SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
       1
              2
Kiện toàn bảo mật Web với ModSecurity
    Sử Hoàng Sơn | Email: shson.stttt@vinhlong.gov.vn
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


            Thực trạng
         2
- Hầu hết các ứng dụng do nhiều đơn vị phát
triển với nhiều công nghệ khác nhau.
- Sử dụng các sản 2phẩm của bên thứ 3 mà
không biết chất lượng.
- Cần rất nhiều thời gian và nhân lực để kiểm
tra độ an toàn.
- Thói quen, tư duy người lập trình chưa quan
tâm nhiều đến an toàn sản phẩm, chưa có bộ
phận phụ trách an toàn sản phẩm.
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        2
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!         Vấn đề cần làm
         3

- Công tác an toàn sản phẩm cần làm sớm
 càng tốt.
          2
- Bằng tất cả mọi cách cải tiến độ an toàn các
 ứng dụng đang có (không dễ).
- Nhiều khả năng chúng ta phải tăng cường
 an ninh từ bên ngoài.
- Đặt các ứng dụng không an toàn vào môi
 trường an toàn.

ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        3
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


           Yêu cầu
        với công tác quản trị
        4    Monitoring: biết chuyện gì đang xãy ra.
               2

    Detection: phát hiện khi bị tấn công.

    Prevention: ngăn chặn được tấn công.

    Assessment: phát hiện trước vấn đề trước
    khi bị tấn công


ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        4
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
         5
               2

 Một số thiết bị bảo mật thường gặp
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        5
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


       Packet Filter Firewall
         6
               2
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        6
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!        Packet Filter Firewall
        7

- Tạo ACL cơ bản dựa trên: Source IP,
Destination IP, Port, Service, Protocol.
           2
- Nội dung và ngữ cảnh (mối liên hệ với các
gói khác) bị bỏ qua.
- Thông tin địa chỉ trong một gói có thể bị
xuyên tạc hoặc bị đánh lừa bởi người gửi.
- Packet chuyển qua có thể chứa thông tin
khai thác của Attacker.
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        7
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


Network Intrusion Detect System (NIDS)
         8
               2
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        8
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


Network Intrusion Detect System (NIDS)
         9
 - Chỉ xác định và cảnh báo không ngăn chặn
 được tấn công.
               2
 - Không phân tích được nội dung đã mã hóa
 (SSL).
 - Không thể làm một Gateway Application.
 - Dễ dẫn đến Fail Positive khi áp dụng để xử
 lý data mức Application

ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        9
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      10
    ModSecurity
            2
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            GIỚI THIỆU
         11

- ModSecurity là một Opensource web application firewall.
-Tác giả: Ivan Ristic.
              2
- Phát triển dành cho Web Server Apache, Ngix, hiện
version 2.7 đã có cho IIS.
- Sử dụng giấy phép GPL,hoàn toàn miễn phí.
- Kết hợp Mod_proxy trở thành Reverse Proxy bảo
vệ cho nhiều máy chủ web.
- Hoạt động dựa trên Rule.


ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        11
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


             Mô hình
         12
               2
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        12
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      Mô hình kết hợp Reverse Proxy
         13
               2
Thuận lợi:
- Tạo một điểm duy nhất cho việc truy cập
- Che đậy mô hình mạng với bên ngoài
- Tập trung dễ giám sát và quản lý

ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        13
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!

              Chức năng
- Request filtering: phân tích và cản lọc (filter) các request gửi
         14
đến Web Server trước khi chúng được đưa đến các modules
khác để xử lý.
- Understanding of the HTTP protocol: hiểu được giao thức
HTTP. Có khả năng cản lọc 2 dựa trên các thông tin ở HTTP
Header hay có thể xem xét đến từng thông số, cookies của các
request...
- POST payload analysis: phân tích nội dung (payload) của
POST requests.
- Audit logging: Khả năng ghi lại các Request (bao gồm cả
POST) để người quản trị có thể theo dõi nếu cần.
- HTTPS filtering: phân tích HTTPS.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        14
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!

