Participatie en diversiteit

1,455 views

Published on

De sessie van Luc Bral op de vormingsdag \"Lokale Jeugdinformatie\" op 30 september.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participatie en diversiteit

 1. 1. Participatie en diversiteit Zoektocht naar bijzondere doelgroepen Brussel 30 september 2008 Luk Bral Coördinator Omgevingsmonitoring Studiedienst van de Vlaamse Regering
 2. 2. Participatie <ul><li>Participatiedecreet: </li></ul><ul><ul><li>Participatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderscheid deelnemen (passief-klantbenadering) en deelhebben (mede-eigenaar) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderscheid verbreden (meer mensen) en verdiepen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participatie in verschillende dimensies als opstap </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Naar gemeenschapsvorming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meer kansen bieden brede publiek om van cultuur, jeugd en sport te proeven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verschillende drempels overwinnen o.a. informatiedrempel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Accent op kansengroepen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kansengroep: een geheel van personen die vanwege één of meer gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken bijzondere beleidsuitdagingen stellen voor cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kansengroepen: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1° personen met een handicap; 2° gedetineerden; 3° personen in armoede; 4° personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond; 5° gezinnen met kinderen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via lokale netwerken van plaatselijke armoedeverenigingen, OCMW’s en de gemeentelijke diensten de participatie bij personen in armoede stimuleren. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Participatie kansengroepen <ul><li>Jeugdwerkbeleid </li></ul><ul><ul><li>Extra reservatie middelen voor jeugdwerkinitiatieven die werken met kinderen en jongeren die zich in een sociaal-cultureel of sociaal-economisch zwakke positie bevinden </li></ul></ul><ul><ul><li>8 indicatoren achterstelling: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1° het gemiddelde aantal inwoners, jonger dan 25 jaar, uit een land dat niet behoort tot de groep van de rijkste landen, zoals bepaald in de “statistical profiles of LDCs (Least Developed Countries), 2001” van de Unctad; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2° het gemiddelde aantal kinderen, geboren in kansarme gezinnen, volgens de typologie van Kind en Gezin; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3° het gemiddelde aantal jongeren onder maatregel, zonder of met kosten, binnen de bijzondere jeugdbijstand; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4° het gemiddelde aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, jonger dan 25 jaar; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5° het gemiddelde aantal leefloners, jonger dan 25 jaar; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6° het gemiddelde aantal kinderen en jongeren die onderwijs volgen in de types 1, 3 en 8 van het buitengewoon lager onderwijs, opgeteld bij het aantal leerlingen in de types 1, 2 en 3 van het buitengewoon secundair onderwijs; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7° het gemiddelde aantal jongeren in het deeltijds onderwijs; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8° het gemiddelde aantal jongeren in het gewoon voltijds secundair beroepsonderwijs. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>In jeugdbeleidsplan aangeven waarom gemeente in aanmerking zou kunnen komen voor extra ondersteuning. Door situatie kinderen en jongeren aan te geven die </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1° het behoren tot een etnisch-culturele minderheid; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2° armoede; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3° lage scholing; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4° problematische opvoedingssituaties of als misdrijf omschreven feiten. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extra aandacht voor geografische spreiding en de spreiding volgens leeftijd en geslacht. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Participatiecijfers <ul><li>Vlaams niveau </li></ul><ul><ul><li>Lidmaatschappen verenigingen (SVR-rapport 2007/5 Wie participeert niet? http://aps.vlaanderen.be/index-publicaties.htm#svr-rapport ): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 op 2 actief lid van een vereniging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gender: m>v </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opleiding: hoger opgeleiden 2,5 x lager opgeleiden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mensen met functiebeperking lager </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gezinssamenstelling geen invloed </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe hoger inkomen, hoe hoger de participatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen zicht op betrokkenheid allochtonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participatie jeugdwerk (Jop-monitor 2007 http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/ned/index.htm ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>94% 14-25-jarigen betrokken bij verenigingsleven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>78% was of is lid van een sportvereniging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>54% van een jeugdvereniging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>46% nam deel aan jeugdwerkinitiatief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Populairst tussen 10 en 12 jaar daarna terugval </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verantwoordelijke functie: 15% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestructureerd jeugdwerk (vnl. -12-jarigen): m>j, opleiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vanaf 16 jaar: j>m, idem volwassenen </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Participatie jeugdwerk 14-25 jarigen (Jop-monitor, 2007) 5,0 5,3 89,7 Sociale verenigingen 4,7 15,6 79,8 Hobbyverenigingen 11,0 13,2 75,9 Jeugdhuizen 20,8 11,1 68,1 Organisatie fuif, buurtfeest, festival 11,8 29,8 58,4 Culturele verenigingen 6,1 39,5 54,4 Gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 16,4 37,4 46,3 Jeugdverenigingen 35,5 42,7 21,8 Sportverenigingen Nu lid Vroeger lid Nooit lid  
 6. 6. Participatie jeugdwerk en sociale achtergrond (Jop-monitor, 2007) 10,8 4,2 15 Sociale verenigingen -1,2 23,7 22,5 Jeugdhuizen 6,9 15,5 22,4 Hobbyverenigingen 7 27,5 34,5 Organisatie fuif, buurtfeest, festival 12,2 38,3 50,5 Gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven 37,5 25,9 63,4 Culturele verenigingen 13,4 50,9 64,3 Jeugdverenigingen 17,1 70,3 87,4 Sportverenigingen verschil Laagopgeleide jongeren uit lager opgeleide sociale achtergrond Hoogopgeleide jongeren uit hogeropgeleide sociale achtergrond  
 7. 7. Traceren doelgroepen <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><li>Federaal: </li></ul><ul><ul><li>FOD Economie – Algemene Directie Statistiek (voormalige NIS) http:// statbel.fgov.be / figures /home_ nl.asp </li></ul></ul><ul><ul><li>POD Maatschappelijk integratie http://www.mi-is.be/index_nl.htm o.a. leefloon, daklozen, … </li></ul></ul><ul><li>Vlaanderen: </li></ul><ul><ul><li>Studiedienst Vlaamse Regering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// aps.vlaanderen.be /statistiek/cijfers/stat_ cijfers.htm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ga naar cijfers/domeinen Cultuur, Jeugd;Welzijn, Armoede en Demografie of naar knooppunten waar je bij Jeugd, Cultuur en Welzijn en Armoede allerlei sites vindt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.lokalestatistieken.be </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voor centrumsteden: stadsmonitor http://www.thuisindestad.be/stadsmonitor.asp </li></ul></ul><ul><ul><li>Kind en Gezin ( http:// www.kindengezin.be /KG/home_ prof.jsp ): gemeentelijke rapporten </li></ul></ul><ul><ul><li>VDAB – ARVASTAT ( http:// arvastat.vdab.be / nwwz / index.htm ) basis- en detailtabellen werkzoekenden en werklozen </li></ul></ul><ul><li>Provinciale sites:vnl. steunpunten sociale planning </li></ul><ul><ul><ul><li>Antwerpen: http:// www.provant.be /welzijn/sociale_wijzer/sociale_planning/ index.jsp ? referer = tcm :7-27780-64 : sociaal kompas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Limburg: http:// www.limburg.be /studiecel/ cijferkorf jongeren, minderheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oost-Vlaanderen: http:// www.oost-vlaanderen.be /public/welzijn_gezondheid/sociale_planning/ index.cfm gemeente (context, thema’s, doelgroepen) en arr fiches en kerncijfers (gemeente-provincie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/cijfers/ : nog grotendeels in opbouw </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>West-Vlaanderen: http:// www.west-vlaanderen.be / jahia / Jahia /site/ socialeplanning :reeks tabellen </li></ul></ul></ul><ul><li>Lokaal: </li></ul><ul><ul><li>Bevolkingsdienst: bevolkingsregister </li></ul></ul><ul><ul><li>OCMW: cliënteel </li></ul></ul><ul><ul><li>Armoedeorganisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociaal huis </li></ul></ul><ul><li>Buurtniveau: </li></ul><ul><ul><li>Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel, ISEG, KULeuven (zie provinciale sites) </li></ul></ul>
