SlideShare a Scribd company logo
PERÄSSÄ LUOVIJOITA VAI
AVOIMUUDEN AIRUEITA?
Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot
digitaalisessa maailmassa
KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOT
DIGITAALISESSA MAAILMASSA I
JOULUKUUSSA 2014TOTEUTETTUUN Kulttuuriperintöorganisaatiot
digitaalisessa maailmassa -KYSELYYN PERUSTUVA RAPORTTI.
OSA KANSAINVÄLISTÄ OpenGLAM Benchmark -TUTKIMUSTA, JOLLA
KARTOITETTIIN AVOINTEN KULTTUURIAINEISTOJEN SEKÄ AVOIMEN JA
YHTEISTYÖHÖN PERUSTUVANTOIMINTAKULTTUURINTILAA
OSALLISTUJAMAIDEN KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOISSA.
2
YLI 300 SUOMALAISELLE KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOILLE
LÄHETETTIIN PERSONOITU LINKKI SÄHKÖISEEN KYSELYYN.
VASTAUKSIA PYYDETTIIN KOKO ORGANISAATION, EI SENYKSITTÄISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA.
TULOKSET EIVÄT OLEYLEISTETTÄVISSÄ KOKO SUOMALAISEEN
KULTTUURIPERINTÖKENTTÄÄN, MUTTA NE OVAT SUUNTAA ANTAVIA
ASENTEIDEN JATRENDIEN SUHTEEN.
3
KYSELYN SUORITTI LOPPUUN 81 ORGANISAATIOTA (N=81).
LOPULLINENVASTAUSPROSENTTI (25.8 %)YHDEKSÄSTÄ
OSALLISTUJAMAASTA SUURIN.
KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOT
DIGITAALISESSA MAAILMASSA II
TÄSSÄ ESITYKSESSÄ ESITELLÄÄN RAPORTINTÄRKEIMMÄT HUOMIOT.
KYSELYNTULOKSIA ESITELLÄÄN RAPORTISSA KOLMESSA KAPPALEESSA:
- DIGITAALISET KULTTUURIVARAJNNOT JA AVOIMET AINEISTOT
- AVOIMUUDEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA
KÄYTTÖEHDOT
- OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET JA AVOIMET PROJEKTIT
4
VASTAAJAORGANISAATIOT
AVOIMET AINEISTOT
AVOIN DATA
LINKITETTY DATA
AVOIMET SISÄLLÖT
LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT
TEKIJÄNOIKEUDET
HENKILÖTIETOSUOJA
AVOIMET LISENSSIT
OSALLISTAMINEN JA TOIMINTATAPOJEN AVOIMUUS
OSALLISTAMINENVERKOSSA
SOSIAALINEN MEDIA
YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO
JOUKKOISTAMINEN
* Arkiston, museon ja/tai kirjaston yhdistelmä tai muu
5
VASTAAJAORGANISAATIOT I
MUSEOT
63 %
KIRJASTOT ARKISTOT MUUT *
15 % 11 % 11 %
??
6
VASTAAJAORGANISAATIOT II
YLEISIMMÄT HALLUSSA OLEVAT KULTTUURIPERINTÖOBJEKTIT
KAKSIULOTTEISETVISUAALISET RESURSSIT
78 %
TEKSTIPOHJAISET RESURSSIT
KOLMIULOTTEISET, IHMISTENTEKEMÄT,
SIIRRETTÄVISSÄ OLEVAT OBJEKTIT
AIKASIDONNAISET RESURSSIT
65 %
62 %
47 %
Luvut kertovat, kuinka suurella osalla vastaajaorganisaatioista on hallussaan kyseisiä objekteja.
AVOIMET AINEISTOT
AVOIN DATA I
TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
JOTAKIN SILTÄ
VÄLILTÄ
49 %
25 % 26 %
8
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
9
23 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ
HETKELLÄ
39 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTA
SEURAAVAN 5VUODEN AIKANA
Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan avoimen datan osuuksista.
AVOIN DATA II
10
23 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ
HETKELLÄ
39 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTA
SEURAAVAN 5VUODEN AIKANA
Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan avoimen datan osuuksista.
AVOIN DATA II
AVOIMEN DATAN OSUUDEN ARVIOIDAAN KASVAVAN
ORGANISAATIOISSA SELKEÄSTI SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA.
TÄMÄN HETKINEN AVOIMEN DATAN ARVIOITU MÄÄRÄ ON KUITENKIN
YLLÄTTÄVÄN SUURI. ONKO AVOIMEN DATAN MÄÄRITELMÄ
YMMÄRRETTYTÄYSIN OIKEIN?
11
LINKITETTY DATA I
TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
42 %
28 % 30 %
11
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
JOTAKIN SILTÄ
VÄLILTÄ
12
14 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ
HETKELLÄ
33 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTA
SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA
LINKITETTY DATA II
Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan linkitetyn datan osuuksista.
13
14 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ
HETKELLÄ
33 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTA
SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA
LINKITETTY DATA II
Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan linkitetyn datan osuuksista.
LINKITETTYÄ DATAA ONVIELÄVÄHEMMÄN KUIN AVOINTA DATAA.
SE KOETAAN KAIKEN KAIKKIAAN HANKALAMMAKSI.
SEN ARVIOIDAAN KUITENKIN LISÄÄNTYVÄN LÄHITULEVAISUUDESSA.
VUODEN 2016 ALUSSA AVATUI MYÖS FINNAN AVOIN RAJAPINTA,
JONKA SEURAUKSENA KAIKKI FINNASTA LÖYTYVÄN AINEISTON
METADATA ON AVOINTA JA LINKITETTYÄ DATAA.
14
AVOIMET SISÄLLÖT I
TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
48 %
EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
21 %
31 %
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
JOTAKIN SILTÄ
VÄLILTÄ
15
AVOIMET SISÄLLÖT II
11 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTATÄLLÄ
HETKELLÄ
22 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTA
SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA
Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien avoimien sisältöjen osuuksista.
16
AVOIMET SISÄLLÖT II
11 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTATÄLLÄ
HETKELLÄ
22 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTA
SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA
Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien avoimien sisältöjen osuuksista.
SISÄLTÖJEN AVAAMINEN EI OLE AIVANYHTÄYLEISTÄ KUIN DATAN
AVAAMINEN, MUTTA SEKINTULEE LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVANVIIDEN
VUODEN AIKANA.
MYÖS AVOIMIEN SISÄLTÖJEN SUURI MÄÄRÄYLLÄTTÄÄ, JOSTA SEURAA
KYSYMYS: LIITTYYKÖ AVOINTEN AINEISTOJEN JA AVOIMUUDEN
MÄÄRITELMÄÄNYLIPÄÄNSÄVIELÄ EPÄSELVYYTTÄ?TÄHÄN PALAAN
MYÖHEMMIN.
17
AVOIMET SISÄLLÖT III
KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY
SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE
ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY
UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN
89 %
84 %
86 %
81 %HYÖDYT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
18
AVOIMET SISÄLLÖT III
KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY
SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE
ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY
UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN
89 %
84 %
86 %
81 %
HUOM!
HYÖDYT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
19
AVOIMET SISÄLLÖT III
KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY
SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE
ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY
UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN
89 %
84 %
86 %
81 %
HUOM!
AVOIMET SISÄLLÖT ONTÄRKEÄ KEINOTOTEUTTAA
ORGANISAATIONYDINTEHTÄVÄÄ PAREMMIN
HYÖDYT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
20
AVOIMET SISÄLLÖT III
KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY
SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE
ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY
UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN
89 %
84 %
86 %
81 %
HUOM!
77 %AVOIMET SISÄLLÖT ONTÄRKEÄ KEINOTOTEUTTAA
ORGANISAATIONYDINTEHTÄVÄÄ PAREMMIN
HYÖDYT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
21
RISKIT
AVOIMET SISÄLLÖT IV
SISÄLTÖJENVÄÄRINKÄYTTÖ JAVÄÄRISTELY 71 %
UUDELLEENKÄYTTÖ ILMANTEKIJÄN
ASIANMUKAISTA MAININTAA 80 %
72 %UUDELLEENKÄYTTÖ ILMAN ORGANISAATION
ASIANMUKAISTA MAININTAA
HAASTEET
DIGITOINTIIN KULUVAT RESURSSIT
SISÄLTÖJEN DOKUMENTOINTIIN KULUVAT
RESURSSIT
90 %
90 %
69 %TEKNISENTOTEUTUKSEN HAASTEET
(ESIM. UUDET OHJELMISTOT)
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt haasteet ja riskit oleellisiksi.
LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET
JA KÄYTTÖEHDOT
23
TEKIJÄNOIKEUDET
TEKIJÄNOIKEUKSISTA
VAPAA
(PUBLIC DOMAIN)
32 %
TEKIJÄNOIKEUDET
KOLMANSIEN
OSAPUOLTEN HALLUSSA
TEKIJÄNOIKEUDET
ORGANISAATION
HALLUSSA
23 %
TEKIJÄNOIKEUSSTATUS
TUNTEMATON
9 %
Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet.
KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT
36 %
24
TEKIJÄNOIKEUDET
TEKIJÄNOIKEUKSISTA
VAPAA
(PUBLIC DOMAIN)
32 %
TEKIJÄNOIKEUDET
KOLMANSIEN
OSAPUOLTEN HALLUSSA
TEKIJÄNOIKEUDET
ORGANISAATION
HALLUSSA
36 %
23 %
TEKIJÄNOIKEUSSTATUS
TUNTEMATON
9 %
Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet.
KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT
25
TEKIJÄNOIKEUDET
TEKIJÄNOIKEUKSISTA
VAPAA
(PUBLIC DOMAIN)
32 %
TEKIJÄNOIKEUDET
KOLMANSIEN
OSAPUOLTEN HALLUSSA
TEKIJÄNOIKEUDET
ORGANISAATION
HALLUSSA
23 %
TEKIJÄNOIKEUSSTATUS
TUNTEMATON
9 %
Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet.
KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT
68 % KOKOELMISTA ON MELKO SUURI OSA.AINEISTOJEN AVAAMISEN PITÄISI SIIS
AINAKIN PERIAATTEESSA OLLA SUHTEELLISEN HELPPOATÄSTÄ
NÄKÖKULMASTA.
36 %
26
HENKILÖTIETOSUOJA
SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄEPÄVARMA
44 %
14 %
43 %
AVOIMIIN SISÄLTÖIHIN LIITTYY SELKEITÄ TIETOSUOJAN LUOKKAAMISEEN
TAI SALAISIKSI LUOKITELTUJEN TIETOJEN PALJASTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ.
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
27
HENKILÖTIETOSUOJA
SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄEPÄVARMA
44 %
14 %
43 %
AVOIMIIN SISÄLTÖIHIN LIITTYY SELKEITÄ TIETOSUOJAN LUOKKAAMISEEN
TAI SALAISIKSI LUOKITELTUJEN TIETOJEN PALJASTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ.
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
KYSYMYS JAKAA SELKEÄSTI MIELIPITEITÄ. HENKILÖTIETOSUOJAAN LIITTYVÄT
KYSYMYKSET KUITENKIN PUHUTUTTAVAT JA NOUSEVAT PINNALLE USEIN KUN
KESKUSTELLAAN AINEISTOJEN AVAAMISEEN LIITTYVISTÄ HAASTEISTA.
28
AVOIMET LISENSSIT I
AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT
AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAISET LISENSSIT:
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa
jo aineistoja.
TEKIJÄNOIKEUKSISTAVAPAISTA AINEISTOISTA KERTOVAT MERKINNÄT:
2 %17 %
CC0PUBLIC DOMAIN
NO KNOWN COPYRIGHT
RESTRICTIONS
CC BY CC BY-SA
7 %2 % 2 %
29
AVOIMET LISENSSIT II
AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa
aineistoja.
HUOM!
30
AVOIMET LISENSSIT II
AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa
aineistoja.
EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ,
ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN
HUOM!
31 %
31
AVOIMET LISENSSIT II
AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa
aineistoja.
EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ,
ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN
EI MAHDOLLISTAVASTATA KYSYMYKSEEN
HUOM!
60 %
31 %
32
AVOIMET LISENSSIT II
AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT
EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ,
ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN
EI MAHDOLLISTAVASTATA KYSYMYKSEEN
HUOM!
60 %
31 %
LISENSSIEN KÄYTTÖÖN LIITTYY PALJON EPÄSELVYYKSIÄ.
NIIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN EI MONESTI OLE RIITTÄVÄÄ.
KÄYTTÖEHTOJEN SELKEÄN MERKITSEMISENTÄRKEYTTÄ EI
MYÖSKÄÄNTÄYSINYMMÄRRETÄ. SE ON KUITENKIN
OLEELLISTA AINEISTOJEN KÄYTETTÄVYYDEN JA UUSIEN
PALVELUDEN RAKENTAMISEN NÄKÖKULMASTA.
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa
aineistoja.
33
SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ
MUUNNELMIA
AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa.
62 %
AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA
TUTKIMUSTOIMINNASSA
AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISKÄYTÖSSÄ
91 %
64 %
25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI
AVOIMET LISENSSIT III
34
SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ
MUUNNELMIA
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa.
62 %
AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA
TUTKIMUSTOIMINNASSA
AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISESTI
91 %
64 %
25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI
AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT
AVOIMET LISENSSIT III
35
SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ
MUUNNELMIA
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa.
62 %
AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA
TUTKIMUSTOIMINNASSA
AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISESTI
91 %
64 %
25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI
AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT
AVOIMET LISENSSIT III
36
HUOM!
AVOIMET LISENSSIT III
37
AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA
KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA
INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA
UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA.
RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN
MUKAAN OLLA CC BY-SA.
HUOM!
AVOIMET LISENSSIT III
