SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
КотляревськиКотляревськи
йй
Іван ПетровичІван Петрович
Життєвий шлях митцяЖиттєвий шлях митця УУ 17961796——18081808 перебував наперебував на
військовій службі ввійськовій службі в
СіверськомуСіверському
карабінерському полку. Вкарабінерському полку. В
18061806——18071807 Котляревський вКотляревський в
ранзі Народився вранзі Народився в ПолтавіПолтаві вв
сім'ї канцеляристаІзсім'ї канцеляристаІз 17801780 попо
17891789 вчився у духовнійвчився у духовній
семінарії. Всемінарії. В 17891789——17931793
працював канцеляристом, упрацював канцеляристом, у
17931793——17961796 — домашнім — домашнім
учителем у сільськихучителем у сільських
поміщицьких родинах.поміщицьких родинах.
 штабс-капітана брав участьштабс-капітана брав участь
уу
російсько-турецькій війні 1806—російсько-турецькій війні 1806—
, був учасником облоги, був учасником облоги
ІзмаїлуІзмаїлу. В 1808 вийшов у. В 1808 вийшов у
відставку.відставку.
 ЗЗ 18101810 працював наглядачемпрацював наглядачем
«Дому для виховання дітей«Дому для виховання дітей
бідних дворян».бідних дворян».
Життєвий шлях митцяЖиттєвий шлях митця
 УУ 18121812 під час походупід час походу
Наполеона I БонапартаНаполеона I Бонапарта на Росіюна Росію
Котляревський, за дозволомКотляревський, за дозволом
генерал-губернатора Я.Лобанова-генерал-губернатора Я.Лобанова-
Ростовського, сформував уРостовського, сформував у
містечку Горошині Хорольськогомістечку Горошині Хорольського
повіту на Полтавщині 5-ийповіту на Полтавщині 5-ий
український козачий полк (заукраїнський козачий полк (за
умови, що полк буде збереженоумови, що полк буде збережено
після закінчення війни як постійнепісля закінчення війни як постійне
козацьке військо), за що отримавкозацьке військо), за що отримав
чинчин майорамайора..
 ВВ 18171817——18211821 — директор — директор
Полтавського вільного театруПолтавського вільного театру ..
 ВВ 18181818 разом зразом з В.ЛукашевичемВ.Лукашевичем,,
В.Тарновським та ін. входив доВ.Тарновським та ін. входив до
складу полтавськоїскладу полтавської масонськоїмасонської ложіложі
«Любов до істини». Член«Любов до істини». Член
Вільного товариства любителів російськоїВільного товариства любителів російської
зз 18211821 року. За свідченнямироку. За свідченнями
декабристадекабриста
Муравйова-Апостола Матвія ІвановичаМуравйова-Апостола Матвія Івановича
, які він дав під час слідства у, які він дав під час слідства у
справісправі декабристівдекабристів, член, член
Малоросійського таємного товаристваМалоросійського таємного товариства
.. [1][1]Слідчий комітет залишив це безСлідчий комітет залишив це без
уваги.уваги.
 Котляревський сприяв викуповіКотляревський сприяв викупові
М.ЩепкінаМ.Щепкіна з кріпацтва.з кріпацтва.
Творчий спадокТворчий спадок

