SlideShare a Scribd company logo
Paperista bittiin

Kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Esipuhe
Hanna Willner...................................................................................................4

Johdatus VIDICO-hankkeeseen
Hanna Willner...................................................................................................7

Uudistuksia kahdella sektorilla
– kokemuksia Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien
sähköistämisestä sekä pk-yritysten toimintojen sähköistämisestä
Virpi Messman, Miia Kujala ja Hanna Willner..................................................17

Digital Campus – oppimista ja kohtaamisia projektien maailmassa
Anu Sipilä ja Kitte Marttinen..........................................................................39

Luova tulevaisuustila ja tulevaisuuden osaamisen ennakointi
Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen...........................................................59
 Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi
        Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy
     ISBN 978-952-67941-2-9 (nid.) ISBN 978-952-67941-3-6 (PDF)
Paperista bittiin
Kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
4  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
                                     Siren Arkkitehdit Oy
    ESIPUHE

    Aika VIDICO-hankkeen parissa on vierähtänyt            tehdyt kokeilut eivät ole syystä tai toisesta
    kuin siivillä. Loppusyksystä 2009 pidetyn yhteisen        toimineet. Järjestelmien kehittämisen kanssa on
    aloitustilaisuuden jälkeen on tapahtunut todella         tullut aikatauluongelmia ja tietotekniikan kanssa
    paljon. Paljon on mahtunut erilaisia ihmisiä ja asi-       kun pelataan, niin ainahan laitteet eivät toimi niin
    oita VIDICO-hankkeessa matkan varrelle. Aikaa on         kuin pitäisi ja silloin kuin pitäisi. Ja kilpailuttami-
    käytetty jonkin verran hankebyrokratiaan: siihen,         nenkin on aiheuttanut välillä harmaita hiuksia.
    että on kilpailutettu, raportoitu ja täytelty erilaisia      Mutta kaikesta on selvitty, mokista ja ongelmista
    pakollisia, mutta merkityksettömiltä tuntuvia           on otettu opiksi.
    lippulappuja. Eniten aikaa on käytetty onneksi
    juuri siihen mihin pitikin: osaamisen näkyväksi          Välillä on vuodatettu verta, hikeä ja kyyneleitä
    tekemiseen, digitalisoimiseen ja jakamiseen sekä         maksatushakemuspapereihin, ihan kirjaimelli-
    ennen kaikkea toimintakulttuurin muutoksen            sestikin. Mutta myös naurua on matkan varrella
    käynnistämiseen niin yksityisellä kuin julkisella-        riittänyt. Projektikoordinaattorina olen oppinut,
    kin sektorilla. Hankkeessa on saatu aikaan aidosti        että työnkuvaani kuuluu ihan kaikki, mitä kukaan
    hyviä tuloksia.                          muu hankkeessa ei tee – kolmemetrisen pehmo-
                                     lohikäärmeen kantamisesta sovittelijan roolin
    Pääosin asiat VIDICO-hankkeessa ovat sujuneet           kautta aina kahden järjestelmän arkkitehtuurin
    mallikelpoisesti. Mutta myönnetään, että aina           yhteensovittamisen aprikointiin. Kahta samanlais-
    kaikki ei ole mennyt ”ihan niin kuin Strömsöös-          ta päivää ei ole ollut, ja hyvä niin.Tämä on ollut
    sä”.Tehdyt suunnitelmat ovat menneet välillä           opettavainen matka niin minulle kuin varmasti
    uusiksi, kun pilottiprojekteissa on todettu, että         myös kaikille muille VIDICOlaisille.
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  5
Me VIDICOlaiset emme ole ainoa taho aikaan        VIDICOlaisia, joiden kanssa minulla on ollut ilo
saatujen tulosten takana. VIDICO-hanke on saanut     ja kunnia työskennellä tämän hankkeen aikana.
eri tahoilta paljon tukea työssään tehdä osaa-      Haluan osoittaa kiitokseni avusta ja tuesta myös
mista näkyväksi digitaalisilla sisällöillä. VIDICO-    Päijät-Hämeen liittoon Petri Veijalaiselle ja Eila
hankkeen toimijat haluavat ensinnäkin kiittää       Ilkolle, joiden ohjauksessa VIDICO-hanketta on
rahoittajia; EAKR- ja valtion rahoitusta hankkeelle    viety eteenpäin. Haluan lopuksi vielä kiittää kaik-
myöntänyttä Päijät-Hämeen liittoa tuesta ja        kia hankkeen kohderyhmään kuuluvia toimijoita,
hyvästä yhteistyöstä hankkeen aikana. Kiitämme      jotka ovat lähteneet ennakkoluulottomasti vie-
myös kuntarahoitusta hankkeelle myöntäneitä        mään osaamista paperista bittiin kanssamme.
tahoja Hämeenlinnan kaupunkia, Kehittämiskes-
kus Oy Hämettä, Porvoon kaupunkia ja Helsin-       Hämeenlinnassa 27.2.2013
gin kaupunkia saamastamme tuesta hankkeen
toteuttamiselle. Olemme kiitollisia hankkeen       Hanna Willner, projektikoordinaattori
ohjausryhmälle saamistamme kannustavista         VIDICO-hanke, Innopark Programmes Oy
sanoista ja vinkeistä. Haluamme kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä
sekä yhteisen vision jakamisesta.

VIDICO-hanketta alusta asti luotsanneena projek-
tikoordinaattorina haluan erityisen lämpimästi
kiittää yhteisen matkan kulkemisesta teitä kaikki
Johdatus VIDICO-hankkeeseen
     Hanna Willner
   Innopark Programmes Oy
8  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Sisällysluettelo

    VIDICO-hanke lyhyesti............................................................................................................................... 9
    Innopark siirsi pk-yrityksiä digiaikaan...................................................................................................... 10
    Hämeenlinnan kaupungille uusia sähköisiä palveluita............................................................................. 10
    HAAGA-HELIA loi Digital Campuksen...................................................................................................... 11
    Tulevaisuuden tutkimuskeskus testasi Luovaa Tulevaisuustila –konseptia............................................... 11
    Innovaatioareenoilla uusia eväitä kehitystyöhön...................................................................................... 12
    	 Mikä on innovaatioareena?.................................................................................................................. 12
    	 Hiljaisen tiedon innovaatioareena Verkatehtaalla 12.11.2010............................................................. 12
    	 Luovan Länsirannan digitaalinen lähiviestintä 13.5.2011 Porvoon Campuksella................................ 12
    	 Kuntalaisvaikuttamisen innovaatioareena Hämeenlinnan raatihuoneella 23.5.2011.......................... 13
    	 Tulevaisuuden tutkimuksen innovaatioareena Postimuseossa 13.12.2011......................................... 13
    Ylimaakunnallista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.............................................................................. 14
    VIDICO muutosagenttina......................................................................................................................... 15
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  9
VIDICO-hanke lyhyesti                  lisilla sisällöillä. VIDICO-osahankkeissa luodaan
                             konkreettisia toimintamalleja, menetelmiä ja
VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla       tuotteita osaamisen saamiseksi aikaisempaa
sisällöillä (Visible Digital Competence) -hanke on    tehokkaampaan ja hyödyllisempään käyttöön eri
Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-rahoittei-     alueilla. Projektin vaikutusten toivotaan pitkällä
nen ylimaakunnallinen teemahanke(TL5), jonka       tähtäimellä näkyvän toimintojen merkittävänä
yhdessä toteuttavat Innopark Programmes Oy,       tehostumisena ja digitalisoinnin tuomien kustan-
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon         nussäästöjen kautta.
yksikkö sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tut-
kimuskeskus. Hankkeen hallinnoija on Innopark      VIDICOn avulla on Innoparkissa tarjottu pk-yri-
Programmes Oy. VIDICO-hanketta toteutettiin Ete-     tyksille uusia eväitä toimintojen kehittämiseen ja
lä Suomen EAKR-alueella vuosina 2009–2013.        liiketoiminnan kasvuun sekä ratkottu Hämeenlin-
                             nan kaupungin palveluiden sähköistämistarpeita.
Tavoitteena VIDICO-hankkeessa oli tehostaa        Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksi-
toimintoja tekemällä osaamista näkyväksi digitaa-    kön käyttöön on kehitetty sähköinen palvelualus-
10  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    ta tehostamaan projektimuotoista opiskelua ja
    Tulevaisuuden tutkimuskeskus on testannut fyy-
    siseen tilaan liitettyjen digitaalisten elementtien
    hyödyntämistä tulevaisuuden tutkimuksessa sekä
    tehnyt työelämän osaamistarpeiden ennakointia.

    Innopark siirsi pk-yrityksiä digiaikaan

    Innopark on kehittänyt VIDICO-hankkeen kautta
    hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämistä 15:ssa
    eteläsuomalaisessa pk-yrityksessä, joissa on
    pilotoitu yrityslähtöisten tarpeiden mukaan niin
    yhteisöllisen osaamisen kerryttämistä, wikien
    käyttöönottoa, videoperehdytysjärjestelmää kuin
    osaamisen siirtämistä mobiililaitteiden avulla-
    kin. VIDICO-pilottien ja osaamisen näkyväksi
    tekemisen avulla on yrityksissä saatu aikaan mm.
    toimintojen tehostumista, laadun paranemista,
    parempaa tiedonkulkua, selkeämpiä prosesseja,
    työvoiman tehokkaampaa hyödyntämistä sekä
    ajokilometrien vähenemistä.                    TL Sippolan Trendikodin työmaapalaverissa
                                     Obaid Ahmadyar (vas.), työmaamestari Pekka
    Pk-yrityksiltä saadun palautteen perusteella he          Linnanmäki ja Juho Kokkoniemi (oik.)
    ovat hyötyneet piloteista usein jopa ennakoitua          (Kuva TL Sippola)
    enemmän. Monesti osaamisen digitalisointipilo-
    tin kautta yritys on lähtenyt uudelleen arvioi-
    maan muitakin prosessejaan ja tehostamaan
    toimintaansa laajemminkin. Pk-yrityksissä toteu-         Hämeenlinnan kaupungille uusia
    tetut pilottiratkaisut eivät ole vaatineet kalliita        sähköisiä palveluita
    investointeja, vaan lähinnä kyse on ollut uusien
    toimintatapojen käyttöönotosta, edullisten so-          Innopark on pilotoinut Hämeenlinnan kaupungille
    vellusten yhteensovittamisesta sekä tiedonkulun          uutta kuntalaisvaikuttamisen kanavaa, joka mahdol-
    optimoinnista yrityksessä.                    listaa avoimemman vuorovaikutuksen kaupungin
                                            Copyright: Hämeenlinnan kaupunki
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  11
Opettaja Josi Sierra Espanjasta ja professori Kirsti Lonka Helsingin työn touhussa käytössä Porvoo
Campuksella (Kuva: Kitte Marttinen)ja kuntalaisen välillä. Sähköisen palautekanavan      opetusta tiivistäen yritysten ja opiskelijoiden
kautta kuntalaisella on mahdollisuus antaa palau-      yhteistyötä sekä parantaen toimijoiden välistä
tetta sekä myös seurata palautteensa käsittelyn       kommunikaatiota. Kehitettävän LeaP (Learning
etenemistä. Palautetta käytetään hyväksi Hämeen-      and Projects) - järjestelmän käyttöönotto Porvoos-
linnan kaupungin asiakaslähtöisyyden kehittämi-       sa on alkanut. LeaP-alusta mahdollistaa entistä
sessä ja tulevien palveluiden suunnittelussa. Lisäksi    tiiviimmän yhteistyön yritysten kanssa. Lisäksi
VIDICOssa on ratkottu Hämeenlinnan kaupungin        projektimuotoinen oppiminen antaa opiskelijoille
palveluiden sähköistämistarpeita esiselvitysten       kosketuksen yritysmaailman oikeisiin ongel-
kautta ja pilotoimalla rakennusvalvonnan pro-        manratkaisutilanteisiin jo opiskeluaikana. LeaPin
sessien uudistamista sähköisen käyttöarkiston ja      avulla opiskelijoiden osaaminen on digitaalisten
prosessimallinnusten avulla. Sähköisten palvelujen     sisältöjen avulla saatu monipuolisemmin esille.
kehitystyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen-
kin ja kehitystyön tueksi on luotu Sähköisten        Tulevaisuuden tutkimuskeskus testasi
palvelujen kehittämisen käsikirja.             Luovaa Tulevaisuustila –konseptia

HAAGA-HELIA loi Digital Campuksen              Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa on toteutettu
                              osana VIDICO-hanketta Luova TulevaisuusTila
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon           -osahanke professori Sirkka Heinosen johdolla.
yksikössä toteutetaan VIDICO-hankkeen Digital        Luova tulevaisuustila –konseptin ideana on luoda
Campus –osaprojektia. Hankkeen aikana valmis-        fyysinen tila, joka tukee käyttäjien luovuusajatte-
tuneen uuden Porvoo Campuksen käyttöön on          lua ja toisaalta samanaikaisesti myös tulevaisuus-
luotu HAAGA-HELIAssa sähköistä palvelualustaa,       ajattelua. Luova Tulevaisuustila -pilotteja on toteu-
jonka tavoitteena on tukea projektimuotoista        tettu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toimesta
12  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Helsingin kaupungin Lasipalatsin kirjastossa syk-
    syllä 2009 sekä Hämeenlinnassa Teknologiakes-
    kus Innoparkin ja Hämeen ammattikorkeakoulun
    tiloissa keväällä 2011. Rakennetuissa pilottitiloissa
    on järjestetty erityisiä tulevaisuusklinikka-ses-
    sioita, joiden avulla on pyritty analysoimaan ja
    kehittämään testattavaa konseptia. Osahankkeessa
    ennakoitiin myös tulevaisuuden osaamistarpeita.

