Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida

3,907 views

Published on

Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement. Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi, presentació de Joan Torrent, professor dels estudis d'Economia i Empresa i director de la Business School, en el marc de la II Trobada Alumni Lleida

 • Be the first to comment

Conferencia Joan Torrent UOC Alumni Lleida

 1. 1. Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] Estudis d’Economia i Empresa UOC Business School Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Lleida, 1 de juny de 2011 Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi II Trobada Alumni Lleida
 2. 2. <ul><li>Presentació </li></ul><ul><li>Motivacions </li></ul><ul><li>Marc conceptual: economia del coneixement i empresa en xarxa </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Estructura i elements de valor de la MPIME catalana </li></ul><ul><li>El problema d’eficiència i competitivitat </li></ul><ul><li>Conclusions: xarxes d’aprenentatge i formació empresarial </li></ul>Índex
 3. 3. 1. Presentació
 4. 4. http://i2tic.net/ca/equip/joan-torrent-sellens / Presentació
 5. 5. 2. Motivacions
 6. 6. <ul><ul><ul><ul><li>Tres crisis en una: mercats financers, model de creixement i crisi de la globalització. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La importància del teixit empresarial (MPIMES) a l’economia i la societat global del coneixement. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>El problema d’eficiència i competitivitat (cara oculta de la crisi) de l’empresa a Catalunya. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La nova configuració en xarxa de l’activitat microempresarial i la sortida de la crisi econòmica: cap a l’empresa xarxa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dos models econòmics: campions globals versus xarxa d’empreses xarxa. </li></ul></ul></ul></ul>Motivacions
 7. 7. 3. Marc conceptual: economia del coneixement i empresa xarxa
 8. 8. 4. Ràpida extensió i abast territorial i socio-demogràfic distintiu. Efecte expansió (externalitats de xarxa) 1. Són el nucli del procés de transformació econòmica , però reforcen el seu impacte si es combinen amb canvis estratègics, organitzatius i formatius. Efecte complementarietat (co-innovació). 2. Impregnen, o exerceixen un ampli entramat, d’implicacions sobre el conjunt de l’activitat econòmica. Efecte sinèrgic 3. Es fonamenten en la informació i el coneixement per a generar informació i coneixement. Efecte substitució : del treball manual al treball mental <ul><ul><ul><ul><li>Ampli consens : les TIC són la base material de l’economia i la societat del coneixement (tecnologies d’utilitat general) i tenen quatre implicacions bàsiques: </li></ul></ul></ul></ul>Marc conceptual
 9. 9. Un esquema de l’economia i la societat del coneixement Marc conceptual Telecomunicacions Informàtica i equips Continguts Efect es sobre la demanda Efect es Socials TIC Indústria de la informació Econom ia del con eixement Socie tat del con eixement Efect es Ideològics /culturals Efect es Polítics Efect es Institucionals Efect es sobre l’oferta
 10. 10. EMPRESA XARXA EMPRESA INDUSTRIAL 2. Diferenciació/adaptació/qualitat Estratègia 1.- Mercats nacionals i internacionals 1. Mercats globals: món les 24 hores 2.- Avantatges: economies d’escala i costos 3. Aliances i col·laboracions 3.- Relació stakeholders: aïllada 5. Descentralització i autonomia Organització 4.- Divisió treball: atomització i execució 4. Equips variables per competències 5.- Coordinació treball: centralització i jerarquia 6. Organització horitzontal en xarxa 6.- Estructura: organització científica i toyotisme 8. Fluxos intangibles: informació i coneixement Producció 7.- Tecnologia: manufactures ( skills manuals) 7. TIC. Ampliació/substitució skills mentals 8.- Inputs bàsics: capital físic i treball manual 9. Negocis en xarxa: cadena desintegrada de valor 9.- Esquema producció flexible (xarxa d’empreses) 11. Creixement via co-innovació Valors i cultura 10.- Treball: seguretat via especialització 10. Flexiseguretat via creativitat i polivalència 11.- Empresa: creixement via acumulació 12. Competitivitat per gestió col·laborativa 12.- Contracte social: productivitat per salaris fixos Marc conceptual
 11. 11. I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S I N N O V A C I Ó OPERACIONS MARGE MARQUETING I SERVEIS POST-VENDA CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials
 12. 12. Marc conceptual I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó I N F R A S T R U C T U R E S R E C U R S O S H U M A N S OPERACIONS MARGE MARQUETING I N N O V A C I Ó CLIENTS PROVEÏDORS M E R C A T P R O D U C T E S S U B S T I T U T I U S C O M P E T I D O R S A C T U A L S EMPRESA Competidors potencials N 1 N 6 N 5 N 4 N 3 N 2 XARXA N
 13. 13. 4. Metodologia
