SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
       1
              2
Một Số Thuật Toán Phân Lớp Và Ứng
Dụng Phát Hiện Xâm Nhập Trái Phép

     Nguyễn Đình Chiểu | chieund@tttt.daklak.gov.vn

                               1
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!       NỘI DUNG CHÍNH
        2

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 2. TỔNG QUAN HỆ 2THỐNG PHÁT HIỆN
  XÂM NHẬP TRÁI PHÉP

 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP

 4. THỰC NGHIỆM

 5. KẾT LUẬN
IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn   2
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
         3
          ĐẶT VẤN ĐỀ
 1. Lý do
               2

 2. Mục tiêu

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 4. Phương pháp nghiên cứu


IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn   3
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      TỔNG QUAN VỀ IDS
       4

 1. Hệ thống phát hiện xâm nhập
 2. Phân loại hệ thống2 phát hiện xâm nhập.

 3. Kiến trúc của hệ thống phát hiện xâm nhập
 4. Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập trái phép.

 5. Kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phát hiện xâm
  nhập trái phép
IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn   4
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!    Hệ thống phát hiện xâm nhập
       5

          - Phần cứng và phần mềm.
          - Xâm nhập tính toàn vẹn, tính sẵn sàn, tính tin
 1. Khái niệm:
           cậy của HT.
                 2
          - HT thực hiện giám sát theo dõi, thu thập thông
           tin.
          - Phân tích, đánh giá.
              - Network intrusion detection
2. Phát hiện xâm nhập:    system.
              - Host-base Intrusion detection
               system.

               - Ai sẽ giám sát hệ thống IDS?
3. Chính sách của IDS:    - Ai sẽ điều hành IDS?
               - Xử lý phát hiện như thế nào?IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


         PHÂN LOẠI IDS
        ƯU6ĐIỂM              HẠN CHẾ
    - Quản lý được phân đoạn - Xãy ra trường hợp báo động giả.
                  - Không phân tích được lưu lượng
     mạng.
                   đã mã hoá.
    - Có tính trong suốt, độc - Phải luôn cập nhật thường xuyên.
                 2
                  - Khó biết được việc mạng bị tấn
NIDS   lập.
                   công.
    - Cài đặt, bảo trì đơn giản. - Giới hạn về băng thông.
                  - Hacker vận dụng phân mãnh
    - Tránh bị tấn công bởi một
                   chồng chéo.
     host cụ thể.
    - Xác định được người dùng.  - Hệ điều hành cùng thoả hiệp.
    - Phát hiện tấn công trên   - HIDS cần thiết lập trên từng host.
     một máy.          - Không có khả năng phát hiện,
HIDS  - Phân tích dữ liệu đã được   thăm dò mạng.
     mã hoá.           - Cần tài nguyên host để thực
    - Cung cấp các thông tin    hiện.
     về host.          - Tấn công từ chối dịch vụ (Dos).
IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn      6
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


       KIẾN TRÚC CỦA IDS
1. Quá trính thực7 hiện
của IDS
               Ngăn chặn (Prevention)

               Mô phỏng
                 2

               Giám sát xâm nhập (IM)

               Phân tích

               Kiểm tra xâm nhập (IS)

              Thông báo

                Trả lời (Response)


 IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn    7
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      KIẾN TRÚC CỦA IDS
2. Cơ sở hạ tầng 8
                  Nhiệm vụ của IDS
IDS


                2                              Thông
          Giám
                              báo
          sát


  Hệ thống bảo                 Thêm cơ sở hạ tầng IDS
  vệ
 IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn       8
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      KIẾN TRÚC CỦA IDS
3. Kiến trúc của  9
IDS


                2
 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  9
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      KIẾN TRÚC CỦA IDS
4. Giải pháp Kiến10
         trúc đa tác
nhân:


                2
 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  10
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


  CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP
         11

  1) Phát hiện dựa vào dấu hiệu bất thường

               2
  2) Phát hiện dựa trên sự bất thường


  3) Phát hiện dựa và phân tích trạng thái giao thức.


