SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Sivil Toplum Destek Programı-III
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz
Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
Projenin Amaçları:
►Mersin ilinde engelli STK’ların kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri,
engelli birey ve ailesinin haklarının savunulması için gereksinim duydukları kurumsal,
organizasyonel ve uzmanlık kapasitelerini geliştirmek, gelişim süreçlerine proje ofisi ve
“Mersin Engelsiz Yaşam Platformu” ile destek vermek, bu anlamda engelli STK’larda
uzman ekip kadroları oluşturmak
►Engelli bireylerin ve engelli STK’ların eşit şekilde katılım sağlayabileceği, engellilerle
ilgili sorun çözümünde itici güç olacak bir “Engelsiz Yaşam Platformu” oluşturmak, bu
sayede Mersin ili genelinde engelli STK’larda kurumsal kapasite artırıcı, karar alma
mekanizmalarına etkin katılımcı bir yapı kurarak aktif vatandaşlığı geliştirmek
Sivil Toplum Destek Programı-III
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN SAVUNUCULUK VE
LOBİCİLİK
STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
SAVUNUCULUK NEDİR?
Savunuculuk, STK’ların ortak bir çıkar için herhangi
bir kamu politikasını etkileme girişimidir. Karar
vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları
toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek
için, bilgiyi stratejik olarak kullanma süreci olarak
da tanımlanabilir
Savunuculuk, politika veya yasa değişiklikleri talep
etmeyi veya yapılan değişikliklere katkıda
bulunmayı amaçlar.
STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
SAVUNUCULUK NEDİR?
Savunuculuk, STK’ların ortak bir çıkar için herhangi
bir kamu politikasını etkileme girişimidir. Karar
vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları
toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek
için, bilgiyi stratejik olarak kullanma süreci olarak
da tanımlanabilir
Savunuculuk, politika veya yasa değişiklikleri talep
etmeyi veya yapılan değişikliklere katkıda
bulunmayı amaçlar.
Savunuculuk faaliyeti yürütürken
örgütler farklı yaklaşımlar
benimseyebilir. Bunlardan bazıları kamu
çıkarları için savunuculuk, insan merkezli
savunuculuk ve katılımcı savunuculuk
olarak açıklanabilir.
STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
Kamu çıkarları için savunuculuk, özellikle yasalarda değişiklik amaçlar. Lobiciler ve medya
uzmanları gibi profesyonellerle yürütülen, büyük ölçekli kampanyalar düzenlenen, geniş kamu
çıkarları için kamu kaynaklarını yönlendirmeyi amaçlayan savunuculuk yaklaşımıdır. Bu tür
savunuculuk faaliyetlerine Uluslararası Af Örgütü ve Greenpeace’in çeşitli alanlarda yürüttüğü
çalışmalar örnek verilebilir.
İnsan merkezli savunuculuk ise, politikanın bir uzmanlık alanı olmadığı fikrinden hareketle, özellikle
yoksul ve toplum dışına itilmiş kişilerin, hayatlarını doğrudan etkileyen konularda politikaları
etkileyebilmeleri için güçlendirilmesini amaçlar. Bu savunuculuk yaklaşımına, Jübile 2000
Kampanyası'nın gelişmekte olan ülkelerin borçlarının silinmesi için yürüttüğü çalışmalar örnek
verilebilir.
Katılımcı savunuculuk ise demokratik yönetişimin, devletler kadar vatandaşların da görevi olduğu
fikrinden hareketle, sivil toplumun farklı kesimlerini karar alma süreçlerine dahil ederek, kamusal
alanın ve yurttaşlığın sınırlarını genişletmeyi hedefler. Bu yaklaşıma örnek olarak yolsuzluğu
önlemek üzere hükümetlerin şeffaflık ve hesap verebilirliklerini artırarak, katılım mekanizmaları
geliştirmelerini talep eden faaliyetler örnek verilebilir.
STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
Savunuculuk faaliyetleri için farklı roller benimsenebilir. Bu roller denetleyici, savunucu, ve
hizmet sağlayıcı olarak özetlenebilir.
