SlideShare a Scribd company logo
УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
вул. Дегтярівська, 3-а, м. Київ, 04050 тел. (044) 484 05 25
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: children@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 20062138
_______________ № ______________
на № ___________ від _____________
Департамент соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Департамент освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Департамент охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Київський міський центр соціальних служб
Районні в місті Києві державні адміністрації
Про розміщення соціальної рекламної
продукції у вигляді інфографіки
Відповідно до пункту 15 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.2018 № 658, розділу 4 міської цільової програми «Запобігання та протидія
домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки»,
затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 № 1238/1279,
Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) спільно із Державною установою
«Державний інститут сімейної та молодіжної політики» розроблена соціальна
рекламна продукція у вигляді інфографіки для публікацій контенту в соціальних
мережах з тематики запобігання та протидії домашньому насильству.
З огляду на зазначене, просимо розмістити вказану інфографіку на Ваших
офіційних суб-веб сторінках та сторінках суб’єктів взаємодії у мережі Інтерент,
в тому числі установах, організаціях, що знаходяться у підпорядкуванні, а також
– на офіційних сторінках в соціальних мережах.
Додаток: інфографіка в 12 файлах в форматі PDF
Начальник Служби Валерій ТАНЦЮРА
Олена Ягова 484 05 25
Ключові аспекти порядків взаємодії,
що стосуються алгоритму реагування
додатково,
уповноважена
особа у сфері запобі-
гання та протидії домаш-
ньому насильству інформує
Національну поліцію та Службу
у справах дітей, коли до неї безпо-
середньо звернулась доросла постра-
ждала особа, разом з дитиною
додатково,
Національна поліція
інформує Службу
у справах дітей, коли
до неї безпосередньо
звернулась доросла постраж-
дала особа, разом з дитиною
всі суб'єкти мають впродовж 1 доби
проінформувати Національну
поліцію та Службу у справах
дітей коли дитина
постраждала від
домашнього
насильства
Повноваження
органів
Національної
поліції України
збирає інформацію
про обставини вчинення
домашнього насильства, невиконан-
ня законними представниками своїх
обов'язків щодо догляду за дитиною
збирає адміністративний матеріал за
вчинення домашнього насильства, що
підпадає під ст.173-2 КУпАП або
здійснює розслідування кримінальної
справи, у подальшому передає справи
до суду для притягнення осіб
до адміністративної чи кримінальної
відповідальності проводить
оцінку ризиків
вчинення домаш-
нього насильства
щодо дитини
бере кривдника дитини
на профілактичний
облік та проводить з
ним профілактичну
роботу
може входити до складу
міждисциплінароної
команди та приймати участь
у реалізації індивідуального
плану соціального захисту
дитини
виносить терміно-
вий заборонний
припис (за потреби)
ПОВНОВАЖЕННЯ
СЛУЖБ
У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ініціює створення
міждисциплінарної команди
та координує її діяльність,
зокрема, розробку та виконання
індивідуального плану соціаль-
ного захисту дитини (розро-
блюється протягом 7 днів з дати
взяття дитини на облік, щоквар-
тально переглядається міждис-
циплінарною командою)
разом з органом Національної поліції, фахівцем із
соціальної роботи, представником закладу охорони
здоров’я невідкладно проводить оцінку рівня
безпеки дитини та складає Акт проведення оцінки
рівня безпеки дитини (Додаток 10 до Постанови
КМУ№866 від 24 вересня 2008 р.)
вирішує питання про
безпечне влаштуван-
ня дитини: заклад
охорони здоров’я,
сім’я родичів, знайо-
мих, сім’я патронатно-
го вихователя організація оцінювання
потреб дитини та сім’ї
(проводить Центр соціаль-
них служб)
ставить на облік
дитину, як таку,
що перебуває у
складних
життєвих обстави-
нах
Спілкуючись
з дитиною доречно:
перебувати
на одному рівні
з дитиною
не засуджуйте і
не критикуйте
дитину, незалежно від того,
що вона розповідає запитуйте
дозволу у дитини
ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ
уточнити (перед
початком комунікації),
чи задоволені базові
потреби дитини
внутрішній стан фахівця
має бути спокійним,
говоріть спокійним
голосом, в середньому
темпоритмі та не робіть
різких рухів руками та
тілом
не використовуйте
«маніпулятивних
технік» типу – «якщо
Ти мені не розкажеш,
я не зможу Тобі
допомогти»…
почніть
комунікацію
з дитиною з того, що корот-
ко розкажіть про себе
і проте, що буде відбуватися
зрозумілою для дитини
мовою
1
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Що мають знати
постраждала
особа та
кривдник?
Чотири спеціальні заходи
щодо протидії домашньому
насильству:
терміновий заборонний
припис стосовно
кривдника
обмежувальний припис
стосовно кривдника
взяття кривдника на про-
філактичний облік, прове-
дення з ним профілактич-
ної роботи
направлення кривдника
на проходження програми
для кривдників
ЗГІДНО З...
4
3
2
Служба у справах дітей та сім’ї
Київської міської державної
адміністрації
1зобов’язання залишити
місце проживання (перебу-
вання) постраждалої особи;
заборона на вхід та перебу-
вання в місці проживання
(перебування) постраждалої
особи;
заборона в будь-який спосіб
контактувати з постражда-
лою особою
Підстава: ініціатива поліції або
заява постраждалої особи
Термін дії припису - до 10 діб.
...ТЕРМІНОВИМ ЗАБОРОННИМ
ПРИПИСОМ:
Підстава: заява потерпілої особи або її представника,
батьків, родичів, органу опіки та піклування
Термін застосування - до 6 місяців
2
...ОБМЕЖУВАЛЬНИМ ПРИПИСОМ:
заборона перебувати в місці спільного проживання
(перебування) з постраждалою особою;
усунення перешкод у користуванні майном, що є
об’єктом права спільної сумісної власності або осо-
бистою приватною власністю постраждалої особи;
обмеження спілкування з постраждалою дитиною;
заборона наближатися на визначену відстань до
місця проживання (перебування), навчання, роботи,
інших місць частого відвідування постраждалою
особою
Відповідальність за домашнє насильство і насиль-
ство за ознакою статі
заборона особисто і через третіх осіб розшукувати
постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням
перебуває у місці, не відомому кривднику, пересліду-
вати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
заборона вести листування, телефонні переговори з
постраждалою особою або контактувати з нею через
інші засоби зв’яку особисто і через третіх осіб
ЗАЯВА
(щодо вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі)
Уповноважена особа
(наказ Служби у справах дітей та сім'ї)
Інформує протягом 1 доби:
Приймає заяву та реєструє у Журналі
(додаток 1 постанови КМУ від 22.08.2018 № 658)
Приймає повідомлення та реєструє у Журналі
(додаток 2 постанови КМУ від 22.08.2018 № 658)
Консультує постраждалу особу про її права та можливість
отримання соціальних послуг, медичної, психологічної,
правової допомоги
Інформує про постраждалу особу районний центр соціаль-
них служб, фахівців соціальної роботи, заклади соціаль-
ного спрямування, кризові центри
Направляє постраждалу особу на отримання послуг до
загальних/спеціалізованих служб підтримки, вносить дані
