SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 2 (35)
PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016
Sisällysluettelo
Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 	3
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n toiminta alkoi 	3
Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä 	3
Toimintaympäristön kuvaus 	3
Tulos ja tase 	4
Vakavaraisuus ja riskiasema 	5
Olennaiset tapahtumat puolivuosikatsauspäivän jälkeen 	7
Loppuvuoden näkymät 	7
Puolivuosikatsaus (IFRS) 	9
Sp-Kiinnitysluottopankin tuloslaskelma 	9
Sp-Kiinnitysluottopankin laaja tuloslaskelma 	9
Sp-Kiinnitysluottopankin tase 	10
Sp-Kiinnitysluottopankin rahavirtalaskelma 	11
Sp-Kiinnitysluottopankin oman pääoman muutoslaskelma 	12
Laatimisperiaatteet 	13
Liite 1. Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästö-
pankkiryhmästä ja Säästöpankkien yhteenliittymästä 	13
Liite 2. Laatimisperiaatteet 	14
Liite 3. Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset
epävarmuustekijät 	17
Riskienhallinnan periaatteet 	18
Liite 4. Riskienhallinnan liitetiedot 	18
Kauden tulos 	25
Liite 5. Korkokate 	25
Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut, netto 	26
Varat 	27
Liite 7. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 	27
Liite 8. Lainat ja saamiset 	28
Velat 	29
Liite 9. Velat luottolaitoksille 	29
Muut liitetiedot 	30
Liite 10. Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti 	30
Liite 11. Saadut vakuudet 	31
Liite 12. Taseen ulkopuoliset sitoumukset 	32
Liite 13. Lähipiiritiedot 	33
Vakavaraisuustiedot 	34
Liite 14. Pilari III Liitetiedot 	34
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 3 (35)
SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKIOYJ:NPUOLIVUOSIKATSAUS1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n toiminta alkoi
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sai Euroopan Keskuspankin
myöntämän kiinnitysluottopankin toimiluvan 21.3.2016. Sa-
malla yhtiön nimi muuttui Sp-KLP Palvelu Oy:stä, Sp-Kiinni-
tysluottopankki Oyj:ksi (jäljempänä Sp-Kiinnitysluottopankki).
Sp-Kiinnitysluottopankki on ensimmäinen suomalainen pank-
ki, joka on hakenut ja saanut toimilupansa Euroopan Keskus-
pankilta. Kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi 29.3.2016.
Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryh-
män varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiin-
nitysluottopankki tulee vastaamaan Säästöpankkiryhmän
kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla
liikkeeseen katettuja joukkolainoja. Sp-Kiinnitysluottopankilla
ei ole itsenäistä asiakasliiketoimintaa ja palveluverkostoa vaan
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat Säästöpankit välit-
tävät ja myyvät asuntoluottoja Sp-Kiinnitysluottopankille. Sääs-
töpankit myös hoitavat asiakassuhteet paikallisesti.
Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä
Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja
Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdis-
tellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.
Sp-Kiinnitysluottopankki on Säästöpankkiliitto osk:n jäsen-
pankki.
Säästöpankkiryhmä (jäljempänä myös ”Ryhmä”) on Suomen
vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteen-
liittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä
toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä
omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.
Säästöpankkien yhteenliittymään (jäljempänä myös ”Yhteen-
liittymä”) kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymälais-
sa (24.6.2010/599) määritellyn taloudellisen kokonaisuuden,
jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vas-
taavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja
sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat
Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto
osk, 23 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi
Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj ja edellä mainittujen kon-
solidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja Sp-Rahastoyhtiö Oy.
Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteen-
liittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu
myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palve-
luyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy
sekä Sp-Koti Oy.
Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saas-
topankki.fi/saastopankkiryhma.
Toimintaympäristön kuvaus
Vuoden 2016 alkupuoliskolla keskuspankit jatkoivat poikkeuk-
sellisen voimakasta elvyttävää rahapolitiikkaa. Keskeisimmät
uhkatekijät talouden vakaudelle syntyivät Kiinan talouskasvun
hidastumisesta, keskuspankkien toimenpiteiden uskottavuu-
desta markkinoiden näkökulmasta, poliittisten riskien nou-
susta Euroopassa ja raaka-ainehintojen voimakkaasta laskusta.
Poliittisten riskien osalta merkittävin tekijä oli Ison-Britannian
ero Euroopan unionista. Erolla tulee olemaan negatiivinen vai-
kutus talouskasvuun ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen lop-
puvuoden aikana. Epävarmuuden pitkittyessä on mahdollista,
että maailmantalous ajautuu uudelleen taantumaan. Globaali
talouskasvu ja maailmankauppa ovat hidastuneet merkittävästi
vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja lähivuosien kasvunäky-
mät pysyvät alhaisella tasolla. Maailmantalouden kasvu tulee
pysymään lähellä 3,5 prosentin tasoa lähivuodet ja kasvun hi-
dastuminen on merkittävintä Kiinassa sekä euroalueella. Tällä
tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Euroopan ja erityisesti
Suomen kannalta.
Euroopan keskuspankki julkisti maaliskuussa 2016 merkittä-
vän elvytysohjelman, jonka avulla se pyrkii nostamaan inflaa-
tio-odotuksia ja kasvattamaan luotonantoa euroalueella. EKP
on sitoutunut jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaansa, joka jat-
kossa keskittyy aikaisempaa voimakkaammin taseen kasvatta-
misen kautta tapahtuvaan elvytykseen korkojen laskun sijasta.
Keskuspankki aloitti ensimmäistä kertaa yritysten liikkeeseen
laskemien joukkovelkakirjojen oston kesäkuussa 2016. Samaan
aikaan Yhdysvaltojen keskuspankki on asteittain normalisoi-
massa rahapolitiikkaansa ja nostamaan ohjauskorkoaan. Tämä
rahapolitiikan eriytyminen heijastelee myös pohjahintainflaa-
tion muutoksia euroalueella ja Yhdysvalloissa. Euroalueen ja
erityisesti keskuspankin näkökulmasta yhtenä suurimmista
ongelmista on ollut deflatorinen paine ja alhaiset inflaatio-odo-
tukset.
Yhdysvalloissa työmarkkinoiden parantuneet näkymät ja eu-
roaluetta korkeampi talouskasvu ovat luoneet edellytykset
inflaation nousulle. Tämä asettaa Yhdysvaltojen keskuspankin
haastavaan tilanteeseen, jossa se yrittää nostaa ohjauskorkoa
samaan aikaan kun globaaliin talouskasvuun kohdistuvat ris-
kit ovat merkittäviä. Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta tämä
lisää epävarmuutta ja aiheuttaa voimakkaita liikkeitä osake-
kursseissa. Myös poliittisten riskien kasvaminen euroalueella
on epävarmuutta kasvattava tekijä. Iso-Britannian ero Euroo-
pan unionista voi pakottaa keskuspankit lisäämään elvytystoi-
menpiteitä sijoitusmarkkinoiden ja talouden vakauttamiseksi.
Euroopan unionin elää historiansa suurinta kriisiä ja integraa-
tioprosessia vastaan on voimakasta vastarintaa useassa jäsen-
valtiossa.
Sijoitusmarkkinoilla ensimmäistä vuosineljännestä leimasi epä-
varmuus ja osake- sekä yrityslainamarkkinoilla nähtiin merkit-
tävä tuottoindeksien lasku. Pitkät korot laskivat historiallisen
alhaiselle tasolle markkinaepävarmuuden ja EKP:n arvopa-
periostojen myötä. Myös lyhyet korot laskivat voimakkaasti
negatiiviselle tasolle, eikä korkojen nousua tulla näkemään to-
dennäköisesti lähivuosina. Yrityslainojen riskipreemioissa näh-
tiin helmikuussa kasvua sijoitusmarkkinoiden epävarmuuden
vuoksi, mutta voimakkaan kysynnän ja EKP:n toimenpiteiden
seurauksena riskipreemiot laskivat jo ensimmäisen vuosinel-
jänneksen loppupuolella. Sijoitusmarkkinoiden kannalta mer-
kittävin muutos nähtiin raaka-ainemarkkinoilla. Raaka-öljyn
hinta laski alhaisimmalle tasolle sitten vuoden 2003. Toisen
vuosineljänneksen aikana tuottotasot nousivat kaikissa omai-
suuslajeissa ja myös raaka-ainemarkkinoilla hinnat nousivat
sijoittajien luottamuksen parantuessa.
Loppuvuoden osalta epävarmuus sijoitusmarkkinoilla tulee
pysymään korkealla tasolla ja maailman talouden tunnistetut
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 4 (35)
riskitekijät kuten Kiinan talouden kehitys, poliittiset riskit Eu-
roopassa ja keskuspankkien rahapolitiikan onnistuminen ovat
huomion keskipisteenä. Sijoitusmarkkinoiden riippuvuus kes-
kuspankkien elvyttävästä rahapolitiikasta on suuri riski, sillä
yritysten tuloskasvu on matalalla tasolla ja korkojen laskun
osalta liikkumavara on pieni.
Suomen talouden haasteet ovat kasvaneet muuta euroaluetta
voimakkaammin. Pyrkimykset kilpailukyvyn ja tuottavuuden
parantamiseksi ovat viivästyneet ja samanaikaisesti julkisen
talouden näkymät ovat heikentyneet. Solmittu kilpailukykyso-
pimus on askel oikeaan suuntaan rakenneuudistusten osalta,
mutta sisällöllisesti nyt sovitut toimenpiteet eivät ole riittäviä.
Luottoluokittajan näkökulmasta on huolestuttavaa, miten vai-
kea prosessi tämän sopimuksen aikaansaaminen oli ja aika
seuraavien toimenpiteiden osalta käy vähiin. Sopeutuminen
Venäjän kauppaan kohdistuneisiin pakotteisiin on edelleen
kesken ja globaalin kysynnän hidastuminen ovat pakottaneet
vientiteollisuuden sopeuttamistoimiin ja irtisanomisiin. Iso-Bri-
tannian ero Euroopan unionista tulee lisäämään epävarmuutta
myös kotimaisen vientisektorin tulevaisuuden suhteen. Toimi-
aloista palvelusektori ja rakentaminen ovat näyttäneet piristy-
misen merkkejä, mikä näkyy toimialojen palkkasumman kasvu-
na. Julkisen talouden velka kasvaa kuitenkin voimakkaasti eikä
hidas talouskasvu riitä tuomaan verotuloja riittävästi alijäämän
kattamiseksi. Deflaatiopaineet ovat nähtävissä selkeästi Suo-
men taloudessa inflaation pysyessä lähellä nollatasoa. Suomen
luottoluokitusta kohtaan kohdistuu edelleen laskupaineita.
Säästöpankkiryhmä odottaa tänä vuonna asuntomarkkinoi-
den kasvavan Suomessa 2–5 prosenttia ja hintojen nousevan
kokonaisuudessaan 1–2 prosenttia koko maassa. Uudisrakenta-
misen odotetaan edelleen piristyvän. Alkuvuonna hinnat ovat
pääkaupunkiseudulla vanhoissa rivi- ja kerrostaloasunnoissa
olleet nousussa, muualla Suomessa puolestaan on ollut pientä
hintojen laskua. Merkittävimpinä positiivisina ajureina asun-
tokaupalle ovat olleet edullinen lainaraha ja sen saatavuuden
parantuminen sekä kuluttajien luottamuksen hienoinen elpy-
minen. Ensiasunnon ostajat ovat myös palanneet markkinoille.
Suomen talouden valopilkku on rakentaminen, joka on selvästi
piristymässä: Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen toimiala
kasvoi tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisestä neljän-
neksestä ja peräti 8,0 prosenttia vuodentakaisesta. Talonraken-
taminen kasvoi selvästi. Asuntomarkkinoiden lähitulevaisuu-
den optimismia vastaavasti hillitsee yleisen työllisyystilanteen
kehittyminen sekä edelleen verrattain matala rakentamisen
volyymi. Säästöpankkiryhmän näkemyksen mukaan suoma-
laiset asuntomarkkinat ovat joka tapauksessa vakiintumassa.
Viime vuosi oli asuntomarkkinoilla huomattavasti tasaisempi
kuin kaksi edeltävää vuotta ja myös vuoden sisällä tapahtuva
vaihtelutrendi oli normaalimpi.
Sp-Kiinnitysluottopankin tulos ja tase
Sp-Kiinnitysluottopankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätös-
käytännöstä (FAS) kansainväliseen IFRS-käytäntöön 1.1.2016.
Puolivuosikatsauksen 30.6.2016 laadinnassa noudatetaan nii-
tä IAS- ja IFRS – standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jot-
ka ovat voimassa 30.6.2016. Kansainvälisillä tilinpäätösstan-
dardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka
on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1606/2022 mukaisesti. Siirtyminen IFRS-raportoin-
tiin muutti Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksen laatimis-
periaatteita sekä tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa. Siirty-
mällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta Sp-Kiinnitysluottopankin
omaan pääomaan tai vertailukauden tulokseen, sillä Sp-Kiin-
nitysluottopankin varsinainen toiminta käynnistettiin vasta
IFRS-siirtymäpäivän jälkeen 29.3.2016. Tästä johtuen puolivuo-
sikatsauksessa esitetyt vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia
katsauskauden lukuihin, vaikka varsinaisella IFRS-siirtymällä
ei lukuihin vaikutusta ollutkaan. Yhtiö on perustettu 20.3.2015.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 5 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin tunnusluvut
Tulos (vertailutieto 3-6/2015)
Kauden tulos koostui korkokatteesta, palkkiotuotot ja kulut,
netosta sekä liiketoiminnan muista kuluista. Korkokate oli -838
tuhatta euroa (0), palkkiotuotot ja kulut, netto oli -134 tuhatta
euroa (0) ja liiketoiminnan muut kulut olivat -291 tuhatta eu-
roa (0). Kauden tulos oli -1 010 tuhatta euroa (0). Korkokatteen
negatiivisuus johtui toiminnan käynnistämisen aiheuttamista
rahoituskustannuksista.
Vertailukautena ei harjoitettu vielä liiketoimintaa vaan valmis-
teltiin toiminnan käynnistämistä.
Tase ja rahoitus (vertailutieto 31.12.2015)
Sp-Kiinnitysluottopankin luottokanta kasvoi 347 365 tu-
hanteen euroon (0). Valtaosa luottokannan kasvusta johtui
Sp-Kiinnitysluottopankin omistajapankeilta ostetuista asunto-
vakuudellisista luotoista. Vuoden loppuun mennessä Sp-Kiin-
nitysluottopankki on sitoutunut ostamaan Säästöpankkien vä-
littämän Aktia Hypoteekkipankki Oyj:ssä olevan lainakannan.
Lainakanta oli kauden lopussa 364 809 tuhatta euroa.
Sp-Kiinnitysluottopankki rahoitti toimintansa Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj:ltä nostetuilla rahoitusluotoilla. Kat-
sauskauden lopussa rahoitusluottojen määrä oli 320 000 tu-
hatta euroa (0).
Kesäkuussa toteutettiin suunnattu osakeanti omistajapankeille,
joka oli suuruudeltaan 29 789 tuhatta euroa. Kauden lopussa
oma pääoma oli 38 691 tuhatta euroa (9 913).
Vakavaraisuus ja riskiasema
Kesäkuun 2016 lopussa Sp-Kiinnitysluottopankin pääomara-
kenne oli vahva ja koostui ydinpääomasta (CET1). Omat va-
rat yhteensä olivat 37 798 tuhatta euroa. Riskipainotetut erät
olivat 119 047 tuhatta euroa. Sp-Kiinnitysluottopankin vakava-
raisuussuhde oli 31,8 prosenttia ja ydinvakavaraisuussuhde oli
31,8 prosenttia.
Sp-Kiinnitysluottopankin luottoriskin pääomavaade lasketaan
standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade pe-
rusmenetelmällä.
(1 000 euroa) 1.1.-30.6.2016
Liikevaihto 337
Korkokate -838
% liikevaihdosta -278,3 %
Liikevoitto -1 263
% liikevaihdosta -374,3 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä -972
Liiketoiminnan kulut ilman poistoja yhteensä -291
Kulu-tuottosuhde -29,9 %
Taseen loppusumma 359 358
Oma pääoma 38 691
Oman pääoman tuotto % -4,2 %
Kokonaispääoman tuotto % -0,5 %
Omavaraisuusaste % 10,8 %
Vakavaraisuussuhde % 31,8 %
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0
Vertailukauden lukuja ei ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 6 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin vakavaraisuuslaskennan pääerät
Vähimmäisomavaraisuusaste
Omat varat *
(1 000 euroa)
30.6.2016
Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 38 691
Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -894
Ydinpääoma (CET1) yhteensä 37 798
Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0
Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 37 798
Toissijainen pääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 0
Toissijaiseen pääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut 0
Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 0
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 37 798
Riskipainotetut erät yhteensä 119 047
josta luottoriskin osuus 119 047
josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 0
josta markkinariskin osuus 0
josta operatiivisen riskin osuus 0
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 %
*Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n valavaraisuusasetuksen 575/2013 mukaan.
Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
(1 000 euroa) 30.6.2016
Ensisijainen pääoma 37 798
Vastuiden kokonaismäärät 366 250
Vähimmäisomavaraisuusaste 10,3%
Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Vähimmäisomavaraisuusaste
Sp-Kiinnitysluottopankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 10,3
prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu tiedossa
olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa Sp-Kiinnitysluottopankin
ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Sp-Kiinni-
tysluottopankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakava-
raisuuden hallintaprosessia.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 7 (35)
Hallinto
Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja		 Pasi Kämäri, Toimitusjohtaja, 	
			Säästöpankkiliitto osk
Jäsenet			 Risto Seppälä, Toimitusjohtaja, 	
			Helmi Säästöpankki Oy
			 Kai Brander, Head of Treasury, 	
			Säästöpankkien Keskuspankki 	
			Suomi Oyj
Toimitusjohtaja		 Harri Mattinen
Omistajat
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat 23 Säästöpankkia
omistavat Sp-Kiinnitysluottopankki 100 %:sti.
Olennaiset tapahtumat puolivuosikatsauspäivän jälkeen
Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja,
jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan
puolivuosikatsauspäivän jälkeiseltä ajalta.
Loppuvuoden näkymät
Sp-Kiinnitysluottopankin tarkoituksena on laskea liikkeeseen
markkinoilla kiinnitysluottopankkilain alla euromääräisiä,
asuntolainavakuudellisia joukkovelkakirjalainoja. Ensimmäi-
sen liikkeeseenlaskun arvioidaan tapahtuvan vuoden 2016 jäl-
kipuoliskolla. Katettujen joukkolainojen vakuutena käytetään
Säästöpankkien Sp-Kiinnitysluottopankkiin välittämiä asunto-
lainoja sekä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:stä siirtyvää luotto-
kantaa, jonka Säästöpankit ovat sinne aikaisemmin välittäneet.
Sp-Kiinnitysluottopankki arvioi, että loppuvuoden tulos tulee ole-
maan tappiollinen toiminnan käynnistämisen aiheuttamista rahoi-
tuskustannuksista johtuen.
Lisätietoja
Toimitusjohtaja, Harri Mattinen
Puh. +358 40 849 2559
Tilintarkastaja on antanut Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuo-
sikatsauksesta tilintarkastusalan standardien mukaisen ra-
portin puolivuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta
(ISRE 2410).
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Säästöpankkiryh-
män kotisivuilta www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma
Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinta ja sisäinen valvonta
on osa pankin sisäistä valvontaa ja keskeinen osa pankin ope-
ratiivista toimintaa. Sp-Kiinnitysluottopankin ollessa osa Sääs-
töpankkien yhteenliittymää, Säästöpankkien yhteenliittymän
Keskusyhteisön hallituksen vastuulla on ohjata Yhteenliitty-
män toimintaa ja antaa maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden
turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hallin-
nosta, sisäisestä valvonnasta sekä yhtenäisten tilinpäätösperi-
aatteiden noudattamisesta.
Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan
periaatteet. Sp-Kiinnitysluottopankkiin on perustettu seuraa-
vat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamaan
tehokas ja kattava sisäinen valvonta:
•	 Riippumaton riskienvalvonta
•	 Säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava 	
	 toiminto (compliance)
•	 Sisäisen tarkastuksen toiminto
Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinnan menetelmätapoja
ylläpidetään Säästöpankkiryhmän riippumattoman riskien-
valvonnan toimesta, jotta varmistutaan siitä että kaikki uudet,
olennaiset mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat
liiketoiminnan riskienhallinnan piiriin.
Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen
päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on
rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäi-
sillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta
valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet doku-
mentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa
suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten
toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, var-
mistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisrapor-
teilla. Merkittävimmät Sp-Kiinnitysluottopankin toimintaan
liittyvät riskit ovat luottoriski, likviditeettiriski, korkoriski, ope-
ratiivinen riski ja liiketoimintariski.
Sp-Kiinnitysluottopankin riskeistä ja riskienhallinnasta ker-
rotaan tarkemmin jäljempänä riskienhallinnan liitetiedoissa.
Säästöpankkiryhmän riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan
tarkemmin Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä 31.12.2015.
Henkilöstö
Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole omaa henkilöstöä vaan se os-
taa kaikki tarvittavat toiminnot ja tukipalvelut Säästöpankkien
yhteenliittymään kuuluvilta yhtiöiltä tai Yhteenliittymälle pal-
veluja tarjoavilta yhtiöiltä.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 8 (35)
Tunnuslukujen laskentakaavat:
Liikevaihto: 	 Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot,
	 liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan tuotot yhteensä: 	 Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot,
	 sijoitustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan kulut yhteensä:	 Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut (ei sisällä poistoja)
Kulu-tuottosuhde (ilman poistoja):	 Liiketoiminnan kulut
	 Liiketoiminnan tuotot
Oman pääoman tuotto %:	 Kauden tulos
	 Oma pääoma, sis.määräysvallattomien osuuden (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Kokonaispääoman tuotto %:	 Kauden tulos
	 Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste %:	 Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden)
	 Taseen loppusumma
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 9 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin tuloslaskelma
(1 000 euroa) Liite 1-6/2016 3-6/2015*
Korkotuotot 332
Korkokulut -1 170
Korkokate 5 -838 0
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 6 -134
Liiketoiminnan tuotot yhteensä -972 0
Liiketoiminnan muut kulut -291
Liiketoiminnan kulut yhteensä -291 0
Liikevoitto -1 263 0
Tuloverot 253
