SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬‫ترافیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫بک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫بردن‬ ‫باال‬‫لینک‬
‫نسخه‬Beta
‫روزرسانی‬ ‫به‬:6/8/2016
‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬
‫است‬ ‫نبوده‬ ‫آسانی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬.
‫بی‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫افزوده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫آسان‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫شتری‬
‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫مجانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫را‬.
‫ب‬ ‫برتری‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫سایت‬ ‫رای‬
‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫خود‬.
‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫اولین‬‫تر‬‫فیست‬
‫است‬.
‫اینک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫اکانتی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اکانت‬ ‫با‬ ‫ه‬
‫شوید‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫گوگل‬.
‫می‬ ‫برده‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫افزودن‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شوید‬.
1.‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
2.‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬
‫س‬ ‫وب‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫افزایش‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ایت‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬.‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫نوشتن‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬‫می‬
‫باشد‬.‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ،‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬.
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالح‬
‫ت‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫رفیست‬
‫دهید‬ ‫تغییر‬.
‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سپس‬
‫کنید‬ ‫تعیید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬.
‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫امتیاز‬ ‫مقدار‬ ‫انتخاب‬.‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫شما‬‫می‬
‫بین‬ ‫امتیازی‬ ‫توانید‬10‫تا‬100‫دهید‬ ‫تخصیص‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬.
‫اید‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬
‫افزایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫آمار‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازدید‬.‫تعداد‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬12‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.
‫ن‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫صفحات‬‫مایش‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬.
‫ها‬ ‫امتیاز‬
‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬2500‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫امتیاز‬.
‫استفاد‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫بیننده‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫امتیازات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫کنید‬ ‫ه‬.
‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫لیست‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.‫کارب‬ ‫بیشتر‬ ‫اما‬‫ران‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫مرتب‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫امتیازی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فهرست‬.
‫باشید‬ ‫باز‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫بینندگان‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫در‬ ‫پس‬!
‫بیشتر‬ ‫امتیاز‬ ‫دریافت‬
‫چن‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫اسم‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫ثانیه‬ ‫د‬
‫امتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫عکس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬‫را‬ ‫خود‬ ‫از‬
‫بگیرید‬.
‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امتیازات‬ ‫همیشه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬‫آمار‬ ‫تا‬
‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬.
‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬
‫ک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬‫د‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫مشخصه‬.‫هر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬
‫م‬ ‫محسوب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬‫ی‬
‫شود‬.
‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫ارجاع‬ ‫این‬.
‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬ ‫انواع‬
‫مختل‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬‫در‬ ‫ف‬
‫آ‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫نها‬
‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫امتیاز‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫رجوع‬.
‫امتیازی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عملکردی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬‫متفاوت‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫تراکنش‬ ‫بررسی‬
‫دری‬ ‫امتیازات‬ ‫تعداد‬ ،‫اکانت‬ ‫امتیازات‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫شما‬‫افت‬
‫ببینید‬ ‫خود‬ ‫امتیازات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خرج‬ ‫و‬ ‫شده‬.

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

فارسی در پهنه وب
فارسی در پهنه وبفارسی در پهنه وب
فارسی در پهنه وب
 
دوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییز
دوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییزدوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییز
دوازده روایت تصویری از کوچ طبیعت به پاییز
 
کاج وب دیزاین (سامانه سایت ساز کاج) چیست؟
کاج وب دیزاین (سامانه سایت ساز کاج) چیست؟کاج وب دیزاین (سامانه سایت ساز کاج) چیست؟
کاج وب دیزاین (سامانه سایت ساز کاج) چیست؟
 
Web security Contents
Web security ContentsWeb security Contents
Web security Contents
 
Steps of buy
Steps of buySteps of buy
Steps of buy
 
Web design trends 2015
Web design trends 2015Web design trends 2015
Web design trends 2015
 