Denetleyici olarak STK’lar, tespit ettikleri sorunla ilgili politikaları sürekli izlerler. Çocuk hakları
ile ilgili olarak çalışan bir STK’nın bu konuda çıkarılacak yasayı veya var olan yasanın nasıl
uygulandığını sürekli izlemesi bu role örnek olarak verilebilir.
Savunucu olarak, örgütler sorunla ilgili öneriler geliştirirler ve bu önerilerin hayata geçirilmesi
için faaliyetler yürütürler. Bu tür savunuculuk rolünü yürüten örgütlere düşünce üretim
merkezleri örnek verilebilir.
Hizmet sağlayarak savunuculuk yapmak üzere, örgüt ele aldığı sorun ile ilgili çözüm geliştirerek,
bu çözümü küçük ölçekte uygulayabilir. Bu şekilde ürettiği modelin daha geniş ölçekte (yerel,
ulusal veya uluslararası) yaygınlaştırılması için yürüteceği faaliyetler de hizmet sağlayarak
savunuculuk faaliyetleri yürütmek olarak tanımlanabilir. Yargıyla muhalif çocuklarla ilgili olarak
tutukevlerinde kurulacak bir izleme komitesi modeli oluşturulması ve daha sonra bu modelin
yaygınlaştırılmaya çalışılması bu tür savunuculuk faaliyetlerine örnek oluşturabilir.
STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
STK’lar savunuculuk için farklı yöntemler kullanabilir. Bu yöntemler arasında karar vericilerle
işbirliği yapmak veya karşı karşıya gelmek sayılabilir.
Örneğin çevre örgütlerinin, hassas ekosistemlerin korunması konusunda özellikle yerel
yönetimlerle işbirliği yapmaları ve bu yöndeki politikalarını etkilemek için beraber çalışmaları
bu yönteme örnek olarak verilebilir. Aynı örgütün hassas ekosistemlerin korunması için bir
yasada değişiklik talep etmesi ise, karar vericilerle karşı karşıya gelmesine örnektir. Olumlu
bulunan yasa, politika veya programların kapsamadığı faaliyetlerin bir STK tarafından
yürütülmesi ve dolayısıyla bu yasa, politika veya programın desteklenmesi de bir savunuculuk
yöntemidir. Savunuculuk stratejileri ile ilgili bölümde de ele alınacağı gibi, yasa ve
uygulamalardan ortaya çıkan sorunlar kadar, toplumda var olan bazı kültürel özellikler de
sorunun sebebi olabilir. Dolayısıyla STK’ların kamuoyunu belli konularda bilinçlendirmeleri
veya farkındalık yaratmaları da bir savunuculuk yöntemidir.
Örneğin kadın örgütlerinin kadına karşı şiddet ile ilgili olarak yürüttükleri kamuoyunu ve
özellikle kadınları bilgilendirme çalışmaları bu kapsamda değerlendirilebilir.
STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
Sivil Toplum Destek Programı-III
Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN LOBİCİLİK
“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz
Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
Kampanyalar, ele alınan sorunun geniş bir kitle tarafından
desteklenmesi için yürütülen faaliyetlerdir. Karar vericileri
geniş kamuoyu desteği ve katılım ile etkilemek için
kullanılabilir. İmza toplama, mektup, faks ve e-posta en sık
kullanılan yöntemler arasındadır.
Lobicilik ise, savunuculuğun yasaları etkilemeye odaklı
biçimidir. Kararların temsilciler tarafından alındığı yerel,
ulusal veya uluslararası kurumları etkilemeyi hedefler.
Özellikle ABD’de baskı grupları, kişiler, şirketler veya
STK'lar tarafından kullanılan bir yöntemdir. Kaynakları olan
çıkar gruplarının lobi faaliyetleri yürütmesi toplumun bazı
kesimlerinin politika sürecinden dışlanmalarına yol
açacaktır. Dolayısıyla lobicilik sadece uzmanlar,
profesyoneller ya da belli çıkar gruplarının kullandığı bir
yöntem olmamalıdır.
STK’lar İçin Lobicilik
Lobicilik çok çeşitli çıkarlar ve
sorunların çözümü için
kullanılmalıdır. Yeterli deneyim ve
kitlesel desteği olan aktivistlerin,
profesyonel uzmanlardan daha iyi
lobiciler olduğu da söylenmektedir
6. Aşağıda incelenen Jübile 2000
Kampanyası ve TCK Kadın
Platformu’nun çalışmalarında lobi
faaliyetleri önemli bir rol
oynamıştır.
STK’lar İçin Lobicilik