Kauden tulos -1 010 0
Sp-Kiinnitysluottopankin laaja tuloslaskelma
(1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015*
Kauden tulos -1 010 0
Kauden laaja tulos -1 010 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
PUOLIVUOSIKATSAUS (IFRS)
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 10 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin tase
(1 000 euroa) Liite 30.06.2016 31.12.2015*
Varat
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 8 11 032 9 752
Lainat ja saamiset asiakkailta 8 347 365 0
Aineettomat hyödykkeet 641 172
Verosaamiset 253 0
Muut varat 68 0
Varat yhteensä 359 358 9 924
Velat ja oma pääoma yhteensä
Velat
Velat luottolaitoksille 9 320 000 0
Varaukset ja muut velat 666 11
Velat yhteensä 320 666 11
Oma pääoma
Osakepääoma 26 539 6 670
Rahastot 13 250 3 330
Kertyneet voittovarat -1 098 -87
Oma pääoma yhteensä 38 691 9 913
Velat ja oma pääoma yhteensä 359 358 9 924
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 11 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin rahavirtalaskelma
(1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015*
Liiketoiminnan rahavirta
Kauden tulos -1 010 0
Laskennallisen veron muutos -253 0
Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta -1 263 0
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -347 432 0
Lainat ja saamiset asiakkailta -347 365 0
Muut varat -67 0
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 320 655 0
Velat luottolaitoksille 320 000 0
Muut velat 655 0
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -28 040 0
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -469 0
Investointien rahavirta yhteensä -469 0
Rahoituksen rahavirta
Osakepääoman lisäykset 19 869 15
Muut oman pääoman erien rahamääräiset lisäykset 9 920 8
Rahoituksen rahavirta yhteensä 29 789 23
Rahavarojen muutos 1 280 23
Rahavarat kauden alussa 9 752 0
Rahavarat kauden lopussa 11 032 23
Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä:
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 11 032 23
Rahavarat yhteensä 11 032 23
Saadut korot 114
Maksetut korot 1 032
Saadut osingot 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 12 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin oman pääoman muutoslaskelma
(1 000 euroa) Osakepääoma Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto
Voittovarat Oma pääoma
yhteensä
Oma pääoma 20.3.2015 0 0 0 0
Uusmerkintä 15 8 23
Oma pääoma yhteensä 30.6.2015* 15 8 23
Oma pääoma 20.3.2015 0 0 0 0
Laaja tulos
Kauden tulos -87 -87
Laaja tulos yhteensä -87 -87
Uusmerkintä 6 670 3 330 10 000
Oma pääoma yhteensä 31.12.2015* 6 670 3 330 -87 9 913
Oma pääoma 1.1.2016 6 670 3 330 -87 9 913
Laaja tulos
Kauden tulos -1 010 -1 010
Laaja tulos yhteensä -1 010 -1 010
Uusmerkintä 19 869 9 920 29 789
Oma pääoma yhteensä 30.6.2016 26 539 13 250 -1 098 38 691
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 13 (35)
LAATIMISPERIAATTEET
LIITE 1. TIETOJA RAPORTOIVASTA YHTIÖSTÄ JA KUVAUS SÄÄSTÖPANK-
KIRYHMÄSTÄ JA SÄÄSTÖPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄSTÄ
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj (jäljempänä Sp-Kiinnitysluot-
topankki) on Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien
Säästöpankkien kokonaan omistama kiinnitysluottopankki.
Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryh-
män varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiin-
nitysluottopankki tulee vastaamaan Säästöpankkiryhmän
kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla
liikkeeseen katettuja joukkolainoja. Sp-Kiinnitysluottopankil-
la ei ole itsenäistä asiakasliiketoimintaa ja palveluverkostoa
vaan Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat Säästöpankit
välittävät ja myyvät asuntoluottoja Sp-Kiinnitysluottopankille.
Säästöpankit myös hoitavat asiakassuhteet paikallisesti.
Sp-Kiinnitysluottopankki sai Euroopan Keskuspankin myön-
tämän kiinnitysluottopankin toimiluvan maaliskuussa 2016 ja
pankin toiminta käynnistettiin välittömästi. Sp-Kiinnitysluot-
topankki on Säästöpankkiliitto osk:in jäsenluottolaitos maalis-
kuusta 2016 alkaen.
Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliit-
tymään ja Säästöpankkiryhmään. Säästöpankkiryhmä (jäljem-
pänä myös ”Ryhmä”) on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka
koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän (jäljempänä myös
”Yhteenliittymä”) muodostaneista Säästöpankeista, Keskusyh-
teisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä pankkien yhdessä
omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankit ovat itse-
näisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit
muodostavat pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja val-
takunnallisuus. Säästöpankkien perustehtävä on edistää sääs-
täväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä
asiakasta. Säästöpankit keskittyvät vähittäispankkitoimintaan,
erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä
lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimaa täyden-
tävät Säästöpankkiryhmään kuuluvien tuoteyhtiöiden kanssa
tuotettavat muut finanssialan palvelut ja tuotteet. Jäsensäästö-
pankkien omistamat tuote- ja palveluyhtiöt tukevat ja edistävät
Säästöpankkiryhmän liiketoimintaa joko vastuullaan olevien
tuotteiden tai keskitetyn palvelutuotannon kautta. Sp-Kiinni-
tysluottopankki, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj sekä
Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy ja Sp-Koti Oy ovat
Ryhmän merkittävimmät tuoteyhtiöt.
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodos-
tavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudel-
lisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsen-
luottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti
toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliit-
tymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimi-
va Säästöpankkiliitto osk, 23 Säästöpankkia, Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj ja Sp-Kiinnitysluotopankki ja edel-
lä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä
Sp-Rahastoyhtiö Oy.
Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteen-
liittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu
myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai pal-
veluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus
Oy ja Sp-Koti Oy. Säästöpankkiryhmä ei muodosta konser-
nia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä
konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja sen
jäsenpankeilla ei ole toisiinsa nähden yleisten konsernilas-
kentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän vuoksi
Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä.
Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryh-
mäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä.
Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä säädetään, että
Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpank-
kiliitto osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty
tilinpäätös, johon myös Sp-Kiinnitysluottopankki konsolidoi-
daan. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodosta-
masta taloudellisesta kokonaisuudesta.
Sp-Kiinnitysluottopankin kotipaikka on Espoo, kotivaltio Suo-
mi ja sen rekisteröity osoite on Linnoitustie 9, 02600 Espoo.
Jäljennös Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuosikatsauksesta
on saatavissa osoitteesta www.saastopankki.fi tai Sp-Kiinni-
tysluottopankin toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9,
02600 Espoo.
Vastaavasti Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksien ja puolivuosi-
katsausten jäljennökset on saatavissa osoitteesta www.saasto-
pankki.fi/saastopankkiryhma tai Säästöpankkiliiton toimitilois-
ta käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 14 (35)
LIITE 2. LAATIMISPERIAATTEET
1.	Yleistä
Sp-Kiinnitysluottopankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätös-
käytännöstä (FAS) kansainväliseen IFRS-käytäntöön 1.1.2016.
Puolivuosikatsauksen 30.6.2016 laadinnassa noudatetaan nii-
tä IAS- ja IFRS – standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka
ovat voimassa 30.6.2016. Kansainvälisillä tilinpäätösstandar-
deilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on
hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1606/2022 mukaisesti. Siirtyminen IFRS-raportoin-
tiin muutti Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksen laatimis-
periaatteita sekä tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa. Siirty-
mällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta Sp-Kiinnitysluottopankin
omaan pääomaan tai vertailukauden tulokseen, sillä Sp-Kiin-
nitysluottopankin varsinainen toiminta käynnistettiin vasta
IFRS-siirtymäpäivän jälkeen 29.3.2016. Tästä johtuen puolivuo-
sikatsauksessa esitetyt vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia
katsauskauden lukuihin, vaikka varsinaisella IFRS-siirtymällä
ei lukuihin vaikutusta ollutkaan. Koska IFRS-siirtymä ei vaikut-
tanut Sp-Kiinnitysluottopankin tulokseen ja omaan pääomaan,
erillisiä siirtymälaskelmia ei ole esitetty.
Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätös laaditaan kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Stan-
dards, IFRS) mukaisesti siten kuin EU on standardit hyväksynyt.
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-stan-
dardin mukaisesti.
Tilintarkastaja on antanut Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuo-
sikatsauksesta tilintarkastusalan standardien mukaisen ra-
portin puolivuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta
(ISRE 2410).
Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliitty-
mään ja talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia
ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukai-
sesti Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovel-
lettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta
kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista.
Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätös laaditaan euroina, joka on
pankin kirjanpito- ja toiminnallinen valuutta. Puolivuosikatsaus
esitetään tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu.
Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätös laaditaan alkuperäisiin
hankintamenoihin perustuen.
Varat ja velat netotetaan ainoastaan, kun Sp-Kiinnitysluotto-
pankilla ja vastapuolella on laillisesti toimeenpantavissa oleva
oikeus netottaa summia ja se aikoo joko netottaa tase -saldot tai
realisoida omaisuuserän sekä suorittaa velan samanaikaisesti.
2. Rahoitusinstrumentit
Luokittelu ja kirjaaminen
Sp-Kiinnitysluottopankin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 mu-
kaisesti seuraavaan ryhmään arvostamista varten:
-	 Lainat ja muut saamiset
Sp-Kiinnitysluottopankin rahoitusvelat luokitellaan seuraavaan
ryhmään arvostamista varten:
-	 Muihin rahoitusvelkoihin.
Luokittelu Sp-Kiinnitysluottopankin taseessa on riippumaton
IAS 39 mukaisista ryhmistä. Samalle riville taseeseen kirjatuille
varoille ja veloille voidaan näin ollen soveltaa eri arvostuspe-
rusteita. Taseeseen kirjattujen rahoitusvarojen ja velkojen jako
arvostusluokkiin esitetään liitteessä 7.
Rahoitusinstrumenttien ostot ja myynnit on kirjattu kirjanpi-
toon kaupantekopäivän mukaisesti. Rahoitusvarat kirjataan
taseeseen, kun Pankki saa sopimusperusteisen oikeuden ra-
havirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja tuotot ovat siirtyneet
merkittäviltä osin Pankille.
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kaikki rahoitusvarat ja
-velat kirjataan käypään arvoon. Rahoitusinstrumenttien osalta
transaktiokulut sisällytetään hankintamenoon.
Rahoitusvarat ja -velat nettoutetaan taseessa, jos Sp-Kiinnitys-
luottopankilla on tarkasteluhetkellä laillisesti toimeenpantavis-
sa oleva kuittausoikeus tavanomaisessa liiketoiminnassa sekä
laiminlyönti-, maksukyvyttömyys- ja konkurssitapauksissa ja se
aikoo toteuttaa suoritukset nettomääräisesti. Sp-Kiinnitysluo-
topankki ei ole nettouttanut taseen rahoitusvaroja ja –velkoja.
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen
oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa tai
kun oikeudet on siirretty toiselle osapuolelle niin, että omis-
tukseen liittyvät riskit ja edut on siirretty olennaisiltaosin. Ra-
hoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun niiden velvoitteet on
täytetty ja niiden voimassaolo on lakannut.
Lainat ja muut saamiset
Lainoiksi ja saamisiksi luokitellut rahoitusvarat ovat muita kuin
johdannaisvaroihin kuuluvia rahoitusvaroja, joilla on kiinteät
tai määriteltävissä olevat maksuvirrat ja joita ei noteerata ak-
tiivisilla markkinoilla.
Lainat ja muut saamiset merkitään niitä alun perin kirjanpitoon
kirjattaessa käypään arvoon, jossa on huomioitu välittömästi
kohdistettavissa olevat transaktiomenot. Alkuperäisen kirjaa-
misen jälkeen lainat ja muut saamiset arvostetaan efektiivisen
koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.
Muut rahoitusvelat
Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen sopimuksen tekohet-
ken käypään arvoon ja sen jälkeen efektiivisen koron menetel-
mällä jaksotettuun hankintamenoon.
Käyvän arvon määrittäminen
Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä
tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä
arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.
Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään joko toimivilta
markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai jos toi-
mivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen.
Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia
on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 15 (35)
todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumat-
tomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusva-
rojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä os-
tokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö
rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa,
niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn
markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttö-
tietojen markkinanoteerauksiin.
Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käyte-
tään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle
laadittua omaa arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat ylei-
sesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne
osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa
asettaessaan. Arvostushintoina käytetään markkinatransaktioi-
den hintoja, diskontattujen rahavirtojen menetelmää sekä toi-
sen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshet-
ken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon
arvio luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennen-
aikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista
tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon
määrittämiseen luotettavasti.
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarki-
atasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritelty:
-	 täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla 	
	 markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1)
-	 käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötie	
	 toina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka 	
	 ovat todennettavissa varoille tai veloille, joko suoraan 	
	 (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hin-	
	 noista) (taso 2)
-	 käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai 	
	 veloille syöttötietoja, jotka eivät olennaisilta osin pe-	
	 rustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3).
Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon
arvostettava erä kokonaisuudessaan luokitellaan, määritetään
koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta mer-
kittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella.
Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään ar-
voon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan.
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
Lainat ja muut saamiset
Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumisia kirjataan saa-
miskohtaisesti ja saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumiset
arvioidaan saamiskohtaisesti, mikäli asiakkaan vastuiden mää-
rä on merkittävä. Muilta osin arvonalentumiset arvioidaan saa-
misryhmäkohtaisesti.
Arvonalentumiset lainoista ja muista saamisista kirjataan, kun
on ilmennyt objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saa-
misen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta eikä saamisen
vakuus riitä kattamaan sen määrää. Objektiivisen näytön arvi-
ointi perustuu asiakkaan maksukyvyttömyyden ja vakuuden
riittävyyden arviointiin. Arvonalentumista kirjattaessa vakuus
arvostetaan määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saa-
tavan realisointihetkellä. Arvonalentumistappion määrä mää-
ritetään saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta
kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuk-
sena ottaen huomioon vakuuden käypä arvo. Diskonttauskor-
kona käytetään saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa.
Saamisryhmäkohtaista arvonalentumista laskettaessa lainat ja
muutsaamisetluokitellaanryhmiin,minkäjälkeenarvonalentumis-
tappioiden tarvetta arvioidaan ryhmäkohtaisesti. Saamisryhmät
luokitellaan samankaltaisten luottoriskiominaisuuksien perusteel-
la,jottakyettäisiinarvioimaanryhmäkohtaistenarvonalentumisten
tarvetta niistä saamisista, joista ei ole vielä tunnistettu yksittäiseen
saamiseen kohdistuvaa arvonalennusperustetta.
Lainojen arvonalentumiset kirjataan taseessa vähennysten ti-
lille. Tuloslaskelmassa saamisten arvonalentumiset kirjataan
erään ”Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista”.
Mikäli myöhemmin ilmenee, ettei arvonalentuminen ole pysy-
vää, arvonalentumiskirjaus peruutetaan.
Lainatjasaamiset,joidenperintääpidetäänmahdottomana,kirja-
taan luottotappioiksi. Luottotappiot kirjataan vähennysten tilille.
Lainat ja saamiset, joita ei pystytä perimään, kirjataan lopulliseksi
luottotappioksi, ja arvonalentuminen perutaan, kun tavanomai-
nen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai
saamisen tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan.
3.	Vuokrasopimukset
Vuokrasopimus on sopimus, jonka mukaan vuokralle antaja an-
taa vuokralle ottajalle oikeuden käyttää omaisuuserää sovitun
ajan maksua tai toistuvia maksuja vastaan. Vuokrasopimukset
luokitellaan sopimuksen syntymisajankohtana rahoitusleasingso-
pimuksiksi tai muiksi vuokrasopimuksiksi liiketoimen tosiasialli-
sen sisällön mukaan. Vuokrasopimus on rahoitusleasingsopimus,
mikäli se siirtää vuokralle ottajalle olennaisilta osin omistamiselle
ominaiset riskit ja edut. Muutoin se on muu vuokrasopimus.
Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole rahoitusleasingsopimuksella
vuokralle otettuja omaisuuseriä. Muulla vuokrasopimuksella
vuokralle otettujen hyödykkeiden vuokrat merkitään tuloslaskel-
maan kuluiksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa tuloslas-
kelman erään liiketoiminnan muut kulut. Sp-Kiinnitysluottopank-
ki on vuokralle ottajana mm. kannettavista tietokoneista.
4.	Aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei ole ai-
neellista olomuotoa. Sp-Kiinnitysluottopankin aineettomia hyödyk-
keitä ovat muun muassa tietokoneohjelmistot.
Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä,
että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty
koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotetta-
vasti määriteltävissä. Vastainen taloudellinen hyöty saattaa sisältää
palvelujen myyntituottoja, kustannussäästöjä tai muuta hyötyä, joka
syntyy Sp-Kiinnitysluottopankin käyttäessä omaisuuserää.
Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon. Hankinta-
meno käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka välittömästi
johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyt-
tötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja
henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon
menoja ja muita yhteisiä yleismenoja.
Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan
poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon.
Poistot kirjataan tasapoistoina kuluksi kunkin aineettoman hyö-
dykkeen tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan ku-
luessa. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika
tarkistetaan vuosittain.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 16 (35)
Hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettä-
väksi. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi,
testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Ulkoisilta toimijoilta ostetut tietojärjestelmät.................3-5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet................................................5 vuotta
Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen ”Aineettomat hyö-
dykkeet” –erään. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan
tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineel-
lisista ja aineettomista hyödykkeistä”.
5.	Verot
Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot, ai-
kaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten vero-
jen muutos. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi silloin jos
ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen
eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin.
Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen väli-
sistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen vero
arvostetaan IAS 12 standardin perusteella ja niillä tilinpäätös-
päivänä voimassa olevilla verokannoilla, joita sovelletaan silloin,
kun laskennallisen veron odotetaan muuttuvan tuloveroksi. Ve-
rokantojen muutoksesta johtuva laskennallisen veron muutos
kirjataan tuloslaskelmaan tai laajan tuloksen eriin, jos vero oli
kirjattu sinne aikaisemmilla tilikausilla.
Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perus-
tuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertymi-
nen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää.
6.	Tuloutusperiaatteet
Korkotuotot ja kulut
Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron mene-
telmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Tällä menetelmällä
instrumentin tuotot ja kulut jaksotetaan suhteessa taseessa jäl-
jellä olevaan saamisen ja velan määrään eräpäivään saakka.
Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu ar-
vonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alku-
peräistä efektiivistä korkoa ja korko lasketaan arvonalennuksel-
la vähennetylle lainan saldolle.
Palkkiotuotot ja -kulut
Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti suoriteperi-
aatteen mukaisesti. Toimenpiteen tai palvelun suorittamisesta
ansaitut palkkiot tuloutetaan, kun toimenpide tai palvelu on
suoritettu. Useampaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan
tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan
kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään
efektiivisen koron oikaisuina.
7. Segmenttiraportointi
Sp-Kiinnitysluottopankin johto tarkastelee toimintaa yhtenä
segmenttinä ja näin ollen erillistä IFRS 8 standardin mukaista
segmenttikohtaista tietoa ei esitetä.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 17 (35)
LIITE3.MERKITTÄVIMMÄTJOHDONHARKINTAAEDELLYTTÄVÄTLAATIMISPE-
RIAATTEETJAARVIOIHINSISÄLTYVÄTKESKEISETEPÄVARMUUSTEKIJÄT
IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii
Sp-Kiinnitysluottopankin johdolta harkintaa sekä arvioiden ja ole-
tusten tekemistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin va-
roihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin kuten tuottojen ja kulujen
määrään. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaa-
seen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilin-
päätöksessä käytetyistä arvioista.
Sp-Kiinnitysluottopankin keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja
tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ja
neliittyväterityisestikäyvänarvonmäärittämiseen,rahoitusvarojen
arvonalentumisiin ja laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen
vahvistetuista tappioista.
Käyvän arvon määrittäminen
Johdon tulee arvioida onko yksittäinen rahoitusinstrumentti aktii-
visen kaupankäynnin kohteena ja onko markkinoilta saatava hin-
tatieto luotettava indikaatio rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta.
Lisäksi johdon on arvioitava, milloin se katsoo, että rahoitusinstru-
menttien markkinat eivät ole toimivat. Johdon harkintaa tarvitaan
myös tapauksissa, joissa rahoitusinstrumentin käypä arvo määritel-
lään arvostusmenetelmien avulla. Jos käytettyjen arvostusmallien
pohjaksi ei ole käytettävissä markkinoilta todennettavissa olevia
syöttötietoja, on johdon arvioitava mitä muita syöttötietoja käyvän
arvon laskemiseksi käytetään. Käyvän arvon määrittämistä käsitel-
lään tarkemmin laatimisperiaatteissa kohdassa ”Käyvän arvon mää-
rittäminen”.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Johdononmyösarvioitavasäännöllisestionkolainojenjasaamisten
arvonalentumisesta objektiivista näyttöä. Arvonalentumistestaus
tehdään joko saamis- tai saamisryhmäkohtaisesti. Saamiskohtainen
arvonalentuminen perustuu johdon arvioon tulevaisuuden rahavir-
roista saamiskohtaisesti. Objektiivisten tekijöiden tunnistaminen ja
tulevaisuuden rahavirtojen arviointi vaatii johdon arviota. Saamis-
ja saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten periaatteet esitetään
tarkemmin laatimisperiaatteissa kohdassa ”Rahoitusvarojen arvon-
alentumistappiot”.
Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen
Verotuksellisista tappioista johtuvat laskennalliset verosaamiset
kirjataan siinä määrin, kun niiden arvioidaan olevan käytettävissä
mahdollisia tulevia verotuloja vasten. Laskennallisten verosaamis-
ten kirjaaminen edellyttää, että johto arvioi tulevan verotettavan
tulon todennäköisyyden ja määrän.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 18 (35)
RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET
LIITE 4. RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT
Riskienhallinnan yleiset tavoitteet ja tehtävät
Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkiryhmään joka
on Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimivan Säästöpankkilii-
ton, 23 Säästöpankin sekä niiden tytär- ja osakkuusyhteisöjen
muodostama finanssiryhmä. Säästöpankkiryhmä ei muodosta
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain
tarkoittamaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymää. Säästöpank-
kiryhmän riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin
Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä 31.12.2015.
Riskien- ja vakavaraisuuden hallintaprosessia sääntelevät luot-
tolaitoslaki, laki talletuspankkien yhteenliit-tymästä, laki kiin-
nitysluottopankkitoiminnasta, suoraan sovellettava EU-lainsää-
däntö sekä Finanssivalvonnan standardit, määräykset ja ohjeet.
Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä säädetään, että Sääs-
töpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavarai-
suutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoi-
dusti yhteenliittymän tasolla.
Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa uhat ja mahdollisuudet,
jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen. Vakavaraisuuden hal-
linnan tavoitteena on turvata Pankin riskinkantokyky ja varmis-
taa, että toimintaedellytykset eivät vaarannu pitkällä tähtäimellä.
Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinta ja sisäinen valvonta
on keskeinen osa Pankin operatiivista toimintaa. Sp-Kiinni-
tysluottopankin ollessa osa Säästöpankkien yhteenliittymää,
Säästöpankkiryhmän Keskusyhteisön hallituksen vastuulla on
ohjata sen toimintaa ja antaa maksuvalmiuden ja vakavaraisuu-
den turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hal-
linnosta, sisäisestä valvonnasta sekä yhtenäisten tilinpäätöspe-
riaatteiden noudattamisesta.
Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus vastaa sisäisen valvonnan
järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden ja Kes-
kusyhteisön hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan
periaatteet. Pankin toimitusjohtaja ja muu toimiva johto vastaa-
vat sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viran-
omaisvaateiden sekä Pankin että Keskusyhteisön hallituksen
antamien tarkempien sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti.
Sp-Kiinnitysluottopankkiin on perustettu seuraavat liiketoi-
minnasta riippumattomat toiminnot varmista-maan tehokas ja
kattava sisäinen valvonta:
•	 Riippumaton riskienvalvonta
•	 Säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava 	
	 toiminto (compliance)
•	 Sisäisen tarkastuksen toiminto
Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on varmistaa ja
valvoa, että riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa pan-
kin liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen
ja riskeihin. Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa
hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjes-
tämisessä sekä riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden
valvonnassa.
Compliance -toiminto varmistaa että pankissa noudatetaan lain-
säädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Comp-
liance -toiminnon vastuulla on myös valvoa, että pankissa nou-
datetaan annettuja sisäi-siä ohjeita, henkilöstöä sitovia eettisiä
periaatteita sekä muita rahoitusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita.
Sp-Kiinnitysluottopankin sisäinen tarkastus varmistaa riip-
pumattomalla toiminnallaan, että hallituksella ja toimivalla
johdolla on käytettävissään oikea ja kattava kuva Pankin toi-
minnan kannattavuudesta, tehokkuudesta, sisäisen valvonnan
tilasta ja erityyppisistä toimintaan liittyvistä riskeistä.
Sp-Kiinnitysluottopankin riippumattomista toiminnoista vas-
taavat Säästöpankkiliitto osk:n liiketoiminnoista riippumatto-
mat toiminnot.
Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinnan menetelmätapoja
ylläpidetään riippumattoman riskienvalvonnan toimesta, jotta
varmistutaan siitä että kaikki uudet, olennaiset mutta aikaisem-
min tunnistamattomat riskit tulevat liiketoiminnan riskienhal-
linnan piiriin.
Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen
päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on
rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäi-
sillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta
valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet doku-
mentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa
suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten
toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, var-
mistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisrapor-
teilla. Merkittävimmät Sp-Kiinnitysluottopankin toimintaan
liittyvät riskit ovat luottoriski, likviditeettiriski, korkoriski, ope-
ratiivinen riski ja liiketoimintariski.
Sp-Kiinnitysluottopankissa on laadittu riskialueittaiset ris-
kistrategiat ja -limiitit. Riskialueittaisia strategioita täydentävät
hallituksen antamat operatiivisen tason ohjeet. Riskialueittai-
set strategiat kattavat riskien tunnistamisen, mittaamisen ja ar-
vioinnin sekä niiden rajoittamisen, valvonnan ja raportoinnin.
Sp-Kiinnitysluottopankin hallitukselle annetaan säännöllisesti
tietoa eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus myös hyväksyy
valtuudet ja puitteet halutulle riskinotolle määrittelemällä sal-
litut riskirajat pankin eri riskialueille.
Pilari III julkistamisperiaatteet
Pilari III julkistettavat tiedot julkaistaan kerran vuodessa osana
Säästöpankkiryhmän tilinpäätöstä. Tilanteen vaatiessa voidaan
arvioida tarvetta tiheämmälle julkistamiselle, mikäli markkina-
tilanne tai Pankin liiketoimintakehitys tai riskiaseman muuttu-
minen sitä edellyttäisi.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 19 (35)
Vakavaraisuuden hallinta
Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on arvioida, että
pääoman määrä ja laatu ovat riittävät suhteessa Sp-Kiinnitys-
luottopankin toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoi-
suuteen sekä kattamaan liiketoiminnan ja toimintaympäristön
kaikki riskit. Tavoitteen saavuttamiseksi Pankissa tunnistetaan
ja arvioidaan toimintaan liittyvät riskit kattavasti ja mitoitetaan
riskinkantokyky vastamaan kaikkien riskien yhteismäärää.
Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksella on kokonaisvastuu vaka-
varaisuuden hallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuu-
den hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hal-
litus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja
arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden
hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoiteta-
sot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisesta
toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit.
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakava-
raisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsoli-
doidusti yhteenliittymän tasolla.
Stressitestit
Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia arvioidaan Sp-Kiin-
nitysluottopankin omaa riskiasemaa ja pääoman riittävyyttä
stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten eri-
laiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet
voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pää-
omien riittävyyteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoit-
teena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
Pääomanjatkuvuussuunnitelma
Pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamat-
tomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin
vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat
pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoiteta-
sot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pää-
oman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin
toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhde-
luvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
Vakavaraisuus
Kesäkuun 2016 lopussa Sp-Kiinnitysluottopankin pääomara-
kenne oli vahva ja koostui ydinpääomasta (CET1). Omat va-
rat yhteensä olivat 37 798 tuhatta euroa. Riskipainotetut erät
olivat 119 047 tuhatta euroa. Kiinnitysluottopankin vakavarai-
suussuhde oli 31,8 prosenttia ja ydinvakavaraisuussuhde oli
31,8 prosenttia.
Sp-Kiinnitysluottopankin luottoriskin pääomavaade lasketaan
standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade
perusmenetelmällä.
Sp-Kiinnitysluottopankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisäl-
tyvät Säästöpankkiryhmän tilinpäätökseen.
Yhteenliittymälain 21 ja 21 a §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupia ei
sovelleta Sp-Kiinnitysluottopankkiin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 20 (35)
Sp-Kiinnitysluottopankin vakavaraisuuslaskennan pääerät
Vähimmäisomavaraisuusaste
(1 000 euroa) 30.6.2016
Ensisijainen pääoma 37 798
Vastuiden kokonaismäärät 366 250
Vähimmäisomavaraisuusaste 10,3%
Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Vähimmäisomavaraisuusaste
Sp-Kiinnitysluottopankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 10,3
prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu tiedossa
olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa Sp-Kiinnitysluottopankin
ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Sp-Kiinni-
tysluottopankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakava-
raisuuden hallintaprosessia.
Omat varat *
(1 000 euroa)
30.6.2016
Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 38 691
Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -894
Ydinpääoma (CET1) yhteensä 37 798
Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0
Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 37 798
Toissijainen pääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 0
Toissijaiseen pääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut 0
Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 0
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 37 798
Riskipainotetut erät yhteensä 119 047
josta luottoriskin osuus 119 047
josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 0
josta markkinariskin osuus 0
josta operatiivisen riskin osuus 0
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 %
*Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n valavaraisuusasetuksen 575/2013 mukaan.
Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 21 (35)
Elvytys- ja kriisinratkaisusääntely
Vuodenvaihteessa 2015 tulivat voimaan uudet elvytys- ja krii-
sinratkaisumekanismit, jotka ovat osa EU:n pankkiunionia. Eu-
roopan laajuinen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten el-
vytys- ja kriisinratkaisukehys perustuu direktiiviin 2014/59/EU.
Kriisinratkaisudirektiivi tuli voimaan 2.7.2014 ja Suomessa di-
rektiivin täytäntöönpaneva lainsäädäntö ja asetuksen vaatimat
lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015. Suomessa kriisinratkai-
sudirektiivi pantiin valtaosin täytäntöön kahdella uudella sää-
döksellä. Ne ovat laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
kriisinratkaisusta (1194/2014) ja laki rahoitusvakausviranomai-
sesta (1195/2014). Jälkimmäisellä lailla perustettiin uusi kansal-
linen kriisinratkaisuviranomainen, Rahoitusvakausvirasto, jolla
on vastinpari kaikissa unionin jäsenvaltioissa.
Säästöpankkien yhteenliittymätasolla on laadittu elvytyssuun-
nitelma, jonka avulla toiminnan jatkuvuus voidaan turvata
myös rahoitusvaikeuksissa. Suunnitelmassa esitetään eri toi-
mintavaihtoehdot, joilla pankin taloudelliset toimintaedelly-
tykset palautetaan.
Kriisinratkaisulain pykälä 7 alentamiskelpoisten velkojen vähim-
mäisvaatimuksesta (MREL) ei koske Sp-Kiinnitysluottopankkia.
Luotto –ja vastapuoliriskit
Pankkitoiminnan merkittävin riski on luottoriski. Luottoriskin
hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa
pääomien riittävyyttä suhteessa liiketoiminnan riskeihin ja ris-
kien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköi-
sesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien
suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) voi
syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirja-
lainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopi-
muksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyt-
tämättömistä luottojärjestelyistä ja –limiiteistä ja takauksista.
Sp-Kiinnitysluottopankin ydinliiketoiminta on kiinnitysluot-
topankkitoiminnasta annetun lain määräykset täyttävien kiin-
teistövakuudellisten luottojen myöntäminen sekä asuntova-
kuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskeminen.
Sp-Kiinnitysluottopankista rahoitetaan ainoastaan vähittäis-
vastuina käsiteltäviä asiakkaita, joita ovat yksityisasiakkaat ja
elinkeinonharjoittajat. Pankin pääasiallisena luottoasiakaskoh-
deryhmänä on Säästöpankkiryhmän vahvistetun strategian mu-
kaisesti aktiiviiässä olevat kotitaloudet. Kyseiset asiakasryhmät
muodostavat Pankin luotonannon sekä luottoriskin kannalta
keskeiset kohderyhmät. Sp-Kiinnitysluottopankin luottoja vä-
littävässä Säästöpankissa noudatetaan ko. Säästöpankin luoto-
nannolle vahvistamia asiakasryhmäkohtaisia tavoitteita.
Luottoriskien hallinta
Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus ohjaa luottoriskien hallintaa,
siinä käytettäviä menetelmiä sekä niiden valvontaa ja rapor-
tointia vahvistamallaan luottoriskistrategialla, sen perusteella
antamillaan luottoriskejä ja niiden hallintaa koskevilla ohjeil-
la sekä asettamillaan riskilimiiteillä ja muilla seurantarajoilla.
Sp-Kiinnitysluottopankin riskienvalvonta valvoo, että Pankki
noudattaa näitä periaatteita.
Sp-Kiinnitysluottopankin liiketoimintastrategia ja luotonan-
to-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja
ohjaavat luotonannon suuntaamista asiakassektoreittain, toi-
mialoittain ja luottokelpoisuusluokittain. Sp-Kiinnitysluotto-
pankin välittäjinä toimivat Säästöpankit myöntävät luottoja ja
takauksia ensisijaisesti omalle tosiasialliselle toimialueelleen.
Tällä varmistetaan yhtenä luotonannon perusteena oleva pai-
kallinen, riittävän perusteellinen asiakastuntemus.
Sp-Kiinnitysluottopankki on ulkoistanut merkittävän osan
KLP-luottoprosessistaan luottoja välittäville Säästöpankeille
sekä taustatoimintoja hoitavalle SP Taustataiturit Oy:lle.
Luottoja välittävien Säästöpankkien ja Sp-Kiinnitysluotto-
pankin välinen Sopimus luottojen välitystoiminnasta säätelee
Säästöpankkien oikeutta vastuullisena asiamiehenä lainata
Sp-Kiinnitysluottopankin varoja yleisölle sekä hallinnoida ns.
KLP-luottoja Sp-Kiinnitysluottopankin lukuun. Sopimuksen
mukaan Säästöpankeilla on velvollisuus/oikeus ostaa Sp-Kiin-
nitysluottopankista takaisin luotto, joka ei kelpaa kiinnitysluot-
topankin vakuuspooliin tai on muuttunut järjestämättömäksi.
Säästöpankeissa pankkien hallitukset tekevät suurimmat luot-
topäätökset. Kukin hallitus on edelleen delegoinut luottoval-
tuuksia pankin johdolle/johtoryhmälle/luottotoimikunnalle ja
muille nimetyille toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään
pankin hallituksen vahvistamien Sp-Kiinnitysluottopankin
luotonanto-ohjeiden mukaisesti. Pääsääntönä on vähintään
kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset perustu-
vat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä mui-
den luoton myöntämiskriteereiden, kuten vakuusvaatimusten
täyttymiseen. Vakuudet arvostetaan varovaisesti käypään ar-
voon ja niiden käypiä arvoja seurataan säännöllisesti sekä ti-
lastoja että hyvää toimialuetuntemusta hyödyntämällä. Säästö-
pankkien hallitukset ovat vahvistaneet pankeilleen ohjeet eri
vakuusmuotojen arvostuksista ja niiden vakuusarvoista, joita
vastaan luottoa voidaan myöntää. Vakuuden käyvän arvon ar-
viointi perustuu aina tapauskohtaiseen arvioon.
Luotonanto henkilöasiakkaille myönnetään turvaavaa asunto-
vakuutta vastaan. Sp-Kiinnitysluottopankissa olevan luoton on
aina täytettävä kiinnitysluottopankkilaissa asetetut määräykset
ja Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksen antamat erilliset ohjeet.
Vakuuden on oltava parhaalla etusijalla oleva asuntovakuutus.
Katetun joukkolainan vakuudeksi otettava edellä määritelty
asuntovakuudellinen luotto ei saa ylittää vakuutena olevien
osakkeiden tai kiinteistön käypää arvoa. Katettujen joukkolai-
nojen vakuuksien kokonaismäärään lasketaan enintään 70 pro-
senttia kunkin asuntovakuudellisen luoton vakuutena olevien
osakkeiden tai kiinteistön käyvästä arvosta.
Vakuuden arvon määrittelyssä noudatetaan Säästöpankkien yh-
teenliittymässä käytössä olevan luotto-ohjeistuksen periaattei-
ta. Kaikista vakuudeksi tarjottavista tai vakuutena olevista koh-
teista on luottopäätöstä tehtäessä oltava riittävät tiedot, joiden
perusteella kohteen käypä arvo voidaan luotettavasti määrittää.
Vakuuden käypä arvo hyväksytään luottopäätöksellä, joka pe-
rustuu vakuuden arviointiin. Luottopäätös tehdään Säästöpan-
kin luottopäätösvaltuuksien puitteissa.
Vakuuden arvo määritetään hyvän kiinteistönarviointitavan
mukaisesti. Vakuuden arvo päivitetään sellaisten merkittävien
muutosten yhteydessä, jotka lisäävät pankin riskiä, esim. jos
kanssavelallinen vapautetaan vastuusta. Vakuuden arvo päivi-
tetään järjestelmään myös aina, jos pankin tietoon tulee, että
yksittäisen vakuuskohteen arvo on oleellisesti laskenut.
Sp-Kiinnitysluottopankissa luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti
seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja
järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja va-
kuuksien määriä seurataan luottoja välittävien Säästöpank-
kien asiakasvastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 22 (35)
maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden toiminnan seuraamiseen.
Sp-Kiinnitysluottopankin hallitukselle raportoidaan säännöl-
lisesti asiakasvastuista ja järjestämättömistä luotoista. Rapor-
tointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskoko-
naisuuksittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain.
Sp-Kiinnitysluottopankissa oleva asuntolainakanta oli 347 365
tuhatta euroa 30.6.2016.
Luottojen luokittelu
Henkilöasiakkaan luottokelpoisuuden arviointi perustuu pai-
kallisen Säästöpankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen
pohjalta tehtävään arvioon asiakkaan maksukyvystä. Luoton-
myöntö perustuu ensisijaisesti asiakkaan riittävään luoton-
hoitokykyyn. Asiakkaan maksukyky, aiempi maksukäyttäyty-
Luotonannon keskittymäriskit
Luotonannon riskikeskittymiä syntyy tai voi syntyä esimer-
kiksi silloin, kun luottosalkku sisältää suuria määriä luottoja ja
muita vastuita seuraaville tahoille:
•	 yksittäiselle vastapuolelle
•	 ryhmille, jotka muodostuvat yksittäisistä vastapuolista 	
	 ja niihin sidoksissa olevista yhteisöistä
