SlideShare a Scribd company logo
Илтгэлийн сэдэв: “Багшийн чиглүүлэг сурагчийн
идэвхийг нэмэгдүүлэх нь”
2021.03.09
Сургалтын
менежер:
Ц.Отгонжаргал Физикийн багш:
Г.Оюундэлгэр
Дизайн
технологийн багш:
Д.Одгэрэл
Англи хэлний
багш:
Б.Сэлэнгэ
Мэдээлэл
технологийн багш:
Г.Оюунгэрэл
Орос хэлний
багш:
Д.Болормаа
ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ
• СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ
• СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО
• СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ
• СУДАЛГААНЫ ШИНЭЛЭГ ТАЛ
• СУДАЛГААНЫ АРГА
• СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ
• СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
• ТҮЛХҮҮР ҮГ
• УДИРТГАЛ
• ОНОЛЫН ХЭСЭГ
• СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ
• ДҮГНЭЛТ
• НОМ ЗҮЙ
СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ
• 2019.01.28-нд “Ковид 19” вирус өвчний улмаас хөл
хорио тогтоогдож, сурагчид цахим орчинд хичээллэх
болсон.
• Улсын хэмжээнд теле хичээл үзэж байгаа сурагчдын
судалгааг тогтмол авч эхэлсэн. Харин манай
сургуулийн хувьд теле хичээл үзэж байгаа сурагчдын
ирц 58%-тай байсан.
• Шалтгааныг тодруулахад теле хичээл хурд ихтэй,
ойлгомжгүй, сурагчдын идэвх сул, эцэг эхийн хараа
хяналт сул байсан.
• Сурагчдын теле хичээл үзэх идэвхийг сайжруулах
зорилгоор багш нар сонирхлын багаар хамтарч
ажилласан.
СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО: Багш нар багаараа 12-р
ангийн сурагчидтай цахим болон танхимын хосолсон
сургалтаар ажилласан үр дүнг танилцуулах.
• СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ: • СУДАЛГААНЫ АРГА
• Цахим асуулгын арга
• Ажиглалтын арга
• Харьцуулалтын арга
Багшийн
чиглүүлэг
Суралцагчийн
үйл ажиллагаа
Суралцагч
хөгжинө
УДИРТГАЛ
• 12-р ангийн физикийн хичээл нь сонгон судлах
агуулгаар 4, 6, 8 цагаар ордог. Тус сургуулийн 23
сурагч нь 3 сурагч 4 цагаар, 20 сурагч 6 цагаар тус тус
сонгосон.
• 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 9 сараас 1 сар
хүртэл 5 сарын хугацаанд танхимаар хичээллэсэн. 2
сараас 4 сар хүртэл хугацаанд теле хичээл орох явцад
сурагчдын хичээл үзэх идэвх ирц бага байсан учраас
сурагчдын идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд багш нар 12-
р ангийн сурагчдад судлагдахуун бүрээр групп үүсгэн,
группээрээ дамжуулан цахим хичээл, дасгал
даалгавар, байршуулж ажилласан.
• 5 сараас элсэлтийн ерөнхий шалгалтын давтлага
танхимаар эргэн хичээллэх үеэр орхигдсон агуулгыг
судалсан.
СУДАЛГААНЫ ШИНЭЛЭГ ТАЛ
”Физик-800” нэртэй групп чатыг үүсгэн сурагчидтайгаа эргэх холбоотой
ажилласан нь сурагчдын өдөр тутмын энгийн хэрэглээн дээр тулгуурлан
мэдлэгийг бататгасан давуу талтай.
СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ
Завхан Тосонцэнгэл сумын ЕБ-ын лаборатори 1 дүгээр сургуулийн ЭЕШ-д
физикийн хичээл сонгосон 12-р ангийн сурагчид
ТҮЛХҮҮР ҮГ- Цахим сургалт, теле хичээл, багш нарын баг, чиглүүлэг,
сурагчдын идэвх, танхимын сургалт, групп чат
СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
• Сурагчдын эрэлт хэрэгцээн дээр тулгуурласан чиглүүлгийг
сонирхол татахуйц, богино хугацааны, ойлгомжой хэлбэрээр
цахим орчинг ашиглан өгөхөд хүүхдийн идэвхи оролцоо
нэмэгдэж сурлагын чанарт ахиц гарсан.
Онолын хэсэг:1.1
Цахим сургалт
Хүүхэд гэж
хэн бэ
Хүүхдийн
хөгжил,
төлөвшил
Багш гэж хэн
бэ?
Багш
сурагчдын
