SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Onderzoek stapelingseffecten
sociaal domein/
Online Participatiemonitor
KWIZ
• Kennisinstituut Welzijn, Inkomen en Zorg
• Opgericht in 1998
• Vestigingen in Groningen en Amersfoort
• Bureau voor onderzoek en
informatiemanagement in het sociale domein
• Opdrachtgevers: gemeenten, provincies, zorgen welzijnsinstellingen
Producten en diensten
WERK & INKOMEN

WONEN, WELZIJN & ZORG

• Bestandsanalyses uitkeringsgerechtigden
•  Klanttevredenheidsonderzoek
•  Rekenkameronderzoek  werk  en  inkomen
•  Evaluatie  methoden  technieken  reïntegratie
• Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
• Vacatureonderzoek
• Analyse en prognose beroepsbevolking
• Armoedemonitor
• Monitor Schuldhulpverlening
• Vergoeding.net

• Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
•  Kostenprognose  Wmo
•  Monitor  Mantelzorg  en  vrijwilligerswerk
•  Sociale  analyse
•  Leefbaarheidsonderzoek  
•  Behoefteonderzoek  Wonen,  Zorg  en  Welzijn
•  Participatiemonitor  
•  Rekenkameronderzoek  subsidies  welzijn
•  Effectmeting  De  Kanteling  Wmo
•  Analyse  vervoersbewegingen  Regiotaxi

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

JEUGD EN ONDERWIJS

•  Monitor  Maatschappelijke  opvang
•  Monitor  Maatschappelijke  dienstverlening
• Marktonderzoek wonen, welzijn en zorg
• Verbetering werkprocessen
•  Implementatie  registratiesystemen
•  Management  en  sturingsinformatie

•  Monitor  Transitie  Jeugdzorg
•  Klanttevredenheidsonderzoek  CJG
•  Beleidsevaluatie  CJG
•  Jeugdmonitor  
•  Rekenkameronderzoek  CJG  en  jeugdbeleid
•  Marktonderzoek  kinderopvang
•  Alumnionderzoek  
Ontwikkeling Participatiemonitor
•  Transities  Wmo/AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet
•  Integrale  benadering
•  Bezuinigingen
•  Wijkgerichte  aanpak

•  Efficiënt  gebruik van het voorzieningenniveau
•  Behoefte aan één instrument voor regievoering en
monitoring
Koppelen van voorzieningen:
Gemeentelijke voorzieningen: Voorzieningen ketenpartners:
• Wmo
•  WWB/  WSW  /  Participatiewet
•  Armoedebeleid
•  Schuldhulpverlening
•  Leerplicht
•  Voortijdig  schoolverlaters
•  CJG
•  Et  cetera

•  WW/Wajong/  WIA  
•  Welzijn
•  Zorg/  AWBZ/  OGGZ
•  Jeugdzorg
•  Huurachterstanden  
•  Et  cetera
Werkwijze
• Ontwikkeling informatiemodel i.s.m. de
gemeente
Lijst met gewenste voorzieningen en relevante
ketenpartners
Planning, vormgeving en gewenste rapportages

• Plenaire bijeenkomst ketenpartners:
Doelstelling project
Rol ketenpartners en belang van deelname
Afspraken voor bespreken datamodel
Privacy garantie cliënten
KWIZ Cryptor
• Versleuteling BSN nummers via een éénweg
algoritme
• Versleuteling vindt plaats door en ten kantore
van de gemeente en ketenpartners
• BSN nummers verlaten het pand niet
• Op elke plek ontstaat hetzelfde nieuwe nummer
• Dit nummer is niet meer te herleiden
• Koppeling van nieuwe nummers aan geslacht,
leeftijd, postcode, code voorziening
Gegevensverzameling
• KWIZ ontvangt de geanonimiseerde gegevens
via KWIZ Uploadservice
• Koppelen van de gegevens t.b.v. de analyse
Voorbeelden analyses Wmo/ AWBZ
(overzicht is niet uitputtend)
• Rapportage naar grondslagen:







Somatische aandoening of beperking;
Psychogeriatrische aandoening of beperking, 65 jaar en ouder;
Psychiatrische aandoening of beperking, 18 jaar en ouder;
Verstandelijke handicap;
Zintuiglijke handicap;
Lichamelijke handicap.

