SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
GRADE 1
DAILY LESSON LOG
School Grade&Sec.
Teacher Subject Edukasyon sa Pagpapakatao (WEEK1)
Date/Time Quarter 4th
Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng
pagmamahal sa Diyos,
paggalang sa paniniwala ng
iba at pagkakaroon ng pag-asa
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng
pagmamahal sa Diyos,
paggalang sa paniniwala ng
iba at pagkakaroon ng pag-asa
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng
pagmamahal sa Diyos,
paggalang sa paniniwala ng
iba at pagkakaroon ng pag-asa
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng
pagmamahal sa Diyos,
paggalang sa paniniwala ng
iba at pagkakaroon ng pag-asa
B. Pamantayan sa Pagganap Naipakikita ang pagmamahal
sa magulang at mga
nakatatanda, paggalang sa
paniniwala ng kapwa at
palagiang pagdarasal
Naipakikita ang pagmamahal
sa magulang at mga
nakatatanda, paggalang sa
paniniwala ng kapwa at
palagiang pagdarasal
Naipakikita ang pagmamahal
sa magulang at mga
nakatatanda, paggalang sa
paniniwala ng kapwa at
palagiang pagdarasal
Naipakikita ang pagmamahal
sa magulang at mga
nakatatanda, paggalang sa
paniniwala ng kapwa at
palagiang pagdarasal
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan.
Nakasusunod sa utos ng
magulang at nakatatanda
EsP1PD- IVa-c– 1
Nakasusunod sa utos ng
magulang at nakatatanda
EsP1PD- IVa-c– 1
Nakasusunod sa utos ng
magulang at nakatatanda
EsP1PD- IVa-c– 1
Nakasusunod sa utos ng
magulang at nakatatanda
EsP1PD- IVa-c– 1
II. NILALAMAN Pagsunod sa Utos ng Magulang at Nakatatanda
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro
MELC p. 63
MELC p. 64
ESP Kagamitan ng Mag-
aaral p.
MELC p. 64
ESP Kagamitan ng Mag-
aaral p.
MELC p. 64
ESP Kagamitan ng Mag-
aaral p.
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk ESP Kagamitan ng Mag-aaral
p. 238-242
ESP Kagamitan ng Mag-aaral
p. 238-242
ESP Kagamitan ng Mag-aaral
p. 238-242
ESP Kagamitan ng Mag-aaral
p. 238-242
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Mga larawan, powerpoint
presentation
Mga larawan, powerpoint
presentation
Mga larawan, powerpoint
presentation
Mga larawan, powerpoint
presentation
III. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin.
Ang ating mga magulang at
nakakatanda ay biyayang
handog ng Poong Maykapal.
Itaas ang Thumbs Up kung
nagpapakita ng pagsunod s
utos ng magulang at Thumbs
Paano maipapakita ang
Anu-ano ang mga biyayang
natatanggap natin sa Diyos?
Nararapat nating sundin ang
kanilang mga utos para sa
ating kabutihan. Ang pagiging
masunuring bata ay
pagpapakita ng
pagpapahalaga sa magulang
at nakatatanda.
down kung hindi.
_____ agad na sumusunod sa
sinasabi ng nanay.
_____ nagbibingi-bingihan
kapag inuutusan.
_____ bukal sa loob na
tumatalima kapag nauutusan.
pagmamahal natin sa Diyos?
Ang mga anak na sumusunod
sa utos ng magulang at
nakatatanda ay pinagpapala at
kinalulugdan ng Diyos. Ang
pagiging masunurin ay
magandang asal na dapat
mong pagyamanin at paunlarin
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagkatapos ng araling ito,
inaasahang ikaw ay
makasusunod sa utos ng
magulang at nakatatanda.
Gayundin, inaasahan na
maipakikita mo ang
pagmamahal sa Diyos sa
pamamagitan ng pagsunod sa
utos at payo nila.
Ngayong araw ay muli nating
tatalakayin ang mga paraan ng
pagpapakita ng pagsunod s
autos ng mga magulang.
Mauunawaan mo na ang
pagsunod sa utos ng magulang
ay isang paraan din ng
pagpapakita ng pagmamahal
sa Diyos.
Ngayong araw ay matututunan
mo na isa sa mga biyayang
ipinagkaloob sa atin ng Diyos
ay ang mga mapagmahal na
magulang
Ngayong araw ay muli nating
tatalakayin ang mga paraan ng
pagpapakita ng pagsunod s
autos ng mga magulang.
Mauunawaan mo na ang
pagsunod sa utos ng magulang
ay isang paraan din ng
pagpapakita ng pagmamahal
sa Diyos.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin.
Pag-aralan ang mga
