SlideShare a Scribd company logo
Clústers i competitivitat: el cas de
Catalunya (1993-2010)
Joan Miquel Hernández Gascón
Alberto Pezzi
Antoni Soy i Casals
Barcelona, 5 de novembre de 2010
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
2
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
3
La indústria europea de les motocicletes
Itàlia i Espanya concentren:
- 80% de la facturació europea
- 70% de l’ocupació
- 50% de les motocicletes en circulació
Emilia-Romagna, Veneto, Toscana i Catalunya
concentren:
- Més del 80% de les plantes productives d’Itàlia i Espanya
- Les principals ciutats europees en nombre relatiu de motocicletes en circulació
- El 60% dels pilots de Moto GP a nivell mundial
4
Districtes i clústers: una realitat econòmica
Alfred Marshall
Giacomo Becattini
Michael Porter
5
L’enfocament de Michael Porter
“Un clúster és una concentració geogràfica
d’empreses interconnectades, proveïdors
especialitzats, empreses de serveis i
institucions associades”
(Institute for Strategy and Competitiveness – Harvard Business School)
6
Perquè son importants els clústers?
Per als “policy makers” i
“cluster practitioners” perquè
permeten economies d’escala en:
entendre el negoci
Per a les empreses
i la comunitat perquè:
Incrementen la productivitat
Milloren la capacitat d’innovació
Estimulen la creació de noves
empreses (spin-offs)
i les seves
problemàtiques (estratègia)
actuar amb un grup homogeni
d’empreses facilitant el canvi
estratègic
7
Què és un clúster?
MONTSIÀ
Moble domèstic
Oli d’oliva
BARCELONA
Farmàcia
Aixetes
Cosmética
Turisme de ciutat
Escoles de negoci
Clíniques mediques
PIRINEU
Productes làctis
ANOIA
Pell
Génere de punt
MARESME
Genero de punto
VALLÈS
Electrònica de consum
Automoció
Motocicletes
Packaging
LLEIDA
Maquinaria agrícola
Materials construcció
Elaboració fruita fresca
LA BISBAL
Ceràmica
GIRONA
Embotits
Aïgues minerals
COSTA BRAVA
NORD
Turisme sol i platja
PENEDES
Vinos y Cavas
PALLARS
Turisme actiu
LA GARRIGA
Moble
COSTA DAURADA
Turisme sol i platja
Un clúster és una eina per tal
d’entendre un negoci i dissenyar i
implementar polítiques de millora de
la competitivitat
8
Alguns conceptes clau
COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT
CLÚSTERCLÚSTER
ESTRATÈGIA
EMPRESARIAL
ESTRATÈGIA
EMPRESARIAL
• Segmentar per negocis i no por sectors
estadístics
• Estratègia d’èxit o de futur en aquest
negoci
BUSINESS / NEGOCIBUSINESS / NEGOCI
• Objectiu últim
• Instrument: lloc per parlar sobre estratègia en
grup i executar accions coherents amb
l’estratègia
Font: Ll. Ramis, 2008
9
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
10
Evolució de les polítiques de clústers a Catalunya
De 1993 a 2009
Enfocament “microclúster”
Combinació d’anàlisi i procés
Elaboració Mapa Sistemes Productius Locals Industrials (2005)
Creació a l’Administració de dues unitats internes dedicades a la política
de clústers
Disseny d’eines específiques per a facilitar el canvi estratègic
11
Del clúster al “microclúster”
Tèxtil
12
Combinació d’anàlisi i procés
Anàlisi
Definició i mapejat del clúster
Anàlisi del negoci i de les tendències de futur
Anàlisi de la rendibilitat de la indústria 
Anàlisi de l’entorn de negoci local  (diamant)
Anàlisi de la competència
Benchmarking internacional 
Definició de les millors opcions estratègiques
…
Motivació de les empress
Ruptura del “saber convencional”
Estímul del canvi estratègic 
Creació de lideratge privat
…
Procés
13
Elaboració d’un Mapa dels Sistemes Productius
Locals Industrials de Catalunya (2005)
42 SPLs
9.000 establiments industrials
235 .000 treballadors
(36% total Catalunya)
45.000 MEUR facturació
agregada
(39% total Catalunya)
14
Creació de dues àrees especialitzades en política de
clústers
Diagnóstic del clúster
-Definició del negoci
-Anàlisi competitiva
-Identificació de les àrees
de millora competitiva