38
EPÄSELVYYTTÄ, MITÄ AVOIMUUDELLA JA AVOIMILLA AINEISTOILLA
TARKOITETAAN!
HUOM!
AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA
KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA
INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA
UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA.
RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN
MUKAAN OLLA CC BY-SA.
AVOIMET LISENSSIT III
39
AVOIMET AINEISTOT OPEN ACCESS
EPÄSELVYYTTÄ, MITÄ AVOIMUUDELLA JA AVOIMILLA AINEISTOILLA
TARKOITETAAN!
HUOM!
AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA
KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA
INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA
UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA.
RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN
MUKAAN OLLA CC BY-SA.
AVOIMET LISENSSIT III
OSALLISTAMINEN JA
TOIMINTATAPOJEN AVOIMUUS
41
TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
50 %
25 % 25 %
OSALLISTAMINEN VERKOSSA
JOTAKIN SILTÄ
VÄLILTÄ
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
42
SOSIAALINEN MEDIA I
YHTEISÖLLISET
VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim.
Facebook, MySpace, Google+)
VIDEOIDEN JAKAMISEEN
TARKOITETUT SIVUSTOT (esim.
Youtube)
MIKROBLOGIPALVELUT (esim.
Twitter,Tumblr)
TÄLLÄ
HETKELLÄ
MAHDOLLISESTI
MYÖHEMMIN
EI KOSKAAN
89 % 8 % 4 %
44 % 35 % 11 %
43 % 45 % 11 %
BLOGIT
38 % 53 % 10 %
YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
43
SOSIAALINEN MEDIA I
YHTEISÖLLISET
VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim.
Facebook, MySpace, Google+)
VIDEOIDEN JAKAMISEEN
TARKOITETUT SIVUSTOT (esim.
Youtube)
MIKROBLOGIPALVELUT (esim.
Twitter,Tumblr)
TÄLLÄ
HETKELLÄ
MAHDOLLISESTI
MYÖHEMMIN
EI KOSKAAN
89 % 8 % 4 %
44 % 35 % 11 %
43 % 45 % 11 %
BLOGIT
38 % 53 % 10 %
YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
44
SOSIAALINEN MEDIA I
YHTEISÖLLISET
VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim.
Facebook, MySpace, Google+)
VIDEOIDEN JAKAMISEEN
TARKOITETUT SIVUSTOT (esim.
Youtube)
MIKROBLOGIPALVELUT (esim.
Twitter,Tumblr)
TÄLLÄ
HETKELLÄ
MAHDOLLISESTI
MYÖHEMMIN
EI KOSKAAN
89 % 8 % 4 %
44 % 35 % 11 %
43 % 45 % 11 %
BLOGIT
38 % 53 % 10 %
YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
45
SOSIAALINEN MEDIA I
YHTEISÖLLISET
VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim.
Facebook, MySpace, Google+)
VIDEOIDEN JAKAMISEEN
TARKOITETUT SIVUSTOT (esim.
Youtube)
MIKROBLOGIPALVELUT (esim.
Twitter,Tumblr)
TÄLLÄ
HETKELLÄ
MAHDOLLISESTI
MYÖHEMMIN
EI KOSKAAN
89 % 8 % 4 %
44 % 35 % 11 %
43 % 45 % 11 %
BLOGIT
38 % 53 % 10 %
YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
HUOLI SISÄLLÖNTUOTANNON JATKUVUUDESTA ESTÄÄ BLOGIN
ALOITTAMISTA.
46
SOSIAALINEN MEDIA II
KEINO EDISTÄÄ ORGANISAATION NÄKYVYYTTÄ JA
RELEVANSSIA96 %
UUSIEN KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELEMINEN
92 %
PARANTAAVUOROVAIKUTUSTA KÄYTTÄJIENTAI
ASIAKKAIDEN KANSSA89 %
SYYT JA TAVOITTEET SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTÖLLE
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
47
SOSIAALINEN MEDIA II
KEINO EDISTÄÄ ORGANISAATION NÄKYVYYTTÄ JA
RELEVANSSIA96 %
UUSIEN KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELEMINEN
92 %
PARANTAAVUOROVAIKUTUSTA KÄYTTÄJIENTAI
ASIAKKAIDEN KANSSA89 %
KOHDEYLEISÖJENTAVOITTAMINEN JA SITOUTTAMINEN
=
SYYT JA TAVOITTEET SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTÖLLE
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
48
TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ
ORGANISAATIOSSA
30 %
29 %
41 %
YHTEISÖLLINEN
SISÄLLÖNTUOTANTO I
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
JOTAKIN SILTÄ
VÄLILTÄ
49
YHTEISÖLLINEN
SISÄLLÖNTUOTANTO II
YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SISÄLLÖNTUOTANNONVERKKOYHTEISÖT
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
* Vastaajien arviot organisaation työntekijöiden vapaa-ajan osallistumisesta.
WIKIPEDIA
4 %
WIKIMEDIA
COMMONS
OSALLISTUMINEN
TÖISSÄ
VAPAA-AJAN
OSALLISTUMINEN*
24 % 10 %
5 %
50
YHTEISÖLLINEN
SISÄLLÖNTUOTANTO II
WIKIPEDIA
4 %
WIKIMEDIA
COMMONS
OSALLISTUMINEN
TÖISSÄ
VAPAA-AJAN
OSALLISTUMINEN*
24 % 10 %
5 %
YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SISÄLLÖNTUOTANNONVERKKOYHTEISÖT
AINOASTAAN WIKIMEDIAN PALVELUT OLIVATVASTAAJIEN JOUKOSSA
KÄYTÖSSÄ.
YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO ONVIELÄ SUHTEELLISEN UUSI
ASIA, MUTTA KOKO AJANYLEISTYMÄSSÄ.
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
* Vastaajien arviot organisaation työntekijöiden vapaa-ajan osallistumisesta.
51
JOUKKOISTAMINEN I
KOKEILLA UUSIATAPOJA OLLAVUOROVAIKUTUKSESSA
KÄYTTÄJIEN KANSSA81 %
HYÖDYNTÄÄ ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJUUTTA
75 %
LISÄTÄ KÄYTTÄJIEN/VIERAILIJOIDEN LUOTTAMUSTA JA
USKOLLISUUTTA ORGANISAATIOTA KOHTAAN68 %
YLEISIMMÄT SYYT JA TAVOITTEET JOUKKOISTAMISELLE
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
52
JOUKKOISTAMINEN I
KOKEILLA UUSIATAPOJA OLLAVUOROVAIKUTUKSESSA
KÄYTTÄJIEN KANSSA81 %
HYÖDYNTÄÄ ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJUUTTA
75 %
LISÄTÄ KÄYTTÄJIEN/VIERAILIJOIDEN LUOTTAMUSTA JA
USKOLLISUUTTA ORGANISAATIOTA KOHTAAN68 %
JOUKKOISTAMINEN NÄHDÄÄN ENNEN KAIKKEA KEINONA
VAHVISTAA ORGANISAATION JA SENYLEISÖJEN/ASIAKKAIDEN
VÄLISTÄ SUHDETTA.
YLEISIMMÄT SYYT JA TAVOITTEET JOUKKOISTAMISELLE
Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
53
SUOSITUKSET
VASTAUSTEN PERUSTEELLA SEKÄ AVOINGLAM-TOIMINNAN AIKANATEHTYJEN
HAVAINTOJEN JA SAATUJEN KOKEMUSTEN PERUSTEELLA MUOTOILIMME
AVOIMEN KULTTUURIN SUOSITUKSET:
I KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOIDEN TULISI NOUDATTAA
AVAUKSISSAAN AVOIMEN TIEDON PERIAATTEITA.
II KULTTUURIAINEISTOJEN DIGITOINNINYHTENÄ KRITEERINÄ TULISI
OLLA AINEISTOJEN KÄYTTÖARVO.
III TEOKSET, JOISSA TEKIJÄNOIKEUDEN MUKAINEN SUOJA-AIKA ON
RAUENNUT TULISI PYSYÄ AVOIMESTI KAIKKIEN SAATAVILLA ILMAN
RAJOITUKSIA.
IV KÄYTTÖEHTOJEN ILMAISEMISEEN TULISI KÄYTTÄÄVAKIINTUNEITA
LISENSSEJÄ JA LISENSSITYÖKALUJA.
V KANSALLINEN KATALOGI JA AVOIN RAJAPINTA AVOIMILLE
KULTTUURIVARANNOILLE.
VI TARVITAAN KANSALLISESTI JAETUTYHTEISET TOIMINTAPERIAATTEET
KOKO RAPORTTI LADATTAVISSA
OSOITTEESTA:
54
http://avoinglam.fi/raportti-2015
LISÄTIETOJA: Laura Sillanpää, laura.sillanpaa@okf.fi
avoinglam.fi okf.fi

