou,
která by přilákala zákazníka do destinace, avšak při
samotném pobytu je pak oceněna, to je možné i v
případě ubytovacích služeb. Dostupnost destinace a
dopravní služby v místě je faktor, který lehce ovlivňuje
výběr destinace. V problematice dostupnosti je velmi
důležitá spolupráce soukromého a veřejného sektoru.
Souvislý řetězec služeb
zajišťující homogenní zážitek
zákazníka poskytovaným
přátelským a kvalifikovaným
personálem
Obecné dovednosti v pohostinství a specifické odborné
dovednosti v oblasti zdraví a zajišťování služeb ve
vztahu k osobní pohodě neboli well-being tvoří základ
spokojenosti zákazníků. Zákazníci očekávají především
pracovníky, kteří mají sociální dovednosti. To je důležité
zejména v oblasti zdraví, wellness a vytváření osobní
pohody. Tyto služby jsou charakteristické vysokou
mírou kontaktu pracovníka se zákazníkem. Rozeznání
očekávání zákazníka a mezeru v nabídce, komunikační
dovednosti a celková znalost destinace patří mezi
kompetence, které by měly být zdůrazňovány. Všechny
tyto dovednosti je třeba aktualizovat, obnovovat
neustálým vzděláváním na úrovni podniku i destinace.
Mnoho H&WB hostů využívá služeb a infrastrukturu
nabízenou několika společnostmi, organizacemi a
veřejným sektorem jako spolupracujících aktérů uvnitř
destinace. Oceňují řetězec nabídek a ucelený produkt
H&WB cestovního ruchu. Spolupráce mezi různými
aktéry a jakési společné myšlení destinace je nutné.
Aspekt souvislého řetězce služeb je v modelu zobrazen
ve tvaru šipky, tudíž ilustruje proces neustálého rozvoje
směrem k vizi a hodnotám H&WB destinace.
Základní požadavky určující
rozvoj podniků a samotné
destinace
Následující oblasti rozvoje jsou konstantně relevantní
pro každou destinaci cestovního ruchu, která chce
uspět v konkurenčním prostředí:
•	 Udržitelný rozvoj
•	 Pohostinný přístup a atmosféra v destinaci
•	 Orientace na zákazníka
Udržitelný rozvoj zahrnuje tři oblasti: socio-kulturní,
environmentální a ekonomickou, které tvoří
předpoklady pro dlouhodobý úspěch destinace a
podniky, které se v destinaci nacházejí. Pozitivní
postoj místního obyvatelstva k hostům je zásadní při
vytváření příjemné atmosféry. Orientace na zákazníka
by měla být hlavním principem uplatňovaným na všech
stupních – managementu, rozvoje služeb, poskytování
služeb, atd., a to jak na úrovni podniků, tak i na úrovni
destinace. To také v sobě zahrnuje měření a pochopení
5
zákazníkových očekávání a jeho spokojenosti, jako
součást orientace na zákazníka.
Proces destinačního
managementu a rozvoje
destinace
Z pohledu strategického řízení a rozvoje destinace, je
třeba posilovat, rozvíjet a komunikovat kompetenční
výhodu destinace. Jinými slovy se jedná o podporu
významných výhod, služby a kompetencí, které posilují
konkurenceschopnost destinace v makro prostředí.
V modelu je propojen rozvoj destinace s destinačním
managementem, protože existuje jasná potřeba
spolupráce všech aktérů, nebo minimálně potřeba
zajištění informačního toku mezi aktéry zodpovědné
za tvorbu politik, rozvoj destinace, destinačního
managementu a nabídku poskytovaných služeb. Na
obou stupních, destinačního managementu a rozvoje
destinace, je potřeba využívání výstupů výzkumů. Vize,
mise a hodnoty destinace by měly být tvořeny společně
a měly by vést k výběru priorit, stejně jako klíčových
indikátorů v dlouhodobé strategii rozvoje destinace.
Rozvoj destinace je trvalým procesem, proto má v
modelu tvar šipky.
Destinační management pokrývá následující oblasti:
•	 Organizace destinačního management a síťování
na principu PPP
•	 Porozumění konceptu cestovního ruchu
zaměřeného na zdraví a osobní pohodu
návštěvníků a porozumění jeho poptávky
•	 Provozní aktivity
•	 Kvalitní stupeň evaluace a zlepšování
Koordinační orgán cestovního ruchu (např. organizace
destinačního managementu, asociace, či další)
zodpovědný za rozvoj destinace je nezbytný pro úspěch
destinace. Existuje několik možností pro organizaci
řízení destinace. Nicméně, jeho hlavní rolí uvnitř
destinace je koordinace plánovacích aktivit, stejně
jako komunikace a navázání spolupráce mezi aktéry
soukromého a veřejného sektoru.
Existuje několik konceptů a profilů poptávky ve vztahu
k wellness, fitness, alternativní medicíně, celostnímu
přístupu, apod., které vedení destinace musí znát, aby
byla destinace úspěšná v diferenciaci, zacílení a rozvoji
destinačního produktu. Potřeba řízení a koordinace
mezi soukromými a veřejnými subjekty, vzájemná
komunikace a operativní aktivity, jako je řízení a
hodnocení společných prodejních a marketingových
aktivit, úroveň kvality a rozvoj jednotlivých procesů,
jsou důležitými úkoly pro destinační management.
Rozvoj destinace pokrývá následující oblasti:
•	 Systematické strategické plánování destinace za
účasti všech aktérů
