SlideShare a Scribd company logo
Avtal om hyra
Avtal om köp
Avtal om service
DokumentgruppenIT i Västerås AB säljertill ovanstående köpare – medvillkorangivna på denna ochomstående sida ochi bifogat prisblad– nedanangivenutrustning.
Märke / Modell
Klick Svv: Klick Färg: Antal Övrigt:
Fraktavgift Hyra per månad:
Tillkommer
Avtalsperiod i månader:
Fakturaformat:
PDF-faktura
Toner & mätaravläsning:
Automatiskt
Installationsavgift
Tillkommer
Kr per skannad sida: Bunden Volym S/V per mån:
Västerås 2023.01.
Serviceavgift:
Ingår
Kr per FÄRG Överkopia:
Leveransdatum
Enligt ök
Postnummer
Underskrifter
Västerås 2023.01.
Kund företagsnamn
Namnförtydligande
Christofer Udd
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnteckning
Organisationsnr
Leveransadress
Faktureringsuppgifter Leveransuppgifter
Ort
Kundnamn
Organisationsnr
Postnummer
Ort
Adress
Kundnamn
Kontaktperson - Installation & leverans
Ingående S/V kopior per mån:
Bunden Volym FÄRG per mån:
Kontakt
E-postadress
Faktureringsadress/ PDF Faktura
Telefon
Telefon
Vid serviceavtal
Ort och datum
Kr per S/V Överkopia:
Benämning
Serviceavtal
Särskilda villkor
Ingående FÄRG kopior per mån:
Debiteringsperiod:
Kvartal
Inklusive toner
Dessa villkor ska ägatillämpning vid avtal om köp och service mellan kunden och Dokumentgruppen IT i Västerås AB, i detta avtal kallat DGIT. Utöver de allmänna bestämmelserna
ip.1 skall särskilda bestämmelser för köp ip.2, för service ip.3 och 4 äga tillämpning. Kunden äger rätt för att finansiera sitt köp överlåta utrustningen till ett finansieringsföretag.
Villkoren i detta avtal jämte bilagor skall ändock gälla, mellan DGIT och kunden i efter överlåtelsen tillämpliga delar. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit varsitt.
Dokumentgruppen i Västerås AB
LEVERANSVILLKOR
1. Allmänna bestämmelser
1.1. Pris, betalning
Priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och andra skatter och pålagor. Inträffar
prishöjning, valutaförändring, höjning av skatt eller annan oförutsebar prispåverkande
händelse, äger DGIT rätt att höja priset, varvid kunden alltjämt skall vara bunden vid
avtalet. Betalning skall vara DGIT tillhanda vid köp inom 20 dagar och vid service inom
10 dagar räknat från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålränta med
en räntesats motsvarande Stiboräntan per 90 dagar med tillägg av tio (10)
procentenheter. Vid betalningsdröjsmål enligt detta eller annat avtal mellan Kunden
och DGIT äger DGIT rätt att innehålla leverans eller del därav. Är Kunden i dröjsmål med
betalning mer än 30 dagar efter det att DGIT anmodat Kunden att betala förfallet belopp,
får DGIT genom skriftligt avtal häva avtalet helt eller delvis.
1.2. Kundens solvens
Om Kunden är föremål för betalningsanmärkning, försatt i konkurs, inlett ackord,
inställt sina betalningar eller eljest kan antas vara på sådant obestånd att köpeskillin
eller avgift ej rätteligen kan erläggas eller finns det eljest starka skäl att anta att
Kunden inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser äger DGIT rätt att
innehålla leverans eller avvakta åtgärd tills betryggande säkerhet ställeseller häva
avtalet helt eller delvis. Vid hävning av köp skall kunden bl a erlägga belopp
motsvarande hyra och andra avgifter fram till den dag utrustningen återtagits av DGIT.
1.3. Ansvarsbegränsning
Undantag från leverantörens reparations- och serviceskyldighet.
DGIT skall ersättas för reparationer av skador och service avseende fel, som
orsakats av annan än leverantören, t ex åverkan, störningar i strömkällan, försummelse
att följa anvisningar för lokaler eller utrustningens handhavande. Om annat ej anges ingå
inte printcontroller, fax- och scanningmodul i serviceavtalet.