• Rapportage naar functies:






Persoonlijke Verzorging;
Verpleging;
Begeleiding;
Behandeling;
Kortdurend verblijf.

• Rapportage naar omvang:
 Gemiddelde tijd van de zorg;
 Al dan niet zorg in groepsverband;
 Al dan niet zorg met verblijf.

• Rapportage naar ZZP-klassen.
• Rapportage naar AWBZ Vervoer.
Voorbeelden analyses Jeugdzorg
(overzicht is niet uitputtend)
• Rapportage naar financieringsvorm:





Het provinciaal georganiseerde aanbod;
Jeugdbescherming en jeugdreclassering;
AWBZ;
ZVW.

• Rapportage Zorgtrajecten, onderverdeeld naar:











Ambulante zorg;
Deeltijdzorg/ dagbehandeling;
Pleegzorg;
Open residentiële zorg;
Spoedeisende zorg;
Gesloten jeugdzorg;
Jeugdbescherming;
Jeugdreclassering;
Jeugd LVG (ZIN en PGB);
Jeugd GGZ (ZIN en PGB).

• Indien mogelijk betrekken we ook gegevens van de CJG diensten:
 Opvoed- en opgroeiondersteuning;
 Jeugdgezondheidszorg;
 Licht ambulante zorg.
Verrijking analyses Wmo/ AWBZ en
Jeugdzorg
• Budgetten;
• ZIN of PGB;
• Stroomgegevens:
Aantal aanmeldingen;
Aantal indicaties;
Aantal dubbelingen;
Aantal indicaties buiten de reguliere hulpverlening.;
Begindatum datum traject;
Einddatum traject.
Vaststellen (overige) stapelingseffecten
• Koppeling met GBA (t.b.v. het bepalen van de kenmerken van de cliënten):
 Versleuteld BSN-nummer;
 Leeftijd;
 Geslacht;
 Huishoudtype;
 Postcode t.b.v. bepaling wijk/ buurt.
• Koppelingen/ stapelingseffecten met overige gemeentelijke voorzieningen:
 Wmo (Huishoudelijke hulp; Hulpmiddelen en woonvoorzieningen; Vervoersvoorzieningen);
 WWB (Naar type traject, trede op de Participatieladder, et cetera);
 Minimavoorzieningen (Bijzondere Bijstand, Langdurigheidstoeslag; Participatieregelingen,
et cetera;
 Schuldhulpverlening: (Naar type traject, et cetera);
• Leerplicht;
• Voortijdig schoolverlaten;
• WSW;
• UWV (Wajong).
Rapportage onderzoek
• Koppeling van gemeentelijke voorzieningen en die van de externe
organisaties/ ketenpartners;
• Actuele unieke gebruikersaantallen per voorziening:
 Overlap/ stapelingseffecten op voorzieningenniveau;
 Overlap/ stapelingseffecten binnen deze huishoudens: in hoeverre maken de personen binnen 1
huishouden gebruik van meerdere voorzieningen multi problem gezinnen)?;
 Wat zijn de achtergrondkenmerken van deze personen en huishoudens (huishoudsamenstelling, leeftijd,
inkomenssituatie);

• Overzichten van voorzieningen en klantgroepen op het niveau van
wijken, kernen en buurten: hoe is het gebruik van voorzieningen
verdeeld over de gemeente?;

• Doorstroom indicaties-verwijzingen-trajecten;
• Kosten/  financiële  risico’s  van  de  transities.
Informatiemodel online
Participatiemonitor
• Inzicht in getallen:
 Gebruik voorzieningen in aantallen totaal, per wijk/ stadsdeel, huishouden en op
individueel niveau
 Dynamische selectiemogelijkheden op klantkenmerken
 Inzicht in dubbelingen en overlap: stapelingseffecten

• Inzicht in uitvoering en regie:
 Status trajecten naar soort
 Instroom, uitstroom en doorstroom

• Inzicht in beleid en financiën:






Doelstellingen beleid versus realisatie ervan
Begrote versus bestede budgetten
Effecten van ingezette instrumenten/ maatregelen
Resultaatverplichtingen  uitvoeringsprogramma’s  versus  realisatie
Resultaatmeting uitvoeringsorganisaties