•	 Rozvoj značky destinace a její řízení
•	 Regionální plánování a tvorba politik podporující
cestovní ruch zaměřený na zdraví a osobní pohodu
návštěvníka
•	 Kontinuální evaluace, rozvoj infrastruktury a
nabídky služeb
Stálost a spolupráce všech základních aktérů v destinaci
z veřejného sektoru a soukromé sféry je důležitá v
procesu strategického plánování. Tento strategický
proces však potřebuje mít nějakého vlastníka. Nicméně
společná struktura destinace založená na spolupráci
všech aktérů, musí být v destinaci vytvořena například
ve formě pracovní skupiny. Tato skupina se skládá
jak z podniků, organizací, tak i jednotlivců, kteří mají
zájem na rozvoji destinace směrem k H&WB destinaci.
Podpora strategického plánování, systematický sběr a
použití statistických dat na destinační úrovni, sledování
trendů, aktivní účast v různých sítích a sledování změn
v makro prostředí je velmi žádané.
Diferenciace, umísťování a budování destinační značky
jsou základními kameny pro vytváření strategie
destinace. Identita značky H&WB destinace by měla
být budována zdola nahoru a hodnota značky by měla
být vštípena všem aktérům v destinaci. Podpora značky
místním obyvatelstvem je neméně důležitá. Měli
by v ní věřit a žít v souladu s ní. Destinace potřebuje
společnou a jednotnou strategii pro komunikování
značky navenek. Systém poskytování služeb a jeho
nastavení a zejména stupeň kvality služeb by měl být v
6
souladu s identitou značky. Nicméně, vývoj internetu v
posledních letech zásadně změnil branding a marketing
a roste role zákazníků. Oni jsou těmi, kteří se podílejí
na tvorbě značky destinace, a cílem by mělo být, aby se
oni stali jakýmisi ambasadory této značky.
Při rozvoji destinace, musí být brána v potaz i strategie
na vyšší úrovni, plány a rozhodnutí. Dlouhodobý rozvoj
destinace vyžaduje plánování a tvorbu politiky směrem
k udržitelnému rozvoji H&WB destinace. To zahrnuje
interní i externí odborné znalosti, stejně jako zapojení
tvůrců politiky a rezidentů do rozhodovacího procesu
s cílem vytvořit lepší podmínky pro podporu zdraví
a zvýšení kvality života jak pro návštěvníky, tak i pro
místní obyvatele.
Implementace priorit stanovených ve strategii rozvoje
cestovního ruchu musí být monitorována. Osnova
odpovědností, klíčových ukazatelů výkonnosti,
časový rámec, atd. je klíčem k neustálému zlepšování
infrastruktury a nabízených služeb pro udržení
konkurenceschopnosti H&WB destinace. Strategii je
potřeba pravidelně aktualizovat na základě dostupných
aktuálních informací a požadavků na financování
různých rozvojových aktivit v destinaci, které vyžadují
plánování a podporu z různých zdrojů (soukromé zdroje,
veřejné zdroje, kombinace).
Makro prostředí
Následujícíexternífaktoryovlivňujíúspěšnostdestinace
cestovního ruchu:
•	 Společnost
•	 Ekonomika
•	 Politika
•	 Ekologie
•	 Technologie
Makro úroveň ukazuje dvoustranné interakce
H&WB destinace v místním/regionálním/národním/
mezinárodním prostředí, kterému dominují
společenské, ekonomické, politické, ekologické a
technologické aspekty. Změny v makro prostředí je
potřeba pravidelně a systematicky sledovat zejména
pak ve vztahu k destinační úrovni.
Susanna Saari, Senior Lecturer, M.Soc.Sc., Turku University of Applied Sciences |
susanna.saari@turkuamk.fi | www.tuas.fi
Telle Tuominen, Senior Lecturer, MA and M.Sc. (Econ.), Turku University of Applied Sciences |
telle.tuominen@turkuamk.fi | www.tuas.fi
Donna Dvorak, Lecturer, BA in Cultural Anthropology, MA in TESOL and Applied Linguistics,
The Institute of Hospitality Management in Prague | dvorak@vsh.cz | www.vsh.cz/en
Dr. Lucie Plzáková, Lecturer, PhD in System Engineering,
The Institute of Hospitality Management in Prague | plzakova@vsh.cz | www.vsh.cz/en
FH-Prof. Dr. Mag. Kai T. Illing, PhD in Classical and Ancient Studies, FH JOANNEUM University of
Applied Sciences | kai.illing@fh-joanneum.at | www.fh-joanneum.at/igm/en
Mag.(FH) Daniel Binder, Health Management in Tourism, Research Lecturer, FH JOANNEUM
University of Applied Sciences | daniel.binder@fh-joanneum.at | www.fh-joanneum.at/igm/en
Mag. Christian Husak, CEO of CHC, Christian Husak Consulting | office@husak.at | www.husak.at
Dr. Steffen Lange, Head of Bachelor Regional Management, PhD in Marketing, University of
Applied Science in Eberswalde (HNEE) | steffen.lange@hnee.de | www.hnee.de/en
Robert Schmidt, Lecturer, MA in Business, University of Applied Science in Eberswalde (HNEE) |
robert.schmidt@hnee.de | www.hnee.de/en
Seznam autorů
WelDest project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein. Project Nr.: 527775-LLP-1-2012-1-FI-ERASMUS-ECUE
Developing a Competitive Health and Well-Being Destination
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165405.pdf
weldest.blogspot.com