More Related Content

What's hot

Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikSivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikDOU End Muh Sunum
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? alasaraalasara
 
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARISOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARICOSKUN CAN AKTAN
 
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?DengeveDenetlemeAgi
 
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlarenesulusoy
 

What's hot (9)

Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal GirişimcilikSivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü ve Sosyal Girişimcilik
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?
Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?
Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?
 
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
 
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARISOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
SOSYAL SERMAYE: ÖZELLİKLERİ VE BAŞLICA FONKSİYONLARI
 
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
Denge ve Denetleme Ağı Kimdir?
 
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
5. Sınıf Sosyal Bilimler 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar
 
10.1 stk
10.1 stk10.1 stk
10.1 stk
 
Yerel Seçimlerden Bir Yıl Sonra İHG Ne Yaptı Ne Yapacak
Yerel Seçimlerden Bir Yıl Sonra İHG Ne Yaptı Ne YapacakYerel Seçimlerden Bir Yıl Sonra İHG Ne Yaptı Ne Yapacak
Yerel Seçimlerden Bir Yıl Sonra İHG Ne Yaptı Ne Yapacak
 

Similar to STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik

Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...PAL Policy Analytics Lab
 
Eylem 1.3
Eylem 1.3Eylem 1.3
Eylem 1.3fth NR
 
HORECACCESS unit 2 TR version
HORECACCESS unit 2 TR versionHORECACCESS unit 2 TR version
HORECACCESS unit 2 TR versionKarel Van Isacker
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıÖzkan Gözütok
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukBHadiye
 
Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği Buluşması
Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği BuluşmasıGençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği Buluşması
Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği BuluşmasıTekDozDijital
 
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORUREHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORUYERELIZdernegi
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarEkrem Tufan
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yollarıKamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yollarımksimsek
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslaritaha4423
 
Türkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de GönüllülükTürkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de GönüllülükSOGLA
 
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]BPW İstanbul
 
Evrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarımEvrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarımsaljufoal
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Karel Van Isacker
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Education PowerPoints
 
Eylem 4.3
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3fth NR
 
Halkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuademkr61
 
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiSosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiMehmet Can Aktan
 

Similar to STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik (20)

Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
Improving Legal and Technical Infrastructure of NGOs in Policy Making Process...
 
Eylem 1.3
Eylem 1.3Eylem 1.3
Eylem 1.3
 
HORECACCESS unit 2 TR version
HORECACCESS unit 2 TR versionHORECACCESS unit 2 TR version
HORECACCESS unit 2 TR version
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
 
Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği Buluşması
Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği BuluşmasıGençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği Buluşması
Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İş Birliği Buluşması
 
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORUREHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU
REHBER GÖSTERGELERLE İSTANBUL BELEDİYELERİ KATILIM VE KAPSAYICILIK RAPORU
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yollarıKamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
Kamuoyu oluşturmanın ve medyaya ulaşmanın yolları
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Türkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de GönüllülükTürkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de Gönüllülük
 
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
 
Evrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarımEvrensel/Engelsiz tasarım
Evrensel/Engelsiz tasarım
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Eylem 4.3
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3
 
Halkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunuHalkla i̇lişkiler sunu
Halkla i̇lişkiler sunu
 
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisiSosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
Sosyal politika-sosyal hizmet ilişkisi
 