sumusunod na larawan. Ano
ang inaasahan sa iyo mula sa
araling ito?
Sumusunod ka ba sa utos ng
iyong magulang at
nakatatanda? Paano ka kaya
maging isang masunuring
bata?
.
Ang mga biyayang ating
tinatamasa ang nagpapatatag
ng ating pagmamahal sa Diyos
Dapat táyong magpasalamat
sa Diyos sa pagkakaloob Niya
sa atin ng ating pamilya at sa
mga biyayang ating
natatanggap.
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Talakayin ang bawat larawan
at tukuyin kung anong Gawain
ang nagpapakita ng pagsunod
s utos ng magulang at
nakatatanda.
Ang pagmamahal s Diyos ay
maaaring ipakita sa pagsunod
s autos ng mga magulang.
Kaya mo bai tong gawin? Anu-
ano ang inuutos s aiyo ng
iyong magulang na iyong
sinusunod?
Suriin ang mga larawan at
ipaliwanag kung paano tayo
nagpapasalamat para sa mga
biyayang ito.
Isang paraan ng
pagpapasalamat sa Diyos ay
ang pagiging masunurin sa
mga magulang at
nakakatanda. Ito ay isang
mabuting gawain na
kinalulugdan Niya.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Maipapakita mo ang
pagmamahal sa Diyos sa
pamamagitan ng pagsunod sa
iyong mga magulang.
Pagpapakita ng guro ng mga
larawan na nagpapakita ng
pagsunod sa utos ng magulang
Mag-aral nang Mabuti
Tumulong sa mga gawaing
bahay
Maging Magalang
Maliban sa pagsunid sa utos
ng mga magulang, marami
pang ibang paraan upang
maipakita natin ang
pagmamahal sa Diyos.
Ang mag-anak na
nagbibigayan at nagtutulungan
sa mga gawaing bahay ay
mag-anak na nagmamahalan
at nagkakaunawaan.
Bilang bata, ugaliin mo ang
pagsunod sa utos ng magulang
at nakatatanda.
Bakit nga ba kailangang
maging masunurin sa iyong
mga magulang? Dahil ang
iyong mga magulang ay biyaya
o regalo mula sa Diyos. Ang
pagsunod sa kanila ay
pagsunod rin sa utos ng
Panginoon. Pinagpapala ng
mahabang buhay ang mga
batang masunurin sa kanilang
magulang.
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Naglalaro ka ng paborito mo
App Games, tinawag ka ng
iyong nanay para utusan. Ano
Sa iyong sagutang papel, isulat
ang madalas, minsan o hindi
batay sa kung gaano mo ito
Kopyahin ang talaan sa ibaba
sa sagutang papel. Basahin at
itala ang naging sagot ng mag-
Maraming ginagawa ang iyong
nanay at tinawag ka niya
upang magpatulong ngunit
ang gagawin mo? kadalas ginagawa. aaral sa mga sitwasyon sa
wasto o hindi wasto ang naging
sagot sa mga sitwasyon.
nanonood ka ng paborito mong
palabas sa telebisyon, ano ang
iyong gaagwin
H. Paglalahat ng Aralin Ang Pagsunod sa utos ng
magulang ay isang paraan ng
pagpapakita ng pagmamahal
sa Diyos.
Ang Pagsunod sa utos ng
magulang ay isang paraan ng
pagpapakita ng pagmamahal
sa Diyos.
Ang Pagsunod sa utos ng
magulang ay isang paraan ng
pagpapakita ng pagmamahal
sa Diyos.
Ang Pagsunod sa utos ng
magulang ay isang paraan ng
pagpapakita ng pagmamahal
sa Diyos.
I. Pagtataya ng Aralin Gumuhit ng masayang mukha
nagpapakita ng paggalang sa
magulang at malungkot na
(/) Tsek o (x) Ekis
___ 1. Taos pusong
sumusunod si JL s autos ng
kanyang nanay.
___ 2. Umiiyak palagi si Shaira
kapag inuutusan ng kanyang
nanay.
____ 3. Dabog ng dabog si
Christine habang sinusunod
ang utos ng kanyang tatay.
____ 4. Masayang ginagawa ni
joy ang mga gawaing bahay na
inutos ng kanyang nanay.
____ 5. Sinusunod ni azel ang
bilin ng kanyang nanay na
mag-aral syang mabuti.
Basahin ang dayalogo. Isulat
ang tama kung ito ay
nagpapakita ng pagsunod sa
magulang at mali kung hindi.
Gawin ito sa iyong sagutang
papel.
_____1. “Kuya, ikaw na lang
ang bumili ng mantika sa
tindahan dahil ako ay
naglalaro.”
____ 2. “Opo, maghuhugas na
po ng kamay.”
_____3. “Nakakainis, ako na
naman ang maglilinis.”
Sa iyong sagutang papel, isulat
ang letra ng larawan na
nagpapakita ng kusang-loob na
pagsunod sa utos ng magulang
at nakatatanda.
J. Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
IV. Mga Tala
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa ko
guro?