Observatori de Prospectiva Industrial
Àrea de dinamització de clústers
Implementació y
follow-up:
-Canvi estratègic
-Innovació
-Formació ad hoc
-Internacionalització
Informe
Presentació
Xarxa de socis
locals
Networking :
- Seminaris
- Events
- etc.…
Mes 1 M. 2 M. 3 M. 4
M. 23 M. 24
15
Eina per al canvi estratègic: NON
Visió
de
futur
16
Canvi estructural+Canvi estratègic
- Inversió en equipament
- Consultoria externa
- Formació Ad hoc
- Certificació i homologació de producte
- R+D
- Pla estratégic
- Pla de negoci
Resultats després de la realització de més de 50
iniciatives de reforçament competitiu a nivell de
clúster
Per a les empreses
Reflexió sobre el propi sector i
ajuda específica per al canvi
estratègic
Possibilitat de participar en
iniciatives de cooperació pre-
competitiva
Reforçament de les
infrastructures sectorials
Per a l’Administració
Modificació i millora del diàleg
amb les empreses
Millor coneixement de les
problemàtiques estratègiques i
competitives de les empreses
Identificació i creació
d’instruments de suport
específics a les empreses
17
Reconeixement internacional
Michael E. Porter, On Competition, (Boston, 1998)
18
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
19
Necessitat de canvis
Factors endògens (relacionats amb
la metodologia de treball)
Dimensió reduïda dels projectes
Resultats fonamentalment immaterials
Escasa visibilitat de les iniciatives
Lideratge sempre públic i falta de relleu
empresarial
Insuficients instruments dins de
l’Administració
Falta de planificació estratègica i
d’avaluació de resultats
Factors exògens
Multiplicitat d’iniciatives
Canvis a nivell europeu
Iniciatives excel·lents i de més dimensió
Professionalització de les organitzacions
gestores dels clústers
Impuls a la dimensió trasnacional de les
iniciatives
El canvi de model industrial
20
Esquema
no exhaustiu
21
Iniciatives a nivell de
clúster ja en maxa
Railgroup
BAIE
Textil
Moto
.....
CATMOTO
Iniciatives en el marc
del programa de reforçament
competitiu SIE/ACC10
AEIs
Maq. Agric.
Moble
Nautica
Llars de foc
Tec. Mediq.
Aigua.
Efic. Energ.
Disseny
Cluster Media
Biotech
Cluster TIC
Nous Mat.
CEQUIP
Iniciatives del 22@
ASERN
Rap. Man.
Tec. Mediq.
Nous Mat.
Il·luminació
Gourmet
Foodservice
Carrosseries
GP Maresme
Automoció
Electr. Cons.
Tex. Terrassa
Sabadell
Met. Ripolles
Carn Osona
Logist. BL
Iniciatives
derivades de plans
d’innovació locals
Filatura Olot
.....Optica i F.
.....
Mecanitzats
auto Farmàcia
TECmap .....
.....
Organismes creats como a “clústesr”
Organismes pre-existents
Multiplicitat d’iniciatives
Canvis a nivell europeu
La nova agenda europea per als clústers:
Impulsant els WORLD-CLASS clusters
Professionalització dels cluster
managers
Foment de les relacions
trasnacionals entre clústers
Augment de la dimensió de les
iniciatives
European Commission
Enterprise and Industry
How to support international cooperation at EU level?
European Cluster 
Policy Group
European Cluster
Alliance
European Cluster
Observatory 
Regions of Knowledge networks (FP7)
INTERREG Networks
Cluster Innovation
Platforms (CIP)
Other initiatives are welcome. 
Policy
recommendations
Policy incentives 
& practical tools
Appropriate skillsStatistics & 
Services
Cluster Excellence
EU initiative
Visibility
22
El canvi de model industrial
Exemple - Cadena de valor sector tèxtil - confecció
Activitats subcontratades a nivell global
Disseny i
concepció
del producte
Confecció
Logística i
distribución
Marketing i
Client
Venda al
consumidor
final
Aprovisionament
primeres
matèries:
- teixits
- altres
Activitats de més valor afegit realitzades directament per les empreses
amb marca de canal
23
Indústria
Serveis destinats a la 
producció
complementarietat
interdependència
Un nou perímetre de les activitats
industrials
“NOVA
INDÚSTRIA”
24
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
25
Génere de punt - Igualada