харилцаа
Фэйсбүүк
Мэссэнжер
гэж юу вэ?
Төлөвлөгөө 1:
12-р ангийн сурагчдын ЭЕШ-ын бэлтгэлийг эрчимжүүлэхээр
багш 2 сарын 5 нд “Физик-800” групп чат нээж ажилласан.
Суралцагчийн үйл ажиллагаа: 2020 оны 02 сарын 20 –ны байдлаар
• Сурагчид группэд 60% нэгдсэн.
• Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзсэн – 30%
• Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзээд тэмдэглэсэн –27%
• Багштайгаа эргэх холбоотой байсан – 10%
• Цахим шалгалт өгсөн сурагчид – 37.11%
• Багшийн өгсөн нэмэлт даадгаврыг гүйцэтгэсэн сурагчид:
• Тогтмол идэвхтэй байсан сурагчид - 4
• Багшийн шахалтаар даалгавар гүйцэтгэдэг - 5
• Эргэх холбоогүй ,чимээгүй сурагч - 14
Судалгаа хэсэг: 2.1
• Оношилгооны шалгалтын үнэлгээ нь 35.05%
Шалтгаан нь:
 Суралцагч теле хичээлийн хурдыг гүйцэхгүй
 Эргэн харах боломжгүй
 Бичих зүйл ихтэй үүнийгээ тайлбарлахгүй
 Олон хүүхэдтэй айлд ангиудын хичээлийн цагийн хуваарь давхцдаг, зурагтгүй,
 Ойлгохгүй
 Зурагтгүй
 Хичээлийн цагийн хуваарь давхцдаг
 Цөөн сувгийн антеннтай айл байсан
Давуу тал: сурагчдын 90 % нь
ухаалаг утастай, тэдний 80% нь
фэйсбүүк, чат ашигладаг.
Хичээл танхим болон цахим хэлбэрээр явагдсан нь сурагчдын хувьд шинэ орчинд хичээллэх нөхцөл
байдал үүссэн. Сурагчдын идэвхийг сайжруулахын тулд теле хичээлийн агуулга, танхимаар судалсан
агуулга, орхигдсон агуулгыг судлаж бие даан судлах болон бататган баяжуулах агуулгын судалгаа
гаргасан. Бие даан судлах агуулгыг цахимаар өгч багшийн дэмжлэгтэйгээр судлах хүндэвтэр агуулгыг
танхимаар хичээллэхээр төлөвлөсөн.
Шалгаан нь:
7
5
3
1
8
4
Физикийн багштай фэйсбүүкийн найз биш байсан.
Анги удирдсан багш ангийн групптээ физикийн багшийг
нэмээгүй байсан.
Сүлжээнд холбогдох боломжгүй байсан.
Эцэг эхийн хараа хяналт сул байсан
Тухайн сурагчийн идэвхи оролцоо сул
Физик-800 групп чат нээснийг мэдээгүй байсан
Үүнээс дүгнэхэд: Сурагчдын идэвх оролцоог илүү сайжруулахад анхаарч ажиллах
шаардлагатай байсан. Иймд багш нар хамтын багаараа дараах үйл ажиллагааг хийхээр
төлөвлөсөн.
Төлөвлөгөө- 2 :
• Физикийн багш Г.Оюундэлгэр : “Физик- 800” групп чатад ЭЕШ
өгөх сурагчдыг бүрэн нэгдүүлэх, группэд байршуулах
физикийн хичээл, дасгал даалгавар, шалгалтын материалыг
бэлтгэх
• Технологийн багш Д.Одгэрэл сурагчидтай утсаар холбогдож,
мэдээллээр хангаж ажиллах
• Гадаад хэлний багш Б.Сэлэнгэ сурагчдын сонирхлыг татахуйц
зурган болон файл хэлбэрийн даалгавруудыг групп чатад
байршуулах
• Орос хэлний багш Д.Болормаа даалгаврын гүйцэтгэлийг хянах
зорилгоор цахим мини шалгалт авч, анализ хийх
• Мэдээлэл технологийн багш Г.Оюунгэрэл цахим хичээл
бэлтгэж байршуулах
2020.04.24 –ны өдөр үйл ажиллагаагаа дүгнэхэд:
- “Физик-800” групп чатад сурагчид
100% нэгдсэн.
- Цахим хичээлийг Camtasia 9,
Powtoon, Canva, Power Point, 3D
PageFlip, Bandicam программуудыг
ашиглан сурагчдад ойлгомжтой,
сонирхол татахуйцаар бэлтгэж групп
чатад 7 хичээлийг байршуулсан.
- Цахим шалгалтыг Google Forms программ ашиглан
нийт 12 удаа группт байршуулж анализ хийсэн.
https://forms.gle/YtJTssDHNH8ksRmt9
https://forms.gle/JEio9Y6wbTnEc8RF9
https://forms.gle/7BgtY9dv6dRqR7Si6
https://forms.gle/CseX7DeyFgrVUnWM9
https://forms.gle/PBWd5EFyJCJHHvZT7
https://forms.gle/Q8jxCwpBnd64fFwC7
https://forms.gle/YMrXNin9rNGYt2rT6
Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх
- Paint.net, Photoshop,
Microsoft office
