Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

عصر چت بات‌ها

چرا عصر «انقلاب»‌ چت‌بات‌هاست و با عصر جدیدی در دنیای اینترنت طرفیم؟ در این ارایه نگاهی به مزیت‌های چت‌بات‌ها نسبت به اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها خواهیم داشت. چه خدماتی روی بستر چت‌بات‌ها قابل عرضه است؟ ساختار چت‌بات‌ها، زبان‌های برنامه‌نویسی و تکنولوژی‌های محبوب چیست؟ در این ارایه به این سوالات و سوالات دیگری که در این حوزه وجود دارند جواب خواهیم داد.

 • Be the first to comment

عصر چت بات‌ها

 1. 1. ‫شوکتی‬ ‫امیر‬ ‫ها‬‫بات‬‫چت‬ ‫عصر‬
 2. 2. 300‫روز‬150‫روز‬75‫روز‬‫؟‬ 9‫روز‬ ‫اینترنتی‬ ‫جامعه‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫کشید‬ ‫طول‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫مرز‬‫کاربر‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬‫کند؟‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫منبع‬:Business Insider
 3. 3. ‫ها‬‫بات‬‫چت‬ ‫عصر‬
 4. 4. ‫سال‬ ‫در‬2015‫کاربران‬ ‫تعداد‬‫ها‬‫رسان‬‫پیام‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫از‬‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬‫گرفت‬ ‫پیشی‬ 4‫‌رسان‌بزرگ‬‫م‬‫پیا‬ 4‫شبکه‌اجتماعی‌بزرگ‬ ‫منبع‬:BI Intelligence
 5. 5. ‫ها‬‫رسان‬‫پیام‬‫ای‬‫ساده‬ ‫های‬‫دسترسی‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫شان‬‫فرم‬‫پلت‬ ‫روی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫کردند‬ ‫معرفی‬.
 6. 6. ‫وگویی‬‫گفت‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫چیره‬ ‫چیز‬‫همه‬ ‫بر‬ ‫زیرساخت‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رسان‬‫پیام‬ Messenger as a Platform
 7. 7. «‫متن‬» ‫حاشیه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫مهم‬
 8. 8. ‫ندارند‬ ‫دانلود‬ ‫به‬ ‫نیاز‬:‫‌جویی‌در‌وقت‌و‌هزینه‌اینترنت‌کاربر‬‫ه‬‫صرف‬ ‫ندارند‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬:‫‌حوصله‬‫ی‬‫تبریک‌به‌کاربرهای‌ب‬! ‫شوند‬‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫اشتراک‬‫به‬ ‫ساده‬:‫برداشت‌جدیدی‌از‌بازاریابی‌ویروسی‬ ‫دارند‬ ‫یکسان‬ ‫کامال‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬:‫‌های‌آموزش‌استفاده‌از‌سرویس‬‫ن‬‫خداحافظ‌انیمیش‬ ‫دارند‬ ‫تری‬‫هزینه‬‫کم‬ ‫توسعه‬:‫‌ها‬‫ه‬‫رابطی‌برای‌تمام‌دستگا‬! ‫ها‬‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬‫بات‬ ‫مزیت‬ ‫کاربری‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫شروع‬ ‫سادگی‬ ‫اوج‬
 9. 9. ‫مستقل‬ ‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خدمت‬:t.me/HarfBeManBot ‫موجود‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نسخه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خدمت‬:t.me/PrismaBot ‫انسانی‬ ‫پاسخگویی‬ ‫اپراتور‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫خدمت‬:t.me/SpamBot ‫بازاریابی‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫ابزار‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫معرفی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خدمت‬:t.me/BMLBot ‫چیزها‬ ‫اینترنت‬ ‫رابط‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خدمت‬:t.me/IFTTT ‫ها‬‫بات‬‫چت‬ ‫روی‬ ‫عرضه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ ‫چیز‬‫همه‬ ‫تقریبا‬!
 10. 10. ‫ها‬‫بات‬‫چت‬ ‫فنی‬ ‫ساختار‬ ‫استفاده‬ ‫جا‬ ‫هزار‬ ،‫کد‬ ‫یک‬! HTTP HTTP
 11. 11. ‫دوروف‬ ‫پاول‬:‫ها‬‫پیام‬ ‫ارباب‬! ‫ایران‬ ‫در‬ ‫رسانی‬‫پیام‬
 12. 12. + ‫ایران‬ ‫در‬ ‫رسانی‬‫پیام‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫یوتیوب‬ ‫آینده‬ ‫با‬ ‫ملی‬ ‫رسان‬‫پیام‬ ‫آینده‬ ‫تفاوت‬
 13. 13. ‫بات‬‫چت‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫تجربی‬ ‫هایی‬‫درس‬ ‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫لحظه‬ ‫در‬:‌‫‌مان‌فقط‬‫م‬‫همه‌از‌اینکه‌پیا‬Seen‫شود‌متنفریم‬! ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ایران‬ ‫بیرون‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫تلگرام‬ ‫بات‬ ‫برای‬:‫همه‌از‌اینکه‬... ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫ترین‬‫ساده‬:‫برای‌کاربری‌که‌تازه‌گوشی‌هوشمند‌خریده‌است‬. ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫فعلی‬ ‫های‬‫محدودیت‬:‫‌های‌طوالنی‌و‌گرافیک‌پویا‬‫م‬‫دوری‌از‌نیاز‌به‌مرور،‌فر‬ ‫بسازید‬ ‫ویروسی‬ ‫های‬‫مدل‬:‫در‌شبکه‌جاری‌شوید‬. ‫دارد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫قواعد‬ ‫بازی‬ ‫هر‬
 14. 14. ‫شوکتی‬ ‫امیر‬ @amirshkt

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • nilufarpilghush

  Feb. 26, 2017
 • amironline

  Apr. 1, 2017

چرا عصر «انقلاب»‌ چت‌بات‌هاست و با عصر جدیدی در دنیای اینترنت طرفیم؟ در این ارایه نگاهی به مزیت‌های چت‌بات‌ها نسبت به اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها خواهیم داشت. چه خدماتی روی بستر چت‌بات‌ها قابل عرضه است؟ ساختار چت‌بات‌ها، زبان‌های برنامه‌نویسی و تکنولوژی‌های محبوب چیست؟ در این ارایه به این سوالات و سوالات دیگری که در این حوزه وجود دارند جواب خواهیم داد.

Views

Total views

1,032

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

39

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×