Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ตั้ง : 32 หมู- 6 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี
บุคลากร
ครู 8 คน
ลูกจาง 2 คน
นักการ 1 คน
แม-ครัว 1 คน
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพ...
วิสัยทัศน3
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เนนเทคโนโลยี มีคุณธรรม นอมนํา
หลักปรัชญาของเศ...
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เนน
ส-งเสริมการอ-านออกเขียนไดทุกคน
2. จัดการเรียนรูโดยเนนให...
คําขวัญ
กิจกรรมเด-น เนนคุณธรรม นําวิชาการ กาวทันเทคโนโลยี
อัตลักษณ3
มารยาทดี มีคุณธรรม
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
เอกลักษณ3
โ...
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
กิจกรรมแข-งขันทักษะวิชาการ
- ไดเปCนแชมปDจรวดขวดน้ํา ระดับประถมศึกษางาน 9 Scine บานคาวิทยา
10 ปLซอน...
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
1. สถานศึกษาพอเพียง
2. โรงเรียนส-งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
3. โรงเรียนวิถีพุทธ
4. สถานศึกษาแห-งความดี...
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
สถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
โรงเรียนส-งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
สถานศึกษาแห-งความดี
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
โครงการทรูปลูกป@ญญา
โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำโรงเรียน.Ppt

7,897 views

Published on

แนะนำโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู

 • Be the first to comment

แนะนำโรงเรียน.Ppt

 1. 1. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 2. 2. ที่ตั้ง : 32 หมู- 6 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี บุคลากร ครู 8 คน ลูกจาง 2 คน นักการ 1 คน แม-ครัว 1 คน โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
 3. 3. วิสัยทัศน3 โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เนนเทคโนโลยี มีคุณธรรม นอมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กาวสู-ประชาคมอาเซี่ยน โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู จํานวนนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – ป. 6 จํานวน 135 คน
 4. 4. พันธกิจ 1. จัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เนน ส-งเสริมการอ-านออกเขียนไดทุกคน 2. จัดการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยี และศึกษาคนควา 3. จัดกิจกรรมปลูกฝ@งใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมารยาทงาม 4. จัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียน การสอน 8 กลุ-มสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 5. ส-งเสริมใหผูเรียนมีความรู พรอมกาวสู-ประชาคมอาเซี่ยน โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
 5. 5. คําขวัญ กิจกรรมเด-น เนนคุณธรรม นําวิชาการ กาวทันเทคโนโลยี อัตลักษณ3 มารยาทดี มีคุณธรรม โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู เอกลักษณ3 โรงเรียนคุณธรรม งามล้ํามารยาท
 6. 6. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู กิจกรรมแข-งขันทักษะวิชาการ - ไดเปCนแชมปDจรวดขวดน้ํา ระดับประถมศึกษางาน 9 Scine บานคาวิทยา 10 ปLซอน - ไดเปCนตัวแทนแข-งขันรองเพลงในระดับจังหวัด - ไดเปCนตัวแทนแข-งขันระนาดเอก เปMาขลุ-ย ระดับจังหวัด - ไดเปCนตัวแทนกีฬาตะกรอ และวอลเล-ย3บอล ชาย – หญิง ระดับ ประถมศึกษา เขาแข-งขันในระดับอําเภอ สีประจําโรงเรียน แดง - ขาว
 7. 7. ความภาคภูมิใจของโรงเรียน 1. สถานศึกษาพอเพียง 2. โรงเรียนส-งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 3. โรงเรียนวิถีพุทธ 4. สถานศึกษาแห-งความดี ราชบุรีเทิดไทองค3ราชัน 5. โรงเรียนในโครงการทรูปลูกป@ญญา โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู
 8. 8. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู สถานศึกษาพอเพียง
 9. 9. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู โรงเรียนส-งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 10. 10. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู โรงเรียนวิถีพุทธ
 11. 11. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู สถานศึกษาแห-งความดี
 12. 12. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู โครงการทรูปลูกป@ญญา
 13. 13. โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู ขอบคุณครับ

×