More Related Content

What's hot

Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptxEsp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
SarahDelMundo6
 
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Helen de la Cruz
 
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Mary Ann Encinas
 
Lesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptx
Lesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptxLesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptx
Lesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptx
PaulineMae5
 

What's hot (20)

K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAOK TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO
 
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
 
Pamilya
PamilyaPamilya
Pamilya
 
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptxEsp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
Esp -4 quarter 1 week 1-PAGIGING MATAPAT.pptx
 
English 3 Identifying Possible Solution to Problem
English 3 Identifying Possible Solution to ProblemEnglish 3 Identifying Possible Solution to Problem
English 3 Identifying Possible Solution to Problem
 
pagsipi ng talata
pagsipi ng talatapagsipi ng talata
pagsipi ng talata
 
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
Detalyadong banghay Aralin sa Hekasi 3
 
ESP 6 - PAGKAMAHABAGIN Q2 Week 5 -Day 1.pptx
ESP 6 - PAGKAMAHABAGIN Q2 Week 5 -Day 1.pptxESP 6 - PAGKAMAHABAGIN Q2 Week 5 -Day 1.pptx
ESP 6 - PAGKAMAHABAGIN Q2 Week 5 -Day 1.pptx
 
Iskala
IskalaIskala
Iskala
 
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
Filipino 3 yunit iii aralin 3 pagsasabi ng paksa o tema ng teksto, kuwento o ...
 
mga buwan sa isang taon
 mga buwan sa isang taon mga buwan sa isang taon
mga buwan sa isang taon
 
Urban at Rural na komunidad
Urban at Rural na komunidadUrban at Rural na komunidad
Urban at Rural na komunidad
 
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap pptFilipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
Filipino 2 pagsulat ng payak na pangungusap ppt
 
Entrepreneurship
EntrepreneurshipEntrepreneurship
Entrepreneurship
 
ESP PPT.pptx
ESP PPT.pptxESP PPT.pptx
ESP PPT.pptx
 
Ang iba’t ibang istilo ng mga sikat na pintor sa ating bansa arts quarter 2 w...
Ang iba’t ibang istilo ng mga sikat na pintor sa ating bansa arts quarter 2 w...Ang iba’t ibang istilo ng mga sikat na pintor sa ating bansa arts quarter 2 w...
Ang iba’t ibang istilo ng mga sikat na pintor sa ating bansa arts quarter 2 w...
 