про направлення до Журналу (додаток 1). Заклади після
влаштування особи роблять свою вузьку оцінку (3 дні)
Інформує заклад про постраждалу особу, її потреби та
вносить інформацію до Журналу (додаток 1 Постанови
КМУ № 658)
Отримує інформацію від Національної поліції про резуль-
тати Оцінки ризиків, про рішення суддів (обмежений
припис, програма для кривдників ст. 39 КПКУ)
Організовує та контролює надання постраждалій особі
допомоги відповідно до Оцінки потреб (наказ
Мінсоцполітики № 1005) та Оцінки ризиків (наказ
Мінсоцполітики та МВС № 369/180)
Отримує від Центру вторинної безоплатної правової
допомоги інформацію про надання послуг постраждалій
особі (5 робочих днів)
Інформує про вжиті заходи заявника/суб’єкта
повідомлення
Національну поліцію (телефон, e-mail)
Відділ захисту прав дітей (повідомлення
фіксується резолюцією керівника), якщо
постраждала особа – дитина або кривд-
ник-дитина (постанова КМУ від 01.06.2020 р.
№ 585) – оцінка рівня безпеки дитини)
Якщо є потреба – медичний заклад охорони
здоров’я/викликає швидку медичну допомогу
Районний центр соціальних служб (кризове
(екстренне) втручання, психологічна,
соціально-педагогічна допомога, роблять
оцінку потреб постраждалої особи до 7 днів
(наказ Мінсоцполітики № 1005)
Секретаря опікунської ради, якщо
постраждала особа – недієздатна
У разі звернення кривдника самостійно – інформує про заклад, який
проводить програму для кривдників
У разі неявки кривдника до уповноваженої особи або ухиляння
від проходження програми, інформує письмово Національну поліцію
(до 3 днів)
Контролює проходження програми для кривдників
Інформує Національну поліцію про результати проходження програми
для кривдників
щодо
кривдника
Не пізніше
3 робочих днів
інформує
соцзахист про
необхідність
допомоги
недієздатним
особам
Служба у справах дітей та сім’ї
Київської міської державної
адміністрації
Ключові аспекти порядків взаємодії,
що стосуються алгоритму реагування
Повноваження
органів
Національної
поліції України
ПОВНОВАЖЕННЯ
СЛУЖБ
У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ініціює створення
міждисциплінарної команди
та координує її діяльність,
зокрема, розробку та виконання
індивідуального плану
соціального захисту дитини
(розроблюється протягом 7 днів
з дати взяття дитини на облік,
щоквартально переглядається
міждисциплінарною командою)
Міждисциплінарна команда - команда фахівців, які є працівниками суб’єктів для
захисту прав дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах
ініціювання розгляду питання
щодо соціального захисту дитини,
яка перебуває у складних
життєвих обставинах, на засіданні
комісії з питань захисту прав дитини, зокрема
щодо обов’язковості надання соціальних послуг
(проходження індивідуальних корекційних
програм) особам у разі невиконання ними
батьківських обов’язків, вчинення
домашнього насильства чи
жорстокого поводження з дитиною
Спілкуючись
з дитиною доречно:
перебувати
на одному рівні
з дитиною
збирає інформацію
про обставини вчинення
домашнього насильства,
невиконання законними
представниками своїх обов'язків
щодо догляду за дитиною
збирає адміністративний матеріал за
вчинення домашнього насильства, що
підпадає під ст.173-2 КУпАП або
здійснює розслідування кримінальної
справи, у подальшому передає справи
до суду для притягнення осіб
до адміністративної чи кримінальної
відповідальності проводить
оцінку ризиків
вчинення
домашнього
насильства
щодо дитини
бере кривдника дитини
на профілактичний
облік та проводить з
ним профілактичну
роботу
може входити до складу
міждисциплінароної
команди та приймати участь
у реалізації індивідуального
плану соціального захисту
дитини
виносить
терміновий
заборонний припис
(за потреби)
додатково,
уповноважена
особа у сфері запобі-
гання та протидії домаш-
ньому насильству інформує
Національну поліцію та Службу
у справах дітей, коли до неї
безпосередньо звернулась доросла
постраждала особа, разом з дитиною
додатково,
Національна поліція
інформує Службу
у справах дітей, коли
до неї безпосередньо
звернулась доросла постраж-
дала особа, разом з дитиною
всі суб'єкти мають впродовж 1 доби
проінформувати Національну
поліцію та Службу у справах
дітей коли дитина
постраждала від
домашнього
насильства
не засуджуйте і
не критикуйте
дитину, незалежно від того,
що вона розповідає запитуйте
дозволу у дитини
ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ
уточнити (перед
початком комунікації),
чи задоволені базові
потреби дитини
внутрішній стан фахівця
має бути спокійним,
говоріть спокійним
голосом, в середньому
темпоритмі та не робіть
різких рухів руками та
тілом
не використовуйте
«маніпулятивних
технік» типу – «якщо
Ти мені не розкажеш,
я не зможу Тобі
допомогти»…
почніть
комунікацію
з дитиною з того, що
коротко розкажіть про себе
і проте, що буде відбуватися
зрозумілою для дитини
мовою
разом з органом Національної поліції, фахівцем із
соціальної роботи, представником закладу охорони
здоров’я невідкладно проводить оцінку рівня
безпеки дитини та складає Акт проведення оцінки
рівня безпеки дитини (Додаток 10 до Постанови
КМУ№866 від 24 вересня 2008 р.)
вирішує питання про
безпечне
влаштування дитини:
заклад охорони
здоров’я, сім’я
родичів, знайомих,
сім’я патронатного
вихователя
організація оцінювання
потреб дитини та сім’ї
(проводить Центр
соціальних служб)
ставить на облік
дитину, як таку,
що перебуває у
складних
життєвих
обставинах
Основними
завданнями
міждисциплінарної
команди є:
прийняття
узгоджених дій та
рішень в
інтересах дитини
аналіз інформації
про дитину, її сім’ю,
складні життєві обставини,
в яких вона перебуває,
результатів оцінювання потреб
дитини та її сім’ї у соціальних послугах,
здатності батьків здійснювати догляд та
виховання дитини, рівня виконання ними
батьківських обов’язків
розроблення, виконання, систематичний
(щоквартальний) перегляд і коригування
індивідуального плану із забезпеченням
відповідності запланованих заходів інтересам дитини,
а також індивідуального плану надання соціальних
послуг, у тому числі плану соціального супроводу
сім’ї дитини;
Рішення міждисциплінарної команди
оформляються протоколом, а питання
щодо стану їх реалізації розглядається
на наступних засіданнях
МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ м. КИЄВА
Київський міський центр
соціальних служб
Колобова Ярослава Валеріївна
(044) 456-29-88; (044) 458-27-67
kmcssm@ukr.net
Голосіївський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Шуйська Ольга Михайлівна,
вул.Маричанська, 5 (колишня
вулиця Андрія Бубнова)
(044) 257-03-49; (044) 258-73-32
ssmgolosievo@ukr.net
Дарницький районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Смирнов Сергій Львович,
м. Київ, Харківське шосе, 57
(044) 563-05-32
darssm@ukr.net
Деснянський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Альтман Дмитро Володимирович
м. Київ, вул. С. Лифаря, 8
(044) 530-50-59;
26088972@mail.gov.ua
Дніпровський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Коломієць Наталія Миколаївна
м. Київ, бульвар Перова, 56,
068-441-95-65; 050-922-60-24;
093-132-11-16;
dnssm15@gmail.com
Оболонський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Дмитрієва Олена Миколаївна,
м. Київ, вул. Йорданська, 7-г
(044) 426-87-75; (044) 426-66-44
orcssdm@ukr.net
Печерський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Янчук Олена Павлівна