• Mogelijkheden voor effectmeting:
 Platform voor kwalitatief belevingsonderzoek
 Opname bestaande onderzoeksbronnen
Online Participatiemonitor:
Enkele voorbeelden van weergaven en analyses :
Niveau 1: Alle voorzieningen
Voorbeeld van stapelingseffecten
(percentages of aantallen)
Niveau 2: Wijken of buurten
Wmo voorzieningen
Meerdere voorzieningen
Niveau 3: Huishoudens of
individuen
Optioneel: koppeling met cliëntvolgsysteem
Voordelen van de
Participatiemonitor
•

Unieke methode: we koppelen op geanonimiseerd persoonsniveau gegevens uit bestaande informatie-/
registratiesystemen van gemeenten én ketenpartners. Van hieruit maken we analyses op huishoudens,
wijken, buurten, kernen

•

Actueel inzicht in het gebruik en overlap van voorzieningen: aantallen unieke gebruikers. Hiermee ook
inzicht in stapeling van regelingen (naar voorzieningen, individuen, huishoudens, wijken, buurten, kernen
en gemeente). Dit zijn harde cijfers en geen schattingen.

•

Eenmalig of permanent uit te voeren: wat komt er met de transities op de gemeente af: aantallen
cliënten,  typen  zorgtrajecten  en  financiële  risico’s?

•

Groeimodel: ook analyses mogelijk op deelgebieden (Dagbesteding & begeleiding, Persoonlijke
Verzorging, ZZP’s, Jeugdzorg, et cetera)

•

Inzicht in doorstroom van indicaties naar (zorg)trajecten

•

Opname van bestaande onderzoeken als instrument voor effectmeting (wijkatlas,
klanttevredenheidsonderzoek, leefbaarheidsonderzoek, et cetera)

•

Samenwerking met indicatiestellers, zorgkantoren en zorginstellingen

•

Input voor regievoering/ wijkgericht werken (één gezin, één plan, één regisseur, één budget)

•

Monitoring en evaluatie van beleid en programma’s

•

Instrument voor financiële monitoring, budgettering en efficiency

•

Indien van toepassing: samenwerking met gemeentelijke onderzoeksbureaus
Meer informatie?
Peter de Bruin
Accountmanager
Telefoon: 06-2877 5018 of 050- 525 24 73
E-mail: Peter.de.bruin@kwiz.nl

More Related Content

Viewers also liked (6)

Ruby for Artists and Tinkerers. A non-presentation.
Ruby for Artists and Tinkerers. A non-presentation.Ruby for Artists and Tinkerers. A non-presentation.
Ruby for Artists and Tinkerers. A non-presentation.
 
realtime audio on ze web @ hhjs
realtime audio on ze web @ hhjsrealtime audio on ze web @ hhjs
realtime audio on ze web @ hhjs
 
MongoDB on Rails (and Ruby)
MongoDB on Rails (and Ruby)MongoDB on Rails (and Ruby)
MongoDB on Rails (and Ruby)
 
Railswaycon 2009 - Summary
Railswaycon 2009 - SummaryRailswaycon 2009 - Summary
Railswaycon 2009 - Summary
 
Mongodb railscamphh
Mongodb railscamphhMongodb railscamphh
Mongodb railscamphh
 
Mongodb on Ruby And Rails (froscon 2010)
Mongodb on Ruby And Rails (froscon 2010)Mongodb on Ruby And Rails (froscon 2010)
Mongodb on Ruby And Rails (froscon 2010)
 

Similar to Werkconferentie 3D: Cumulatief onderzoek 3 d’s en 309 online participatiemonitor door Kwiz

Workin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domein
Workin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domeinWorkin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domein
Workin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domein
KING
 
Overheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomein
Overheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomeinOverheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomein
Overheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomein
KING
 
Workinprogress - CORV
Workinprogress - CORVWorkinprogress - CORV
Workinprogress - CORV
KING
 
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Congrestival
 
07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht
07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht
07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht
Big Fellows
 
Ateliersessie corv
Ateliersessie corvAteliersessie corv
Ateliersessie corv
KING
 
Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...
Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...
Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...
GGD Zuid Limburg
 

Similar to Werkconferentie 3D: Cumulatief onderzoek 3 d’s en 309 online participatiemonitor door Kwiz (20)

Handouts regiobijeenkomsten jeugd - Monitor Sociaal Domein
Handouts regiobijeenkomsten jeugd - Monitor Sociaal DomeinHandouts regiobijeenkomsten jeugd - Monitor Sociaal Domein
Handouts regiobijeenkomsten jeugd - Monitor Sociaal Domein
 