Confecció - Barcelona
Génere de punt - Maresme
Tèxtil-moda a Catalunya:
Projecte “branding & retail”
De l’enfocament “microclúster ” A l’enfocament “opció estratègica”
Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster:
iniciatives transversals
26
Joguines
Alimentació
Moble
De l’enfocament “microclúster”
Confecció
Kids cluster 
a Catalunya
A l’enfocament “mercat final”
Edició
Tèxtil llar
Audiovisual
Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster:
iniciatives transversals
27
El sector de productes infantils a Catalunya
INDÚSTRIA – EMPRESES DE PRODUCTE PROPI
ALIMENTACIÓ
(Productes de 1a alimentació, productes específics per al nen 
– esmorzars, berenars.., pastisseria infantil, dolços...)
CANAL DE VENDA
HIGIENE I COSMÉTICA I SALUT 
(Colònies, sabons, bolquers, cremes, medicaments..)
MODA I COMPLEMENTS (Roba, sabates, i complements 
diversos per al nen...)
HABITAT
(Artícles de decoració, mobles infantils, tèxtil llar...)
ARTÍCLES DE PUERICULTURA
(Cotxets, cadiretes pel cotxe, puericultura petita...)
OCI
(Joguines, productes audiovisuals, llibres...)
MATERIAL ESCOLAR
(Material d’ escriptura,  llibres de text, material `per a escoles...)
Retailers 
organiz.
espec.
infantil
Minoristes 
indep. 
espec.
infantil
Canal impuls
PROPIETARIS IMÁGENES‐LICENCIES
AGENTS  I  LLICENCIES
Minoristes indep. 
generalistes
DISTRIBUCIÓN
Distrib. escolar
GRAN 
DISTRIBUCIÓ
GENERALISTA
Farmàcia
MERCAT
(decisio 
de compra)
SERVEIS A L’EDUCACIÓ ORGANITZADA
SERVEIS A L’ OCI ORGANIZATS
Pla d’accions prioritàries per al clúster (2010-2011)
29
EIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚSTEREIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLEIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚÚSTERSTER
EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITATEIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT
CONEIXEMENT DEL
MERCAT
DESENVOLUPAMEN
NOUS PRODUCTES
REFORÇAMENT
POSICIONAMENT
ALS MERCATS
EIX 1: FOMENT DEL NETWORKINGEIX 1: FOMENT DEL NETWORKING
Organització de jornades tem`tiques i activitats per al foment del coneixement entre les empreses
FORMACIÓ
Estudi tendències de
consum de futur del
segment infantil
Estudi hàbits de
consum de continguts
audiovisuals
Desenvolupament
continguts digitals per
a l’ensenyament
Creació fòrum
educatiu
Creació lineals infantils
en punts de venda
gran distribució
Definició i posta en
marxa d’un master
especialitzat en
productes infantils
Web del cluster: www.kids-cluster.com
Desenvolupament projecte Kids cluster i
primers resultats
Contractació
Clúster manager (en curs – Novembre 2010)
Creació pàgina web
Abril 2010
Grups de treball
Fase d’anàlisi
2009
30
Constitució legal associació
Juliol 2010
Potencials clústers de “nova generació a Catalunya”
31
FASHION I DISSENY
MOBILITAT
HÀBITAT
ENERGIA I CLEANTECH
SALUT I BENESTAR
QUÍMICA
CONTENT
AND CREATIVE INDUSTRIES
ALIMENTACIÒ
SMART CITIES
???
Característiques projectes clústers de “nova generació”:
- Major dimensió de mercat
- Iniciatives definides per aspectes estratégics i de mercat
- Enfocament “cross-sectorial”
- Vocació d’actuació transnacional
- Institucionalització del clúster
(únicament amb lideratge privat)
- Gestió professionalitzada
- Co-finançament decreixent
- Concepte clúster com a eina de treball
Índex
Introducció: consideracions generals
La política de clústers fins al 2009
Necessitat de canvis
La política de clústers a partir de 2009
Conclusions
32
Conclusions
La nova indústria requereix noves anàlisis i instruments
El clúster és l’eina (i no el resultat) per a dissenyar i
implementar iniciatives de reforçament de la competitivitat
El treball en clústers crea un cercle virtuós de “sedimentació”
del coneixement acumulat
Les polítiques de clústers no són estàtiques sinó que han
d’evolucionar i adaptar-se als canvis en els models de negoci i
l’entorn global
33