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
 
Lesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptx
Lesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptxLesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptx
Lesson 4- Ang Ating Kaugalian, Paniniwala at Tradisyon.pptx
 
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
 
Ap aralin 6
Ap aralin 6Ap aralin 6
Ap aralin 6
 

Similar to Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1

Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalimEdukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Sherlyn Tapales
 
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
SanglayGilvert
 
W1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docx
W1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docxW1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docx
W1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docx
RovichellCamacam1
 

Similar to Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1 (20)

Edukasyon sa Pagpapakatao 10 3rd quarter
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 3rd quarterEdukasyon sa Pagpapakatao 10 3rd quarter
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 3rd quarter
 
ESP-G8.pptx
ESP-G8.pptxESP-G8.pptx
ESP-G8.pptx
 
Mission Impossible ESP 8.pptx
Mission Impossible ESP 8.pptxMission Impossible ESP 8.pptx
Mission Impossible ESP 8.pptx
 
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalimEdukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
Edukasyon sa pagpapakatao 8 module 2 pagpapalalim
 
EsP 8 Concepts 8
EsP 8 Concepts 8EsP 8 Concepts 8
EsP 8 Concepts 8
 
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
 
EsP 8 Concepts 1
EsP 8 Concepts 1EsP 8 Concepts 1
EsP 8 Concepts 1
 
EsP 8 Concepts 2
EsP 8 Concepts 2EsP 8 Concepts 2
EsP 8 Concepts 2
 
ESP_Q4_WEEK1_DAYS1-5.pptx
ESP_Q4_WEEK1_DAYS1-5.pptxESP_Q4_WEEK1_DAYS1-5.pptx
ESP_Q4_WEEK1_DAYS1-5.pptx
 
01ESP-4TH quarter week 1.docx
01ESP-4TH quarter week 1.docx01ESP-4TH quarter week 1.docx
01ESP-4TH quarter week 1.docx
 
Esp 8 lesson plan
Esp 8 lesson planEsp 8 lesson plan
Esp 8 lesson plan
 
ESP 8 - Pagmamahal sa Diyos Lecture.pptx
ESP 8 - Pagmamahal sa Diyos Lecture.pptxESP 8 - Pagmamahal sa Diyos Lecture.pptx
ESP 8 - Pagmamahal sa Diyos Lecture.pptx
 
day 2-ESP.pptx
day 2-ESP.pptxday 2-ESP.pptx
day 2-ESP.pptx
 
W1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docx
W1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docxW1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docx
W1 DLL Q4 GRADE 3 DEPARTMENT OF EDUCATION.docx
 
Ang-Pamilya-Bilang-Hulwaran-ng-Pagkatao-At-Pakikipagkapwa.pptx
Ang-Pamilya-Bilang-Hulwaran-ng-Pagkatao-At-Pakikipagkapwa.pptxAng-Pamilya-Bilang-Hulwaran-ng-Pagkatao-At-Pakikipagkapwa.pptx
Ang-Pamilya-Bilang-Hulwaran-ng-Pagkatao-At-Pakikipagkapwa.pptx
 
modyul5Misyon ng pamilya.pptx
modyul5Misyon ng pamilya.pptxmodyul5Misyon ng pamilya.pptx
modyul5Misyon ng pamilya.pptx
 
Q3 ESP LEC - WEEK 1-2.pptx
Q3 ESP LEC - WEEK 1-2.pptxQ3 ESP LEC - WEEK 1-2.pptx
Q3 ESP LEC - WEEK 1-2.pptx
 
Aralin 1 (ESP8).pptx
Aralin 1 (ESP8).pptxAralin 1 (ESP8).pptx
Aralin 1 (ESP8).pptx
 