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domeinPresentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
Presentatie Gemeentelijke monitor sociaal domein
 
Workin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domein
Workin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domeinWorkin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domein
Workin progress2015 sturingsinformatie in het sociale domein
 
150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd
150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd
150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd
 
Overheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomein
Overheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomeinOverheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomein
Overheid 360 gemeentelijke monitor_sociaaldomein
 
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020 Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
Havenmeester ronde 1 presentatie solviteers da2020
 
Servicekwaliteit workshop 10 (ronde 2): Dienstverlening langs de lijnen van...
Servicekwaliteit  workshop 10 (ronde 2): Dienstverlening langs de lijnen van...Servicekwaliteit  workshop 10 (ronde 2): Dienstverlening langs de lijnen van...
Servicekwaliteit workshop 10 (ronde 2): Dienstverlening langs de lijnen van...
 
20140422 de wijk wzo overleg
20140422 de wijk wzo overleg20140422 de wijk wzo overleg
20140422 de wijk wzo overleg
 
Workinprogress - CORV
Workinprogress - CORVWorkinprogress - CORV
Workinprogress - CORV
 
Transformatiemodule
TransformatiemoduleTransformatiemodule
Transformatiemodule
 
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
Ronde 1: Vroegsignalering: Eerste ervaringen met het voorspellen van schulden
 
07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht
07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht
07. Pieter in 't Hout, Gemeente Utrecht
 
(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)
(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)
(be)spreekuur 17 juni - Eerste ervaringen vroegsignalering (deel 2)
 
Participatie en diversiteit
Participatie en diversiteitParticipatie en diversiteit
Participatie en diversiteit
 
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
(Be)spreekuur - 22 juni 2023 - Serviceteam gemeenten
 
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
(Be)spreekuur - 3 oktober 2022 - Monitoring
 
Ateliersessie corv
Ateliersessie corvAteliersessie corv
Ateliersessie corv
 
Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...
Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...
Presentatie Ruwaard het belang van kennis- en data infrastructuur voor Zuid-L...
 
Webinar PZB'ers 30 maart
Webinar PZB'ers 30 maart Webinar PZB'ers 30 maart
Webinar PZB'ers 30 maart
 
20120625 regionale gezondheidsagenda
20120625 regionale gezondheidsagenda20120625 regionale gezondheidsagenda
20120625 regionale gezondheidsagenda
 

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
KING
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
KING
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING
 

More from KING (20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
 

Werkconferentie 3D: Cumulatief onderzoek 3 d’s en 309 online participatiemonitor door Kwiz