м. Київ, провулок Академіка
Філатова, 3/1
(044) 529-42-30; (044) 529-71-94
prcssm@ukr.net
Подільський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Кліопа Лариса Сергіївна
м. Київ, вул. Копилівська, 31
Пров. Бондарський, 19
(044) 467 15 33
podol_soc@ukr.net
Святошинський районний
в місті Києві центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Дружинська
Олександра Вячеславівна
м. Київ, пр. Леся Курбаса 18-Г
(044)298-27-70
svrcsssdm@ukr.net
Солом’янський районний
в місті Києві
центр соціальних служб
Бочарова Ніна Михайлівна
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 21
(044) 243 75 27, (044) 243 75 26
socsolomenka@ukr.net
Шевченківський районний
в місті Києві
центр соціальних
Євсеньова Валентина Петрівна
м. Київ, вул. Коперника, 10
(044) 489-55-55; (044) 483 36 06
shrcsssdm@bigmir.net
оцінка потреб постраждадих осіб;
надання постраждалим особам повної та вичерпної інформації про їхні права і можливості
отримання ними дієвої допомоги;
надання відповідно до компетенції постраждалим особам соціальних послуг (екстренного
(кризового) втручання, консультування, соціального супроводу), психологічної допомоги,
сприяння в отриманні на безоплатній основі правової допомоги, а також сприяння у забез-
печенні тимчасового притулку для таких осіб та їхніх дітей.
У центрах надаються такі послуги:
ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
Центр соціально психологічної
реабілітації дітей № 1
Служби у справах дітей та сім’ї
(Київської міської державної
адміністрації)
Древаль Віктор Юрійович
м. Київ, вул. Маяковського, 28 - В
тел. 515-79-90
kyivcspr1@ukr.net
Центр соціально психологічної
реабілітації дітей
Служби у справах дітей та сім’ї
(Київської міської державної
адміністрації)
Сербук Вікторія Костянтинівна
м. Київ, вул. Полярна, 7-а
тел. 464-20-21
cspr2@ukr.net
Київський міський центр
соціально – психологічної
допомоги
Бовсуновська
Наталія Анатоліївна
м. Київ,
вул. Новодарницька, 26, корп. 1
тел. 566-15-48, (068) 441 9507
kmcspd@ukr.net
У центрах надаються такі послуги:
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ
У центрі надаються такі послуги:
надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та
інших видів допомоги;
проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної
дитини;
створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки;
сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної
поведінки;
здійснення соціальної адаптації дітей;
розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей
для педагогічних та соціальних працівників і батьків.
надає допомогу особам (у тому числі з дітьми), які перебува-
ють у складних життєвих обставинах;
надає сім’ям, які прийняті до центру, тимчасовий притулок
максимальним терміном до 90 діб;
визначає психо-емоційний стан клієнтів, проводить
психодіагностику;
надає соціально-психологічну допомогу;
надає консультації з питань виховання дітей, сприяє підвищен-
ню батьківського потенціалу;
забезпечує захист прав та інтересів особи, сприяє допомозі в
оформленні документів;
направляє у разі потреби осіб, які звернулися до центру, до
інших закладів та установ.
4
3
Служба у справах дітей та сім’ї
Київської міської державної
адміністрації
ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ
направлено судом на проходження програми
для кривдників: строк від 3 місяців до 1 року
проходження програми для кривдників
за власною ініціативою на добровільній основі
АДРЕСИ ЦЕНТРІВ та СЛУЖБ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ:
«Покарання»
(Витяги норм ЗУ про покарання за
домашнє насильство )
ст. 126-1 Кримінального кодексу
України: «Домашнє насильство»
Домашнє насильство, тобто умисне
систематичне вчинення фізичного,
психологічного або економічного
насильства щодо подружжя – караєть-
ся громадськими роботами на строк
від ста п’ятдесяти до двохсот сорока
годин, або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі на строк
до п’яти років, або позбавленням волі
на строк до двох років
ст. 151-2 ККУ «Примушування до
шлюбу»
Примушування особи до вступу в
шлюб або до продовження примусово
укладеного шлюбу, або до вступу у
співжиття без укладання шлюбу, або
до продовження такого співжиття, або
спонукання з цією метою особи до
переміщення на територію іншої
держави, ніж та, в якій вона
проживає, – караються арештом на
строк до шести місяців або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
ст. 153 «Сексуальне насильство»
Вчинення будь-яких насильницьких дій
сексуального характеру, не пов’язаних
із проникненням в тіло іншої особи,
без добровільної згоди потерпілої
особи (сексуальне насильство) –
карається позбавленням волі
на строк до п’яти років
Центр у справах сім’ї та жінок
“Родинний дім” Голосіївського району
Центр сім'ї Дарницького району
Центр у справах сім'ї та жінок
Шевченківського району
Центр у справах сім’ї та жінок
Деснянського району
Служба у справах дітей та сім’ї
Дніпровської РДА
Печерський районний у місті Києві
центр соціальних служб
Оболонський районний у місті Києві
центр соціальних служб
Подільський районний у місті Києві
центр соціальних служб
«Центр сім’ї» Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації
Центр у справах сім'ї та жінок «Родин-
ний дім» Святошинського району
м. Київ, просп. Науки, 18
тел. (044) 524-20-31
м. Київ, вул. Ялтинська, 14
тел. (044) 567-46-06
м. Київ, вул. Олени Теліги,43
тел. (044) 468-33-19; (044) 468-18-56
м. Київ, 518-73-72;
тел: 096 485 05 38
м. Київ, Харківське шосе, 4-А
тел. (044) 390-11-76
м. Київ, вул. Філатова, 3/1
тел. (044) 529-71-94, (044) 529-42-30
м. Київ, вул. Йорданська, 7-г
тел. (044) 419-78-42, (044) 419-94-79
м. Київ, пл. Контрактова, 2
тел. (044) 467-15-33
м. Київ, вул. Уманська, 27, корп. 1,
тел. (067) 955-08-90; (044) 242-04-20
м. Київ, вул. Бударіна, 3-б,
тел. (068) 320-06-76
Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет),
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45
Графік роботи: 8.00-15.00 (четверг),
перерва 12.00-13.00
Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет.),
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45
Розклад роботи: п’ятниця 10.00-16.00
Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет),
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45
Графік роботи: 18.00-20.00 (пон.-чет)
Графік роботи: 10.00-16.00 (вівторок)
Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-п’ятн.)
Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет),
9.00-16.45 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45
Графік роботи: 9.00-17.00 (пон.-чет),
9.00-16.00 (п’ятн.)
Перерва: 13.00-13.45
РОБОТА З КРИВДНИКАМИ
Отримує рішення суду про направ-
лення кривдника на проходження
програми для кривдників, встанов-
лення обмежувального припису
У разі неявки кривдника
до уповноваженої особи або
ухилення від проходження програми,
за рішенням суду інформує письмово
Національну поліцію (до 3 днів)
Контролює проходження
програми для кривдників
У разі звернення кривдника
особисто – інформує
про заклад, який проводить
програму для кривдника
УПОВНОВАЖЕНА
ОСОБА
(НАКАЗ СЛУЖБИ
У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ТА СІМ'Ї)
Служба у справах дітей та сім’ї
Київської міської державної
адміністрації
Інформує суд
про проходження
кривдником
програми
для кривдників

