SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Edukasyon sa Pagpapakatao 5
Inihanda ni Reden S. Javillo
PANUNTUNAN
. Pag nag sasalita ang guro dapat makinig
ang lahat.
. Pag tinanung dapat sumagot.
. Pag hindi tinawag wag mag sasalita.
Balik Aral!
Bilang mag-aaral, makakatulong din tayo
at ang ating paaralan sa mga taong
nangangailangan. Bukod sa pagkain,
salapi, at damit na ibinibigay,
katanungan
Mga katanungan
1. Bilang mag-aaral pano tayo makakatulong sa
mga taong nangangailangan?
2. Anung paraan naman ang gagawin mo para
makatulong sayong mga magulang?
3. Ang pagtulong ba ay kalugod-lugod sa Diyos?
Basahin at unawaing mabuti
ang maikling panalangin
1. Para kanino ang panalangin na
inyong na basa?
2. Ano ang sinsasad sa
panalanging inyong na basa?
3. Mahalaga ba ang panalangin para
sa ating lahat?
4. Anung klasing panalangin? Ito ba ay
personal or pangkalahatan?
5. Dapat ba taimtim ang pananalig
natin sa ating Diyos tama o mali,
bakit?
Aktibidad
Sagutan ang mga katanungan, lagyan ng hugis puso
kung ito ay nag papakita ng taong nagdarasal, Ekis X
naman kung hindi nag papakita na ang tao nagdarasal.
1.Si rolly ay nag punta ng Simbahan para magdasal_________
2.Ang Pamilya ni Alton ay kumain agad kahit hindi pa
nakapagdasal________
3.Si Mario ay nakatanggap ng pagpapala galing sa panginoon at
siya ay nagdasal para mag pasalamat________
4.Pinag-dasal ko ang kaibigan kung may sakit________
5. Si Marco ay tatlong besis nanalangin sa isang araw________
1.Si rolly ay nag punta ng Simbahan para magdasal_________
2.Ang Pamilya ni Alton ay kumain agad kahit hindi pa
nakapagdasal________
3.Si Mario ay nakatanggap ng pagpapala galing sa panginoon at
siya ay nagdasal para mag pasalamat________
4.Pinag-dasal ko ang kaibigan kung may sakit________
5. Si Marco ay tatlong besis nanalangin sa isang araw________
Ano ang ibig sabihin ng Pagdarasal?
Ang dasal o Pagdarasal (mula sa Kastilang rezar), dasalin,
dalangin, panalangin ay ang mga salita, kataga,
pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim
upang humingi ng tulong mula sa diyos o may-kapal o
anumang pinaniniwalaang mataas at makapangyarihang
nilalang.
Pakikiisa sa Pagdarasal para sa kabutihan ng Lahat
Panalangin Pananalig
Pag-ibig sa Diyos
Panalangin
Nanalangin tayo dahil kalugod-lugod ito sa ating panginoon at nanalangin tayo dahil
may gusto tayo hilingin, pasalamatan at ihingi ng tawad pero dapat pag nanalangin
tayo isama natin ang ibang tao lalo na yung mga kamagangak na may sakit o
kaibigan na may problema at ang ating bansa .
Pananalig
Nanalig tayo para sa katuparan ng ating mga hinihiling pero alam naman
natin hindi lahat ng panalangin natin ay agad natutupad dapat marunong
tayo mag antay mag tiwala dahil siya lang ang nakakaalam kung kailan
niya ito ipagkakaloob o ibibigay sa atin.
Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad at siya ang unang umibig sa atin
kaya ibalik din natin ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pag mahal at
pagpapahalaga sa atin kapwa dahil sinasabi 1 Juan 4:7 minamahal,
mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang
bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios.
Magkakaiba man ang ating paraan ng pagsamba nagkakaisa tayo
sa pag-asang sa pamamagitan ng mga paraang ito, maipararating
natin ang ating pagsamba at papuri sa Diyos.
Nararapat lamang na igalang natin ang paniniwala ng iba tungkol
sa Diyos. Hindi sila dapat pagtawanan o kutyain sapagkat sila ay
tulad din nating may mga damdaming nasasaktan.
AKTIBIDAD
#PuzzleNoHassle. Gamit ang mga pinaghalong mga letra,
pupunan ang mga angkop na letra ng mga kahon upang
makabuo ng salita o parirala. Gagawing gabay sa pagsagot ang
mga kahulugan at paglalarawan sa ibaba ng bawat aytem
1.Bakit mahalaga ang pag darasal o
panalangin?