   Mô hình xử lý Apache + ModSecurity
         15
               2
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        15
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


          Các giai đoạn xử lý
         16
  1. Phase Request Header
  2. Phase Request Body
           2
    + application/x-www-form-urlencoded
    + multipart/form-data
    + text/xml
  3. Phase Response Header
  4. Phase Response Body
  5. Phase logging
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        16
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!

            Cú pháp Rule
     SecRule Target Operator [Actions]
       17


- Target: Quy định cụ thể mục tiêu của request hoặc
response muốn kiểm tra. 2
- Operator: xác định phương pháp và so khớp dữ
liệu để kích hoạt Action. Thường dùng Regular
expressions để tạo Pattern.
- Actions: các hành động được thực hiện nếu
 phù hợp (matching) rule. Action có thể là allow hoặc
 deny các request; và quy định cụ thể các
status code khi response cho client...

ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        17
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!

          Biến và Collection
-Truy cập các thông số trong request, response
       18
thông qua Biến hoặc Collection.
Collection:-
ENV, FILES, FILES_NAMES, FILES_SIZES,
           2
FILES_TMPNAMES, GEO, IP,
REQUEST_COOKIES,
REQUEST_COOKIES_NAMES,
REQUEST_HEADERS,
REQUEST_HEADERS_NAMES,
RESPONSE_HEADERS,
RESPONSE_HEADERS_NAMES, SESSION, TX,
USER…
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        18
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
         19
               2

  Chặn một số tấn công cơ bản
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!

      Ngăn chặn HTTP Fingerprinting
 Đánh lừa các20
       công cụ HTTP Fingerprinting,
cung cấp các thông tin không chính xác cho Hacker
# Thay đổi chử ký Server
                 2
SecServerSignature “My-server/1.0“

# Từ chối request không chứa host header
SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" "phase:1,deny"

# Từ chối request không chứa request header
SecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0" phase:1,deny"

# Chỉ cho phép GET HEAD va POST
SecRule REQUEST_METHOD !^(get|head|post)$ phase:1,t:lowerCase,deny"

#Chỉ cho phép HTTP version 1.0 và 1.1
SecRule REQUEST_PROTOCOL !^http/1.(0|1)$ “ phase:1,t:lowercase,deny"


ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention           20
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      CROSS-SITE SCRIPTING (XSS)
         21
Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSS
là một kĩ thuật tấn công bằng cách chèn vào các
               2

website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻ
HTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thể
gây nguy hại cho những người sử dụng khác.
Các đoạn mã hầu hết được viết bằng Client Script
(Javascript, Jscript hoặc thậm chí DHML,HTML…)
ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        21
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


  Chặn CROSS-SITE SCRIPTING (XSS)
            22
   Script fragment        Regular expression
   <script            <script
   eval(             evals*(
               2
   onMouseOver          onmouseover
   onMouseOut          onmouseout
   onMouseDown          onmousedown
   onMouseMove          onmousemove
   onClick            onclick
   onDblClick          ondblclick
   onFocus            onfocus
 SecRule ARGS "<script" "deny,t:lowercase"

ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        22
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


   TẤN CÔNG DIRECTORY TRAVERSAL
          23
-URL hợp lệ: http://example.com/getpage.php?page=1
-URL attack=http://example.com/getpage.php?page=../../../etc/passwd
  Nếu không cấu hình để cản lọc hoặc cơ chế cấp quyền
Không đúng thì hacker sẽ lấy được thông tin từ file
             2
/etc/passwd. Hacker có thể không chèn trực tiếp biến ../
mà thực hiện chèn các biến đã được mã hoá như
%2e%2e%2f, khi giải mã thì vẫn là ../
Danh sách các chuỗi chúng ta cần chặn:
    ../
    ..%2f
    %2e%2e/
    %2e%2e%2f
    %2e./
 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        23
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


     CHẶN DIRECTORY TRAVERSAL
          24

 Chúng ta có thể sử dụng t:urlDecode của
 ModSecurity để chuyển tất cả chuỗi được mã
          2

 hoá thành giá trị gốc của nó.