More Related Content

Viewers also liked

2014 01 22_call_for_papers_tuas_final
2014 01 22_call_for_papers_tuas_final2014 01 22_call_for_papers_tuas_final
2014 01 22_call_for_papers_tuas_final
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
From wellness to selfness V.A. Heikkinen
From wellness to selfness V.A. Heikkinen From wellness to selfness V.A. Heikkinen
From wellness to selfness V.A. Heikkinen
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
4 weldest presentation_ahtiainen
4 weldest presentation_ahtiainen4 weldest presentation_ahtiainen
4 weldest presentation_ahtiainen
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Leaflet English
WelDest Leaflet EnglishWelDest Leaflet English
WelDest Leaflet English
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Suomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa Renforss
Suomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa RenforssSuomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa Renforss
Suomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa Renforss
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina TsymbalRussian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism DestinationWelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinationsThe mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
WelDest Project (Erasmus LLP)
 
The future of the spa market – from spas to wellness? Anna Bjurstam
The future of the spa market – from spas to wellness? Anna BjurstamThe future of the spa market – from spas to wellness? Anna Bjurstam
The future of the spa market – from spas to wellness? Anna Bjurstam
WelDest Project (Erasmus LLP)
 

Viewers also liked (19)

2014 01 22_call_for_papers_tuas_final
2014 01 22_call_for_papers_tuas_final2014 01 22_call_for_papers_tuas_final
2014 01 22_call_for_papers_tuas_final
 
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
WelDest Research Methodology Plan 2012 - 2014
 
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
WelDest Consumer Survey document 2012 - 2014
 
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
WelDest Exploitation Plan 2012 - 2014
 
From wellness to selfness V.A. Heikkinen
From wellness to selfness V.A. Heikkinen From wellness to selfness V.A. Heikkinen
From wellness to selfness V.A. Heikkinen
 
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
WelDest Stakeholder Interview Document 2012 - 2014
 
WelDest Leaflet German
WelDest Leaflet GermanWelDest Leaflet German
WelDest Leaflet German
 
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
Greetings from the Global Spa and Wellness Summit 2014 Susanna Saari
 
4 weldest presentation_ahtiainen
4 weldest presentation_ahtiainen4 weldest presentation_ahtiainen
4 weldest presentation_ahtiainen
 
WelDest Leaflet English
WelDest Leaflet EnglishWelDest Leaflet English
WelDest Leaflet English
 
Suomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa Renforss
Suomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa RenforssSuomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa Renforss
Suomen hyvinvointistrategian kehittäminen, Liisa Renforss
 
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
2014 03-20 secondary-rsch_hnee_final
 
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
Overview of wellness tourism in Russia by Nina Tsymbal 2014
 
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
WelDest Dissemination Plan 2012 - 2014
 
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014WelDest Quality Plan 2012 - 2014
WelDest Quality Plan 2012 - 2014
 
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina TsymbalRussian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
Russian wellness tourism - current state, trends and opportunities, Nina Tsymbal
 
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism DestinationWelDest Health and Well-being in Tourism Destination
WelDest Health and Well-being in Tourism Destination
 
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinationsThe mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
The mapping of Finnish health and well-being tourism destinations
 
The future of the spa market – from spas to wellness? Anna Bjurstam
The future of the spa market – from spas to wellness? Anna BjurstamThe future of the spa market – from spas to wellness? Anna Bjurstam
The future of the spa market – from spas to wellness? Anna Bjurstam
 