            І. Котляревський своєюІ. Котляревський своєю
"Енеїдою" об'єднав українське"Енеїдою" об'єднав українське
слово і світову культуру.слово і світову культуру.
"Енеїда" - перший твір,"Енеїда" - перший твір,
написаний живою українськоюнаписаний живою українською
мовою, на народній основі. Умовою, на народній основі. У
поемі змальовано рисипоемі змальовано риси
національного характерунаціонального характеру
українців, їхні звички,українців, їхні звички,
вірування, погляди. Великавірування, погляди. Велика
заслуга І. Котляревського взаслуга І. Котляревського в
тому, що, взявши все найкращетому, що, взявши все найкраще
з книжної мови, він поєднав цез книжної мови, він поєднав це
з багатством народної мови.з багатством народної мови.
Твори І. КотляревськогоТвори І. Котляревського
довели, що українська мова є,довели, що українська мова є,
вона жива й неповторна і маєвона жива й неповторна і має
право на функціонування. Усе,право на функціонування. Усе,
розпочате І. Котляревським,розпочате І. Котляревським,
продовжили митці України:продовжили митці України:
Тарас Шевченко, П. Гулак-Тарас Шевченко, П. Гулак-
Артемовський, Г. Квітка-Артемовський, Г. Квітка-
Основ'яненкоОснов'яненко
Перший випуск легендарноїПерший випуск легендарної
“Енеїди”“Енеїди”
““Наталка Полтавка”Наталка Полтавка”
     П’єса «НаталкаП’єса «Наталка
Полтавка» написана І.Полтавка» написана І.
Котляревським дляКотляревським для
потреб Полтавськогопотреб Полтавського
театру 1818 р. – саметеатру 1818 р. – саме
тоді, коли Драматургтоді, коли Драматург
перебував там на посадіперебував там на посаді
керівника.керівника.
Глядач українськогоГлядач українського
театру бувтеатру був
найрізноманітніший, аленайрізноманітніший, але
І. Котляревський хотівІ. Котляревський хотів
бачити в театрібачити в театрі
найбільшенайбільше
простолюдина, томупростолюдина, тому
основою для його п'єсиосновою для його п'єси
стала жива дійсність,стала жива дійсність,
тогочасне народнетогочасне народне
життя, і героїв він обравжиття, і героїв він обрав
також  з народу.також  з народу.
Уривок з пУривок з п’’єсиєси
«Наталка Полтавка»«Наталка Полтавка»
 "Наталку Полтавку" І. Котляревського називають
"праматір'ю українського театру". Справді, саме з
цього твору починається наша драматургія, саме ця
полтавська дівчина відкрила галерею образів
прекрасних українок, якими так захоплювався цілий
світ. Важко знайти твір, який мав би таке довге і
щасливе життя. Мабуть, немає в Україні театру, де б
не зверталися до цієї п'єси. Усе в ній приваблює: і
чудова мова, і виразні діалоги, і зворушлива історія
кохання... Та є ще одна причина величезної
популярності "Наталки Полтавки" — мелодійні пісні,
створені видатним українським композитором М. В.
Лисенком. Завдяки чарівній музиці "Наталка
Полтавка" стала улюбленою оперою, яку хочеться не
лише дивитися, а ще й слухати й насолоджуватися.
 Роль пісень у драмі І. КотляревськогоРоль пісень у драмі І. Котляревського
надзвичайно важлива. По-перше, вонинадзвичайно важлива. По-перше, вони
створені на основі народних, що забезпечилостворені на основі народних, що забезпечило
п'єсі неповторну атмосферу, задушевну йп'єсі неповторну атмосферу, задушевну й
урочисту, веселу і серйозну. Не можуть неурочисту, веселу і серйозну. Не можуть не
зворушити пісня Наталки "Віють вітри" і піснязворушити пісня Наталки "Віють вітри" і пісня
Петра "Сонце низенько". А як люблять уПетра "Сонце низенько". А як люблять у
народі дотепну пісню виборного "Ой піднароді дотепну пісню виборного "Ой під
вишнею, під черешнею"!вишнею, під черешнею"!
 І. П. Котляревський недаремно вважаєтьсяІ. П. Котляревський недаремно вважається
"батьком української літератури". Він усе робив"батьком української літератури". Він усе робив
першим: звернувся до живої народної мови,першим: звернувся до живої народної мови,
відтворив український національний побут,відтворив український національний побут,
оспівав душевну красу простої людини-трудівника,оспівав душевну красу простої людини-трудівника,
висміяв лицемірство, підступність і безсердечністьвисміяв лицемірство, підступність і безсердечність
панства. А в "Наталці Полтавці" письменникпанства. А в "Наталці Полтавці" письменник
вперше так широко використав народно-пісенневперше так широко використав народно-пісенне
багатство українців. Пісні героїв п'єси сповненібагатство українців. Пісні героїв п'єси сповнені
краси й ніжності, мудрості й мелодійності. Саме цікраси й ніжності, мудрості й мелодійності. Саме ці
риси притаманні українському народові, чиєриси притаманні українському народові, чиє
безсмертя стверджував своїми творами І. П.безсмертя стверджував своїми творами І. П.
Котляревський.Котляревський.
Пам'ятникПам'ятник
І. П. Котляревському,І. П. Котляревському,
Полтава (1903Полтава (1903 р)р)
Ювілейна монетаЮвілейна монета
НБУ номіналомНБУ номіналом
100100 гривеньгривень
присвячена 200-присвячена 200-
річчю першогоріччю першого
видання «Енеїди»видання «Енеїди»
МаркаМарка
присвяченаприсвячена
ІвануІвану
ПетровичуПетровичу
КотляревськомуКотляревському
Утвердження народної моралі та внутрішньої красиУтвердження народної моралі та внутрішньої краси
людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка"людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка"
Шкільний твірШкільний твір
Велич і значення письменника вимірюються тим, наскільки глибоко коріння йогоВелич і значення письменника вимірюються тим, наскільки глибоко коріння його
творчості сягає народного життя і наскільки адекватно він відбиває передовітворчості сягає народного життя і наскільки адекватно він відбиває передові
ідеали свого часу. Ці вимоги народності і прогресивності мистецтва органічноідеали свого часу. Ці вимоги народності і прогресивності мистецтва органічно
втілені в художніх творах І. П. Котляревського.втілені в художніх творах І. П. Котляревського.
Виявляючи глибокий інтерес до російської і світової драматургії і театру,Виявляючи глибокий інтерес до російської і світової драматургії і театру,
Котляревський і Щепкін усвідомлювали, що настав час для створенняКотляревський і Щепкін усвідомлювали, що настав час для створення
українського національного театру. Першою ластівкою стала п'єса "Наталкаукраїнського національного театру. Першою ластівкою стала п'єса "Наталка
Полтавка", яка ось вже більше 150 років не сходить зі сцени.Полтавка", яка ось вже більше 150 років не сходить зі сцени.
У порівнянні з "Енеїдою" "Наталка Полтавка" була важливим крокомУ порівнянні з "Енеїдою" "Наталка Полтавка" була важливим кроком
письменника на шляху до реалізму й народності. Він звільнився відписьменника на шляху до реалізму й народності. Він звільнився від
бурлескного жанру і створив образи людей, взятих із реального життя.бурлескного жанру і створив образи людей, взятих із реального життя.
У центрі твору — образ простої сільської дівчини. Вона працьовита,У центрі твору — образ простої сільської дівчини. Вона працьовита,
розумна, скромна, дуже любить матір.розумна, скромна, дуже любить матір.
Але ніжна й сором'язлива дівчина, коли це потрібно, виявляє мужність іАле ніжна й сором'язлива дівчина, коли це потрібно, виявляє мужність і
рішучість. Вона захищає свою гідність, розуміє, що шлюб з матеріальногорішучість. Вона захищає свою гідність, розуміє, що шлюб з матеріального
розрахунку не принесе їй щастя. Проте, щоб заспокоїти матір, Наталка даєрозрахунку не принесе їй щастя. Проте, щоб заспокоїти матір, Наталка дає
згоду на весілля з нелюбом. Внутрішня краса героїні розкривається в тому,згоду на весілля з нелюбом. Внутрішня краса героїні розкривається в тому,
що вона здатна на самопожертву заради матер.що вона здатна на самопожертву заради матер.
З щирою симпатією і реалізмом виписаний образ прибитої горем матеріЗ щирою симпатією і реалізмом виписаний образ прибитої горем матері
Наталки, яка безмежно любить свою дочку, але безпорадна передНаталки, яка безмежно любить свою дочку, але безпорадна перед
безталанням:безталанням:
Чи я тобі, дочко, не добра желаюЧи я тобі, дочко, не добра желаю
Коли кого зятем собі вибираю?Коли кого зятем собі вибираю?
Ой дочко, дочко! що ж мені начати?Ой дочко, дочко! що ж мені начати?
Де ж люб'язного зятя достати?Де ж люб'язного зятя достати?
Утвердження народної моралі та внутрішньої красиУтвердження народної моралі та внутрішньої краси
людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка"людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка"
УУ порівнянні з возним розкривається і характер коханого Наталки — Петра.порівнянні з возним розкривається і характер коханого Наталки — Петра.
Вони обидва відмовляються від Наталки один на користь іншого, але вознийВони обидва відмовляються від Наталки один на користь іншого, але возний
при цьому дуже гнівається, а Петро готовий на самопожертву заради "щастя"при цьому дуже гнівається, а Петро готовий на самопожертву заради "щастя"
Наталки. Реалістично подано в п'єсі й образ Миколи, бідняка-сироти.Наталки. Реалістично подано в п'єсі й образ Миколи, бідняка-сироти.
Життєрадісний і веселий Микола глибоко співчуває бідним і намагаєтьсяЖиттєрадісний і веселий Микола глибоко співчуває бідним і намагається
всіляко допомогти Наталці і Петру. Можна позаздрити цій людині, в якійвсіляко допомогти Наталці і Петру. Можна позаздрити цій людині, в якій
стільки сил і енергії, оптимізму і волелюбності.стільки сил і енергії, оптимізму і волелюбності.
Пісні, якими насичена п'єса, сприяють глибшому розкриттю ідейного змістуПісні, якими насичена п'єса, сприяють глибшому розкриттю ідейного змісту
твору, внутрішнього світу його персонажів:твору, внутрішнього світу його персонажів:
Ой я дівчина Полтавка,Ой я дівчина Полтавка,
А зовуть мене Наталка:А зовуть мене Наталка:
Дівка проста, не красива,Дівка проста, не красива,
З добрим серцем, не спесива.З добрим серцем, не спесива.
Слід підкреслити, що селянам, образи яких виведені в п'єсі Котляревського,Слід підкреслити, що селянам, образи яких виведені в п'єсі Котляревського,
властиві кращі риси народного характеру, високі моральні якості,властиві кращі риси народного характеру, високі моральні якості,
волелюбність, патріотизм. І той факт, що п'єса і досі користуєтьсяволелюбність, патріотизм. І той факт, що п'єса і досі користується
популярністю, підтверджує її значущість і навіть сучасність.популярністю, підтверджує її значущість і навіть сучасність.