More Related Content

Viewers also liked

Mohamed Zamzam CV-2
Mohamed Zamzam CV-2Mohamed Zamzam CV-2
Mohamed Zamzam CV-2
Mohammed Zamzam
 
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
campus party
 
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
campus party
 
La fe
La feLa fe
Tarneahela tulemuslikkuse hindamine
Tarneahela tulemuslikkuse hindamineTarneahela tulemuslikkuse hindamine
Tarneahela tulemuslikkuse hindamine
Columbus Eesti AS
 
Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007
Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007
Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007
Demetrio Ccesa Rayme
 
Consejos Útiles Para Escribir Un Blog
Consejos Útiles Para Escribir Un BlogConsejos Útiles Para Escribir Un Blog
Consejos Útiles Para Escribir Un Blog
Iguales Tres Mil
 
Perinatal Mortality Trend at KMC Teaching Hospital
Perinatal Mortality Trend at KMC Teaching HospitalPerinatal Mortality Trend at KMC Teaching Hospital
Perinatal Mortality Trend at KMC Teaching Hospital
Sheelendra Shakya
 
Clasificación de kennedy
Clasificación de kennedyClasificación de kennedy
Clasificación de kennedy
flln
 
Pregnancy in clinical research
Pregnancy in clinical researchPregnancy in clinical research
Pregnancy in clinical research
Priti Gupta
 
German Brodskiy_Medication Errors
German Brodskiy_Medication ErrorsGerman Brodskiy_Medication Errors
German Brodskiy_Medication ErrorsGary Brodskiy
 

Viewers also liked (11)

Mohamed Zamzam CV-2
Mohamed Zamzam CV-2Mohamed Zamzam CV-2
Mohamed Zamzam CV-2
 
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
 
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
Robots Agent Coop Resumen Campus Party 2008
 
La fe
La feLa fe
La fe
 
Tarneahela tulemuslikkuse hindamine
Tarneahela tulemuslikkuse hindamineTarneahela tulemuslikkuse hindamine
Tarneahela tulemuslikkuse hindamine
 
Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007
Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007
Fundamentos de analisis combinatorio ccesa007
 
Consejos Útiles Para Escribir Un Blog
Consejos Útiles Para Escribir Un BlogConsejos Útiles Para Escribir Un Blog
Consejos Útiles Para Escribir Un Blog
 
Perinatal Mortality Trend at KMC Teaching Hospital
Perinatal Mortality Trend at KMC Teaching HospitalPerinatal Mortality Trend at KMC Teaching Hospital
Perinatal Mortality Trend at KMC Teaching Hospital
 
Clasificación de kennedy
Clasificación de kennedyClasificación de kennedy
Clasificación de kennedy
 
Pregnancy in clinical research
Pregnancy in clinical researchPregnancy in clinical research
Pregnancy in clinical research
 
German Brodskiy_Medication Errors
German Brodskiy_Medication ErrorsGerman Brodskiy_Medication Errors
German Brodskiy_Medication Errors
 

Similar to Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita?

Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...
Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...
Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...
Novi Research Center
 
Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raportti
Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raporttiSelvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raportti
Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raportti
Helsinki Region Infoshare
 
Digitaalinen alustatalous - uusi normaali
Digitaalinen alustatalous - uusi normaaliDigitaalinen alustatalous - uusi normaali
Digitaalinen alustatalous - uusi normaali
Sitra / Hyvinvointi
 
DataWarehousing Unit 1A
DataWarehousing Unit 1ADataWarehousing Unit 1A
DataWarehousing Unit 1A
Rajesh Adulapuram
 
Conteneurisation
ConteneurisationConteneurisation
ConteneurisationRabah HELAL
 
AO2- OP- PEIRETTI ANGELA
AO2- OP- PEIRETTI ANGELAAO2- OP- PEIRETTI ANGELA
AO2- OP- PEIRETTI ANGELA
Angela Peiretti
 
3 computer network - basic concepts
3  computer network - basic concepts3  computer network - basic concepts
3 computer network - basic conceptsabdulaasmi
 
Slidehsare nicolas arrieta
Slidehsare nicolas arrieta Slidehsare nicolas arrieta
Slidehsare nicolas arrieta
narrieta2424
 
as tics
as ticsas tics
as tics
pepeela
 
KIRA-digi
KIRA-digiKIRA-digi
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Pirkka Aunola
 
Transport en pontée en droit anglais
Transport en pontée en droit anglaisTransport en pontée en droit anglais
Transport en pontée en droit anglaisRabah HELAL
 
Chapter 7 - Rotational Motion
Chapter 7 - Rotational MotionChapter 7 - Rotational Motion
Chapter 7 - Rotational MotionJPoilek
 
Z droit social des marins
 Z droit social des marins Z droit social des marins
Z droit social des marinsRabah HELAL
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Demos Helsinki
 
Sosiaalinen media oppimisympäristönä
Sosiaalinen media oppimisympäristönäSosiaalinen media oppimisympäristönä
Sosiaalinen media oppimisympäristönä
Harto Pönkä
 
Agences maritimes
Agences maritimesAgences maritimes
Agences maritimesRabah HELAL
 
Conteneurs convention
Conteneurs conventionConteneurs convention
Conteneurs conventionRabah HELAL
 
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
Sitra / Hyvinvointi
 
Conteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesConteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesRabah HELAL
 

Similar to Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita? (20)

Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...
Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...
Tietojohtamisen perusteet: Tietojohtamisen konteksti ja tietoperustainen arvo...
 
Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raportti
Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raporttiSelvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raportti
Selvitys julkishallinnon avoimen datan kysynnästä ja tarjonnasta hri_raportti
 
Digitaalinen alustatalous - uusi normaali
Digitaalinen alustatalous - uusi normaaliDigitaalinen alustatalous - uusi normaali
Digitaalinen alustatalous - uusi normaali
 
DataWarehousing Unit 1A
DataWarehousing Unit 1ADataWarehousing Unit 1A
DataWarehousing Unit 1A
 
Conteneurisation
ConteneurisationConteneurisation
Conteneurisation
 
AO2- OP- PEIRETTI ANGELA
AO2- OP- PEIRETTI ANGELAAO2- OP- PEIRETTI ANGELA
AO2- OP- PEIRETTI ANGELA
 
3 computer network - basic concepts
3  computer network - basic concepts3  computer network - basic concepts
3 computer network - basic concepts
 
Slidehsare nicolas arrieta
Slidehsare nicolas arrieta Slidehsare nicolas arrieta
Slidehsare nicolas arrieta
 
as tics
as ticsas tics
as tics
 
KIRA-digi
KIRA-digiKIRA-digi
KIRA-digi
 
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
 
Transport en pontée en droit anglais
Transport en pontée en droit anglaisTransport en pontée en droit anglais
Transport en pontée en droit anglais
 
Chapter 7 - Rotational Motion
Chapter 7 - Rotational MotionChapter 7 - Rotational Motion
Chapter 7 - Rotational Motion
 
Z droit social des marins
 Z droit social des marins Z droit social des marins
Z droit social des marins
 
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Sosiaalinen media oppimisympäristönä
Sosiaalinen media oppimisympäristönäSosiaalinen media oppimisympäristönä
Sosiaalinen media oppimisympäristönä
 
Agences maritimes
Agences maritimesAgences maritimes
Agences maritimes
 
Conteneurs convention
Conteneurs conventionConteneurs convention
Conteneurs convention
 
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
Kuka vastaa datan vastuullisuudesta?
 
Conteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesConteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimes
 

Perässä luovijoita vai avoimuuden airueita?