More Related Content

Similar to Протидія домашньому насильству

Nakaz 1646 buling
Nakaz 1646 bulingNakaz 1646 buling
Nakaz 1646 buling
kzsh22
 
Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...
Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...
Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...
Оксана Томчишин
 
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 року
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 рокуЗвіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 року
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 року
npu_lg_2019
 
порядок взаємодії соціального педагога з державними установами
порядок взаємодії соціального педагога з державними установамипорядок взаємодії соціального педагога з державними установами
порядок взаємодії соціального педагога з державними установамиolga_ruo
 
Звіт начальника поліції Троїцького району
Звіт начальника поліції Троїцького районуЗвіт начальника поліції Троїцького району
Звіт начальника поліції Троїцького району
npu_lg_2019
 
Звіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяців
Звіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяцівЗвіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяців
Звіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяців
npu_lg_2019
 
Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...
Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...
Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...
npu_lg_2019
 
Звіт начальника поліції Новопсковського району
Звіт начальника поліції Новопсковського району Звіт начальника поліції Новопсковського району
Звіт начальника поліції Новопсковського району
npu_lg_2019
 
Презентация для блоггеров безопасность в сети
Презентация для блоггеров безопасность в сетиПрезентация для блоггеров безопасность в сети
Презентация для блоггеров безопасность в сети
Juscutum
 
Zvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsi
Zvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsiZvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsi
Zvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsi
npu_lg_2019
 
Ja maju pravo_opis_proektu
Ja maju pravo_opis_proektuJa maju pravo_opis_proektu
Ja maju pravo_opis_proektu
Rebbit2015
 
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...
npu_lg_2019
 
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школіПорядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
Nexa50
 
Dop pry narodzsh
Dop pry narodzshDop pry narodzsh
Dop pry narodzsh
Valerij Musienko
 
Інструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdf
Інструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdfІнструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdf
Інструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdf
school_inform72
 
соціально педагогічний супровід
соціально педагогічний супровідсоціально педагогічний супровід
соціально педагогічний супровідNatasna
 
Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...
Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...
Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...
npu_lg_2019
 
Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...
Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...
Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...
ssuserd328fb
 
Порівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроектуПорівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроекту
BabelNews
 

Similar to Протидія домашньому насильству (20)

Nakaz 1646 buling
Nakaz 1646 bulingNakaz 1646 buling
Nakaz 1646 buling
 
Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...
Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...
Взаємодія поліції та закладів освіти щодо реагування на випадки булінгу цькув...
 
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 року
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 рокуЗвіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 року
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 2 місяці 2020 року
 
порядок взаємодії соціального педагога з державними установами
порядок взаємодії соціального педагога з державними установамипорядок взаємодії соціального педагога з державними установами
порядок взаємодії соціального педагога з державними установами
 
Звіт начальника поліції Троїцького району
Звіт начальника поліції Троїцького районуЗвіт начальника поліції Троїцького району
Звіт начальника поліції Троїцького району
 
Звіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяців
Звіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяцівЗвіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяців
Звіт начальника поліції Троїцького району за 5 місяців
 
Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...
Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...
Звіт начальника поліції Сватівського району перед населенням за 2 місяці 2020...
 
