SlideShare a Scribd company logo
BM Kadınların İnsan
Haklarının Geliştirilmesi Ortak
     Programı
     Feyhan Evitan Canbay
   Ortak Program Koordinatörü
         Ankara
        01 Mart 2013
Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan
  Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
Donör: Sabancı Vakfı
Toplam Bütçe: 1.700.000 dolar
Uygulayıcı Ortaklar:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN)
Sabancı Üniversitesi


2
Programın Yapısı
İşbirliği içinde Olunan Kurumlar
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü
Türkiye Belediyeler Birliği
Ortak Program Uygulama Süresi : Eylül 2012-Eylül 2015


3
Programın Amacı
Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin
uygulanmasının   hızlandırılması, kadın   haklarının
güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin
ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin
geliştirilmesidir.
4
Programın Bileşenleri (I)
     Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme:
Yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum
kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model
çerçevesinde çalışarak yerel düzeyde hizmet sunumlarını
toplumsal   cinsiyete  duyarlı  bütçeleme  prensipleri
çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır.
 10 ilde 250 yerel yönetim personeli eğitilecek.
 En az 6 ilde uygulamalar takip edilecek.
BM Kadın Birimi bu çıktıdan sorumlu olacaktır.

5
Programın Bileşenleri (II)
        Sabancı Vakfı Hibe Programı
Kadın STK’ların, toplumsal cinsiyet alanında çalışan
üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının
kapasitelerini geliştirmek amacıyla 10 ilde hibe desteği
verilecektir. 2013-2014 ve 2014-2015 dönemi olmak üzere
iki dönemde uygulanacaktır. Dağıtılacak toplam fon miktarı
400.000 ABD Doları’dır.
BM Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı, bu çıktıdan
sorumlu olacaktır.


6
Programın Bileşenleri (III)
          Mor Sertifika Programı
Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve lise
öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmeye
yönelik bir eğitim programıdır.
 her yıl en az 40 öğretmene Mor Sertifika verilmesi
 toplam 120 lise öğretmeninin toplumsal cinsiyet eşitliğini
 gözeten eğitim yöntemlerini kullanabilir hale gelmesi
 hedeflenmektedir.
Sabancı Üniversitesi bu çıktıdan sorumlu olacaktır.

7
Pilot İller
    AYDIN   KAHRAMANMARAŞ
  ÇANAKKALE   KASTAMONU
   EDİRNE     KAYSERİ
   ERZİNCAN    KOCAELİ
  ESKİŞEHİR     ORDU


8
Seçim Kriterleri
Bu illerin seçimi aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak yapılmıştır:
 İldeki yerel idarelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmiş olması
 Toplumsal cinsiyet temalı benzer proje ve programlarda edinilmiş
 tecrübe
 Yerel idarelerin toplumsal cinsiyetle ilgili bir programda yer alma
 istekleri
 İldeki tüm yerel kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında toplumsal
 cinsiyet konularında gelişmiş bir sosyal mutabakatın varlığı
 İlde toplumsal cinsiyet konusuna dair verilerin mevcut olması
 Hâlihazırda BM ya da Sabancı Vakfı tarafından başka bir Program
 kapsamında pilot il olarak seçilmemiş olması.


9
Sabancı Vakfı
   Hibe Programı


10
Sabancı Vakfı Hibe Programı
Genel Amaç:
Pilot illerde kadın STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve
kadınların güçlenmesine, yerel düzeyde kadın haklarına ve
kadın–erkek    eşitliğine  ilişkin   düzenlemelerin
sahiplenilmesine   ve   bu düzenlemelerin    süreklilik
kazanmasına katkıda bulunmaktır.
11
Programın Zaman Çerçevesi
Başvuruların Teslimi: 2 Mayıs 2013
Ön değerlendirme sonuçları: Mayıs 2013
Proje mülakatları: Haziran 2013
Sonuçların Açıklanması: Temmuz 2013
Sözleşmelerin İmzalanması: Eylül 2013
Hibe Proje süresi: en az 6 ay – en çok 12 ay
Hibe Projelerinin Tamamlanması: Eylül 2014
İkinci  teklif  çağrısının  Ocak  2014’te  açılması
planlanmaktadır.