•	 tietyille toimialoille
•	 tiettyjä vakuuksia vastaan
•	 joiden maturiteetti on sama tai
•	 joissa tuote/instrumentti on sama.
Sp-Kiinnitysluottopankin yhdelle asiakkaalle ja/tai asiakas-
kokonaisuudelle myöntämien luottojen kokonaismäärä ei saa
ylittää luottolaitoslaissa, muissa säädöksissä tai Finanssival-
vonnan tai muun valvontaviranomaisen antamissa määräyk-
sissä ja ohjeissa vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten
vastapuolien aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty limii-
teillä ja enimmäisasiakasvastuuta koskevilla toimintaohjeilla.
Ongelmasaamiset ja viivästyneet maksut
Ongelmasaamisia ja viivästyneitä maksuja seurataan sään-
nöllisesti. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole järjestämättömiä
saamisia tilanteesta 30.6.2016. Tietyissä olosuhteissa velalli-
sen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin asiakkaalle annetaan
minen, hakemuksen luottoluokitus ja vakuudet muodostavat
perustan luottopäätöksille ja luoton riskiperusteiselle hinnoit-
telulle. Olemassa olevat luotot luokitellaan mallilla, joka huo-
mioi asiakkaan maksukäyttäytymisen muutokset.
Säästöpankkien käytössä olevien luottoluokitusmallien uu-
distaminen jatkuu vuoden 2016 aikana. Yritysasiakkaiden ja
maatilayrittäjien osalta uudet luottoluokitusmallit otettiin
käyttöön keväällä 2015 ja henkilöasiakkaiden luotonmyöntö-
prosessissa käytettävät, tuoteryhmäkohtaiset hakemusmallit
sekä henkilöasiakasluottojen luottokannan luokittelumallit
uudistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusissa luottoluo-
kittelumalleissa on käytössä 14-portainen luokitteluasteikko,
jossa luottokelpoiset jaetaan 13 luokkaan ja maksuhäiriöisille
on varattu oma luokkansa.
myönnytys lainaehtoihin lyhennysvapaan tai luoton uudelleen-
järjestelyn muodossa ja tällä tavalla pyritään turvaamaan asi-
akkaan maksukyky ja välttämään mahdollisia luottotappioita.
Lainanhoitojoustojen myöntämisen edellytyksenä on, että asi-
akkaan taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia ja tilapäisiä.
Lainojen ja saamisten arvonalentumiset
Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumisia kirjataan
saamiskohtaisesti ja saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumi-
set arvioidaan saamiskohtaisesti, mikäli asiakkaan vastuiden
määrä on merkittävä. Muilta osin arvonalentumiset arvioidaan
saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumiset lainoista ja muis-
ta saamisista kirjataan, kun on ilmennyt objektiivista näyttöä
siitä, että lainan tai muun saamisen pääomasta tai koroista
ei saada suoritusta eikä saamisen vakuus riitä kattamaan sen
määrää. Objektiivisen näytön arviointi perustuu asiakkaan
maksukyvyttömyyden ja vakuuden riittävyyden arviointiin.
Arvonalentumista kirjattaessa vakuus arvostetaan määrään,
joka siitä todennäköisesti odotetaan saatavan realisointihet-
kellä. Arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen
kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä ole-
vien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena ottaen huo-
mioon vakuuden käypä arvo. Diskonttauskorkona käytetään
saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa.
Saamisryhmäkohtaista arvonalentumista laskettaessa lainat
ja muut saamiset luokitellaan ryhmiin, minkä jälkeen arvon-
alentumistappioiden tarvetta arvioidaan ryhmäkohtaisesti.
Saamisryhmät luokitellaan samankaltaisten luottoriskiominai-
suuksien perusteella, jotta kyettäisiin arvioimaan ryhmäkoh-
Henkilöasiakasluottokannan luottoluokitusjakauma
Luottoluokka
30.6.2016
A 71,2 %
B 27,0 %
C 1,8 %
Yhteensä 100 %
Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 23 (35)
taisten arvonalentumisten tarvetta niistä saamisista, joista ei
ole vielä tunnistettu yksittäiseen saamiseen kohdistuvaa ar-
vonalennusperustetta.
Lainojen ja saamisten arvonalentumiset kirjataan vähennysten
tilille ja nettoutetaan lainoja ja saamisia vastaan. Tuloslaskel-
massa saamisten arvonalentumiset kirjataan erään arvonalen-
tumistappiot lainoista ja muista saamisista. Mikäli myöhemmin
ilmenee, ettei arvonalentuminen ole pysyvää, arvonalentumis-
kirjaus peruutetaan.
Lainat ja saatavat, joiden perintää pidetään mahdottomana,
kirjataan luottotappioiksi. Luottotappiot kirjataan vähennys-
ten tilille. Lainat ja saatavat, joita ei pystytä perimään, kirja-
taan lopulliseksi luottotappioksi, ja arvonalentuminen peru-
taan, kun tavanomainen perintäprosessi on loppuunsaatettu
ja yksittäisen lainan tai saatavan tappion lopullinen määrä
pystytään laskemaan.
Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole arvonalentumisia tilanteesta
30.6.2016.
Markkinariski
Markkinariskillä tarkoitetaan yleisesti markkinahintojen muu-
toksen aiheuttamaa vaikutusta rahoitusvarojen ja -velkojen
markkina-arvoon. Pankkitoiminnan merkittävin markkinaris-
ki on rahoitustaseen korkoriski, jota seurataan sekä nykyarvon
että tuloriskin kautta.
Sp-Kiinnitysluottopankin liiketoimintana on laskea liikkeelle
kiinnitysluottopankkilain alla euromääräisiä, asuntovakuu-
dellisia joukkovelkakirjalainoja sekä myöntää kiinnitysluotto-
pankkilaissa tarkoitettuja asuntoluottoja.
Sp-Kiinnitysluottopankilla ei määritellyn mukaisesti ole kau-
pankäyntivarastoa. Sp-Kiinnitysluottopankki voi hankkia vä-
liaikaisena täytevakuutena tai likviditeettipuskurissa käytet-
täviä joukkovelkakirjoja, mutta muuten sillä ei tule olemaan
sijoitussalkkua.
Sp-Kiinnitysluottopankki ei ota osakeriskiä, hyödykeriskiä
eikä valuuttariskiä. Sekä liikkeeseen laskettavat katetut jouk-
kolainat että niiden vakuutena olevat asuntolainat ja mahdol-
liset väliaikaiset täytevakuudet sekä taseen ja taseen ulkopuo-
liset muut erät ovat kaikki euromääräisiä.
Markkinariskien hallinta
Markkinariskien mittaamiselle ja seurannalle on asetettu li-
miitit ja muut seurantarajat. Keskeinen rahoitustaseen sisäl-
tämien markkinariskien mittaamisen ja seurannan väline on
vakavaraisuuden hallintaprosessi, jossa rahoitustaseeseen
markkinariskeille varataan pääomaa sekä normaalissa että
stressiskenaariossa.
Rahoitustaseen korkoriski
Pankkitoiminnan merkittävin markkinariski on rahoitustaseen
korkoriski, jota seurataan sekä nykyarvon että tuloriskin kaut-
ta. Korkoriskiä syntyy pankissa rahoitustaseista, jotka koostu-
vat anto- ja ottolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoi-
tuksesta sekä sijoitus- ja likviditeettisalkuista.
Korkoriskillä tarkoitetaan korkomuutosten haitallista vaiku-
tusta pankin taseen ja taseen ulkopuolisten erien markkina-ar-
voon (nykyarvoriski) tai korkokatteeseen (tuloriski). Korkoriski
voidaan edelleen jakaa seuraaviin riskilajeihin:
•	 korkokäyräriski, joka syntyy korkokäyrän muutosten 	
	 vaikutuksena varojen ja velkojen tulevaisuuden 	
	 kassavirtojen nykyarvoon
•	 uudelleenhinnoitteluriski, joka syntyy kiinteäkorkois-	
	 ten erien osalta maturiteettien eriaikaisuudesta ja 	
	 vaihtuvakorkoisten erien osalta varojen ja velkojen 	
	 eriaikaisesta uudelleenhinnoittelusta
•	 korkoperusteriski, joka syntyy varojen ja velkojen 	
	 erilaisista korkoperusteista
•	 optionaalisuusriski, joka syntyy itsenäisistä ja kytke-	
	 tyistä optioista, joissa päätös toteutuksesta voi riip-	
	 pua koroista. Tällaisia ovat mm. joukkovelkakirjoissa 	
	 kytketyt osto- tai myyntioptiot sekä oikeus lainan takai-	
	 sinmaksuun tai talletuksen nostoon ennenaikaisesti il-	
	 man korvausta.
Sp-Kiinnitysluottopankissa korkoriskiä syntyy luotonannon ja
varainhankinnan korkoperusteiden eroavaisuuksista.
Sp-Kiinnitysluottopankissa johdannaissopimuksia tehdään
vain riskien suojaamiseksi. Sp-Kiinnitysluottopankki hallitsee
korkoriskiä kiinnittämällä molemmat puolet taseesta lyhyisiin
markkinakorkoihin. Sp-Kiinnitysluottopankki myöntää vain
vaihtuvakorkoisia asuntolainoja. Mahdolliset täytevakuudet
tai likviditeettipuskurin joukkovelkakirjat suojataan lyhyisiin
markkinakorkoihin. Tehtäviin suojauksiin sovelletaan suo-
jauslaskentaa. Kaikki suojaavat johdannaiset tehdään suoraan
Sp-Kiinnitysluottopankista Säästöpankkiryhmän ulkopuolisen
luottolaitoksen kanssa.
Korkoriskejä mitataan kuukausittain sekä korkokatteen että
taseen nykyarvon muutoksen kautta. Nykyarvomenetelmässä
mitataan kuinka paljon taseen käypä arvo muuttuu korkojen
muuttuessa ja kunkin tase-erän markkina-arvon odotetaan
muodostuvan kyseisen instrumentin luomien rahavirtojen ny-
kyarvona. Tuloriskimallissa ennustetaan tulevaa korkokatetta
vuoden horisontilla markkinakorkojen muuttuessa.
Alla olevassa taulukossa esitetään korkokatteen herkkyys kor-
kokäyrän 1 prosenttiyksikön paralleelin muutoksen yhteydessä.
Korkoherkkyysanalyysi 1 %-yksikön paralleeli muutos korkokäyrään (1 000 euroa)
30.6.2016
Aika Alas Ylös
Muutos tulevaan 12 kuukauteen -3 418
Muutos 12-24 kuukauteen 2 605
Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Korkokatteen muutos
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 24 (35)
Likviditeettiriski
Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata si-
toumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien
ja ulos menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai
ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määri-
tellä myös tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallit-
sematon nousu.
Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin
maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.
Sp-Kiinnitysluottopankki ei ota talletuksia yleisöltä. Sp-Kiin-
nitysluottopankkilla on Säästöpankkiryhmään ja Säästöpank-
kien yhteenliittymään kuuluvan Säästöpankkien Keskuspank-
ki Suomi Oyj:n kanssa sopimus likvidien varojen käytöstä.
Sp-Kiinnitysluottopankin välittäjänä toimiva Säästöpankki
Operatiivinen riski
Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheu-
tuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista,
henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeu-
delliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Myös luotto- ja
kaupankäyntiprosessien eri vaiheisiin sisältyy sekä operatiivisia
riskejä että luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, joita on arvi-
oitu ryhmätason operatiivisten riskien arvioinnissa. Strategiset
riskit on tässä rajattu operatiivisten riskien ulkopuolelle.
Sp-Kiinnitysluottopankissa noudatetaan voimassa olevia lain
säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssialan
Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä
operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä sa-
moin kuin muita Sp-Kiinnitysluottopankin sisäisiä ohjeita.
Sp-Kiinnnitysluottopankin hallituksella on kokonaisvastuu pan-
kin operatiivisesta riskistä, riskinottotason linjauksesta ja ope-
ratiivisten riskien hallintaan liittyvistä menettelytavoista, jotka
liittyvät tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seuran-
taan sekä valvontaan. Pankin hallitus hyväksyy operatiivisten
riskien hallinnan periaatteet ja keskeiset operatiiviset ohjeet.
Merkittävimpiin tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, proses-
seihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit tunnistetaan.
Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään val-
vonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tap-
pioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi pankin jatkuvuus-
suunnitel-milla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin.
Operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista
riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.
tai sitä edustava Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
jälleenrahoittavat Sp-Kiinnitysluottopankin varoista välittä-
mänsä luotot määrällä, joka vastaa luottoluokituslaitoksen
Sp-Kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemille katetuille
joukkolainoille määräämää ylivakuusvaadetta. Sp-Kiinnitys-
luottopankin ylivakuustarve rahoitetaan Säästöpankkien Kes-
kuspankki Suomi Oyj:n myöntämästä luottolimiitistä.
Likviditeettireservi ja maksuvalmiusvaatimus
Sp-Kiinnitysluottopankilla on vapaiden likvidien varojen re-
servi likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikentymisen
varalle. Likviditeettireservin koko määräytyy maksuvalmius-
vaatimuksesta. Likviditeettireservi eli likviditeettisalkku koos-
tuu maksuliiketilillä ja LCR-tilillä pidettävistä varoista. Likvidi-
teettireservin riittävyyttä mitataan Delegoidussa asetuksessa
määritellyllä LCR-tunnusluvulla.
Oikeudelliset riskit
Oikeudellisilla riskeillä tarkoitetaan pätemättömistä sopimuk-
sista tai puutteellisesta dokumentaatiosta aiheutuvaa tappiota
ja lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuvaa sank-
tioiden, korvausvelvollisuuden asiakasta kohtaan tai menetetyn
liikearvon riskiä. Sp-Kiinnitysluottopankin toiminnassa nouda-
tetaan pankkialan vakioehtoja. Muita kuin vakiomuotoisia so-
pimuksia laadittaessa käytetään lakiasiantuntijoita sekä tarvit-
taessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Säännösten noudattamisesta ja koordinoinnista vastaa comp-
liance -toiminto. Compliance -toiminto varmistaa, että lain-
säädäntöä, sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä
noudatetaan. Compliance toiminnon vastuulla on myös valvoa,
että annettuja sisäisiä ohjeita ja henkilöstöä sitovia eettisiä pe-
riaattei-ta sekä myös muita rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla
vallitsevia ohjeita noudatetaan.
Liiketoimintariski
Liiketoimintariskitkuvaavatliiketoimintaympäristöstäjohtuvien
epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintaris-
kit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen
muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista
heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän
strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta
reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan strategia- ja liike-
toimintasuunnittelun kautta.
Velat 30.6.2016 (1 000 euroa) Yhteensä alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v > 5 v
Velat luottolaitokselle ja keskuspankille 320 000 60 000 260 000
Rahoitusvelat yhteensä 320 000 60 000 260 000 0 0
Vertailukauden lukuja ei ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 25 (35)
KAUDEN TULOS
LIITE 5. KORKOKATE
(1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015*
Korkotuotot
Lainoista ja saamisista asiakkailta 332 0
Yhteensä 332 0
Korkokulut
Veloista luottolaitoksille 138 0
Limiittikoroista 1 032 0
Yhteensä 1 170
Korkokate -838 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 26 (35)
LIITE 6. PALKKIOTUOTOT JA -KULUT, NETTO
(1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015*
Palkkiotuotot
Luotonannosta 5 0
Yhteensä 5 0
Palkkiokulut
Luotoista 140 0
Yhteensä 140 0
Palkkiotuotot ja -kulut, netto -134 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 27 (35)
VARAT
30.6.2016
(1 000 euroa)
Lainat ja muut saamiset Yhteensä
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 11 032 11 032
Lainat ja saamiset asiakkailta 347 365 347 365
Varat yhteensä 358 397 358 397
Velat luottolaitoksille 320 000 320 000
Velat yhteensä 320 000 320 000
31.12.2015*
(1 000 euroa)
Lainat ja muut saamiset Yhteensä
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 9 752 9 752
Varat yhteensä 9 752 9 752
Velat yhteensä 0 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
LIITE 7. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 28 (35)
LIITE 8. LAINAT JA SAAMISET
(1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015*
Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
Talletukset 11 032 9 752
Yhteensä 11 032 9 752
Lainat ja saamiset asiakkailta
Lainat 347 365 0
Arvonalentumistappiot 0 0
Yhteensä 347 365 0
Lainat ja saamiset yhteensä 358 397 9 752
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 29 (35)
VELAT
LIITE 9. VELAT LUOTTOLAITOKSILLE
(1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015*
Velat luottolaitoksille
Muut kuin vaadittaessa maksettavat 320 000 0
Velat luottolaitoksille yhteensä 320 000 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 30 (35)
Rahoitusvarat 30.6.2016 (1 000 euroa) Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain Käypä arvo
Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
Lainat ja muut saamiset 358 397 463 054 463 054
Rahoitusvarat yhteensä 358 397 0 463 054 0 463 054
Rahoitusvelat 30.6.2016 (1 000 euroa) Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain Käypä arvo
Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat
Velat luottolaitoksille 320 000 321 800 321 800
Rahoitusvelat yhteensä 320 000 0 321 800 0 321 800
Yhtiö perustettiin 20.3.2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen vertailulukuja ei
esitetä.
MUUT LIITETIEDOT
LIITE 10. KÄYVÄT ARVOT ARVOSTUSMENETELMÄN MUKAISESTI
Käypään arvoon arvostus
Rahoitusinstrumentit esitetään Sp-Kiinnitysluottopankin ta-
seessa jaksotettuun hankintamenoon. Sp-Kiinnitysluottopankin
laatimisperiaatteissa (liite 2) kuvataan rahoitusvarojen ja –vel-
kojen luokittelu arvostustavan mukaan sekä perusteet arvosta-
mistavoille ja käyvän arvon määrittämiselle.
Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot määritetään ensisijaises-
ti käyttämällä noteerauksia julkisesti noteeratuilta markkinoil-
ta tai kolmansilta osapuolilta saatuja markkinahintoja. Mikäli
markkinanoteerausta ei ole saatavilla, on tase-erät arvostettu
diskonttaamalla tulevat kassavirrat raportointipäivän markki-
nakorkojen avulla. Käteisvarojen osalta käypänä arvona käy-
tetään nimellisarvoa. Myös vaadittaessa maksettavien talletus-
ten osalta katsotaan nimellisarvon vastaavan käypää arvoa.
Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole kertaluontoisesti käypään ar-
voon arvostettuja varoja.
Käyvän arvon hierarkiat
Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä
markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi kat-
sotaan markkina, jossa hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän
säännöllisesti. Tasoon 1 kuuluvat rahoitusinstrumentit, joille no-
teerataan julkisesti hinta. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole rapor-
tointipäivänä sijoituksia, jotka olisi arvostettu tason 1 mukaan.
Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta
suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan
käyttäen arvostusmenetelmiä tai –malleja. Nämä perustuvat
oletuksiin, joita tukevat todennettavissa oleva markkinainfor-
maatio, kuten vastaavanlaisten instrumenttien noteerattuja
korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. asiakkaille
myönnetyt lainat sekä yritys- ja sijoitustodistukset.
Taso 3 sisältää rahoitusvarat, joiden käypää arvoa ei saada jul-
kisesta markkinanoteerauksesta tai todennettavissa olevaan
markkinainformaatioon perustuvien arvostusmenetelmien tai
–mallien avulla. Tasoon 3 luetaan arvopaperit, joille ei tällä het-
kellä ole saatavissa sitovaa markkinanoteerausta. Usein tason
3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hin-
tatietoon. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole raportointipäivänä
sijoituksia, jotka olisi arvostettu tason 3 mukaan.
Siirrot tasojen välillä
Siirrot käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapah-
tuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muu-
toksen toteutumispäivänä.
Siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä ei ole ollut kauden 1.1.-30.6.2016 aikana.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 31 (35)
LIITE 11. SAADUT VAKUUDET
(1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015*
Saadut vakuudet
Kiinteistövakuudet 346 513 0
Muut 852 0
Saadut vakuudet yhteensä 347 365 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 32 (35)
LIITE 12. TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
(1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015*
Luottolupaukset 7 413 0
Taseen ulkopuoliset yhteensä 7 413 0
* Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu-
luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 33 (35)
LIITE 13. LÄHIPIIRITIEDOT
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on määritellyt Sp-Kiin-
nitysluottopankin lähipiiriin kuuluvat tahot. Sp-Kiinnitysluotto-
pankin lähipiiriin kuuluu johtoon kuuluvat avainhenkilöt sekä
heidän läheiset perheenjäsenensä. Lisäksi lähipiiriin kuuluu
yhteisöt, joissa johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ja/tai heidän
läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta tai yhteinen mää-
räysvalta. Sp-Kiinnitysluottopankin johtoon kuuluviin avainhen-
kilöihin luetaan Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksen jäsenet,
toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.
Puolivuosikatsauspäivänä ja -kautena Sp-Kiinnitysluottopan-
killa ei ole ollut raportoitavia lähipiiriliiketoimia. Yhtiön varsi-
nainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin vasta maa-
liskuun 2016 lopulla.
Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole omaa henkilöstöä vaan se os-
taa kaikki tarvittavat toiminnot ja tukipalvelut Säästöpankkien
yhteenliittymään kuuluvilta yhtiöiltä tai Yhteenliittymälle pal-
veluja tarjoavilta yhtiöiltä.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016	 34 (35)
VAKAVARAISUUSTIEDOT
LIITE 14. PILARI III LIITETIEDOT
Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliitty-
mään ja Säästöpankkiryhmään. Sp-Kiinnitysluottopankin vaka-
varaisuutta koskevat tiedot sisältyvät Säästöpankkien yhteen-
liittymän vakavaraisuutta koskeviin tietoihin, jotka esitetään
Säästöpankkiryhmän konsolidoidussa puolivuosikatsauksessa.
Finanssivalvonta on myötänyt luvan olla vähentämättä Yhteen-
liittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien
varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen
laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Fi-
nanssivalvonta on myötänyt luvan soveltaa 0 prosentin riski-
painoa Yhteenliitymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin
luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusase-
tuksen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliitty-
mästä (599/2010). Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsauksen-
jäljennös on saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi
tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitus-
tie 9, 02600 Espoo.
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 35 (35)
Y-TUNNUS: 2685273-8 | POSTI-/KÄYNTIOSOITE: | C/O SÄÄSTÖPANKKILIITTO OSK LINNOITUSTIE 9, 02600 | KOTIPAIKKA: ESPOO
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 