 • 1. PERÄSSÄ LUOVIJOITA VAI AVOIMUUDEN AIRUEITA? Suomalaiset kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa
 • 2. KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOT DIGITAALISESSA MAAILMASSA I JOULUKUUSSA 2014TOTEUTETTUUN Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa -KYSELYYN PERUSTUVA RAPORTTI. OSA KANSAINVÄLISTÄ OpenGLAM Benchmark -TUTKIMUSTA, JOLLA KARTOITETTIIN AVOINTEN KULTTUURIAINEISTOJEN SEKÄ AVOIMEN JA YHTEISTYÖHÖN PERUSTUVANTOIMINTAKULTTUURINTILAA OSALLISTUJAMAIDEN KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOISSA. 2 YLI 300 SUOMALAISELLE KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOILLE LÄHETETTIIN PERSONOITU LINKKI SÄHKÖISEEN KYSELYYN. VASTAUKSIA PYYDETTIIN KOKO ORGANISAATION, EI SENYKSITTÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA.
 • 3. TULOKSET EIVÄT OLEYLEISTETTÄVISSÄ KOKO SUOMALAISEEN KULTTUURIPERINTÖKENTTÄÄN, MUTTA NE OVAT SUUNTAA ANTAVIA ASENTEIDEN JATRENDIEN SUHTEEN. 3 KYSELYN SUORITTI LOPPUUN 81 ORGANISAATIOTA (N=81). LOPULLINENVASTAUSPROSENTTI (25.8 %)YHDEKSÄSTÄ OSALLISTUJAMAASTA SUURIN. KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOT DIGITAALISESSA MAAILMASSA II TÄSSÄ ESITYKSESSÄ ESITELLÄÄN RAPORTINTÄRKEIMMÄT HUOMIOT. KYSELYNTULOKSIA ESITELLÄÄN RAPORTISSA KOLMESSA KAPPALEESSA: - DIGITAALISET KULTTUURIVARAJNNOT JA AVOIMET AINEISTOT - AVOIMUUDEN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT - OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET JA AVOIMET PROJEKTIT
 • 4. 4 VASTAAJAORGANISAATIOT AVOIMET AINEISTOT AVOIN DATA LINKITETTY DATA AVOIMET SISÄLLÖT LAINSÄÄDÄNNÖLLISET RAJOITUKSET JA KÄYTTÖEHDOT TEKIJÄNOIKEUDET HENKILÖTIETOSUOJA AVOIMET LISENSSIT OSALLISTAMINEN JA TOIMINTATAPOJEN AVOIMUUS OSALLISTAMINENVERKOSSA SOSIAALINEN MEDIA YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO JOUKKOISTAMINEN
 • 5. * Arkiston, museon ja/tai kirjaston yhdistelmä tai muu 5 VASTAAJAORGANISAATIOT I MUSEOT 63 % KIRJASTOT ARKISTOT MUUT * 15 % 11 % 11 % ??
 • 6. 6 VASTAAJAORGANISAATIOT II YLEISIMMÄT HALLUSSA OLEVAT KULTTUURIPERINTÖOBJEKTIT KAKSIULOTTEISETVISUAALISET RESURSSIT 78 % TEKSTIPOHJAISET RESURSSIT KOLMIULOTTEISET, IHMISTENTEKEMÄT, SIIRRETTÄVISSÄ OLEVAT OBJEKTIT AIKASIDONNAISET RESURSSIT 65 % 62 % 47 % Luvut kertovat, kuinka suurella osalla vastaajaorganisaatioista on hallussaan kyseisiä objekteja.
 • 8. AVOIN DATA I TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ 49 % 25 % 26 % 8 Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 • 9. 9 23 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 39 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVAN 5VUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan avoimen datan osuuksista. AVOIN DATA II
 • 10. 10 23 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 39 % AVOIMEN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVAN 5VUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan avoimen datan osuuksista. AVOIN DATA II AVOIMEN DATAN OSUUDEN ARVIOIDAAN KASVAVAN ORGANISAATIOISSA SELKEÄSTI SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA. TÄMÄN HETKINEN AVOIMEN DATAN ARVIOITU MÄÄRÄ ON KUITENKIN YLLÄTTÄVÄN SUURI. ONKO AVOIMEN DATAN MÄÄRITELMÄ YMMÄRRETTYTÄYSIN OIKEIN?
 • 11. 11 LINKITETTY DATA I TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 42 % 28 % 30 % 11 Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ
 • 12. 12 14 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 33 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA LINKITETTY DATA II Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan linkitetyn datan osuuksista.
 • 13. 13 14 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTATÄLLÄ HETKELLÄ 33 % LINKITETYN DATAN OSUUS METADATASTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA LINKITETTY DATA II Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien metadatan linkitetyn datan osuuksista. LINKITETTYÄ DATAA ONVIELÄVÄHEMMÄN KUIN AVOINTA DATAA. SE KOETAAN KAIKEN KAIKKIAAN HANKALAMMAKSI. SEN ARVIOIDAAN KUITENKIN LISÄÄNTYVÄN LÄHITULEVAISUUDESSA. VUODEN 2016 ALUSSA AVATUI MYÖS FINNAN AVOIN RAJAPINTA, JONKA SEURAUKSENA KAIKKI FINNASTA LÖYTYVÄN AINEISTON METADATA ON AVOINTA JA LINKITETTYÄ DATAA.
 • 14. 14 AVOIMET SISÄLLÖT I TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 48 % EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 21 % 31 % Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ
 • 15. 15 AVOIMET SISÄLLÖT II 11 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTATÄLLÄ HETKELLÄ 22 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien avoimien sisältöjen osuuksista.
 • 16. 16 AVOIMET SISÄLLÖT II 11 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTATÄLLÄ HETKELLÄ 22 % AVOINTEN SISÄLTÖJEN OSUUS KOKOELMISTA SEURAAVANVIIDENVUODEN AIKANA Luvut ovat keskiarvoja vastaajaorganisaatioiden ilmaisemista kokoelmien avoimien sisältöjen osuuksista. SISÄLTÖJEN AVAAMINEN EI OLE AIVANYHTÄYLEISTÄ KUIN DATAN AVAAMINEN, MUTTA SEKINTULEE LISÄÄNTYMÄÄN SEURAAVANVIIDEN VUODEN AIKANA. MYÖS AVOIMIEN SISÄLTÖJEN SUURI MÄÄRÄYLLÄTTÄÄ, JOSTA SEURAA KYSYMYS: LIITTYYKÖ AVOINTEN AINEISTOJEN JA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄNYLIPÄÄNSÄVIELÄ EPÄSELVYYTTÄ?TÄHÄN PALAAN MYÖHEMMIN.