    Innovaatioareenoilla uusia eväitä
    kehitystyöhön

    Mikä on innovaatioareena?

    Innovaatioareena on yksi tapa saattaa eri alojen
    toimijoita yhteiseen tilaisuuteen miettimään ja ke-
    hittämään jotakin ennalta sovittua tuotetta, toimin-
    tamallia tai palvelua. Innovaatiotilaisuuden järjestä-
    minen edellyttää osallistujien viemistä pois omista
    arkiympäristöistään, ajattelun ja ideoiden herättelyä
    sekä erilaisten kohderyhmien yhteen saattamista.
    Innovaatioareenassa on yksinkertaisimmillaan kyse
    juuri tästä. Luodaan puitteet, joissa eri tahot voivat
    yhdessä pohtia ja kehittää heille tärkeitä asioita, luo-
    da uudenlaisia palvelukonsepteja tai edistää uusien
    tuotteiden ja asiakaskuntien kohtaamista.             Tapahtumassa järjestettiin työpajat neljästä eri
                                     aiheesta ja niistä jokainen mukaan tuleva saattoi
    VIDICO-hankkeessa järjestettiin yhteensä 4 inno-         valita itseään kaksi eniten kiinnostavaa aihetta.
    vaatioareenatapahtumaa, joiden avulla on tuotettu         Aiheina työpajoissa olivat hiljainen tieto, verkko-
    lisäarvoa osallistujille ja kerätty arvokasta aineistoa      viestintä, digityökalut ja mentorointi.
    hankkeen puitteissa tehtävää kehittämistyötä varten.
                                     Päivän lopuksi vedettiin yhteen työpajojen tulok-
    Hiljaisen tiedon innovaatioareena                 set sekä mietittiin jatkotoimenpiteitä. Hiljaisen
    Verkatehtaalla                          tiedon innovaatioareenan avulla onnistuttiin lisää-
                                     mään osallistujien ymmärrystä hiljaisesta tiedosta,
    VIDICO-hankkeen ensimmäisen innovaatioaree-            sen mallintamisesta sekä erilaisista käytössä olevis-
    nan teemana oli hiljainen tieto. Hiljaisen tiedon         ta sähköisistä työkaluista, joilla osaaminen voidaan
    innovaatioareena järjestettiin Hämeenlinnassa           tehdä näkyväksi digitaalisia sisältöjä hyödyntäen.
    Verkatehtaalla 12.11.2010 klo 12.00-16.00.            Lisäksi innovaatioareenan kautta hanketoimijat sai-
    VIDICO-hankkeen hiljainen tieto yrityksissä            vat kehittämistyössä tarvittavaa tietoa pk-yritysten
    -osaprojektin järjestämä tilaisuus oli kohdistettu        hiljaiseen tietoon liittyvistä haasteista.
    erityisesti pk-yrityksille ja alueen muille toimi-
    joille. Päivän teemoina olivat mm. hiljainen tieto,        Luovan Länsirannan digitaalinen lähiviestintä
    mentorointi, sosiaalinen media sekä pk-yritysten         Porvoon Campuksella
    edulliset digisivellukset. Iltapäivän aikana kuultiin
    asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoiduttiin sekä         VIDICO-hankkeen toinen innovaatioareena järjes-
    käytiin ryhmissä keskusteluja päivän teemoista.          tettiin uudella Porvoon Campuksella perjantaina
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  13
Kuntalaisvaikuttamisen innovaatioareenatapahtumassa Hämeenlinnan Raatihuoneella työstettiin
hämeenlinnalaista vaikuttamisen mallia nyt ja tulevaisuudessa.(kuva:VIDICO-hanke)
13.5.2011.Tilaisuuteen oli kokoontunut joukko        tioareenassa. Miten ihmiset haluavat vaikuttaa ja
alueen keskeisiä yhteistyötahoja pohtimaan Län-       osallistua? Mitä kanavia halutaan käyttää vaikut-
sirannan toimijoiden keskinäisiä viestintätarpeita      tamiseen? Miten kuntalaisten ääni kuuluu myös
sekä kuluttajaviestintää (digital street visibility).    poliittisessa vaikuttamisessa? Miten kuntalaisten
                               ääni saadaan kuulumaan jo asioiden valmisteluvai-
Tilaisuudessa työstettiin kahdessa eri ryhmässä omis-    heessa päätösten kommentoinnin sijaan?
ta teemoista mindmeisterin avulla ajatuksia ja ideoita
eteenpäin työstettäviksi.Aktiivista osallistumista ja    Tapahtumassa nähtiin aktiivista osallistumista,
iloista puheensorinaa täynnä ollut tilaisuus sai hyvää    rohkeaa mielipiteiden esittämistä, positiivista
palautetta sekä loi verkostoja ja synnytti uusia ideoi-   henkeä ja valmiutta kyseenalaistaa rutinoituneita
ta, joiden pohjalta Luovan Länsirannan viestintää oli    ajatus- ja toimintamalleja. Innovaatioareenasta
hyvä lähteä viemään yhdessä eteenpäin.            kerättyä aineistoa hyödynnettiin hankkeessa
                               kehiteltäessä Hämeenlinnan kaupungin asukaspa-
Kuntalaisvaikuttamisen innovaatioareena           lautejärjestelmää sekä strategista asukaskyselyä.
Hämeenlinnan raatihuoneella
                               Tulevaisuuden tutkimuksen innovaatioareena
VIDICOn kolmas innovaatioareena järjestettiin        Postimuseossa
Hämeenlinnan Raatihuoneella maanantaina
23.5.2011 Hämeenlinnan kaupungin palvelupro-         VIDICOn neljäs innovaatioareena järjestettiin
sessien sähköistämistä toteuttavan osahankkeen        tiistaina 13.12.2011 Postimuseossa, Helsingin pää-
teemoilla. Hämeenlinnan raatihuoneella pohdit-        postin tiloissa. Luova Tulevaisuustila -osahankkeen
tiin hämeenlinnalaisten omaa mallia vaikuttami-       innovaatioareenan teemana oli ”Co-creative and
seen VIDICO-hankkeen organisoimassa Innovaa-         Innovative Futures Design – How to do it?”.
14  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Postimuseon neuvottelutilassa järjestetyssä            Porvoon yksikkö ja Turun yliopiston Tulevaisuuden
    tilaisuudessa kuultiin ensin professori Sirkka          tutkimuskeskus yhdistivät voimansa ja pureutuivat
    Heinosen ja projektitutkija Juho Ruotsalaisen           osaamisen näkyväksi tekemiseen ja tietämyksen
    puheenvuoro ja katseltiin Työn ja vertaistuotan-         digitalisointiin EAKR-rahoituksen tuella.
    non tulevaisuusikkuna.Tämän jälkeen kuultiin
    Finpron Elina Hiltusen ja VATTin Osmo Kuusen           Ylimaakunnallista yhteistyötä hankkeessa on teh-
    kommenttipuheenvuorot tulevaisuuden innovaa-           ty mm. innovaatioareena-tapahtumien kautta, jois-
    tioiden löytämisestä sekä niiden vaikutuksesta          sa yhteisen asian ääreen kokoontuivat kohderyh-
    toimintatapojen muuttumiseen.                   mien edustajat, yhteistyökumppanit sekä tietysti
                                     VIDICO-hankkeen toimijat. Innovaatioareenoissa
    Tapahtumassa pohdittiin myös sitä, mitä on hyvä          työstettiin Hiljaisen tiedon teemaa Hämeenlinnas-
    digikulttuuuri ja miten digitaalisten keinojen ja         sa syksyllä 2010, Luovan länsirannan digitaalista
    sosiaalisen median avulla voidaan edistää yhteis-         lähiviestintää Porvoossa ja kuntalaisvaikuttamista
    luovaa tulevaisuuksien innovointia.Tulevaisuusvi-         Hämeenlinnassa keväällä 2011 sekä yhdessä luo-
    sailussa hyvin pärjänneet saivat kotiin viemisiksi        tavaa tulevaisuutta Helsingissä joulukuussa 2011.
    mukaansa Tulevaisuusluotsin diplomin.               Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Helsingin
                                     Finlandia-talolla 10.4.2013.
    Tapahtumassa kerättyä aineistoa hyödynnettiin
    osana muita lähdeaineistoja.Tilaisuudessa käyneille        VIDICO-hankkeen eri toimijoilla ja osahankkeilla
    jäi käteen saadun diplomin ohella uusia ajatuksia toi-      on ollut hyvin erilainen tulokulma yhteiseen
    mintakulttuurin muutoksesta sekä yhteisöllisyydestä.       teemaamme – osaamisen näkyväksi tekemiseen,
                                     mikä on rikastuttanut toimintaa. Osahankkeissa
    Ylimaakunnallista yhteistyötä ja osaa-              on hyödynnetty osatoteuttajalta toiselle siirret-
    misen jakamista                          tyä osaamista esimerkiksi käyttämällä Innopar-
                                     kin pk-yrityspiloteissa opittuja tulevaisuuden
    VIDICO-hankkeessa Innopark Programmes Oy Hä-           tutkimuksen metodeja. Toisena esimerkkinä
    meenlinnasta, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun           ylimaakunnallisesta yhteistyöstä ja osaamisen
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  15
siirtämisestä toimijalta toiselle on Luova Tulevai-    Osaamisen siirtäminen paperista bittiin mahdol-
suustila –osahankkeen Hämeenlinnassa Tekno-        listaa tiedon aiempaa nopeamman ja helpomman
logiakeskus Innoparkin tiloissa järjestetty pilotti    jakamisen.Toimintakulttuurin muutos vaikuttaa
talvella 2011.                       myös toimintaprosesseihin. Uusien toimintatapo-
                              jen käyttöönotto vaatii vanhojen toimintamallien
VIDICO muutosagenttina                   kyseenalaistamista sekä uudelleen arvioimista,
                              jotta muutos aidosti kehittää ja tehostaa organi-
Hankkeen aikana on tapahtunut selvää yleistä        saation toimintaa.
toimintakulttuurin muutosta, osaamista siirre-
tään yhä enemmän paperista bittiin. Nyt hank-       VIDICO-hanke on pystynyt auttamaan toiminta-
keen päättyessä, kun ajattelee aikaa taaksepäin      kulttuurien muutoksessa ja on aikaansaatu konk-
hankkeen alkuun, on vaikea uskoa sitä, kuinka       reettisia tuloksia uusien toimintatapojen vaiku-
paljon muutosta on tapahtunut vain muutaman        tuksesta. Ja kun osaamisen näkyväksi tekemisen
vuoden aikana. VIDICO on ollut muutosagent-        ja digitalisoinnin merkitys korostunee entisestään
tina mukana toteuttamassa toimintakulttuurin        tulevaisuudessa, niin hankkeen tuloksille on
muutosta ja osaamisen näkyväksi tekemistä eri       jatkossakin varmasti kysyntää.
tyyppisissä organisaatioissa; kuntaorganisaati-
ossa, oppilaitoksessa ja pk-yrityksissä. VIDICO-      Kaikki VIDICO-hankkeen tuloksena syntyneet
hanke on ollut mukana käynnistämässä monia         aineistot sekä julkaisut löytyvät hankkeen netti-
osaamisen näkyväksi tekemiseen, jakamiseen ja       sivuilta osoitteesta www.vidico.fi.
kartuttamiseen tähtääviä kehitysprosesseja. Or-
ganisaatiosta riippumatta on ollut havaittavissa,
että tiedon jakamisen ja jalostumisen merkitys ja
mahdollisuudet on niissä ymmärretty. Aika aloit-
taa toimintatapojen muutos, tiedon siirtäminen
paperilta bittiin, muissakin organisaatioissa olisi
viimeistään nyt.
Uudistuksia kahdella sektorilla
 – kokemuksia Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien
kehittämisestä sekä pk-yritysten toimintojen sähköistämisestä

