SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
       1
              28
DETECT ATTACK AND SECURING SSL/TLS
                      Lê Quốc Nhật Đông
                  Hoa Sen University & Lac Tien JSC
                   lequocnhatdong@msdnvietnam.net
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! About me2
                       + Student at Hoa Sen University
                       + Work for Lac Tien JSC
                     28
                       + FOSS Experience: Linux Server
                       + Programmer: Python/Perl/Shell
                       + Developer of Webscan Project    facebook.com/nguyenduonghieu.std
    linkedin.com/in/lequocnhatdong
Insert an artribary text like your topic name, personal info,...        2
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      3
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      4
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
       5

                   www.ssllabs.com/ssltest

              28
webscan.com.vn/ssllab
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Các kĩ thuật detect và khắc phục lỗ hỏng
        6

+ BEAST Attack
+ CRIME Attack       28
+ Man-in-the-Middle SSL Attack
+ SSL DoS Attack
+ Strict Transport Security
+ Perfect Forward Secrecy
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! BEAST: A Surprising Cryto Attack Against HTTPS
         7

+ Là kĩ thuật khai thác thành công điểm yếu của cơ chế mã hóa khối
 (CBC – Block Cipher)
                 28
+ Mục tiêu là decrypt HTTPS request rồi đọc cookie (chứa session ID)
 có trong HTTPS request.

+ Attacker sẽ cài 1 agent vào browser của victim. Agent này có khả
 năng yêu cầu browser thực hiện request HTTP và đọc nội dung
 request này. Agent này có thể đơn giản là 1 đoạn code javascript, cài
 vào browser theo cách tấn công XSS.
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      8
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      9


                    Demo detect
             28     BEAST Vulnerable
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Defense with BEAST Attack
            10
Để chống lại BEAST Attack, cần thực hiện các bước bảo mật như sau:
+ Vô hiệu hóa tất cả các Block Cipher như AES_CBC và ưu tiên Stream Cipher như RC4
+ Đặt chế độ thỏa thuận ưu tiên cho String Cipher (như RC4-SHA, RC4-MD5,...)
                      28
+ Sử dụng giao thức bảo mật TLSv1.1 và TLSv1.2 thay cho TLSv1.0
+ Tắt giao thức SSL 2.0 trong các phiên bản OpenSSL cũ
+ Hạn chế các dạng tấn công Cross Site Scripting (XSS) nhắm vào máy chủ.
+ Apache, mod_ssl và OpenSSL phải được cập nhật phiên bản mới nhất
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
Chỉnh sửa tập 11 ssl.conf với các tham số sau:
       tin


SSLAllowClientRenegotiation 0
             28
SSLHonorCipherOrder on
SSLProtocol -all +SSLv3 +TLSv1 -SSLv2
SSLCipherSuite RC4-SHA:HIGH:!ADH!aNULL
SSLProxyCheckPeerCN on
SSLProxyCheckPeerExpire on
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Nếu máy chủ có hỗ trợ TLS 1.1+ protocol:
       12

SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-
GCM-SHA256:RC4:HIGH:!MD5:!aNULL:!EDH
          28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Clientside
+ Dùng trình duyệt có13 trợ TLS 1.1 và TLS 1.2.
           hỗ
+ Thường xuyên update trình duyệt hiện hành (Browser)
+ Lưu ý các plugin trình duyệt (chẳng hạn như Java, Flash, Silverlight)
+ Đăng xuất (Logout) hoặc đóng trình28
                  duyệt trang web khi không sử dụng.
+ Không lưu thông tin đăng nhập sau khi đã login thành công tài khoản.
+ Sẽ tốt hơn nếu được sử dụng trình duyệt ở chế độ Private Browsing.
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!     Perfect Forward Secrecy
      14
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