1.4. Force majeure
DGIT är befriad från påföljd av underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta
avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges neda
och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet av i rätt tid därav.
Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner,
knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning,
arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse
eller därmed jämställde omständigheter samt fel eller försening av leverans från
underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Om DGITs fullgörande av viss
förpliktelse försenas med mer än 3 månader p g a befriande omständigheter äger Kunden,
utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet.
2. Särskilda bestämmelser köp
2.1. Förberedelse och installation
Kunden ombesörjer installation av utrustningen om annat ej överenskommits. Om DGIT
skall utföra installationen skall Kunden utföra erforderliga förberedelser för
installationen. I de fall maskinen skall kopplas in i nätverk/ dator anvarar kunden för
att en backup görs innan installationen från DGIT. DGIT är senast under installationen
berättigad att utan föregående underrättelse till Kunden företa detaljförändringar
konstruktionen som förbättrar utrustningen och som inte innebär olägenhet för
Kunden.
2.2. Leveransoch frakt kostnad
Leverans sker från DGITs lager DGIT ombesörjer för Kundensräkning och på Kundens
risk och bekostnad transport av utrustningen och förbrukningsmaterial. För samtliga
leveranser debiteras fraktkostnad och expeditionsavgift.
2.3. Äganderätt förbehåll och återtagande valutaförändringar.
DGIT förbehåller sig äganderätten till den sålda utrustningen till dess Kunden till fullo
betalt köpeskillingen. Om Kunden inte fullgör sin del i avtalet har därför DGIT rätt att
återta utrustningen. Intill dess äganderätten övergått till Kunden förbinder sig Kunden
att väl vårda utrustningen, att ej utan skriftligt medgivande av DGIT vidtaga ändringar
på utrustningen samt att hålla utrustningen fullt försäkrad.
2.4. Ansvar för fel
DGIT åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa fel på utrustningen som påtalatsav Kunden inom
6 månader från leveransdagen. Vid köp av begagnad utrustning ansvaras för fel som
påtalats inom 3 månader från leveransdagen. Kunden skall anmäla fel till DGIT inom
skälig tid efter det att han märkt felet. Kunden skall ange och vid behov visa hur
yttrat sig. Ansvar för fel gäller inte om fel orsakats genom normal förslitning,
olyckshändelse, vårdslöshet, användning av felaktigt förbrukningsmaterial eller
felaktig användning av utrustningen.
När utrustningen är svår att flytta skall felavhjälpande ske hos Kunden under DGIT
ordinarie arbetstid. I övriga fall skall felavhjälpande ske hos DGIT eller av denna
serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden
risken för denna.
Har Kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som DGIT svarar för skall
Kunden ersätta DGIT enligt DGIT vid varje tid gällande prislista för utförd tjänst. Om
DGIT inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver får kunden
skriftligen ge DGIT slutlig och skälig frist för avhjälpandet. Är felet inte avhjälpt när
fristen gått ut har Kunden rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot felet. Är felet
av väsentlig betydelse för Kunden och har DGIT insett eller bort inse detta har
rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till DGIT häva avtalet såvitt
avser felaktig utrustning. Vid förändringar i Kundens dator / nätverk som föranleder
serviceinsats från DGIT deb gällande timtaxa. Vid hävning har kunden rätt till
skadestånd, dock endast för direkt förlust. DGIT ansvarar för fel enligt § 18 köplagen –
marknadsföringsansvar – är begränsat till sådant fel som består i att utrustningen inte
överensstämmer med skriftliga uppgifter om egenskaper eller användning som DGIT
lämnat vid marknadsföringen och som kan ha inverkat på köpet.
2.5. Om leveransförseningen beroende på DGIT eller något förhållande DGIT
svarar för pågår i mer än 60 dagar och är av väsentlig betydelse för Kunden samt DGIT
bort inse detta, äger Kunden genom skriftligt meddelande till DGIT häva avtalet såvitt
avser försenad utrustning. Vid hävning har kunden rätt till skadestånd.
3. Särskilda bestämmelser Service
3.1. Service allmänt.
DGIT garanterar tillgång till service och reservdelar för nya maskinprodukter under 5 år.
Service utförs till DGIT vid varje tid gällande regler och priser.