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 studentEdSP-5-demo teaching for grade 5 student
EdSP-5-demo teaching for grade 5 student
 
Grade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docx
Grade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docxGrade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docx
Grade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docx
 

Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1

 • 1. GRADE 1 DAILY LESSON LOG School Grade&Sec. Teacher Subject Edukasyon sa Pagpapakatao (WEEK1) Date/Time Quarter 4th Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos, paggalang sa paniniwala ng iba at pagkakaroon ng pag-asa Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos, paggalang sa paniniwala ng iba at pagkakaroon ng pag-asa Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos, paggalang sa paniniwala ng iba at pagkakaroon ng pag-asa Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa Diyos, paggalang sa paniniwala ng iba at pagkakaroon ng pag-asa B. Pamantayan sa Pagganap Naipakikita ang pagmamahal sa magulang at mga nakatatanda, paggalang sa paniniwala ng kapwa at palagiang pagdarasal Naipakikita ang pagmamahal sa magulang at mga nakatatanda, paggalang sa paniniwala ng kapwa at palagiang pagdarasal Naipakikita ang pagmamahal sa magulang at mga nakatatanda, paggalang sa paniniwala ng kapwa at palagiang pagdarasal Naipakikita ang pagmamahal sa magulang at mga nakatatanda, paggalang sa paniniwala ng kapwa at palagiang pagdarasal C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan. Nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda EsP1PD- IVa-c– 1 Nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda EsP1PD- IVa-c– 1 Nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda EsP1PD- IVa-c– 1 Nakasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda EsP1PD- IVa-c– 1 II. NILALAMAN Pagsunod sa Utos ng Magulang at Nakatatanda KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro MELC p. 63 MELC p. 64 ESP Kagamitan ng Mag- aaral p. MELC p. 64 ESP Kagamitan ng Mag- aaral p. MELC p. 64 ESP Kagamitan ng Mag- aaral p. 2. Mga pahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral 3. Mga pahina sa Teksbuk ESP Kagamitan ng Mag-aaral p. 238-242 ESP Kagamitan ng Mag-aaral p. 238-242 ESP Kagamitan ng Mag-aaral p. 238-242 ESP Kagamitan ng Mag-aaral p. 238-242 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo Mga larawan, powerpoint presentation Mga larawan, powerpoint presentation Mga larawan, powerpoint presentation Mga larawan, powerpoint presentation III. PAMAMARAAN A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Ang ating mga magulang at nakakatanda ay biyayang handog ng Poong Maykapal. Itaas ang Thumbs Up kung nagpapakita ng pagsunod s utos ng magulang at Thumbs Paano maipapakita ang Anu-ano ang mga biyayang natatanggap natin sa Diyos?
 • 2. Nararapat nating sundin ang kanilang mga utos para sa ating kabutihan. Ang pagiging masunuring bata ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa magulang at nakatatanda. down kung hindi. _____ agad na sumusunod sa sinasabi ng nanay. _____ nagbibingi-bingihan kapag inuutusan. _____ bukal sa loob na tumatalima kapag nauutusan. pagmamahal natin sa Diyos? Ang mga anak na sumusunod sa utos ng magulang at nakatatanda ay pinagpapala at kinalulugdan ng Diyos. Ang pagiging masunurin ay magandang asal na dapat mong pagyamanin at paunlarin B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay makasusunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Gayundin, inaasahan na maipakikita mo ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos at payo nila. Ngayong araw ay muli nating tatalakayin ang mga paraan ng pagpapakita ng pagsunod s autos ng mga magulang. Mauunawaan mo na ang pagsunod sa utos ng magulang ay isang paraan din ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ngayong araw ay matututunan mo na isa sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang mga mapagmahal na magulang Ngayong araw ay muli nating tatalakayin ang mga paraan ng pagpapakita ng pagsunod s autos ng mga magulang. Mauunawaan mo na ang pagsunod sa utos ng magulang ay isang paraan din ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang inaasahan sa iyo mula sa araling ito? Sumusunod ka ba sa utos ng iyong magulang at nakatatanda? Paano ka kaya maging isang masunuring bata? . Ang mga biyayang ating tinatamasa ang nagpapatatag ng ating pagmamahal sa Diyos Dapat táyong magpasalamat sa Diyos sa pagkakaloob Niya sa atin ng ating pamilya at sa mga biyayang ating natatanggap. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Talakayin ang bawat larawan at tukuyin kung anong Gawain ang nagpapakita ng pagsunod s utos ng magulang at nakatatanda. Ang pagmamahal s Diyos ay maaaring ipakita sa pagsunod s autos ng mga magulang. Kaya mo bai tong gawin? Anu- ano ang inuutos s aiyo ng iyong magulang na iyong sinusunod? Suriin ang mga larawan at ipaliwanag kung paano tayo nagpapasalamat para sa mga biyayang ito. Isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay ang pagiging masunurin sa mga magulang at nakakatanda. Ito ay isang mabuting gawain na kinalulugdan Niya.
 • 3. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Maipapakita mo ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga magulang. Pagpapakita ng guro ng mga larawan na nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang Mag-aral nang Mabuti Tumulong sa mga gawaing bahay Maging Magalang Maliban sa pagsunid sa utos ng mga magulang, marami pang ibang paraan upang maipakita natin ang pagmamahal sa Diyos. Ang mag-anak na nagbibigayan at nagtutulungan sa mga gawaing bahay ay mag-anak na nagmamahalan at nagkakaunawaan. Bilang bata, ugaliin mo ang pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. Bakit nga ba kailangang maging masunurin sa iyong mga magulang? Dahil ang iyong mga magulang ay biyaya o regalo mula sa Diyos. Ang pagsunod sa kanila ay pagsunod rin sa utos ng Panginoon. Pinagpapala ng mahabang buhay ang mga batang masunurin sa kanilang magulang. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Naglalaro ka ng paborito mo App Games, tinawag ka ng iyong nanay para utusan. Ano Sa iyong sagutang papel, isulat ang madalas, minsan o hindi batay sa kung gaano mo ito Kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagutang papel. Basahin at itala ang naging sagot ng mag- Maraming ginagawa ang iyong nanay at tinawag ka niya upang magpatulong ngunit
 • 4. ang gagawin mo? kadalas ginagawa. aaral sa mga sitwasyon sa wasto o hindi wasto ang naging sagot sa mga sitwasyon. nanonood ka ng paborito mong palabas sa telebisyon, ano ang iyong gaagwin H. Paglalahat ng Aralin Ang Pagsunod sa utos ng magulang ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang Pagsunod sa utos ng magulang ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang Pagsunod sa utos ng magulang ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang Pagsunod sa utos ng magulang ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. I. Pagtataya ng Aralin Gumuhit ng masayang mukha nagpapakita ng paggalang sa magulang at malungkot na (/) Tsek o (x) Ekis ___ 1. Taos pusong sumusunod si JL s autos ng kanyang nanay. ___ 2. Umiiyak palagi si Shaira kapag inuutusan ng kanyang nanay. ____ 3. Dabog ng dabog si Christine habang sinusunod ang utos ng kanyang tatay. ____ 4. Masayang ginagawa ni joy ang mga gawaing bahay na inutos ng kanyang nanay. ____ 5. Sinusunod ni azel ang bilin ng kanyang nanay na mag-aral syang mabuti. Basahin ang dayalogo. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagsunod sa magulang at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. _____1. “Kuya, ikaw na lang ang bumili ng mantika sa tindahan dahil ako ay naglalaro.” ____ 2. “Opo, maghuhugas na po ng kamay.” _____3. “Nakakainis, ako na naman ang maglilinis.” Sa iyong sagutang papel, isulat ang letra ng larawan na nagpapakita ng kusang-loob na pagsunod sa utos ng magulang at nakatatanda. J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation IV. Mga Tala V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya. B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
 • 5. gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?