     Virpi Messman, Miia Kujala ja Hanna Willner
          Innopark Programmes Oy
18  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Sisällysluettelo

    Innopark sähköisti kaupungin palveluprosesseja ja auttoi pk-yrityksiä digiaikaan...................................19
    1 	 VIDICO-hanke kehittämistyön mahdollistajana....................................................................................19
    2	 Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien sähköistämisen pilotit...................................................19
    	 2.1	 Tavoitteena paremmat palvelut hämeenlinnalaisille..................................................................19
    	 2.2	 Osallistava kuntalaisuus – asukaspalautejärjestelmä...................................................................20
    	 2.3	 Suun terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmän uudistus...........................................................20
    	 2.4	 Hämeenlinnan rakennusvalvonnan lupaprosessien sähköistäminen.........................................21
    	 2.5	 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamalli...................................................................22
    3	 Hiljainen tieto pk-yrityksissä................................................................................................................23
    	 3.1	 Johdatus hiljaiseen tietoon.........................................................................................................23
    	 3.2	 HIljaisen tiedon tallennus...........................................................................................................24
    	 3.3	 Pk-yritys pilottien toteutus.........................................................................................................25
    	 3.4	 Hiljaisen tiedon pilottiprojektit..................................................................................................26
    			 Wiki osaamisen hallinnan apuna: Case Opiferum......................................................................26
    			 Kosketusnäyttö ja osaamisen tekeminen näkyväksi: Case Mansikkapuisto................................27
    			 Etäyhteydet ja tiedonhallinta: Case Condens Heat Recovery Oy................................................27
    			 Wiki ratkaisuna osaamisen tallentamiseen: Case Elekno............................................................27
    			 Äänimuistiinpanot tietämyksen tallentamisessa: Case IT-Palvelu................................................28
    			 WIKI-oppimisalustana: Haabio Oy..............................................................................................28
    			 Sähköiset työkalut aloittavassa yrityksessä: Case Linnan pyöräverstas.......................................28
    			 Wiki yhteisöllisen oppimisen ja tiedon jaon välineenä: Case Peltosirkun tila............................29
    			 Osaamisen ja prosessien mallintaminen: Case Skapat................................................................29
    			 Videot perehdytyksessä: Case Kamux........................................................................................30
    			 Sosiaalinen media toiminnan tukena: Case Kaipaus...................................................................30
    			 Toimintaympäristön dokumentointi: Case Ellibs........................................................................30
    			 Rakennusliikkeen työmaat mobiiliaikaan: Case TL Sippola.........................................................31
    			 Ohjelmistotoimittajan projektienhallintaan syvyyttä: Case Codelma.........................................32
    			 Osaamisenhallintaa: Case Linnan Vartijat....................................................................................32
    	3.5	Valmennusohjelma.....................................................................................................................32
    4.	 Oivalluksia matkan varrelta..................................................................................................................33
    	 4.1	 Kokemuksia ja havaintoja Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien sähköistämisessä.......33
    			 Osallistava asukaspalautejärjestelmä..........................................................................................33
    			 Hämeenlinnan rakennusvalvonnan lupaprosessin sähköistäminen...........................................33
    	 4.2	 Kokemuksia ja havaintoja hiljaisen tiedon yrityspiloteista.........................................................34
    			 Multimedian keinoin tehokkaampaan perehdytykseen.............................................................34
    			 Osaamisen jakaminen digitaalisilla sisällöillä..............................................................................34
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  19
                                     Copyright: Hämeenlinnan kaupunki    Innopark sähköisti kaupungin palveluprosesseja ja auttoi pk-yrityksiä digiaikaan
1. idico-hanke kehittämistyön
  V                            Hämeenlinnan kaupunkiin liitettiin Hauho, Kalvola,
  mahdollistajana                     Lammi, Renko ja Tuulos. Kuntauudistuksen myötä
                              tuli voimakas tarve kehittää ja tehostaa palvelupro-
Innoparkissa vastattiin VIDICO-hankkeen koordi-       sesseja. Julkisten palveluiden sähköistämisen kautta
noinnista koko hankkeen ajan vuosina 2009–2013       pyrittiin vastaamaan tavoitteeseen tuottaa palvelut
sekä toteutettiin VIDICO-hanketta kahden osako-       uudistuneessa kunnassa entistä innovatiivisemmin,
konaisuuden voimin. Ensimmäinen osakokonai-         asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin.
suus perehtyi Hämeenlinnan kaupungin palvelu-
prosessien sähköistämiseen ja toinen hiljaiseen       Erilaiset rakennemuutokset luovat tilanteita, joissa
tietoon yrityksissä. Seuraavaksi esitellään hankkees-    organisaatiot joutuvat etsimään uusia toimintata-
sa tehdyt toimenpiteet sekä kerrotaan tuloksista.      poja. Uusien digitaalisten menetelmien ja työkalu-
                              jen avulla voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä ja
2. ämeenlinnan kaupungin palvelu-
  H                            tehostumista organisaatioiden toimintatavoissa ja
  prosessien sähköistämisen pilotit            prosesseista sekä tuoda ratkaisuja ongelmiin.

2.1 avoitteena paremmat palvelut
  T                            VIDICO -hankkeen aluksi toteutettiin nykytila-
  hämeenlinnalaisille                   analyysi, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan
                              ominaisuuksiltaan, kyvykkyydeltään ja haluk-
Innopark Programmes Oy toimi Hämeenlinnan kau-       kuudeltaan sopivimmat kaupunginorganisaatiot
pungin kumppanina palveluprosessien sähköistä-       palveluprosessien sähköistämisen kohteeksi.
misprojektissa. Osakokonaisuuden tavoitteiden taus-     Analyysin perusteella valittiin kolme hankkeessa
talla oli vuonna 2009 toteutettu kuntaliitos, jossa     toteutettavaa pilottikohdetta.
20  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin           Asukaspalautejärjestelmä toteutettiin linkitetty-
    ensimmäisen kokonaisuuden toimenpiteistä             nä paikkatietojärjestelmään, joka jo valmiiksi oli
    pilottikohteissa. Pilotteina toteutettiin osallistavaa      käytössä Hämeenlinnan kaupungilla. Järjestelmän
    kuntalaisuutta edistävä asukaspalautejärjestelmä,         kautta asukas voi antaa palautetta kaupungin pal-
    hammashoidon ajanvarausjärjestelmän tehosta-           veluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai esittää
    minen sekä Hämeenlinnan rakennusvalvonnan             kehittämisideoita. Palautteen voi myös sijoittaa suo-
    lupaprosessien sähköistäminen.Toteutettujen            raan kaupungin kartalle koskemaan tiettyä aluetta.
    pilottien pohjalta luotiin myös sähköisten palve-
    luiden kehittämisen toimintamalli ja käsikirja.          Asukaspalautejärjestelmä mahdollistaa sen, että
                                     palaute kulkee yhtä nopeasti etäisyydestä riippu-
    2.2 sallistava kuntalaisuus
      O                               matta aina Hämeenlinnan reuna-alueilta, esim. Lam-
      – asukaspalautejärjestelmä                  milta, keskustaan kuin keskustassa talosta toiseen.
                                     Käytännössä järjestelmään pääsee Hämeenlinnan
    Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen ovat         kaupungin sivuilla olevan linkin kautta (http://
    olennainen osa kaupunkien toimintaa. Selkeiden          kartta.hameenlinna.fi/eFeedback). Jätetty palaute
    vaikuttamiskanavien puuttuminen vaikeuttaa            ohjataan asiasta vastuussa olevalle henkilölle ja
    kunnallisen demokratian toteutumista ja demo-           palautteen antaja voi halutessaan seurata palaut-
    kratia jää osittain toteutumatta. VIDICO -hank-          teen etenemistä. Lisäksi palautteen antaja voi valita
    keen alkuvaiheessa todettiin, että Hämeenlinnan          haluaako, että häneen ollaan yhteydessä palauttee-
    kaupungilla ei ollut asukkaille selkeää sähköistä         seen liittyen, ja miten häneen ollaan yhteydessä.
    vaikuttamiskanavaa. Kuntalaisvaikuttamisen kana-
    vat nousivat kehittämisalueeksi kaikilla kaupun-         Syksyn aikana saadut kokemukset palautejärjestel-
    gin toimialoilla. VIDICO -hankkeeseen otettiin siis        mästä olivat hyviä. Palautteen määrä oli lisäänty-
    mukaan pilotti, jonka tarkoituksena oli saada eri         nyt aikaisempiin vuosiin verrattuna ja palautteen
    toimialueisiin kohdistuva asiakaspalaute doku-          käsittely oli parantunut selkeästi.
    mentoitua ja seurattua palautteen antamista aina
    palautteen aiheuttamien toimenpiteiden toteut-          Kuntalaisen kannalta katsottuna järjestelmä
    tamiseen saakka. Pilotin tarkoituksena oli testata        tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman pa-
    asiakaspalauteprosessin sähköistämistä ja siihen         lautteenantomahdollisuuden. Järjestelmä luo
    liittyvää järjestelmää strategisella asukaskyselyllä       edellytykset tasavertaiselle kuntademokratialle:
    ja avoimella asukaspalautejärjestelmällä.             kuntakeskuksessa ja haja-asutusalueella olevien
                                     kuntalaisten mahdollisuus palautteen antamiselle
    Pilotin aluksi hankkeessa toteutettiin määrittely         helpottuu. Palautteen seurattavuus paranee sekä
    siitä, mitä ominaisuuksia järjestelmältä toivotaan.        kuntalaiselle että kaupungin henkilökunnalle ja
    Järjestelmälle asetettiin reunaehtoja joita palve-        se lisää mahdollisuuksia suoralle vuorovaikutuk-
    luntarjoajan tulisi pystyä tarjoamaan. Reunaehdot         selle kuntalaisen ja kaupungin virkamiesten sekä
    jaoteltiin toiminnallisiin vaatimuksiin ja teknisiin       työntekijöiden välillä.
    vaatimuksiin.
                                     2.3 uun terveydenhuollon
                                       S
    Strategisen asukaskyselyjärjestelmän toteutus             ajanvarausjärjestelmän uudistus
    saatiin valmiiksi pilottivaiheeseen elokuussa
    2011. Asukaspalautejärjestelmä oli avoimena koko         Hämeenlinnan suun terveydenhuollon pilotissa
    syksyn 2011 ajan, ja ensimmäinen asukaspalaute-          tavoitteeksi nousi toimialan saamien puhelinkon-
    kierros johon kutsuttiin osallistujia, järjestettiin       taktien määrän vähentäminen jonkin sähköisen
    vuoden 2011 loppupuolella. Kierrosta varten            ajanvarausjärjestelmän avulla. Ajanvaraustoimisto
    lähetettiin kutsu 9000 satunnaisesti valitulle          oli ylityöllistetty ja puheluiden määrä ylitti selke-
    kaupunkilaiselle.                         ästi vastaamiskapasiteetin.
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  21
Suunterveydenhuollon organisaation toiveena oli
hallita ajanvarausprosessia muuten kuin puheluin.
Tähän tarpeeseen tutkittiin mahdollisuutta hoitaa
ajanvarauksia ja varattujen aikojen peruutuksia
tekstiviestien kautta. Mahdollisen yhteistyö-
kumppanin selvittelyissä tuli vastaan yritys, jonka
massatekstiviestiratkaisu olisi vastannut Hämeen-
linnan kaupungin tarpeita.