2. Bakit kailangan natin igalang ang
paniniwala ng iba?
“ Kung ano nais mong gawin sa iyo ng kapwa,
iyon din ang gawin mo sa kaniya”
Kung nais mong igalang ng iyong kapwa ang iyong
paniniwala, nararapat lamang na igalang mo rin ang
kaniyang paniniwala.
Ang panalangin sa ating kapwa ay tanda ng
pagmamahal sa Poong Lumikha, Ang bawat
tulong at pagmamahal na ating ibinibigay nang
walang hinihinging kapalit ay tanda ng ating
pagsasaalang-alang sa Diyos, sa kapuwa at sa
pamayanang ating ginagalawan.
Ang panalangin o pagdarasal ay nakakatulong din na
mabawasan ang ating mga alalahanin, at kung wala tayong
alalahanin o Problema na lalayo tayo sa mga sakit tulad ng
deprisyon, na minsan nag dudulot ito ng hindi magandang
ipikto sa atin, baka humantong pa ito ng pag papakamatay.
Tandaan napaka importante ang palagihang tumawag sa
ating Diyos lalo na sa panahon ng Problema at kagipitan.
Tandaan Natin
Bakit kinakailangan nating manalangin o magdasal?
• Upang magpuri o magpugay sa Diyos na makapangyarihan at
tagapaglikha.
• Upang humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan bunga ng
kahinaan.
• Upang magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap sa araw-araw.
• Upang magsumamo/ humingi ng tulong na bigyan ng mga
pangangailangan sa buhay, lakas na maiwasang magkasala at
makasunod sa kanyang kalooban.
• Ang pananalig sa Diyos at pagmamahal sa kapuwa ay nagpapatatag
sa ispitwalidad ng tao.
AKTIBIDAD
Panuto:
Gumuhit ng isang malaking puso at Sumulat ng
sariling panalangin o dasal na nag papakita ng
panalangin para sa sarili at sa ibang tao, bibigyan
ko kayo ng limang minuto para tapusin.
1.Sayong palagay lahat ba ng panalangin na sinulat mo sa
puso ay matutupad o ipagkakaloob ng Diyos?
2.Ikaw bilang mag-aaral pinapahalagahan mo ba ang lahat
na biyaya na tatanggap mo galing sa ating Panginoon?
Paglinang sa Kabihasaan
(Essay)
Gumawa kayo ng isang sanaysay basi sa napag-
aralang tupiko, ipaliwag ninyo kung ano ang
naunawaan ninyo sa mga pinag-aralan.
1. Ano ang mga na iisip mo habang nag susulat ka ng
iyong sanaysay?
2. ngayong na tutunan muna na dapat mag dasal,
palagian muna ba gagawin ito?
Analysis MGA PAMPROSESONG TANONG:
Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay (Application)
1.Maaari ba makamit ng tao ang kanyang mga ninanais sa
buhay kung walang panalangin at pag gabay ng ating
panginoon?
2.Para sayo gaano kahalaga ang manalangin sa Diyos?
3.Ang panalangin ba ay nakakatulong sa ating pang araw
araw na pamumuhay,sa panung paraan?
4.Ilang bisis ka nanalangin sa isang araw?
PAGLALAHAT (Generalization by the learners)
1. Pano mo ipakita o iparamdam ang pagmamahal
mo sa iyong kapwa?
2. Pano ba natin maipaparating pagsamba at
papuri sa ating Diyos?
ABSTRAKSYON
. Pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat: ito ay nag papakita ng
pagpapahalga at pagmamahal natin sa atin kapwa at sa ating Diyos.
. Panalangin: ito ay isang kalugodlugod na gawain para sa ating panginoon, ito rin ang
panahon na tayo humingi ng tulong at nagpapasalamat sa Diyos.
. Pananalig: nag papakita ng ating pagtitiwala at pag-asa na ipagkakaloob sa atin an
gating mga hinihiling sa Diyos.
. Pag-ibig sa Diyos: ang Diyos ang unang umibig sa atin at kailangan natin suklian ang
pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa atin kapwa.
Pagtataya sa Aralin
Sagutan ang mga sumusunod na katanungan, isulat ang
tamang litra ng tamang sagot, kailangan walang bura o
pagpapalit ng sagot sa inyong papil, bibigyan ko kayo ng
limang minuto para sagotan ang mga katanungan.
Takdang aralin
Panuto:
para sa iyong takdang aralin mag saliksik kayo
sa bagong Aralin ( Paksa: Pagsasaalang-alang
sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangan
pamayanan)
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan

More Related Content

Similar to demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan

PAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
PAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
PAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
LAILANIETALENTO1
 
Espiritwalidad-at-Pananampalataya.pptx
Espiritwalidad-at-Pananampalataya.pptxEspiritwalidad-at-Pananampalataya.pptx
Espiritwalidad-at-Pananampalataya.pptx
GinalynRosique
 
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarterAng Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
VanessaCabang1
 
Sermon September 3 2024.pptx the challenge
Sermon September 3 2024.pptx the challengeSermon September 3 2024.pptx the challenge
Sermon September 3 2024.pptx the challenge
EironAlmeron
 
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
SanglayGilvert
 
learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10
learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10
learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10
LloydManalo2
 
WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10
WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10
WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10
LloydManalo2
 
ESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS
ESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOSESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS
ESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS
gianellakhaye22
 

Similar to demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan (20)

ESP 5 Q4 Week 7 D1-5.pptx
ESP 5 Q4 Week 7 D1-5.pptxESP 5 Q4 Week 7 D1-5.pptx
ESP 5 Q4 Week 7 D1-5.pptx
 
EsP 10-Ang Pagmamahal sa Diyos.pdf
EsP 10-Ang Pagmamahal sa Diyos.pdfEsP 10-Ang Pagmamahal sa Diyos.pdf
EsP 10-Ang Pagmamahal sa Diyos.pdf
 
PAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
PAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAOPAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
PAGMAMAHAL SA DIYOS.pptx EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
 
Espiritwalidad-at-Pananampalataya.pptx
Espiritwalidad-at-Pananampalataya.pptxEspiritwalidad-at-Pananampalataya.pptx
Espiritwalidad-at-Pananampalataya.pptx
 
EsP 8 Concepts 8
EsP 8 Concepts 8EsP 8 Concepts 8
EsP 8 Concepts 8
 
Espiritwalidad at Pananamplataya-EsP 10.pptx
Espiritwalidad at Pananamplataya-EsP 10.pptxEspiritwalidad at Pananamplataya-EsP 10.pptx
Espiritwalidad at Pananamplataya-EsP 10.pptx
 
ESP-G8.pptx
ESP-G8.pptxESP-G8.pptx
ESP-G8.pptx
 
Ang Pagmamahal sa Diyos at Kapuwa ang Tunay na Pananampalataya.pptx
Ang Pagmamahal sa Diyos at Kapuwa ang Tunay na Pananampalataya.pptxAng Pagmamahal sa Diyos at Kapuwa ang Tunay na Pananampalataya.pptx
Ang Pagmamahal sa Diyos at Kapuwa ang Tunay na Pananampalataya.pptx
 
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarterAng Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
Ang Pagmamahal sa Diyos.pptx esp 10 3rd quarter
 
Sermon September 3 2024.pptx the challenge
Sermon September 3 2024.pptx the challengeSermon September 3 2024.pptx the challenge
Sermon September 3 2024.pptx the challenge
 
espiritwalidad at pananampalataya (STE 10)-1.pptx
espiritwalidad at pananampalataya (STE 10)-1.pptxespiritwalidad at pananampalataya (STE 10)-1.pptx
espiritwalidad at pananampalataya (STE 10)-1.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptxEdukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
Edukasyon sa Pagpapakatao 6_4th_week3_melc.pptx
 
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
ESP 5 PPT Q4 W8 - Nakapagpapakita ng iba’t-ibang paraan ng pasasalamat sa Diy...
 
Grade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docx
Grade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docxGrade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docx
Grade 3 DLL ESP 3 Q4 Week 1.docx
 
learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10
learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10
learning activity sheet for edukasyon sa pagpapakatao grade 10
 
WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10
WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10
WEEK 1-2-LAS.pdf activity sheet for grade 10
 
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptxESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
 
Salamat panginoon!
Salamat panginoon!Salamat panginoon!
Salamat panginoon!
 