How to get noticed at the trade show
How to get noticed at the trade showHow to get noticed at the trade show
How to get noticed at the trade show
 
Brand Identity System
Brand Identity SystemBrand Identity System
Brand Identity System
 
توسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگر
توسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگرتوسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگر
توسعه، از وب تا پلتفرم‌های دیگر
 
عصر چت بات‌ها
عصر چت بات‌هاعصر چت بات‌ها
عصر چت بات‌ها
 
Designing for Emotions
Designing for EmotionsDesigning for Emotions
Designing for Emotions
 
بهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطات
بهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطاتبهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطات
بهره وری فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
آینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Web
آینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Webآینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Web
آینده برنامه‌های تحت وب و Mobile Web
 
عرض تطبيقات
عرض تطبيقاتعرض تطبيقات
عرض تطبيقات
 
سخنرانی جناب مهندس جهانگرد در همایش آینده وب و موبایل
سخنرانی جناب مهندس جهانگرد در همایش آینده وب و موبایلسخنرانی جناب مهندس جهانگرد در همایش آینده وب و موبایل
سخنرانی جناب مهندس جهانگرد در همایش آینده وب و موبایل
 
النشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاح
النشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاحالنشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاح
النشرة الإلكترونية الشهرية - العدد 26 - أيلول/ 2016 - جمعية الإرشاد والإصلاح
 
راهنمای سریع گذار به وب ۳ از منظر کلان داده
راهنمای سریع گذار به وب ۳ از منظر کلان دادهراهنمای سریع گذار به وب ۳ از منظر کلان داده
راهنمای سریع گذار به وب ۳ از منظر کلان داده
 
انفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربریانفجار تجربه‌کاربری
انفجار تجربه‌کاربری
 
تصميم مواقع | الملف التعريفي لشركة بكسل العربية لتصميم مواقع الوب
تصميم مواقع | الملف التعريفي لشركة بكسل العربية لتصميم مواقع الوبتصميم مواقع | الملف التعريفي لشركة بكسل العربية لتصميم مواقع الوب
تصميم مواقع | الملف التعريفي لشركة بكسل العربية لتصميم مواقع الوب
 
(WEB TRACKING) ردیابی کاربران در وب و متدهای دفاعی در برابرآن
(WEB TRACKING) ردیابی کاربران در وب و متدهای دفاعی در برابرآن(WEB TRACKING) ردیابی کاربران در وب و متدهای دفاعی در برابرآن
(WEB TRACKING) ردیابی کاربران در وب و متدهای دفاعی در برابرآن
 

Similar to بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک

http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
Hanieh Ghofrani
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Hanieh Ghofrani
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani
 

Similar to بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک (20)

طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایتhttp://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
http://seofirstpage.ir- هانیه غفرانی- آموزش سئو سایت
 
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکیOff page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
Off page seo-سئو-کسب و کار الکترونیکی
 
Off page seo1
Off page seo1Off page seo1
Off page seo1
 
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
 
seo
seoseo
seo
 
seo
seoseo
seo
 
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
 
مزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
 
META IRAN
META IRANMETA IRAN
META IRAN
 
طراحی سایت
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
 
کتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرودکتاب راهنمای صفحه فرود
کتاب راهنمای صفحه فرود
 
کمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئوکمی درباره سئو و آموزش سئو
کمی درباره سئو و آموزش سئو
 
خرید فالوور اینستاگرام رایگان
خرید فالوور اینستاگرام رایگانخرید فالوور اینستاگرام رایگان
خرید فالوور اینستاگرام رایگان
 
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
2021آموزش (یادگیری) سئو در سال
 
Bgheimat ads
Bgheimat adsBgheimat ads
Bgheimat ads
 
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارمسئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
سئو چیست و چه اهمیتی دارد-بخش چهارم
 