Similar to WelDest Summary and Framework (in Czech)

Kurz práce s informacemi
Kurz práce s informacemiKurz práce s informacemi
Kurz práce s informacemilvikral
 
Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...
Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...
Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...
PwC Česká republika
 
Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...
Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...
Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...
PwC Česká republika
 
Panel 3 galandrová daniela
Panel 3 galandrová danielaPanel 3 galandrová daniela
Panel 3 galandrová danielaperinova
 
Panel_3 Galandrová Daniela
Panel_3 Galandrová DanielaPanel_3 Galandrová Daniela
Panel_3 Galandrová DanielaAndrosa
 
CareerDaysZS2015FinalOnline
CareerDaysZS2015FinalOnlineCareerDaysZS2015FinalOnline
CareerDaysZS2015FinalOnlineKaterina Koch
 
Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...
Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...
Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...
PwC Česká republika
 
Zpráva o společenské odpovědnosti 2010
Zpráva o společenské odpovědnosti 2010Zpráva o společenské odpovědnosti 2010
Zpráva o společenské odpovědnosti 2010
PwC Česká republika
 
O Accenture | Česká Republika
O Accenture | Česká RepublikaO Accenture | Česká Republika
O Accenture | Česká Republika
accenture
 
Zpráva o společenské odpovědnosti 2011
Zpráva o společenské odpovědnosti 2011Zpráva o společenské odpovědnosti 2011
Zpráva o společenské odpovědnosti 2011
PwC Česká republika
 
Závěrečná zpráva Career DAYS 2017
Závěrečná zpráva Career DAYS 2017Závěrečná zpráva Career DAYS 2017
Závěrečná zpráva Career DAYS 2017
Adam Hotový
 
Oldrich NAVRATIL - profil lektora, kurzy a semináře 2014
Oldrich NAVRATIL -   profil lektora, kurzy a semináře 2014Oldrich NAVRATIL -   profil lektora, kurzy a semináře 2014
Oldrich NAVRATIL - profil lektora, kurzy a semináře 2014
Oldřich NAVRÁTIL
 
Zpráva o společenské odpovědnosti 2012
Zpráva o společenské odpovědnosti 2012Zpráva o společenské odpovědnosti 2012
Zpráva o společenské odpovědnosti 2012
PwC Česká republika
 
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONMarek PAVLÍK
 
Transformace Domova Barevný svět
Transformace Domova Barevný světTransformace Domova Barevný svět
Transformace Domova Barevný svět
ctyrlistek
 
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
Anton Bittner
 
Rozjedte Social Startup Brno 10-2011
Rozjedte Social Startup Brno 10-2011Rozjedte Social Startup Brno 10-2011
Rozjedte Social Startup Brno 10-2011
AdamHazdra
 
01 borský ivan
01 borský ivan01 borský ivan
01 borský ivan
Androsa
 
Záleží nám na vašem úspěchu
Záleží nám na vašem úspěchuZáleží nám na vašem úspěchu
Záleží nám na vašem úspěchu
PwC Česká republika
 

Similar to WelDest Summary and Framework (in Czech) (20)

Kurz práce s informacemi
Kurz práce s informacemiKurz práce s informacemi
Kurz práce s informacemi
 
BHconsult_skládačka
BHconsult_skládačkaBHconsult_skládačka
BHconsult_skládačka
 
Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...
Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...
Zpráva o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční ...
 
Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...
Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...
Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědno...
 
Panel 3 galandrová daniela
Panel 3 galandrová danielaPanel 3 galandrová daniela
Panel 3 galandrová daniela
 
Panel_3 Galandrová Daniela
Panel_3 Galandrová DanielaPanel_3 Galandrová Daniela
Panel_3 Galandrová Daniela
 
CareerDaysZS2015FinalOnline
CareerDaysZS2015FinalOnlineCareerDaysZS2015FinalOnline
CareerDaysZS2015FinalOnline
 
Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...
Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...
Zpráva PwCČeská republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnos...
 
Zpráva o společenské odpovědnosti 2010
Zpráva o společenské odpovědnosti 2010Zpráva o společenské odpovědnosti 2010
Zpráva o společenské odpovědnosti 2010
 
O Accenture | Česká Republika
O Accenture | Česká RepublikaO Accenture | Česká Republika
O Accenture | Česká Republika
 
Zpráva o společenské odpovědnosti 2011
Zpráva o společenské odpovědnosti 2011Zpráva o společenské odpovědnosti 2011
Zpráva o společenské odpovědnosti 2011
 
Závěrečná zpráva Career DAYS 2017
Závěrečná zpráva Career DAYS 2017Závěrečná zpráva Career DAYS 2017
Závěrečná zpráva Career DAYS 2017
 