 8. 8. www.lokalestatistieken.be <ul><li>Wat ? samenwerkingsverband rond lokale statistieken </li></ul><ul><li>Partners: Studiedienst Vlaamse Regering, Agentschap Binnenlands Bestuur, VVSG en VVP </li></ul><ul><li>Doelstellingen: </li></ul><ul><ul><li>Één loketfunctie lokale statistiek realiseren; </li></ul></ul><ul><ul><li>Systematisch uitbouwen van een algemene toegang tot databanken en statistieken ter ondersteuning van de lokale bestuurskracht: ontsluiting gemeentelijke statistieken via samenwerkingsverbanden tussen aanbieders en afnemers; </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder planlast en bijdragen tot het stroomlijnen van beleidsovereenkomsten en rapporteringsverplichtingen ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Inspelen op toenemende vraag naar monitoringinstrumenten op lokaal niveau: stedenfonds, stadsmonografie, stadsmonitor, plattelandsbeleid, lokaal sociaal beleid, integrale jeugdhulp, ….; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning bieden bij het maken van omgevingsanalyses in kader beleidsovereenkomsten. </li></ul></ul>
 9. 10. Gebruik website lokale statistieken <ul><li>Ga naar www.lokalestatistieken.be </li></ul><ul><li>Startpagina: </li></ul><ul><ul><li>Rechterkant: gebruikersinfo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eerste bezoek : toelichting bij gebruik. Om toepassingen te openen wordt gebruikersnaam en paswoord gevraagd. Door tweemaal “guest” in te voeren kun je verder op de portaal je materiaal zoeken. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overzicht cijfers en ratio’s : het aanbod van de portaal is dubbel: absolute cijfers en ratio’s (%, indices,…). Om een idee te hebben van wat je zoal kan vinden kun je de overzichten overlopen. Ze staan per beleidsdomein gegroepeerd. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definities : in principe krijg je bij elke reeks die je opvraagt automatisch ook een fiche aangeboden met definities, commentaar en kwaliteit van de reeks. Daarvoor is het voldoende om op de naam van de reeks te klikken. Niet voor alle reeksen zijn al fiches met metadata beschikbaar. Vandaar dat ook nog een lijst met korte definities is toegevoegd. Dit is een tijdelijk hulpmiddel. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Info gebiedsindelingen : om je gemeente te vergelijken met andere gemeenten bieden we verschillende aggregatieniveaus aan. Zo kan je bijvoorbeeld gemeenten uit eenzelfde politiezone of verzorgingsgebied met elkaar vergelijken of gemeenten van eenzelfde type (steden, plattelandsgemeenten, stedelijke rand, …) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contactpersonen : de specialisten per domein op de studiedienst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kalender-updates : overzicht laatste updates </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FAQ : info o.a. over opslaan van data </li></ul></ul></ul>
 10. 11. Gebruik website lokale statistieken <ul><li>Linkerkant: toepassingen </li></ul><ul><ul><li>Absolute cijfers: verschillende mogelijkheden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 gemeente – alle reeksen – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 gemeente – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meerdere gemeenten – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeenten, arr, prov, gewest – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Provincies en Vlaams Gewest – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arrondissementen en Vlaams Gewest – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ratio’s: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meerdere gemeenten, arrondissementen, provincies, Vlaams Gewest – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meerdere aggregatieniveaus – 1 domein – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centrumsteden – resultaten op stadsniveau – alle jaren </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rangschikkingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeentelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aggregatieniveau </li></ul></ul></ul>
 11. 12. Gebruik website lokale statistieken <ul><li>Linkerkant: toepassingen </li></ul><ul><ul><li>Gebiedsindelingen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>13 verschillende indelingen van gemeenten worden aangeboden; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indelingen zijn terug te vinden op de rechterkant. Je kan daar zowel op een kaart als op een excel-bestand nagaan waar je gemeente onder valt; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderscheid tussen resultaten op gemeentelijk + aggregatieniveau (vb. centrumsteden) of enkel op aggregatieniveau (vb. platteland) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Na keuze van de gebiedsindeling, het gebied aangeven waar je gemeente onder valt, daarna de reeksen kiezen per domein en tenslotte de jaren waarvoor je cijfers wenst; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Keuze aggregatieniveau, reeksen per domein en jaren. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kaarten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nog in volle ontwikkeling </li></ul></ul></ul>