More Related Content

What's hot

3 шевч художник(автопортрети)
3 шевч художник(автопортрети)3 шевч художник(автопортрети)
3 шевч художник(автопортрети)Оксана Мельник
 
Іван Карпенко-Карий. Життя та творчість
Іван Карпенко-Карий. Життя та творчістьІван Карпенко-Карий. Життя та творчість
Іван Карпенко-Карий. Життя та творчістьElena Pritula
 
Музеї ім. Т.Шевченка в Україні
Музеї ім. Т.Шевченка в Україні Музеї ім. Т.Шевченка в Україні
Музеї ім. Т.Шевченка в Україні Оксана Мельник
 
марко кропивницький 13
марко кропивницький 13марко кропивницький 13
марко кропивницький 13zero1996
 
Т.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людстваТ.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людстваSavua
 
Наталка Полтавка
Наталка ПолтавкаНаталка Полтавка
Наталка ПолтавкаQ-bart
 
літературно мистецький календар березень 2015
літературно мистецький календар березень 2015літературно мистецький календар березень 2015
літературно мистецький календар березень 2015Юлия Тер-Давлатян
 
Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в...
 Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в... Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в...
Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в...Дарницька Книгиня
 
Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...
   Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...   Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...
Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...Дарницька Книгиня
 
заньковецька марія
заньковецька маріязаньковецька марія
заньковецька маріяestet13
 
Тарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович ШевченкоТарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович ШевченкоNatalya Ilnytska
 
ЛIтературно-мистецький календар травень2016
ЛIтературно-мистецький календар травень2016ЛIтературно-мистецький календар травень2016
ЛIтературно-мистецький календар травень2016Юлия Тер-Давлатян
 
Зірка Марії Заньковецької
Зірка Марії Заньковецької Зірка Марії Заньковецької
Зірка Марії Заньковецької estet13
 
Іван франко і наш край
Іван франко і наш крайІван франко і наш край
Іван франко і наш крайbatig ulyana
 
По літературних музеях України
По літературних музеях України По літературних музеях України
По літературних музеях України Savua
 

What's hot (17)

3 шевч художник(автопортрети)
3 шевч художник(автопортрети)3 шевч художник(автопортрети)
3 шевч художник(автопортрети)
 
Іван Карпенко-Карий. Життя та творчість
Іван Карпенко-Карий. Життя та творчістьІван Карпенко-Карий. Життя та творчість
Іван Карпенко-Карий. Життя та творчість
 
Музеї ім. Т.Шевченка в Україні
Музеї ім. Т.Шевченка в Україні Музеї ім. Т.Шевченка в Україні
Музеї ім. Т.Шевченка в Україні
 
марко кропивницький 13
марко кропивницький 13марко кропивницький 13
марко кропивницький 13
 
Т.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людстваТ.Г.Шевченко. Поет усього людства
Т.Г.Шевченко. Поет усього людства
 
Наталка Полтавка
Наталка ПолтавкаНаталка Полтавка
Наталка Полтавка
 
10666 богдан ігор антонич (1)
10666 богдан ігор антонич (1)10666 богдан ігор антонич (1)
10666 богдан ігор антонич (1)
 
літературно мистецький календар березень 2015
літературно мистецький календар березень 2015літературно мистецький календар березень 2015
літературно мистецький календар березень 2015
 
Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в...
 Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в... Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в...
Життєвий і творчий шлях Пабло Пікассо : бібліографічний нарис до 140-річчя в...
 
Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...
   Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...   Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...
Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт : бібліографічний нарис до 2...
 