3.2. Ansvar för service
DGIT ansvar omfattar endast krav som framställts inom skälig tid efter att bristen i
servicearbetet uppmärksammas, dock senast 3 månader från tidpunkten då servicen
utfördes.
Har DGIT inte utfört sina skyldigheter enligt detta avtal och påverkasKundens
användning av utrustningen härav i mer än ringa omfattning får Kunden skriftligen ge
DGIT slutlig och skälig frist för avhjälpandet. Är bristen inte avhjälpt då fristen gått ut
har Kunden rätt att för den tid bristen i åtagandet föreligger erhålla nedsättning med
den del av serviceavgiften som hänfört sig till utrustningen. Kravet på nedsättning
skall ha framförts senast en månad efter utgången av den period för vilken ersättning
begärs.
Är bristen av väsentlig betydelse för Kunden och har DGIT insett eller bort inse detta
har Kunden rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till DGIT häva
avtalet såvitt avser den berörda utrustningen. Vid hävning har Kunden rätt till
skadestånd, dock endast vid direktförlust.
DGIT ansvar för service är begränsat till vad som anges ovan. Kunden kan inte rikta
andra anspråk mot DGIT med anledning av brister i servicearbetet.
4. Serviceavtal
4.1. DGIT utför på nedan angivna villkor enl. bilaga service på utrustningen.
Service utförs av DGIT i Kundens lokaler under DGIT normala kontorstid om ej annat
överenskommits. Förutsättning för serviceavtaletsgällande är att Kunden anlitar DGIT
för underhåll (teknisk support, toner och reservdelar). Toner / häftklammer ingår i
avtalet om så anges under särskilda villkor.
I DGIT åtagande avseende serviceavtal ingår inte skötsel av utrustningen som skall
utföras av Kunden enligt DGIT operatörsanvisningar och instruktionsbok. Ej heller
omfattar serviceåtagandet reparation av fel eller skador, som orsakats av
olyckshändelse, vårdslöshet, felaktig användning av utrustningen samt användning av
material som ej har godkänts av DGIT , serviceåtgärder som föranleds av annan än av
DGIT utförd service eller reparation, arbete med elektriska installationer utanför
utrustningen samt tillkopplingar eller annan utrustning som ej tillhandahållits av DGIT.
4.2. Priser
Angivna kopiepriser kan av leverantören ändras en gång per år och anpassas till
Statistiska Centralbyråns redovisade index och/eller allmänt ökade kostnader.
Kopiekostnader på avtal tecknade för en period mellan 36 och 60 månader kan efter
avtalsperiodens utgång ändras så de överensstämmer med leverantörens normalt
gällande prislista. Dock kan avgifterna 30 dagar efter skriftligt meddelande ändras
under löpande avtalsperiod, då ändring förorsakats av materialkostnads- och/eller
valutaförändringar.
4.3 Kundens åtaganden
Kunden skall i samråd med DGIT utse en operatör som ansvara för utrustningens
skötsel. Innan omplacering / flyttning av utrustningen sker skall Kunden kontakta
DGIT. Kunden skall sköta utrustningen i enlighet med DGITs operatörshandsvisningar
maskinens instruktionsbok. Förbrukningsmaterial och övriga tillbehör skall vara
godkända av DGIT.
4.4 Giltighetstid
Uppsägning av serviceavtalet skall vara skriftligt och DGIT tillhanda senast tre månader
innan avtalets utgång. För varje gång sådant meddelande uteblir förlängs avtalet med
ett år.
4.5 Kopiatorer – särskilda villkor.
Kunden skall varje sista arbetsdag i månaden / kvartalet/ år till DGIT insända rapportkort
med uppgift om utrustningens mätarställning. Om korrekt ifyllda rapporter ej inkommer
till DGIT inom angiven tid äger DGIT debitera kunden ett belopp som motsvarar
uppskattad månadsvolym av kopior multiplicerat med vid för tillfället gällande
kopiepriser. Vid uppsägning av serviceavtal skall mätarställningen skriftligen
meddelas DGIT den dag som avtalet upphör att gälla.