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptxESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
ESP ARALIN 1 QUARTER 4.pptx
 
ESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS
ESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOSESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS
ESP 3RD QT WEK 1.pptx ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS
 

demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan

 • 1.
 • 2.
 • 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Inihanda ni Reden S. Javillo
 • 4. PANUNTUNAN . Pag nag sasalita ang guro dapat makinig ang lahat. . Pag tinanung dapat sumagot. . Pag hindi tinawag wag mag sasalita.
 • 6. Bilang mag-aaral, makakatulong din tayo at ang ating paaralan sa mga taong nangangailangan. Bukod sa pagkain, salapi, at damit na ibinibigay,
 • 7. katanungan Mga katanungan 1. Bilang mag-aaral pano tayo makakatulong sa mga taong nangangailangan? 2. Anung paraan naman ang gagawin mo para makatulong sayong mga magulang? 3. Ang pagtulong ba ay kalugod-lugod sa Diyos?
 • 8. Basahin at unawaing mabuti ang maikling panalangin
 • 9. 1. Para kanino ang panalangin na inyong na basa?
 • 10. 2. Ano ang sinsasad sa panalanging inyong na basa?
 • 11. 3. Mahalaga ba ang panalangin para sa ating lahat?
 • 12. 4. Anung klasing panalangin? Ito ba ay personal or pangkalahatan?
 • 13. 5. Dapat ba taimtim ang pananalig natin sa ating Diyos tama o mali, bakit?
 • 14. Aktibidad Sagutan ang mga katanungan, lagyan ng hugis puso kung ito ay nag papakita ng taong nagdarasal, Ekis X naman kung hindi nag papakita na ang tao nagdarasal.
 • 15. 1.Si rolly ay nag punta ng Simbahan para magdasal_________ 2.Ang Pamilya ni Alton ay kumain agad kahit hindi pa nakapagdasal________ 3.Si Mario ay nakatanggap ng pagpapala galing sa panginoon at siya ay nagdasal para mag pasalamat________ 4.Pinag-dasal ko ang kaibigan kung may sakit________ 5. Si Marco ay tatlong besis nanalangin sa isang araw________
 • 16.
 • 17. 1.Si rolly ay nag punta ng Simbahan para magdasal_________ 2.Ang Pamilya ni Alton ay kumain agad kahit hindi pa nakapagdasal________ 3.Si Mario ay nakatanggap ng pagpapala galing sa panginoon at siya ay nagdasal para mag pasalamat________ 4.Pinag-dasal ko ang kaibigan kung may sakit________ 5. Si Marco ay tatlong besis nanalangin sa isang araw________
 • 18.
 • 19. Ano ang ibig sabihin ng Pagdarasal? Ang dasal o Pagdarasal (mula sa Kastilang rezar), dasalin, dalangin, panalangin ay ang mga salita, kataga, pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim upang humingi ng tulong mula sa diyos o may-kapal o anumang pinaniniwalaang mataas at makapangyarihang nilalang.
 • 20. Pakikiisa sa Pagdarasal para sa kabutihan ng Lahat Panalangin Pananalig Pag-ibig sa Diyos
 • 21. Panalangin Nanalangin tayo dahil kalugod-lugod ito sa ating panginoon at nanalangin tayo dahil may gusto tayo hilingin, pasalamatan at ihingi ng tawad pero dapat pag nanalangin tayo isama natin ang ibang tao lalo na yung mga kamagangak na may sakit o kaibigan na may problema at ang ating bansa . Pananalig Nanalig tayo para sa katuparan ng ating mga hinihiling pero alam naman natin hindi lahat ng panalangin natin ay agad natutupad dapat marunong tayo mag antay mag tiwala dahil siya lang ang nakakaalam kung kailan niya ito ipagkakaloob o ibibigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad at siya ang unang umibig sa atin kaya ibalik din natin ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pag mahal at pagpapahalaga sa atin kapwa dahil sinasabi 1 Juan 4:7 minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios.
 • 22. Magkakaiba man ang ating paraan ng pagsamba nagkakaisa tayo sa pag-asang sa pamamagitan ng mga paraang ito, maipararating natin ang ating pagsamba at papuri sa Diyos. Nararapat lamang na igalang natin ang paniniwala ng iba tungkol sa Diyos. Hindi sila dapat pagtawanan o kutyain sapagkat sila ay tulad din nating may mga damdaming nasasaktan.