 • 17. 17 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 %HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 • 18. 18 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 % HUOM! HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 • 19. 19 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 % HUOM! AVOIMET SISÄLLÖT ONTÄRKEÄ KEINOTOTEUTTAA ORGANISAATIONYDINTEHTÄVÄÄ PAREMMIN HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 • 20. 20 AVOIMET SISÄLLÖT III KOKOELMIEN LÖYDETTÄVYYS LISÄÄNTYY SISÄLTÖJEN SAATAVUUS PARANEE ORGANISAATION NÄKYVYYS LISÄÄNTYY UUSIEN ASIAKKAIDEN HOUKUTTELEMINEN 89 % 84 % 86 % 81 % HUOM! 77 %AVOIMET SISÄLLÖT ONTÄRKEÄ KEINOTOTEUTTAA ORGANISAATIONYDINTEHTÄVÄÄ PAREMMIN HYÖDYT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt hyödyt oleellisiksi.
 • 21. 21 RISKIT AVOIMET SISÄLLÖT IV SISÄLTÖJENVÄÄRINKÄYTTÖ JAVÄÄRISTELY 71 % UUDELLEENKÄYTTÖ ILMANTEKIJÄN ASIANMUKAISTA MAININTAA 80 % 72 %UUDELLEENKÄYTTÖ ILMAN ORGANISAATION ASIANMUKAISTA MAININTAA HAASTEET DIGITOINTIIN KULUVAT RESURSSIT SISÄLTÖJEN DOKUMENTOINTIIN KULUVAT RESURSSIT 90 % 90 % 69 %TEKNISENTOTEUTUKSEN HAASTEET (ESIM. UUDET OHJELMISTOT) Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt haasteet ja riskit oleellisiksi.
 • 23. 23 TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUKSISTA VAPAA (PUBLIC DOMAIN) 32 % TEKIJÄNOIKEUDET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLUSSA TEKIJÄNOIKEUDET ORGANISAATION HALLUSSA 23 % TEKIJÄNOIKEUSSTATUS TUNTEMATON 9 % Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet. KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT 36 %
 • 24. 24 TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUKSISTA VAPAA (PUBLIC DOMAIN) 32 % TEKIJÄNOIKEUDET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLUSSA TEKIJÄNOIKEUDET ORGANISAATION HALLUSSA 36 % 23 % TEKIJÄNOIKEUSSTATUS TUNTEMATON 9 % Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet. KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT
 • 25. 25 TEKIJÄNOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUKSISTA VAPAA (PUBLIC DOMAIN) 32 % TEKIJÄNOIKEUDET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLUSSA TEKIJÄNOIKEUDET ORGANISAATION HALLUSSA 23 % TEKIJÄNOIKEUSSTATUS TUNTEMATON 9 % Luvut kertovat vastaajien arvioimat organisaatioiden kaikkien kokoelmien tekijänoikeudellisten statusten osuudet. KOKOELMIEN TEKIJÄNOIKEUDELLISET TILAT 68 % KOKOELMISTA ON MELKO SUURI OSA.AINEISTOJEN AVAAMISEN PITÄISI SIIS AINAKIN PERIAATTEESSA OLLA SUHTEELLISEN HELPPOATÄSTÄ NÄKÖKULMASTA. 36 %
 • 26. 26 HENKILÖTIETOSUOJA SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄEPÄVARMA 44 % 14 % 43 % AVOIMIIN SISÄLTÖIHIN LIITTYY SELKEITÄ TIETOSUOJAN LUOKKAAMISEEN TAI SALAISIKSI LUOKITELTUJEN TIETOJEN PALJASTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 • 27. 27 HENKILÖTIETOSUOJA SAMAA MIELTÄ ERI MIELTÄEPÄVARMA 44 % 14 % 43 % AVOIMIIN SISÄLTÖIHIN LIITTYY SELKEITÄ TIETOSUOJAN LUOKKAAMISEEN TAI SALAISIKSI LUOKITELTUJEN TIETOJEN PALJASTAMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. KYSYMYS JAKAA SELKEÄSTI MIELIPITEITÄ. HENKILÖTIETOSUOJAAN LIITTYVÄT KYSYMYKSET KUITENKIN PUHUTUTTAVAT JA NOUSEVAT PINNALLE USEIN KUN KESKUSTELLAAN AINEISTOJEN AVAAMISEEN LIITTYVISTÄ HAASTEISTA.
 • 28. 28 AVOIMET LISENSSIT I AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄN MUKAISET LISENSSIT: Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa jo aineistoja. TEKIJÄNOIKEUKSISTAVAPAISTA AINEISTOISTA KERTOVAT MERKINNÄT: 2 %17 % CC0PUBLIC DOMAIN NO KNOWN COPYRIGHT RESTRICTIONS CC BY CC BY-SA 7 %2 % 2 %
 • 29. 29 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja. HUOM!
 • 30. 30 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja. EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ, ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN HUOM! 31 %
 • 31. 31 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja. EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ, ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN EI MAHDOLLISTAVASTATA KYSYMYKSEEN HUOM! 60 % 31 %
 • 32. 32 AVOIMET LISENSSIT II AVATTUJEN SISÄLTÖJENYHTEYDESSÄ KÄYTETYT LISENSSIT EI LISENSSIMERKINTÄÄ - METADATASTA SELVIÄÄ, ETTEI SISÄLTÖ KUULUTEKIJÄNOIKEUDEN PIIRIIN EI MAHDOLLISTAVASTATA KYSYMYKSEEN HUOM! 60 % 31 % LISENSSIEN KÄYTTÖÖN LIITTYY PALJON EPÄSELVYYKSIÄ. NIIHIN LIITTYVÄ OSAAMINEN EI MONESTI OLE RIITTÄVÄÄ. KÄYTTÖEHTOJEN SELKEÄN MERKITSEMISENTÄRKEYTTÄ EI MYÖSKÄÄNTÄYSINYMMÄRRETÄ. SE ON KUITENKIN OLEELLISTA AINEISTOJEN KÄYTETTÄVYYDEN JA UUSIEN PALVELUDEN RAKENTAMISEN NÄKÖKULMASTA. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Huom! Kysymykseen ovat vastanneet ainoastaan ne organisaatiot, jotka ilmaisivat aiemmin kyselyssä avanneensa aineistoja.
 • 33. 33 SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ MUUNNELMIA AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa. 62 % AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINNASSA AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISKÄYTÖSSÄ 91 % 64 % 25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI AVOIMET LISENSSIT III
 • 34. 34 SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ MUUNNELMIA Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa. 62 % AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINNASSA AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISESTI 91 % 64 % 25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT AVOIMET LISENSSIT III
 • 35. 35 SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ, MUTTA NIISTÄ EI SAATEHDÄ MUUNNELMIA Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on samaa mieltä väitteen kanssa. 62 % AINEISTOJA SAA KÄYTTÄÄ KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINNASSA AINEISTOJAVOI KÄYTTÄÄYKSITYISESTI 91 % 64 % 25 % SISÄLTÖJÄ SAA KÄYTTÄÄ KAUPALLISESTI AINEISTOJEN JULKAISEMISEN KOHDEYLEISÖT JA TÄRKEÄT EHDOT AVOIMET LISENSSIT III