Toàn bộ giải thuật cụ thể của DH (Diffie-Hellman) là:
  - Một số nguyên tố p và 15 phần tử t thuộc Zp , p và t công khại
              một
   1> Bên A chọn số nguyên tố Ra (0<=Ra<=p-2), giữ kín Ra
   2> A tính: Ca= ( t ^ Ra ) mod p, Gửi Ca cho B.
   3> B chọn số nguyên tố Rb (0<=Rb<=p-2), giữ kín Rb.
                         28
   4> B tính: Cb= ( t ^ Rb ) mod p, gửi Cb cho A
   5> Lúc này, A có Ra và Cb; B có Rb và Ca
      A tính K = ( Cb ^ Ra ) mod p
      B tính K = ( Ca ^ Rb ) mod p.
   Trong đó:

      + Ra, Rb: 2 khoá riêng
      + Ca,Cb: 2 khoá chung

  Với 2 giá trị Ra và Rb làm mới ngẫu nhiên theo thời gian nhất định tính bằng giây, ta gọi giải
  thuật đó là Ephemeral Diffie-Hellman (EDH hoặc DHE).
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
            16
Trong phiên bản OpenSSL 1.0.0 đã cập nhật ECDHE và DHE, ta có thể sử dụng lệnh sau:

$ openssl ciphers ECDH

Trong tập tin /etc/apache2/mods-available/ssl.conf, sẽ thay đổi thành như sau:
                        28
SSLCipherSuite "ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:RC4:HIGH:!
MD5:!aNULL:!EDH:!AESGCM"

Để kiểm tra server trong mạng Internet có hỗ trợ Forward Secrecy hay không, thực hiện lệnh:

$ echo GET | openssl s_client -tls1 -cipher ECDH -connect google.com:443
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      17
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
        18
+ CRIME Attacke chỉ hoạt động khi cả hai trình duyệt và máy chủ hỗ trợ
TLS compression hoặc SPDY

+ Hoạt động với tất cả phiên bản TLS và tất cả Cipher Suites
                  28
+ Hoạt động ngay cả khi tính năng HSTS đã được cài đặt sẵn.
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Cách duy nhất để ngăn chặn CRIME là vô hiệu hóa TLS Compression hoặc áp dụng
           19
một bản vá SPDY ở cả máy chủ và máy khách

Trình duyệt web (browser) cần phải thực hiện nâng cấp phiên bản mới nhất
                    28
Từ phía máy chủ, cần thay đổi tập tin php.ini như sau:

zlib.output_compression = Off

echo “export OPENSSL_NO_DEFAULT_ZLIB=1” >>/etc/apache2/httpd.conf
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Để detect CRIME Attack hướng server, ta sẽ thực hiện câu lệnh openssl
          20
$ echo GET | openssl s_client -connect mobivi.vn:443 -state-showcerts                  28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


        SSL DoS Attack
      21
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      22
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      23
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      24
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


Trong tập tin cấu hình ssl.conf nên thiết lập như sau:
        25
SSLInsecureRenegotiation off


Thiết lập rule iptables như sau:
                 28
iptables -A LIMIT_SSL 
 -p tcp --dport 443 
 --syn -m state --state NEW 
 -m hashlimit 
 --hashlimit-above 120/minute --hashlimit-burst 20 
 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name ssl-conn 
 -j DROP
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      26
             28

               Man-in-the-Middle Attack
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      27
             28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
  THANKS FOR LISTENING
    28
             28

More Related Content

What's hot

SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)Security Bootcamp
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cậnSecurity Bootcamp
 
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình ThắngKhai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình ThắngSecurity Bootcamp
 
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải LongSecurity Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải LongSecurity Bootcamp
 
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc DuyHướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc DuySecurity Bootcamp
 
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013Security Bootcamp
 
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngXXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngVõ Thái Lâm
 
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Security Bootcamp
 

What's hot (12)

SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
 
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình ThắngKhai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
 
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
 
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải LongSecurity Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
 
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc DuyHướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
 
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
 
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
 
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
 
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
 
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngXXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
 
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
 

Viewers also liked

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tinBài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tinTran Tien
 
Slide môn Đảm bảo an toàn thông tin
Slide môn Đảm bảo an toàn thông tinSlide môn Đảm bảo an toàn thông tin
Slide môn Đảm bảo an toàn thông tinducmanhkthd
 
FPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinh
FPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinhFPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinh
FPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinhVu Hung Nguyen
 
Tổng quan tong-quan_anninhmang
Tổng quan tong-quan_anninhmangTổng quan tong-quan_anninhmang
Tổng quan tong-quan_anninhmangnghiahvan
 
Loi baomat windows(f)
Loi baomat windows(f)Loi baomat windows(f)
Loi baomat windows(f)Huy Tiến
 
MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...
MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...
MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...Vu Hung Nguyen
 
Basic & Advanced Scrum Framework
Basic & Advanced Scrum FrameworkBasic & Advanced Scrum Framework
Basic & Advanced Scrum FrameworkVu Hung Nguyen
 
Bài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL
Bài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDLBài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL
Bài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDLNguyen Khanh
 
Bai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxt
Bai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxtBai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxt
Bai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxtstartover123
 
Bai giang bài 13: Bảo mật thông tin
Bai giang bài 13: Bảo mật thông tinBai giang bài 13: Bảo mật thông tin
Bai giang bài 13: Bảo mật thông tinthaohien1376
 
My idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS Newton
My idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS NewtonMy idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS Newton
My idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS NewtonVu Hung Nguyen
 
Basic advanced scrum framework
Basic advanced scrum frameworkBasic advanced scrum framework
Basic advanced scrum frameworkVu Hung Nguyen
 

Viewers also liked (13)

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tinBài giảng bảo mật hệ thống thông tin
Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin
 
Virus
VirusVirus
Virus
 
Slide môn Đảm bảo an toàn thông tin
Slide môn Đảm bảo an toàn thông tinSlide môn Đảm bảo an toàn thông tin
Slide môn Đảm bảo an toàn thông tin
 
FPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinh
FPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinhFPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinh
FPT Univ. Talkshow IT khong chi la lap trinh
 
Tổng quan tong-quan_anninhmang
Tổng quan tong-quan_anninhmangTổng quan tong-quan_anninhmang
Tổng quan tong-quan_anninhmang
 
Loi baomat windows(f)
Loi baomat windows(f)Loi baomat windows(f)
Loi baomat windows(f)
 
MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...
MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...
MỘT SỐ NGUY CƠ ĐỐI VỚI AN TOÀN, BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN MẠNG CNTT CƠ QUAN ĐẢNG...
 
Basic & Advanced Scrum Framework
Basic & Advanced Scrum FrameworkBasic & Advanced Scrum Framework
Basic & Advanced Scrum Framework
 
Bài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL
Bài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDLBài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL
Bài 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL
 
Bai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxt
Bai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxtBai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxt
Bai giang-an-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin-lxt
 
Bai giang bài 13: Bảo mật thông tin
Bai giang bài 13: Bảo mật thông tinBai giang bài 13: Bảo mật thông tin
Bai giang bài 13: Bảo mật thông tin
 
My idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS Newton
My idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS NewtonMy idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS Newton
My idol: Magnus Carlsen vs. Ky Anh 2G1 NGS Newton
 
Basic advanced scrum framework
Basic advanced scrum frameworkBasic advanced scrum framework
Basic advanced scrum framework
 

Similar to SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)

Server MDK.pptx
Server MDK.pptxServer MDK.pptx
Server MDK.pptxson2483
 
Server MDK.pptx
Server MDK.pptxServer MDK.pptx
Server MDK.pptxson2483
 
Go micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservicesGo micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservicesTechMaster Vietnam
 
Những lỗi bảo mật web thường gặp ở phần application
Những lỗi bảo mật web thường gặp ở phần applicationNhững lỗi bảo mật web thường gặp ở phần application
Những lỗi bảo mật web thường gặp ở phần applicationNgoc Dao
 
Report password cracking (2)
Report password cracking (2)Report password cracking (2)
Report password cracking (2)phanleson
 
1. Tai lieu S7-1200.pdf
1. Tai lieu S7-1200.pdf1. Tai lieu S7-1200.pdf
1. Tai lieu S7-1200.pdfHung353905
 
1. tai lieu s7 1200
1. tai lieu s7 12001. tai lieu s7 1200
1. tai lieu s7 1200AM0709
 