12
Proje Bütçe Limitleri

Hibe (en az) : 15.000 TL
Hibe (en fazla) : 35.000 TL
Hibe Programı katkısı : en az %80 – en çok %100
13
Fon Dağılımı
 Toplam dağıtılacak fon: 400.000 ABD doları
 Aynı teklif çağrısı içinde pilot illerin her birine en az 15.000 TL
 değerinde fon ayrılır.
 Bir ilde birden çok proje hibe almaya hak kazanırsa, ayrılan en
 az fon üstüne çıkılabilir.
 İlk teklif çağrısı kapsamında pilot illerden birinde ayrılan tahsisatı
 dolduracak başarılı proje başvurusu gerçekleşmediğinde bu
 tutar kullanılmayarak bir sonraki teklif çağrısına ertelenir.
 İkinci teklif çağrısında aynı il yine kendisine ayrılan tahsisatı
 dolduramayacak olursa, kalan fon diğer illerden gelen başarılı
 projelere verilir.

14
Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar
Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin
aşağıdaki koşulları aynı anda sağlaması gerekmektedir:
  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tüzel kişiliğe sahip
  olmak
  Kâr amacı gütmemek
  Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak (dernek, vakıf, kar
  amacı gütmeyen kooperatif )
  Meslek Örgütleri (sadece kadın komisyonu ve kadın
  kurulu olanlar)


15
Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar
Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin
aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
  Sunulan projenin tematik alanının, kuruluşun tüzüğünde
  belirtilmiş olan çalışma alanı kapsamında yer aldığını
  göstermek
  Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden
  doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek
Başvuru sahibinin projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde kayıtlı
olması, genel merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illlerde
bulunması gereklidir.


16
Uygun Ortaklar
 Yerel yönetimler – örneğin belediyeler, il özel idareleri ve
 yerel yönetimlere bağlı dernekler/merkezler
 Diğer            sivil          toplum
 kuruluşları, üniversiteler, kooperatifler, vakıflar, kamu
 kurumlarının il müdürlükleri vb.

Ortaklar projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde
bulunabildiği gibi Türkiye’nin diğer illerinde yerleşik/kayıtlı
olabilirler.


17
Başvuru Sahibi ve Ortaklar
  Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru
  sahibi olabilir. Ancak bu durumda sadece birini
  kazanabilir.
  Bir başvuru sahibi başka projelerde de ortak olarak
  başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir.
18
Desteklenecek tematik alanlar
 Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konusunda Zihniyet
   Değişikliği ve Farkındalık Yaratma
 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık
   Yaratma
  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
  Kadınlar için Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
  Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Olarak Güçlenmesi
  Göç ve Yoksulluk Karşısında Kadının Güçlenmesi
  Yerel ve Merkezi Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı
  Kadın STK’lar Arasında İşbirliği, Diyalog ve İletişim Ağları Oluşturma

19
Seçilecek Projelerde Aranan Özellikler
 Araştırma, politika geliştirme, bilgi üretme ve paylaşım faaliyetlerini
   içeren
  Kadın haklarının korunmasında erkeklerin katılımını destekleyen ve
   erkeklerde farkındalık artırmaya yönelik
  İllerde sektörler ve kurumlar arası ortaklık içeren (STK ve yerel
   yönetimler v.b.)
  Yenilikçi fikirleri içeren
  Sürdürülebilirlik planları olan
  Başka illerde de uygulanabilir olan
  Çifte dezavantajlı grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, işsiz
   kadın vb..)