программуудыг ашиглан
даалгавруудыг хийж групп
чатад байршуулсан. Нийт
20 даалгавар хийсэн.
- Сурагчдын хийсэн
даалгавруудын 100%-ийг
шалгаж зөвлөгөө өгч эргэх
холбоотой ажилласан.
- Хүндэвтэр бодлогын
бодолтыг 34 удаа зурган
болон цахим хэлбэрээр өгч
дэмжлэг үзүүлсэн.
Суралцагчийн үйл ажиллагаа:
• Сурагчид “Физик-800” групп чатад 100% нэгдсэн.
• Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзсэн – 100%
• Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзээд тэмдэглэсэн – 65%
Багштайгаа эргэх холбоотой байсан – 70%
Гүйцэтгэлийн хувь
Теле хичээл үзсэн оношилгооны
үнэлгээ
35.05
Багийн цахим шалгалт 1 41.8
Завхан цахим 1 50.41
Завхан цахим 2 59.2
Багийн цахим шалгалт 2 62.2
Багийн цахим шалгалт 3 65.4
Багийн цахим шалгалт 4 73.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Цахим шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь
Судалгаа 2.2.
Асуулт:1 2020.05.03-нд “Физик-800” групп чатад бүртгэлтэй
сурагчдаас цахим асуулгаар авахад:
• Танхимын болон цахим хичээлийн аль үр дүнтэй байна вэ?
75%
25%
танхим
цахим
Асуулт:2 Физик-800 групп чатаар өгсөн даалгаврыг гүйцэтгэхэд бэрхшээл
тулгарч байсан уу?
16
7
үгүй тийм
үгүй тийм
Асуулт:3“Физик-800” групп чатаар өгсөн зурган болон файлаар
өгсөн онолын мэдлэг хэр ойлгомжтой байсан бэ?
16
4
3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Ойлгомжтой
Мэдэхгүй
Ойлгомжгүй
Ойлгомжтой Мэдэхгүй Ойлгомжгүй
Асуулт:4 Физик-800 групп чатаар харьцахад хүндрэл үүсэж байсан
уу?
- Өндөр хурдны дата шаардахгүй.
- Хэн ч оролцох боломжтой.
- Давтан үзэх боломжтой.
- Утас голохгүй. Маш энгийн.
- Завтай цагтаа ороод үзээд давтах боломжтой.
- Хүндрэл гараагүй
ДҮГНЭЛТ
 Цахим хичээлийг судалсан байдал болон даалгаврын
гүйцэтгэлийг эргэж мэдээллэн, ирц бүртгэж, групп дээр
нээлттэй болгож группын үйл ажиллагааг тогтмолжуулахад
сурагчид урамшиж, хариуцлагаа ухамсарлан идэвх оролцоо,
бие даах, дасан зохицох чадвар нэмэгдсэн, сурагч бүрийн
цахим шалгалтын үнэлгээ ахисан.
 Багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж,
удаа дараа авч байсан цахим шалгалтуудад тогтмол өндөр
оноо авч байсан сурагчид элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд
өндөр оноо авч чадсан.
Үүнээс үзэхэд багш, сурагчдын хэрэгцээ сонирхолд
нийцүүлэн зөв оновчтой чиглүүлгийг өгч чадвал хүүхэд бүрийн
идэвх оролцоо нэмэгдэж, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, бүх талаар
хөгжиж, сурлагын чанарт ахиц гарч байна.
Цаашид дэвшүүлэх санал
• Цахим орчин дахь нөөц боломжийг олж харж, зөв зохистой
ашиглаж чадах юм бол сурагчийн идэвхийг нэмэгдүүлэх
боломж байна гэдгийг харж болно.
26
НОМ ЗҮЙ[o1]
1.Чойжоованчиг.Л, Мөнхтуяа.Л, Золзаяа.Б нар, “Хэрэглээнд суурилсан сургалт зохион байгуулах арга зүй”, УБ., 2009 он
2.Боловсрол судлал сэтгүүл 2006-2011 он
3.“Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” сэдэвт онол практикийн бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл I-VI хурал 2019
4.Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр 2015
5.БМДИ “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” илтгэлийн хураангуй 2013, 2014
6.Д. Мижидсүрэн “Сургалтын цахим орчинг бүрдүүлэх боломж” илтгэл Сайншанд, 2008
7.БМДИ С. Алдармаа “Сонголтот сургалтын -гүйцэтгэлийн үнэлгээ” сургалт УБ, 2021
8.БМДИ М.Оюунчимэг “Сурагчдын ялгаатай байдал ба хичээл төлөвлөлт” сургалт УБ, 2021
[o1]