Projektin aikana kävi kuitenkin ilmeiseksi että
mahdollisen yhteistyökumppanin tarjoama
ratkaisu ja Hämeenlinnan kaupungin käyttämä
potilastietojärjestelmä eivät olleet integroitavissa
keskenään mm. potilastietojen käsittelyn vuoksi.
Projektin fokusta päädyttiin muuttamaan niin,
että tutkittiin yhden ratkaisun sijaan toimijoiden
kenttä ja muut tarpeeseen vastaavat ratkaisut.
Sähköisen ajanvaraustoimiston tarpeet määritel-
tiin yhdessä asiakasorganisaation kanssa esiselvi-
tystä varten. Esiselvityksenä toteutettiin laajempi
benchmarking -tutkimus, jonka avulla selvitettiin             Copyright Hämeenlinnan kaupunki
millaisia ratkaisuja on tarjolla sähköiseen ajanva-
raustoimistoon ja vertailtiin millaisia kokemuksia
on todettu muissa kunnissa, joissa sähköinen jär-
jestelmä on jo käytössä. Vertailukunniksi valittiin     tavoitteena oli selvittää miten rakennusvalvonta
Tampere, Helsinki, Oulu ja Espoo.              voitaisiin hoitaa sähköisesti ja minkälaisia ratkai-
                              suja muissa kunnissa ja kaupungeissa on jo toteu-
Sähköisen ajanvarauksen esiselvitystyö valmistui      tettu. Vertailututkimus ymmärryksen lisäämiseksi
huhtikuussa 2011. Selvityksen tuloksena todettiin,     ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi rakennus-
että sähköisen ajanvarausjärjestelmän toteuttami-      luvanhakuprosesseista tehtiin Espoon, Jyväskylän,
nen pelkästään suunterveydenhuollon alalle voi       Lahden,Turun, Oulun ja Hämeenlinnan välillä.
olla liian kannattamatonta. Lisäksi sähköisen ajan-
varauksen todettiin olevan huomattavan sidoksissa      Selvityksen avulla pystyttiin kartoittamaan, missä
potilastietojärjestelmään ja sen toteutuksen liit-     kaupungeissa on tehty Hämeenlinnan rakennus-
tyvän myös laskutukseen. Näin ollen järjestelmää      valvonnan sähköistämisen kanssa samantyyppisiä
tulisi lähteä kehittämään yhteistyössä Hämeenlin-      projekteja, joiden pohjalta hanketta voitaisiin läh-
nan terveyskeskuksen sekä potilastietojärjestel-      teä toteuttamaan. Selvityksen myötä todettiin, että
män toimittajan kanssa. Sähköisen ajanvarauksen       kolmessa kaupungissa on toteutettu järjestelmän
uudistusta päätettiin lähteä toteuttamaan koko       sähköistämisiä, joista voidaan ottaa mallia: Espoo,
terveydenhuollon yhteisenä ja tämä kehitysprojek-      Lahti ja Jyväskylä. Jyväskylän rakennusvalvonnan
ti rajattiin VIDICO -hankkeen ulkopuolelle.         digitointiprojektiin käytiin tutustumassa myös
                              paikan päällä. Jyväskylän kaupungin rakennusval-
2.4 ämeenlinnan rakennusvalvonnan
  H                            vonnassa oli päädytty digitoimaan kaikki lupapape-
  lupaprosessien sähköistäminen              rit ja kuvat. Hämeenlinnassa todettiin, että ainakin
                              tässä vaiheessa riittää pääpiirustuksien digitointi
Rakennusvalvonnan lupaprosessien sähköistä-         ja mahdollisesti myöhemmin muiden lupapaperei-
misprosessi aloitettiin esiselvitystyöllä, jonka      den ja kuvien organisointi resurssien salliessa.
22  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Skannaustyö aloitettiin tuoreimmista kuvista ja ko-        Käsikirjassa esitelty toimintamalli kuvaa ja ohjeis-
    konaisuudessaan suurin osa skannatuista kuvista oli        taa strukturoidun ja suunnitelmallisen toiminta-
    vuosilta 2009–2012. Skannaustyön eteneminen oli          tavan kehittää asiakaslähtöisiä sähköisiä palve-
    hidasta skannausmateriaalin esityön vuoksi. Kaikki         luita. Käsikirja toimii ohjeena Hämeenlinnan
    kuvat tuli järjestellä uudestaan ja erotella skan-         kaupungin johdolle, esimiehille, asiantuntijoille
    nattavat piirustukset muista kuvista. Lisäksi kuvat        ja palvelujen tuottajille, jotka rahoittavat, ideoivat
    tuli järjestellä ja nimetä niin, että itse skannaustyö       sekä tuottavat sähköisiä palveluita. Se on sovel-
    tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti.Arkistoa di-         tuvin osin tarkoitettu myös muiden kaupunkien
    gitoidessa käytettiin Arkistolaitoksen määrittelemiä        hyödynnettäväksi. Käsikirja avaa mallissa käytetty-
    standardeja asiakirjojen koosta ja tarkkuudesta.          jä käsitteistöjä, jotka liittyvät sähköiseen palve-
                                     luun ja sähköiseen asiointipalveluun. Käsikirjassa
    Projektin aikana päädyttiin kokoamaan ohjeistus          otetaan esille lainsäädäntö ja tavoitteet, jotka on
    rakennusvalvonnan työntekijöille arkistointia ja          asetettu julkisille sähköisille palveluille.
    digitointia koskien. Ohjeistuksen avulla on tavoit-
    teena saada arkisto pysymään sellaisessa kunnos-          Malli kuvaa myös sähköisten palveluiden kehit-
    sa, jossa skannauksen jatkaminen on mahdollista          tämistä aina suunnittelu- ja hankintavaiheesta
    mahdollisimman tehokkaasti. Digitointityön vielä          prosessin loppumetreille asti. Malli esittelee säh-
    jatkuessa päästiin toteuttamaan testiympäristö,          köisten palveluiden suunnitelmallisen kehittämi-
    joka testaa arkistojärjestelmän ja tuotantoympä-          sen sekä sen miten voidaan muodostaa strategiset
    ristön toimivuutta yhteen.Testiympäristön avulla          linjaukset kehittämiselle.Toimintamallin käsikir-
    luodaan mahdollisimman toimiva toimintamalli            jassa tuodaan myös esiin eri innovointimenetel-
    sähköisen arkistoinnin ja uusien työtapojen käyt-         miä ja näkökulmia, joita kehittämisessä voidaan
    töönoton järkevöittämiseksi.                    hyödyntää. Lisäksi käsikirjaa voi käyttää apuna
                                     nykytilan arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa
    Rakennusvalvonnan lupaprosessin sähköistä-             sähköisten palveluiden kehittäjille.
    misessä tehty kehitystyö on toteutettu silmällä
    pitäen tavoitetta, että sähköinen asiointi saadaan         Sähköisillä palveluilla tavoitellaan hyötyjä sekä
    käynnistymään mahdollisimman pian. Hämeenlin-           palvelun tarjoavalle organisaatiolle, että palvelun
    nan kaupunki tulee jatkamaan palvelun säh-             käyttäjille.Toimintamalli pyrkii antamaan myös
    köistämistä vielä hankkeen päättymisen jälkeen.          ideoita siihen miten sähköisten palvelujen hyöty-
    Tavoitteena on, että Hämeenlinnan kaupungin            jä voidaan arvioida eri näkökulmista katsottuna.
    rakennuslupien hakuprosessi olisi kokonaan säh-          Kirja esittelee mallissa kuvattuja näkökulmia, joita
    köistä vuoden 2013 loppuun mennessä.                ovat mm. taloudellinen hyöty, asiakkaiden saamat
                                     hyödyt, toiminnan ja prosessien tehostumisen
    2.5 Sähköisten palveluiden kehittämisen
                                     hyödyt sekä osaamisen ja henkilöstön näkökul-
      toimintamalli                         masta saavutettavat hyödyt.

    Hämeenlinnan kaupunki tarvitsi toimintamallin           Malli ja käsikirja antavat työkaluja palvelun suun-
    sähköisten palvelujen kehittämiseen.Toimintamallin         nitteluun mm. asiakaslähtöisyyden ja palvelumuo-
    kehittämistyön toteutti Tieto Oyj.Työ piti sisällään        toilun keinoin. Palvelun saavutettavuuden ja käytet-
    toimintamallin luomisen, kuvaamisen ja dokumen-          tävyyden periaatteita on myös avattu. Käsikirjassa
    toinnin. Mallia kehitettiin työpajatyöskentelyllä         on kuvattu menetelmiä palvelun konseptointiin,
    kolmen VIDICO -hankkeessa toteutetun sähköistä-          prototypointiin ja laatukriteeristöön ja periaatteita,
    mispilotin parissa työskennelleiden ihmisten kanssa.        sekä sitä kuinka ne helpottavat käyttöönottoa.
    Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamalli
    ja mallin sisältöä esittelevä käsikirja valmistuivat        Palvelun sisällön suunnitteluun, löydettävyyteen
    joulukuussa 2012 ja ne julkaistiin huhtikuussa 2013.        ja tuottamiseen on käsikirjassa myös hyväksi koet-
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  23
tuja keinoja.Toiminnallisten ja teknisten vaatimus-     3. Hiljainen tieto pk-yrityksissä
ten kuvaamiseen on annettu esimerkkejä, kuinka
ne voidaan toteuttaa.                    3.1 Johdatus hiljaiseen tietoon