 • 2. KWIZ • Kennisinstituut Welzijn, Inkomen en Zorg • Opgericht in 1998 • Vestigingen in Groningen en Amersfoort • Bureau voor onderzoek en informatiemanagement in het sociale domein • Opdrachtgevers: gemeenten, provincies, zorgen welzijnsinstellingen
 • 3. Producten en diensten WERK & INKOMEN WONEN, WELZIJN & ZORG • Bestandsanalyses uitkeringsgerechtigden •  Klanttevredenheidsonderzoek •  Rekenkameronderzoek  werk  en  inkomen •  Evaluatie  methoden  technieken  reïntegratie • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt • Vacatureonderzoek • Analyse en prognose beroepsbevolking • Armoedemonitor • Monitor Schuldhulpverlening • Vergoeding.net • Klanttevredenheidsonderzoek Wmo •  Kostenprognose  Wmo •  Monitor  Mantelzorg  en  vrijwilligerswerk •  Sociale  analyse •  Leefbaarheidsonderzoek   •  Behoefteonderzoek  Wonen,  Zorg  en  Welzijn •  Participatiemonitor   •  Rekenkameronderzoek  subsidies  welzijn •  Effectmeting  De  Kanteling  Wmo •  Analyse  vervoersbewegingen  Regiotaxi MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN JEUGD EN ONDERWIJS •  Monitor  Maatschappelijke  opvang •  Monitor  Maatschappelijke  dienstverlening • Marktonderzoek wonen, welzijn en zorg • Verbetering werkprocessen •  Implementatie  registratiesystemen •  Management  en  sturingsinformatie •  Monitor  Transitie  Jeugdzorg •  Klanttevredenheidsonderzoek  CJG •  Beleidsevaluatie  CJG •  Jeugdmonitor   •  Rekenkameronderzoek  CJG  en  jeugdbeleid •  Marktonderzoek  kinderopvang •  Alumnionderzoek  
 • 4. Ontwikkeling Participatiemonitor •  Transities  Wmo/AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet •  Integrale  benadering •  Bezuinigingen •  Wijkgerichte  aanpak •  Efficiënt  gebruik van het voorzieningenniveau •  Behoefte aan één instrument voor regievoering en monitoring
 • 5. Koppelen van voorzieningen: Gemeentelijke voorzieningen: Voorzieningen ketenpartners: • Wmo •  WWB/  WSW  /  Participatiewet •  Armoedebeleid •  Schuldhulpverlening •  Leerplicht •  Voortijdig  schoolverlaters •  CJG •  Et  cetera •  WW/Wajong/  WIA   •  Welzijn •  Zorg/  AWBZ/  OGGZ •  Jeugdzorg •  Huurachterstanden   •  Et  cetera
 • 6. Werkwijze • Ontwikkeling informatiemodel i.s.m. de gemeente Lijst met gewenste voorzieningen en relevante ketenpartners Planning, vormgeving en gewenste rapportages • Plenaire bijeenkomst ketenpartners: Doelstelling project Rol ketenpartners en belang van deelname Afspraken voor bespreken datamodel Privacy garantie cliënten
 • 7. KWIZ Cryptor • Versleuteling BSN nummers via een éénweg algoritme • Versleuteling vindt plaats door en ten kantore van de gemeente en ketenpartners • BSN nummers verlaten het pand niet • Op elke plek ontstaat hetzelfde nieuwe nummer • Dit nummer is niet meer te herleiden • Koppeling van nieuwe nummers aan geslacht, leeftijd, postcode, code voorziening
 • 8. Gegevensverzameling • KWIZ ontvangt de geanonimiseerde gegevens via KWIZ Uploadservice • Koppelen van de gegevens t.b.v. de analyse
 • 9. Voorbeelden analyses Wmo/ AWBZ (overzicht is niet uitputtend) • Rapportage naar grondslagen:       Somatische aandoening of beperking; Psychogeriatrische aandoening of beperking, 65 jaar en ouder; Psychiatrische aandoening of beperking, 18 jaar en ouder; Verstandelijke handicap; Zintuiglijke handicap; Lichamelijke handicap. • Rapportage naar functies:      Persoonlijke Verzorging; Verpleging; Begeleiding; Behandeling; Kortdurend verblijf. • Rapportage naar omvang:  Gemiddelde tijd van de zorg;  Al dan niet zorg in groepsverband;  Al dan niet zorg met verblijf. • Rapportage naar ZZP-klassen. • Rapportage naar AWBZ Vervoer.
 • 10. Voorbeelden analyses Jeugdzorg (overzicht is niet uitputtend) • Rapportage naar financieringsvorm:     Het provinciaal georganiseerde aanbod; Jeugdbescherming en jeugdreclassering; AWBZ; ZVW. • Rapportage Zorgtrajecten, onderverdeeld naar:           Ambulante zorg; Deeltijdzorg/ dagbehandeling; Pleegzorg; Open residentiële zorg; Spoedeisende zorg; Gesloten jeugdzorg; Jeugdbescherming; Jeugdreclassering; Jeugd LVG (ZIN en PGB); Jeugd GGZ (ZIN en PGB). • Indien mogelijk betrekken we ook gegevens van de CJG diensten:  Opvoed- en opgroeiondersteuning;  Jeugdgezondheidszorg;  Licht ambulante zorg.