STK'larda Savunuculuk ve Lobicilik

 • 1. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
 • 2. Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi Projenin Amaçları: ►Mersin ilinde engelli STK’ların kendilerinden beklenen rolleri gerçekleştirebilmeleri, engelli birey ve ailesinin haklarının savunulması için gereksinim duydukları kurumsal, organizasyonel ve uzmanlık kapasitelerini geliştirmek, gelişim süreçlerine proje ofisi ve “Mersin Engelsiz Yaşam Platformu” ile destek vermek, bu anlamda engelli STK’larda uzman ekip kadroları oluşturmak ►Engelli bireylerin ve engelli STK’ların eşit şekilde katılım sağlayabileceği, engellilerle ilgili sorun çözümünde itici güç olacak bir “Engelsiz Yaşam Platformu” oluşturmak, bu sayede Mersin ili genelinde engelli STK’larda kurumsal kapasite artırıcı, karar alma mekanizmalarına etkin katılımcı bir yapı kurarak aktif vatandaşlığı geliştirmek
 • 3. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN SAVUNUCULUK VE LOBİCİLİK
 • 4. STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık SAVUNUCULUK NEDİR? Savunuculuk, STK’ların ortak bir çıkar için herhangi bir kamu politikasını etkileme girişimidir. Karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak kullanma süreci olarak da tanımlanabilir Savunuculuk, politika veya yasa değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar.
 • 5. STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık SAVUNUCULUK NEDİR? Savunuculuk, STK’ların ortak bir çıkar için herhangi bir kamu politikasını etkileme girişimidir. Karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için, bilgiyi stratejik olarak kullanma süreci olarak da tanımlanabilir Savunuculuk, politika veya yasa değişiklikleri talep etmeyi veya yapılan değişikliklere katkıda bulunmayı amaçlar.
 • 6. Savunuculuk faaliyeti yürütürken örgütler farklı yaklaşımlar benimseyebilir. Bunlardan bazıları kamu çıkarları için savunuculuk, insan merkezli savunuculuk ve katılımcı savunuculuk olarak açıklanabilir. STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
 • 7. Kamu çıkarları için savunuculuk, özellikle yasalarda değişiklik amaçlar. Lobiciler ve medya uzmanları gibi profesyonellerle yürütülen, büyük ölçekli kampanyalar düzenlenen, geniş kamu çıkarları için kamu kaynaklarını yönlendirmeyi amaçlayan savunuculuk yaklaşımıdır. Bu tür savunuculuk faaliyetlerine Uluslararası Af Örgütü ve Greenpeace’in çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmalar örnek verilebilir. İnsan merkezli savunuculuk ise, politikanın bir uzmanlık alanı olmadığı fikrinden hareketle, özellikle yoksul ve toplum dışına itilmiş kişilerin, hayatlarını doğrudan etkileyen konularda politikaları etkileyebilmeleri için güçlendirilmesini amaçlar. Bu savunuculuk yaklaşımına, Jübile 2000 Kampanyası'nın gelişmekte olan ülkelerin borçlarının silinmesi için yürüttüğü çalışmalar örnek verilebilir. Katılımcı savunuculuk ise demokratik yönetişimin, devletler kadar vatandaşların da görevi olduğu fikrinden hareketle, sivil toplumun farklı kesimlerini karar alma süreçlerine dahil ederek, kamusal alanın ve yurttaşlığın sınırlarını genişletmeyi hedefler. Bu yaklaşıma örnek olarak yolsuzluğu önlemek üzere hükümetlerin şeffaflık ve hesap verebilirliklerini artırarak, katılım mekanizmaları geliştirmelerini talep eden faaliyetler örnek verilebilir. STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