Similar to Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Similar to Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 (20)

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1 - 30.6.2016
 
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015
Säästöpankkiryhmän osavuosikatsaus 1-6/2015
 
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
 
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
Rahapolitiikasta ja pankkijärjestelmän tilasta. Talousvaliokunta 24.5.2016.
 
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
 
EKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikasta
 
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
 
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakausFinanssisyklit ja rahoitusvakaus
Finanssisyklit ja rahoitusvakaus
 
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
 
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
 
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
 
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
 

More from Säästöpankki Sparbanken

More from Säästöpankki Sparbanken (20)

Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitysNäin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
Näin Suomi Säästää 2016 - infograafinen esitys
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaaliNäin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
Näin Suomi Säästää 2016 -esitysmateriaali
 
Opintolainan perusteet
Opintolainan perusteetOpintolainan perusteet
Opintolainan perusteet
 
Opintolainan perusteet
Opintolainan perusteetOpintolainan perusteet
Opintolainan perusteet
 

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

 • 2. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 2 (35) PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016 Sisällysluettelo Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 3 Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n toiminta alkoi 3 Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä 3 Toimintaympäristön kuvaus 3 Tulos ja tase 4 Vakavaraisuus ja riskiasema 5 Olennaiset tapahtumat puolivuosikatsauspäivän jälkeen 7 Loppuvuoden näkymät 7 Puolivuosikatsaus (IFRS) 9 Sp-Kiinnitysluottopankin tuloslaskelma 9 Sp-Kiinnitysluottopankin laaja tuloslaskelma 9 Sp-Kiinnitysluottopankin tase 10 Sp-Kiinnitysluottopankin rahavirtalaskelma 11 Sp-Kiinnitysluottopankin oman pääoman muutoslaskelma 12 Laatimisperiaatteet 13 Liite 1. Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästö- pankkiryhmästä ja Säästöpankkien yhteenliittymästä 13 Liite 2. Laatimisperiaatteet 14 Liite 3. Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät 17 Riskienhallinnan periaatteet 18 Liite 4. Riskienhallinnan liitetiedot 18 Kauden tulos 25 Liite 5. Korkokate 25 Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut, netto 26 Varat 27 Liite 7. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 27 Liite 8. Lainat ja saamiset 28 Velat 29 Liite 9. Velat luottolaitoksille 29 Muut liitetiedot 30 Liite 10. Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti 30 Liite 11. Saadut vakuudet 31 Liite 12. Taseen ulkopuoliset sitoumukset 32 Liite 13. Lähipiiritiedot 33 Vakavaraisuustiedot 34 Liite 14. Pilari III Liitetiedot 34
 • 3. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 3 (35) SP-KIINNITYSLUOTTOPANKKIOYJ:NPUOLIVUOSIKATSAUS1.1.-30.6.2016 Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n toiminta alkoi Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sai Euroopan Keskuspankin myöntämän kiinnitysluottopankin toimiluvan 21.3.2016. Sa- malla yhtiön nimi muuttui Sp-KLP Palvelu Oy:stä, Sp-Kiinni- tysluottopankki Oyj:ksi (jäljempänä Sp-Kiinnitysluottopankki). Sp-Kiinnitysluottopankki on ensimmäinen suomalainen pank- ki, joka on hakenut ja saanut toimilupansa Euroopan Keskus- pankilta. Kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi 29.3.2016. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryh- män varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiin- nitysluottopankki tulee vastaamaan Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole itsenäistä asiakasliiketoimintaa ja palveluverkostoa vaan Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat Säästöpankit välit- tävät ja myyvät asuntoluottoja Sp-Kiinnitysluottopankille. Sääs- töpankit myös hoitavat asiakassuhteet paikallisesti. Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdis- tellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. Sp-Kiinnitysluottopankki on Säästöpankkiliitto osk:n jäsen- pankki. Säästöpankkiryhmä (jäljempänä myös ”Ryhmä”) on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteen- liittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankkien yhteenliittymään (jäljempänä myös ”Yhteen- liittymä”) kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymälais- sa (24.6.2010/599) määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vas- taavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 23 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj ja edellä mainittujen kon- solidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteen- liittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palve- luyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy. Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saas- topankki.fi/saastopankkiryhma. Toimintaympäristön kuvaus Vuoden 2016 alkupuoliskolla keskuspankit jatkoivat poikkeuk- sellisen voimakasta elvyttävää rahapolitiikkaa. Keskeisimmät uhkatekijät talouden vakaudelle syntyivät Kiinan talouskasvun hidastumisesta, keskuspankkien toimenpiteiden uskottavuu- desta markkinoiden näkökulmasta, poliittisten riskien nou- susta Euroopassa ja raaka-ainehintojen voimakkaasta laskusta. Poliittisten riskien osalta merkittävin tekijä oli Ison-Britannian ero Euroopan unionista. Erolla tulee olemaan negatiivinen vai- kutus talouskasvuun ja sijoitusmarkkinoiden kehitykseen lop- puvuoden aikana. Epävarmuuden pitkittyessä on mahdollista, että maailmantalous ajautuu uudelleen taantumaan. Globaali talouskasvu ja maailmankauppa ovat hidastuneet merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen ja lähivuosien kasvunäky- mät pysyvät alhaisella tasolla. Maailmantalouden kasvu tulee pysymään lähellä 3,5 prosentin tasoa lähivuodet ja kasvun hi- dastuminen on merkittävintä Kiinassa sekä euroalueella. Tällä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Euroopan ja erityisesti Suomen kannalta. Euroopan keskuspankki julkisti maaliskuussa 2016 merkittä- vän elvytysohjelman, jonka avulla se pyrkii nostamaan inflaa- tio-odotuksia ja kasvattamaan luotonantoa euroalueella. EKP on sitoutunut jatkamaan elvyttävää rahapolitiikkaansa, joka jat- kossa keskittyy aikaisempaa voimakkaammin taseen kasvatta- misen kautta tapahtuvaan elvytykseen korkojen laskun sijasta. Keskuspankki aloitti ensimmäistä kertaa yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen oston kesäkuussa 2016. Samaan aikaan Yhdysvaltojen keskuspankki on asteittain normalisoi- massa rahapolitiikkaansa ja nostamaan ohjauskorkoaan. Tämä rahapolitiikan eriytyminen heijastelee myös pohjahintainflaa- tion muutoksia euroalueella ja Yhdysvalloissa. Euroalueen ja erityisesti keskuspankin näkökulmasta yhtenä suurimmista ongelmista on ollut deflatorinen paine ja alhaiset inflaatio-odo- tukset. Yhdysvalloissa työmarkkinoiden parantuneet näkymät ja eu- roaluetta korkeampi talouskasvu ovat luoneet edellytykset inflaation nousulle. Tämä asettaa Yhdysvaltojen keskuspankin haastavaan tilanteeseen, jossa se yrittää nostaa ohjauskorkoa samaan aikaan kun globaaliin talouskasvuun kohdistuvat ris- kit ovat merkittäviä. Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta tämä lisää epävarmuutta ja aiheuttaa voimakkaita liikkeitä osake- kursseissa. Myös poliittisten riskien kasvaminen euroalueella on epävarmuutta kasvattava tekijä. Iso-Britannian ero Euroo- pan unionista voi pakottaa keskuspankit lisäämään elvytystoi- menpiteitä sijoitusmarkkinoiden ja talouden vakauttamiseksi. Euroopan unionin elää historiansa suurinta kriisiä ja integraa- tioprosessia vastaan on voimakasta vastarintaa useassa jäsen- valtiossa. Sijoitusmarkkinoilla ensimmäistä vuosineljännestä leimasi epä- varmuus ja osake- sekä yrityslainamarkkinoilla nähtiin merkit- tävä tuottoindeksien lasku. Pitkät korot laskivat historiallisen alhaiselle tasolle markkinaepävarmuuden ja EKP:n arvopa- periostojen myötä. Myös lyhyet korot laskivat voimakkaasti negatiiviselle tasolle, eikä korkojen nousua tulla näkemään to- dennäköisesti lähivuosina. Yrityslainojen riskipreemioissa näh- tiin helmikuussa kasvua sijoitusmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi, mutta voimakkaan kysynnän ja EKP:n toimenpiteiden seurauksena riskipreemiot laskivat jo ensimmäisen vuosinel- jänneksen loppupuolella. Sijoitusmarkkinoiden kannalta mer- kittävin muutos nähtiin raaka-ainemarkkinoilla. Raaka-öljyn hinta laski alhaisimmalle tasolle sitten vuoden 2003. Toisen vuosineljänneksen aikana tuottotasot nousivat kaikissa omai- suuslajeissa ja myös raaka-ainemarkkinoilla hinnat nousivat sijoittajien luottamuksen parantuessa. Loppuvuoden osalta epävarmuus sijoitusmarkkinoilla tulee pysymään korkealla tasolla ja maailman talouden tunnistetut
 • 4. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 4 (35) riskitekijät kuten Kiinan talouden kehitys, poliittiset riskit Eu- roopassa ja keskuspankkien rahapolitiikan onnistuminen ovat huomion keskipisteenä. Sijoitusmarkkinoiden riippuvuus kes- kuspankkien elvyttävästä rahapolitiikasta on suuri riski, sillä yritysten tuloskasvu on matalalla tasolla ja korkojen laskun osalta liikkumavara on pieni. Suomen talouden haasteet ovat kasvaneet muuta euroaluetta voimakkaammin. Pyrkimykset kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi ovat viivästyneet ja samanaikaisesti julkisen talouden näkymät ovat heikentyneet. Solmittu kilpailukykyso- pimus on askel oikeaan suuntaan rakenneuudistusten osalta, mutta sisällöllisesti nyt sovitut toimenpiteet eivät ole riittäviä. Luottoluokittajan näkökulmasta on huolestuttavaa, miten vai- kea prosessi tämän sopimuksen aikaansaaminen oli ja aika seuraavien toimenpiteiden osalta käy vähiin. Sopeutuminen Venäjän kauppaan kohdistuneisiin pakotteisiin on edelleen kesken ja globaalin kysynnän hidastuminen ovat pakottaneet vientiteollisuuden sopeuttamistoimiin ja irtisanomisiin. Iso-Bri- tannian ero Euroopan unionista tulee lisäämään epävarmuutta myös kotimaisen vientisektorin tulevaisuuden suhteen. Toimi- aloista palvelusektori ja rakentaminen ovat näyttäneet piristy- misen merkkejä, mikä näkyy toimialojen palkkasumman kasvu- na. Julkisen talouden velka kasvaa kuitenkin voimakkaasti eikä hidas talouskasvu riitä tuomaan verotuloja riittävästi alijäämän kattamiseksi. Deflaatiopaineet ovat nähtävissä selkeästi Suo- men taloudessa inflaation pysyessä lähellä nollatasoa. Suomen luottoluokitusta kohtaan kohdistuu edelleen laskupaineita. Säästöpankkiryhmä odottaa tänä vuonna asuntomarkkinoi- den kasvavan Suomessa 2–5 prosenttia ja hintojen nousevan kokonaisuudessaan 1–2 prosenttia koko maassa. Uudisrakenta- misen odotetaan edelleen piristyvän. Alkuvuonna hinnat ovat pääkaupunkiseudulla vanhoissa rivi- ja kerrostaloasunnoissa olleet nousussa, muualla Suomessa puolestaan on ollut pientä hintojen laskua. Merkittävimpinä positiivisina ajureina asun- tokaupalle ovat olleet edullinen lainaraha ja sen saatavuuden parantuminen sekä kuluttajien luottamuksen hienoinen elpy- minen. Ensiasunnon ostajat ovat myös palanneet markkinoille. Suomen talouden valopilkku on rakentaminen, joka on selvästi piristymässä: Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen toimiala kasvoi tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisestä neljän- neksestä ja peräti 8,0 prosenttia vuodentakaisesta. Talonraken- taminen kasvoi selvästi. Asuntomarkkinoiden lähitulevaisuu- den optimismia vastaavasti hillitsee yleisen työllisyystilanteen kehittyminen sekä edelleen verrattain matala rakentamisen volyymi. Säästöpankkiryhmän näkemyksen mukaan suoma- laiset asuntomarkkinat ovat joka tapauksessa vakiintumassa. Viime vuosi oli asuntomarkkinoilla huomattavasti tasaisempi kuin kaksi edeltävää vuotta ja myös vuoden sisällä tapahtuva vaihtelutrendi oli normaalimpi. Sp-Kiinnitysluottopankin tulos ja tase Sp-Kiinnitysluottopankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätös- käytännöstä (FAS) kansainväliseen IFRS-käytäntöön 1.1.2016. Puolivuosikatsauksen 30.6.2016 laadinnassa noudatetaan nii- tä IAS- ja IFRS – standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jot- ka ovat voimassa 30.6.2016. Kansainvälisillä tilinpäätösstan- dardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2022 mukaisesti. Siirtyminen IFRS-raportoin- tiin muutti Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksen laatimis- periaatteita sekä tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa. Siirty- mällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta Sp-Kiinnitysluottopankin omaan pääomaan tai vertailukauden tulokseen, sillä Sp-Kiin- nitysluottopankin varsinainen toiminta käynnistettiin vasta IFRS-siirtymäpäivän jälkeen 29.3.2016. Tästä johtuen puolivuo- sikatsauksessa esitetyt vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin, vaikka varsinaisella IFRS-siirtymällä ei lukuihin vaikutusta ollutkaan. Yhtiö on perustettu 20.3.2015.
 • 5. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 5 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin tunnusluvut Tulos (vertailutieto 3-6/2015) Kauden tulos koostui korkokatteesta, palkkiotuotot ja kulut, netosta sekä liiketoiminnan muista kuluista. Korkokate oli -838 tuhatta euroa (0), palkkiotuotot ja kulut, netto oli -134 tuhatta euroa (0) ja liiketoiminnan muut kulut olivat -291 tuhatta eu- roa (0). Kauden tulos oli -1 010 tuhatta euroa (0). Korkokatteen negatiivisuus johtui toiminnan käynnistämisen aiheuttamista rahoituskustannuksista. Vertailukautena ei harjoitettu vielä liiketoimintaa vaan valmis- teltiin toiminnan käynnistämistä. Tase ja rahoitus (vertailutieto 31.12.2015) Sp-Kiinnitysluottopankin luottokanta kasvoi 347 365 tu- hanteen euroon (0). Valtaosa luottokannan kasvusta johtui Sp-Kiinnitysluottopankin omistajapankeilta ostetuista asunto- vakuudellisista luotoista. Vuoden loppuun mennessä Sp-Kiin- nitysluottopankki on sitoutunut ostamaan Säästöpankkien vä- littämän Aktia Hypoteekkipankki Oyj:ssä olevan lainakannan. Lainakanta oli kauden lopussa 364 809 tuhatta euroa. Sp-Kiinnitysluottopankki rahoitti toimintansa Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:ltä nostetuilla rahoitusluotoilla. Kat- sauskauden lopussa rahoitusluottojen määrä oli 320 000 tu- hatta euroa (0). Kesäkuussa toteutettiin suunnattu osakeanti omistajapankeille, joka oli suuruudeltaan 29 789 tuhatta euroa. Kauden lopussa oma pääoma oli 38 691 tuhatta euroa (9 913). Vakavaraisuus ja riskiasema Kesäkuun 2016 lopussa Sp-Kiinnitysluottopankin pääomara- kenne oli vahva ja koostui ydinpääomasta (CET1). Omat va- rat yhteensä olivat 37 798 tuhatta euroa. Riskipainotetut erät olivat 119 047 tuhatta euroa. Sp-Kiinnitysluottopankin vakava- raisuussuhde oli 31,8 prosenttia ja ydinvakavaraisuussuhde oli 31,8 prosenttia. Sp-Kiinnitysluottopankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade pe- rusmenetelmällä. (1 000 euroa) 1.1.-30.6.2016 Liikevaihto 337 Korkokate -838 % liikevaihdosta -278,3 % Liikevoitto -1 263 % liikevaihdosta -374,3 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä -972 Liiketoiminnan kulut ilman poistoja yhteensä -291 Kulu-tuottosuhde -29,9 % Taseen loppusumma 359 358 Oma pääoma 38 691 Oman pääoman tuotto % -4,2 % Kokonaispääoman tuotto % -0,5 % Omavaraisuusaste % 10,8 % Vakavaraisuussuhde % 31,8 % Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista 0 Vertailukauden lukuja ei ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
 • 6. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 6 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin vakavaraisuuslaskennan pääerät Vähimmäisomavaraisuusaste Omat varat * (1 000 euroa) 30.6.2016 Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 38 691 Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -894 Ydinpääoma (CET1) yhteensä 37 798 Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0 Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 37 798 Toissijainen pääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 0 Toissijaiseen pääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut 0 Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 0 Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 37 798 Riskipainotetut erät yhteensä 119 047 josta luottoriskin osuus 119 047 josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 0 josta markkinariskin osuus 0 josta operatiivisen riskin osuus 0 Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 % *Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n valavaraisuusasetuksen 575/2013 mukaan. Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016. (1 000 euroa) 30.6.2016 Ensisijainen pääoma 37 798 Vastuiden kokonaismäärät 366 250 Vähimmäisomavaraisuusaste 10,3% Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016. Vähimmäisomavaraisuusaste Sp-Kiinnitysluottopankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 10,3 prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu tiedossa olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa Sp-Kiinnitysluottopankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Sp-Kiinni- tysluottopankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakava- raisuuden hallintaprosessia.
 • 7. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 7 (35) Hallinto Hallituksen kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja Pasi Kämäri, Toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk Jäsenet Risto Seppälä, Toimitusjohtaja, Helmi Säästöpankki Oy Kai Brander, Head of Treasury, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj Toimitusjohtaja Harri Mattinen Omistajat Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat 23 Säästöpankkia omistavat Sp-Kiinnitysluottopankki 100 %:sti. Olennaiset tapahtumat puolivuosikatsauspäivän jälkeen Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan puolivuosikatsauspäivän jälkeiseltä ajalta. Loppuvuoden näkymät Sp-Kiinnitysluottopankin tarkoituksena on laskea liikkeeseen markkinoilla kiinnitysluottopankkilain alla euromääräisiä, asuntolainavakuudellisia joukkovelkakirjalainoja. Ensimmäi- sen liikkeeseenlaskun arvioidaan tapahtuvan vuoden 2016 jäl- kipuoliskolla. Katettujen joukkolainojen vakuutena käytetään Säästöpankkien Sp-Kiinnitysluottopankkiin välittämiä asunto- lainoja sekä Aktia Hypoteekkipankki Oyj:stä siirtyvää luotto- kantaa, jonka Säästöpankit ovat sinne aikaisemmin välittäneet. Sp-Kiinnitysluottopankki arvioi, että loppuvuoden tulos tulee ole- maan tappiollinen toiminnan käynnistämisen aiheuttamista rahoi- tuskustannuksista johtuen. Lisätietoja Toimitusjohtaja, Harri Mattinen Puh. +358 40 849 2559 Tilintarkastaja on antanut Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuo- sikatsauksesta tilintarkastusalan standardien mukaisen ra- portin puolivuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta (ISRE 2410). Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Säästöpankkiryh- män kotisivuilta www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinta ja sisäinen valvonta on osa pankin sisäistä valvontaa ja keskeinen osa pankin ope- ratiivista toimintaa. Sp-Kiinnitysluottopankin ollessa osa Sääs- töpankkien yhteenliittymää, Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisön hallituksen vastuulla on ohjata Yhteenliitty- män toimintaa ja antaa maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hallin- nosta, sisäisestä valvonnasta sekä yhtenäisten tilinpäätösperi- aatteiden noudattamisesta. Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan periaatteet. Sp-Kiinnitysluottopankkiin on perustettu seuraa- vat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamaan tehokas ja kattava sisäinen valvonta: • Riippumaton riskienvalvonta • Säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance) • Sisäisen tarkastuksen toiminto Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinnan menetelmätapoja ylläpidetään Säästöpankkiryhmän riippumattoman riskien- valvonnan toimesta, jotta varmistutaan siitä että kaikki uudet, olennaiset mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat liiketoiminnan riskienhallinnan piiriin. Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäi- sillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet doku- mentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, var- mistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisrapor- teilla. Merkittävimmät Sp-Kiinnitysluottopankin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, likviditeettiriski, korkoriski, ope- ratiivinen riski ja liiketoimintariski. Sp-Kiinnitysluottopankin riskeistä ja riskienhallinnasta ker- rotaan tarkemmin jäljempänä riskienhallinnan liitetiedoissa. Säästöpankkiryhmän riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä 31.12.2015. Henkilöstö Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole omaa henkilöstöä vaan se os- taa kaikki tarvittavat toiminnot ja tukipalvelut Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvilta yhtiöiltä tai Yhteenliittymälle pal- veluja tarjoavilta yhtiöiltä.
