SlideShare a Scribd company logo
Права
и задължения на
учениците
УЧЕНИКЪТ ИМА ПРАВО:
1. Да избира училището.
2. Да избира предметите и дейностите,
предвидени в учебния план като СИП и ЗИП.
3. Да участва по свой избор в организираните от
училището извънкласни и извънучилищни
дейности.
4. Да получава информация по въпроси, свързани
с неговото обучение, относно правата и
задълженията му в училище, правилата за
вътрешния ред и училищната дисциплина - при
постъпването му в училище, в началото на всеки
учебен срок, както и при поискване.
5. Да бъде консултиран , насочван, стимулиран и
подпомаган в съответствие с неговите
потребности, желания и способности.
6. Да се обучава и възпитава в здравословна и
сигурна среда, както и да получава защита при
накърняване на правата и достойнството му.
7. Да се ползва от формите за насърчаване на
равния достъп до образование при условия и по
ред, определени в нормативен акт.
8. Да ползва безплатно училищната материално-
техническа база по ред, определен от директора на
училището, в учебно и в неучебно време за
развитие на интересите и способностите си.
9. Да участва в извънкласни и извънучилищни
дейности, в това число форми на ученическо
самоуправление.
10.Да бъде поощряван с морални и материални
награди за високи постижения в учебната,
извънкласната и извънучилищната дейност и за
приноса си за развитието на училищната
общност.
11. Да дава мнения и предложения по
отношение на организацията и провеждането
на цялостната училищна дейност;
12. Да участва, включително с присъствието на
родител, при решаване на въпроси, засягащи
негови права и интереси.
13. Да получава индивидуална помощ от учителите,
съобразно специфичните си потребности.
14. Да получава от учителите консултативна помощ
при организиране на самостоятелната си
подготовка.
15. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за
развитие на неговите дарби, умствени и физически
способности.
УЧЕНИКЪТ НЯМА ПРАВО:
1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни
причини.
2. Да участва в хазартни игри, да пуши, да
употребява наркотични вещества и алкохол.
3. Да участва в политически партии и организации
и религиозни движения до навършване на 18
години.
4. Да накърнява с поведението си и речта си
авторитета и достойнството на учителя и
съучениците си.
5. Да унижава личното достойнство на съучениците
си и да упражнява вербално, физическо или
психическо насилие върху тях, свързано с
религиозни, етнически и полови различия.
6. Да създава пречки на учителя при изпълнение на
служебните му задължения.
7. Да ползва мобилен телефон по време на учебните
часове.
УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да изпълнява задълженията си, определени в
ППЗНП, настоящия правилник, разпорежданията
на училищното ръководство и учителите, нормите
на поведение в училище и законите на страната.
2. Да пази авторитета на училището и развива
добрите училищни традиции.
3. Да не отсъства от учебните часове без уважителна
причина - за присъствените форми на обучение.
4. Да се явява в училище с облекло и във вид, които
съответстват на положението му на ученик и на
добрите нрави.
5. Да уважава и да не накърнява честта и
достойнството на другите, както и да не прилага
физическо и психическо насилие.
6. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да
не употребява наркотични вещества и алкохол.
7. Да не ползва мобилен телефон и други
технически и електронни средства по време на
час без разрешение на учителя.
8. Да не пречи на учителя при изпълнение на
служебните му задължения, както и на
съучениците си по време на учебните часове.
9. Да идва в училище 15 минути преди започване
на учебните занятия
10. Да не бъде на обществени места без
придружител в съответствие с изискванията на
Закона за закрила на детето.
11. Да носи ученическата си книжка в училище и
да я представя при поискване на учителя или
директора.
12. Да носи ученическата си лична карта в
училище и извън него.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ:
1.Дежурят в класната стая по двама в рамките на
една седмица.
2. Явяват се 15минути преди началото на
учебните занятия.
3.Отговарят за почистване на дъската, реда и
хигиената в класната стая .
4. Информират дежурния учител на етажа за
нарушения, изгубено и повредено имущество.
„Неизпълнението на задълженията, предвидени в
този правилник и в правилника за дейността на
училището, е нарушение на училищната
дисциплина.“
Из Правилник за вътрешния ред
в НУ“ Хр. Ботев“ гр. Годеч

More Related Content

What's hot

14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
Valentina Marinova
 
Слънцето и Луната
Слънцето и ЛунатаСлънцето и Луната
Слънцето и Луната
Yana Aleksieva
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova
 
Видове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Труд и отдих в родния край ОС - 2 клас - В. П.
Труд и отдих в родния край  ОС - 2 клас - В. П.Труд и отдих в родния край  ОС - 2 клас - В. П.
Труд и отдих в родния край ОС - 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
лястовица и щъркел
лястовица и щъркеллястовица и щъркел
лястовица и щъркел
LilyBankova
 
Предпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 класПредпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 
урок бдп
урок бдпурок бдп
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
koletka pavlova
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
Veska Petrova
 

What's hot (20)

14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
Вълшебните думи
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думи
 
1.klas posre6tane
1.klas posre6tane1.klas posre6tane
1.klas posre6tane
 
Слънцето и Луната
Слънцето и ЛунатаСлънцето и Луната
Слънцето и Луната
 
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
 
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, БулвестНародни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
Народни празници и обичаи - 3 клас, Булвест
 
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
 
Видове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Труд и отдих в родния край ОС - 2 клас - В. П.
Труд и отдих в родния край  ОС - 2 клас - В. П.Труд и отдих в родния край  ОС - 2 клас - В. П.
Труд и отдих в родния край ОС - 2 клас - В. П.
 