More Related Content

Viewers also liked

LE CIDFF AU COLLEGE
LE CIDFF AU COLLEGELE CIDFF AU COLLEGE
LE CIDFF AU COLLEGE
DG WEB
 
Bloque de Cierre
Bloque de CierreBloque de Cierre
Bloque de Cierre
Universidad Yacambú
 
Social Media Strategie
Social Media StrategieSocial Media Strategie
Social Media Strategie
Dörte Böhner
 
Smartphones et tablettes janvier 2015
Smartphones et tablettes  janvier 2015Smartphones et tablettes  janvier 2015
Smartphones et tablettes janvier 2015
Maroc Telecom
 
Alarms management WeOS
Alarms management WeOSAlarms management WeOS
Alarms management WeOS
Fabian Vandendyck
 
Spannungsfeld Online-Identität
Spannungsfeld Online-IdentitätSpannungsfeld Online-Identität
Spannungsfeld Online-Identität
Konrad Förstner
 
Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...
Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...
Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...
morsayvrai
 
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...
Florian Stegmaier
 
Projet sur les carrières en masques
Projet sur les carrières en masquesProjet sur les carrières en masques
Projet sur les carrières en masques
Jean-ClaudeLapointe
 
Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]
Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]
Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]
Dörte Böhner
 
Informe primer debate proyecto ley proteccion del condor andino
Informe primer debate proyecto ley proteccion del condor andinoInforme primer debate proyecto ley proteccion del condor andino
Informe primer debate proyecto ley proteccion del condor andino
Fernando Cáceres
 
Expo présidentielles 2eme partie
Expo présidentielles 2eme partieExpo présidentielles 2eme partie
Expo présidentielles 2eme partie
Joséphine Esposito
 
Enlace 2011 6 p
Enlace 2011 6 pEnlace 2011 6 p
Enlace 2011 6 p
archivosdelaescuela
 
El plan de_cuentas
El plan de_cuentasEl plan de_cuentas
El plan de_cuentas
Ender Faria
 
CP et CE1 au conservatoire
CP et CE1 au conservatoireCP et CE1 au conservatoire
CP et CE1 au conservatoire
cdisacrecoeur76
 
10 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 2
10 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 210 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 2
10 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 2
rafaecheve
 

Viewers also liked (20)

LE CIDFF AU COLLEGE
LE CIDFF AU COLLEGELE CIDFF AU COLLEGE
LE CIDFF AU COLLEGE
 
Bloque de Cierre
Bloque de CierreBloque de Cierre
Bloque de Cierre
 
Présentation la barbe
Présentation la barbePrésentation la barbe
Présentation la barbe
 
Conclusion
ConclusionConclusion
Conclusion
 
Social Media Strategie
Social Media StrategieSocial Media Strategie
Social Media Strategie
 
Mlm
MlmMlm
Mlm
 
Cgnc
CgncCgnc
Cgnc
 
Smartphones et tablettes janvier 2015
Smartphones et tablettes  janvier 2015Smartphones et tablettes  janvier 2015
Smartphones et tablettes janvier 2015
 
Alarms management WeOS
Alarms management WeOSAlarms management WeOS
Alarms management WeOS
 
Spannungsfeld Online-Identität
Spannungsfeld Online-IdentitätSpannungsfeld Online-Identität
Spannungsfeld Online-Identität
 
Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...
Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...
Libéral ou opportuniste ? Président Morsay ou bien Zehef contre protéger la r...
 
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...
Generische Datenintegration zur semantischen Diagnoseunterstützung im Projekt...
 