заньковецька марія
заньковецька маріязаньковецька марія
заньковецька марія
 
магічний світ звуків
магічний світ звуківмагічний світ звуків
магічний світ звуків
 
Тарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович ШевченкоТарас Григорович Шевченко
Тарас Григорович Шевченко
 
ЛIтературно-мистецький календар травень2016
ЛIтературно-мистецький календар травень2016ЛIтературно-мистецький календар травень2016
ЛIтературно-мистецький календар травень2016
 
Зірка Марії Заньковецької
Зірка Марії Заньковецької Зірка Марії Заньковецької
Зірка Марії Заньковецької
 
Іван франко і наш край
Іван франко і наш крайІван франко і наш край
Іван франко і наш край
 
По літературних музеях України
По літературних музеях України По літературних музеях України
По літературних музеях України
 

Similar to Котляревський життя та творчість

Іван Карпенко-Карий
Іван Карпенко-КарийІван Карпенко-Карий
Іван Карпенко-Карийmilona14
 
Іван Котляревський "Наталка Полтавка"
Іван Котляревський "Наталка Полтавка"Іван Котляревський "Наталка Полтавка"
Іван Котляревський "Наталка Полтавка"OksanaTroshuna
 
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)НБУ для дітей
 
Театр корифеїв
Театр корифеївТеатр корифеїв
Театр корифеївIryna Holodiuk
 
Ivan kotlyarevskyy natalka_poltavka
Ivan kotlyarevskyy natalka_poltavkaIvan kotlyarevskyy natalka_poltavka
Ivan kotlyarevskyy natalka_poltavkaallaklishch
 
презентация 200 шевченко
презентация 200 шевченкопрезентация 200 шевченко
презентация 200 шевченкоsch68k
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичинаSmailik2008
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичинаSmailik2008
 
Українське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтвоУкраїнське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтвоYana Aleksii
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентаціяveter88
 
Тема 8 . Урок 1
Тема 8 . Урок 1Тема 8 . Урок 1
Тема 8 . Урок 1history-kpl
 
Гордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-Карий
Гордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-КарийГордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-Карий
Гордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-КарийНБУ для дітей
 
“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx
“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx
“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptxTykhomirovaKaterina
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентаціяtryvit
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентаціяtryvit
 
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)НБУ для дітей
 
Шевченко-художник (автопортрети)
Шевченко-художник (автопортрети)Шевченко-художник (автопортрети)
Шевченко-художник (автопортрети)Оксана Мельник
 

Similar to Котляревський життя та творчість (20)

Іван Карпенко-Карий
Іван Карпенко-КарийІван Карпенко-Карий
Іван Карпенко-Карий
 
Іван Котляревський "Наталка Полтавка"
Іван Котляревський "Наталка Полтавка"Іван Котляревський "Наталка Полтавка"
Іван Котляревський "Наталка Полтавка"
 
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2015 року)
 
Театр корифеїв
Театр корифеївТеатр корифеїв
Театр корифеїв
 
"Театр корифеїв"
"Театр корифеїв""Театр корифеїв"
"Театр корифеїв"
 
Ivan kotlyarevskyy natalka_poltavka
Ivan kotlyarevskyy natalka_poltavkaIvan kotlyarevskyy natalka_poltavka
Ivan kotlyarevskyy natalka_poltavka
 
презентация 200 шевченко
презентация 200 шевченкопрезентация 200 шевченко
презентация 200 шевченко
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичина
 
павло тичина
павло тичинапавло тичина
павло тичина
 
Українське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтвоУкраїнське образотворче мистецтво
Українське образотворче мистецтво
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
 
Тема 8 . Урок 1
Тема 8 . Урок 1Тема 8 . Урок 1
Тема 8 . Урок 1
 
Гордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-Карий
Гордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-КарийГордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-Карий
Гордість української драматургії: Іван Карпович Карпенко-Карий
 
“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx
“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx
“Наталка Полтавка”І.П.Котляревський.pptx
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
 
Title
TitleTitle
Title
 
О.О.Смольницька. Відомий Тарас Шевченко в рідкісних архівах
О.О.Смольницька. Відомий Тарас Шевченко в рідкісних архівахО.О.Смольницька. Відомий Тарас Шевченко в рідкісних архівах
О.О.Смольницька. Відомий Тарас Шевченко в рідкісних архівах
 
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
07 06-2012кошик юлія олександрівна презентація
 
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)
Ювілейний книгоград (книги-ювіляри 2017 року)
 
Шевченко-художник (автопортрети)
Шевченко-художник (автопортрети)Шевченко-художник (автопортрети)
Шевченко-художник (автопортрети)
 

Recently uploaded

Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області24tvua
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxssuser9ce4541
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfssuser46127c
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxssuser9ce4541
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаAdriana Himinets
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному24tvua
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуAdriana Himinets
 

Recently uploaded (9)

Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідкаРоберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
Роберт Льюїс Л.Стівенсон. Біографічна довідка
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляхуР.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
Р.Л.Стівенсон. Презентація життєвого шляху
 