Sähköisten palveluiden käyttöönoton onnistu-        Hiljaisen tiedon jakaminen on Innopark Program-
miseen on mallissa esitelty lukuisia keinoja, aina     mes Oy:n osahankkeen toisen toimenpidekoko-
toimintaympäristön ja toimintatapamuutosten         naisuuden teemana. Kokonaisuudessa pyritään
valmistelusta, viestintään ja markkinointiin. Käsi-     hahmottamaan sitä miten pk-yritysten sisäistä
kirjassa ohjeistetaan myös muutoksen johtamista       hiljaista tietoa voidaan jakaa koko yrityksen tietoi-
helpottavia menetelmiä, sekä palvelun hallintaan      suuteen. Monen pk-yrityksen työtekijöillä on run-
ja kehittämiseen liittyviä vinkkejä.            saasti sellaista yrityksen toimintaan ja yrityksen
                              asiantuntemukseen liittyvää tietoa, joka on opittu
Käsikirjasta löytyvät myös muutossuunnitelma-        nimenomaan ei-sanallisesti, monien yritysten ja
pohja, sekä mallipohjia käsikirjan menetelmien       erehdysten kautta ja jonka sanallinen selittäminen
hyödyntämiseen käytännössä. Mikäli käsikirjan        ei ole aina yksinkertaista.
lukija jää vielä kaipaamaan lisätietoja, kirjan
sähköisessä versiossa on julkaistu aihekohtaises-      Amerikkalaista Michael Polanyitä pidetään ylei-
ti valtava määrä linkkejä, sekä lukuisia vinkkejä      sesti hiljaisen tiedon käsitteen keksijänä. Hänen
siihen mistä löytyy lisätietoa jokaisesta käsitellys-    ajatuksiinsa perustuu hiljaiseen tietoon liitettävä
tä aiheesta.                        ajatus siitä, että ihminen tietää enemmän kuin
24  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    pystyy kertomaan. Hiljainen tieto on kiinteästi          oppijan omaa tietopohjaa.Tavoitteena on, että
    sidottu ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin,          lopuksi uudet käsitteet ja käytännöt sulautu-
    osaamiseen, uskomuksiin ja näkökulmiin. Henki-          vat ihmisten toimintaan ja muuntuvat takaisin
    lökohtaisen tiedon tutkimukseen liittyy useimmi-         hiljaiseksi tiedoksi. Mallin mukaan, tästä hiljaisen
    ten haasteita, eikä ihmisen itse ole helppoa sitä         tiedon oppimisen ja tunnistamisen mallista tulisi
    tuoda esille tai jakaa.                      tulla kiertävä kehä ja hiljaisen tiedon jakamisesta
                                     ja omaksumisesta tulisi jatkuva prosessi. Käytän-
    Hankkeessa kokonaisuuden hahmottamisessa ja            nössä ajateltuna kerran kierrettyään työntekijät
    hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisessä hyödyn-          ovat oppineet jo uutta hiljaista tietoa, joka on jäl-
    nettiin professori Ikujiro Nonakan ja Hirotaka          leen opetettava koko työyhteisölle. Mallin avulla
    Takeuchi SECI mallia, joka koostuu neljästä vai-         hiljaisen tiedon tunnistaminen ja jakaminen tulee
    heesta; sosialisaatiosta, ulkoistamisesta, yhdistelys-      osaksi työyhteisön työskentelytapoja.
    tä ja sisäistämisestä.
                                     Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin,
    Mallin ensimmäisessä vaiheessa (sosiaalisaatio)          miten SECI-mallia on sovellettu käytännössä
    tieto on vielä hiljaisessa muodossa. Sosiaalisaati-        Innoparkin hiljaisen tiedon toimenpidekokonai-
    ossa hiljainen tieto pyritään ryhmässä jakamaan          suudessa ja millaiset digitaaliset menetelmät on
    muille ryhmän jäsenille suoralla sosiaalisella          todettu tehokkaimmiksi tavoiksi tunnistaa ja jakaa
    vuorovaikutuksella. Käytännössä ajateltuna tässä         hiljaista tietoa pilottiyrityksissä.
    vaiheessa eri pilottikohteissa järjestettiin erilaisia
    työpajoja joiden kautta hiljaista tietoa pyrittiin        3.2 Hiljaisen tiedon tallennus
    tunnistamaan ja kartoittamaan.
                                     VIDICO-hankkeessa erityisesti SECI-mallin
    Mallin toinen vaihe, eli ulkoistamisvaiheessa           sosiaalistaminen on ollut keskeinen kehitysvaihe
    sosisaalisaatiovaiheessa tunnistettu ja kartoitettu        monissa pk-yrityksissä. Hankkeen aikana on poh-
    hiljainen tieto pyritään saattamaan ulkoiseen,          dittu paljon sitä, miten organisaatioiden ihmiset
    tallennettuun muotoon. Eli pyritään luomaan            saadaan sosiaalistamaan omaa osaamistaan. So-
    erilaisia malleja ja jaettuja käsityksiä. Hankkeen        siaalisen median yhteisöissä jaetaan herkemmin
    pilottikohteissa ulkoiseen muotoon saattaminen          uskomuksia ja omia kokemuksia kuin virallisem-
    pyrittiin tekemään erilaisten digitaalisten mene-         missa yhteyksissä. Kuitenkin kynnys kirjoittaa on
    telmien avulla, eli pyrittiin käyttämään digitaalisia       monelle vielä korkeampi kuin puhuminen vaikka
    sovelluksia, joiden avulla työyhteisön hiljainen tie-       kahvipöydässä. Myös videolla esiintyminen on
    to voidaan jakaa koko työyhteisön tietoisuuteen.         jännittävä kokemus.
    Yhdistämisvaiheessa ulkoistettu tieto pyritään
    yhdistämään jo ihmisen opittuihin kaavoihin.           Yhteisöllisen tiedon tuottamiseen on monia
    Tavoitteena on siis, että eri lähteiden sisällöt ja        teknisiä ratkaisuja. Monille kokeneille kirjoittajille
    näkökulmat kohtaavat. Osittain ollaan jo sisäis-         wikit ovat helposti omaksuttava keino tuottaa
    tämisvaiheessa eli osin sisäistetään uusia asioita        yhteisöllistä tekstiä. Pikaviestimet ovat vähemmän
    ja osin vielä yhdistellään uusia asioita omiin jo         kirjoittaneillekin helppo tekstiviestin omainen
    opittuihin sisältöihin.Tässä vaiheessa siis uusi         tapa tuottaa tekstimuodossa olevaa sisältöä.
    teoria tai uusi digitaalinen menetelmä esitellään         Kumpikaan tekninen ratkaisu ei kuitenkaan
    yrityksen työntekijöille.                     poista motivointiongelmaa, miksi joku tuottaisi
                                     juuri tähän wikiin tai mikroblogialustalle sisältöä.
    Sisäistämisvaiheessa tieto on olemassa ulkoisessa         Motivointiin tarvitaan usein inhimillinen tekijä.
    muodossa, josta se saatetaan opiskellen osaksi          Tämä voi olla esimerkiksi yhteisön muut jäsenet.
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  25
Jäsenissä on usein vahvoja ja aktiivisia sisällön-      yhteisössä tuodaan näkyväksi yrityksen toiminta
tuottajia, jotka saavat yhteisön eläväksi ja sisällön    ja tuotekehitykseen saadaan uutta potkua. Myös
kiinnostavaksi. Joissakin yhteisöissä on tehtävään      asiakkaiden ja sidosryhmien osallistuminen tuottei-
palkattu yhteisömanageri.Yhteisö ei synny ilman       den ja palvelujen kehittämiseen on tulossa osaksi
aikaa ja vaivaa. Jos halutaan hyvä yhteisö, miksei      yritysten prosesseja.Verkottuneessa toimintamallis-
työstä maksettaisi palkkaa?                 sa tämä voidaan toteuttaa joustavasti ja helposti.

Tässä toimenpidekokonaisuudessa etsittiin          Toimenpidekokonaisuuden tuloksena saatiin
vastausta kysymykseen, miten hiljaista tietoa        hyviä käytäntöjä verkottuneesta toimintamallista
(tacit knowledge) voidaan tallentaa ja mallintaa.      yrityksissä.Tuloksena saatiin myös kokemus-
Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena oli käy-         peräistä tietoa verkkoyhteisöjen toiminnassa
tännössä toteutettavien pilottien kautta mallintaa      pilottiyrityksissä.
asiantuntemusta ja erityisesti hiljaista tietoa sekä
kehittää yritysten osaamista ja osaamispääoman        Tuloksia hyödynnetään uusien ammattitaitovaa-
hallintaa hyödyntäen sosiaalisen median keinoja.       timusten määrittelyssä digitalisoituneissa työyh-
                               teisöissä, uudenlaisen työkulttuurin läpiajossa ja
Hiljaisen tiedon keräämiseen käytettiin erilai-       lanseerauksessa toimialoista riippumattomasti sekä
sia digitaalisia ratkaisuja.Yksilötasolla kerättiin     uudenlaisen työssäoppimisen mallin määrittelyssä.
yksityiskohtaista henkilökohtaista tietämystä ja
ryhmätasolla tallennettiin tietämystä ”tietämys-       3.3 Pk-yritys pilottien toteutus
pankkiin”, joka on kaikkien työyhteisön jäsenten
hyödynnettävissä.Tallennettu, näkyväksi tehty,        Pilottiyritysten valinta ja sitouttaminen aloitettiin
osaaminen ja hiljainen tieto jaetaan organisaation      talvella 2009 ja viimeiset pilottiprojektit päät-
jäsenten kesken ja hyödynnetään jokapäiväisessä       tyivät keväällä 2013. Pilottiyrityksiksi valikoitui
toiminnassa. Parhaita käytäntöjä dokumentoimal-       hankkeen aikana erikokoisia eteläsuomalaisia
la ja jakamalla osaamisen taso organisaatiossa        pk-yrityksiä. Näille yrityksille yhteinen nimittäjä
nousee. Osaamisen ja hiljaisen tiedon dokumen-        oli uudistumis- ja kehittymishalukkuus sekä kiin-
toinnin ja jakamisen tukeminen lisäävät työnte-       nostus hyödyntää uusia digitaalisia menetelmiä.
kijöiden sitoutumista ja motivaatiota sekä luovat      Yrityksissä nähtiin tarve tehostaa toimintoja sekä
yhteisöllistä ilmapiiriä.                  ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.

Hiljaisen tiedon ja osaamisen tallenteet toimivat      Pilottien toteuttaminen aloitettiin laatimalla yri-
myös osaamisen johtamisen työkaluna. Mallin-         tyskohtaiset pilottisuunnitelmat, joissa määritel-
nettua osaamista ja tietämystä voidaan hyödyntää       tiin pilotin tavoitteet ja sovittiin toteutettavista
mm. osaamisen kehittämisessä, tehtäväkuvien         toimenpiteistä. Pilotteja lähdettiin toteuttamaan
selkeyttämisessä, perehdyttämisessä, urasuunnit-       suunnitelmien mukaisesti. Piloteissa annettiin
telussa, osaamistarpeiden arvioinnissa, kehityskes-     perehdytystä valittuihin työvälineisiin ja uusiin
kustelujen apuvälineenä, osaamisen ja tietämyksen      teknologioihin sekä dokumentoitiin ja mallin-
jakamisen sekä rekrytoinnin apuvälineenä.          nettiin yrityksissä liikkuvaa hiljaista tietoa sekä
                               tiedonkulun prosesseja. Mobiileja työkaluja,
Sosiaalisen median työkalut ja toimintatavat         yhteisöllisiä työkaluja ja sosiaalista mediaa hyö-
tarjoavat uudenlaisen verkottuneen toimintamallin      dynnettiin piloteissa mahdollisuuksien mukaan.
yritysten käyttöön.Verkkoyhteisöissä tapahtuva        Pilottiyrityksiltä kerättiin tehdyistä kehittämis-
työskentely lisää tehokkuutta ja vähentää palave-      toimenpiteistä havaintoja ja palautteita pilotin
reiden pitämistä ja sähköpostiliikennettä.Verkko-      aikana sekä sen jälkeen.
26  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Toimenpiteet toteutettiin hyödyntäen kuvan,            Pilottiyritykset ja projektit on kuvattu tässä lyhy-
    äänen ja videon käyttöä osaamisen kehittämisessä          esti kertoen mitä haasteita erityisesti ratkottiin
    ja tallentamisessa.Tietoa tallennettiin käyttäen          hiljaisen tiedon osalta ja minkälaisilla työkaluilla
    mahdollisuuksien mukaan mobiileja menetelmiä            haasteisiin pyrittiin vastaamaan. Jokainen yritys
    mm. älypuhelimia ja tablet-laitteita. Useassa pilo-        on ainutlaatuinen ja siksi jokaiselle yritykselle
    tissa perehdyttiin verkostomaisen wikityökalun           pyrittiin räätälöimään pilottiprojekti juuri tarpeita
    testaamiseen yhteisöllisen sisällöntuottamisen ja         vastaavaksi.
    ideoinnin alustana sekä laadun parantamiseen.
    Suurimmassa osassa pilotteja työstettiin myös           Wiki osaamisen hallinnan apuna:
    yritysten sisäisten sosiaalisen median toimintaym-         Case Opiferum
    päristöjen rakentamista ja hyödynnettiin sosiaa-
    lista mediaa, kuten pikaviestimiä ja mikroblogeja         Opiferum on hämeenlinnalainen vuonna 2003
    osaamisen kehittämisessä ja yhteisen tietovaran-          perustettu verkkopalveluihin erikoistunut ohjel-
    non rakentamisessa.                        mointitalo. Opiferumissa tehdään web-pohjaisia
                                     ratkaisuja sekä koodausta, ja tarjotaan web-hotel-
    Tuotetut tietovarannot toimivat yrityksissä strate-        lipalvelua.
    gisen suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi piloteissa
    mukana olleissa yrityksissä tuotettiin käyttöön          Tavoitteena Opiferumin pilotissa oli saada pilo-
    malleja, toimintaohjeita ja dokumentoitiin hyviä          teissa projektikohtaista tietämystä tallennettua
    käytäntöjä yritysten ja organisaatioiden verkkoyh-         yrityksen tietovarannoksi.Tietovaranto toimisi
    teisöjen toiminnasta.                       myös työntekijöiden tukena työn teolle.
                                     Opiferumin pilotti toteutettiin MediaWikillä.
    Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 15 kap-
    paletta tarvelähtöisiä pk-yrityspilotteja. Piloteissa       Pilotissa testattiin kokouskäytäntöjä ja projekti-
    hyödynnettiin erilaisia ratkaisuja osaamisen hal-         muistioiden työstämistä wiki -sovellusten avulla.
    lintaan ja tiedon digitalisointiin. Pilotit toteutettiin      Pilotissa haettiin tiedon levittämisen nopeutu-
    sellaisilla ratkaisuilla, jotka sopivat pk-yritysten        mista työyhteisössä. Tiedon nopea leviäminen
    tarpeisiin sekä sisällöltään että kustannusta-           paransi työntekijöiden mahdollisuuksia hah-
    soltaan. Pilotissa saatuja kokemuksia voidaan           mottaa oman työnsä kannalta tärkeitä asioita ja
    hyödyntää mm. organisaatioissa, jotka toimivat           auttoi myös yrityksen johtoa päätöksentekopro-
    projektiluontoisesti ja mobiilisti. Pilottiprojekteis-       sessissa. Pyrkimyksenä oli oppiva työympäristö,
    sa tyypillistä on se, että niitä ei voi toistaa identti-      joka tukee oppimista ja motivoi siihen. Työyhtei-
    sinä, vaan muuttuvat tekijät vaativat työntekijöiltä        sö, joka tuntee omat osaamisalueensa ja kykenee
    hiljaista tietoa parhaaseen mahdolliseen lopputu-         pitämään yllä jatkuvaa, uutta osaamista synnyttä-
    lokseen johtavasta toimintamallista.                vää oppimista.