 • 8. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 8 (35) Tunnuslukujen laskentakaavat: Liikevaihto: Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä: Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut yhteensä: Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut (ei sisällä poistoja) Kulu-tuottosuhde (ilman poistoja): Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan tuotot Oman pääoman tuotto %: Kauden tulos Oma pääoma, sis.määräysvallattomien osuuden (kauden alun ja lopun keskiarvo) Kokonaispääoman tuotto %: Kauden tulos Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo) Omavaraisuusaste %: Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) Taseen loppusumma
 • 9. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 9 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin tuloslaskelma (1 000 euroa) Liite 1-6/2016 3-6/2015* Korkotuotot 332 Korkokulut -1 170 Korkokate 5 -838 0 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 6 -134 Liiketoiminnan tuotot yhteensä -972 0 Liiketoiminnan muut kulut -291 Liiketoiminnan kulut yhteensä -291 0 Liikevoitto -1 263 0 Tuloverot 253 Kauden tulos -1 010 0 Sp-Kiinnitysluottopankin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015* Kauden tulos -1 010 0 Kauden laaja tulos -1 010 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin. PUOLIVUOSIKATSAUS (IFRS)
 • 10. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 10 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin tase (1 000 euroa) Liite 30.06.2016 31.12.2015* Varat Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 8 11 032 9 752 Lainat ja saamiset asiakkailta 8 347 365 0 Aineettomat hyödykkeet 641 172 Verosaamiset 253 0 Muut varat 68 0 Varat yhteensä 359 358 9 924 Velat ja oma pääoma yhteensä Velat Velat luottolaitoksille 9 320 000 0 Varaukset ja muut velat 666 11 Velat yhteensä 320 666 11 Oma pääoma Osakepääoma 26 539 6 670 Rahastot 13 250 3 330 Kertyneet voittovarat -1 098 -87 Oma pääoma yhteensä 38 691 9 913 Velat ja oma pääoma yhteensä 359 358 9 924 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 11. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 11 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015* Liiketoiminnan rahavirta Kauden tulos -1 010 0 Laskennallisen veron muutos -253 0 Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta -1 263 0 Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -347 432 0 Lainat ja saamiset asiakkailta -347 365 0 Muut varat -67 0 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 320 655 0 Velat luottolaitoksille 320 000 0 Muut velat 655 0 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -28 040 0 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -469 0 Investointien rahavirta yhteensä -469 0 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman lisäykset 19 869 15 Muut oman pääoman erien rahamääräiset lisäykset 9 920 8 Rahoituksen rahavirta yhteensä 29 789 23 Rahavarojen muutos 1 280 23 Rahavarat kauden alussa 9 752 0 Rahavarat kauden lopussa 11 032 23 Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä: Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 11 032 23 Rahavarat yhteensä 11 032 23 Saadut korot 114 Maksetut korot 1 032 Saadut osingot 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 12. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 12 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin oman pääoman muutoslaskelma (1 000 euroa) Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 20.3.2015 0 0 0 0 Uusmerkintä 15 8 23 Oma pääoma yhteensä 30.6.2015* 15 8 23 Oma pääoma 20.3.2015 0 0 0 0 Laaja tulos Kauden tulos -87 -87 Laaja tulos yhteensä -87 -87 Uusmerkintä 6 670 3 330 10 000 Oma pääoma yhteensä 31.12.2015* 6 670 3 330 -87 9 913 Oma pääoma 1.1.2016 6 670 3 330 -87 9 913 Laaja tulos Kauden tulos -1 010 -1 010 Laaja tulos yhteensä -1 010 -1 010 Uusmerkintä 19 869 9 920 29 789 Oma pääoma yhteensä 30.6.2016 26 539 13 250 -1 098 38 691 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 13. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 13 (35) LAATIMISPERIAATTEET LIITE 1. TIETOJA RAPORTOIVASTA YHTIÖSTÄ JA KUVAUS SÄÄSTÖPANK- KIRYHMÄSTÄ JA SÄÄSTÖPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄSTÄ Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj (jäljempänä Sp-Kiinnitysluot- topankki) on Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien Säästöpankkien kokonaan omistama kiinnitysluottopankki. Sp-Kiinnitysluottopankin roolina on yhdessä Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n kanssa vastata Säästöpankkiryh- män varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Sp-Kiin- nitysluottopankki tulee vastaamaan Säästöpankkiryhmän kiinteistöluottovakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja. Sp-Kiinnitysluottopankil- la ei ole itsenäistä asiakasliiketoimintaa ja palveluverkostoa vaan Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat Säästöpankit välittävät ja myyvät asuntoluottoja Sp-Kiinnitysluottopankille. Säästöpankit myös hoitavat asiakassuhteet paikallisesti. Sp-Kiinnitysluottopankki sai Euroopan Keskuspankin myön- tämän kiinnitysluottopankin toimiluvan maaliskuussa 2016 ja pankin toiminta käynnistettiin välittömästi. Sp-Kiinnitysluot- topankki on Säästöpankkiliitto osk:in jäsenluottolaitos maalis- kuusta 2016 alkaen. Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliit- tymään ja Säästöpankkiryhmään. Säästöpankkiryhmä (jäljem- pänä myös ”Ryhmä”) on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän (jäljempänä myös ”Yhteenliittymä”) muodostaneista Säästöpankeista, Keskusyh- teisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä pankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankit ovat itse- näisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja val- takunnallisuus. Säästöpankkien perustehtävä on edistää sääs- täväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta. Säästöpankit keskittyvät vähittäispankkitoimintaan, erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimaa täyden- tävät Säästöpankkiryhmään kuuluvien tuoteyhtiöiden kanssa tuotettavat muut finanssialan palvelut ja tuotteet. Jäsensäästö- pankkien omistamat tuote- ja palveluyhtiöt tukevat ja edistävät Säästöpankkiryhmän liiketoimintaa joko vastuullaan olevien tuotteiden tai keskitetyn palvelutuotannon kautta. Sp-Kiinni- tysluottopankki, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj sekä Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy ja Sp-Koti Oy ovat Ryhmän merkittävimmät tuoteyhtiöt. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodos- tavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudel- lisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsen- luottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliit- tymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimi- va Säästöpankkiliitto osk, 23 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj ja Sp-Kiinnitysluotopankki ja edel- lä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteen- liittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai pal- veluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti Oy. Säästöpankkiryhmä ei muodosta konser- nia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja sen jäsenpankeilla ei ole toisiinsa nähden yleisten konsernilas- kentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän vuoksi Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä. Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryh- mäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä säädetään, että Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpank- kiliitto osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty tilinpäätös, johon myös Sp-Kiinnitysluottopankki konsolidoi- daan. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodosta- masta taloudellisesta kokonaisuudesta. Sp-Kiinnitysluottopankin kotipaikka on Espoo, kotivaltio Suo- mi ja sen rekisteröity osoite on Linnoitustie 9, 02600 Espoo. Jäljennös Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuosikatsauksesta on saatavissa osoitteesta www.saastopankki.fi tai Sp-Kiinni- tysluottopankin toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo. Vastaavasti Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksien ja puolivuosi- katsausten jäljennökset on saatavissa osoitteesta www.saasto- pankki.fi/saastopankkiryhma tai Säästöpankkiliiton toimitilois- ta käyntiosoitteesta Linnoitustie 9, 02600 Espoo.
 • 14. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 14 (35) LIITE 2. LAATIMISPERIAATTEET 1. Yleistä Sp-Kiinnitysluottopankki siirtyi suomalaisesta tilinpäätös- käytännöstä (FAS) kansainväliseen IFRS-käytäntöön 1.1.2016. Puolivuosikatsauksen 30.6.2016 laadinnassa noudatetaan nii- tä IAS- ja IFRS – standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat voimassa 30.6.2016. Kansainvälisillä tilinpäätösstandar- deilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2022 mukaisesti. Siirtyminen IFRS-raportoin- tiin muutti Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksen laatimis- periaatteita sekä tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa. Siirty- mällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta Sp-Kiinnitysluottopankin omaan pääomaan tai vertailukauden tulokseen, sillä Sp-Kiin- nitysluottopankin varsinainen toiminta käynnistettiin vasta IFRS-siirtymäpäivän jälkeen 29.3.2016. Tästä johtuen puolivuo- sikatsauksessa esitetyt vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin, vaikka varsinaisella IFRS-siirtymällä ei lukuihin vaikutusta ollutkaan. Koska IFRS-siirtymä ei vaikut- tanut Sp-Kiinnitysluottopankin tulokseen ja omaan pääomaan, erillisiä siirtymälaskelmia ei ole esitetty. Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätös laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Stan- dards, IFRS) mukaisesti siten kuin EU on standardit hyväksynyt. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-stan- dardin mukaisesti. Tilintarkastaja on antanut Sp-Kiinnitysluottopankin puolivuo- sikatsauksesta tilintarkastusalan standardien mukaisen ra- portin puolivuosikatsauksen yleisluonteisesta tarkastuksesta (ISRE 2410). Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliitty- mään ja talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätök- sen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukai- sesti Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovel- lettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista. Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätös laaditaan euroina, joka on pankin kirjanpito- ja toiminnallinen valuutta. Puolivuosikatsaus esitetään tuhansina euroina, ellei toisin ole mainittu. Sp-Kiinnitysluottopankin tilinpäätös laaditaan alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen. Varat ja velat netotetaan ainoastaan, kun Sp-Kiinnitysluotto- pankilla ja vastapuolella on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus netottaa summia ja se aikoo joko netottaa tase -saldot tai realisoida omaisuuserän sekä suorittaa velan samanaikaisesti. 2. Rahoitusinstrumentit Luokittelu ja kirjaaminen Sp-Kiinnitysluottopankin rahoitusvarat luokitellaan IAS 39 mu- kaisesti seuraavaan ryhmään arvostamista varten: - Lainat ja muut saamiset Sp-Kiinnitysluottopankin rahoitusvelat luokitellaan seuraavaan ryhmään arvostamista varten: - Muihin rahoitusvelkoihin. Luokittelu Sp-Kiinnitysluottopankin taseessa on riippumaton IAS 39 mukaisista ryhmistä. Samalle riville taseeseen kirjatuille varoille ja veloille voidaan näin ollen soveltaa eri arvostuspe- rusteita. Taseeseen kirjattujen rahoitusvarojen ja velkojen jako arvostusluokkiin esitetään liitteessä 7. Rahoitusinstrumenttien ostot ja myynnit on kirjattu kirjanpi- toon kaupantekopäivän mukaisesti. Rahoitusvarat kirjataan taseeseen, kun Pankki saa sopimusperusteisen oikeuden ra- havirtoihin tai kun rahoitusvaran riskit ja tuotot ovat siirtyneet merkittäviltä osin Pankille. Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kaikki rahoitusvarat ja -velat kirjataan käypään arvoon. Rahoitusinstrumenttien osalta transaktiokulut sisällytetään hankintamenoon. Rahoitusvarat ja -velat nettoutetaan taseessa, jos Sp-Kiinnitys- luottopankilla on tarkasteluhetkellä laillisesti toimeenpantavis- sa oleva kuittausoikeus tavanomaisessa liiketoiminnassa sekä laiminlyönti-, maksukyvyttömyys- ja konkurssitapauksissa ja se aikoo toteuttaa suoritukset nettomääräisesti. Sp-Kiinnitysluo- topankki ei ole nettouttanut taseen rahoitusvaroja ja –velkoja. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun sopimusperusteinen oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa tai kun oikeudet on siirretty toiselle osapuolelle niin, että omis- tukseen liittyvät riskit ja edut on siirretty olennaisiltaosin. Ra- hoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun niiden velvoitteet on täytetty ja niiden voimassaolo on lakannut. Lainat ja muut saamiset Lainoiksi ja saamisiksi luokitellut rahoitusvarat ovat muita kuin johdannaisvaroihin kuuluvia rahoitusvaroja, joilla on kiinteät tai määriteltävissä olevat maksuvirrat ja joita ei noteerata ak- tiivisilla markkinoilla. Lainat ja muut saamiset merkitään niitä alun perin kirjanpitoon kirjattaessa käypään arvoon, jossa on huomioitu välittömästi kohdistettavissa olevat transaktiomenot. Alkuperäisen kirjaa- misen jälkeen lainat ja muut saamiset arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Muut rahoitusvelat Muut rahoitusvelat kirjataan taseeseen sopimuksen tekohet- ken käypään arvoon ja sen jälkeen efektiivisen koron menetel- mällä jaksotettuun hankintamenoon. Käyvän arvon määrittäminen Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään joko toimivilta markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai jos toi- mivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen. Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat
 • 15. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 15 (35) todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumat- tomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusva- rojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä os- tokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa, niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttö- tietojen markkinanoteerauksiin. Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käyte- tään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle laadittua omaa arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat ylei- sesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa asettaessaan. Arvostushintoina käytetään markkinatransaktioi- den hintoja, diskontattujen rahavirtojen menetelmää sekä toi- sen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshet- ken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon arvio luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennen- aikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon määrittämiseen luotettavasti. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarki- atasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritelty: - täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1) - käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötie toina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille, joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hin- noista) (taso 2) - käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät olennaisilta osin pe- rustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3). Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettava erä kokonaisuudessaan luokitellaan, määritetään koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta mer- kittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään ar- voon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot Lainat ja muut saamiset Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumisia kirjataan saa- miskohtaisesti ja saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumiset arvioidaan saamiskohtaisesti, mikäli asiakkaan vastuiden mää- rä on merkittävä. Muilta osin arvonalentumiset arvioidaan saa- misryhmäkohtaisesti. Arvonalentumiset lainoista ja muista saamisista kirjataan, kun on ilmennyt objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saa- misen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta eikä saamisen vakuus riitä kattamaan sen määrää. Objektiivisen näytön arvi- ointi perustuu asiakkaan maksukyvyttömyyden ja vakuuden riittävyyden arviointiin. Arvonalentumista kirjattaessa vakuus arvostetaan määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saa- tavan realisointihetkellä. Arvonalentumistappion määrä mää- ritetään saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä olevien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuk- sena ottaen huomioon vakuuden käypä arvo. Diskonttauskor- kona käytetään saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Saamisryhmäkohtaista arvonalentumista laskettaessa lainat ja muutsaamisetluokitellaanryhmiin,minkäjälkeenarvonalentumis- tappioiden tarvetta arvioidaan ryhmäkohtaisesti. Saamisryhmät luokitellaan samankaltaisten luottoriskiominaisuuksien perusteel- la,jottakyettäisiinarvioimaanryhmäkohtaistenarvonalentumisten tarvetta niistä saamisista, joista ei ole vielä tunnistettu yksittäiseen saamiseen kohdistuvaa arvonalennusperustetta. Lainojen arvonalentumiset kirjataan taseessa vähennysten ti- lille. Tuloslaskelmassa saamisten arvonalentumiset kirjataan erään ”Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista”. Mikäli myöhemmin ilmenee, ettei arvonalentuminen ole pysy- vää, arvonalentumiskirjaus peruutetaan. Lainatjasaamiset,joidenperintääpidetäänmahdottomana,kirja- taan luottotappioiksi. Luottotappiot kirjataan vähennysten tilille. Lainat ja saamiset, joita ei pystytä perimään, kirjataan lopulliseksi luottotappioksi, ja arvonalentuminen perutaan, kun tavanomai- nen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai saamisen tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan. 3. Vuokrasopimukset Vuokrasopimus on sopimus, jonka mukaan vuokralle antaja an- taa vuokralle ottajalle oikeuden käyttää omaisuuserää sovitun ajan maksua tai toistuvia maksuja vastaan. Vuokrasopimukset luokitellaan sopimuksen syntymisajankohtana rahoitusleasingso- pimuksiksi tai muiksi vuokrasopimuksiksi liiketoimen tosiasialli- sen sisällön mukaan. Vuokrasopimus on rahoitusleasingsopimus, mikäli se siirtää vuokralle ottajalle olennaisilta osin omistamiselle ominaiset riskit ja edut. Muutoin se on muu vuokrasopimus. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otettuja omaisuuseriä. Muulla vuokrasopimuksella vuokralle otettujen hyödykkeiden vuokrat merkitään tuloslaskel- maan kuluiksi tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa tuloslas- kelman erään liiketoiminnan muut kulut. Sp-Kiinnitysluottopank- ki on vuokralle ottajana mm. kannettavista tietokoneista. 4. Aineettomat hyödykkeet Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei ole ai- neellista olomuotoa. Sp-Kiinnitysluottopankin aineettomia hyödyk- keitä ovat muun muassa tietokoneohjelmistot. Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotetta- vasti määriteltävissä. Vastainen taloudellinen hyöty saattaa sisältää palvelujen myyntituottoja, kustannussäästöjä tai muuta hyötyä, joka syntyy Sp-Kiinnitysluottopankin käyttäessä omaisuuserää. Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon. Hankinta- meno käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka välittömästi johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyt- tötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon menoja ja muita yhteisiä yleismenoja. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Poistot kirjataan tasapoistoina kuluksi kunkin aineettoman hyö- dykkeen tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan ku- luessa. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain.
 • 16. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 16 (35) Hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettä- väksi. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat: Ulkoisilta toimijoilta ostetut tietojärjestelmät.................3-5 vuotta Muut aineettomat hyödykkeet................................................5 vuotta Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen ”Aineettomat hyö- dykkeet” –erään. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineel- lisista ja aineettomista hyödykkeistä”. 5. Verot Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot, ai- kaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten vero- jen muutos. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi silloin jos ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen väli- sistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen vero arvostetaan IAS 12 standardin perusteella ja niillä tilinpäätös- päivänä voimassa olevilla verokannoilla, joita sovelletaan silloin, kun laskennallisen veron odotetaan muuttuvan tuloveroksi. Ve- rokantojen muutoksesta johtuva laskennallisen veron muutos kirjataan tuloslaskelmaan tai laajan tuloksen eriin, jos vero oli kirjattu sinne aikaisemmilla tilikausilla. Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perus- tuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertymi- nen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää. 6. Tuloutusperiaatteet Korkotuotot ja kulut Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron mene- telmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Tällä menetelmällä instrumentin tuotot ja kulut jaksotetaan suhteessa taseessa jäl- jellä olevaan saamisen ja velan määrään eräpäivään saakka. Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu ar- vonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alku- peräistä efektiivistä korkoa ja korko lasketaan arvonalennuksel- la vähennetylle lainan saldolle. Palkkiotuotot ja -kulut Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti suoriteperi- aatteen mukaisesti. Toimenpiteen tai palvelun suorittamisesta ansaitut palkkiot tuloutetaan, kun toimenpide tai palvelu on suoritettu. Useampaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään efektiivisen koron oikaisuina. 7. Segmenttiraportointi Sp-Kiinnitysluottopankin johto tarkastelee toimintaa yhtenä segmenttinä ja näin ollen erillistä IFRS 8 standardin mukaista segmenttikohtaista tietoa ei esitetä.