Котляревський життя та творчість

 • 2. Життєвий шлях митцяЖиттєвий шлях митця УУ 17961796——18081808 перебував наперебував на військовій службі ввійськовій службі в СіверськомуСіверському карабінерському полку. Вкарабінерському полку. В 18061806——18071807 Котляревський вКотляревський в ранзі Народився вранзі Народився в ПолтавіПолтаві вв сім'ї канцеляристаІзсім'ї канцеляристаІз 17801780 попо 17891789 вчився у духовнійвчився у духовній семінарії. Всемінарії. В 17891789——17931793 працював канцеляристом, упрацював канцеляристом, у 17931793——17961796 — домашнім — домашнім учителем у сільськихучителем у сільських поміщицьких родинах.поміщицьких родинах.  штабс-капітана брав участьштабс-капітана брав участь уу російсько-турецькій війні 1806—російсько-турецькій війні 1806— , був учасником облоги, був учасником облоги ІзмаїлуІзмаїлу. В 1808 вийшов у. В 1808 вийшов у відставку.відставку.  ЗЗ 18101810 працював наглядачемпрацював наглядачем «Дому для виховання дітей«Дому для виховання дітей бідних дворян».бідних дворян».
 • 3. Життєвий шлях митцяЖиттєвий шлях митця  УУ 18121812 під час походупід час походу Наполеона I БонапартаНаполеона I Бонапарта на Росіюна Росію Котляревський, за дозволомКотляревський, за дозволом генерал-губернатора Я.Лобанова-генерал-губернатора Я.Лобанова- Ростовського, сформував уРостовського, сформував у містечку Горошині Хорольськогомістечку Горошині Хорольського повіту на Полтавщині 5-ийповіту на Полтавщині 5-ий український козачий полк (заукраїнський козачий полк (за умови, що полк буде збереженоумови, що полк буде збережено після закінчення війни як постійнепісля закінчення війни як постійне козацьке військо), за що отримавкозацьке військо), за що отримав чинчин майорамайора..  ВВ 18171817——18211821 — директор — директор Полтавського вільного театруПолтавського вільного театру ..  ВВ 18181818 разом зразом з В.ЛукашевичемВ.Лукашевичем,, В.Тарновським та ін. входив доВ.Тарновським та ін. входив до складу полтавськоїскладу полтавської масонськоїмасонської ложіложі «Любов до істини». Член«Любов до істини». Член Вільного товариства любителів російськоїВільного товариства любителів російської зз 18211821 року. За свідченнямироку. За свідченнями декабристадекабриста Муравйова-Апостола Матвія ІвановичаМуравйова-Апостола Матвія Івановича , які він дав під час слідства у, які він дав під час слідства у справісправі декабристівдекабристів, член, член Малоросійського таємного товаристваМалоросійського таємного товариства .. [1][1]Слідчий комітет залишив це безСлідчий комітет залишив це без уваги.уваги.  Котляревський сприяв викуповіКотляревський сприяв викупові М.ЩепкінаМ.Щепкіна з кріпацтва.з кріпацтва.
 • 4. Творчий спадокТворчий спадок              І. Котляревський своєюІ. Котляревський своєю "Енеїдою" об'єднав українське"Енеїдою" об'єднав українське слово і світову культуру.слово і світову культуру. "Енеїда" - перший твір,"Енеїда" - перший твір, написаний живою українськоюнаписаний живою українською мовою, на народній основі. Умовою, на народній основі. У поемі змальовано рисипоемі змальовано риси національного характерунаціонального характеру українців, їхні звички,українців, їхні звички, вірування, погляди. Великавірування, погляди. Велика заслуга І. Котляревського взаслуга І. Котляревського в тому, що, взявши все найкращетому, що, взявши все найкраще з книжної мови, він поєднав цез книжної мови, він поєднав це з багатством народної мови.з багатством народної мови. Твори І. КотляревськогоТвори І. Котляревського довели, що українська мова є,довели, що українська мова є, вона жива й неповторна і маєвона жива й неповторна і має право на функціонування. Усе,право на функціонування. Усе, розпочате І. Котляревським,розпочате І. Котляревським, продовжили митці України:продовжили митці України: Тарас Шевченко, П. Гулак-Тарас Шевченко, П. Гулак- Артемовський, Г. Квітка-Артемовський, Г. Квітка- Основ'яненкоОснов'яненко
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Перший випуск легендарноїПерший випуск легендарної “Енеїди”“Енеїди”