 14. 14. <ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa de l’empresa catalana. 2038 empreses (515.438 empreses). 2003. http :// www.uoc.edu /in3/pic/cat/empresa_ xarxa.html . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa empresa gironina. 464 empreses (66.682 empreses). 2009. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa microempresa turística. 500 empreses (fins a 50 assalariats, 18.360 empreses). 2010. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http ://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?centerPage=nivell2.jsp&contentPath=/ca/ nav _ esq /Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_TIC_ Microe _turisme . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>1 mostra representativa microempresa comercial. 500 empreses (fins a 50 assalariats, 125.234 empreses). 2010. http :// www.fobsic.net / opencms / opencms /ca/ index ? centerPage =nivell2.jsp& contentPath =/ca/ nav _ esq /Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_TIC_ Microe _ comerc . </li></ul></ul></ul></ul>Metodologia
 15. 15. 5. Estructura i elements de valor de la MPIME a Catalunya
 16. 16. Estructura i elements de valor La dimensió (nombre de treballadors) de l’empresa a Girona i Catalunya, i l’aportació de les dimensions a la generació del valor afegit brut (VAB). 2008 Percentatge sobre el total d’empreses i percentatges de VAB Dimensió (nombre de treballadors) Aportació al VAB
 17. 17. Estructura i elements de valor La doble divisòria en educació: estoc de formació dual i clara manca de formació empresarial
 18. 18. Estructura i elements de valor Flexibilitat i important presència de les noves formes d’organització del treball, amb manca de translació a la remuneració L’organització del treball i els salaris a l’empresa de Girona. 2009
 19. 19. Estructura i elements de valor Important vinculació entre la intensitat d’usos TIC i la innovació
 20. 20. Estructura i elements de valor Important vinculació entre la intensitat d’usos TIC i la facturació
 21. 21. 6. El problema d’eficiència i competitivitat
 22. 22. Estructura i elements de valor Manca de fonts co-innovadores d’eficiència a dues terceres parts del teixit de MPIMES
 23. 23. Estructura i elements de valor Taula 33. Les fonts de la productivitat del treball a l’empresa gironina. 2009 Coeficients estandarditzats i explicatius de la productivitat del treball (logaritme de les vendes per treballador equivalent a temps complet). Anàlisi de regressió lineal múltiple per mínims quadrats ordinaris (MQO) Font: Elaboració pròpia. Només una quarta part d’empreses gironines (les innovadores) presenten fonts co-innovadores d’eficiència
 24. 24. Estructura i elements de valor Les MPIMES catalanes són molt poc competitives. Els usos TIC estableixen un nou model d’avantatge competitiu
 25. 25. Estructura i elements de valor Dèbil presència de la co-innovació com a font de competitivitat
 26. 26. 7. Conclusions
 27. 27. REPTES DE MILLORA PUNTS FORTS 2. Extensió estoc formatiu a tot el teixit Estructura empresarial i perfil d’empresari 1.- Especialització sectorial 1. Ampliació de la capacitat productiva (xarxes) 2.- Teixit empresarial amb base emprenedora 3. Ampliació formació empresarial i competències TIC 3.- Presència dual: dones i directius joves formats 5. Més flexiseguretat a les relacions laborals Elements de valor 4.- Elevada implantació del treball autoprogramable 4. Retribució del treball per objectius 5.- Relacions laborals estables 6. Innovació en procés i organització 6.- Orientació al client i innovació en producte 8. Origen formal i sistemàtic de la innovació Usos TIC 7.- Intensitat dels usos personals empresaris 7. Extensió als treballadors i a tota la cadena de valor 8.- Origen informal de la innovació 9. Millora cooperació en innovació 9.- Generació interna innovació 11. Preocupació per l’eficiència i la competitivitat Resultats 10.- Millora de la facturació al 2010 10. Extensió de la millora a tot el teixit 11.- Més generació de valor a tota la cadena 12. Molta més presència internacional 12.- Base competitiva interior Conclusions
 28. 28. MPIMES en xarxa: cap a un nou diamant competitiu Complementarietat capacitació, tecnologia i organització Aprenenetatge i capacitació constant de les persones i llocs de treball (ocupabilitat) Efectes de xarxa directes, indirectes i d’aprenentage Millora de la cultura, e-skills i usos TIC Nueva cultura, política activa d’ oferta o senyals Tecnologia Lideratge Co-innovació Ocupabilitat Xarxes Conclusions MPIMES xarxa
 29. 29. Conclusions Núvol MBA Núvol MPIMES MBA Global MBA Social MBA sectorials eMBA Creació MPIMES Gestió MPIMES Direcció MPIMES Viver virtual Elements de valor Sectors activitat Intersecció Núvols
 30. 30. Conclusions El nou cub de capacitació per a MPIMES
 31. 31. Conclusions El Postgrau en Gestió i Direcció de MPIMES
 32. 32. Dr. Joan Torrent-Sellens [email_address] Estudis d’Economia i Empresa UOC Business School Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Lleida, 1 de juny de 2011 Emprenedoria i microempreses a l’economia del coneixement Amenaces i reptes per a la sortida de la crisi II Trobada Alumni Lleida

×