 Rule để chặn hình thức tấn công này:


SecRule REQUEST_URI "../" "t:urlDecode,deny"

 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        24
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      TẤN CÔNG SQL INJECTION
 Hacker chèn các25 khóa SQL vào dữ liệu để làm sai lệch câu
          từ
 lệnh SQL, và nếu dữ liệu không được lọc thì khả năng bị tấn
 công SQL Injection là rất cao
                2
SELECT * FROM user WHERE username = '%s‘ AND password = '%s';

SELECT * FROM products WHERE id = 1; DROP TABLE products;

SELECT * FROM user WHERE username = '‘ OR ‘1’=‘1’ AND
password = '' OR '1'='1';

SELECT LOAD_FILE("/etc/passwd");
SELECT “Du lieu can ghi” INTO OUTFILE “test.txt";

 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        25
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


        CHẶN SQL INJECTION
          26

  SQL code             Regular expression
  UNION SELECT           unions+select
                2
  UNION ALL SELECT         unions+alls+select
  INTO OUTFILE           intos+outfile
  DROP TABLE            drops+table
  ALTER TABLE            alters+table
  LOAD_FILE             load_file
  SELECT *             selects+*
SecRule ARGS "intos+outfile" "t:lowercase,deny,msg: 'SQL Injection'"

 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        26
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      CHỐNG THỰC THI LỆNH SHELL
          27
                  Các Lệnh , chương trình,
                  đường dẫn thông thường:
                  - rm
                  - ls
                2  - kill
                  - mail
                  - sendmail
                  - cat
                  - echo
                  - /bin/
                  - /etc/
                  - /tmp/
SecRule ARGS “rm|ls|kill(send)?mail|cat|echo|/bin/|/etc/|/tmp/)” “deny”

 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention         27
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


        CHỐNG BRUTE FORCE
- Là hình thức tấn công Hacker liên tục đoán username,password,
          28

email … và tiến hành đăng nhập thử cho đến khi thành công.
- Cách tốt nhất để ngăn tấn công dạng này là giới hạn số lần đăng
                2
nhập thất bại
# Khóa 5 phút sau 3 lần thất bại
<LocationMatch ^/login>
# Khởi tạo collection với IP của User
SecAction "initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},pass,nolog"
# Phát hiện đăng nhập sai với “Username does not exist”
SecRule RESPONSE_BODY "Username does not exist“
"phase:4,pass,setvar:ip.failed_logins=+1,expirevar:ip.failed_logins=300"
# khóa với số lần đăng nhập thất bại =3
SecRule IP:FAILED_LOGINS "@gt 3" deny
</Location>
 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!

Thực hiện các shell scripts & Giởi email cảnh báo
 SecRule ARGS 29
        "drop table" "deny,t:lowercase,
 setenv:HOSTNAME=%{SERVER_NAME},
 setenv:REMOTEIP=%{REMOTE_ADDR},
 setenv:REQUESTURI=%{REQUEST_URI},
           2
 exec:/usr/local/bin/email.sh"
#!/bin/sh
echo "Phat hien sql injection
Server: $HOSTNAME
Attacking IP: $REMOTEIP
Request URI: $REQUESTURI
Time: `date '+%D %H:%M'`
"|mail –s 'ModSecurity Alert' <a
href="mailto:suhoangson@gmail.com">suhoangson@gmail.co
m</a>
echo Done.

ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        29
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


            Core Rule Set
         30
Tập các Rule viết sẵn với nhiều dạng patterm:
- Real-time Blacklist Lookups IP từ các hãng danh tiếng
- Phát hiện Web-based Malsware dựa vào Google Safe Browsing
               2
API
- Chống DoS HTTP Flooding
- Chống các dạng tấn công cơ bản
- Phát hiện : bots, crawlers, scanners độc hại khác
- Kết hợp Antivirut kiểm tra các File upload lên web application
- Chặn các thông báo sai từ ứng dụng
- Ẩn các thông báo lỗi từ Server


ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention         30
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


            Thách thức
         31
- Tỉ lệ Fail Positive vẫn có thể xãy ra.
- Viết Rule cần có nhiều kinh nghiệm về HTTP Protocol ,
Regular expressions… và2am hiểu các dạng tấn công.
- Hiệu xuất đáp ứng khi kết hợp Reverse Proxy bảo vệ
nhiều site.
-Khó khăn trong việc thống nhất các nhà phát triển web
tránh xung đột giửa Patterm với các giá trị đặc biệt do
người lập trình đưa vào. Hoặc thiết lập cách nhập liệu đặc
biệt cho các từ nhạy cảm.


ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        31
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
          32  Question ?
        Thank You!!!
                2
Reference:
--ModSecurity Handbook: Ivan Ristic
- ModSecurity 2.5: Magus Mischel
- http://www.packtpub.com/article/
  + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part1
  + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part2
  + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part3
- hvaonline.net
- Core Rule Set:
https://github.com/FireFart/owasp-modsecurity-crs

 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention        32

More Related Content

What's hot

SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải LongSecurity Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải LongSecurity Bootcamp
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cậnSecurity Bootcamp
 
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...Security Bootcamp
 
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc DuyHướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc DuySecurity Bootcamp
 
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình ThắngKhai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình ThắngSecurity Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)Security Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013Security Bootcamp
 
Luc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet Nam
Luc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet NamLuc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet Nam
Luc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet NamSecurity Bootcamp
 
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Security Bootcamp
 
Thu 6 04 advance penetration test with armitage
Thu 6  04 advance penetration test with armitageThu 6  04 advance penetration test with armitage
Thu 6 04 advance penetration test with armitageSecurity Bootcamp
 

What's hot (13)

SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
 
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)
 
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải LongSecurity Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
Security Bootcamp 2013 - Định hướng công việc ngành ATTT - Nguyễn Hải Long
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
 
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)
 
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
Security Bootcamp 2013 - Mô hình ứng dụng hội chẩn mã độc trực tuyến trong ...
 
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc DuyHướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
Hướng nghiên cứu mới cho ngành mật mã nước nhà - TS Hồ Ngọc Duy
 
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình ThắngKhai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
Khai thác lỗi phần mềm thi chứng chỉ của Microsoft - Phạm Đình Thắng
 
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
 
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
Security Bootcamp 2013 - OWASP TOP 10- 2013
 
Luc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet Nam
Luc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet NamLuc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet Nam
Luc Nguyen - Hiem họa an toan tu cac modem internet cua cac ISP tại Viet Nam
 
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
 
Thu 6 04 advance penetration test with armitage
Thu 6  04 advance penetration test with armitageThu 6  04 advance penetration test with armitage
Thu 6 04 advance penetration test with armitage
 

Similar to Security Bootcamp 2012 - Bảo vệ Web App với Mod Security (Sử Hoàng Sơn)

Slide đào tạo ATTT.pdf
Slide đào tạo ATTT.pdfSlide đào tạo ATTT.pdf
Slide đào tạo ATTT.pdfnhNguynVn14
 
Web application-security
Web application-securityWeb application-security
Web application-securityVisla Team
 
Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)An Pham
 
Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)An Pham
 
Apache http server 2
Apache http server  2Apache http server  2
Apache http server 2Hai Dinh Tuan
 
Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)Luc Cao
 
Tim hieu lo hong web va cach phong chong
Tim hieu lo hong web va cach phong chongTim hieu lo hong web va cach phong chong
Tim hieu lo hong web va cach phong chongVu Trung Kien
 
Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)Luc Cao
 
Trung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạoTrung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạoLuc Cao
 
Nghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpnNghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpnpeterh18
 
Bao cao tttn an ninh web
Bao cao tttn  an ninh webBao cao tttn  an ninh web
Bao cao tttn an ninh webNhóc Mèo
 
Slide bao cao cuoi ki
Slide bao cao cuoi ki Slide bao cao cuoi ki
Slide bao cao cuoi ki thach28
 
Slide bao cao giua ki
Slide bao cao giua ki Slide bao cao giua ki
Slide bao cao giua ki thach28
 