  4) Phát hiện dựa trên mô hình.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  11
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


       KỸ THUẬT DATA MINING TRONG IDS
           12
                              models                2

                    Connection/
                    session records  Evaluation
                             feedback
              Packets/
              event
              (ASCII)
  Raw audit data
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn     12
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


         MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP
           13
 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu

 2. Một số kỹ thuật phân2lớp dữ liệu.
 3. Phân lớp dựa trên phương pháp học Naïve Bayes.


 4. Phân lớp dựa trên cây quyết định.

 5. Kỹ thuật phân loại máy vector hỗ trợ.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn   13
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


      TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
         14

  Khái niệm về khai phá dữ liệu
  Ứng dụng trong khai phá dữ liệu
            2
  Các bài toán trong khai phá dữ liệu
  Tiến trình trong khai phá dữ liệu
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  14
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


        MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP
         15

   Khái niệm về phân lớp.
   Mục đích của phân lớp.
            2
   Các tiêu chí đánh giá thuật toán phân lớp.
   Các phương pháp đánh giá độ chính xác của
   mô hình phân lớp.
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  15
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      Phân lớp Naïve Bayes
       16

   Học theo xác suất:
  • Tính các xác suất rõ ràng cho các giả thuyết.
              2
  • Một trong những hướng thiết thực cho một số vấn
  đề thuộc phương pháp học.
  Có tăng trưởng:
  • Mỗi mẫu huấn luyện có thể tăng/giảm dần khả
  năng đúng của một giả thuyết.
  • Tri thức ưu tiên có thể kết hợp với dữ liệu quan sát.


IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  16
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!     Phân lớp Naïve Bayes
      17

   Dự đoán theo xác suất: Dự đoán nhiều giả thuyết,
   trọng số cho bởi khả năng xảy ra của chúng.
              2
  Chuẩn: Tất cả loại phân lớp nào cũng theo một chuẩn
   nhất định. Nhằm để tạo ra quyết định ưu tiên đối
   với từng thuật toán.
  Thuật toán này dựa theo định lý Bayes để áp dụng:
   P(C|X)= P(X|C).P(C)/P(X)
   - P(X) là hằng số cho tất cả các lơp.
   - P(C) là tần số liên quan của các mẫu thuộc lớp C.

IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  17
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!      Phân lớp Cây quyết định
       18
  Là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các
   đối tượng dựa vào dãy các luật.
  Việc xây dựng cây quyết 2định được tiến hành một cách đề qui.
   Lần lượt từ nút gốc đến tận nút lá.

      Gốc ● Lá
      ● Nhánh
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  18
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!        Phân lớp Cây quyết định
         19
Hai giai đoạn tạo cây quyết định.
   Xây dựng cây:
     Bắt đầu, lấy tất cả các mẫu huấn luyện đều ở gốc.
                   2
       Phân chia các mẫu dựa trên các thuộc tính được chọn.
       Kiểm tra các thuộc tính được chọn dựa trên một độ đo thông kê hoặc
        heuristic.
   Thu gọn cây:
     Xác định và loại bỏ những nhánh nhiễu hoặc tách khỏi nhóm.
       Mỗi một đường dẫn từ gốc đến lá trong cây tạo thành một luật.
       Mỗi cặp giá trị thuộc tính trên một đường dẫn tạo nên một sự liên quan.
       Nút lá giữ quyết định phân lớp dự đoán.
       Các luật được tạo dễ hiểu hơn các cây.


IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn             19
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


       Phân lớp Cây quyết định
 Thuật toán căn20
         bản
    Xây dựng một cây đệ qui phân chia và xác định đắc
     tính từ trên xuống.
    Các thuộc tính được xem rõ ràng, rời rạc.
              2
    Tham lam (có thể truyền cực đại cục bộ).
                 ∀x 2
 Nhiều dạng khác nhau: ID3, C4.5, CART, CHAID.
    Điểm khác biệt chính: tiêu chuẩn/thuộc tính phân
     chia, độ đo để lựa chọn
    Độ lợi thông tin.
    Gini index:
        ∀ x2    - số thống kê bảng ngẫu nhiên
     (contingency table statistic).
    G- Thống kê (statistic)
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  20
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
          21
           Phân lớp SVM
   Máy vector hỗ trợ là một khái niệm trong thống kê khoa học máy tính
   cho một tập hợp các phương pháp học có giám sát liên quan đến nhau để
   phân loại và phân tích hồi qui.
                 2
   SVM tuyến tính:
    Là phân lớp nhị phân, phân biệt giữa lớp + và lớp -. Đây là ý tưởng
  phân chia biên rộng.
           D = {( xi , yi ) | xi ∈ R , yi ∈ {− 1,1}}
                       P        n
                                i =1

   SVM phi tuyến:
    Ánh xạ vector dữ liệu vào không gian chiều cao có số chiều cao hơn
  nhiều.IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn         21
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            Thực Nghiệm
         22
 1. Phát biểu bài toán

              Thu thập dữ liệu trên mạng
               2


                Tiền xử lý dữ liệu


                Giải nén dữ liệu                Chọn lựa thuộc tính


               Xây dựng bộ phân lớpIDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  22
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!            Thực Nghiệm
          23
 a. Thu thập dữ liệu

    Tập dữ liệu bao gồm 1 kiểu bình thường, 22 kiểu tấn công.
                2
    Chia thành 4 lớp: Từ chối dịch vụ (DOS), trinh sát hệ thống
   (probe), chiếm quyền hệ thống (U2L), khai thác điểm yếu (R2L).

 b. Rút trích dữ liệu

    Trong tập dữ liệu KDD Cup 1999 ta trích chọn 10% trong số dữ
  liệu này để làm thực nghiệm. Bao gồm 91.059 bảng ghi và có 41
  thuộc tính. Phân phối của các bảng ghi như sau:
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn     23
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


              Thực Nghiệm
           24
2. Kết quả thực nghiệm.
a. Phân lớp dựa trên cây quyết định:
      Kết quả Sử dụng cây quyết định như bộ phân lớp nhị phân
                  2
         Thời gian học Thời gian kiểm thử  Mức độ đúng (%)

    Normal   60,08       0.2        99,91

    DoS     55,6       0,18        99,6

    Probe    69,38       0,15        98,8

    U2R     51,2       0.16        72,7

    R2L     75,02       0,19        98,3 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn    24
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


           Thực Nghiệm
     Lớp   25 Số lượng bảng ghi  Tỉ lệ %
     Nomal    23872        26,2
     DoS     65776        72,2
               2
     Probe    1042        1,1
     U2R     35         0,03
     R2L     334         0,3
     Tổng cộng  91059        100

 c. Xây dựng bộ phân lớp
   Xây dựng bộ phân lớp để phát hiện xâm nhập dựa trên ba thuật
  toán. Naïve Bayes, Cây quyết định, Support vector machine.
   Mục đích đánh giá hiệu quả về hai khía cạnh thời gian và độ
  chính xác của thuật toán.

IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn    25
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


              Thực Nghiệm
           26
2. Kết quả thực nghiệm.
b. Phân lớp dựa trên naïve bayes:

          Thời gian học (s)  Thời gian kiểm thử (s)
                    2            Mức độ đúng (%)

     Normal     10,2          3,97         98,8

     DoS      10,31          3,85         100

     Probe      9,09          3,33         97,0

     U2R       9,25          2,68         72,2

     R2L       9,41          2,55         97,4 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn          26
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