Tai lieu S7-1200.pdf
Tai lieu S7-1200.pdfTai lieu S7-1200.pdf
Tai lieu S7-1200.pdfMan_Ebook
 
Mô hình demo giữa cisco router
Mô hình demo giữa cisco routerMô hình demo giữa cisco router
Mô hình demo giữa cisco routerlOng DưƠng
 
[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2
[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2
[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2Duong Tran
 
Hacking de4dot for fun - Bài dịch
Hacking de4dot for fun - Bài dịchHacking de4dot for fun - Bài dịch
Hacking de4dot for fun - Bài dịchLevis Nickaster
 
Giáo trình vi điều khiển avr
Giáo trình vi điều khiển avr Giáo trình vi điều khiển avr
Giáo trình vi điều khiển avr Ky Nguyen Ad
 
Ssl report
Ssl reportSsl report
Ssl reportDiodeZ
 
Các hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStack
Các hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStackCác hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStack
Các hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStackNguyen Tien
 
418 giaotrinh avr
418 giaotrinh avr418 giaotrinh avr
418 giaotrinh avranhhoi12345
 
Giaotrinh avr tech24.vn
Giaotrinh avr tech24.vnGiaotrinh avr tech24.vn
Giaotrinh avr tech24.vnbibibobo2007
 
Linux thietlaphethongmangubunt-45879
Linux thietlaphethongmangubunt-45879Linux thietlaphethongmangubunt-45879
Linux thietlaphethongmangubunt-45879Son Giap
 

Similar to SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông) (20)

Server MDK.pptx
Server MDK.pptxServer MDK.pptx
Server MDK.pptx
 
Server MDK.pptx
Server MDK.pptxServer MDK.pptx
Server MDK.pptx
 
Go micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservicesGo micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservices
 
Những lỗi bảo mật web thường gặp ở phần application
Những lỗi bảo mật web thường gặp ở phần applicationNhững lỗi bảo mật web thường gặp ở phần application
Những lỗi bảo mật web thường gặp ở phần application
 
Report password cracking (2)
Report password cracking (2)Report password cracking (2)
Report password cracking (2)
 
1. Tai lieu S7-1200.pdf
1. Tai lieu S7-1200.pdf1. Tai lieu S7-1200.pdf
1. Tai lieu S7-1200.pdf
 
1. tai lieu s7 1200
1. tai lieu s7 12001. tai lieu s7 1200
1. tai lieu s7 1200
 
Tai lieu S7-1200.pdf
Tai lieu S7-1200.pdfTai lieu S7-1200.pdf
Tai lieu S7-1200.pdf
 
Ccssl3
Ccssl3Ccssl3
Ccssl3
 
Mô hình demo giữa cisco router
Mô hình demo giữa cisco routerMô hình demo giữa cisco router
Mô hình demo giữa cisco router
 
ssl1
ssl1ssl1
ssl1
 
[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2
[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2
[Duong tran] hdl_coder_logarithm_2
 
Hacking de4dot for fun - Bài dịch
Hacking de4dot for fun - Bài dịchHacking de4dot for fun - Bài dịch
Hacking de4dot for fun - Bài dịch
 
Báo cáo tuần đồ án
Báo cáo tuần đồ ánBáo cáo tuần đồ án
Báo cáo tuần đồ án
 
Giáo trình vi điều khiển avr
Giáo trình vi điều khiển avr Giáo trình vi điều khiển avr
Giáo trình vi điều khiển avr
 
Ssl report
Ssl reportSsl report
Ssl report
 
Các hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStack
Các hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStackCác hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStack
Các hướng tiếp cận để thử nghiệm và triển khai OpenStack
 
418 giaotrinh avr
418 giaotrinh avr418 giaotrinh avr
418 giaotrinh avr
 
Giaotrinh avr tech24.vn
Giaotrinh avr tech24.vnGiaotrinh avr tech24.vn
Giaotrinh avr tech24.vn
 