Ossec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection systemOssec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection systemHai Dinh Tuan
 
báo cáo thực tập Athena - tuần1
báo cáo thực tập Athena - tuần1báo cáo thực tập Athena - tuần1
báo cáo thực tập Athena - tuần1Luc Cao
 
Go micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservicesGo micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservicesTechMaster Vietnam
 
Chuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash fution
Chuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash futionChuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash fution
Chuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash futionHoan74
 
Spring framework
Spring frameworkSpring framework
Spring frameworkAn Nguyen
 
Slide An toàn mạng nâng cao PTIT
Slide An toàn mạng nâng cao PTITSlide An toàn mạng nâng cao PTIT
Slide An toàn mạng nâng cao PTITNguynMinh294
 

Similar to Security Bootcamp 2012 - Bảo vệ Web App với Mod Security (Sử Hoàng Sơn) (20)

Slide đào tạo ATTT.pdf
Slide đào tạo ATTT.pdfSlide đào tạo ATTT.pdf
Slide đào tạo ATTT.pdf
 
Web application-security
Web application-securityWeb application-security
Web application-security
 
Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)
 
Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)Linux web hosting (Thuyet trinh)
Linux web hosting (Thuyet trinh)
 
Apache http server 2
Apache http server  2Apache http server  2
Apache http server 2
 
Bảo mật ứng dụng web
Bảo mật ứng dụng webBảo mật ứng dụng web
Bảo mật ứng dụng web
 
Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo thực tập hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
 
Tim hieu lo hong web va cach phong chong
Tim hieu lo hong web va cach phong chongTim hieu lo hong web va cach phong chong
Tim hieu lo hong web va cach phong chong
 
Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
Báo cáo hàng tuần - Các chuẩn bảo mật web (OWASP)
 
Trung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạoTrung tâm đào tạo
Trung tâm đào tạo
 
Nghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpnNghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpn
 
Bao cao tttn an ninh web
Bao cao tttn  an ninh webBao cao tttn  an ninh web
Bao cao tttn an ninh web
 
Slide bao cao cuoi ki
Slide bao cao cuoi ki Slide bao cao cuoi ki
Slide bao cao cuoi ki
 
Slide bao cao giua ki
Slide bao cao giua ki Slide bao cao giua ki
Slide bao cao giua ki
 
Ossec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection systemOssec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection system
 
báo cáo thực tập Athena - tuần1
báo cáo thực tập Athena - tuần1báo cáo thực tập Athena - tuần1
báo cáo thực tập Athena - tuần1
 
Go micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservicesGo micro framework to build microservices
Go micro framework to build microservices
 
Chuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash fution
Chuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash futionChuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash fution
Chuyên đề về hàm băm nguyên cứu hash fution
 
Spring framework
Spring frameworkSpring framework
Spring framework
 
Slide An toàn mạng nâng cao PTIT
Slide An toàn mạng nâng cao PTITSlide An toàn mạng nâng cao PTIT
Slide An toàn mạng nâng cao PTIT
 

More from Security Bootcamp

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfSecurity Bootcamp
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecuritySecurity Bootcamp
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewSecurity Bootcamp
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSecurity Bootcamp
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrSecurity Bootcamp
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantSecurity Bootcamp
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - publicSecurity Bootcamp
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningSecurity Bootcamp
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuSecurity Bootcamp
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costSecurity Bootcamp
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectorySecurity Bootcamp
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018Security Bootcamp
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksSecurity Bootcamp
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Security Bootcamp
 

More from Security Bootcamp (20)

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
 
Deception change-the-game
Deception change-the-gameDeception change-the-game
Deception change-the-game
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
 
Sbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startupSbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startup
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-want
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - public
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learning
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 cost
 
Build SOC
Build SOC Build SOC
Build SOC
 
AD red vs blue
AD red vs blueAD red vs blue
AD red vs blue
 
Securitybox
SecurityboxSecuritybox
Securitybox
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
 
Api security-present
Api security-presentApi security-present
Api security-present
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018
 

Security Bootcamp 2012 - Bảo vệ Web App với Mod Security (Sử Hoàng Sơn)