20
Uygun proje türleri
 Toplumsal cinsiyet ilgili önyargı ve kalıpları kırmaya yönelik
 Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata
 katılımını arttırıcı
 Yerel yönetimlerin bütçelerine etkide bulunabilecek
 Kadınların eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimini mümkün
 kılan
21
Uygun proje türleri (devam)
  Yeni STK’ların kurulmasını destekleyen
  Kadın STK çalışanlarının ve gönüllülerinin kapasitesini
  arttıran
  Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımını
  sağlayan iletişim ağlarını teşvik eden
  Kadın STK’lar, STK-kamu, STK-özel sektör ve STK-
  yurttaşlar arasındaki işbirliğini pekiştiren
22
Başvuru Formlarına ve Sıkça Sorulan
   Sorulara Ortak Program web sitesi’nden
         ulaşabilirsiniz:
    http://www.bmopkadinhaklari.org
23
İlginize Teşekkür Ederiz.

           Feyhan Evitan Canbay
         Ortak Program Koordinatörü
24

More Related Content

What's hot

Satranç KulüBü
Satranç KulüBüSatranç KulüBü
Satranç KulüBü
derslopedi
 
Tiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBüTiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBü
derslopedi
 
MüZik KulüBü
MüZik KulüBüMüZik KulüBü
MüZik KulüBü
derslopedi
 
YeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBüYeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBü
derslopedi
 
YeşIlay KulüBü
YeşIlay KulüBüYeşIlay KulüBü
YeşIlay KulüBü
derslopedi
 
KüTüPhanecilik KulüBü
KüTüPhanecilik KulüBüKüTüPhanecilik KulüBü
KüTüPhanecilik KulüBü
derslopedi
 
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBüTrafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
derslopedi
 
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBüKüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
derslopedi
 
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBüKüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
derslopedi
 
Bilimfenveteknolojikulubu
BilimfenveteknolojikulubuBilimfenveteknolojikulubu
Bilimfenveteknolojikulubu
derslopedi
 
çEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBüçEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBü
derslopedi
 
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBüSağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
derslopedi
 
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBüDemokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
derslopedi
 
çOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBüçOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBü
derslopedi
 
Okul MüZesi KulüBü
Okul MüZesi KulüBüOkul MüZesi KulüBü
Okul MüZesi KulüBü
derslopedi
 
Hayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBüHayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBü
derslopedi
 
Kizilay KulüBü
Kizilay KulüBüKizilay KulüBü
Kizilay KulüBü
derslopedi
 
FotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBüFotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBü
derslopedi
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
YERELIZdernegi
 
Yayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBüYayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBü
derslopedi
 

What's hot (20)

Satranç KulüBü
Satranç KulüBüSatranç KulüBü
Satranç KulüBü
 
Tiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBüTiyatro KulüBü
Tiyatro KulüBü
 
MüZik KulüBü
MüZik KulüBüMüZik KulüBü
MüZik KulüBü
 
YeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBüYeşIli Koruma KulüBü
YeşIli Koruma KulüBü
 
YeşIlay KulüBü
YeşIlay KulüBüYeşIlay KulüBü
YeşIlay KulüBü
 
KüTüPhanecilik KulüBü
KüTüPhanecilik KulüBüKüTüPhanecilik KulüBü
KüTüPhanecilik KulüBü
 
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBüTrafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
Trafik GüVenliğI Ve Ilkyardim KulüBü
 
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBüKüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
KüLtüR Ve Edebiyat KulüBü
 
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBüKüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
KüLtüR Ve Tabiat Varliklarini Koruma KulüBü
 
Bilimfenveteknolojikulubu
BilimfenveteknolojikulubuBilimfenveteknolojikulubu
Bilimfenveteknolojikulubu
 
çEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBüçEvre Koruma KulüBü
çEvre Koruma KulüBü
 
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBüSağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
SağLik, Temizlik Ve Beslenme KulüBü
 
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBüDemokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
Demokrasi, Insan Haklari Ve YurttaşLik KulüBü
 
çOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBüçOcuk Haklari KulüBü
çOcuk Haklari KulüBü
 
Okul MüZesi KulüBü
Okul MüZesi KulüBüOkul MüZesi KulüBü
Okul MüZesi KulüBü
 
Hayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBüHayvanlari Koruma KulüBü
Hayvanlari Koruma KulüBü
 
Kizilay KulüBü
Kizilay KulüBüKizilay KulüBü
Kizilay KulüBü
 
FotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBüFotoğRafçIlik KulüBü
FotoğRafçIlik KulüBü
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Kitabı
 
Yayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBüYayin Ve IletişIm KulüBü
Yayin Ve IletişIm KulüBü
 

Similar to BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı

10.1 stk
10.1 stk10.1 stk
Eylem 1.3
Eylem 1.3Eylem 1.3
Eylem 1.3
fth NR
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Ekrem Tufan
 
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
AdhityaWiraDharma
 
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
alasaraalasara
 
Hibe Fırsatları Sunum
Hibe Fırsatları SunumHibe Fırsatları Sunum
Hibe Fırsatları Sunum
Avrupa Birliği Proje Yönetimi
 
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Emre Koyuncu
 
Izmir’de kadin olmak
Izmir’de kadin olmakIzmir’de kadin olmak
Izmir’de kadin olmak
Nazik Isik
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
BHadiye
 
Eylem 4.3
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3
fth NR
 
Türkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de GönüllülükTürkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de Gönüllülük
SOGLA
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Özkan Gözütok
 
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
BPW İstanbul
 
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
isdsgp
 
BasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyy
BasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyyBasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyy
BasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyy
Levent Kenar
 
Folklor KulüBü
Folklor KulüBüFolklor KulüBü
Folklor KulüBü
derslopedi
 
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBüGezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
derslopedi
 
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARITÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
KASIAD KOCAELİ
 
Meslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBüMeslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBü
derslopedi
 
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
ozcanayma
 

Similar to BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (20)

10.1 stk
10.1 stk10.1 stk
10.1 stk
 
Eylem 1.3
Eylem 1.3Eylem 1.3
Eylem 1.3
 
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal YaklaşımlarSivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansal Yaklaşımlar
 
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...
 
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar? Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
Sivil Toplum Ne İşe Yarar?
 
Hibe Fırsatları Sunum
Hibe Fırsatları SunumHibe Fırsatları Sunum
Hibe Fırsatları Sunum
 
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
Vatandaş Karnesi: Kamu hizmet performansının iyileştirilmesinde vatandaşlarda...
 
Izmir’de kadin olmak
Izmir’de kadin olmakIzmir’de kadin olmak
Izmir’de kadin olmak
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
 
Eylem 4.3
Eylem 4.3Eylem 4.3
Eylem 4.3
 
Türkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de GönüllülükTürkiye'de Gönüllülük
Türkiye'de Gönüllülük
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları UygulamalarıKurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İnsan Kaynakları Uygulamaları
 
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
Iii. seminer ppt edit[1] [otomatik kaydedilme]
 
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
Ali̇ Kahri̇man Yerel Yönetim Başarı Anahtarı
 
BasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyy
BasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyyBasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyy
BasvuruRehberi_2024 PRuuıuıuuıuuıuıuuuyyy
 
Folklor KulüBü
Folklor KulüBüFolklor KulüBü
Folklor KulüBü
 
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBüGezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
Gezi, Tanitma Ve Turizm KulüBü
 
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARITÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI
 
Meslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBüMeslek Tanitma KulüBü
Meslek Tanitma KulüBü
 
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan aymaMahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
Mahalli idareler ve sosyal politika uygulamaları özcan ayma
 

More from UNDP Türkiye

Human Development Report 2014
Human Development Report 2014Human Development Report 2014
Human Development Report 2014
UNDP Türkiye
 
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
UNDP Türkiye
 
Multidimensional Human Poverty
Multidimensional Human PovertyMultidimensional Human Poverty
Multidimensional Human Poverty
UNDP Türkiye
 
Zaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksulluk
UNDP Türkiye
 
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
UNDP Türkiye
 
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
UNDP Türkiye
 
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
UNDP Türkiye
 
Integration of hydrological function into forest management plans
Integration of hydrological function into forest management plansIntegration of hydrological function into forest management plans
Integration of hydrological function into forest management plans
UNDP Türkiye
 
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UNDP Türkiye
 
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
UNDP Türkiye
 
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in TurkeyEconomic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
UNDP Türkiye
 