 • 17. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 17 (35) LIITE3.MERKITTÄVIMMÄTJOHDONHARKINTAAEDELLYTTÄVÄTLAATIMISPE- RIAATTEETJAARVIOIHINSISÄLTYVÄTKESKEISETEPÄVARMUUSTEKIJÄT IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii Sp-Kiinnitysluottopankin johdolta harkintaa sekä arvioiden ja ole- tusten tekemistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin va- roihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin kuten tuottojen ja kulujen määrään. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaa- seen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilin- päätöksessä käytetyistä arvioista. Sp-Kiinnitysluottopankin keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ja neliittyväterityisestikäyvänarvonmäärittämiseen,rahoitusvarojen arvonalentumisiin ja laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen vahvistetuista tappioista. Käyvän arvon määrittäminen Johdon tulee arvioida onko yksittäinen rahoitusinstrumentti aktii- visen kaupankäynnin kohteena ja onko markkinoilta saatava hin- tatieto luotettava indikaatio rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta. Lisäksi johdon on arvioitava, milloin se katsoo, että rahoitusinstru- menttien markkinat eivät ole toimivat. Johdon harkintaa tarvitaan myös tapauksissa, joissa rahoitusinstrumentin käypä arvo määritel- lään arvostusmenetelmien avulla. Jos käytettyjen arvostusmallien pohjaksi ei ole käytettävissä markkinoilta todennettavissa olevia syöttötietoja, on johdon arvioitava mitä muita syöttötietoja käyvän arvon laskemiseksi käytetään. Käyvän arvon määrittämistä käsitel- lään tarkemmin laatimisperiaatteissa kohdassa ”Käyvän arvon mää- rittäminen”. Rahoitusvarojen arvonalentuminen Johdononmyösarvioitavasäännöllisestionkolainojenjasaamisten arvonalentumisesta objektiivista näyttöä. Arvonalentumistestaus tehdään joko saamis- tai saamisryhmäkohtaisesti. Saamiskohtainen arvonalentuminen perustuu johdon arvioon tulevaisuuden rahavir- roista saamiskohtaisesti. Objektiivisten tekijöiden tunnistaminen ja tulevaisuuden rahavirtojen arviointi vaatii johdon arviota. Saamis- ja saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten periaatteet esitetään tarkemmin laatimisperiaatteissa kohdassa ”Rahoitusvarojen arvon- alentumistappiot”. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen Verotuksellisista tappioista johtuvat laskennalliset verosaamiset kirjataan siinä määrin, kun niiden arvioidaan olevan käytettävissä mahdollisia tulevia verotuloja vasten. Laskennallisten verosaamis- ten kirjaaminen edellyttää, että johto arvioi tulevan verotettavan tulon todennäköisyyden ja määrän.
 • 18. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 18 (35) RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET LIITE 4. RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT Riskienhallinnan yleiset tavoitteet ja tehtävät Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkiryhmään joka on Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimivan Säästöpankkilii- ton, 23 Säästöpankin sekä niiden tytär- ja osakkuusyhteisöjen muodostama finanssiryhmä. Säästöpankkiryhmä ei muodosta rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain tarkoittamaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymää. Säästöpank- kiryhmän riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä 31.12.2015. Riskien- ja vakavaraisuuden hallintaprosessia sääntelevät luot- tolaitoslaki, laki talletuspankkien yhteenliit-tymästä, laki kiin- nitysluottopankkitoiminnasta, suoraan sovellettava EU-lainsää- däntö sekä Finanssivalvonnan standardit, määräykset ja ohjeet. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä säädetään, että Sääs- töpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavarai- suutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoi- dusti yhteenliittymän tasolla. Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa uhat ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat strategian toteutumiseen. Vakavaraisuuden hal- linnan tavoitteena on turvata Pankin riskinkantokyky ja varmis- taa, että toimintaedellytykset eivät vaarannu pitkällä tähtäimellä. Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinta ja sisäinen valvonta on keskeinen osa Pankin operatiivista toimintaa. Sp-Kiinni- tysluottopankin ollessa osa Säästöpankkien yhteenliittymää, Säästöpankkiryhmän Keskusyhteisön hallituksen vastuulla on ohjata sen toimintaa ja antaa maksuvalmiuden ja vakavaraisuu- den turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hal- linnosta, sisäisestä valvonnasta sekä yhtenäisten tilinpäätöspe- riaatteiden noudattamisesta. Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden ja Kes- kusyhteisön hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan periaatteet. Pankin toimitusjohtaja ja muu toimiva johto vastaa- vat sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viran- omaisvaateiden sekä Pankin että Keskusyhteisön hallituksen antamien tarkempien sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Sp-Kiinnitysluottopankkiin on perustettu seuraavat liiketoi- minnasta riippumattomat toiminnot varmista-maan tehokas ja kattava sisäinen valvonta: • Riippumaton riskienvalvonta • Säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance) • Sisäisen tarkastuksen toiminto Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa pan- kin liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjes- tämisessä sekä riskienhallinnan toimivuuden ja tehokkuuden valvonnassa. Compliance -toiminto varmistaa että pankissa noudatetaan lain- säädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Comp- liance -toiminnon vastuulla on myös valvoa, että pankissa nou- datetaan annettuja sisäi-siä ohjeita, henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä muita rahoitusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita. Sp-Kiinnitysluottopankin sisäinen tarkastus varmistaa riip- pumattomalla toiminnallaan, että hallituksella ja toimivalla johdolla on käytettävissään oikea ja kattava kuva Pankin toi- minnan kannattavuudesta, tehokkuudesta, sisäisen valvonnan tilasta ja erityyppisistä toimintaan liittyvistä riskeistä. Sp-Kiinnitysluottopankin riippumattomista toiminnoista vas- taavat Säästöpankkiliitto osk:n liiketoiminnoista riippumatto- mat toiminnot. Sp-Kiinnitysluottopankin riskienhallinnan menetelmätapoja ylläpidetään riippumattoman riskienvalvonnan toimesta, jotta varmistutaan siitä että kaikki uudet, olennaiset mutta aikaisem- min tunnistamattomat riskit tulevat liiketoiminnan riskienhal- linnan piiriin. Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäi- sillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet doku- mentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, var- mistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisrapor- teilla. Merkittävimmät Sp-Kiinnitysluottopankin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, likviditeettiriski, korkoriski, ope- ratiivinen riski ja liiketoimintariski. Sp-Kiinnitysluottopankissa on laadittu riskialueittaiset ris- kistrategiat ja -limiitit. Riskialueittaisia strategioita täydentävät hallituksen antamat operatiivisen tason ohjeet. Riskialueittai- set strategiat kattavat riskien tunnistamisen, mittaamisen ja ar- vioinnin sekä niiden rajoittamisen, valvonnan ja raportoinnin. Sp-Kiinnitysluottopankin hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus myös hyväksyy valtuudet ja puitteet halutulle riskinotolle määrittelemällä sal- litut riskirajat pankin eri riskialueille. Pilari III julkistamisperiaatteet Pilari III julkistettavat tiedot julkaistaan kerran vuodessa osana Säästöpankkiryhmän tilinpäätöstä. Tilanteen vaatiessa voidaan arvioida tarvetta tiheämmälle julkistamiselle, mikäli markkina- tilanne tai Pankin liiketoimintakehitys tai riskiaseman muuttu- minen sitä edellyttäisi.
 • 19. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 19 (35) Vakavaraisuuden hallinta Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on arvioida, että pääoman määrä ja laatu ovat riittävät suhteessa Sp-Kiinnitys- luottopankin toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoi- suuteen sekä kattamaan liiketoiminnan ja toimintaympäristön kaikki riskit. Tavoitteen saavuttamiseksi Pankissa tunnistetaan ja arvioidaan toimintaan liittyvät riskit kattavasti ja mitoitetaan riskinkantokyky vastamaan kaikkien riskien yhteismäärää. Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksella on kokonaisvastuu vaka- varaisuuden hallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuu- den hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hal- litus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoiteta- sot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisesta toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakava- raisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsoli- doidusti yhteenliittymän tasolla. Stressitestit Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia arvioidaan Sp-Kiin- nitysluottopankin omaa riskiasemaa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten eri- laiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pää- omien riittävyyteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoit- teena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa. Pääomanjatkuvuussuunnitelma Pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamat- tomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoiteta- sot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pää- oman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhde- luvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu. Vakavaraisuus Kesäkuun 2016 lopussa Sp-Kiinnitysluottopankin pääomara- kenne oli vahva ja koostui ydinpääomasta (CET1). Omat va- rat yhteensä olivat 37 798 tuhatta euroa. Riskipainotetut erät olivat 119 047 tuhatta euroa. Kiinnitysluottopankin vakavarai- suussuhde oli 31,8 prosenttia ja ydinvakavaraisuussuhde oli 31,8 prosenttia. Sp-Kiinnitysluottopankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Sp-Kiinnitysluottopankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisäl- tyvät Säästöpankkiryhmän tilinpäätökseen. Yhteenliittymälain 21 ja 21 a §:ssä tarkoitettuja poikkeuslupia ei sovelleta Sp-Kiinnitysluottopankkiin.
 • 20. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 20 (35) Sp-Kiinnitysluottopankin vakavaraisuuslaskennan pääerät Vähimmäisomavaraisuusaste (1 000 euroa) 30.6.2016 Ensisijainen pääoma 37 798 Vastuiden kokonaismäärät 366 250 Vähimmäisomavaraisuusaste 10,3% Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016. Vähimmäisomavaraisuusaste Sp-Kiinnitysluottopankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 10,3 prosenttia. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu tiedossa olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa Sp-Kiinnitysluottopankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Sp-Kiinni- tysluottopankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakava- raisuuden hallintaprosessia. Omat varat * (1 000 euroa) 30.6.2016 Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 38 691 Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -894 Ydinpääoma (CET1) yhteensä 37 798 Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0 Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 37 798 Toissijainen pääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 0 Toissijaiseen pääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut 0 Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 0 Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 37 798 Riskipainotetut erät yhteensä 119 047 josta luottoriskin osuus 119 047 josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 0 josta markkinariskin osuus 0 josta operatiivisen riskin osuus 0 Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 % Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 % Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 31,8 % *Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n valavaraisuusasetuksen 575/2013 mukaan. Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
 • 21. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 21 (35) Elvytys- ja kriisinratkaisusääntely Vuodenvaihteessa 2015 tulivat voimaan uudet elvytys- ja krii- sinratkaisumekanismit, jotka ovat osa EU:n pankkiunionia. Eu- roopan laajuinen luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten el- vytys- ja kriisinratkaisukehys perustuu direktiiviin 2014/59/EU. Kriisinratkaisudirektiivi tuli voimaan 2.7.2014 ja Suomessa di- rektiivin täytäntöönpaneva lainsäädäntö ja asetuksen vaatimat lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2015. Suomessa kriisinratkai- sudirektiivi pantiin valtaosin täytäntöön kahdella uudella sää- döksellä. Ne ovat laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta (1194/2014) ja laki rahoitusvakausviranomai- sesta (1195/2014). Jälkimmäisellä lailla perustettiin uusi kansal- linen kriisinratkaisuviranomainen, Rahoitusvakausvirasto, jolla on vastinpari kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Säästöpankkien yhteenliittymätasolla on laadittu elvytyssuun- nitelma, jonka avulla toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös rahoitusvaikeuksissa. Suunnitelmassa esitetään eri toi- mintavaihtoehdot, joilla pankin taloudelliset toimintaedelly- tykset palautetaan. Kriisinratkaisulain pykälä 7 alentamiskelpoisten velkojen vähim- mäisvaatimuksesta (MREL) ei koske Sp-Kiinnitysluottopankkia. Luotto –ja vastapuoliriskit Pankkitoiminnan merkittävin riski on luottoriski. Luottoriskin hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyyttä suhteessa liiketoiminnan riskeihin ja ris- kien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin. Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköi- sesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirja- lainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopi- muksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyt- tämättömistä luottojärjestelyistä ja –limiiteistä ja takauksista. Sp-Kiinnitysluottopankin ydinliiketoiminta on kiinnitysluot- topankkitoiminnasta annetun lain määräykset täyttävien kiin- teistövakuudellisten luottojen myöntäminen sekä asuntova- kuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskeminen. Sp-Kiinnitysluottopankista rahoitetaan ainoastaan vähittäis- vastuina käsiteltäviä asiakkaita, joita ovat yksityisasiakkaat ja elinkeinonharjoittajat. Pankin pääasiallisena luottoasiakaskoh- deryhmänä on Säästöpankkiryhmän vahvistetun strategian mu- kaisesti aktiiviiässä olevat kotitaloudet. Kyseiset asiakasryhmät muodostavat Pankin luotonannon sekä luottoriskin kannalta keskeiset kohderyhmät. Sp-Kiinnitysluottopankin luottoja vä- littävässä Säästöpankissa noudatetaan ko. Säästöpankin luoto- nannolle vahvistamia asiakasryhmäkohtaisia tavoitteita. Luottoriskien hallinta Sp-Kiinnitysluottopankin hallitus ohjaa luottoriskien hallintaa, siinä käytettäviä menetelmiä sekä niiden valvontaa ja rapor- tointia vahvistamallaan luottoriskistrategialla, sen perusteella antamillaan luottoriskejä ja niiden hallintaa koskevilla ohjeil- la sekä asettamillaan riskilimiiteillä ja muilla seurantarajoilla. Sp-Kiinnitysluottopankin riskienvalvonta valvoo, että Pankki noudattaa näitä periaatteita. Sp-Kiinnitysluottopankin liiketoimintastrategia ja luotonan- to-ohjeet määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat luotonannon suuntaamista asiakassektoreittain, toi- mialoittain ja luottokelpoisuusluokittain. Sp-Kiinnitysluotto- pankin välittäjinä toimivat Säästöpankit myöntävät luottoja ja takauksia ensisijaisesti omalle tosiasialliselle toimialueelleen. Tällä varmistetaan yhtenä luotonannon perusteena oleva pai- kallinen, riittävän perusteellinen asiakastuntemus. Sp-Kiinnitysluottopankki on ulkoistanut merkittävän osan KLP-luottoprosessistaan luottoja välittäville Säästöpankeille sekä taustatoimintoja hoitavalle SP Taustataiturit Oy:lle. Luottoja välittävien Säästöpankkien ja Sp-Kiinnitysluotto- pankin välinen Sopimus luottojen välitystoiminnasta säätelee Säästöpankkien oikeutta vastuullisena asiamiehenä lainata Sp-Kiinnitysluottopankin varoja yleisölle sekä hallinnoida ns. KLP-luottoja Sp-Kiinnitysluottopankin lukuun. Sopimuksen mukaan Säästöpankeilla on velvollisuus/oikeus ostaa Sp-Kiin- nitysluottopankista takaisin luotto, joka ei kelpaa kiinnitysluot- topankin vakuuspooliin tai on muuttunut järjestämättömäksi. Säästöpankeissa pankkien hallitukset tekevät suurimmat luot- topäätökset. Kukin hallitus on edelleen delegoinut luottoval- tuuksia pankin johdolle/johtoryhmälle/luottotoimikunnalle ja muille nimetyille toimihenkilöille. Luottopäätökset tehdään pankin hallituksen vahvistamien Sp-Kiinnitysluottopankin luotonanto-ohjeiden mukaisesti. Pääsääntönä on vähintään kahden päätöksentekijän periaate. Luottopäätökset perustu- vat asiakkaan luottokelpoisuuteen ja maksukykyyn sekä mui- den luoton myöntämiskriteereiden, kuten vakuusvaatimusten täyttymiseen. Vakuudet arvostetaan varovaisesti käypään ar- voon ja niiden käypiä arvoja seurataan säännöllisesti sekä ti- lastoja että hyvää toimialuetuntemusta hyödyntämällä. Säästö- pankkien hallitukset ovat vahvistaneet pankeilleen ohjeet eri vakuusmuotojen arvostuksista ja niiden vakuusarvoista, joita vastaan luottoa voidaan myöntää. Vakuuden käyvän arvon ar- viointi perustuu aina tapauskohtaiseen arvioon. Luotonanto henkilöasiakkaille myönnetään turvaavaa asunto- vakuutta vastaan. Sp-Kiinnitysluottopankissa olevan luoton on aina täytettävä kiinnitysluottopankkilaissa asetetut määräykset ja Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksen antamat erilliset ohjeet. Vakuuden on oltava parhaalla etusijalla oleva asuntovakuutus. Katetun joukkolainan vakuudeksi otettava edellä määritelty asuntovakuudellinen luotto ei saa ylittää vakuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön käypää arvoa. Katettujen joukkolai- nojen vakuuksien kokonaismäärään lasketaan enintään 70 pro- senttia kunkin asuntovakuudellisen luoton vakuutena olevien osakkeiden tai kiinteistön käyvästä arvosta. Vakuuden arvon määrittelyssä noudatetaan Säästöpankkien yh- teenliittymässä käytössä olevan luotto-ohjeistuksen periaattei- ta. Kaikista vakuudeksi tarjottavista tai vakuutena olevista koh- teista on luottopäätöstä tehtäessä oltava riittävät tiedot, joiden perusteella kohteen käypä arvo voidaan luotettavasti määrittää. Vakuuden käypä arvo hyväksytään luottopäätöksellä, joka pe- rustuu vakuuden arviointiin. Luottopäätös tehdään Säästöpan- kin luottopäätösvaltuuksien puitteissa. Vakuuden arvo määritetään hyvän kiinteistönarviointitavan mukaisesti. Vakuuden arvo päivitetään sellaisten merkittävien muutosten yhteydessä, jotka lisäävät pankin riskiä, esim. jos kanssavelallinen vapautetaan vastuusta. Vakuuden arvo päivi- tetään järjestelmään myös aina, jos pankin tietoon tulee, että yksittäisen vakuuskohteen arvo on oleellisesti laskenut. Sp-Kiinnitysluottopankissa luottoriskiä arvioidaan jatkuvasti seuraamalla mm. takaisinmaksussa esiintyviä viivästyksiä ja järjestämättömiä luottoja. Asiakaskohtaisia vastuiden ja va- kuuksien määriä seurataan luottoja välittävien Säästöpank- kien asiakasvastuuhenkilöiden taholta perustuen jatkuvaan