 • 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 2 Kiện toàn bảo mật Web với ModSecurity Sử Hoàng Sơn | Email: shson.stttt@vinhlong.gov.vn
 • 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực trạng 2 - Hầu hết các ứng dụng do nhiều đơn vị phát triển với nhiều công nghệ khác nhau. - Sử dụng các sản 2phẩm của bên thứ 3 mà không biết chất lượng. - Cần rất nhiều thời gian và nhân lực để kiểm tra độ an toàn. - Thói quen, tư duy người lập trình chưa quan tâm nhiều đến an toàn sản phẩm, chưa có bộ phận phụ trách an toàn sản phẩm. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 2
 • 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Vấn đề cần làm 3 - Công tác an toàn sản phẩm cần làm sớm càng tốt. 2 - Bằng tất cả mọi cách cải tiến độ an toàn các ứng dụng đang có (không dễ). - Nhiều khả năng chúng ta phải tăng cường an ninh từ bên ngoài. - Đặt các ứng dụng không an toàn vào môi trường an toàn. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 3
 • 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Yêu cầu với công tác quản trị 4 Monitoring: biết chuyện gì đang xãy ra. 2 Detection: phát hiện khi bị tấn công. Prevention: ngăn chặn được tấn công. Assessment: phát hiện trước vấn đề trước khi bị tấn công ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 4
 • 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 5 2 Một số thiết bị bảo mật thường gặp ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 5
 • 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Packet Filter Firewall 6 2 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 6
 • 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Packet Filter Firewall 7 - Tạo ACL cơ bản dựa trên: Source IP, Destination IP, Port, Service, Protocol. 2 - Nội dung và ngữ cảnh (mối liên hệ với các gói khác) bị bỏ qua. - Thông tin địa chỉ trong một gói có thể bị xuyên tạc hoặc bị đánh lừa bởi người gửi. - Packet chuyển qua có thể chứa thông tin khai thác của Attacker. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 7
 • 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Network Intrusion Detect System (NIDS) 8 2 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 8
 • 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Network Intrusion Detect System (NIDS) 9 - Chỉ xác định và cảnh báo không ngăn chặn được tấn công. 2 - Không phân tích được nội dung đã mã hóa (SSL). - Không thể làm một Gateway Application. - Dễ dẫn đến Fail Positive khi áp dụng để xử lý data mức Application ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 9
 • 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 10 ModSecurity 2
 • 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! GIỚI THIỆU 11 - ModSecurity là một Opensource web application firewall. -Tác giả: Ivan Ristic. 2 - Phát triển dành cho Web Server Apache, Ngix, hiện version 2.7 đã có cho IIS. - Sử dụng giấy phép GPL,hoàn toàn miễn phí. - Kết hợp Mod_proxy trở thành Reverse Proxy bảo vệ cho nhiều máy chủ web. - Hoạt động dựa trên Rule. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 11
 • 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Mô hình 12 2 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 12
 • 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Mô hình kết hợp Reverse Proxy 13 2 Thuận lợi: - Tạo một điểm duy nhất cho việc truy cập - Che đậy mô hình mạng với bên ngoài - Tập trung dễ giám sát và quản lý ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 13
 • 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Chức năng - Request filtering: phân tích và cản lọc (filter) các request gửi 14 đến Web Server trước khi chúng được đưa đến các modules khác để xử lý. - Understanding of the HTTP protocol: hiểu được giao thức HTTP. Có khả năng cản lọc 2 dựa trên các thông tin ở HTTP Header hay có thể xem xét đến từng thông số, cookies của các request... - POST payload analysis: phân tích nội dung (payload) của POST requests. - Audit logging: Khả năng ghi lại các Request (bao gồm cả POST) để người quản trị có thể theo dõi nếu cần. - HTTPS filtering: phân tích HTTPS. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 14
 • 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Mô hình xử lý Apache + ModSecurity 15 2 ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 15