 • 23. AKTIBIDAD #PuzzleNoHassle. Gamit ang mga pinaghalong mga letra, pupunan ang mga angkop na letra ng mga kahon upang makabuo ng salita o parirala. Gagawing gabay sa pagsagot ang mga kahulugan at paglalarawan sa ibaba ng bawat aytem
 • 24.
 • 25. 1.Bakit mahalaga ang pag darasal o panalangin? 2. Bakit kailangan natin igalang ang paniniwala ng iba?
 • 26. “ Kung ano nais mong gawin sa iyo ng kapwa, iyon din ang gawin mo sa kaniya” Kung nais mong igalang ng iyong kapwa ang iyong paniniwala, nararapat lamang na igalang mo rin ang kaniyang paniniwala.
 • 27. Ang panalangin sa ating kapwa ay tanda ng pagmamahal sa Poong Lumikha, Ang bawat tulong at pagmamahal na ating ibinibigay nang walang hinihinging kapalit ay tanda ng ating pagsasaalang-alang sa Diyos, sa kapuwa at sa pamayanang ating ginagalawan.
 • 28. Ang panalangin o pagdarasal ay nakakatulong din na mabawasan ang ating mga alalahanin, at kung wala tayong alalahanin o Problema na lalayo tayo sa mga sakit tulad ng deprisyon, na minsan nag dudulot ito ng hindi magandang ipikto sa atin, baka humantong pa ito ng pag papakamatay. Tandaan napaka importante ang palagihang tumawag sa ating Diyos lalo na sa panahon ng Problema at kagipitan.
 • 29. Tandaan Natin Bakit kinakailangan nating manalangin o magdasal? • Upang magpuri o magpugay sa Diyos na makapangyarihan at tagapaglikha. • Upang humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan bunga ng kahinaan. • Upang magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap sa araw-araw. • Upang magsumamo/ humingi ng tulong na bigyan ng mga pangangailangan sa buhay, lakas na maiwasang magkasala at makasunod sa kanyang kalooban. • Ang pananalig sa Diyos at pagmamahal sa kapuwa ay nagpapatatag sa ispitwalidad ng tao.
 • 30. AKTIBIDAD Panuto: Gumuhit ng isang malaking puso at Sumulat ng sariling panalangin o dasal na nag papakita ng panalangin para sa sarili at sa ibang tao, bibigyan ko kayo ng limang minuto para tapusin.
 • 31.
 • 32. 1.Sayong palagay lahat ba ng panalangin na sinulat mo sa puso ay matutupad o ipagkakaloob ng Diyos? 2.Ikaw bilang mag-aaral pinapahalagahan mo ba ang lahat na biyaya na tatanggap mo galing sa ating Panginoon?
 • 33. Paglinang sa Kabihasaan (Essay) Gumawa kayo ng isang sanaysay basi sa napag- aralang tupiko, ipaliwag ninyo kung ano ang naunawaan ninyo sa mga pinag-aralan.
 • 34. 1. Ano ang mga na iisip mo habang nag susulat ka ng iyong sanaysay? 2. ngayong na tutunan muna na dapat mag dasal, palagian muna ba gagawin ito? Analysis MGA PAMPROSESONG TANONG:
 • 35. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay (Application) 1.Maaari ba makamit ng tao ang kanyang mga ninanais sa buhay kung walang panalangin at pag gabay ng ating panginoon? 2.Para sayo gaano kahalaga ang manalangin sa Diyos? 3.Ang panalangin ba ay nakakatulong sa ating pang araw araw na pamumuhay,sa panung paraan? 4.Ilang bisis ka nanalangin sa isang araw?
 • 36. PAGLALAHAT (Generalization by the learners) 1. Pano mo ipakita o iparamdam ang pagmamahal mo sa iyong kapwa? 2. Pano ba natin maipaparating pagsamba at papuri sa ating Diyos?
 • 37. ABSTRAKSYON . Pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat: ito ay nag papakita ng pagpapahalga at pagmamahal natin sa atin kapwa at sa ating Diyos. . Panalangin: ito ay isang kalugodlugod na gawain para sa ating panginoon, ito rin ang panahon na tayo humingi ng tulong at nagpapasalamat sa Diyos. . Pananalig: nag papakita ng ating pagtitiwala at pag-asa na ipagkakaloob sa atin an gating mga hinihiling sa Diyos. . Pag-ibig sa Diyos: ang Diyos ang unang umibig sa atin at kailangan natin suklian ang pag-ibig na iyon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa atin kapwa.
 • 38. Pagtataya sa Aralin Sagutan ang mga sumusunod na katanungan, isulat ang tamang litra ng tamang sagot, kailangan walang bura o pagpapalit ng sagot sa inyong papil, bibigyan ko kayo ng limang minuto para sagotan ang mga katanungan.
 • 39.
 • 40.
 • 41. Takdang aralin Panuto: para sa iyong takdang aralin mag saliksik kayo sa bagong Aralin ( Paksa: Pagsasaalang-alang sa kapakanan ng kapwa at sa kinabibilangan pamayanan)