More Related Content

What's hot

Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Бага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөмБага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөм
mecss
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
bshur
 
2015 uyanga
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
Ireedui12
 
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
bayja
 
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 П.Батхуяг "Хурд" эсээ П.Батхуяг "Хурд" эсээ
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
Gundegmaa Boldbaatar
 
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
Lecture 13 14
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
Ge Go
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
тэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбайтэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбай
gunjee myangabat
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
Delger Nasan
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
tungalag
 
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
BMDI
 
Сургалтын технологи
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологи
Muis-Orkhon
 
сургалтын аргууд
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
bayarmaa_mish
 
Сургалтын аргууд
Сургалтын аргуудСургалтын аргууд
Сургалтын аргууд
Aitolkin Ansagan
 
хүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилхүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжил
tulgaa14
 
8000 тест-хариутай(5)
8000 тест-хариутай(5)8000 тест-хариутай(5)
8000 тест-хариутай(5)
Zaya Zaya
 

What's hot (20)

Арга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлагаАрга зүйн туршлага
Арга зүйн туршлага
 
Orchin
OrchinOrchin
Orchin
 
Бага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөмБага боловсролын цөм
Бага боловсролын цөм
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
2015 uyanga
2015 uyanga2015 uyanga
2015 uyanga
 
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилдсургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
сургалтын хүүхдийн хөгжил төлөвшилд
 
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 П.Батхуяг "Хурд" эсээ П.Батхуяг "Хурд" эсээ
П.Батхуяг "Хурд" эсээ
 
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
4-р ангийн математикийн хичээлийн "Уртыг хэмжих нэгж" нэгж хичээлийн хөтөлбөр
 
Management
ManagementManagement
Management
 
Lecture 13 14
Lecture 13 14Lecture 13 14
Lecture 13 14
 
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааСургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
Сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа
 
тэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбайтэгш өнцөгтийн талбай
тэгш өнцөгтийн талбай
 
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
7 10, 13-14,16-18 nastni ontslog
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
 
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх ньАрдын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
Ардын уламжлалт тоглоомоор хүүхдийг хэл яриаг хөгжүүлэх нь
 
Сургалтын технологи
Сургалтын технологиСургалтын технологи
Сургалтын технологи
 
сургалтын аргууд
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
 
Сургалтын аргууд
Сургалтын аргуудСургалтын аргууд
Сургалтын аргууд
 
хүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжилхүүхдийн хүмүүжил
хүүхдийн хүмүүжил
 
8000 тест-хариутай(5)
8000 тест-хариутай(5)8000 тест-хариутай(5)
8000 тест-хариутай(5)
 