 • 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Các giai đoạn xử lý 16 1. Phase Request Header 2. Phase Request Body 2 + application/x-www-form-urlencoded + multipart/form-data + text/xml 3. Phase Response Header 4. Phase Response Body 5. Phase logging ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 16
 • 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Cú pháp Rule SecRule Target Operator [Actions] 17 - Target: Quy định cụ thể mục tiêu của request hoặc response muốn kiểm tra. 2 - Operator: xác định phương pháp và so khớp dữ liệu để kích hoạt Action. Thường dùng Regular expressions để tạo Pattern. - Actions: các hành động được thực hiện nếu phù hợp (matching) rule. Action có thể là allow hoặc deny các request; và quy định cụ thể các status code khi response cho client... ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 17
 • 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Biến và Collection -Truy cập các thông số trong request, response 18 thông qua Biến hoặc Collection. Collection:- ENV, FILES, FILES_NAMES, FILES_SIZES, 2 FILES_TMPNAMES, GEO, IP, REQUEST_COOKIES, REQUEST_COOKIES_NAMES, REQUEST_HEADERS, REQUEST_HEADERS_NAMES, RESPONSE_HEADERS, RESPONSE_HEADERS_NAMES, SESSION, TX, USER… ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 18
 • 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 19 2 Chặn một số tấn công cơ bản ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention
 • 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Ngăn chặn HTTP Fingerprinting Đánh lừa các20 công cụ HTTP Fingerprinting, cung cấp các thông tin không chính xác cho Hacker # Thay đổi chử ký Server 2 SecServerSignature “My-server/1.0“ # Từ chối request không chứa host header SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" "phase:1,deny" # Từ chối request không chứa request header SecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0" phase:1,deny" # Chỉ cho phép GET HEAD va POST SecRule REQUEST_METHOD !^(get|head|post)$ phase:1,t:lowerCase,deny" #Chỉ cho phép HTTP version 1.0 và 1.1 SecRule REQUEST_PROTOCOL !^http/1.(0|1)$ “ phase:1,t:lowercase,deny" ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 20
 • 21. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 21 Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSS là một kĩ thuật tấn công bằng cách chèn vào các 2 website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻ HTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thể gây nguy hại cho những người sử dụng khác. Các đoạn mã hầu hết được viết bằng Client Script (Javascript, Jscript hoặc thậm chí DHML,HTML…) ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 21
 • 22. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Chặn CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 22 Script fragment Regular expression <script <script eval( evals*( 2 onMouseOver onmouseover onMouseOut onmouseout onMouseDown onmousedown onMouseMove onmousemove onClick onclick onDblClick ondblclick onFocus onfocus SecRule ARGS "<script" "deny,t:lowercase" ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 22
 • 23. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TẤN CÔNG DIRECTORY TRAVERSAL 23 -URL hợp lệ: http://example.com/getpage.php?page=1 -URL attack=http://example.com/getpage.php?page=../../../etc/passwd Nếu không cấu hình để cản lọc hoặc cơ chế cấp quyền Không đúng thì hacker sẽ lấy được thông tin từ file 2 /etc/passwd. Hacker có thể không chèn trực tiếp biến ../ mà thực hiện chèn các biến đã được mã hoá như %2e%2e%2f, khi giải mã thì vẫn là ../ Danh sách các chuỗi chúng ta cần chặn: ../ ..%2f %2e%2e/ %2e%2e%2f %2e./ ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 23
 • 24. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHẶN DIRECTORY TRAVERSAL 24 Chúng ta có thể sử dụng t:urlDecode của ModSecurity để chuyển tất cả chuỗi được mã 2 hoá thành giá trị gốc của nó. Rule để chặn hình thức tấn công này: SecRule REQUEST_URI "../" "t:urlDecode,deny" ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 24