اصول طراحی سایت
اصول طراحی سایتاصول طراحی سایت
اصول طراحی سایت
 

بالا بردن آمار بازدید و دریافت بک لینک

 • 1. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬‫ترافیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بک‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫بردن‬ ‫باال‬‫لینک‬ ‫نسخه‬Beta ‫روزرسانی‬ ‫به‬:6/8/2016
 • 2. ‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫است‬ ‫نبوده‬ ‫آسانی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬. ‫بی‬ ‫ترافیک‬ ‫و‬ ‫افزوده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ،‫آسان‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫شتری‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫مجانی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫را‬. ‫ب‬ ‫برتری‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫سایت‬ ‫رای‬ ‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫خود‬.
 • 3. ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫اولین‬‫تر‬‫فیست‬ ‫است‬. ‫اینک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫اکانتی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫اکانت‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫شوید‬ ‫سایت‬ ‫وارد‬ ‫خود‬ ‫گوگل‬. ‫می‬ ‫برده‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫افزودن‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫شوید‬. 1.‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
 • 4. 2.‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫س‬ ‫وب‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫افزایش‬ ‫بعدی‬ ‫مرحله‬ ،‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ایت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬.‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫نوشتن‬ ،‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬‫می‬ ‫باشد‬.‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫آن‬ ‫نمایش‬ ‫نحوه‬ ،‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استخراج‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬.
 • 5. ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫اصالح‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫تیتر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫رفیست‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬. ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫سپس‬ ‫کنید‬ ‫تعیید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫بینندگان‬. ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫امتیاز‬ ‫مقدار‬ ‫انتخاب‬.‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫شما‬‫می‬ ‫بین‬ ‫امتیازی‬ ‫توانید‬10‫تا‬100‫دهید‬ ‫تخصیص‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬.
 • 6. ‫اید‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫افزایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫آمار‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫بازدید‬.‫تعداد‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬12‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬. ‫ن‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬ ‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫صفحات‬‫مایش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬.
 • 7. ‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫شما‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫از‬ ‫پس‬2500‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫امتیاز‬. ‫استفاد‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫بیننده‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫امتیازات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫کنید‬ ‫ه‬. ‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫لیست‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬.‫کارب‬ ‫بیشتر‬ ‫اما‬‫ران‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مرتب‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫امتیازی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فهرست‬. ‫باشید‬ ‫باز‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫بینندگان‬ ‫به‬ ‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫در‬ ‫پس‬!
 • 8. ‫بیشتر‬ ‫امتیاز‬ ‫دریافت‬ ‫چن‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫سایتی‬ ‫وب‬ ‫هر‬ ‫اسم‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬‫ثانیه‬ ‫د‬ ‫امتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تایید‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫عکس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬‫را‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫بگیرید‬. ‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫امتیازات‬ ‫همیشه‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫همچنین‬‫آمار‬ ‫تا‬ ‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدید‬.
 • 9. ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬ ‫ک‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫سایت‬ ‫آدرس‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ترفیست‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬‫د‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫خود‬ ‫مشخصه‬.‫هر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫م‬ ‫محسوب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫امتیازی‬ ،‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شما‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بازدیدی‬‫ی‬ ‫شود‬. ‫دارد‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫ارجاع‬ ‫این‬.
 • 10. ‫ها‬ ‫آدرس‬ ‫ارجاع‬ ‫انواع‬ ‫مختل‬ ‫های‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫بودجه‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬‫در‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫نها‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬ ‫امتیاز‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫رجوع‬. ‫امتیازی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عملکردی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ،‫سایت‬ ‫از‬ ‫بازدید‬‫متفاوت‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬.
 • 11. ‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫تراکنش‬ ‫بررسی‬ ‫دری‬ ‫امتیازات‬ ‫تعداد‬ ،‫اکانت‬ ‫امتیازات‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫همواره‬ ‫شما‬‫افت‬ ‫ببینید‬ ‫خود‬ ‫امتیازات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫خرج‬ ‫و‬ ‫شده‬.