Oldrich NAVRATIL - profil lektora, kurzy a semináře 2014
Oldrich NAVRATIL -   profil lektora, kurzy a semináře 2014Oldrich NAVRATIL -   profil lektora, kurzy a semináře 2014
Oldrich NAVRATIL - profil lektora, kurzy a semináře 2014
 
Zpráva o společenské odpovědnosti 2012
Zpráva o společenské odpovědnosti 2012Zpráva o společenské odpovědnosti 2012
Zpráva o společenské odpovědnosti 2012
 
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
 
Transformace Domova Barevný svět
Transformace Domova Barevný světTransformace Domova Barevný svět
Transformace Domova Barevný svět
 
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
SAMBA - Jozef Hajkr - 19.11.2015
 
Rozjedte Social Startup Brno 10-2011
Rozjedte Social Startup Brno 10-2011Rozjedte Social Startup Brno 10-2011
Rozjedte Social Startup Brno 10-2011
 
01 borský ivan
01 borský ivan01 borský ivan
01 borský ivan
 
Záleží nám na vašem úspěchu
Záleží nám na vašem úspěchuZáleží nám na vašem úspěchu
Záleží nám na vašem úspěchu
 

WelDest Summary and Framework (in Czech)

  • 2. 2Back to Table of Contents BacktoTableofCaseStudies Back to Table of Figures Reputace destinace Autentičnost Kultura Souvislý řetězec služeb zajišťující homogenní zážitek zákazníka poskytovaným přátelským a kvalifikovaným personálem Pohostinný přístup a atmosféra v destinaci Udržitelnýrozvoj Orientacenazákazníka V I Z E A H O D N O T Y DESTINAČNÍ MANAGEMENT • Organizace destinačního managementu & síťování na principu PPP • Porozumění konceptu turismu zaměřeného na zdraví a osobní pohodu návštěvníka a porozumění po jeho poptávce • Provozní aktivity • Kvalitní stupeň evaluace & zlepšování ROZVOJ DESTINACE • Systematické strategické plánování destinace za účasti všech aktérů • Rozvoj značky destinace& její management • Regionální plánování a tvorba politik podporující turismus zaměřený na zdraví a osobní pohodu návštěvníka • Kontinuální evaluace, rozvoj infrastruktury a nabídky služeb TECHNOLOGIE SPOLEČNOST EKONOMIKA EKOLOGIE POLITIKA Příroda, přírodní atraktivity a životní prostředí VYUŽITÍ VÝZKUMU ZÁVAZNÁ (DLOUHODOBÁ) SPOLUPRÁCE VŠECH AKTÉRŮ Kvalitní služby – ubytování, stravování, doprava Široká nabídka kvalitních služeb podporující zdraví, osobní pohodu a relaxaci: wellness a zdravotní ošetření/léčba, sauna a bazén, sportovní příležitosti venkovní/vnitřní a možnosti psychického osvěžení
  • 3. 3 RÁMEC PRO ROZVOJ DESTINACÍ SOUSTŘEĎUJÍCÍ SE NA PODPORU ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODU (HEALTH AND WELL-BEING) Tato kapitola představuje tzv. Rámcový model WelDest, který byl vytvořen pro podporu porozumění a rozvoje destinací cestovního ruchu zaměřující se na zdraví a osobní pohodu (dále také H&WB destinace). E-handbook neboli elektronická příručka staví svoji osnovu na jednotlivých komponentech modelu. Model (Obrázek 3), společně s níže uváděným textem, je souhrnným výstupem projektu WelDest, který je postaven na vlastním primárním průzkumu (rozhovory s klíčovými aktéry, dotazníkové šetření zaměřené na návštěvníky, národní a mezinárodní focus groups (diskusní skupiny změřené na dané téma)) a přehled již existujících výstupů, které byly ve vztahu k tématu provedeny (sekundární průzkum). WelDest model a jeho souhrn by měl odpovědět na následující otázky: • Jaká je klíčová nabídka služeb, zdrojů, kompetencí zaměstnanců a prvků souvisejících se zdravím a osobní pohodou v destinaci cestovního ruchu, které ocení jak návštěvníci, tak i místní rezidenti? • Jak lze destinaci cestovního ruchu rozvíjet tak, aby se z ní stala destinace pro zdraví a pohodu (dále jen H&WB)? Názvy uvedené níže (tučně) vycházejí z výzkumu, ale nejsou viditelné v modelu. Text psaný modrým písmem vychází přímo z modelu, kde je explicitně uveden, ostatní text vysvětluje vždy danou oblast modelu. Rámec modelu je dále rozpracován v kapitolách 4 a 5. Příslušné zdroje a kvalita služeb mající vliv na zvyšování pocitu osobní pohody (well-being) Příslušné zdroje (vnější okruh modelu) společně s kvalitou služeb zlepšující osobní pohodu (elipsa na pravé straně pod šipkou) tvoří jádro produktu H&WB destinací. Reputace destinace spočívá zejména na těchto zdrojích a kvalitě služeb. Na základě výstupů projektuWelDestbylyzaklíčovézdrojeH&WBdestinace stanoveny následující: • Příroda, přírodní atraktivity a životní prostředí • Místní kultura • Autentičnost • Reputace destinace Tyto příslušné zdroje jsou jádrem základních faktorů vytvářejících komparativní výhodu H&WB destinace. Vytvářejí základ pro konkurenceschopnost H&WB destinace. Základní otázkou je rozeznání těchto zdrojů v destinaci a jejich následné využití, jako například vytvoření produktu založeného na službách podporujících zdraví a osobní pohodu. Spotřebitelé oceňují místní kulturu, dědictví a autenticitu – jinými slovy opravdovost, jedinečnost, lokální zdroje a tradice, které jsou použity například v místní gastronomii, původních léčebných technikách či postupy, aktivity v přírodě a utváření prostředí. Všichni aktéři v destinaci by měli být zodpovědní za dlouhodobé udržitelné využívání těchto autentických zdrojů. Základ produktu H&WB destinace musí obsahovat následující: • Široká nabídka kvalitních služeb podporujících zdraví, osobní pohodu a relaxaci: wellness a zdravotní léčbu, saunu, bazén, možnosti venkovních sportovních aktivit stejně jako sportovních aktivit provozovaných uvnitř a další možnosti umožňující duševní osvěžení. Při výběru H&WB destinace spotřebitelé vysoce oceňují moderní holistickou a širokou nabídku služeb, které jim umožňují něco dělat pro své zdraví. Zdá se, že většina respondentů vnímá definici zdraví velmi široce: vybírají si H&WB dovolenou, která jim může nabídnout odpočinek, duševní osvěžení a únik od jejich každodenního stresu. Oceňují zejména bazén a jeho příslušenství, sauny, venkovní aktivity, jakož i krásu přírody. Požadavky na lékařské služby jsou zřetelně menší. Nicméně zdá se, že nabídka lékařských služeb posiluje obraz destinace jako do určité míry skutečné H&WB destinace. Pro účely diverzifikace nabízených služeb musí být identifikována cílová skupina zákazníků a jejich potřeby. Navíc destinace cestovního ruchu může
  • 4. 4 být uváděna na trh jako H&WB destinace až po dosažení kritického množství speciálních služeb. Například lázně mohou často být předními poskytovateli služeb v H&WB destinaci, ale stejný objem služeb může být často postaven i na nabídce menších jednotlivých zařízení. Nabídka služeb veřejného sektoru je také často nezbytnou součástí kritického množství služeb potřebných pro H&WB destinace. V každém případě je třeba usilovat o komplexní nabídku služeb cestovního ruchu zaměřujícího se na zdraví a osobní pohodu zákazníků, tedy rovnováhu nabídky služeb zaměřené na tělo, mysl a duši. Podpůrné služby cestovního ruchu Standardní služby cestovního ruchu nejsou obvykle brány jako důvod pro výběr H&WB destinace, a z toho důvodu jsou zde vnímány jako sice nezbytné, nicméně podpůrné služby. • Kvalitní ubytovací a stravovací služby, doprava a ostatní podpůrné služby Většina služeb obsahuje hmotné (např. jídlo, interiér restaurace) a nehmotné prvky (např. přátelské chování k zákazníkovi). Z pohledu spokojenosti zákazníka musí službaobsahovatobaprvky,abysenaplnilozákazníkovo očekávání. Pro zvýšení spokojenosti zákazníků je vhodné dodat aspekty podporující osobní pohodu do těchto služeb. To lze například prostřednictví nabídky zdravého jídla, což není samo osobě tou atraktivitou, která by přilákala zákazníka do destinace, avšak při samotném pobytu je pak oceněna, to je možné i v případě ubytovacích služeb. Dostupnost destinace a dopravní služby v místě je faktor, který lehce ovlivňuje výběr destinace. V problematice dostupnosti je velmi důležitá spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Souvislý řetězec služeb zajišťující homogenní zážitek zákazníka poskytovaným přátelským a kvalifikovaným personálem Obecné dovednosti v pohostinství a specifické odborné dovednosti v oblasti zdraví a zajišťování služeb ve vztahu k osobní pohodě neboli well-being tvoří základ spokojenosti zákazníků. Zákazníci očekávají především pracovníky, kteří mají sociální dovednosti. To je důležité zejména v oblasti zdraví, wellness a vytváření osobní pohody. Tyto služby jsou charakteristické vysokou mírou kontaktu pracovníka se zákazníkem. Rozeznání očekávání zákazníka a mezeru v nabídce, komunikační dovednosti a celková znalost destinace patří mezi kompetence, které by měly být zdůrazňovány. Všechny tyto dovednosti je třeba aktualizovat, obnovovat