 • 25. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TẤN CÔNG SQL INJECTION Hacker chèn các25 khóa SQL vào dữ liệu để làm sai lệch câu từ lệnh SQL, và nếu dữ liệu không được lọc thì khả năng bị tấn công SQL Injection là rất cao 2 SELECT * FROM user WHERE username = '%s‘ AND password = '%s'; SELECT * FROM products WHERE id = 1; DROP TABLE products; SELECT * FROM user WHERE username = '‘ OR ‘1’=‘1’ AND password = '' OR '1'='1'; SELECT LOAD_FILE("/etc/passwd"); SELECT “Du lieu can ghi” INTO OUTFILE “test.txt"; ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 25
 • 26. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHẶN SQL INJECTION 26 SQL code Regular expression UNION SELECT unions+select 2 UNION ALL SELECT unions+alls+select INTO OUTFILE intos+outfile DROP TABLE drops+table ALTER TABLE alters+table LOAD_FILE load_file SELECT * selects+* SecRule ARGS "intos+outfile" "t:lowercase,deny,msg: 'SQL Injection'" ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 26
 • 27. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHỐNG THỰC THI LỆNH SHELL 27 Các Lệnh , chương trình, đường dẫn thông thường: - rm - ls 2 - kill - mail - sendmail - cat - echo - /bin/ - /etc/ - /tmp/ SecRule ARGS “rm|ls|kill(send)?mail|cat|echo|/bin/|/etc/|/tmp/)” “deny” ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 27
 • 28. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHỐNG BRUTE FORCE - Là hình thức tấn công Hacker liên tục đoán username,password, 28 email … và tiến hành đăng nhập thử cho đến khi thành công. - Cách tốt nhất để ngăn tấn công dạng này là giới hạn số lần đăng 2 nhập thất bại # Khóa 5 phút sau 3 lần thất bại <LocationMatch ^/login> # Khởi tạo collection với IP của User SecAction "initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},pass,nolog" # Phát hiện đăng nhập sai với “Username does not exist” SecRule RESPONSE_BODY "Username does not exist“ "phase:4,pass,setvar:ip.failed_logins=+1,expirevar:ip.failed_logins=300" # khóa với số lần đăng nhập thất bại =3 SecRule IP:FAILED_LOGINS "@gt 3" deny </Location> ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 28
 • 29. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực hiện các shell scripts & Giởi email cảnh báo SecRule ARGS 29 "drop table" "deny,t:lowercase, setenv:HOSTNAME=%{SERVER_NAME}, setenv:REMOTEIP=%{REMOTE_ADDR}, setenv:REQUESTURI=%{REQUEST_URI}, 2 exec:/usr/local/bin/email.sh" #!/bin/sh echo "Phat hien sql injection Server: $HOSTNAME Attacking IP: $REMOTEIP Request URI: $REQUESTURI Time: `date '+%D %H:%M'` "|mail –s 'ModSecurity Alert' <a href="mailto:suhoangson@gmail.com">suhoangson@gmail.co m</a> echo Done. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 29
 • 30. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Core Rule Set 30 Tập các Rule viết sẵn với nhiều dạng patterm: - Real-time Blacklist Lookups IP từ các hãng danh tiếng - Phát hiện Web-based Malsware dựa vào Google Safe Browsing 2 API - Chống DoS HTTP Flooding - Chống các dạng tấn công cơ bản - Phát hiện : bots, crawlers, scanners độc hại khác - Kết hợp Antivirut kiểm tra các File upload lên web application - Chặn các thông báo sai từ ứng dụng - Ẩn các thông báo lỗi từ Server ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 30
 • 31. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thách thức 31 - Tỉ lệ Fail Positive vẫn có thể xãy ra. - Viết Rule cần có nhiều kinh nghiệm về HTTP Protocol , Regular expressions… và2am hiểu các dạng tấn công. - Hiệu xuất đáp ứng khi kết hợp Reverse Proxy bảo vệ nhiều site. -Khó khăn trong việc thống nhất các nhà phát triển web tránh xung đột giửa Patterm với các giá trị đặc biệt do người lập trình đưa vào. Hoặc thiết lập cách nhập liệu đặc biệt cho các từ nhạy cảm. ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 31
 • 32. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 32 Question ? Thank You!!! 2 Reference: --ModSecurity Handbook: Ivan Ristic - ModSecurity 2.5: Magus Mischel - http://www.packtpub.com/article/ + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part1 + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part2 + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part3 - hvaonline.net - Core Rule Set: https://github.com/FireFart/owasp-modsecurity-crs ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 32