             Thực Nghiệm
           27
2. Kết quả thực nghiệm.
c. Phân lớp dựa trên svm:
         Kết quả Sử dụng SVM như bộ phân lớp nhị phân
                  2
         Thời gian học Thời gian kiểm thử  Mức độ đúng (%)
    Normal   3120,11     126,37        99,9
    DoS     2481,11     115,36        99,6
    Probe    1643,2     100,82        88,7
    U2R     593,74      86,73        48,3
    R2L     1404,22     96,58        85,2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn    27
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


                Thực Nghiệm
3. Phân tích và bình luận.
           28
a. Độ chính xác của ba thuật toán:
       120
       100           2
        80
        60
        40
        20
        0   Normal   DoS   Probe  U2R   R2L

        DC   99.9   99.6  98.8  72.7   98.3
        NB   98.8   99.3   97   72.2   97.4
        SVM   99.9   100   88.7  48.3   85.2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn   28
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


                Thực Nghiệm
b. Thời gian học mô 29
          hình (s) của ba thuật toán.

       3500
       3000
                  2
       2500
       2000
       1500
       1000
       500
        0   Normal   DoS   Probe  U2R    R2L

        DC   60,08   55,6   69,38   51,2   75,02
        NB   10,2    10,31   9,09   9,25   9,41
        SVM  3120,11  2481,11  1643,2  592,74  1404,22


 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn    29
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


                Thực Nghiệm
            30
c. Thời gian kiểm thử (s) của ba thuật toán.

       140
       120
                     2
       100
        80
        60
        40
        20
        0   Normal  DoS     Probe  U2R   R2L

        DC   0,2    0,18     0,15  0,16  0,19
        NB   3,97   3,85     3,33  2,68  2,55
        SVM  126,37  115,36    100,82  86,73  96,58 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn    30
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


            KẾT LUẬN
 1. Về mặt lý31
       luận.
     Tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập
    trái phép, các loại hệ thống xâm nhập và các
             2

    thành phần của hệ thống xâm nhập.
    Tổng quan về các kỹ thuật sử dụng trong phát
    hiện xâm nhập trái phép: dấu hiệu, sự bất
    thường, trạng thái giao thức, kỹ thuật khai phá
    dữ liệu.
     Đặc biệt nghiên cứu đến 3 thuật toán, DC,
    NB, SVM.
IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  31
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!


            KẾT LUẬN
 2. Về mặt thực nghiệm.
       32


     Dựa trên kỹ thuật phân lớp sử dụng tập dự
    liệu mô phỏng tấn công KDD99 và trình bày
              2

    mô hình bài toán.
     Đã đánh giá được độ chính xác và thời gian
    của ba thuật toán phân lớp trên tập dữ liệu mô
    phỏng.
     Qua thực nghiệm kỹ thuật phân lớp cây quyết
    định là tốt nhất so với hai thuật toán còn lại.


IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn  32
SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!
      33
             2
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
    (SCB 2012)

    Nguyễn Đình Chiểu | chieund@tttt.daklak.gov.vn

                             33

More Related Content

What's hot

SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)
SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)
SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)Security Bootcamp
 
SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)
SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)
SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...Security Bootcamp
 
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngXXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngVõ Thái Lâm
 
IDS Snort/SnortSam
IDS Snort/SnortSamIDS Snort/SnortSam
IDS Snort/SnortSamTiki.vn
 
He thong phat hien xam nhap IDS
He thong phat hien xam nhap IDSHe thong phat hien xam nhap IDS
He thong phat hien xam nhap IDSBui Loc
 
Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp
Báo cáo Luận Văn Tốt NghiệpBáo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp
Báo cáo Luận Văn Tốt NghiệpHoHoangKha
 
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)Security Bootcamp
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cậnSecurity Bootcamp
 
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)Security Bootcamp
 
Ossec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection systemOssec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection systemHai Dinh Tuan
 
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)Security Bootcamp
 
Anninhmang
AnninhmangAnninhmang
Anninhmangviethoa1
 
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Security Bootcamp
 
Thu 6 04 advance penetration test with armitage
Thu 6  04 advance penetration test with armitageThu 6  04 advance penetration test with armitage
Thu 6 04 advance penetration test with armitageSecurity Bootcamp
 