 • 37. 37 AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA. RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN MUKAAN OLLA CC BY-SA. HUOM! AVOIMET LISENSSIT III
 • 38. 38 EPÄSELVYYTTÄ, MITÄ AVOIMUUDELLA JA AVOIMILLA AINEISTOILLA TARKOITETAAN! HUOM! AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA. RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN MUKAAN OLLA CC BY-SA. AVOIMET LISENSSIT III
 • 39. 39 AVOIMET AINEISTOT OPEN ACCESS EPÄSELVYYTTÄ, MITÄ AVOIMUUDELLA JA AVOIMILLA AINEISTOILLA TARKOITETAAN! HUOM! AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄ: AINEISTO ON AVOINTA, MIKÄLI SE ON SAATAVILLA KOKONAISUUDESSAAN KÄYTTÖKELPOISESSA JA MUOKATTAVASSA MUODOSSA INTERNETIN KAUTTA SEKÄ LISENSOITU NIIN, ETTÄ SEN KÄYTTÖÄ, MUOKKAUSTA JA UUDELLEENJAKELUA EI RAJOITETA. RAJOITTAVIMMILLAAN KÄYTETTY LISENSSI SAA AVOIMUUDEN MÄÄRITELMÄÄN MUKAAN OLLA CC BY-SA. AVOIMET LISENSSIT III
 • 41. 41 TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 50 % 25 % 25 % OSALLISTAMINEN VERKOSSA JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 • 42. 42 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 • 43. 43 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 • 44. 44 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon.
 • 45. 45 SOSIAALINEN MEDIA I YHTEISÖLLISET VERKOSTOITUMISSIVUSTOT (esim. Facebook, MySpace, Google+) VIDEOIDEN JAKAMISEEN TARKOITETUT SIVUSTOT (esim. Youtube) MIKROBLOGIPALVELUT (esim. Twitter,Tumblr) TÄLLÄ HETKELLÄ MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN EI KOSKAAN 89 % 8 % 4 % 44 % 35 % 11 % 43 % 45 % 11 % BLOGIT 38 % 53 % 10 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. HUOLI SISÄLLÖNTUOTANNON JATKUVUUDESTA ESTÄÄ BLOGIN ALOITTAMISTA.
 • 46. 46 SOSIAALINEN MEDIA II KEINO EDISTÄÄ ORGANISAATION NÄKYVYYTTÄ JA RELEVANSSIA96 % UUSIEN KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELEMINEN 92 % PARANTAAVUOROVAIKUTUSTA KÄYTTÄJIENTAI ASIAKKAIDEN KANSSA89 % SYYT JA TAVOITTEET SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTÖLLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 • 47. 47 SOSIAALINEN MEDIA II KEINO EDISTÄÄ ORGANISAATION NÄKYVYYTTÄ JA RELEVANSSIA96 % UUSIEN KÄYTTÄJIEN HOUKUTTELEMINEN 92 % PARANTAAVUOROVAIKUTUSTA KÄYTTÄJIENTAI ASIAKKAIDEN KANSSA89 % KOHDEYLEISÖJENTAVOITTAMINEN JA SITOUTTAMINEN = SYYT JA TAVOITTEET SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUIDEN KÄYTÖLLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 • 48. 48 TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA EI TÄRKEÄ KÄYTÄNTÖ ORGANISAATIOSSA 30 % 29 % 41 % YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO I Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. JOTAKIN SILTÄ VÄLILTÄ
 • 49. 49 YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO II YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SISÄLLÖNTUOTANNONVERKKOYHTEISÖT Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. * Vastaajien arviot organisaation työntekijöiden vapaa-ajan osallistumisesta. WIKIPEDIA 4 % WIKIMEDIA COMMONS OSALLISTUMINEN TÖISSÄ VAPAA-AJAN OSALLISTUMINEN* 24 % 10 % 5 %
 • 50. 50 YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO II WIKIPEDIA 4 % WIKIMEDIA COMMONS OSALLISTUMINEN TÖISSÄ VAPAA-AJAN OSALLISTUMINEN* 24 % 10 % 5 % YLEISIMMÄT KÄYTÖSSÄ OLEVAT SISÄLLÖNTUOTANNONVERKKOYHTEISÖT AINOASTAAN WIKIMEDIAN PALVELUT OLIVATVASTAAJIEN JOUKOSSA KÄYTÖSSÄ. YHTEISÖLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO ONVIELÄ SUHTEELLISEN UUSI ASIA, MUTTA KOKO AJANYLEISTYMÄSSÄ. Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista on valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. * Vastaajien arviot organisaation työntekijöiden vapaa-ajan osallistumisesta.
 • 51. 51 JOUKKOISTAMINEN I KOKEILLA UUSIATAPOJA OLLAVUOROVAIKUTUKSESSA KÄYTTÄJIEN KANSSA81 % HYÖDYNTÄÄ ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJUUTTA 75 % LISÄTÄ KÄYTTÄJIEN/VIERAILIJOIDEN LUOTTAMUSTA JA USKOLLISUUTTA ORGANISAATIOTA KOHTAAN68 % YLEISIMMÄT SYYT JA TAVOITTEET JOUKKOISTAMISELLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 • 52. 52 JOUKKOISTAMINEN I KOKEILLA UUSIATAPOJA OLLAVUOROVAIKUTUKSESSA KÄYTTÄJIEN KANSSA81 % HYÖDYNTÄÄ ULKOPUOLISTA ASIANTUNTIJUUTTA 75 % LISÄTÄ KÄYTTÄJIEN/VIERAILIJOIDEN LUOTTAMUSTA JA USKOLLISUUTTA ORGANISAATIOTA KOHTAAN68 % JOUKKOISTAMINEN NÄHDÄÄN ENNEN KAIKKEA KEINONA VAHVISTAA ORGANISAATION JA SENYLEISÖJEN/ASIAKKAIDEN VÄLISTÄ SUHDETTA. YLEISIMMÄT SYYT JA TAVOITTEET JOUKKOISTAMISELLE Luvut kertovat, kuinka suuri osa kysymykseen vastanneista organisaatioista kokee esitetyt syyt ja tavoitteet oleellisiksi.
 • 53. 53 SUOSITUKSET VASTAUSTEN PERUSTEELLA SEKÄ AVOINGLAM-TOIMINNAN AIKANATEHTYJEN HAVAINTOJEN JA SAATUJEN KOKEMUSTEN PERUSTEELLA MUOTOILIMME AVOIMEN KULTTUURIN SUOSITUKSET: I KULTTUURIPERINTÖORGANISAATIOIDEN TULISI NOUDATTAA AVAUKSISSAAN AVOIMEN TIEDON PERIAATTEITA. II KULTTUURIAINEISTOJEN DIGITOINNINYHTENÄ KRITEERINÄ TULISI OLLA AINEISTOJEN KÄYTTÖARVO. III TEOKSET, JOISSA TEKIJÄNOIKEUDEN MUKAINEN SUOJA-AIKA ON RAUENNUT TULISI PYSYÄ AVOIMESTI KAIKKIEN SAATAVILLA ILMAN RAJOITUKSIA. IV KÄYTTÖEHTOJEN ILMAISEMISEEN TULISI KÄYTTÄÄVAKIINTUNEITA LISENSSEJÄ JA LISENSSITYÖKALUJA. V KANSALLINEN KATALOGI JA AVOIN RAJAPINTA AVOIMILLE KULTTUURIVARANNOILLE. VI TARVITAAN KANSALLISESTI JAETUTYHTEISET TOIMINTAPERIAATTEET
 • 54. KOKO RAPORTTI LADATTAVISSA OSOITTEESTA: 54 http://avoinglam.fi/raportti-2015 LISÄTIETOJA: Laura Sillanpää, laura.sillanpaa@okf.fi avoinglam.fi okf.fi