 • 10. ““Наталка Полтавка”Наталка Полтавка”      П’єса «НаталкаП’єса «Наталка Полтавка» написана І.Полтавка» написана І. Котляревським дляКотляревським для потреб Полтавськогопотреб Полтавського театру 1818 р. – саметеатру 1818 р. – саме тоді, коли Драматургтоді, коли Драматург перебував там на посадіперебував там на посаді керівника.керівника. Глядач українськогоГлядач українського театру бувтеатру був найрізноманітніший, аленайрізноманітніший, але І. Котляревський хотівІ. Котляревський хотів бачити в театрібачити в театрі найбільшенайбільше простолюдина, томупростолюдина, тому основою для його п'єсиосновою для його п'єси стала жива дійсність,стала жива дійсність, тогочасне народнетогочасне народне життя, і героїв він обравжиття, і героїв він обрав також  з народу.також  з народу.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Уривок з пУривок з п’’єсиєси «Наталка Полтавка»«Наталка Полтавка»
 • 15.  "Наталку Полтавку" І. Котляревського називають "праматір'ю українського театру". Справді, саме з цього твору починається наша драматургія, саме ця полтавська дівчина відкрила галерею образів прекрасних українок, якими так захоплювався цілий світ. Важко знайти твір, який мав би таке довге і щасливе життя. Мабуть, немає в Україні театру, де б не зверталися до цієї п'єси. Усе в ній приваблює: і чудова мова, і виразні діалоги, і зворушлива історія кохання... Та є ще одна причина величезної популярності "Наталки Полтавки" — мелодійні пісні, створені видатним українським композитором М. В. Лисенком. Завдяки чарівній музиці "Наталка Полтавка" стала улюбленою оперою, яку хочеться не лише дивитися, а ще й слухати й насолоджуватися.
 • 16.  Роль пісень у драмі І. КотляревськогоРоль пісень у драмі І. Котляревського надзвичайно важлива. По-перше, вонинадзвичайно важлива. По-перше, вони створені на основі народних, що забезпечилостворені на основі народних, що забезпечило п'єсі неповторну атмосферу, задушевну йп'єсі неповторну атмосферу, задушевну й урочисту, веселу і серйозну. Не можуть неурочисту, веселу і серйозну. Не можуть не зворушити пісня Наталки "Віють вітри" і піснязворушити пісня Наталки "Віють вітри" і пісня Петра "Сонце низенько". А як люблять уПетра "Сонце низенько". А як люблять у народі дотепну пісню виборного "Ой піднароді дотепну пісню виборного "Ой під вишнею, під черешнею"!вишнею, під черешнею"!
 • 17.  І. П. Котляревський недаремно вважаєтьсяІ. П. Котляревський недаремно вважається "батьком української літератури". Він усе робив"батьком української літератури". Він усе робив першим: звернувся до живої народної мови,першим: звернувся до живої народної мови, відтворив український національний побут,відтворив український національний побут, оспівав душевну красу простої людини-трудівника,оспівав душевну красу простої людини-трудівника, висміяв лицемірство, підступність і безсердечністьвисміяв лицемірство, підступність і безсердечність панства. А в "Наталці Полтавці" письменникпанства. А в "Наталці Полтавці" письменник вперше так широко використав народно-пісенневперше так широко використав народно-пісенне багатство українців. Пісні героїв п'єси сповненібагатство українців. Пісні героїв п'єси сповнені краси й ніжності, мудрості й мелодійності. Саме цікраси й ніжності, мудрості й мелодійності. Саме ці риси притаманні українському народові, чиєриси притаманні українському народові, чиє безсмертя стверджував своїми творами І. П.безсмертя стверджував своїми творами І. П. Котляревський.Котляревський.
 • 19. Ювілейна монетаЮвілейна монета НБУ номіналомНБУ номіналом 100100 гривеньгривень присвячена 200-присвячена 200- річчю першогоріччю першого видання «Енеїди»видання «Енеїди»
 • 21. Утвердження народної моралі та внутрішньої красиУтвердження народної моралі та внутрішньої краси людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка"людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка" Шкільний твірШкільний твір Велич і значення письменника вимірюються тим, наскільки глибоко коріння йогоВелич і значення письменника вимірюються тим, наскільки глибоко коріння його творчості сягає народного життя і наскільки адекватно він відбиває передовітворчості сягає народного життя і наскільки адекватно він відбиває передові ідеали свого часу. Ці вимоги народності і прогресивності мистецтва органічноідеали свого часу. Ці вимоги народності і прогресивності мистецтва органічно втілені в художніх творах І. П. Котляревського.