Linux thietlaphethongmangubunt-45879
Linux thietlaphethongmangubunt-45879Linux thietlaphethongmangubunt-45879
Linux thietlaphethongmangubunt-45879
 

More from Security Bootcamp

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfSecurity Bootcamp
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecuritySecurity Bootcamp
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewSecurity Bootcamp
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSecurity Bootcamp
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrSecurity Bootcamp
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantSecurity Bootcamp
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - publicSecurity Bootcamp
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningSecurity Bootcamp
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuSecurity Bootcamp
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costSecurity Bootcamp
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectorySecurity Bootcamp
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018Security Bootcamp
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksSecurity Bootcamp
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Security Bootcamp
 

More from Security Bootcamp (20)

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
 
Deception change-the-game
Deception change-the-gameDeception change-the-game
Deception change-the-game
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
 
Sbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startupSbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startup
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-want
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - public
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learning
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 cost
 
Build SOC
Build SOC Build SOC
Build SOC
 
AD red vs blue
AD red vs blueAD red vs blue
AD red vs blue
 
Securitybox
SecurityboxSecuritybox
Securitybox
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
 
Api security-present
Api security-presentApi security-present
Api security-present
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018
 

SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)

 • 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 28 DETECT ATTACK AND SECURING SSL/TLS Lê Quốc Nhật Đông Hoa Sen University & Lac Tien JSC lequocnhatdong@msdnvietnam.net
 • 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! About me2 + Student at Hoa Sen University + Work for Lac Tien JSC 28 + FOSS Experience: Linux Server + Programmer: Python/Perl/Shell + Developer of Webscan Project facebook.com/nguyenduonghieu.std linkedin.com/in/lequocnhatdong Insert an artribary text like your topic name, personal info,... 2
 • 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3 28
 • 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 4 28
 • 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 5 www.ssllabs.com/ssltest 28 webscan.com.vn/ssllab
 • 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Các kĩ thuật detect và khắc phục lỗ hỏng 6 + BEAST Attack + CRIME Attack 28 + Man-in-the-Middle SSL Attack + SSL DoS Attack + Strict Transport Security + Perfect Forward Secrecy
 • 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! BEAST: A Surprising Cryto Attack Against HTTPS 7 + Là kĩ thuật khai thác thành công điểm yếu của cơ chế mã hóa khối (CBC – Block Cipher) 28 + Mục tiêu là decrypt HTTPS request rồi đọc cookie (chứa session ID) có trong HTTPS request. + Attacker sẽ cài 1 agent vào browser của victim. Agent này có khả năng yêu cầu browser thực hiện request HTTP và đọc nội dung request này. Agent này có thể đơn giản là 1 đoạn code javascript, cài vào browser theo cách tấn công XSS.
 • 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 8 28
 • 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 9 Demo detect 28 BEAST Vulnerable
 • 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Defense with BEAST Attack 10 Để chống lại BEAST Attack, cần thực hiện các bước bảo mật như sau: + Vô hiệu hóa tất cả các Block Cipher như AES_CBC và ưu tiên Stream Cipher như RC4 + Đặt chế độ thỏa thuận ưu tiên cho String Cipher (như RC4-SHA, RC4-MD5,...) 28 + Sử dụng giao thức bảo mật TLSv1.1 và TLSv1.2 thay cho TLSv1.0 + Tắt giao thức SSL 2.0 trong các phiên bản OpenSSL cũ + Hạn chế các dạng tấn công Cross Site Scripting (XSS) nhắm vào máy chủ. + Apache, mod_ssl và OpenSSL phải được cập nhật phiên bản mới nhất