Similar to Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх

ЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н ОЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н О
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Сургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн арга
Сэтгэмж Цогцолбор Сургууль
 
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
БШУ-ны газар Хөвсгөл
 
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Tugsuu0221
 
мэдээлэл боловсруулах технологи
мэдээлэл боловсруулах технологимэдээлэл боловсруулах технологи
мэдээлэл боловсруулах технологи
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
баярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэлбаярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэл
Badam Nasantogtoh
 
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГААСУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
Gombojav Oyungerel
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
Odon Ch
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
Odon Ch
 
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjilIltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Азжаргал Нинжбадгар
 
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
KhunshagaiPurevjav
 
TTMON402-Хичээл-4
TTMON402-Хичээл-4TTMON402-Хичээл-4
TTMON402-Хичээл-4
E-Gazarchin Online University
 
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
SGS
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
Yadmaa Vic
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
tungalag
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
tungalag
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
tungalag
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
tungalag
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
tungalag
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
tungalag
 

Similar to Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх (20)

ЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н ОЭДЦС Бага 3-н О
ЭДЦС Бага 3-н О
 
Сургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн аргаСургалтын нэгэн арга
Сургалтын нэгэн арга
 
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
 
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
Iltgel 2016-tugsuu-Setgemj
 
мэдээлэл боловсруулах технологи
мэдээлэл боловсруулах технологимэдээлэл боловсруулах технологи
мэдээлэл боловсруулах технологи
 
баярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэлбаярчимэг илтгэл
баярчимэг илтгэл
 
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГААСУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
СУРГУУЛЬД СУУРИЛСАН ХИЧЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
 
Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014Iltgel mhuz 2014
Iltgel mhuz 2014
 
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjilIltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
Iltgel 7 sud suurilsan hich tul t hvvhdiin hugjil
 
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptxKhuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
Khuvsgul- EDTSS- MXBuleg-1.pptx
 
TTMON402-Хичээл-4
TTMON402-Хичээл-4TTMON402-Хичээл-4
TTMON402-Хичээл-4
 
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүнХүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
Хүүхдийн хүмүүжил, хөгжил төлөвшил багшийн үйл ажиллагааны үр дүн
 
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
ээлжит хичээлийн технологийн шинэчлэл 2
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
 
Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)Baigaliinuhaan iltgel (2)
Baigaliinuhaan iltgel (2)
 

Теле хичээл болон танхимын хичээлээр сурагчдын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх

 • 1. Илтгэлийн сэдэв: “Багшийн чиглүүлэг сурагчийн идэвхийг нэмэгдүүлэх нь” 2021.03.09 Сургалтын менежер: Ц.Отгонжаргал Физикийн багш: Г.Оюундэлгэр Дизайн технологийн багш: Д.Одгэрэл Англи хэлний багш: Б.Сэлэнгэ Мэдээлэл технологийн багш: Г.Оюунгэрэл Орос хэлний багш: Д.Болормаа
 • 2. ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ • СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ • СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО • СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ • СУДАЛГААНЫ ШИНЭЛЭГ ТАЛ • СУДАЛГААНЫ АРГА • СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ • СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН • ТҮЛХҮҮР ҮГ • УДИРТГАЛ • ОНОЛЫН ХЭСЭГ • СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ • ДҮГНЭЛТ • НОМ ЗҮЙ
 • 3. СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ • 2019.01.28-нд “Ковид 19” вирус өвчний улмаас хөл хорио тогтоогдож, сурагчид цахим орчинд хичээллэх болсон. • Улсын хэмжээнд теле хичээл үзэж байгаа сурагчдын судалгааг тогтмол авч эхэлсэн. Харин манай сургуулийн хувьд теле хичээл үзэж байгаа сурагчдын ирц 58%-тай байсан. • Шалтгааныг тодруулахад теле хичээл хурд ихтэй, ойлгомжгүй, сурагчдын идэвх сул, эцэг эхийн хараа хяналт сул байсан. • Сурагчдын теле хичээл үзэх идэвхийг сайжруулах зорилгоор багш нар сонирхлын багаар хамтарч ажилласан.
 • 4. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО: Багш нар багаараа 12-р ангийн сурагчидтай цахим болон танхимын хосолсон сургалтаар ажилласан үр дүнг танилцуулах. • СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ: • СУДАЛГААНЫ АРГА • Цахим асуулгын арга • Ажиглалтын арга • Харьцуулалтын арга Багшийн чиглүүлэг Суралцагчийн үйл ажиллагаа Суралцагч хөгжинө
 • 5. УДИРТГАЛ • 12-р ангийн физикийн хичээл нь сонгон судлах агуулгаар 4, 6, 8 цагаар ордог. Тус сургуулийн 23 сурагч нь 3 сурагч 4 цагаар, 20 сурагч 6 цагаар тус тус сонгосон. • 2019-2020 оны хичээлийн жилийн 9 сараас 1 сар хүртэл 5 сарын хугацаанд танхимаар хичээллэсэн. 2 сараас 4 сар хүртэл хугацаанд теле хичээл орох явцад сурагчдын хичээл үзэх идэвх ирц бага байсан учраас сурагчдын идэвхийг нэмэгдүүлэхийн тулд багш нар 12- р ангийн сурагчдад судлагдахуун бүрээр групп үүсгэн, группээрээ дамжуулан цахим хичээл, дасгал даалгавар, байршуулж ажилласан. • 5 сараас элсэлтийн ерөнхий шалгалтын давтлага танхимаар эргэн хичээллэх үеэр орхигдсон агуулгыг судалсан.
 • 6. СУДАЛГААНЫ ШИНЭЛЭГ ТАЛ ”Физик-800” нэртэй групп чатыг үүсгэн сурагчидтайгаа эргэх холбоотой ажилласан нь сурагчдын өдөр тутмын энгийн хэрэглээн дээр тулгуурлан мэдлэгийг бататгасан давуу талтай. СУДАЛГААНЫ ОБЪЕКТ Завхан Тосонцэнгэл сумын ЕБ-ын лаборатори 1 дүгээр сургуулийн ЭЕШ-д физикийн хичээл сонгосон 12-р ангийн сурагчид ТҮЛХҮҮР ҮГ- Цахим сургалт, теле хичээл, багш нарын баг, чиглүүлэг, сурагчдын идэвх, танхимын сургалт, групп чат
 • 7. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН • Сурагчдын эрэлт хэрэгцээн дээр тулгуурласан чиглүүлгийг сонирхол татахуйц, богино хугацааны, ойлгомжой хэлбэрээр цахим орчинг ашиглан өгөхөд хүүхдийн идэвхи оролцоо нэмэгдэж сурлагын чанарт ахиц гарсан.
 • 8. Онолын хэсэг:1.1 Цахим сургалт Хүүхэд гэж хэн бэ Хүүхдийн хөгжил, төлөвшил Багш гэж хэн бэ? Багш сурагчдын харилцаа Фэйсбүүк Мэссэнжер гэж юу вэ?