neustálým vzděláváním na úrovni podniku i destinace. Mnoho H&WB hostů využívá služeb a infrastrukturu nabízenou několika společnostmi, organizacemi a veřejným sektorem jako spolupracujících aktérů uvnitř destinace. Oceňují řetězec nabídek a ucelený produkt H&WB cestovního ruchu. Spolupráce mezi různými aktéry a jakési společné myšlení destinace je nutné. Aspekt souvislého řetězce služeb je v modelu zobrazen ve tvaru šipky, tudíž ilustruje proces neustálého rozvoje směrem k vizi a hodnotám H&WB destinace. Základní požadavky určující rozvoj podniků a samotné destinace Následující oblasti rozvoje jsou konstantně relevantní pro každou destinaci cestovního ruchu, která chce uspět v konkurenčním prostředí: • Udržitelný rozvoj • Pohostinný přístup a atmosféra v destinaci • Orientace na zákazníka Udržitelný rozvoj zahrnuje tři oblasti: socio-kulturní, environmentální a ekonomickou, které tvoří předpoklady pro dlouhodobý úspěch destinace a podniky, které se v destinaci nacházejí. Pozitivní postoj místního obyvatelstva k hostům je zásadní při vytváření příjemné atmosféry. Orientace na zákazníka by měla být hlavním principem uplatňovaným na všech stupních – managementu, rozvoje služeb, poskytování služeb, atd., a to jak na úrovni podniků, tak i na úrovni destinace. To také v sobě zahrnuje měření a pochopení
  • 5. 5 zákazníkových očekávání a jeho spokojenosti, jako součást orientace na zákazníka. Proces destinačního managementu a rozvoje destinace Z pohledu strategického řízení a rozvoje destinace, je třeba posilovat, rozvíjet a komunikovat kompetenční výhodu destinace. Jinými slovy se jedná o podporu významných výhod, služby a kompetencí, které posilují konkurenceschopnost destinace v makro prostředí. V modelu je propojen rozvoj destinace s destinačním managementem, protože existuje jasná potřeba spolupráce všech aktérů, nebo minimálně potřeba zajištění informačního toku mezi aktéry zodpovědné za tvorbu politik, rozvoj destinace, destinačního managementu a nabídku poskytovaných služeb. Na obou stupních, destinačního managementu a rozvoje destinace, je potřeba využívání výstupů výzkumů. Vize, mise a hodnoty destinace by měly být tvořeny společně a měly by vést k výběru priorit, stejně jako klíčových indikátorů v dlouhodobé strategii rozvoje destinace. Rozvoj destinace je trvalým procesem, proto má v modelu tvar šipky. Destinační management pokrývá následující oblasti: • Organizace destinačního management a síťování na principu PPP • Porozumění konceptu cestovního ruchu zaměřeného na zdraví a osobní pohodu návštěvníků a porozumění jeho poptávky • Provozní aktivity • Kvalitní stupeň evaluace a zlepšování Koordinační orgán cestovního ruchu (např. organizace destinačního managementu, asociace, či další) zodpovědný za rozvoj destinace je nezbytný pro úspěch destinace. Existuje několik možností pro organizaci řízení destinace. Nicméně, jeho hlavní rolí uvnitř destinace je koordinace plánovacích aktivit, stejně jako komunikace a navázání spolupráce mezi aktéry soukromého a veřejného sektoru. Existuje několik konceptů a profilů poptávky ve vztahu k wellness, fitness, alternativní medicíně, celostnímu přístupu, apod., které vedení destinace musí znát, aby byla destinace úspěšná v diferenciaci, zacílení a rozvoji destinačního produktu. Potřeba řízení a koordinace mezi soukromými a veřejnými subjekty, vzájemná komunikace a operativní aktivity, jako je řízení a hodnocení společných prodejních a marketingových aktivit, úroveň kvality a rozvoj jednotlivých procesů, jsou důležitými úkoly pro destinační management. Rozvoj destinace pokrývá následující oblasti: • Systematické strategické plánování destinace za účasti všech aktérů • Rozvoj značky destinace a její řízení • Regionální plánování a tvorba politik podporující cestovní ruch zaměřený na zdraví a osobní pohodu návštěvníka • Kontinuální evaluace, rozvoj infrastruktury a nabídky služeb Stálost a spolupráce všech základních aktérů v destinaci z veřejného sektoru a soukromé sféry je důležitá v procesu strategického plánování. Tento strategický proces však potřebuje mít nějakého vlastníka. Nicméně společná struktura destinace založená na spolupráci všech aktérů, musí být v destinaci vytvořena například ve formě pracovní skupiny. Tato