4.6 Omplacering och ändring av utrustningen.
Avser kunden att omplacera utrustningen skall DGIT i förväg skriftligen underrättas om
de åtgärder som avses. Om omplaceringen medför ökade servicekostnader skall DGIT
kompenseras härför eller äga rätt till jämkade servicevillkor. Detsamma skall gälla för
sådana ändringar eller uppgraderingar av utrustningen som gjorts på Kundens
särskilda beställning och som medför ökade servicekostnader.

More Related Content

Featured

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 

Featured (20)

AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 

Test.pdf

  • 1. Avtal om hyra Avtal om köp Avtal om service DokumentgruppenIT i Västerås AB säljertill ovanstående köpare – medvillkorangivna på denna ochomstående sida ochi bifogat prisblad– nedanangivenutrustning. Märke / Modell Klick Svv: Klick Färg: Antal Övrigt: Fraktavgift Hyra per månad: Tillkommer Avtalsperiod i månader: Fakturaformat: PDF-faktura Toner & mätaravläsning: Automatiskt Installationsavgift Tillkommer Kr per skannad sida: Bunden Volym S/V per mån: Västerås 2023.01. Serviceavgift: Ingår Kr per FÄRG Överkopia: Leveransdatum Enligt ök Postnummer Underskrifter Västerås 2023.01. Kund företagsnamn Namnförtydligande Christofer Udd Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Namnteckning Organisationsnr Leveransadress Faktureringsuppgifter Leveransuppgifter Ort Kundnamn Organisationsnr Postnummer Ort Adress Kundnamn Kontaktperson - Installation & leverans Ingående S/V kopior per mån: Bunden Volym FÄRG per mån: Kontakt E-postadress Faktureringsadress/ PDF Faktura Telefon Telefon Vid serviceavtal Ort och datum Kr per S/V Överkopia: Benämning Serviceavtal Särskilda villkor Ingående FÄRG kopior per mån: Debiteringsperiod: Kvartal Inklusive toner Dessa villkor ska ägatillämpning vid avtal om köp och service mellan kunden och Dokumentgruppen IT i Västerås AB, i detta avtal kallat DGIT. Utöver de allmänna bestämmelserna ip.1 skall särskilda bestämmelser för köp ip.2, för service ip.3 och 4 äga tillämpning. Kunden äger rätt för att finansiera sitt köp överlåta utrustningen till ett finansieringsföretag. Villkoren i detta avtal jämte bilagor skall ändock gälla, mellan DGIT och kunden i efter överlåtelsen tillämpliga delar. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit varsitt. Dokumentgruppen i Västerås AB
  • 2. LEVERANSVILLKOR 1. Allmänna bestämmelser 1.1. Pris, betalning Priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och andra skatter och pålagor. Inträffar prishöjning, valutaförändring, höjning av skatt eller annan oförutsebar prispåverkande händelse, äger DGIT rätt att höja priset, varvid kunden alltjämt skall vara bunden vid avtalet. Betalning skall vara DGIT tillhanda vid köp inom 20 dagar och vid service inom 10 dagar räknat från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålränta med en räntesats motsvarande Stiboräntan per 90 dagar med tillägg av tio (10) procentenheter. Vid betalningsdröjsmål enligt detta eller annat avtal mellan Kunden och DGIT äger DGIT rätt att innehålla leverans eller del därav. Är Kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att DGIT anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får DGIT genom skriftligt avtal häva avtalet helt eller delvis. 1.2. Kundens solvens Om Kunden är föremål för betalningsanmärkning, försatt i konkurs, inlett ackord, inställt sina betalningar eller eljest kan antas vara på sådant obestånd att köpeskillin eller avgift ej rätteligen kan erläggas eller finns det eljest starka skäl att anta att Kunden inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser äger DGIT rätt att innehålla leverans eller avvakta åtgärd tills betryggande säkerhet ställeseller häva avtalet helt eller delvis. Vid hävning av köp skall kunden bl a erlägga belopp motsvarande hyra och andra avgifter fram till den dag utrustningen återtagits av DGIT. 1.3. Ansvarsbegränsning Undantag från leverantörens reparations- och serviceskyldighet. DGIT skall ersättas för reparationer av skador och service avseende fel, som orsakats av annan än leverantören, t ex åverkan, störningar i strömkällan, försummelse att följa anvisningar för lokaler eller utrustningens handhavande. Om annat ej anges ingå inte printcontroller, fax- och scanningmodul i serviceavtalet. 