    3.4 Hiljaisen tiedon pilottiprojektit               Pilotissa kehitettiin toimintaympäristön doku-
                                     mentointia.Tietoa pyrittiin tallentamaan laaduk-
    Monen organisaation työtekijöillä on runsaasti           kaammin mm. asiakkaista, yhteistyökumppaneista,
    sellaista toimintaan ja asiantuntemukseen liitty-         kilpailijoista, mielenkiintoisista uusista teknii-
    vää osaamista ja tietoa, joka on opittu monien           koista tai palveluista.Tällä parannettiin palvelun
    työtuntien aikana ja jonka sanoiksi pukeminen ei          laatua sekä pyrittiin löytämään uusia liiketoi-
    ole kovin helppoa. Näissä pilottiyrityksissä tätä         mintamahdollisuuksia. Pilotin aikana pohdittiin,
    haastetta ratkottiin erilaisin menetelmin.             mitä tietoa asiakassuhteesta olisi tallennettava,
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  27
jotta palvelu tuotettaisiin entistä laadukkaammin.      Etäyhteydet ja tiedonhallinta: Case Condens
Todettiin, että on tärkeää olla kiinnostunut myös      Heat Recovery Oy
omasta toiminnasta ja kerätä siitä jatkuvasti palau-
tetta samalla sitä myös analysoiden. Pilotin yhtenä     Condens Heat Recovery Oy toimii energia- ja ym-
tavoitteena oli saada yrityksen sisällä syntyviä       päristöaloilla ja sen tuotteet ovat kaasun lämmön
ideoita paremmin esille.                   talteenotto- ja puhdistuslaitteet sekä niihin liitty-
                               vät vedenkäsittelylaitteet. Toimipisteitä yrityksellä
Kosketusnäyttö ja osaamisen tekeminen            on Hämeenlinnassa ja Porissa.
näkyväksi: Case Mansikkapuisto
                               Condensin pilotissa siirrettiin tietämystä digi-
Mansikkapuisto Oy on moniammatillinen ja           taalisesti äänen välityksellä eri toimipisteiden
kokenut lastensuojelun erityisosaaja Hämeenlin-       välillä. Pilotissa on käytetty IP-pohjaisia kon-
nassa.Yrityksen arvoina ovat lapsi- ja nuorikes-       ferenssipuheluita ja dokumenttien jakamista
keisyys, aito välittäminen, sitoutuminen ja vastuu,     kahden toimipisteen välillä. Hämeenlinnan ja
ammatillisuus ja yhteisöllisyys. Vuonna 1996         Porin toimipisteiden välillä haettiin asiantuntijoi-
perustetun yrityksen pääpalveluja ovat lastensuo-      den avulla parannettua ratkaisua. Lähtökohtana
jelun ennaltaehkäisevät avopalvelut, laitoshoidon      oli aluksi videoneuvottelu, joka vaihtui suun-
ydinpalvelut sekä jälkihuollon palvelut. Asiakkuut-     nitteluvaiheen jälkeen konferenssipuheluihin
ta käsitellään Mansikkapuistossa moniulotteisesti;      ja tiedostojen jakamiseen. Skaalautuvuus myös
palvelujen asiakkaina nähdään kuntien tilaajat,       ulkomaisiin kontakteihin katsottiin eduksi vienti-
palvelujen käyttäjät ja heidän perheensä.          ponnisteluja tehtäessä.

Mansikkapuiston pilotissa henkilöstön osaamis-        Condens Heat Recoveryn pilottia jatkettiin
ta tehtiin näkyväksi selainkäyttöisellä wikillä,       dokumenttien hallinnan kehittämisellä. Pro-
jonka käyttöliittymä pyörii yrityksessä koske-        sessien tarkastelun ja toimintamallien hiomi-
tusnäytön kautta. Kosketusnäytöllä pyrittiin         sen seurauksena yrityksessä työskentelevien
madaltamaan käyttökynnystä. Hoiva-alalla on         tietämys on tallentunut paremmin digitaaliseen
havaittavissa vastustusta tietotekniikan ja hoito-      muotoon ja on nyt helpommin löydettävissä
työn ulkopuolelle jäävien toimenpiteiden teke-        kuin aikaisemmin.
miseen. Pilotissa kiinnitettiin erityistä huomiota
näiden raja-aitojen murtamiseen hiljaisen tiedon       Wiki ratkaisuna osaamisen tallentamiseen:
tallentamiseksi.                       Case Elekno

Pilotissa saatiin tuloksia mm. wikin hyödyntä-        Elekno Oy on Piispanristissä toimiva elektro-
misestä yhteisökasvatuksessa, joka on ammatil-        niikan sopimustoimittaja, jonka liiketoiminnan
lista huippuosaamisaluetta Mansikkapuistossa.        tärkein tehtävä on tarjota asiakkailleen luo-
Mansikkapuiston pilotissa käynnistettiin toinen       tettavia, toimitusvarmoja ja kokonaisvaltaisia
osa, jossa pyritään kehittämään verkkopalvelua,       elektroniikka-alan palvelukokonaisuuksia.
jossa osaaminen tuodaan paremmin näkyväksi.         Palvelukokonaisuudet sisältävät suunnittelun ja
Verkkopalvelua lähestytään käyttäjälähtöisesti        tuotekehityksen, valmistuksen ja varaosahuollon
ja sinne pyritään tuottamaan entistä parempaa        kokonaisuudessaan.
digitaalista sisältöä. Pilotissa pyrittiin nostamaan
myös henkilöstön valmiuksia välittää osaamista        Eleknon pilotissa lähdettiin tekemään erittäin
digitaalisilla sisällöillä.                 perinpohjaista määritelmää wikiratkaisun han-
28  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    kintaan. Pilotissa konsultoitiin wiki-sovelluksen         työyhteisöasioita, tietoturvaa ja henkilötietolakia.
    hankintaa ja käyttöönottoa nopeasti kasvavassa           Pilotissa testattiin kännyköillä tapahtuvaa ääni-
    organisaatiossa, jossa tarvitaan tehokkaita keinoja        tallenteiden tekoa ja hallinta.Tällaisia tallentei-
    tietämyksen levittämiseen uusille työntekijöille.         ta voivat olla mm. äänimuistiot, puhelut sekä
    Wiki otettiin käyttöön Eleknossa ja sillä on saavu-        nettipohjaiset neuvottelut. Vaadittava tekniikka ja
    tettu merkittäviä tuloksia osaamisen tallentami-          käytännöt eivät kuitenkaan olleet vielä käytännös-
    sessa. Eleknon laatupäällikkö Janne Mäkilä sanoi          sä mahdollista toteuttaa.
    ”Wikistä on ollut järjettömän paljon hyötyä.”Tämä
    kuvastaa hyvin sitä, että projektin alussa ei vielä        Heikki Iso-Pietilä IT-Palvelu: ”Puheluiden tallen-
    nähty kaikkia saavutettavia hyötyjä, joita saadaan         nuksen hyödyntäminen pilotissa olisi tarvinnut
    pitkään pilotin päätyttyäkin.                   vielä yhteistyökumppania. Konkreettinen toteu-
                                     tus jäi vielä uupumaan.”
    Äänimuistiinpanot tietämyksen tallentami-
    sessa: Case IT-Palvelu                       Wiki-oppimisalustana: Case Haabio Oy