skupina se skládá jak z podniků, organizací, tak i jednotlivců, kteří mají zájem na rozvoji destinace směrem k H&WB destinaci. Podpora strategického plánování, systematický sběr a použití statistických dat na destinační úrovni, sledování trendů, aktivní účast v různých sítích a sledování změn v makro prostředí je velmi žádané. Diferenciace, umísťování a budování destinační značky jsou základními kameny pro vytváření strategie destinace. Identita značky H&WB destinace by měla být budována zdola nahoru a hodnota značky by měla být vštípena všem aktérům v destinaci. Podpora značky místním obyvatelstvem je neméně důležitá. Měli by v ní věřit a žít v souladu s ní. Destinace potřebuje společnou a jednotnou strategii pro komunikování značky navenek. Systém poskytování služeb a jeho nastavení a zejména stupeň kvality služeb by měl být v
  • 6. 6 souladu s identitou značky. Nicméně, vývoj internetu v posledních letech zásadně změnil branding a marketing a roste role zákazníků. Oni jsou těmi, kteří se podílejí na tvorbě značky destinace, a cílem by mělo být, aby se oni stali jakýmisi ambasadory této značky. Při rozvoji destinace, musí být brána v potaz i strategie na vyšší úrovni, plány a rozhodnutí. Dlouhodobý rozvoj destinace vyžaduje plánování a tvorbu politiky směrem k udržitelnému rozvoji H&WB destinace. To zahrnuje interní i externí odborné znalosti, stejně jako zapojení tvůrců politiky a rezidentů do rozhodovacího procesu s cílem vytvořit lepší podmínky pro podporu zdraví a zvýšení kvality života jak pro návštěvníky, tak i pro místní obyvatele. Implementace priorit stanovených ve strategii rozvoje cestovního ruchu musí být monitorována. Osnova odpovědností, klíčových ukazatelů výkonnosti, časový rámec, atd. je klíčem k neustálému zlepšování infrastruktury a nabízených služeb pro udržení konkurenceschopnosti H&WB destinace. Strategii je potřeba pravidelně aktualizovat na základě dostupných aktuálních informací a požadavků na financování různých rozvojových aktivit v destinaci, které vyžadují plánování a podporu z různých zdrojů (soukromé zdroje, veřejné zdroje, kombinace). Makro prostředí Následujícíexternífaktoryovlivňujíúspěšnostdestinace cestovního ruchu: • Společnost • Ekonomika • Politika • Ekologie • Technologie Makro úroveň ukazuje dvoustranné interakce H&WB destinace v místním/regionálním/národním/ mezinárodním prostředí, kterému dominují společenské, ekonomické, politické, ekologické a technologické aspekty. Změny v makro prostředí je potřeba pravidelně a systematicky sledovat zejména pak ve vztahu k destinační úrovni.
  • 7. Susanna Saari, Senior Lecturer, M.Soc.Sc., Turku University of Applied Sciences | susanna.saari@turkuamk.fi | www.tuas.fi Telle Tuominen, Senior Lecturer, MA and M.Sc. (Econ.), Turku University of Applied Sciences | telle.tuominen@turkuamk.fi | www.tuas.fi Donna Dvorak, Lecturer, BA in Cultural Anthropology, MA in TESOL and Applied Linguistics, The Institute of Hospitality Management in Prague | dvorak@vsh.cz | www.vsh.cz/en Dr. Lucie Plzáková, Lecturer, PhD in System Engineering, The Institute of Hospitality Management in Prague | plzakova@vsh.cz | www.vsh.cz/en FH-Prof. Dr. Mag. Kai T. Illing, PhD in Classical and Ancient Studies, FH JOANNEUM University of Applied Sciences | kai.illing@fh-joanneum.at | www.fh-joanneum.at/igm/en Mag.(FH) Daniel Binder, Health Management in Tourism, Research Lecturer, FH JOANNEUM University of Applied Sciences | daniel.binder@fh-joanneum.at | www.fh-joanneum.at/igm/en Mag. Christian Husak, CEO of CHC, Christian Husak Consulting | office@husak.at | www.husak.at Dr. Steffen Lange, Head of Bachelor Regional Management, PhD in Marketing, University of Applied Science in Eberswalde (HNEE) | steffen.lange@hnee.de | www.hnee.de/en Robert Schmidt, Lecturer, MA in Business, University of Applied Science in Eberswalde (HNEE) | robert.schmidt@hnee.de | www.hnee.de/en Seznam autorů WelDest project has been funded with support from the European Commission. This report reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Nr.: 527775-LLP-1-2012-1-FI-ERASMUS-ECUE Developing a Competitive Health and Well-Being Destination http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522165405.pdf weldest.blogspot.com