1.4. Force majeure DGIT är befriad från påföljd av underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges neda och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet av i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställde omständigheter samt fel eller försening av leverans från underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Om DGITs fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än 3 månader p g a befriande omständigheter äger Kunden, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 2. Särskilda bestämmelser köp 2.1. Förberedelse och installation Kunden ombesörjer installation av utrustningen om annat ej överenskommits. Om DGIT skall utföra installationen skall Kunden utföra erforderliga förberedelser för installationen. I de fall maskinen skall kopplas in i nätverk/ dator anvarar kunden för att en backup görs innan installationen från DGIT. DGIT är senast under installationen berättigad att utan föregående underrättelse till Kunden företa detaljförändringar konstruktionen som förbättrar utrustningen och som inte innebär olägenhet för Kunden. 2.2. Leveransoch frakt kostnad Leverans sker från DGITs lager DGIT ombesörjer för Kundensräkning och på Kundens risk och bekostnad transport av utrustningen och förbrukningsmaterial. För samtliga leveranser debiteras fraktkostnad och expeditionsavgift. 2.3. Äganderätt förbehåll och återtagande valutaförändringar. DGIT förbehåller sig äganderätten till den sålda utrustningen till dess Kunden till fullo betalt köpeskillingen. Om Kunden inte fullgör sin del i avtalet har därför DGIT rätt att återta utrustningen. Intill dess äganderätten övergått till Kunden förbinder sig Kunden att väl vårda utrustningen, att ej utan skriftligt medgivande av DGIT vidtaga ändringar på utrustningen samt att hålla utrustningen fullt försäkrad. 2.4. Ansvar för fel DGIT åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa fel på utrustningen som påtalatsav Kunden inom 6 månader från leveransdagen. Vid köp av begagnad utrustning ansvaras för fel som påtalats inom 3 månader från leveransdagen. Kunden skall anmäla fel till DGIT inom skälig tid efter det att han märkt felet. Kunden skall ange och vid behov visa hur yttrat sig. Ansvar för fel gäller inte om fel orsakats genom normal förslitning, olyckshändelse, vårdslöshet, användning av felaktigt förbrukningsmaterial eller felaktig användning av utrustningen. När utrustningen är svår att flytta skall felavhjälpande ske hos Kunden under DGIT ordinarie arbetstid. I övriga fall skall felavhjälpande ske hos DGIT eller av denna serviceställe i Sverige. Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden risken för denna. Har Kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som DGIT svarar för skall Kunden ersätta DGIT enligt DGIT vid varje tid gällande prislista för utförd tjänst. Om DGIT inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver får kunden skriftligen ge DGIT slutlig och skälig frist för avhjälpandet. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har Kunden rätt till sådant avdrag på priset som svarar mot felet. Är felet av väsentlig betydelse för Kunden och har DGIT insett eller bort inse detta har rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till DGIT häva avtalet såvitt avser felaktig utrustning. Vid förändringar i Kundens dator / nätverk som föranleder serviceinsats från DGIT deb gällande timtaxa. Vid hävning har kunden rätt till skadestånd, dock endast för direkt förlust. DGIT ansvarar för fel enligt § 18 köplagen – marknadsföringsansvar – är begränsat till sådant fel som består i att utrustningen inte överensstämmer med skriftliga uppgifter om egenskaper eller användning som DGIT lämnat vid marknadsföringen och som kan ha inverkat på köpet. 2.5. Om leveransförseningen beroende på DGIT eller något förhållande DGIT svarar för pågår i mer än 60 dagar och är av väsentlig betydelse för Kunden samt DGIT bort inse detta, äger Kunden genom skriftligt meddelande till DGIT häva avtalet såvitt avser försenad utrustning. Vid hävning har kunden rätt till skadestånd. 3. Särskilda bestämmelser Service 3.1. Service allmänt. DGIT garanterar tillgång till service och reservdelar för nya maskinprodukter under 5 år. Service utförs till DGIT vid varje tid gällande regler och priser. 