What's hot (19)

SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)
SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)
SBC 2012 - Linux Hardening (Mẫn Thắng)
 
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
 
SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)
SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)
SBC 2012 - SSL/TLS Attacks & Defenses (Lê Quốc Nhật Đông)
 
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
 
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngXXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
 
IDS Snort/SnortSam
IDS Snort/SnortSamIDS Snort/SnortSam
IDS Snort/SnortSam
 
He thong phat hien xam nhap IDS
He thong phat hien xam nhap IDSHe thong phat hien xam nhap IDS
He thong phat hien xam nhap IDS
 
Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp
Báo cáo Luận Văn Tốt NghiệpBáo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp
Báo cáo Luận Văn Tốt Nghiệp
 
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
 
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
 
Ids
Ids Ids
Ids
 
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
 
Ossec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection systemOssec – host based intrusion detection system
Ossec – host based intrusion detection system
 
Nhom23 nessus
Nhom23 nessusNhom23 nessus
Nhom23 nessus
 
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
 
Anninhmang
AnninhmangAnninhmang
Anninhmang
 
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
Tấn công và khai thác mạng máy tính theo mô hình thường trực cao cấp APT - Lê...
 
Thu 6 04 advance penetration test with armitage
Thu 6  04 advance penetration test with armitageThu 6  04 advance penetration test with armitage
Thu 6 04 advance penetration test with armitage
 

More from Security Bootcamp

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfSecurity Bootcamp
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecuritySecurity Bootcamp
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewSecurity Bootcamp
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSecurity Bootcamp
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrSecurity Bootcamp
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantSecurity Bootcamp
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - publicSecurity Bootcamp
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningSecurity Bootcamp
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuSecurity Bootcamp
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costSecurity Bootcamp
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectorySecurity Bootcamp
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018Security Bootcamp
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksSecurity Bootcamp
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Security Bootcamp
 

More from Security Bootcamp (20)

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
 
Deception change-the-game
Deception change-the-gameDeception change-the-game
Deception change-the-game
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
 
Sbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startupSbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startup
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-want
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - public
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learning
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 cost
 
Build SOC
Build SOC Build SOC
Build SOC
 
AD red vs blue
AD red vs blueAD red vs blue
AD red vs blue
 
Securitybox
SecurityboxSecuritybox
Securitybox
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
 
Api security-present
Api security-presentApi security-present
Api security-present
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018
 

SBC 2012 - Một số thuật toán phân lớp và ứng dụng trong IDS (Nguyễn Đình Chiểu)