Projet sur les carrières en masques
Projet sur les carrières en masquesProjet sur les carrières en masques
Projet sur les carrières en masques
 
Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]
Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]
Entdecken des (bibliothekarischen) Web 2.0 [aktualisiert]
 
Informe primer debate proyecto ley proteccion del condor andino
Informe primer debate proyecto ley proteccion del condor andinoInforme primer debate proyecto ley proteccion del condor andino
Informe primer debate proyecto ley proteccion del condor andino
 
Expo présidentielles 2eme partie
Expo présidentielles 2eme partieExpo présidentielles 2eme partie
Expo présidentielles 2eme partie
 
Enlace 2011 6 p
Enlace 2011 6 pEnlace 2011 6 p
Enlace 2011 6 p
 
El plan de_cuentas
El plan de_cuentasEl plan de_cuentas
El plan de_cuentas
 
CP et CE1 au conservatoire
CP et CE1 au conservatoireCP et CE1 au conservatoire
CP et CE1 au conservatoire
 
10 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 2
10 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 210 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 2
10 cosas que debes hacer ahora joven desarrollador parte 2
 

Similar to Presentació llibre clusters jmh 5 nov 2010 vf

RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica
RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica
RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica
Novells
 
Pac4 Novells
Pac4 NovellsPac4 Novells
Pac4 Novells
Novells
 
Política empresarial TIC
Política empresarial TICPolítica empresarial TIC
Política empresarial TIC
stsiweb
 
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansReimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Toni Merino
 
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiConferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Digital Granollers
 
SME Instrument
SME Instrument SME Instrument
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaConferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
UOC Alumni
 
Memphis Belle Pac4
Memphis Belle Pac4Memphis Belle Pac4
Memphis Belle Pac4
Memphis2009
 
Resum executiu update medis de producció agrícola
Resum executiu update medis de producció agrícolaResum executiu update medis de producció agrícola
Resum executiu update medis de producció agrícola
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaConferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
UOC Alumni
 
Pla PIMESTIC
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTIC
stsiweb
 
Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013
Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013
Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
 

Similar to Presentació llibre clusters jmh 5 nov 2010 vf (20)

RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica
RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica
RSC en el sector automoció a Espanya, una sortida a la crisi social i econòmica
 
Mapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a Catalunya
Mapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a CatalunyaMapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a Catalunya
Mapeig i anàlisi de la Industria 4.0 a Catalunya
 
Pac4 Novells
Pac4 NovellsPac4 Novells
Pac4 Novells
 
Packaging resum
Packaging resumPackaging resum
Packaging resum
 
Política empresarial TIC
Política empresarial TICPolítica empresarial TIC
Política empresarial TIC
 
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjansReimagine textile 25052021_versiomitjans
Reimagine textile 25052021_versiomitjans
 
Serveis ACC1Ó 2010
Serveis ACC1Ó 2010Serveis ACC1Ó 2010
Serveis ACC1Ó 2010
 
Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l...
 Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l... Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l...
Cicle informatiu 2010: Serveis a la innovació i la internacionalització de l...
 
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisiConferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
Conferència Joan Torrent: emprenedoria i microempresa en temps de crisi
 
SME Instrument
SME Instrument SME Instrument
SME Instrument
 
Daniel Marco - TIC.cat
Daniel Marco - TIC.catDaniel Marco - TIC.cat
Daniel Marco - TIC.cat
 
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Au...
 
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresaConferencia alumni emprenedoria_microempresa
Conferencia alumni emprenedoria_microempresa
 
Memphis Belle Pac4
Memphis Belle Pac4Memphis Belle Pac4
Memphis Belle Pac4
 
Resum executiu update medis de producció agrícola
Resum executiu update medis de producció agrícolaResum executiu update medis de producció agrícola
Resum executiu update medis de producció agrícola
 
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni LleidaConferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida
 
Pla PIMESTIC
Pla PIMESTICPla PIMESTIC
Pla PIMESTIC
 
Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013
Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013
Cas Avinent Canvi Estratègic en Clústers 2013
 
Economia circular
Economia circularEconomia circular
Economia circular
 
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
L'economia circular a Catalunya (píndola sectorial)
 