    IT-palvelu on tietotekniikan asiantuntijayritys, joka       Haabio on hattulalainen vuonna 2009 perustettu yh-
    tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun         tiö. Haabio tarjoaa mm GLP, GCP, GMP ja ISO13485
    sekä laitteistoja, että ohjelmistoja. IT-Palvelun tilat      konsultaatiota ja koulutusta bioalan yrityksille.
    sijaitsevat Hämeenlinnassa, mutta toiminta-alue on
    laajalti eteläisessä Suomessa.Viisi vakituista työnte-       VIDICOn Haabio -pilotti testasi wikialustan
    kijää ovatkin harvoin saman kahvipöydän ääressä.          soveltuvuutta tietämyksen siirrossa ja oppimisym-
    Hiljaisen tiedon tallentaminen mobiililaitteella          päristönä vuoden ajan alkaen maaliskuusta 2010.
    kiehtoi ajatuksena IT-Palvelussa pilotista vastan-         Wikissä pyrittiin oppimisympäristöön, joka tukee
    nutta Heikki Iso-Pietilää, joka oli käynyt VIDICOn         ja motivoi oppimista, sekä lisää yhteisöllisen oppi-
    hiljaisen tiedon innovaatioareena-tapahtumassa ja         misen kautta hiljaisen tiedon siirtymistä. Pilotissa
    seurannut naapuriyrityksen pilotointia.              kehitettiin toimintaympäristön dokumentointia
                                     sekä pyrittiin joukkoälyttämään ja näin syventä-
    IT-Palvelun oma pilotti käynnistettiin helmikuussa         mään oppimiskokemusta.
    2011 ja työntekijät lähtivät innokkaasti mukaan
    kokeiluun. IT-Palvelun kanssa testattiin erilaisia         Haabion toteuttama koulutustoiminta on ollut
    äänimuistiinpanoja tietämyksen tallentamisessa.          suunniteltua vähäisempää pienentyneen kysyn-
    Apuna hiljaisen tiedon tallentamisessa oli konsult-        nän takia.Toteutuneissa koulutuksissa wikialustaa
    ti, joka asiantuntemukseen kuului perehtyneisyys          on käytetty. Haabiossa pohditaan, miten wikialus-
    hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja tallentamiseen.         taa voisi hyödyntää jatkossa muussakin toiminnas-
    VIDICOn avulla IT-Palvelu on saanut tukea uusien          sa kuin tietopankkina ja oppimisalustana.
    toimintamallien löytämiseen. Hankkeessa mukana
    olleet ovat päässeet keskustelemaan ja lähesty-          Sähköiset työkalut aloittavassa yrityksessä:
    mään osaamisen tallentamista uusista näkökulmis-          Case Linnan Pyöräverstas
    ta. Erilaisten teknisten toimintojen testaaminen
    on ollut IT-Palvelun työntekijöille luontaista ja         Linnan Pyöräverstas Oy aloitti toiminnan Hä-
    palkitsevaa toimintaa.Yhteistyö Koulutuskes-            meenlinnassa marraskuussa 2010. Pyöräverstas on
    kus Tavastilan on tuonut mobiilitallentamisesta          yhdistetty myymälä ja kahvila, sekä tarjoaa mm.
    päättötyön tietojenkäsittelyn opiskelijalle. Pilotin        pyörien vuokraus- ja huoltopalveluita. Linnan Pyö-
    aikana mietittiin teknisten ratkaisujen lisäksi mm.        räverstas myy uusia ja käytettyjä pyöriä, mopoja ja
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  29
varaosia. Palveluihin kuuluvat pyörien huollot ja      Pilotin tuotoksena tehtiin tunneliviljelywiki.
korjaukset, noutopalvelu, talvisäilytys- ja huoltopa-    Peltosirkun pilotti testasi wikialustan soveltuvuut-
ketit, talvirenkaiden vaihdot ja pyörien vuokraus.      ta tietämyksen siirrossa ja oppimisympäristönä.
Linnan pyöräverstaan pilotissa haettiin hiljai-       Wikissä pyritään viljelytiedon tallentamiseen,
sen tiedon ratkaisuja asiakastietojen hallintaan,      motivoimaan tiedon tuottamiseen sekä lisäämään
perehdyttämisen tueksi sekä laadun parantami-        yhteisöllisen oppimisen kautta hiljaisen tiedon
seksi sähköisillä työkaluilla. Pilotointi aloitettiin    siirtymistä. Pilotin tarkoituksena oli kehittää tun-
prosessien kuvauksilla, joista johdettiin pilotin      neliviljelyn dokumentointia ja osallistaa tunneli-
teemat: oman työn ohjaus, ajankäytön seuranta,        viljelystä kiinnostuneita, aina ammattiviljelijöistä
työn suunnittelu, asiakashistoria ja asiakastiedot.     harrastajiin, syventämään tietämystään aiheesta.
Asiakastiedon käsittelyn sujuvuus, flow, nousi
merkittäväksi tekijäksi kuvattaessa yrityksessä       Pilotti päätettiin kesällä 2012. Pilotista tehtiin
siirtyvää tietämystä.                    päätelmä, että suomalaiset viljelijät eivät ole vielä
                               valmiita jakamaan osaamistaan avoimessa wikissä.
Linnan pyöräverstaan pilotissa oli tarkoitus         Yrittäjä aikoo kuitenkin jatkaa wikikirjoittamista
tallentaa oppimisympäristöön tietoa tuotteista,       ja suunnittelee wikistä tulevaisuudessa käyt-
asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja mielen-        täjätunnusten takana olevaa palvelua.Tunneli-
kiintoisista uusista kokemuksista, palveluista ja      Wikiin oli haasteellista saada kirjoittajia, joten
muista uusista ideoista.Tämän tarkoituksena oli       jatkotoimiksi yrittäjän kanssa pohdittiin wikin
auttaa yritystä parantamaan palvelun laatua sekä       muuttamista suljetuksi.Tämä siksi, että kirjoittajat
löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.        uskaltaisivat kertoa helpommin kokemuksiaan ja
Pilotin aikana pohdittiin myös, mitä hiljaista tietoa    voisivat arvostaa wikiä enemmän, kun se ei ole
asiakassuhteesta olisi tallennettava, jotta palvelu     kaikille avoin.
tuotettaisiin asiakkaalle entistä laadukkaammin.
Oppimisympäristön avulla liiketoimintaansa aloi-       Osaamisen ja prosessien mallintaminen:
tellut yritys on pystynyt lähes toimintansa alusta      Case Skapat
asti dokumentoimaan organisaationsa osaamista
sekä jakamaan tietoa hallituin ja strukturoiduin       Skapat Energia on monipuolinen energia-alan
menetelmin.                         asiantuntija, joka on puolueeton ja luotettava
                               sähkönhankinnan sekä energiatehokkuuden
Wiki yhteisöllisen oppimisen ja tiedon jaon         ammattilainen. Skapat Energian asiakkaat ovat
välineenä: Case Peltosirkun tila               teollisuuden, yritysten ja julkisen sektorilla. Ska-
                               pat toimii asiakkaidensa kumppanina sähkömark-
Peltosirkku on marjatila, joka on 2008 perustettu      kinoilla sekä asiakkaiden energian säästökonsul-
Hattulaan. Peltosirkun marjatilalla on monipuolis-      toinnissa. Vuodesta 1998 alalla toiminut Skapat
ta toimintaa. Siellä viljellään mm. eri marjalajikkei-    Energia on suurin suomalainen sähkönhankinnan
ta ja hyödynnetään tunneliviljelyä.             asiantuntijayritys. Skapat Energian palveluita on
                               mahdollista hyödyntää Suomen ja Ruotsin lisäksi
Peltosirkun pilotti edisti digitaalisten työkalujen     myös Norjassa ja Tanskassa.
käyttöä yritysten osaamisen hallinnassa ja osaa-
misen siirtämisessä. Projekti mallinsi mobiili-       Pilotin tavoitteena oli Skapatin prosessien ku-
laitteiden ja sosiaalisen median keinojen avulla       vaaminen vuokaavioon huomioiden digitaalisen
yksilöiden ja ryhmän asiantuntemusta, parhaita        sovelluksen hankintaa varten tehtävät määritte-
käytäntöjä ja hiljaista tietoa.               lyt. Pilotissa tehtiin osaamisen kartoittamista ja
30  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    prosessien järkevöittämistä sekä tarkasteltiin, mitä       kaikki yrityksessä tärkeäksi koetut toiminnot
    tehdään eri kohdassa prosessia ja mitä toimintoja         saatiin dokumentoitua. Kamuxin eri toimipistei-
    voi yhdistää. Keskeisiä tavoitteita olivat prosessi-       den myyjät saivat aikaan vilkkaan keskustelun
    en tehostaminen, riskien minimoiminen ja toimin-         perehdytysvideoita työstäessä.Yleisesti todettiin,
    nan laadun parantaminen.                     että hiljaista tietoa välittyi jo ensimmäisiä videoita
                                     tehdessä runsaasti. Eri toimipisteissä havaitut
    Skapatissa tehtiin pilotin puitteissa tiedon tarpeen       hyvät käytännöt nousivat esiin, kun pohdittiin
    määrittely: mitä tietoa tarvitaan missäkin vaiheessa ja      miten osaamista kannattaisi välittää ytimekkäästi.
    missä tieto on tehokkainta tuottaa. Samalla tutkittiin      Yhteistyö yrityksen kanssa toimi hyvin ja hiljaisen
    joukkoälyttämisen ja sosiaalisen median keinojen         tiedon siirtämiselle oli selkeä tarve voimakkaasti
    hyödyntämismahdollisuuksia prosessien näkökul-          kasvavassa yrityksessä, ja toimintatapoja hiottiin
    masta. Skapatille prosessien ja osaamisen kuvaa-         vastaamaan Kamuxin tarpeita.
    misen kautta saadun tiedon perusteella tuotettiin
    näkemyksiä uusien tuotteiden kehittelyyn ja tuotteis-       Sosiaalinen media toiminnan tukena:
    tamisen suunnitteluun sekä kehitettiin koulutus- ja        Case Kaipaus
    perehdytysmateriaalia huomioiden uudet tuotteet,
    tulevat kasvutavoitteet ja ikärakennemuutokset.          Kaipaus on vuonna 2006 perustettu yritys, joka
                                     suunnittelee ja myy tuoksukoruja. Kaipaus-
    Videot perehdytyksessä: Case Kamux                tuoksukorujen Nanofrago®-tuoksuydin pohjautuu
                                     innovaatioon, jossa tuoksu imeytetään korun
    Kamux on vuonna 2000 perustettu hämeenlinna-           keraamiseen sydämeen, mistä se haihtuu ympäris-
    lainen yritys, joka myy autoja sekä siihen liittyviä       töön molekyyli kerrallaan.
    rahoitus- ja vakuutuspalveluita. Kamuxin toimin-
    ta perustuu pieniin kustannuksiin ja nopeaan           Yrityksen haasteena oli työntekijöiden ja jäl-
    varaston vaihtumiseen sekä innostuneeseen ja           leenmyyjien sijoittuminen erimantereille. Lisäksi
    motivoituneeseen henkilökuntaan.                 asiakkaita haluttiin osallistaa aikaisempaa enem-
                                     män ja syventää asiakaskokemusta yrityksessä.
    VIDICO – pilotin tavoitteena oli kehittää Kamuxin         Tähän tarkoitukseen Kaipaukselle suunniteltiin
    uusien työtekijöiden nopeaa perehdyttämistä. Pilo-        uudenlaista verkkoratkaisua, joka hyödyntää
    tissa tallennettiin digitaaliseen muotoon videoille        laaja-alaisesti sosiaalisen median keinoja yrityksen
    hiljaista tietoa, joka aikaisemmin on ollut hajanai-       toiminnassa. Pilotin käynnistyksessä oli mukana
    sena työntekijöiden ja asiakkaiden sähköposteissa,        eri toimijoista koostunut tiimi, jonka työskentelys-
    sopimuksissa, puhuttuna ja mielessä.Videoiden           sä otettiin käyttöön sosiaalisen median keinot.
    käsittelyyn ja jakamiseen luotiin virtuaalinen
    työtila, joka mahdollistaa tietämyksen siirtämisen        Yammer-työkalu osoittautui kaipauslaisille uudek-
    videoiden avulla. Samalla rakennettiin arkisto,          si ja toimivaksi ratkaisuksi. Kaipauksen suunnit-
    josta työntekijä voi käydä tarvittaessa katsomassa        telija työskentelee toiselta mantereelta käsin ja
    videoita ja antaa niiden pohjalta uusia ideoita toi-       hänet saatiin aikaeroista ja etäisyydestä huolimat-
    minnan kehittämiseen. Järjestelmän tarkoituksena         ta hyvin osaksi tiimiä käyttöön otettujen uusien
    oli tehostaa Kamuxin toimintaa, kun perehdytys- ja        digitaalisten työkalujen ansiosta.
    ohjeistusmateriaali saadaan samaan paikkaan ja
    työntekijöiden kommentoitavaksi. Helppokäyttöi-          Toimintaympäristön dokumentointi:
    sen ja kevyen ohjelmiston avulla videoita voidaan         Case Ellibs
    muutamassa viikossa tuottaa satoja.
                                     Ellibs Oy on e-kirjojen myyntiin, markkinointiin
    Videoiden tuotantotyökalut otettiin käyttöön           ja teknologiaan erikoistunut yritys. Ellibs tarjoaa
    Innoparkissa pidetyssä lähikoulutuksessa, jossa          myös automatisoituja elektroniseen julkaisuun
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  31
                                                   Kuva: TL Sippolasekä aineistojen hallintaan liittyviä palveluja.        lukuisia tietojärjestelmiä, joita käytetään hyvin
Yhteystyökumppaneita ovat lukuisat tietokirjojen        hajanaisesti. VIDICO -pilotin avulla yhtenäistettiin
julkaisijat sekä kirjastot ja yritykset kansainvälisesti.   järjestelmien käyttöä, jotta tiedon leviäminen
                                tehostuisi. Lisäksi kehitettiin asiakkaisiin liitty-
Ellibsin pilotissa tavoitteena oli tehdä kartoitus       vän tiedon, kuten heikkojen signaalien ja liidien
siitä, mihin suuntaan tietojärjestelmiä ollaan vie-      tallentamista ja hyödyntämistä.
mässä tulevaisuudessa; mitä sovellusta käytetään
mihinkin ja miten tietoa levitettäisiin ja luotaisiin     Rakennusliikkeen työmaat mobiiliaikaan:
parhaiten sekä missä tieto olisi parhaassa ja help-      Case TL Sippola
pokäyttöisimmässä paikassa. Pilotissa kehitettiin
toimintaympäristön dokumentointia.Tämä auttoi         TL Sippola on rakennusliike Hämeenlinnan
toiminnan mallintamisessa ja parantamaan laatua        seudulla. Rakennusliike tekee talot valmiiksi tai
sekä mahdollisesti löytämään uusia liiketoiminta-       sovittuun vaiheeseen passiivi- tai matalaener-
mahdollisuuksia.                        giaratkaisuna.Yritys on perustettu vuonna 2003 ja
                                sen kotipaikka on Hattula.
Pilotissa käytettiin hyödyksi aiemmin toteutettuja
ratkaisuja sekä päivitettiin tietämykseen liittyviä      Pilotin tavoitteena oli saattaa yrityksen työmaat
prosesseja sekä toimintatapoja. Pilotin tavoitteena      mobiiliaikaan toteuttamalla yrityksessä oppilastyönä
oli aktivoida tiedon liikkumista sovelluksissa ja       tehdyn asentajan käsikirjan käyttöönotto työmailla
samalla vähentää sähköposteissa olevan tietoa.         tablettilaitteiden avulla.Tarkoituksena oli testata
Pilotissa parannettiin tiedon jakamista organisaa-       asentajan käsikirjan lukemista, sisällön tuottamista ja
tion sisällä. Ellibsissä on ollut aiemmin käytössä       sisällön hyödyntämistä työmaaolosuhteissa.
32  VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
    Pilotissa haettiin kokemuksia siitä, voidaanko          Linnan Vartijat ovat toimineet turvallisuuden
    osaamista siirtää mobiilityökalun avulla paremmin         ja viihtyvyyden varmistamiseksi sekä rikosten
    työntekijöiden välillä.Tarkoituksena oli vähentää         ennaltaehkäisemiseksi. Linna Vartijat toimivat
    sähläämistä ja helpottaa hyvien käytäntöjen vä-          Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen ja Forssan
    littymistä työyhteisössä.TL-Sippolalla otettiin käyt-       seuduilla. Hälytyskeskus sijaitsee Hämeenlinnassa
    töön kesäkuussa 2012 tablettilaitteet, jonka kautta        ja palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Osa
    sisäistä wikiä luetaan ja sinne tuotetaan sisältöä.        palveluista on tarjolla valtakunnallisesti. Piiri-,
    Pilotin tuotokset todettiin niin hyviksi, että ne         paikallis-, myymälä- ja muita vartiointitehtäviä
    ovat jääneet yritykseen pysyviksi käytännöiksi.          yrityksessä hoitaa noin 80 vartijaa.