Звіт начальника поліції Новопсковського району
Звіт начальника поліції Новопсковського району Звіт начальника поліції Новопсковського району
Звіт начальника поліції Новопсковського району
 
Презентация для блоггеров безопасность в сети
Презентация для блоггеров безопасность в сетиПрезентация для блоггеров безопасность в сети
Презентация для блоггеров безопасность в сети
 
Zvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsi
Zvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsiZvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsi
Zvit Troyitsʹk 2019_za_try_misyatsi
 
Ja maju pravo_opis_proektu
Ja maju pravo_opis_proektuJa maju pravo_opis_proektu
Ja maju pravo_opis_proektu
 
1
11
1
 
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...
Звіт начальника поліції Троїцького району перед населенням за 12 місяців 2019...
 
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школіПорядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) в школі
 
Dop pry narodzsh
Dop pry narodzshDop pry narodzsh
Dop pry narodzsh
 
Інструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdf
Інструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdfІнструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdf
Інструкція для працівників КГ 72 у разі виявлення булінгу.pdf
 
соціально педагогічний супровід
соціально педагогічний супровідсоціально педагогічний супровід
соціально педагогічний супровід
 
Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...
Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...
Звіт начальника поліції Новопсковського району перед населенням за 2 місяці 2...
 
Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...
Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...
Report on compliance with the right to rehabilitation of victims of torture 2...
 
Порівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроектуПорівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроекту
 

More from Inna Gornikova

Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptxЛижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Inna Gornikova
 
8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx
Inna Gornikova
 
11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt
Inna Gornikova
 
1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx
Inna Gornikova
 
Лист Офісу Президента
Лист Офісу ПрезидентаЛист Офісу Президента
Лист Офісу Президента
Inna Gornikova
 
10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини
Inna Gornikova
 
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptxТиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Inna Gornikova
 
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Inna Gornikova
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Inna Gornikova
 
Голодомор.pptx
Голодомор.pptxГолодомор.pptx
Голодомор.pptx
Inna Gornikova
 
7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx
Inna Gornikova
 
Шевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина СергіївнаШевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина Сергіївна
Inna Gornikova
 
Касимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина ВікторівнаКасимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина Вікторівна
Inna Gornikova
 
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна МиколаївнаДмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Inna Gornikova
 
Беспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна ФедорівнаБеспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна Федорівна
Inna Gornikova
 
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Inna Gornikova
 
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docxConstitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Inna Gornikova
 
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Inna Gornikova
 
Шлях України до Конституції
Шлях України до КонституціїШлях України до Конституції
Шлях України до Конституції
Inna Gornikova
 
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Inna Gornikova
 

More from Inna Gornikova (20)

Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptxЛижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
 
8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx
 
11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt
 
1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx
 
Лист Офісу Президента
Лист Офісу ПрезидентаЛист Офісу Президента
Лист Офісу Президента
 
10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини
 
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptxТиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
 
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
 
Голодомор.pptx
Голодомор.pptxГолодомор.pptx
Голодомор.pptx
 
7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx
 
Шевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина СергіївнаШевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина Сергіївна
 
Касимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина ВікторівнаКасимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина Вікторівна
 
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна МиколаївнаДмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна Миколаївна
 
Беспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна ФедорівнаБеспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна Федорівна
 
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
 
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docxConstitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
 
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
 
Шлях України до Конституції
Шлях України до КонституціїШлях України до Конституції
Шлях України до Конституції
 
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
Зі Святом Останнього дзвоника, 7-А клас!
 

Recently uploaded

Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Adriana Himinets
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
ssuser3a363c
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
olha1koval
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
ssuserd8e4941
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
ssuserce4e97
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
ssuser59c0a2
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
ssuserce4e97
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
tetiana1958
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
НБУ для дітей
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
tetiana1958
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
ssuser46127c
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
home
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Pervushina1983
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
НБУ для дітей
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
ssuser15a891
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
24tvua
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Adriana Himinets
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Adriana Himinets
 

Recently uploaded (20)

Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учнюОригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
Оригінал. Переклад. Види перекладів. Допомога учню
 
курсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математикикурсова робота теорема Штольца з математики
курсова робота теорема Штольца з математики
 
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
№ 133, 04.06.2024, підсумки методичної роботи з учителями школи у 2023-2024 ...
 
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptxЗвіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
Звіт в.о. директора Лохвицької гімназії.pptx
 
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовищаЗвіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
Звіт за результатами самооцінювання щодо освітнього середовища
 
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].pptЗвіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
Звіт директора за 2023-2024 н. р. [Автозбережено].ppt
 
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.pptЗвіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
Звіт самооцінювання осв. середовище 2024.ppt
 
Передвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової КатериниПередвиборча програма Ковальової Катерини
Передвиборча програма Ковальової Катерини
 
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій ЯкутовичаМайстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
Майстер графічного малюнку. Георгій Якутовича
 
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
Випуск магістрів- науковців факультету мехатроніки та інжинірингу, 2024 р.
 
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використанняЗернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
Зернобобові культури в Україні: сучасний стан та перспективи використання
 
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf
 
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptxзвіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
звіт 2023-2024 32024 32024 32024 32024 3.pptx
 
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
Віртуальна виставка «Батько – це сила і мудрість».
 
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
Звіт директора КЗО "СЗШ №124" ДМР 2023-2024 н.р.
 