Presentació llibre clusters jmh 5 nov 2010 vf

 • 1. Clústers i competitivitat: el cas de Catalunya (1993-2010) Joan Miquel Hernández Gascón Alberto Pezzi Antoni Soy i Casals Barcelona, 5 de novembre de 2010
 • 2. Índex Introducció: consideracions generals La política de clústers fins al 2009 Necessitat de canvis La política de clústers a partir de 2009 Conclusions 2
 • 3. Índex Introducció: consideracions generals La política de clústers fins al 2009 Necessitat de canvis La política de clústers a partir de 2009 Conclusions 3
 • 4. La indústria europea de les motocicletes Itàlia i Espanya concentren: - 80% de la facturació europea - 70% de l’ocupació - 50% de les motocicletes en circulació Emilia-Romagna, Veneto, Toscana i Catalunya concentren: - Més del 80% de les plantes productives d’Itàlia i Espanya - Les principals ciutats europees en nombre relatiu de motocicletes en circulació - El 60% dels pilots de Moto GP a nivell mundial 4
 • 5. Districtes i clústers: una realitat econòmica Alfred Marshall Giacomo Becattini Michael Porter 5
 • 6. L’enfocament de Michael Porter “Un clúster és una concentració geogràfica d’empreses interconnectades, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i institucions associades” (Institute for Strategy and Competitiveness – Harvard Business School) 6
 • 7. Perquè son importants els clústers? Per als “policy makers” i “cluster practitioners” perquè permeten economies d’escala en: entendre el negoci Per a les empreses i la comunitat perquè: Incrementen la productivitat Milloren la capacitat d’innovació Estimulen la creació de noves empreses (spin-offs) i les seves problemàtiques (estratègia) actuar amb un grup homogeni d’empreses facilitant el canvi estratègic 7
 • 8. Què és un clúster? MONTSIÀ Moble domèstic Oli d’oliva BARCELONA Farmàcia Aixetes Cosmética Turisme de ciutat Escoles de negoci Clíniques mediques PIRINEU Productes làctis ANOIA Pell Génere de punt MARESME Genero de punto VALLÈS Electrònica de consum Automoció Motocicletes Packaging LLEIDA Maquinaria agrícola Materials construcció Elaboració fruita fresca LA BISBAL Ceràmica GIRONA Embotits Aïgues minerals COSTA BRAVA NORD Turisme sol i platja PENEDES Vinos y Cavas PALLARS Turisme actiu LA GARRIGA Moble COSTA DAURADA Turisme sol i platja Un clúster és una eina per tal d’entendre un negoci i dissenyar i implementar polítiques de millora de la competitivitat 8
 • 9. Alguns conceptes clau COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT CLÚSTERCLÚSTER ESTRATÈGIA EMPRESARIAL ESTRATÈGIA EMPRESARIAL • Segmentar per negocis i no por sectors estadístics • Estratègia d’èxit o de futur en aquest negoci BUSINESS / NEGOCIBUSINESS / NEGOCI • Objectiu últim • Instrument: lloc per parlar sobre estratègia en grup i executar accions coherents amb l’estratègia Font: Ll. Ramis, 2008 9
 • 10. Índex Introducció: consideracions generals La política de clústers fins al 2009 Necessitat de canvis La política de clústers a partir de 2009 Conclusions 10
 • 11. Evolució de les polítiques de clústers a Catalunya De 1993 a 2009 Enfocament “microclúster” Combinació d’anàlisi i procés Elaboració Mapa Sistemes Productius Locals Industrials (2005) Creació a l’Administració de dues unitats internes dedicades a la política de clústers Disseny d’eines específiques per a facilitar el canvi estratègic 11
 • 12. Del clúster al “microclúster” Tèxtil 12
 • 13. Combinació d’anàlisi i procés Anàlisi Definició i mapejat del clúster Anàlisi del negoci i de les tendències de futur Anàlisi de la rendibilitat de la indústria  Anàlisi de l’entorn de negoci local  (diamant) Anàlisi de la competència Benchmarking internacional  Definició de les millors opcions estratègiques … Motivació de les empress Ruptura del “saber convencional” Estímul del canvi estratègic  Creació de lideratge privat … Procés 13
 • 14. Elaboració d’un Mapa dels Sistemes Productius Locals Industrials de Catalunya (2005) 42 SPLs 9.000 establiments industrials 235 .000 treballadors (36% total Catalunya) 45.000 MEUR facturació agregada (39% total Catalunya) 14