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik AnaliziFoça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
UNDP Türkiye
 
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
UNDP Türkiye
 
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. AşamaGAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
UNDP Türkiye
 
UNDP'yi Tanıyalım!
UNDP'yi Tanıyalım!UNDP'yi Tanıyalım!
UNDP'yi Tanıyalım!
UNDP Türkiye
 
Effective websites for organizations
Effective websites for organizationsEffective websites for organizations
Effective websites for organizations
UNDP Türkiye
 
Human Development Report 2013
Human Development Report 2013Human Development Report 2013
Human Development Report 2013
UNDP Türkiye
 
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
UNDP Türkiye
 
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
UNDP Türkiye
 

More from UNDP Türkiye (20)

Human Development Report 2014
Human Development Report 2014Human Development Report 2014
Human Development Report 2014
 
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk ÇalışmalarıTÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
TÜİK’in Yoksulluk Çalışmaları
 
Multidimensional Human Poverty
Multidimensional Human PovertyMultidimensional Human Poverty
Multidimensional Human Poverty
 
Zaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksullukZaman açığı ve yoksulluk
Zaman açığı ve yoksulluk
 
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
Zaman açığı ve yoksulluk: Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü T...
 
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
Levy Enstitüsü Zaman ve Tüketim Yoksulluğu ölçümü Türkiye değerlendirmesi ışı...
 
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
Low-Emission, Climate-Resilient and Competitive Cities & Capitalizing on th...
 
Integration of hydrological function into forest management plans
Integration of hydrological function into forest management plansIntegration of hydrological function into forest management plans
Integration of hydrological function into forest management plans
 
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
UN Joint Program on Fostering and Enabling Environment for Gender Equality in...
 
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Elverişli Ortamın Oluşturulması B...
 
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in TurkeyEconomic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
Economic Valuations : Blue Carbon Potential of the MPA system in Turkey
 
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik AnaliziFoça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi
 
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
Innovation for Women's Empoerment in Southeast Anatolia, Phase 2
 
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. AşamaGAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama
 
UNDP'yi Tanıyalım!
UNDP'yi Tanıyalım!UNDP'yi Tanıyalım!
UNDP'yi Tanıyalım!
 
Effective websites for organizations
Effective websites for organizationsEffective websites for organizations
Effective websites for organizations
 
Human Development Report 2013
Human Development Report 2013Human Development Report 2013
Human Development Report 2013
 
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
The UNECE Report on Achieving the Millennium Development Goals in Europe and ...
 
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
Towards Post-2015 Development Agenda: What Future Do You Want?
 