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". БуковинаПроєкт "Подорож містами України". Буковина
Проєкт "Подорож містами України". Буковина
 
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна нормаБезбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
Безбар’єрність в бібліотеці – суспільна норма
 
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdfПостанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
Постанова №648 уряду від 04 червня 2024 року. .pdf
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". ПрезентаціяР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Презентація
 
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учнюР.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
Р.Л.Стівенсон "Вересовий трунок". Допомога учню
 

Протидія домашньому насильству

 • 1. УКРАЇНА ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї вул. Дегтярівська, 3-а, м. Київ, 04050 тел. (044) 484 05 25 Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: children@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 20062138 _______________ № ______________ на № ___________ від _____________ Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київський міський центр соціальних служб Районні в місті Києві державні адміністрації Про розміщення соціальної рекламної продукції у вигляді інфографіки Відповідно до пункту 15 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658, розділу 4 міської цільової програми «Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 27.05.2021 № 1238/1279, Службою у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно із Державною установою «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» розроблена соціальна
 • 2. рекламна продукція у вигляді інфографіки для публікацій контенту в соціальних мережах з тематики запобігання та протидії домашньому насильству. З огляду на зазначене, просимо розмістити вказану інфографіку на Ваших офіційних суб-веб сторінках та сторінках суб’єктів взаємодії у мережі Інтерент, в тому числі установах, організаціях, що знаходяться у підпорядкуванні, а також – на офіційних сторінках в соціальних мережах. Додаток: інфографіка в 12 файлах в форматі PDF Начальник Служби Валерій ТАНЦЮРА Олена Ягова 484 05 25
 • 3. Ключові аспекти порядків взаємодії, що стосуються алгоритму реагування додатково, уповноважена особа у сфері запобі- гання та протидії домаш- ньому насильству інформує Національну поліцію та Службу у справах дітей, коли до неї безпо- середньо звернулась доросла постра- ждала особа, разом з дитиною додатково, Національна поліція інформує Службу у справах дітей, коли до неї безпосередньо звернулась доросла постраж- дала особа, разом з дитиною всі суб'єкти мають впродовж 1 доби проінформувати Національну поліцію та Службу у справах дітей коли дитина постраждала від домашнього насильства
 • 4. Повноваження органів Національної поліції України збирає інформацію про обставини вчинення домашнього насильства, невиконан- ня законними представниками своїх обов'язків щодо догляду за дитиною збирає адміністративний матеріал за вчинення домашнього насильства, що підпадає під ст.173-2 КУпАП або здійснює розслідування кримінальної справи, у подальшому передає справи до суду для притягнення осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності проводить оцінку ризиків вчинення домаш- нього насильства щодо дитини бере кривдника дитини на профілактичний облік та проводить з ним профілактичну роботу може входити до складу міждисциплінароної команди та приймати участь у реалізації індивідуального плану соціального захисту дитини виносить терміно- вий заборонний припис (за потреби)
 • 5. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ініціює створення міждисциплінарної команди та координує її діяльність, зокрема, розробку та виконання індивідуального плану соціаль- ного захисту дитини (розро- блюється протягом 7 днів з дати взяття дитини на облік, щоквар- тально переглядається міждис- циплінарною командою) разом з органом Національної поліції, фахівцем із соціальної роботи, представником закладу охорони здоров’я невідкладно проводить оцінку рівня безпеки дитини та складає Акт проведення оцінки рівня безпеки дитини (Додаток 10 до Постанови КМУ№866 від 24 вересня 2008 р.) вирішує питання про безпечне влаштуван- ня дитини: заклад охорони здоров’я, сім’я родичів, знайо- мих, сім’я патронатно- го вихователя організація оцінювання потреб дитини та сім’ї (проводить Центр соціаль- них служб) ставить на облік дитину, як таку, що перебуває у складних життєвих обстави- нах
 • 6. Спілкуючись з дитиною доречно: перебувати на одному рівні з дитиною не засуджуйте і не критикуйте дитину, незалежно від того, що вона розповідає запитуйте дозволу у дитини ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ уточнити (перед початком комунікації), чи задоволені базові потреби дитини внутрішній стан фахівця має бути спокійним, говоріть спокійним голосом, в середньому темпоритмі та не робіть різких рухів руками та тілом не використовуйте «маніпулятивних технік» типу – «якщо Ти мені не розкажеш, я не зможу Тобі допомогти»… почніть комунікацію з дитиною з того, що корот- ко розкажіть про себе і проте, що буде відбуватися зрозумілою для дитини мовою
 • 7. 1 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ Що мають знати постраждала особа та кривдник? Чотири спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству: терміновий заборонний припис стосовно кривдника обмежувальний припис стосовно кривдника взяття кривдника на про- філактичний облік, прове- дення з ним профілактич- ної роботи направлення кривдника на проходження програми для кривдників ЗГІДНО З... 4 3 2 Служба у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації 1зобов’язання залишити місце проживання (перебу- вання) постраждалої особи; заборона на вхід та перебу- вання в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постражда- лою особою Підстава: ініціатива поліції або заява постраждалої особи Термін дії припису - до 10 діб. ...ТЕРМІНОВИМ ЗАБОРОННИМ ПРИПИСОМ: Підстава: заява потерпілої особи або її представника, батьків, родичів, органу опіки та піклування Термін застосування - до 6 місяців 2 ...ОБМЕЖУВАЛЬНИМ ПРИПИСОМ: заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або осо- бистою приватною власністю постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою Відповідальність за домашнє насильство і насиль- ство за ознакою статі заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, не відомому кривднику, пересліду- вати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’яку особисто і через третіх осіб