 • 15. Creació de dues àrees especialitzades en política de clústers Diagnóstic del clúster -Definició del negoci -Anàlisi competitiva -Identificació de les àrees de millora competitiva Observatori de Prospectiva Industrial Àrea de dinamització de clústers Implementació y follow-up: -Canvi estratègic -Innovació -Formació ad hoc -Internacionalització Informe Presentació Xarxa de socis locals Networking : - Seminaris - Events - etc.… Mes 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 23 M. 24 15
 • 16. Eina per al canvi estratègic: NON Visió de futur 16 Canvi estructural+Canvi estratègic - Inversió en equipament - Consultoria externa - Formació Ad hoc - Certificació i homologació de producte - R+D - Pla estratégic - Pla de negoci
 • 17. Resultats després de la realització de més de 50 iniciatives de reforçament competitiu a nivell de clúster Per a les empreses Reflexió sobre el propi sector i ajuda específica per al canvi estratègic Possibilitat de participar en iniciatives de cooperació pre- competitiva Reforçament de les infrastructures sectorials Per a l’Administració Modificació i millora del diàleg amb les empreses Millor coneixement de les problemàtiques estratègiques i competitives de les empreses Identificació i creació d’instruments de suport específics a les empreses 17
 • 18. Reconeixement internacional Michael E. Porter, On Competition, (Boston, 1998) 18
 • 19. Índex Introducció: consideracions generals La política de clústers fins al 2009 Necessitat de canvis La política de clústers a partir de 2009 Conclusions 19
 • 20. Necessitat de canvis Factors endògens (relacionats amb la metodologia de treball) Dimensió reduïda dels projectes Resultats fonamentalment immaterials Escasa visibilitat de les iniciatives Lideratge sempre públic i falta de relleu empresarial Insuficients instruments dins de l’Administració Falta de planificació estratègica i d’avaluació de resultats Factors exògens Multiplicitat d’iniciatives Canvis a nivell europeu Iniciatives excel·lents i de més dimensió Professionalització de les organitzacions gestores dels clústers Impuls a la dimensió trasnacional de les iniciatives El canvi de model industrial 20
 • 21. Esquema no exhaustiu 21 Iniciatives a nivell de clúster ja en maxa Railgroup BAIE Textil Moto ..... CATMOTO Iniciatives en el marc del programa de reforçament competitiu SIE/ACC10 AEIs Maq. Agric. Moble Nautica Llars de foc Tec. Mediq. Aigua. Efic. Energ. Disseny Cluster Media Biotech Cluster TIC Nous Mat. CEQUIP Iniciatives del 22@ ASERN Rap. Man. Tec. Mediq. Nous Mat. Il·luminació Gourmet Foodservice Carrosseries GP Maresme Automoció Electr. Cons. Tex. Terrassa Sabadell Met. Ripolles Carn Osona Logist. BL Iniciatives derivades de plans d’innovació locals Filatura Olot .....Optica i F. ..... Mecanitzats auto Farmàcia TECmap ..... ..... Organismes creats como a “clústesr” Organismes pre-existents Multiplicitat d’iniciatives
 • 22. Canvis a nivell europeu La nova agenda europea per als clústers: Impulsant els WORLD-CLASS clusters Professionalització dels cluster managers Foment de les relacions trasnacionals entre clústers Augment de la dimensió de les iniciatives European Commission Enterprise and Industry How to support international cooperation at EU level? European Cluster  Policy Group European Cluster Alliance European Cluster Observatory  Regions of Knowledge networks (FP7) INTERREG Networks Cluster Innovation Platforms (CIP) Other initiatives are welcome.  Policy recommendations Policy incentives  & practical tools Appropriate skillsStatistics &  Services Cluster Excellence EU initiative Visibility 22
 • 23. El canvi de model industrial Exemple - Cadena de valor sector tèxtil - confecció Activitats subcontratades a nivell global Disseny i concepció del producte Confecció Logística i distribución Marketing i Client Venda al consumidor final Aprovisionament primeres matèries: - teixits - altres Activitats de més valor afegit realitzades directament per les empreses amb marca de canal 23