 • 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 2 Một Số Thuật Toán Phân Lớp Và Ứng Dụng Phát Hiện Xâm Nhập Trái Phép Nguyễn Đình Chiểu | chieund@tttt.daklak.gov.vn 1
 • 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! NỘI DUNG CHÍNH 2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. TỔNG QUAN HỆ 2THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP 3. MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 4. THỰC NGHIỆM 5. KẾT LUẬN IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 2
 • 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 3 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do 2 2. Mục tiêu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 3
 • 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TỔNG QUAN VỀ IDS 4 1. Hệ thống phát hiện xâm nhập 2. Phân loại hệ thống2 phát hiện xâm nhập. 3. Kiến trúc của hệ thống phát hiện xâm nhập 4. Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập trái phép. 5. Kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phát hiện xâm nhập trái phép IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 4
 • 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Hệ thống phát hiện xâm nhập 5 - Phần cứng và phần mềm. - Xâm nhập tính toàn vẹn, tính sẵn sàn, tính tin 1. Khái niệm: cậy của HT. 2 - HT thực hiện giám sát theo dõi, thu thập thông tin. - Phân tích, đánh giá. - Network intrusion detection 2. Phát hiện xâm nhập: system. - Host-base Intrusion detection system. - Ai sẽ giám sát hệ thống IDS? 3. Chính sách của IDS: - Ai sẽ điều hành IDS? - Xử lý phát hiện như thế nào? IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn
 • 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! PHÂN LOẠI IDS ƯU6ĐIỂM HẠN CHẾ - Quản lý được phân đoạn - Xãy ra trường hợp báo động giả. - Không phân tích được lưu lượng mạng. đã mã hoá. - Có tính trong suốt, độc - Phải luôn cập nhật thường xuyên. 2 - Khó biết được việc mạng bị tấn NIDS lập. công. - Cài đặt, bảo trì đơn giản. - Giới hạn về băng thông. - Hacker vận dụng phân mãnh - Tránh bị tấn công bởi một chồng chéo. host cụ thể. - Xác định được người dùng. - Hệ điều hành cùng thoả hiệp. - Phát hiện tấn công trên - HIDS cần thiết lập trên từng host. một máy. - Không có khả năng phát hiện, HIDS - Phân tích dữ liệu đã được thăm dò mạng. mã hoá. - Cần tài nguyên host để thực - Cung cấp các thông tin hiện. về host. - Tấn công từ chối dịch vụ (Dos). IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 6
 • 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS 1. Quá trính thực7 hiện của IDS Ngăn chặn (Prevention) Mô phỏng 2 Giám sát xâm nhập (IM) Phân tích Kiểm tra xâm nhập (IS) Thông báo Trả lời (Response) IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 7
 • 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS 2. Cơ sở hạ tầng 8 Nhiệm vụ của IDS IDS 2 Thông Giám báo sát Hệ thống bảo Thêm cơ sở hạ tầng IDS vệ IDS; Data mining; Ba thuật toán Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 8
 • 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS 3. Kiến trúc của 9 IDS 2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 9
 • 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KIẾN TRÚC CỦA IDS 4. Giải pháp Kiến10 trúc đa tác nhân: 2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 10
 • 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CÁC KỸ THUẬT PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÁI PHÉP 11 1) Phát hiện dựa vào dấu hiệu bất thường 2 2) Phát hiện dựa trên sự bất thường 3) Phát hiện dựa và phân tích trạng thái giao thức. 4) Phát hiện dựa trên mô hình. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 11
 • 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KỸ THUẬT DATA MINING TRONG IDS 12 models 2 Connection/ session records Evaluation feedback Packets/ event (ASCII) Raw audit data IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 12
 • 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 13 1. Tổng quan về khai phá dữ liệu 2. Một số kỹ thuật phân2lớp dữ liệu. 3. Phân lớp dựa trên phương pháp học Naïve Bayes. 4. Phân lớp dựa trên cây quyết định. 5. Kỹ thuật phân loại máy vector hỗ trợ. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 13