 • 11. Verrijking analyses Wmo/ AWBZ en Jeugdzorg • Budgetten; • ZIN of PGB; • Stroomgegevens: Aantal aanmeldingen; Aantal indicaties; Aantal dubbelingen; Aantal indicaties buiten de reguliere hulpverlening.; Begindatum datum traject; Einddatum traject.
 • 12. Vaststellen (overige) stapelingseffecten • Koppeling met GBA (t.b.v. het bepalen van de kenmerken van de cliënten):  Versleuteld BSN-nummer;  Leeftijd;  Geslacht;  Huishoudtype;  Postcode t.b.v. bepaling wijk/ buurt. • Koppelingen/ stapelingseffecten met overige gemeentelijke voorzieningen:  Wmo (Huishoudelijke hulp; Hulpmiddelen en woonvoorzieningen; Vervoersvoorzieningen);  WWB (Naar type traject, trede op de Participatieladder, et cetera);  Minimavoorzieningen (Bijzondere Bijstand, Langdurigheidstoeslag; Participatieregelingen, et cetera;  Schuldhulpverlening: (Naar type traject, et cetera); • Leerplicht; • Voortijdig schoolverlaten; • WSW; • UWV (Wajong).
 • 13. Rapportage onderzoek • Koppeling van gemeentelijke voorzieningen en die van de externe organisaties/ ketenpartners; • Actuele unieke gebruikersaantallen per voorziening:  Overlap/ stapelingseffecten op voorzieningenniveau;  Overlap/ stapelingseffecten binnen deze huishoudens: in hoeverre maken de personen binnen 1 huishouden gebruik van meerdere voorzieningen multi problem gezinnen)?;  Wat zijn de achtergrondkenmerken van deze personen en huishoudens (huishoudsamenstelling, leeftijd, inkomenssituatie); • Overzichten van voorzieningen en klantgroepen op het niveau van wijken, kernen en buurten: hoe is het gebruik van voorzieningen verdeeld over de gemeente?; • Doorstroom indicaties-verwijzingen-trajecten; • Kosten/  financiële  risico’s  van  de  transities.
 • 14. Informatiemodel online Participatiemonitor • Inzicht in getallen:  Gebruik voorzieningen in aantallen totaal, per wijk/ stadsdeel, huishouden en op individueel niveau  Dynamische selectiemogelijkheden op klantkenmerken  Inzicht in dubbelingen en overlap: stapelingseffecten • Inzicht in uitvoering en regie:  Status trajecten naar soort  Instroom, uitstroom en doorstroom • Inzicht in beleid en financiën:      Doelstellingen beleid versus realisatie ervan Begrote versus bestede budgetten Effecten van ingezette instrumenten/ maatregelen Resultaatverplichtingen  uitvoeringsprogramma’s  versus  realisatie Resultaatmeting uitvoeringsorganisaties • Mogelijkheden voor effectmeting:  Platform voor kwalitatief belevingsonderzoek  Opname bestaande onderzoeksbronnen
 • 15. Online Participatiemonitor: Enkele voorbeelden van weergaven en analyses :
 • 16. Niveau 1: Alle voorzieningen
 • 18. Niveau 2: Wijken of buurten
 • 21. Niveau 3: Huishoudens of individuen Optioneel: koppeling met cliëntvolgsysteem
 • 22. Voordelen van de Participatiemonitor • Unieke methode: we koppelen op geanonimiseerd persoonsniveau gegevens uit bestaande informatie-/ registratiesystemen van gemeenten én ketenpartners. Van hieruit maken we analyses op huishoudens, wijken, buurten, kernen • Actueel inzicht in het gebruik en overlap van voorzieningen: aantallen unieke gebruikers. Hiermee ook inzicht in stapeling van regelingen (naar voorzieningen, individuen, huishoudens, wijken, buurten, kernen en gemeente). Dit zijn harde cijfers en geen schattingen. • Eenmalig of permanent uit te voeren: wat komt er met de transities op de gemeente af: aantallen cliënten,  typen  zorgtrajecten  en  financiële  risico’s? • Groeimodel: ook analyses mogelijk op deelgebieden (Dagbesteding & begeleiding, Persoonlijke Verzorging, ZZP’s, Jeugdzorg, et cetera) • Inzicht in doorstroom van indicaties naar (zorg)trajecten • Opname van bestaande onderzoeken als instrument voor effectmeting (wijkatlas, klanttevredenheidsonderzoek, leefbaarheidsonderzoek, et cetera) • Samenwerking met indicatiestellers, zorgkantoren en zorginstellingen • Input voor regievoering/ wijkgericht werken (één gezin, één plan, één regisseur, één budget) • Monitoring en evaluatie van beleid en programma’s • Instrument voor financiële monitoring, budgettering en efficiency • Indien van toepassing: samenwerking met gemeentelijke onderzoeksbureaus
 • 23. Meer informatie? Peter de Bruin Accountmanager Telefoon: 06-2877 5018 of 050- 525 24 73 E-mail: Peter.de.bruin@kwiz.nl