Dogal Çözümler
Dogal ÇözümlerDogal Çözümler
Dogal Çözümler
 

BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı

 • 1. BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Feyhan Evitan Canbay Ortak Program Koordinatörü Ankara 01 Mart 2013
 • 2. Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Donör: Sabancı Vakfı Toplam Bütçe: 1.700.000 dolar Uygulayıcı Ortaklar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN) Sabancı Üniversitesi 2
 • 3. Programın Yapısı İşbirliği içinde Olunan Kurumlar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Türkiye Belediyeler Birliği Ortak Program Uygulama Süresi : Eylül 2012-Eylül 2015 3
 • 4. Programın Amacı Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin uygulanmasının hızlandırılması, kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir. 4
 • 5. Programın Bileşenleri (I) Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Yerel yönetimlerin, kent konseyi ve kadın sivil toplum kuruluşları (STK) ile beraber katılımcı bir model çerçevesinde çalışarak yerel düzeyde hizmet sunumlarını toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmesine katkıda bulunmaktır.  10 ilde 250 yerel yönetim personeli eğitilecek.  En az 6 ilde uygulamalar takip edilecek. BM Kadın Birimi bu çıktıdan sorumlu olacaktır. 5
 • 6. Programın Bileşenleri (II) Sabancı Vakfı Hibe Programı Kadın STK’ların, toplumsal cinsiyet alanında çalışan üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirmek amacıyla 10 ilde hibe desteği verilecektir. 2013-2014 ve 2014-2015 dönemi olmak üzere iki dönemde uygulanacaktır. Dağıtılacak toplam fon miktarı 400.000 ABD Doları’dır. BM Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı, bu çıktıdan sorumlu olacaktır. 6
 • 7. Programın Bileşenleri (III) Mor Sertifika Programı Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmeye yönelik bir eğitim programıdır.  her yıl en az 40 öğretmene Mor Sertifika verilmesi  toplam 120 lise öğretmeninin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten eğitim yöntemlerini kullanabilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Sabancı Üniversitesi bu çıktıdan sorumlu olacaktır. 7
 • 8. Pilot İller AYDIN KAHRAMANMARAŞ ÇANAKKALE KASTAMONU EDİRNE KAYSERİ ERZİNCAN KOCAELİ ESKİŞEHİR ORDU 8
 • 9. Seçim Kriterleri Bu illerin seçimi aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak yapılmıştır:  İldeki yerel idarelerin kurumsal kapasitelerinin gelişmiş olması  Toplumsal cinsiyet temalı benzer proje ve programlarda edinilmiş tecrübe  Yerel idarelerin toplumsal cinsiyetle ilgili bir programda yer alma istekleri  İldeki tüm yerel kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında toplumsal cinsiyet konularında gelişmiş bir sosyal mutabakatın varlığı  İlde toplumsal cinsiyet konusuna dair verilerin mevcut olması  Hâlihazırda BM ya da Sabancı Vakfı tarafından başka bir Program kapsamında pilot il olarak seçilmemiş olması. 9
 • 10. Sabancı Vakfı Hibe Programı 10
 • 11. Sabancı Vakfı Hibe Programı Genel Amaç: Pilot illerde kadın STK’ların kapasitesinin geliştirilmesi ve kadınların güçlenmesine, yerel düzeyde kadın haklarına ve kadın–erkek eşitliğine ilişkin düzenlemelerin sahiplenilmesine ve bu düzenlemelerin süreklilik kazanmasına katkıda bulunmaktır. 11
 • 12. Programın Zaman Çerçevesi Başvuruların Teslimi: 2 Mayıs 2013 Ön değerlendirme sonuçları: Mayıs 2013 Proje mülakatları: Haziran 2013 Sonuçların Açıklanması: Temmuz 2013 Sözleşmelerin İmzalanması: Eylül 2013 Hibe Proje süresi: en az 6 ay – en çok 12 ay Hibe Projelerinin Tamamlanması: Eylül 2014 İkinci teklif çağrısının Ocak 2014’te açılması planlanmaktadır. 12
 • 13. Proje Bütçe Limitleri Hibe (en az) : 15.000 TL Hibe (en fazla) : 35.000 TL Hibe Programı katkısı : en az %80 – en çok %100 13
 • 14. Fon Dağılımı  Toplam dağıtılacak fon: 400.000 ABD doları  Aynı teklif çağrısı içinde pilot illerin her birine en az 15.000 TL değerinde fon ayrılır.  Bir ilde birden çok proje hibe almaya hak kazanırsa, ayrılan en az fon üstüne çıkılabilir.  İlk teklif çağrısı kapsamında pilot illerden birinde ayrılan tahsisatı dolduracak başarılı proje başvurusu gerçekleşmediğinde bu tutar kullanılmayarak bir sonraki teklif çağrısına ertelenir.  İkinci teklif çağrısında aynı il yine kendisine ayrılan tahsisatı dolduramayacak olursa, kalan fon diğer illerden gelen başarılı projelere verilir. 14