 • 8. ЗАЯВА (щодо вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі) Уповноважена особа (наказ Служби у справах дітей та сім'ї) Інформує протягом 1 доби: Приймає заяву та реєструє у Журналі (додаток 1 постанови КМУ від 22.08.2018 № 658) Приймає повідомлення та реєструє у Журналі (додаток 2 постанови КМУ від 22.08.2018 № 658) Консультує постраждалу особу про її права та можливість отримання соціальних послуг, медичної, психологічної, правової допомоги Інформує про постраждалу особу районний центр соціаль- них служб, фахівців соціальної роботи, заклади соціаль- ного спрямування, кризові центри Направляє постраждалу особу на отримання послуг до загальних/спеціалізованих служб підтримки, вносить дані про направлення до Журналу (додаток 1). Заклади після влаштування особи роблять свою вузьку оцінку (3 дні) Інформує заклад про постраждалу особу, її потреби та вносить інформацію до Журналу (додаток 1 Постанови КМУ № 658) Отримує інформацію від Національної поліції про резуль- тати Оцінки ризиків, про рішення суддів (обмежений припис, програма для кривдників ст. 39 КПКУ) Організовує та контролює надання постраждалій особі допомоги відповідно до Оцінки потреб (наказ Мінсоцполітики № 1005) та Оцінки ризиків (наказ Мінсоцполітики та МВС № 369/180) Отримує від Центру вторинної безоплатної правової допомоги інформацію про надання послуг постраждалій особі (5 робочих днів) Інформує про вжиті заходи заявника/суб’єкта повідомлення Національну поліцію (телефон, e-mail) Відділ захисту прав дітей (повідомлення фіксується резолюцією керівника), якщо постраждала особа – дитина або кривд- ник-дитина (постанова КМУ від 01.06.2020 р. № 585) – оцінка рівня безпеки дитини) Якщо є потреба – медичний заклад охорони здоров’я/викликає швидку медичну допомогу Районний центр соціальних служб (кризове (екстренне) втручання, психологічна, соціально-педагогічна допомога, роблять оцінку потреб постраждалої особи до 7 днів (наказ Мінсоцполітики № 1005) Секретаря опікунської ради, якщо постраждала особа – недієздатна У разі звернення кривдника самостійно – інформує про заклад, який проводить програму для кривдників У разі неявки кривдника до уповноваженої особи або ухиляння від проходження програми, інформує письмово Національну поліцію (до 3 днів) Контролює проходження програми для кривдників Інформує Національну поліцію про результати проходження програми для кривдників щодо кривдника Не пізніше 3 робочих днів інформує соцзахист про необхідність допомоги недієздатним особам Служба у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації
 • 9. Ключові аспекти порядків взаємодії, що стосуються алгоритму реагування Повноваження органів Національної поліції України ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ініціює створення міждисциплінарної команди та координує її діяльність, зокрема, розробку та виконання індивідуального плану соціального захисту дитини (розроблюється протягом 7 днів з дати взяття дитини на облік, щоквартально переглядається міждисциплінарною командою) Міждисциплінарна команда - команда фахівців, які є працівниками суб’єктів для захисту прав дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах ініціювання розгляду питання щодо соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, зокрема щодо обов’язковості надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) особам у разі невиконання ними батьківських обов’язків, вчинення домашнього насильства чи жорстокого поводження з дитиною Спілкуючись з дитиною доречно: перебувати на одному рівні з дитиною збирає інформацію про обставини вчинення домашнього насильства, невиконання законними представниками своїх обов'язків щодо догляду за дитиною збирає адміністративний матеріал за вчинення домашнього насильства, що підпадає під ст.173-2 КУпАП або здійснює розслідування кримінальної справи, у подальшому передає справи до суду для притягнення осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності проводить оцінку ризиків вчинення домашнього насильства щодо дитини бере кривдника дитини на профілактичний облік та проводить з ним профілактичну роботу може входити до складу міждисциплінароної команди та приймати участь у реалізації індивідуального плану соціального захисту дитини виносить терміновий заборонний припис (за потреби) додатково, уповноважена особа у сфері запобі- гання та протидії домаш- ньому насильству інформує Національну поліцію та Службу у справах дітей, коли до неї безпосередньо звернулась доросла постраждала особа, разом з дитиною додатково, Національна поліція інформує Службу у справах дітей, коли до неї безпосередньо звернулась доросла постраж- дала особа, разом з дитиною всі суб'єкти мають впродовж 1 доби проінформувати Національну поліцію та Службу у справах дітей коли дитина постраждала від домашнього насильства не засуджуйте і не критикуйте дитину, незалежно від того, що вона розповідає запитуйте дозволу у дитини ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ уточнити (перед початком комунікації), чи задоволені базові потреби дитини внутрішній стан фахівця має бути спокійним, говоріть спокійним голосом, в середньому темпоритмі та не робіть різких рухів руками та тілом не використовуйте «маніпулятивних технік» типу – «якщо Ти мені не розкажеш, я не зможу Тобі допомогти»… почніть комунікацію з дитиною з того, що коротко розкажіть про себе і проте, що буде відбуватися зрозумілою для дитини мовою разом з органом Національної поліції, фахівцем із соціальної роботи, представником закладу охорони здоров’я невідкладно проводить оцінку рівня безпеки дитини та складає Акт проведення оцінки рівня безпеки дитини (Додаток 10 до Постанови КМУ№866 від 24 вересня 2008 р.) вирішує питання про безпечне влаштування дитини: заклад охорони здоров’я, сім’я родичів, знайомих, сім’я патронатного вихователя організація оцінювання потреб дитини та сім’ї (проводить Центр соціальних служб) ставить на облік дитину, як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах Основними завданнями міждисциплінарної команди є: прийняття узгоджених дій та рішень в інтересах дитини аналіз інформації про дитину, її сім’ю, складні життєві обставини, в яких вона перебуває, результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї у соціальних послугах, здатності батьків здійснювати догляд та виховання дитини, рівня виконання ними батьківських обов’язків розроблення, виконання, систематичний (щоквартальний) перегляд і коригування індивідуального плану із забезпеченням відповідності запланованих заходів інтересам дитини, а також індивідуального плану надання соціальних послуг, у тому числі плану соціального супроводу сім’ї дитини; Рішення міждисциплінарної команди оформляються протоколом, а питання щодо стану їх реалізації розглядається на наступних засіданнях