 • 8. Savunuculuk faaliyetleri için farklı roller benimsenebilir. Bu roller denetleyici, savunucu, ve hizmet sağlayıcı olarak özetlenebilir. Denetleyici olarak STK’lar, tespit ettikleri sorunla ilgili politikaları sürekli izlerler. Çocuk hakları ile ilgili olarak çalışan bir STK’nın bu konuda çıkarılacak yasayı veya var olan yasanın nasıl uygulandığını sürekli izlemesi bu role örnek olarak verilebilir. Savunucu olarak, örgütler sorunla ilgili öneriler geliştirirler ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için faaliyetler yürütürler. Bu tür savunuculuk rolünü yürüten örgütlere düşünce üretim merkezleri örnek verilebilir. Hizmet sağlayarak savunuculuk yapmak üzere, örgüt ele aldığı sorun ile ilgili çözüm geliştirerek, bu çözümü küçük ölçekte uygulayabilir. Bu şekilde ürettiği modelin daha geniş ölçekte (yerel, ulusal veya uluslararası) yaygınlaştırılması için yürüteceği faaliyetler de hizmet sağlayarak savunuculuk faaliyetleri yürütmek olarak tanımlanabilir. Yargıyla muhalif çocuklarla ilgili olarak tutukevlerinde kurulacak bir izleme komitesi modeli oluşturulması ve daha sonra bu modelin yaygınlaştırılmaya çalışılması bu tür savunuculuk faaliyetlerine örnek oluşturabilir. STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
 • 9. STK’lar savunuculuk için farklı yöntemler kullanabilir. Bu yöntemler arasında karar vericilerle işbirliği yapmak veya karşı karşıya gelmek sayılabilir. Örneğin çevre örgütlerinin, hassas ekosistemlerin korunması konusunda özellikle yerel yönetimlerle işbirliği yapmaları ve bu yöndeki politikalarını etkilemek için beraber çalışmaları bu yönteme örnek olarak verilebilir. Aynı örgütün hassas ekosistemlerin korunması için bir yasada değişiklik talep etmesi ise, karar vericilerle karşı karşıya gelmesine örnektir. Olumlu bulunan yasa, politika veya programların kapsamadığı faaliyetlerin bir STK tarafından yürütülmesi ve dolayısıyla bu yasa, politika veya programın desteklenmesi de bir savunuculuk yöntemidir. Savunuculuk stratejileri ile ilgili bölümde de ele alınacağı gibi, yasa ve uygulamalardan ortaya çıkan sorunlar kadar, toplumda var olan bazı kültürel özellikler de sorunun sebebi olabilir. Dolayısıyla STK’ların kamuoyunu belli konularda bilinçlendirmeleri veya farkındalık yaratmaları da bir savunuculuk yöntemidir. Örneğin kadın örgütlerinin kadına karşı şiddet ile ilgili olarak yürüttükleri kamuoyunu ve özellikle kadınları bilgilendirme çalışmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. STK’lar İçin Savunuculuk ve Kamusal Farkındalık
 • 10. Sivil Toplum Destek Programı-III Mersin Engelsiz Yaşam Platformu Projesi SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN LOBİCİLİK “Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”
 • 11. Kampanyalar, ele alınan sorunun geniş bir kitle tarafından desteklenmesi için yürütülen faaliyetlerdir. Karar vericileri geniş kamuoyu desteği ve katılım ile etkilemek için kullanılabilir. İmza toplama, mektup, faks ve e-posta en sık kullanılan yöntemler arasındadır. Lobicilik ise, savunuculuğun yasaları etkilemeye odaklı biçimidir. Kararların temsilciler tarafından alındığı yerel, ulusal veya uluslararası kurumları etkilemeyi hedefler. Özellikle ABD’de baskı grupları, kişiler, şirketler veya STK'lar tarafından kullanılan bir yöntemdir. Kaynakları olan çıkar gruplarının lobi faaliyetleri yürütmesi toplumun bazı kesimlerinin politika sürecinden dışlanmalarına yol açacaktır. Dolayısıyla lobicilik sadece uzmanlar, profesyoneller ya da belli çıkar gruplarının kullandığı bir yöntem olmamalıdır. STK’lar İçin Lobicilik
 • 12. Lobicilik çok çeşitli çıkarlar ve sorunların çözümü için kullanılmalıdır. Yeterli deneyim ve kitlesel desteği olan aktivistlerin, profesyonel uzmanlardan daha iyi lobiciler olduğu da söylenmektedir 6. Aşağıda incelenen Jübile 2000 Kampanyası ve TCK Kadın Platformu’nun çalışmalarında lobi faaliyetleri önemli bir rol oynamıştır. STK’lar İçin Lobicilik