 • 15. Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları aynı anda sağlaması gerekmektedir:  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tüzel kişiliğe sahip olmak  Kâr amacı gütmemek  Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olmak (dernek, vakıf, kar amacı gütmeyen kooperatif )  Meslek Örgütleri (sadece kadın komisyonu ve kadın kurulu olanlar) 15
 • 16. Uygun Başvuru Sahibi Kuruluşlar Hibe almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:  Sunulan projenin tematik alanının, kuruluşun tüzüğünde belirtilmiş olan çalışma alanı kapsamında yer aldığını göstermek  Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanması ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak faaliyet göstermemek Başvuru sahibinin projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde kayıtlı olması, genel merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu illlerde bulunması gereklidir. 16
 • 17. Uygun Ortaklar  Yerel yönetimler – örneğin belediyeler, il özel idareleri ve yerel yönetimlere bağlı dernekler/merkezler  Diğer sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kooperatifler, vakıflar, kamu kurumlarının il müdürlükleri vb. Ortaklar projenin pilot ili olarak belirlenen 10 ilde bulunabildiği gibi Türkiye’nin diğer illerinde yerleşik/kayıtlı olabilirler. 17
 • 18. Başvuru Sahibi ve Ortaklar  Bir başvuru sahibi başka projelerde de ana başvuru sahibi olabilir. Ancak bu durumda sadece birini kazanabilir.  Bir başvuru sahibi başka projelerde de ortak olarak başvurabilir. Birden fazla projede ortak olarak yer alabilir. 18
 • 19. Desteklenecek tematik alanlar  Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Zihniyet Değişikliği ve Farkındalık Yaratma  Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele  Kadınlar için Eğitim ve Sağlık Hizmetleri  Kadının Çalışma Hayatına Katılımı ve Ekonomik Olarak Güçlenmesi  Göç ve Yoksulluk Karşısında Kadının Güçlenmesi  Yerel ve Merkezi Karar Alma Mekanizmalarına Kadınların Katılımı  Kadın STK’lar Arasında İşbirliği, Diyalog ve İletişim Ağları Oluşturma 19
 • 20. Seçilecek Projelerde Aranan Özellikler  Araştırma, politika geliştirme, bilgi üretme ve paylaşım faaliyetlerini içeren  Kadın haklarının korunmasında erkeklerin katılımını destekleyen ve erkeklerde farkındalık artırmaya yönelik  İllerde sektörler ve kurumlar arası ortaklık içeren (STK ve yerel yönetimler v.b.)  Yenilikçi fikirleri içeren  Sürdürülebilirlik planları olan  Başka illerde de uygulanabilir olan  Çifte dezavantajlı grupları hedefleyen (genç kadın, engelli kadın, işsiz kadın vb..) 20
 • 21. Uygun proje türleri  Toplumsal cinsiyet ilgili önyargı ve kalıpları kırmaya yönelik  Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayata katılımını arttırıcı  Yerel yönetimlerin bütçelerine etkide bulunabilecek  Kadınların eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimini mümkün kılan 21
 • 22. Uygun proje türleri (devam)  Yeni STK’ların kurulmasını destekleyen  Kadın STK çalışanlarının ve gönüllülerinin kapasitesini arttıran  Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımını sağlayan iletişim ağlarını teşvik eden  Kadın STK’lar, STK-kamu, STK-özel sektör ve STK- yurttaşlar arasındaki işbirliğini pekiştiren 22
 • 23. Başvuru Formlarına ve Sıkça Sorulan Sorulara Ortak Program web sitesi’nden ulaşabilirsiniz: http://www.bmopkadinhaklari.org 23
 • 24. İlginize Teşekkür Ederiz. Feyhan Evitan Canbay Ortak Program Koordinatörü 24

Editor's Notes

 1. SayınBakanlarım,DeğerliMilletvekillerim, SayınSabancı, SayınNajam, SayınRektörüm,SayınMüsteşarlarım, SayınValilerimkamununvesiviltoplumkuruluşarınındeğerlitemsilcileri, saygıdeğermisafirler, sizlerişahsımvekurumumadınasaygıylaselamlarım. Banaayrılansürede, öncelikleBM kadınlarıninsanhaklarınıngeliştirilmesiortakprogramıhakkındakısabirbilgiverdiktensonra , bugün ilk teklifçağrısınınduyurusunuyaptığımızSabancıvakfıhibeprogramınınçerçevesiniaktaracağım
 2. İçişleri,belediyeler KSGM arkadaşlarımprojebileşenlerindeyürütülecekfaaliyetler
 3. İçişleriBelediyeler KSGM
 4. MEB