 • 9. Төлөвлөгөө 1: 12-р ангийн сурагчдын ЭЕШ-ын бэлтгэлийг эрчимжүүлэхээр багш 2 сарын 5 нд “Физик-800” групп чат нээж ажилласан. Суралцагчийн үйл ажиллагаа: 2020 оны 02 сарын 20 –ны байдлаар • Сурагчид группэд 60% нэгдсэн. • Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзсэн – 30% • Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзээд тэмдэглэсэн –27% • Багштайгаа эргэх холбоотой байсан – 10% • Цахим шалгалт өгсөн сурагчид – 37.11% • Багшийн өгсөн нэмэлт даадгаврыг гүйцэтгэсэн сурагчид: • Тогтмол идэвхтэй байсан сурагчид - 4 • Багшийн шахалтаар даалгавар гүйцэтгэдэг - 5 • Эргэх холбоогүй ,чимээгүй сурагч - 14
 • 10. Судалгаа хэсэг: 2.1 • Оношилгооны шалгалтын үнэлгээ нь 35.05% Шалтгаан нь:  Суралцагч теле хичээлийн хурдыг гүйцэхгүй  Эргэн харах боломжгүй  Бичих зүйл ихтэй үүнийгээ тайлбарлахгүй  Олон хүүхэдтэй айлд ангиудын хичээлийн цагийн хуваарь давхцдаг, зурагтгүй,  Ойлгохгүй  Зурагтгүй  Хичээлийн цагийн хуваарь давхцдаг  Цөөн сувгийн антеннтай айл байсан Давуу тал: сурагчдын 90 % нь ухаалаг утастай, тэдний 80% нь фэйсбүүк, чат ашигладаг. Хичээл танхим болон цахим хэлбэрээр явагдсан нь сурагчдын хувьд шинэ орчинд хичээллэх нөхцөл байдал үүссэн. Сурагчдын идэвхийг сайжруулахын тулд теле хичээлийн агуулга, танхимаар судалсан агуулга, орхигдсон агуулгыг судлаж бие даан судлах болон бататган баяжуулах агуулгын судалгаа гаргасан. Бие даан судлах агуулгыг цахимаар өгч багшийн дэмжлэгтэйгээр судлах хүндэвтэр агуулгыг танхимаар хичээллэхээр төлөвлөсөн.
 • 11. Шалгаан нь: 7 5 3 1 8 4 Физикийн багштай фэйсбүүкийн найз биш байсан. Анги удирдсан багш ангийн групптээ физикийн багшийг нэмээгүй байсан. Сүлжээнд холбогдох боломжгүй байсан. Эцэг эхийн хараа хяналт сул байсан Тухайн сурагчийн идэвхи оролцоо сул Физик-800 групп чат нээснийг мэдээгүй байсан Үүнээс дүгнэхэд: Сурагчдын идэвх оролцоог илүү сайжруулахад анхаарч ажиллах шаардлагатай байсан. Иймд багш нар хамтын багаараа дараах үйл ажиллагааг хийхээр төлөвлөсөн.
 • 12. Төлөвлөгөө- 2 : • Физикийн багш Г.Оюундэлгэр : “Физик- 800” групп чатад ЭЕШ өгөх сурагчдыг бүрэн нэгдүүлэх, группэд байршуулах физикийн хичээл, дасгал даалгавар, шалгалтын материалыг бэлтгэх • Технологийн багш Д.Одгэрэл сурагчидтай утсаар холбогдож, мэдээллээр хангаж ажиллах • Гадаад хэлний багш Б.Сэлэнгэ сурагчдын сонирхлыг татахуйц зурган болон файл хэлбэрийн даалгавруудыг групп чатад байршуулах • Орос хэлний багш Д.Болормаа даалгаврын гүйцэтгэлийг хянах зорилгоор цахим мини шалгалт авч, анализ хийх • Мэдээлэл технологийн багш Г.Оюунгэрэл цахим хичээл бэлтгэж байршуулах
 • 13. 2020.04.24 –ны өдөр үйл ажиллагаагаа дүгнэхэд: - “Физик-800” групп чатад сурагчид 100% нэгдсэн. - Цахим хичээлийг Camtasia 9, Powtoon, Canva, Power Point, 3D PageFlip, Bandicam программуудыг ашиглан сурагчдад ойлгомжтой, сонирхол татахуйцаар бэлтгэж групп чатад 7 хичээлийг байршуулсан.
 • 14. - Цахим шалгалтыг Google Forms программ ашиглан нийт 12 удаа группт байршуулж анализ хийсэн. https://forms.gle/YtJTssDHNH8ksRmt9 https://forms.gle/JEio9Y6wbTnEc8RF9 https://forms.gle/7BgtY9dv6dRqR7Si6 https://forms.gle/CseX7DeyFgrVUnWM9 https://forms.gle/PBWd5EFyJCJHHvZT7 https://forms.gle/Q8jxCwpBnd64fFwC7 https://forms.gle/YMrXNin9rNGYt2rT6
 • 16. - Paint.net, Photoshop, Microsoft office программуудыг ашиглан даалгавруудыг хийж групп чатад байршуулсан. Нийт 20 даалгавар хийсэн. - Сурагчдын хийсэн даалгавруудын 100%-ийг шалгаж зөвлөгөө өгч эргэх холбоотой ажилласан. - Хүндэвтэр бодлогын бодолтыг 34 удаа зурган болон цахим хэлбэрээр өгч дэмжлэг үзүүлсэн.