 • 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 14 Khái niệm về khai phá dữ liệu Ứng dụng trong khai phá dữ liệu 2 Các bài toán trong khai phá dữ liệu Tiến trình trong khai phá dữ liệu IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 14
 • 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN LỚP 15 Khái niệm về phân lớp. Mục đích của phân lớp. 2 Các tiêu chí đánh giá thuật toán phân lớp. Các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình phân lớp. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 15
 • 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Naïve Bayes 16 Học theo xác suất: • Tính các xác suất rõ ràng cho các giả thuyết. 2 • Một trong những hướng thiết thực cho một số vấn đề thuộc phương pháp học. Có tăng trưởng: • Mỗi mẫu huấn luyện có thể tăng/giảm dần khả năng đúng của một giả thuyết. • Tri thức ưu tiên có thể kết hợp với dữ liệu quan sát. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 16
 • 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Naïve Bayes 17 Dự đoán theo xác suất: Dự đoán nhiều giả thuyết, trọng số cho bởi khả năng xảy ra của chúng. 2 Chuẩn: Tất cả loại phân lớp nào cũng theo một chuẩn nhất định. Nhằm để tạo ra quyết định ưu tiên đối với từng thuật toán. Thuật toán này dựa theo định lý Bayes để áp dụng: P(C|X)= P(X|C).P(C)/P(X) - P(X) là hằng số cho tất cả các lơp. - P(C) là tần số liên quan của các mẫu thuộc lớp C. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 17
 • 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Cây quyết định 18 Là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các luật. Việc xây dựng cây quyết 2định được tiến hành một cách đề qui. Lần lượt từ nút gốc đến tận nút lá. Gốc ● Lá ● Nhánh IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 18
 • 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Cây quyết định 19 Hai giai đoạn tạo cây quyết định.  Xây dựng cây:  Bắt đầu, lấy tất cả các mẫu huấn luyện đều ở gốc. 2  Phân chia các mẫu dựa trên các thuộc tính được chọn.  Kiểm tra các thuộc tính được chọn dựa trên một độ đo thông kê hoặc heuristic.  Thu gọn cây:  Xác định và loại bỏ những nhánh nhiễu hoặc tách khỏi nhóm.  Mỗi một đường dẫn từ gốc đến lá trong cây tạo thành một luật.  Mỗi cặp giá trị thuộc tính trên một đường dẫn tạo nên một sự liên quan.  Nút lá giữ quyết định phân lớp dự đoán.  Các luật được tạo dễ hiểu hơn các cây. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 19
 • 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Phân lớp Cây quyết định Thuật toán căn20 bản Xây dựng một cây đệ qui phân chia và xác định đắc tính từ trên xuống. Các thuộc tính được xem rõ ràng, rời rạc. 2 Tham lam (có thể truyền cực đại cục bộ). ∀x 2 Nhiều dạng khác nhau: ID3, C4.5, CART, CHAID. Điểm khác biệt chính: tiêu chuẩn/thuộc tính phân chia, độ đo để lựa chọn Độ lợi thông tin. Gini index: ∀ x2 - số thống kê bảng ngẫu nhiên (contingency table statistic). G- Thống kê (statistic) IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 20
 • 21. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 21 Phân lớp SVM Máy vector hỗ trợ là một khái niệm trong thống kê khoa học máy tính cho một tập hợp các phương pháp học có giám sát liên quan đến nhau để phân loại và phân tích hồi qui. 2 SVM tuyến tính: Là phân lớp nhị phân, phân biệt giữa lớp + và lớp -. Đây là ý tưởng phân chia biên rộng. D = {( xi , yi ) | xi ∈ R , yi ∈ {− 1,1}} P n i =1 SVM phi tuyến: Ánh xạ vector dữ liệu vào không gian chiều cao có số chiều cao hơn nhiều. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 21
 • 22. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 22 1. Phát biểu bài toán Thu thập dữ liệu trên mạng 2 Tiền xử lý dữ liệu Giải nén dữ liệu Chọn lựa thuộc tính Xây dựng bộ phân lớp IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 22