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Leda mileva
Leda milevaLeda mileva
Leda mileva
 
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
 
лястовица и щъркел
лястовица и щъркеллястовица и щъркел
лястовица и щъркел
 
Предпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 класПредпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 клас
 
урок бдп
урок бдпурок бдп
урок бдп
 
21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство 21ноември - Ден на християнското семейство
21ноември - Ден на християнското семейство
 
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
 
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
 

More from СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
 
Мила мамо...
Мила мамо...Мила мамо...

More from СУ "Проф. д-р Асен Златаров" (20)

Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 
Мила мамо...
Мила мамо...Мила мамо...
Мила мамо...
 
Тестове по ЧП
Тестове по ЧПТестове по ЧП
Тестове по ЧП
 
Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5Занимания по интереси 5
Занимания по интереси 5
 
Познавате ли приказките
Познавате ли приказкитеПознавате ли приказките
Познавате ли приказките
 
Пернати бъбривци
Пернати бъбривци Пернати бъбривци
Пернати бъбривци
 
Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена Правопис на прилагателните имена
Правопис на прилагателните имена
 
твоята игра 7
твоята игра 7твоята игра 7
твоята игра 7
 
Цвете от салфетка
Цвете от салфеткаЦвете от салфетка
Цвете от салфетка
 
умалителни същ. имена
умалителни същ. именаумалителни същ. имена
умалителни същ. имена
 
Правопис на съществителните имена
Правопис на съществителните именаПравопис на съществителните имена
Правопис на съществителните имена
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 
Думите в речта
Думите в речтаДумите в речта
Думите в речта
 
Трудности при писменото общуване
Трудности при писменото общуванеТрудности при писменото общуване
Трудности при писменото общуване
 
Трудните звукове и букви
Трудните звукове и буквиТрудните звукове и букви
Трудните звукове и букви
 
Правопис на съгласните звукове
Правопис на съгласните звуковеПравопис на съгласните звукове
Правопис на съгласните звукове
 
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажорЗвучни съгласни в средата на думата тренажор
Звучни съгласни в средата на думата тренажор
 
поздравителна картичка
поздравителна картичкапоздравителна картичка
поздравителна картичка
 
Забележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селищеЗабележителности в моето родно селище
Забележителности в моето родно селище
 
Твоята игра
Твоята игра Твоята игра
Твоята игра
 

Права и задължения на учениците

 • 2. УЧЕНИКЪТ ИМА ПРАВО: 1. Да избира училището. 2. Да избира предметите и дейностите, предвидени в учебния план като СИП и ЗИП. 3. Да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности. 4. Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване.
 • 3. 5. Да бъде консултиран , насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности. 6. Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му. 7. Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт. 8. Да ползва безплатно училищната материално- техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си.
 • 4. 9. Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление. 10.Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност. 11. Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност; 12. Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.
 • 5. 13. Да получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си потребности. 14. Да получава от учителите консултативна помощ при организиране на самостоятелната си подготовка. 15. Да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.
 • 6. УЧЕНИКЪТ НЯМА ПРАВО: 1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини. 2. Да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични вещества и алкохол. 3. Да участва в политически партии и организации и религиозни движения до навършване на 18 години. 4. Да накърнява с поведението си и речта си авторитета и достойнството на учителя и съучениците си.
 • 7. 5. Да унижава личното достойнство на съучениците си и да упражнява вербално, физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия. 6. Да създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения. 7. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.
 • 8. УЧЕНИКЪТ ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1. Да изпълнява задълженията си, определени в ППЗНП, настоящия правилник, разпорежданията на училищното ръководство и учителите, нормите на поведение в училище и законите на страната. 2. Да пази авторитета на училището и развива добрите училищни традиции. 3. Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение. 4. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави.
 • 9. 5. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие. 6. Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол. 7. Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя. 8. Да не пречи на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове.
 • 10. 9. Да идва в училище 15 минути преди започване на учебните занятия 10. Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето. 11. Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора. 12. Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
 • 11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЖУРНИТЕ УЧЕНИЦИ: 1.Дежурят в класната стая по двама в рамките на една седмица. 2. Явяват се 15минути преди началото на учебните занятия. 3.Отговарят за почистване на дъската, реда и хигиената в класната стая . 4. Информират дежурния учител на етажа за нарушения, изгубено и повредено имущество.
 • 12. „Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.“ Из Правилник за вътрешния ред в НУ“ Хр. Ботев“ гр. Годеч