 • 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Chỉnh sửa tập 11 ssl.conf với các tham số sau: tin SSLAllowClientRenegotiation 0 28 SSLHonorCipherOrder on SSLProtocol -all +SSLv3 +TLSv1 -SSLv2 SSLCipherSuite RC4-SHA:HIGH:!ADH!aNULL SSLProxyCheckPeerCN on SSLProxyCheckPeerExpire on
 • 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Nếu máy chủ có hỗ trợ TLS 1.1+ protocol: 12 SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128- GCM-SHA256:RC4:HIGH:!MD5:!aNULL:!EDH 28
 • 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Clientside + Dùng trình duyệt có13 trợ TLS 1.1 và TLS 1.2. hỗ + Thường xuyên update trình duyệt hiện hành (Browser) + Lưu ý các plugin trình duyệt (chẳng hạn như Java, Flash, Silverlight) + Đăng xuất (Logout) hoặc đóng trình28 duyệt trang web khi không sử dụng. + Không lưu thông tin đăng nhập sau khi đã login thành công tài khoản. + Sẽ tốt hơn nếu được sử dụng trình duyệt ở chế độ Private Browsing.
 • 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Perfect Forward Secrecy 14 28
 • 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Toàn bộ giải thuật cụ thể của DH (Diffie-Hellman) là: - Một số nguyên tố p và 15 phần tử t thuộc Zp , p và t công khại một 1> Bên A chọn số nguyên tố Ra (0<=Ra<=p-2), giữ kín Ra 2> A tính: Ca= ( t ^ Ra ) mod p, Gửi Ca cho B. 3> B chọn số nguyên tố Rb (0<=Rb<=p-2), giữ kín Rb. 28 4> B tính: Cb= ( t ^ Rb ) mod p, gửi Cb cho A 5> Lúc này, A có Ra và Cb; B có Rb và Ca A tính K = ( Cb ^ Ra ) mod p B tính K = ( Ca ^ Rb ) mod p. Trong đó: + Ra, Rb: 2 khoá riêng + Ca,Cb: 2 khoá chung Với 2 giá trị Ra và Rb làm mới ngẫu nhiên theo thời gian nhất định tính bằng giây, ta gọi giải thuật đó là Ephemeral Diffie-Hellman (EDH hoặc DHE).
 • 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 16 Trong phiên bản OpenSSL 1.0.0 đã cập nhật ECDHE và DHE, ta có thể sử dụng lệnh sau: $ openssl ciphers ECDH Trong tập tin /etc/apache2/mods-available/ssl.conf, sẽ thay đổi thành như sau: 28 SSLCipherSuite "ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:RC4:HIGH:! MD5:!aNULL:!EDH:!AESGCM" Để kiểm tra server trong mạng Internet có hỗ trợ Forward Secrecy hay không, thực hiện lệnh: $ echo GET | openssl s_client -tls1 -cipher ECDH -connect google.com:443
 • 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 17 28
 • 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 18 + CRIME Attacke chỉ hoạt động khi cả hai trình duyệt và máy chủ hỗ trợ TLS compression hoặc SPDY + Hoạt động với tất cả phiên bản TLS và tất cả Cipher Suites 28 + Hoạt động ngay cả khi tính năng HSTS đã được cài đặt sẵn.
 • 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Cách duy nhất để ngăn chặn CRIME là vô hiệu hóa TLS Compression hoặc áp dụng 19 một bản vá SPDY ở cả máy chủ và máy khách Trình duyệt web (browser) cần phải thực hiện nâng cấp phiên bản mới nhất 28 Từ phía máy chủ, cần thay đổi tập tin php.ini như sau: zlib.output_compression = Off echo “export OPENSSL_NO_DEFAULT_ZLIB=1” >>/etc/apache2/httpd.conf
 • 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Để detect CRIME Attack hướng server, ta sẽ thực hiện câu lệnh openssl 20 $ echo GET | openssl s_client -connect mobivi.vn:443 -state-showcerts 28
 • 21. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! SSL DoS Attack 21 28
 • 22. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 22 28
 • 23. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 23 28
 • 24. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 24 28
 • 25. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Trong tập tin cấu hình ssl.conf nên thiết lập như sau: 25 SSLInsecureRenegotiation off Thiết lập rule iptables như sau: 28 iptables -A LIMIT_SSL -p tcp --dport 443 --syn -m state --state NEW -m hashlimit --hashlimit-above 120/minute --hashlimit-burst 20 --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name ssl-conn -j DROP
 • 26. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 26 28 Man-in-the-Middle Attack
 • 27. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 27 28
 • 28. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! THANKS FOR LISTENING 28 28