 • 17. Суралцагчийн үйл ажиллагаа: • Сурагчид “Физик-800” групп чатад 100% нэгдсэн. • Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзсэн – 100% • Багшийн бэлтгэсэн цахим хичээлийг үзээд тэмдэглэсэн – 65%
 • 19. Гүйцэтгэлийн хувь Теле хичээл үзсэн оношилгооны үнэлгээ 35.05 Багийн цахим шалгалт 1 41.8 Завхан цахим 1 50.41 Завхан цахим 2 59.2 Багийн цахим шалгалт 2 62.2 Багийн цахим шалгалт 3 65.4 Багийн цахим шалгалт 4 73.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Цахим шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь
 • 20. Судалгаа 2.2. Асуулт:1 2020.05.03-нд “Физик-800” групп чатад бүртгэлтэй сурагчдаас цахим асуулгаар авахад: • Танхимын болон цахим хичээлийн аль үр дүнтэй байна вэ? 75% 25% танхим цахим
 • 21. Асуулт:2 Физик-800 групп чатаар өгсөн даалгаврыг гүйцэтгэхэд бэрхшээл тулгарч байсан уу? 16 7 үгүй тийм үгүй тийм
 • 22. Асуулт:3“Физик-800” групп чатаар өгсөн зурган болон файлаар өгсөн онолын мэдлэг хэр ойлгомжтой байсан бэ? 16 4 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Ойлгомжтой Мэдэхгүй Ойлгомжгүй Ойлгомжтой Мэдэхгүй Ойлгомжгүй
 • 23. Асуулт:4 Физик-800 групп чатаар харьцахад хүндрэл үүсэж байсан уу? - Өндөр хурдны дата шаардахгүй. - Хэн ч оролцох боломжтой. - Давтан үзэх боломжтой. - Утас голохгүй. Маш энгийн. - Завтай цагтаа ороод үзээд давтах боломжтой. - Хүндрэл гараагүй
 • 24. ДҮГНЭЛТ  Цахим хичээлийг судалсан байдал болон даалгаврын гүйцэтгэлийг эргэж мэдээллэн, ирц бүртгэж, групп дээр нээлттэй болгож группын үйл ажиллагааг тогтмолжуулахад сурагчид урамшиж, хариуцлагаа ухамсарлан идэвх оролцоо, бие даах, дасан зохицох чадвар нэмэгдсэн, сурагч бүрийн цахим шалгалтын үнэлгээ ахисан.  Багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж, удаа дараа авч байсан цахим шалгалтуудад тогтмол өндөр оноо авч байсан сурагчид элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд өндөр оноо авч чадсан. Үүнээс үзэхэд багш, сурагчдын хэрэгцээ сонирхолд нийцүүлэн зөв оновчтой чиглүүлгийг өгч чадвал хүүхэд бүрийн идэвх оролцоо нэмэгдэж, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй, бүх талаар хөгжиж, сурлагын чанарт ахиц гарч байна.
 • 25. Цаашид дэвшүүлэх санал • Цахим орчин дахь нөөц боломжийг олж харж, зөв зохистой ашиглаж чадах юм бол сурагчийн идэвхийг нэмэгдүүлэх боломж байна гэдгийг харж болно.
 • 26. 26
 • 27. НОМ ЗҮЙ[o1] 1.Чойжоованчиг.Л, Мөнхтуяа.Л, Золзаяа.Б нар, “Хэрэглээнд суурилсан сургалт зохион байгуулах арга зүй”, УБ., 2009 он 2.Боловсрол судлал сэтгүүл 2006-2011 он 3.“Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” сэдэвт онол практикийн бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл I-VI хурал 2019 4.Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр 2015 5.БМДИ “Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй” илтгэлийн хураангуй 2013, 2014 6.Д. Мижидсүрэн “Сургалтын цахим орчинг бүрдүүлэх боломж” илтгэл Сайншанд, 2008 7.БМДИ С. Алдармаа “Сонголтот сургалтын -гүйцэтгэлийн үнэлгээ” сургалт УБ, 2021 8.БМДИ М.Оюунчимэг “Сурагчдын ялгаатай байдал ба хичээл төлөвлөлт” сургалт УБ, 2021 [o1]

Editor's Notes

 1. NOTE: To replace a picture, just select and delete it. Then use the Insert Picture icon to replace it with one of your own!