 12. 13. Gebruik website lokale statistieken <ul><li>Linkerkant: toepassingen </li></ul><ul><ul><li>Cijfers voor beleidsplannen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bedoeling: overlegde sets van reeksen die gebruikt kunnen worden in het kader van omgevingsanalyses voor de opmaak van beleidsplannen, overeenkomsten, convenanten, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Invalshoek: sets met een minimum aan reeksen die zonder veel inspanningen door iemand zonder enige ervaring in het gebruik van statistieken en reeksen kunnen opgevraagd worden; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Principe: je selecteert de naam van je gemeente en de set verschijnt op het scherm; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huidig aanbod: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Profielschets van de gemeenten n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen. Deze set wordt dit voorjaar geactualiseerd en kan dan gebruikt worden voor de beleids(meerjaren)plannen van de gemeenten; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lokaal sociaal beleid : set samengesteld in overleg met kabinet Vervotte en administratie. Zij noemen het sociale conjunctuurbarometer; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lokaal jeugdbeleid : set samengesteld in overleg met kabinet Anciaux en afdeling Jeugd in het kader van lokaal jeugdbeleidsplan. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In voorbereiding: milieubarometer </li></ul></ul></ul>
 13. 14. Relevantie reeksen op www.lokalestatistieken.be <ul><li>Vaste sets: </li></ul><ul><ul><li>Profiel gemeente:set van een vijftigtal indicatoren waar eigen gemeente vergeleken wordt met gelijkaardige gemeenten, de provincie en het Vlaamse Gewest. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoe raadplegen: klik op je eigen provincie. Selecteer je gemeente. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Set Lokaal Jeugdbeleid: dubbele invalshoek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maatschappelijke achterstelling: acht indicatoren of selectiecriteria die bepalen of de gemeente al dan niet in aanmerking komt voor extra subsidie in het kader van maatschappelijke achterstelling. Ga naar lokaal jeugdbeleid, onderaan vind je een link met een verwijzing naar het decreet en daaronder kun je de toepassing starten. Je kan meerdere gemeenten kiezen. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afgesproken set met een vijftigtal reeksen die verschillende domeinen bevatten. Je hoeft enkel je gemeente te selecteren en alle reeksen worden direct aangeboden. Ga naar lokaal jeugdbeleid, lees de begeleidende tekst bij de indicatoren en start de toepassing. Je kan kiezen voor enkel je eigen gemeente, verschillende gemeenten en/of aggregatieniveaus </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Set lokaal sociaal beleid: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>40-tal indicatoren waaronder ook kansarmoede, werkloosheidscijfers e.d. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zoals bij lokaal jeugdbeleid twee manieren om gegevens op te vragen. </li></ul></ul></ul><ul><li>Interactief opzoeken: </li></ul><ul><ul><li>reeksen arbeidsmarkt, demografie, economie-fiscaliteit, welzijn-kansarmoede, onderwijs en vorming, personen met een handicap, cultuur-jeugd, welzijn-kansarmoede </li></ul></ul>
 14. 15. Hoe interpreteren? <ul><li>Voor vergelijkingen van gemeenten: </li></ul><ul><ul><li>Absolute getallen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meeste mogelijkheden o.a. bij gebiedsindelingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vooral voor tijdreeksen interessant: stijging of daling identiek? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eventueel zelf ratio’s berekenen (% stijging of daling over bepaalde periode) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ratio’s: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buurgemeenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arrondissement/provincie/gemeente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aggregatieniveau: gelijkaardige gemeenten op basis van vb. verstedelijkingsgraad (DEXIA, VRIND,..) </li></ul></ul></ul>

×