 • 25. Índex Introducció: consideracions generals La política de clústers fins al 2009 Necessitat de canvis La política de clústers a partir de 2009 Conclusions 25
 • 26. Génere de punt - Igualada Confecció - Barcelona Génere de punt - Maresme Tèxtil-moda a Catalunya: Projecte “branding & retail” De l’enfocament “microclúster ” A l’enfocament “opció estratègica” Reenfocant i millorant les iniciatives de clúster: iniciatives transversals 26
 • 28. El sector de productes infantils a Catalunya INDÚSTRIA – EMPRESES DE PRODUCTE PROPI ALIMENTACIÓ (Productes de 1a alimentació, productes específics per al nen  – esmorzars, berenars.., pastisseria infantil, dolços...) CANAL DE VENDA HIGIENE I COSMÉTICA I SALUT  (Colònies, sabons, bolquers, cremes, medicaments..) MODA I COMPLEMENTS (Roba, sabates, i complements  diversos per al nen...) HABITAT (Artícles de decoració, mobles infantils, tèxtil llar...) ARTÍCLES DE PUERICULTURA (Cotxets, cadiretes pel cotxe, puericultura petita...) OCI (Joguines, productes audiovisuals, llibres...) MATERIAL ESCOLAR (Material d’ escriptura,  llibres de text, material `per a escoles...) Retailers  organiz. espec. infantil Minoristes  indep.  espec. infantil Canal impuls PROPIETARIS IMÁGENES‐LICENCIES AGENTS  I  LLICENCIES Minoristes indep.  generalistes DISTRIBUCIÓN Distrib. escolar GRAN  DISTRIBUCIÓ GENERALISTA Farmàcia MERCAT (decisio  de compra) SERVEIS A L’EDUCACIÓ ORGANITZADA SERVEIS A L’ OCI ORGANIZATS
 • 29. Pla d’accions prioritàries per al clúster (2010-2011) 29 EIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚSTEREIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLEIX 3: VISIBILITAT I POSICIONAMENT DEL CLÚÚSTERSTER EIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITATEIX 2: ACTUACIONS PER Al REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT CONEIXEMENT DEL MERCAT DESENVOLUPAMEN NOUS PRODUCTES REFORÇAMENT POSICIONAMENT ALS MERCATS EIX 1: FOMENT DEL NETWORKINGEIX 1: FOMENT DEL NETWORKING Organització de jornades tem`tiques i activitats per al foment del coneixement entre les empreses FORMACIÓ Estudi tendències de consum de futur del segment infantil Estudi hàbits de consum de continguts audiovisuals Desenvolupament continguts digitals per a l’ensenyament Creació fòrum educatiu Creació lineals infantils en punts de venda gran distribució Definició i posta en marxa d’un master especialitzat en productes infantils Web del cluster: www.kids-cluster.com
 • 30. Desenvolupament projecte Kids cluster i primers resultats Contractació Clúster manager (en curs – Novembre 2010) Creació pàgina web Abril 2010 Grups de treball Fase d’anàlisi 2009 30 Constitució legal associació Juliol 2010
 • 31. Potencials clústers de “nova generació a Catalunya” 31 FASHION I DISSENY MOBILITAT HÀBITAT ENERGIA I CLEANTECH SALUT I BENESTAR QUÍMICA CONTENT AND CREATIVE INDUSTRIES ALIMENTACIÒ SMART CITIES ??? Característiques projectes clústers de “nova generació”: - Major dimensió de mercat - Iniciatives definides per aspectes estratégics i de mercat - Enfocament “cross-sectorial” - Vocació d’actuació transnacional - Institucionalització del clúster (únicament amb lideratge privat) - Gestió professionalitzada - Co-finançament decreixent - Concepte clúster com a eina de treball
 • 32. Índex Introducció: consideracions generals La política de clústers fins al 2009 Necessitat de canvis La política de clústers a partir de 2009 Conclusions 32
 • 33. Conclusions La nova indústria requereix noves anàlisis i instruments El clúster és l’eina (i no el resultat) per a dissenyar i implementar iniciatives de reforçament de la competitivitat El treball en clústers crea un cercle virtuós de “sedimentació” del coneixement acumulat Les polítiques de clústers no són estàtiques sinó que han d’evolucionar i adaptar-se als canvis en els models de negoci i l’entorn global 33