втілені в художніх творах І. П. Котляревського. Виявляючи глибокий інтерес до російської і світової драматургії і театру,Виявляючи глибокий інтерес до російської і світової драматургії і театру, Котляревський і Щепкін усвідомлювали, що настав час для створенняКотляревський і Щепкін усвідомлювали, що настав час для створення українського національного театру. Першою ластівкою стала п'єса "Наталкаукраїнського національного театру. Першою ластівкою стала п'єса "Наталка Полтавка", яка ось вже більше 150 років не сходить зі сцени.Полтавка", яка ось вже більше 150 років не сходить зі сцени. У порівнянні з "Енеїдою" "Наталка Полтавка" була важливим крокомУ порівнянні з "Енеїдою" "Наталка Полтавка" була важливим кроком письменника на шляху до реалізму й народності. Він звільнився відписьменника на шляху до реалізму й народності. Він звільнився від бурлескного жанру і створив образи людей, взятих із реального життя.бурлескного жанру і створив образи людей, взятих із реального життя. У центрі твору — образ простої сільської дівчини. Вона працьовита,У центрі твору — образ простої сільської дівчини. Вона працьовита, розумна, скромна, дуже любить матір.розумна, скромна, дуже любить матір. Але ніжна й сором'язлива дівчина, коли це потрібно, виявляє мужність іАле ніжна й сором'язлива дівчина, коли це потрібно, виявляє мужність і рішучість. Вона захищає свою гідність, розуміє, що шлюб з матеріальногорішучість. Вона захищає свою гідність, розуміє, що шлюб з матеріального розрахунку не принесе їй щастя. Проте, щоб заспокоїти матір, Наталка даєрозрахунку не принесе їй щастя. Проте, щоб заспокоїти матір, Наталка дає згоду на весілля з нелюбом. Внутрішня краса героїні розкривається в тому,згоду на весілля з нелюбом. Внутрішня краса героїні розкривається в тому, що вона здатна на самопожертву заради матер.що вона здатна на самопожертву заради матер. З щирою симпатією і реалізмом виписаний образ прибитої горем матеріЗ щирою симпатією і реалізмом виписаний образ прибитої горем матері Наталки, яка безмежно любить свою дочку, але безпорадна передНаталки, яка безмежно любить свою дочку, але безпорадна перед безталанням:безталанням: Чи я тобі, дочко, не добра желаюЧи я тобі, дочко, не добра желаю Коли кого зятем собі вибираю?Коли кого зятем собі вибираю? Ой дочко, дочко! що ж мені начати?Ой дочко, дочко! що ж мені начати? Де ж люб'язного зятя достати?Де ж люб'язного зятя достати?
 • 22. Утвердження народної моралі та внутрішньої красиУтвердження народної моралі та внутрішньої краси людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка"людини в п'єсі І. П. Котляревського "Наталка Полтавка" УУ порівнянні з возним розкривається і характер коханого Наталки — Петра.порівнянні з возним розкривається і характер коханого Наталки — Петра. Вони обидва відмовляються від Наталки один на користь іншого, але вознийВони обидва відмовляються від Наталки один на користь іншого, але возний при цьому дуже гнівається, а Петро готовий на самопожертву заради "щастя"при цьому дуже гнівається, а Петро готовий на самопожертву заради "щастя" Наталки. Реалістично подано в п'єсі й образ Миколи, бідняка-сироти.Наталки. Реалістично подано в п'єсі й образ Миколи, бідняка-сироти. Життєрадісний і веселий Микола глибоко співчуває бідним і намагаєтьсяЖиттєрадісний і веселий Микола глибоко співчуває бідним і намагається всіляко допомогти Наталці і Петру. Можна позаздрити цій людині, в якійвсіляко допомогти Наталці і Петру. Можна позаздрити цій людині, в якій стільки сил і енергії, оптимізму і волелюбності.стільки сил і енергії, оптимізму і волелюбності. Пісні, якими насичена п'єса, сприяють глибшому розкриттю ідейного змістуПісні, якими насичена п'єса, сприяють глибшому розкриттю ідейного змісту твору, внутрішнього світу його персонажів:твору, внутрішнього світу його персонажів: Ой я дівчина Полтавка,Ой я дівчина Полтавка, А зовуть мене Наталка:А зовуть мене Наталка: Дівка проста, не красива,Дівка проста, не красива, З добрим серцем, не спесива.З добрим серцем, не спесива. Слід підкреслити, що селянам, образи яких виведені в п'єсі Котляревського,Слід підкреслити, що селянам, образи яких виведені в п'єсі Котляревського, властиві кращі риси народного характеру, високі моральні якості,властиві кращі риси народного характеру, високі моральні якості, волелюбність, патріотизм. І той факт, що п'єса і досі користуєтьсяволелюбність, патріотизм. І той факт, що п'єса і досі користується популярністю, підтверджує її значущість і навіть сучасність.популярністю, підтверджує її значущість і навіть сучасність.