 • 22. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 22 (35) maksukäyttäytymisen ja asiakkaiden toiminnan seuraamiseen. Sp-Kiinnitysluottopankin hallitukselle raportoidaan säännöl- lisesti asiakasvastuista ja järjestämättömistä luotoista. Rapor- tointi sisältää mm. riskien määrän ja kehityksen asiakaskoko- naisuuksittain, toimialoittain ja luottokelpoisuusluokittain. Sp-Kiinnitysluottopankissa oleva asuntolainakanta oli 347 365 tuhatta euroa 30.6.2016. Luottojen luokittelu Henkilöasiakkaan luottokelpoisuuden arviointi perustuu pai- kallisen Säästöpankin hyvään asiakastuntemukseen ja sen pohjalta tehtävään arvioon asiakkaan maksukyvystä. Luoton- myöntö perustuu ensisijaisesti asiakkaan riittävään luoton- hoitokykyyn. Asiakkaan maksukyky, aiempi maksukäyttäyty- Luotonannon keskittymäriskit Luotonannon riskikeskittymiä syntyy tai voi syntyä esimer- kiksi silloin, kun luottosalkku sisältää suuria määriä luottoja ja muita vastuita seuraaville tahoille: • yksittäiselle vastapuolelle • ryhmille, jotka muodostuvat yksittäisistä vastapuolista ja niihin sidoksissa olevista yhteisöistä • tietyille toimialoille • tiettyjä vakuuksia vastaan • joiden maturiteetti on sama tai • joissa tuote/instrumentti on sama. Sp-Kiinnitysluottopankin yhdelle asiakkaalle ja/tai asiakas- kokonaisuudelle myöntämien luottojen kokonaismäärä ei saa ylittää luottolaitoslaissa, muissa säädöksissä tai Finanssival- vonnan tai muun valvontaviranomaisen antamissa määräyk- sissä ja ohjeissa vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten vastapuolien aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty limii- teillä ja enimmäisasiakasvastuuta koskevilla toimintaohjeilla. Ongelmasaamiset ja viivästyneet maksut Ongelmasaamisia ja viivästyneitä maksuja seurataan sään- nöllisesti. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole järjestämättömiä saamisia tilanteesta 30.6.2016. Tietyissä olosuhteissa velalli- sen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin asiakkaalle annetaan minen, hakemuksen luottoluokitus ja vakuudet muodostavat perustan luottopäätöksille ja luoton riskiperusteiselle hinnoit- telulle. Olemassa olevat luotot luokitellaan mallilla, joka huo- mioi asiakkaan maksukäyttäytymisen muutokset. Säästöpankkien käytössä olevien luottoluokitusmallien uu- distaminen jatkuu vuoden 2016 aikana. Yritysasiakkaiden ja maatilayrittäjien osalta uudet luottoluokitusmallit otettiin käyttöön keväällä 2015 ja henkilöasiakkaiden luotonmyöntö- prosessissa käytettävät, tuoteryhmäkohtaiset hakemusmallit sekä henkilöasiakasluottojen luottokannan luokittelumallit uudistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Uusissa luottoluo- kittelumalleissa on käytössä 14-portainen luokitteluasteikko, jossa luottokelpoiset jaetaan 13 luokkaan ja maksuhäiriöisille on varattu oma luokkansa. myönnytys lainaehtoihin lyhennysvapaan tai luoton uudelleen- järjestelyn muodossa ja tällä tavalla pyritään turvaamaan asi- akkaan maksukyky ja välttämään mahdollisia luottotappioita. Lainanhoitojoustojen myöntämisen edellytyksenä on, että asi- akkaan taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia ja tilapäisiä. Lainojen ja saamisten arvonalentumiset Lainojen ja muiden saamisten arvonalentumisia kirjataan saamiskohtaisesti ja saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumi- set arvioidaan saamiskohtaisesti, mikäli asiakkaan vastuiden määrä on merkittävä. Muilta osin arvonalentumiset arvioidaan saamisryhmäkohtaisesti. Arvonalentumiset lainoista ja muis- ta saamisista kirjataan, kun on ilmennyt objektiivista näyttöä siitä, että lainan tai muun saamisen pääomasta tai koroista ei saada suoritusta eikä saamisen vakuus riitä kattamaan sen määrää. Objektiivisen näytön arviointi perustuu asiakkaan maksukyvyttömyyden ja vakuuden riittävyyden arviointiin. Arvonalentumista kirjattaessa vakuus arvostetaan määrään, joka siitä todennäköisesti odotetaan saatavan realisointihet- kellä. Arvonalentumistappion määrä määritetään saamisen kirjanpitoarvon ja arvioitujen, saamisesta kerrytettävissä ole- vien tulevien rahavirtojen nykyarvon erotuksena ottaen huo- mioon vakuuden käypä arvo. Diskonttauskorkona käytetään saamisen alkuperäistä efektiivistä korkoa. Saamisryhmäkohtaista arvonalentumista laskettaessa lainat ja muut saamiset luokitellaan ryhmiin, minkä jälkeen arvon- alentumistappioiden tarvetta arvioidaan ryhmäkohtaisesti. Saamisryhmät luokitellaan samankaltaisten luottoriskiominai- suuksien perusteella, jotta kyettäisiin arvioimaan ryhmäkoh- Henkilöasiakasluottokannan luottoluokitusjakauma Luottoluokka 30.6.2016 A 71,2 % B 27,0 % C 1,8 % Yhteensä 100 % Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
 • 23. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 23 (35) taisten arvonalentumisten tarvetta niistä saamisista, joista ei ole vielä tunnistettu yksittäiseen saamiseen kohdistuvaa ar- vonalennusperustetta. Lainojen ja saamisten arvonalentumiset kirjataan vähennysten tilille ja nettoutetaan lainoja ja saamisia vastaan. Tuloslaskel- massa saamisten arvonalentumiset kirjataan erään arvonalen- tumistappiot lainoista ja muista saamisista. Mikäli myöhemmin ilmenee, ettei arvonalentuminen ole pysyvää, arvonalentumis- kirjaus peruutetaan. Lainat ja saatavat, joiden perintää pidetään mahdottomana, kirjataan luottotappioiksi. Luottotappiot kirjataan vähennys- ten tilille. Lainat ja saatavat, joita ei pystytä perimään, kirja- taan lopulliseksi luottotappioksi, ja arvonalentuminen peru- taan, kun tavanomainen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai saatavan tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole arvonalentumisia tilanteesta 30.6.2016. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan yleisesti markkinahintojen muu- toksen aiheuttamaa vaikutusta rahoitusvarojen ja -velkojen markkina-arvoon. Pankkitoiminnan merkittävin markkinaris- ki on rahoitustaseen korkoriski, jota seurataan sekä nykyarvon että tuloriskin kautta. Sp-Kiinnitysluottopankin liiketoimintana on laskea liikkeelle kiinnitysluottopankkilain alla euromääräisiä, asuntovakuu- dellisia joukkovelkakirjalainoja sekä myöntää kiinnitysluotto- pankkilaissa tarkoitettuja asuntoluottoja. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei määritellyn mukaisesti ole kau- pankäyntivarastoa. Sp-Kiinnitysluottopankki voi hankkia vä- liaikaisena täytevakuutena tai likviditeettipuskurissa käytet- täviä joukkovelkakirjoja, mutta muuten sillä ei tule olemaan sijoitussalkkua. Sp-Kiinnitysluottopankki ei ota osakeriskiä, hyödykeriskiä eikä valuuttariskiä. Sekä liikkeeseen laskettavat katetut jouk- kolainat että niiden vakuutena olevat asuntolainat ja mahdol- liset väliaikaiset täytevakuudet sekä taseen ja taseen ulkopuo- liset muut erät ovat kaikki euromääräisiä. Markkinariskien hallinta Markkinariskien mittaamiselle ja seurannalle on asetettu li- miitit ja muut seurantarajat. Keskeinen rahoitustaseen sisäl- tämien markkinariskien mittaamisen ja seurannan väline on vakavaraisuuden hallintaprosessi, jossa rahoitustaseeseen markkinariskeille varataan pääomaa sekä normaalissa että stressiskenaariossa. Rahoitustaseen korkoriski Pankkitoiminnan merkittävin markkinariski on rahoitustaseen korkoriski, jota seurataan sekä nykyarvon että tuloriskin kaut- ta. Korkoriskiä syntyy pankissa rahoitustaseista, jotka koostu- vat anto- ja ottolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoi- tuksesta sekä sijoitus- ja likviditeettisalkuista. Korkoriskillä tarkoitetaan korkomuutosten haitallista vaiku- tusta pankin taseen ja taseen ulkopuolisten erien markkina-ar- voon (nykyarvoriski) tai korkokatteeseen (tuloriski). Korkoriski voidaan edelleen jakaa seuraaviin riskilajeihin: • korkokäyräriski, joka syntyy korkokäyrän muutosten vaikutuksena varojen ja velkojen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvoon • uudelleenhinnoitteluriski, joka syntyy kiinteäkorkois- ten erien osalta maturiteettien eriaikaisuudesta ja vaihtuvakorkoisten erien osalta varojen ja velkojen eriaikaisesta uudelleenhinnoittelusta • korkoperusteriski, joka syntyy varojen ja velkojen erilaisista korkoperusteista • optionaalisuusriski, joka syntyy itsenäisistä ja kytke- tyistä optioista, joissa päätös toteutuksesta voi riip- pua koroista. Tällaisia ovat mm. joukkovelkakirjoissa kytketyt osto- tai myyntioptiot sekä oikeus lainan takai- sinmaksuun tai talletuksen nostoon ennenaikaisesti il- man korvausta. Sp-Kiinnitysluottopankissa korkoriskiä syntyy luotonannon ja varainhankinnan korkoperusteiden eroavaisuuksista. Sp-Kiinnitysluottopankissa johdannaissopimuksia tehdään vain riskien suojaamiseksi. Sp-Kiinnitysluottopankki hallitsee korkoriskiä kiinnittämällä molemmat puolet taseesta lyhyisiin markkinakorkoihin. Sp-Kiinnitysluottopankki myöntää vain vaihtuvakorkoisia asuntolainoja. Mahdolliset täytevakuudet tai likviditeettipuskurin joukkovelkakirjat suojataan lyhyisiin markkinakorkoihin. Tehtäviin suojauksiin sovelletaan suo- jauslaskentaa. Kaikki suojaavat johdannaiset tehdään suoraan Sp-Kiinnitysluottopankista Säästöpankkiryhmän ulkopuolisen luottolaitoksen kanssa. Korkoriskejä mitataan kuukausittain sekä korkokatteen että taseen nykyarvon muutoksen kautta. Nykyarvomenetelmässä mitataan kuinka paljon taseen käypä arvo muuttuu korkojen muuttuessa ja kunkin tase-erän markkina-arvon odotetaan muodostuvan kyseisen instrumentin luomien rahavirtojen ny- kyarvona. Tuloriskimallissa ennustetaan tulevaa korkokatetta vuoden horisontilla markkinakorkojen muuttuessa. Alla olevassa taulukossa esitetään korkokatteen herkkyys kor- kokäyrän 1 prosenttiyksikön paralleelin muutoksen yhteydessä. Korkoherkkyysanalyysi 1 %-yksikön paralleeli muutos korkokäyrään (1 000 euroa) 30.6.2016 Aika Alas Ylös Muutos tulevaan 12 kuukauteen -3 418 Muutos 12-24 kuukauteen 2 605 Vertailukauden lukuja ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016. Korkokatteen muutos
 • 24. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 24 (35) Likviditeettiriski Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata si- toumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määri- tellä myös tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallit- sematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin. Sp-Kiinnitysluottopankki ei ota talletuksia yleisöltä. Sp-Kiin- nitysluottopankkilla on Säästöpankkiryhmään ja Säästöpank- kien yhteenliittymään kuuluvan Säästöpankkien Keskuspank- ki Suomi Oyj:n kanssa sopimus likvidien varojen käytöstä. Sp-Kiinnitysluottopankin välittäjänä toimiva Säästöpankki Operatiivinen riski Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheu- tuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeu- delliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Myös luotto- ja kaupankäyntiprosessien eri vaiheisiin sisältyy sekä operatiivisia riskejä että luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, joita on arvi- oitu ryhmätason operatiivisten riskien arvioinnissa. Strategiset riskit on tässä rajattu operatiivisten riskien ulkopuolelle. Sp-Kiinnitysluottopankissa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssialan Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä sa- moin kuin muita Sp-Kiinnitysluottopankin sisäisiä ohjeita. Sp-Kiinnnitysluottopankin hallituksella on kokonaisvastuu pan- kin operatiivisesta riskistä, riskinottotason linjauksesta ja ope- ratiivisten riskien hallintaan liittyvistä menettelytavoista, jotka liittyvät tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seuran- taan sekä valvontaan. Pankin hallitus hyväksyy operatiivisten riskien hallinnan periaatteet ja keskeiset operatiiviset ohjeet. Merkittävimpiin tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, proses- seihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit tunnistetaan. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään val- vonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tap- pioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi pankin jatkuvuus- suunnitel-milla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista. tai sitä edustava Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj jälleenrahoittavat Sp-Kiinnitysluottopankin varoista välittä- mänsä luotot määrällä, joka vastaa luottoluokituslaitoksen Sp-Kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemille katetuille joukkolainoille määräämää ylivakuusvaadetta. Sp-Kiinnitys- luottopankin ylivakuustarve rahoitetaan Säästöpankkien Kes- kuspankki Suomi Oyj:n myöntämästä luottolimiitistä. Likviditeettireservi ja maksuvalmiusvaatimus Sp-Kiinnitysluottopankilla on vapaiden likvidien varojen re- servi likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikentymisen varalle. Likviditeettireservin koko määräytyy maksuvalmius- vaatimuksesta. Likviditeettireservi eli likviditeettisalkku koos- tuu maksuliiketilillä ja LCR-tilillä pidettävistä varoista. Likvidi- teettireservin riittävyyttä mitataan Delegoidussa asetuksessa määritellyllä LCR-tunnusluvulla. Oikeudelliset riskit Oikeudellisilla riskeillä tarkoitetaan pätemättömistä sopimuk- sista tai puutteellisesta dokumentaatiosta aiheutuvaa tappiota ja lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuvaa sank- tioiden, korvausvelvollisuuden asiakasta kohtaan tai menetetyn liikearvon riskiä. Sp-Kiinnitysluottopankin toiminnassa nouda- tetaan pankkialan vakioehtoja. Muita kuin vakiomuotoisia so- pimuksia laadittaessa käytetään lakiasiantuntijoita sekä tarvit- taessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Säännösten noudattamisesta ja koordinoinnista vastaa comp- liance -toiminto. Compliance -toiminto varmistaa, että lain- säädäntöä, sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Compliance toiminnon vastuulla on myös valvoa, että annettuja sisäisiä ohjeita ja henkilöstöä sitovia eettisiä pe- riaattei-ta sekä myös muita rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita noudatetaan. Liiketoimintariski Liiketoimintariskitkuvaavatliiketoimintaympäristöstäjohtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintaris- kit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan strategia- ja liike- toimintasuunnittelun kautta. Velat 30.6.2016 (1 000 euroa) Yhteensä alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v > 5 v Velat luottolaitokselle ja keskuspankille 320 000 60 000 260 000 Rahoitusvelat yhteensä 320 000 60 000 260 000 0 0 Vertailukauden lukuja ei ei esitetä, sillä varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistyi vasta 29.3.2016.
 • 25. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 25 (35) KAUDEN TULOS LIITE 5. KORKOKATE (1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015* Korkotuotot Lainoista ja saamisista asiakkailta 332 0 Yhteensä 332 0 Korkokulut Veloista luottolaitoksille 138 0 Limiittikoroista 1 032 0 Yhteensä 1 170 Korkokate -838 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 26. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 26 (35) LIITE 6. PALKKIOTUOTOT JA -KULUT, NETTO (1 000 euroa) 1-6/2016 3-6/2015* Palkkiotuotot Luotonannosta 5 0 Yhteensä 5 0 Palkkiokulut Luotoista 140 0 Yhteensä 140 0 Palkkiotuotot ja -kulut, netto -134 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 27. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 27 (35) VARAT 30.6.2016 (1 000 euroa) Lainat ja muut saamiset Yhteensä Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 11 032 11 032 Lainat ja saamiset asiakkailta 347 365 347 365 Varat yhteensä 358 397 358 397 Velat luottolaitoksille 320 000 320 000 Velat yhteensä 320 000 320 000 31.12.2015* (1 000 euroa) Lainat ja muut saamiset Yhteensä Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 9 752 9 752 Varat yhteensä 9 752 9 752 Velat yhteensä 0 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin. LIITE 7. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU
 • 28. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 28 (35) LIITE 8. LAINAT JA SAAMISET (1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015* Lainat ja saamiset luottolaitoksilta Talletukset 11 032 9 752 Yhteensä 11 032 9 752 Lainat ja saamiset asiakkailta Lainat 347 365 0 Arvonalentumistappiot 0 0 Yhteensä 347 365 0 Lainat ja saamiset yhteensä 358 397 9 752 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 29. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 29 (35) VELAT LIITE 9. VELAT LUOTTOLAITOKSILLE (1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015* Velat luottolaitoksille Muut kuin vaadittaessa maksettavat 320 000 0 Velat luottolaitoksille yhteensä 320 000 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 30. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 30 (35) Rahoitusvarat 30.6.2016 (1 000 euroa) Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain Käypä arvo Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Lainat ja muut saamiset 358 397 463 054 463 054 Rahoitusvarat yhteensä 358 397 0 463 054 0 463 054 Rahoitusvelat 30.6.2016 (1 000 euroa) Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain Käypä arvo Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Velat luottolaitoksille 320 000 321 800 321 800 Rahoitusvelat yhteensä 320 000 0 321 800 0 321 800 Yhtiö perustettiin 20.3.2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen vertailulukuja ei esitetä. MUUT LIITETIEDOT LIITE 10. KÄYVÄT ARVOT ARVOSTUSMENETELMÄN MUKAISESTI Käypään arvoon arvostus Rahoitusinstrumentit esitetään Sp-Kiinnitysluottopankin ta- seessa jaksotettuun hankintamenoon. Sp-Kiinnitysluottopankin laatimisperiaatteissa (liite 2) kuvataan rahoitusvarojen ja –vel- kojen luokittelu arvostustavan mukaan sekä perusteet arvosta- mistavoille ja käyvän arvon määrittämiselle. Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot määritetään ensisijaises- ti käyttämällä noteerauksia julkisesti noteeratuilta markkinoil- ta tai kolmansilta osapuolilta saatuja markkinahintoja. Mikäli markkinanoteerausta ei ole saatavilla, on tase-erät arvostettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat raportointipäivän markki- nakorkojen avulla. Käteisvarojen osalta käypänä arvona käy- tetään nimellisarvoa. Myös vaadittaessa maksettavien talletus- ten osalta katsotaan nimellisarvon vastaavan käypää arvoa. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole kertaluontoisesti käypään ar- voon arvostettuja varoja. Käyvän arvon hierarkiat Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi kat- sotaan markkina, jossa hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän säännöllisesti. Tasoon 1 kuuluvat rahoitusinstrumentit, joille no- teerataan julkisesti hinta. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole rapor- tointipäivänä sijoituksia, jotka olisi arvostettu tason 1 mukaan. Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan käyttäen arvostusmenetelmiä tai –malleja. Nämä perustuvat oletuksiin, joita tukevat todennettavissa oleva markkinainfor- maatio, kuten vastaavanlaisten instrumenttien noteerattuja korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. asiakkaille myönnetyt lainat sekä yritys- ja sijoitustodistukset. Taso 3 sisältää rahoitusvarat, joiden käypää arvoa ei saada jul- kisesta markkinanoteerauksesta tai todennettavissa olevaan markkinainformaatioon perustuvien arvostusmenetelmien tai –mallien avulla. Tasoon 3 luetaan arvopaperit, joille ei tällä het- kellä ole saatavissa sitovaa markkinanoteerausta. Usein tason 3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hin- tatietoon. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole raportointipäivänä sijoituksia, jotka olisi arvostettu tason 3 mukaan. Siirrot tasojen välillä Siirrot käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapah- tuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muu- toksen toteutumispäivänä. Siirtoja tasojen 1 ja 2 välillä ei ole ollut kauden 1.1.-30.6.2016 aikana.
 • 31. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 31 (35) LIITE 11. SAADUT VAKUUDET (1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015* Saadut vakuudet Kiinteistövakuudet 346 513 0 Muut 852 0 Saadut vakuudet yhteensä 347 365 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 32. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 32 (35) LIITE 12. TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET (1 000 euroa) 30.6.2016 31.12.2015* Luottolupaukset 7 413 0 Taseen ulkopuoliset yhteensä 7 413 0 * Yhtiö perustettiin 20.3 2015 ja varsinainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin 29.3.2016. Tästä johtuen esitetyt vertailu- luvut eivät ole vertailukelpoisia katsauskauden lukuihin.
 • 33. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 33 (35) LIITE 13. LÄHIPIIRITIEDOT Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n hallitus on määritellyt Sp-Kiin- nitysluottopankin lähipiiriin kuuluvat tahot. Sp-Kiinnitysluotto- pankin lähipiiriin kuuluu johtoon kuuluvat avainhenkilöt sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Lisäksi lähipiiriin kuuluu yhteisöt, joissa johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ja/tai heidän läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta tai yhteinen mää- räysvalta. Sp-Kiinnitysluottopankin johtoon kuuluviin avainhen- kilöihin luetaan Sp-Kiinnitysluottopankin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet. Puolivuosikatsauspäivänä ja -kautena Sp-Kiinnitysluottopan- killa ei ole ollut raportoitavia lähipiiriliiketoimia. Yhtiön varsi- nainen kiinnitysluottopankkitoiminta käynnistettiin vasta maa- liskuun 2016 lopulla. Sp-Kiinnitysluottopankilla ei ole omaa henkilöstöä vaan se os- taa kaikki tarvittavat toiminnot ja tukipalvelut Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvilta yhtiöiltä tai Yhteenliittymälle pal- veluja tarjoavilta yhtiöiltä.
 • 34. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 34 (35) VAKAVARAISUUSTIEDOT LIITE 14. PILARI III LIITETIEDOT Sp-Kiinnitysluottopankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliitty- mään ja Säästöpankkiryhmään. Sp-Kiinnitysluottopankin vaka- varaisuutta koskevat tiedot sisältyvät Säästöpankkien yhteen- liittymän vakavaraisuutta koskeviin tietoihin, jotka esitetään Säästöpankkiryhmän konsolidoidussa puolivuosikatsauksessa. Finanssivalvonta on myötänyt luvan olla vähentämättä Yhteen- liittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Fi- nanssivalvonta on myötänyt luvan soveltaa 0 prosentin riski- painoa Yhteenliitymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusase- tuksen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliitty- mästä (599/2010). Säästöpankkiryhmän puolivuosikatsauksen- jäljennös on saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Linnoitus- tie 9, 02600 Espoo.
 • 35. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 35 (35) Y-TUNNUS: 2685273-8 | POSTI-/KÄYNTIOSOITE: | C/O SÄÄSTÖPANKKILIITTO OSK LINNOITUSTIE 9, 02600 | KOTIPAIKKA: ESPOO