3.2. Ansvar för service DGIT ansvar omfattar endast krav som framställts inom skälig tid efter att bristen i servicearbetet uppmärksammas, dock senast 3 månader från tidpunkten då servicen utfördes. Har DGIT inte utfört sina skyldigheter enligt detta avtal och påverkasKundens användning av utrustningen härav i mer än ringa omfattning får Kunden skriftligen ge DGIT slutlig och skälig frist för avhjälpandet. Är bristen inte avhjälpt då fristen gått ut har Kunden rätt att för den tid bristen i åtagandet föreligger erhålla nedsättning med den del av serviceavgiften som hänfört sig till utrustningen. Kravet på nedsättning skall ha framförts senast en månad efter utgången av den period för vilken ersättning begärs. Är bristen av väsentlig betydelse för Kunden och har DGIT insett eller bort inse detta har Kunden rätt att efter fristens utgång genom skriftligt meddelande till DGIT häva avtalet såvitt avser den berörda utrustningen. Vid hävning har Kunden rätt till skadestånd, dock endast vid direktförlust. DGIT ansvar för service är begränsat till vad som anges ovan. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot DGIT med anledning av brister i servicearbetet. 4. Serviceavtal 4.1. DGIT utför på nedan angivna villkor enl. bilaga service på utrustningen. Service utförs av DGIT i Kundens lokaler under DGIT normala kontorstid om ej annat överenskommits. Förutsättning för serviceavtaletsgällande är att Kunden anlitar DGIT för underhåll (teknisk support, toner och reservdelar). Toner / häftklammer ingår i avtalet om så anges under särskilda villkor. I DGIT åtagande avseende serviceavtal ingår inte skötsel av utrustningen som skall utföras av Kunden enligt DGIT operatörsanvisningar och instruktionsbok. Ej heller omfattar serviceåtagandet reparation av fel eller skador, som orsakats av olyckshändelse, vårdslöshet, felaktig användning av utrustningen samt användning av material som ej har godkänts av DGIT , serviceåtgärder som föranleds av annan än av DGIT utförd service eller reparation, arbete med elektriska installationer utanför utrustningen samt tillkopplingar eller annan utrustning som ej tillhandahållits av DGIT. 4.2. Priser Angivna kopiepriser kan av leverantören ändras en gång per år och anpassas till Statistiska Centralbyråns redovisade index och/eller allmänt ökade kostnader. Kopiekostnader på avtal tecknade för en period mellan 36 och 60 månader kan efter avtalsperiodens utgång ändras så de överensstämmer med leverantörens normalt gällande prislista. Dock kan avgifterna 30 dagar efter skriftligt meddelande ändras under löpande avtalsperiod, då ändring förorsakats av materialkostnads- och/eller valutaförändringar. 4.3 Kundens åtaganden Kunden skall i samråd med DGIT utse en operatör som ansvara för utrustningens skötsel. Innan omplacering / flyttning av utrustningen sker skall Kunden kontakta DGIT. Kunden skall sköta utrustningen i enlighet med DGITs operatörshandsvisningar maskinens instruktionsbok. Förbrukningsmaterial och övriga tillbehör skall vara godkända av DGIT. 4.4 Giltighetstid Uppsägning av serviceavtalet skall vara skriftligt och DGIT tillhanda senast tre månader innan avtalets utgång. För varje gång sådant meddelande uteblir förlängs avtalet med ett år. 4.5 Kopiatorer – särskilda villkor. Kunden skall varje sista arbetsdag i månaden / kvartalet/ år till DGIT insända rapportkort med uppgift om utrustningens mätarställning. Om korrekt ifyllda rapporter ej inkommer till DGIT inom angiven tid äger DGIT debitera kunden ett belopp som motsvarar uppskattad månadsvolym av kopior multiplicerat med vid för tillfället gällande kopiepriser. Vid uppsägning av serviceavtal skall mätarställningen skriftligen meddelas DGIT den dag som avtalet upphör att gälla. 4.6 Omplacering och ändring av utrustningen. Avser kunden att omplacera utrustningen skall DGIT i förväg skriftligen underrättas om de åtgärder som avses. Om omplaceringen medför ökade servicekostnader skall DGIT kompenseras härför eller äga rätt till jämkade servicevillkor. Detsamma skall gälla för sådana ändringar eller uppgraderingar av utrustningen som gjorts på Kundens särskilda beställning och som medför ökade servicekostnader.