 • 10. МЕРЕЖА ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ м. КИЄВА Київський міський центр соціальних служб Колобова Ярослава Валеріївна (044) 456-29-88; (044) 458-27-67 kmcssm@ukr.net Голосіївський районний в місті Києві центр соціальних служб Шуйська Ольга Михайлівна, вул.Маричанська, 5 (колишня вулиця Андрія Бубнова) (044) 257-03-49; (044) 258-73-32 ssmgolosievo@ukr.net Дарницький районний в місті Києві центр соціальних служб Смирнов Сергій Львович, м. Київ, Харківське шосе, 57 (044) 563-05-32 darssm@ukr.net Деснянський районний в місті Києві центр соціальних служб Альтман Дмитро Володимирович м. Київ, вул. С. Лифаря, 8 (044) 530-50-59; 26088972@mail.gov.ua Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб Коломієць Наталія Миколаївна м. Київ, бульвар Перова, 56, 068-441-95-65; 050-922-60-24; 093-132-11-16; dnssm15@gmail.com Оболонський районний в місті Києві центр соціальних служб Дмитрієва Олена Миколаївна, м. Київ, вул. Йорданська, 7-г (044) 426-87-75; (044) 426-66-44 orcssdm@ukr.net Печерський районний в місті Києві центр соціальних служб Янчук Олена Павлівна м. Київ, провулок Академіка Філатова, 3/1 (044) 529-42-30; (044) 529-71-94 prcssm@ukr.net Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб Кліопа Лариса Сергіївна м. Київ, вул. Копилівська, 31 Пров. Бондарський, 19 (044) 467 15 33 podol_soc@ukr.net Святошинський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дружинська Олександра Вячеславівна м. Київ, пр. Леся Курбаса 18-Г (044)298-27-70 svrcsssdm@ukr.net Солом’янський районний в місті Києві центр соціальних служб Бочарова Ніна Михайлівна м. Київ, вул. М. Кривоноса, 21 (044) 243 75 27, (044) 243 75 26 socsolomenka@ukr.net Шевченківський районний в місті Києві центр соціальних Євсеньова Валентина Петрівна м. Київ, вул. Коперника, 10 (044) 489-55-55; (044) 483 36 06 shrcsssdm@bigmir.net оцінка потреб постраждадих осіб; надання постраждалим особам повної та вичерпної інформації про їхні права і можливості отримання ними дієвої допомоги; надання відповідно до компетенції постраждалим особам соціальних послуг (екстренного (кризового) втручання, консультування, соціального супроводу), психологічної допомоги, сприяння в отриманні на безоплатній основі правової допомоги, а також сприяння у забез- печенні тимчасового притулку для таких осіб та їхніх дітей. У центрах надаються такі послуги:
 • 11. ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ Центр соціально психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей та сім’ї (Київської міської державної адміністрації) Древаль Віктор Юрійович м. Київ, вул. Маяковського, 28 - В тел. 515-79-90 kyivcspr1@ukr.net Центр соціально психологічної реабілітації дітей Служби у справах дітей та сім’ї (Київської міської державної адміністрації) Сербук Вікторія Костянтинівна м. Київ, вул. Полярна, 7-а тел. 464-20-21 cspr2@ukr.net Київський міський центр соціально – психологічної допомоги Бовсуновська Наталія Анатоліївна м. Київ, вул. Новодарницька, 26, корп. 1 тел. 566-15-48, (068) 441 9507 kmcspd@ukr.net У центрах надаються такі послуги: ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ У центрі надаються такі послуги: надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги; проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; здійснення соціальної адаптації дітей; розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків. надає допомогу особам (у тому числі з дітьми), які перебува- ють у складних життєвих обставинах; надає сім’ям, які прийняті до центру, тимчасовий притулок максимальним терміном до 90 діб; визначає психо-емоційний стан клієнтів, проводить психодіагностику; надає соціально-психологічну допомогу; надає консультації з питань виховання дітей, сприяє підвищен- ню батьківського потенціалу; забезпечує захист прав та інтересів особи, сприяє допомозі в оформленні документів; направляє у разі потреби осіб, які звернулися до центру, до інших закладів та установ.
 • 12. 4 3 Служба у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації ПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ направлено судом на проходження програми для кривдників: строк від 3 місяців до 1 року проходження програми для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі АДРЕСИ ЦЕНТРІВ та СЛУЖБ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ: «Покарання» (Витяги норм ЗУ про покарання за домашнє насильство ) ст. 126-1 Кримінального кодексу України: «Домашнє насильство» Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя – караєть- ся громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років ст. 151-2 ККУ «Примушування до шлюбу» Примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає, – караються арештом на строк до шести місяців або обмежен- ням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. ст. 153 «Сексуальне насильство» Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство) – карається позбавленням волі на строк до п’яти років Центр у справах сім’ї та жінок “Родинний дім” Голосіївського району Центр сім'ї Дарницького району Центр у справах сім'ї та жінок Шевченківського району Центр у справах сім’ї та жінок Деснянського району Служба у справах дітей та сім’ї Дніпровської РДА Печерський районний у місті Києві центр соціальних служб Оболонський районний у місті Києві центр соціальних служб Подільський районний у місті Києві центр соціальних служб «Центр сім’ї» Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Центр у справах сім'ї та жінок «Родин- ний дім» Святошинського району м. Київ, просп. Науки, 18 тел. (044) 524-20-31 м. Київ, вул. Ялтинська, 14 тел. (044) 567-46-06 м. Київ, вул. Олени Теліги,43 тел. (044) 468-33-19; (044) 468-18-56 м. Київ, 518-73-72; тел: 096 485 05 38 м. Київ, Харківське шосе, 4-А тел. (044) 390-11-76 м. Київ, вул. Філатова, 3/1 тел. (044) 529-71-94, (044) 529-42-30 м. Київ, вул. Йорданська, 7-г тел. (044) 419-78-42, (044) 419-94-79 м. Київ, пл. Контрактова, 2 тел. (044) 467-15-33 м. Київ, вул. Уманська, 27, корп. 1, тел. (067) 955-08-90; (044) 242-04-20 м. Київ, вул. Бударіна, 3-б, тел. (068) 320-06-76 Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет), 9.00-16.45 (п’ятн.) Перерва: 13.00-13.45 Графік роботи: 8.00-15.00 (четверг), перерва 12.00-13.00 Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет.), 9.00-16.45 (п’ятн.) Перерва: 13.00-13.45 Розклад роботи: п’ятниця 10.00-16.00 Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет), 9.00-16.45 (п’ятн.) Перерва: 13.00-13.45 Графік роботи: 18.00-20.00 (пон.-чет) Графік роботи: 10.00-16.00 (вівторок) Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-п’ятн.) Графік роботи: 9.00-18.00 (пон.-чет), 9.00-16.45 (п’ятн.) Перерва: 13.00-13.45 Графік роботи: 9.00-17.00 (пон.-чет), 9.00-16.00 (п’ятн.) Перерва: 13.00-13.45
 • 13. РОБОТА З КРИВДНИКАМИ Отримує рішення суду про направ- лення кривдника на проходження програми для кривдників, встанов- лення обмежувального припису У разі неявки кривдника до уповноваженої особи або ухилення від проходження програми, за рішенням суду інформує письмово Національну поліцію (до 3 днів) Контролює проходження програми для кривдників У разі звернення кривдника особисто – інформує про заклад, який проводить програму для кривдника УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА (НАКАЗ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї) Служба у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації Інформує суд про проходження кривдником програми для кривдників