 • 23. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 23 a. Thu thập dữ liệu Tập dữ liệu bao gồm 1 kiểu bình thường, 22 kiểu tấn công. 2 Chia thành 4 lớp: Từ chối dịch vụ (DOS), trinh sát hệ thống (probe), chiếm quyền hệ thống (U2L), khai thác điểm yếu (R2L). b. Rút trích dữ liệu Trong tập dữ liệu KDD Cup 1999 ta trích chọn 10% trong số dữ liệu này để làm thực nghiệm. Bao gồm 91.059 bảng ghi và có 41 thuộc tính. Phân phối của các bảng ghi như sau: IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 23
 • 24. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 24 2. Kết quả thực nghiệm. a. Phân lớp dựa trên cây quyết định: Kết quả Sử dụng cây quyết định như bộ phân lớp nhị phân 2 Thời gian học Thời gian kiểm thử Mức độ đúng (%) Normal 60,08 0.2 99,91 DoS 55,6 0,18 99,6 Probe 69,38 0,15 98,8 U2R 51,2 0.16 72,7 R2L 75,02 0,19 98,3 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 24
 • 25. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm Lớp 25 Số lượng bảng ghi Tỉ lệ % Nomal 23872 26,2 DoS 65776 72,2 2 Probe 1042 1,1 U2R 35 0,03 R2L 334 0,3 Tổng cộng 91059 100 c. Xây dựng bộ phân lớp Xây dựng bộ phân lớp để phát hiện xâm nhập dựa trên ba thuật toán. Naïve Bayes, Cây quyết định, Support vector machine. Mục đích đánh giá hiệu quả về hai khía cạnh thời gian và độ chính xác của thuật toán. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 25
 • 26. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 26 2. Kết quả thực nghiệm. b. Phân lớp dựa trên naïve bayes: Thời gian học (s) Thời gian kiểm thử (s) 2 Mức độ đúng (%) Normal 10,2 3,97 98,8 DoS 10,31 3,85 100 Probe 9,09 3,33 97,0 U2R 9,25 2,68 72,2 R2L 9,41 2,55 97,4 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 26
 • 27. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 27 2. Kết quả thực nghiệm. c. Phân lớp dựa trên svm: Kết quả Sử dụng SVM như bộ phân lớp nhị phân 2 Thời gian học Thời gian kiểm thử Mức độ đúng (%) Normal 3120,11 126,37 99,9 DoS 2481,11 115,36 99,6 Probe 1643,2 100,82 88,7 U2R 593,74 86,73 48,3 R2L 1404,22 96,58 85,2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 27
 • 28. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 3. Phân tích và bình luận. 28 a. Độ chính xác của ba thuật toán: 120 100 2 80 60 40 20 0 Normal DoS Probe U2R R2L DC 99.9 99.6 98.8 72.7 98.3 NB 98.8 99.3 97 72.2 97.4 SVM 99.9 100 88.7 48.3 85.2 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 28
 • 29. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm b. Thời gian học mô 29 hình (s) của ba thuật toán. 3500 3000 2 2500 2000 1500 1000 500 0 Normal DoS Probe U2R R2L DC 60,08 55,6 69,38 51,2 75,02 NB 10,2 10,31 9,09 9,25 9,41 SVM 3120,11 2481,11 1643,2 592,74 1404,22 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 29
 • 30. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực Nghiệm 30 c. Thời gian kiểm thử (s) của ba thuật toán. 140 120 2 100 80 60 40 20 0 Normal DoS Probe U2R R2L DC 0,2 0,18 0,15 0,16 0,19 NB 3,97 3,85 3,33 2,68 2,55 SVM 126,37 115,36 100,82 86,73 96,58 IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 30
 • 31. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KẾT LUẬN 1. Về mặt lý31 luận. Tổng quan về hệ thống phát hiện xâm nhập trái phép, các loại hệ thống xâm nhập và các 2 thành phần của hệ thống xâm nhập. Tổng quan về các kỹ thuật sử dụng trong phát hiện xâm nhập trái phép: dấu hiệu, sự bất thường, trạng thái giao thức, kỹ thuật khai phá dữ liệu. Đặc biệt nghiên cứu đến 3 thuật toán, DC, NB, SVM. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 31
 • 32. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! KẾT LUẬN 2. Về mặt thực nghiệm. 32 Dựa trên kỹ thuật phân lớp sử dụng tập dự liệu mô phỏng tấn công KDD99 và trình bày 2 mô hình bài toán. Đã đánh giá được độ chính xác và thời gian của ba thuật toán phân lớp trên tập dữ liệu mô phỏng. Qua thực nghiệm kỹ thuật phân lớp cây quyết định là tốt nhất so với hai thuật toán còn lại. IDS; Data mining; Ba thuật toán: Naïve Bayes, DC, SVM; Nguyễn 32
 • 33. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 33 2 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN (SCB 2012) Nguyễn Đình Chiểu | chieund@tttt.daklak.gov.vn 33