    Ohjelmistotoimittajan projektienhallintaan            Pilotin ideana oli hyödyntää BookIT järjestelmää
    syvyyttä: Case Codelma                      Linnan Vartijoiden toiminnassa. Sovellukselle löytyi
                                     kaksi toimintoa, joita pilotoitiin. Ensimmäisellä
    Codelma Oy tuottaa asiakaskohtaisia laitteisto-          toiminnolla kevennetään päivystäjän työtaakkaa au-
    lähtöisiä ohjelmistoratkaisuja puolustusväline- ja        tomatisoimalla kysely työtekijöiden turvallisuuden
    työkonevalmistajille sekä muihin vaativiin ympä-         tarkistamisesta. Liikkuvat työntekijät vastaavat kyse-
    ristöihin. Codelman menestys perustuu vahvan           lyihin matkapuhelimellaan. Päivystäjän ei tarvinnut
    ohjelmisto-osaamisen lisäksi puolustusvälinesek-         pilotin aikana soittaa työtekijöille vaan järjestelmä
    torin toimialaosaamiseen.                     teki kyselyn päivystäjän puolesta. Päivystäjä näki
                                     tietokoneeltaan ajantasaisen tiedon, ketkä työnte-
    Codelman pilotissa tehostettiin projektien            kijät ovat vastanneet kyselyihin. Myös vastauksen
    hallintaa ja projekteihin liittyvän tiedon käsit-         sisällöt olivat päivystäjän nähtävissä ja arkistoituvat
    telyä. Projekteihin liittyy paljon sekä näkyvää          järjestelmään.Toisella toiminnolla haettiin mobiilisti
    että hiljaista tietoa, jonka käsittelyn tehostami-        osaajia kun tarvetta sijaiselle ilmeni.
    nen kehittää yrityksen kilpailukykyä ja auttaa
    poikkeustilanteista selviämistä. Pilotissa haettiin        Pilotin lopussa ohjelman toimittaja ei ollut ehti-
    Codelman tarpeisiin parhaiten soveltuva projek-          nyt tehdä toivottuja muutoksia sovellukseen.
    tinhallintajärjestelmä sekä tuodaan se käyttöön.         Lopputuloksena oli, ettei sovellus sopinut sellai-
    Järjestelmään liittyvät tarpeet ja vaihtoehdot          senaan Linnan Vartijoiden käyttöön. Sovellukseen
    käytiin läpi koko henkilöstön ja lähimpien            tehtävien muutosten avulla se olisi ollut parem-
    yhteistyökumppanien kanssa. Tällä pyrittiin var-         min hyödynnettävissä ja tarvittavien muutosten
    mistamaan sopivimman järjestelmän valinta sekä          vuoksi sovellus jäi pois yrityksen käytöstä.
    tuettiin järjestelmän käyttöönottoa ja toiminta-
    tapojen muutosta. Pilotissa otettiin uusi järjestel-       3.5 valmennusohjelma
    mä käyttöön pilottiyrityksen sisäisessä käytössä
    sekä asiakasprojektissa.                     VIDICOn Hiljaisen tiedon -valmennusohjelma
                                     toteutettiin 26.4.–14.6.2012 ja siihen ilmoittautui
    Kati Mansikkaniemi, Codelma Oy: ”Työkalun täy-          28 henkilöä 16 eri organisaatiosta.Valmennusoh-
    tyy olla moderni ja helppokäyttöinen asiakkaan          jelmassa valmennuskertoja oli viisi, joista kaksi
    näkökulmasta ja siitä pitää saada näkemys kuinka         toteutettiin lähiopetuksena ja kolme etäopetuk-
    projekti etenee.”                         sena verkon kautta siten, että oppimisalustana
                                     toimi Moodle ja etävalmennus toteutettiin WebEx
    Osaamisenhallintaa: Case Linnan Vartijat             ohjelmalla.Valmennusohjelmassa oli ensimmäisenä
                                     kertana lähikerta, jolloin tutustuttiin valmennusoh-
    Linnan Vartijat Oy on yksi Suomen suurimpia            jelmassa käytettäviin työkaluihin sekä perehdyttiin
    yksityisiä vartiointiliikkeitä. 40 vuoden ajan          videotallentamiseen ja videon erityispiirteisiin ver-
VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta  33
rattuna muihin medioihin ja kuultiin pk-yrityksen      4. Oivalluksia matkan varrelta
kokemuksia videoperehdytyspilotista.
                              4.1 okemuksia ja havaintoja
                                K
Toinen valmennuskerta toteutettiin etäopetuk-          Hämeenlinnan kaupungin
sena ja käsitteli asiakaspalvelua. Valmennuksessa        palveluprosessien sähköistämisessä
käytiin läpi erilaisia menetelmiä viestiä yrityksen
osaamista ulospäin digitaalisien menetelmien        Osallistava asukaspalautejärjestelmä
avulla. Valmennuskerralla kuultiin myös pk-yritys-
ten pilottikokemuksia.                   Asukaspalautteesta toivottiin helppokäyttöistä.
                              Asukkaan ei tarvitse tuntea kaupungin organi-
Kolmannella etävalmennuskerralla käsiteltiin        saatiorakennetta, saadakseen palautteen mene-
yrityksen sisäisten viestien ja osaamisen siirtoa.     mään oikealle henkilölle. Asukas voi halutessaan
Neljännellä, myös etävalmennuksena toteutetulla       linkittää palautteen karttaan ja tehdä sen myös
kerralla, aiheena olivat prosessit ja osaamisen       julkiseksi.
hallinta sekä käytiin läpi pk-yritysesimerkin avulla
tarvetta miettiä prosessit uudelleen digitalisoimis-    Asukkaan antaman palautteen ohjautuminen oi-
hankkeen yhteydessä.                    kealle henkilölle vaati kaupunginorganisaatiossa
                              paljon suunnittelua ja palautteen ohjautumista on
Viimeinen kerta oli lähiopetuksena toteutettu        ylläpidettävä muuttuvissa tilanteissa. Palautteen
testauslaboratorio, jossa osallistujat pääsivät tes-    ohjautumisen ylläpitäminen on helppoa ja palaut-
tailemaan erityyppisiä ratkaisuja tiedon tallenta-     teet saadaan aiempaa nopeammin ja tehokkaam-
miseen ja jakamiseen. Valmennuskerroilla jaettiin      min käsiteltyä.
hyvin omia kokemuksia ja pohdittiin aiheeseen
liittyviä kokemuksia sekä sitä miten eri ratkaisut     Läpinäkyvässä palautejärjestelmässä palautteen
vaikuttavat osaamisen ja tiedon välittymiseen.       antaja voi valita näkyykö palaute kaikille netin
                              käyttäjille. Kaupungin näkymässä palautteiden
Kaiken kaikkiaan valmennusohjelmassa käytettiin       käsittely on rakennettu niin, että palautteita voi
käytännönläheisiä keinoja, joilla tunnistetaan ja      käsitellä useampi henkilö ja niitä voi ohjata orga-
tallennetaan yrityksen osaamispääomaa digitaali-      nisaation sisällä. Palautteen antaja saa halutessaan
seen muotoon. Osaamispääoman hoitaminen ja         viestin palautteen etenemisestä ja käsittelystä.
kehittäminen ovat tärkeitä, kun halutaan turvata      Tarvittaessa palautteen antajaan voidaan olla
yrityksen kilpailukyky kiihtyvillä markkinoil-       yhteydessä, jotta palautteen kohteena oleva asia
la. Osaamisen johtamisella pk-yritys kehittyy        saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua.
oppivaksi organisaatioksi. Valmennusohjelman
tavoitteena oli lisätä työntekijöiden taitoja johtaa    Hämeenlinnan rakennusvalvonnan lupa-
yrityksen osaamisen kehittämistä ja hyödyntää sii-     prosessin sähköistäminen
nä digitaalisia menetelmiä. Valmennukseen osallis-
tuvat olivat sitä mieltä, että yrityksen osaaminen     Hämeenlinnan rakennusvalvonnassa haettiin rat-
on saatavissa näkyväksi digitaalisten menetelmien      kaisua kasvavaan arkistoon ja niukkoihin resurs-
ja työkalujen avulla                    seihin. Nyt tehty työ ja panostukset järjestelmän
                              ja toimintatapojen kehittämiseen tulevat kanta-
                              maan hedelmää pitkällä aikavälillä, työn kaikki
                              hyödyt eivät näy välittömästi. Nyt pitää ennakoida
                              ja nähdä tulevat säästöt ja parannukset. Arkiston
                              vaatima tila tulee pienenemään, arkistosta tiedon
                              hakeminen ja palauttaminen ovat huomattavasti
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta

More Related Content

Similar to Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta

Digitoinnin ABC rakennusvalvonnoille
Digitoinnin ABC rakennusvalvonnoilleDigitoinnin ABC rakennusvalvonnoille
Digitoinnin ABC rakennusvalvonnoille
Lupapiste
 
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Timo Savolainen
 
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinengerttusimm
 
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
TechFinland
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.
Matleena Laakso
 
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cursor Oy
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Sanna Brauer
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
Business Arena Oy
 
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Timo Rainio
 
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto UniversityUpgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded - Health Startup Association of Finland
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Kwork Innovaatiot
 
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuillaDigitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Timo Rainio
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole
 
Raportti2010
Raportti2010Raportti2010
Raportti2010
Koordinaatti
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Similar to Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta (20)

Digitoinnin ABC rakennusvalvonnoille
Digitoinnin ABC rakennusvalvonnoilleDigitoinnin ABC rakennusvalvonnoille
Digitoinnin ABC rakennusvalvonnoille
 
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
Johtaminen ja digitaalinen darwinismi
 
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo EskelinenGrowing an Open City - Jarmo Eskelinen
Growing an Open City - Jarmo Eskelinen
 
Ely timo ollila
Ely timo ollila Ely timo ollila
Ely timo ollila
 
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyyFinnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
Finnish Advanced Manufacturing Network -verkoston toiminta käynnistyy
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.
 
Tiivistelmä2
Tiivistelmä2Tiivistelmä2
Tiivistelmä2
 
Tiivistelmä2
Tiivistelmä2Tiivistelmä2
Tiivistelmä2
 
Tiivistelmä2
Tiivistelmä2Tiivistelmä2
Tiivistelmä2
 
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
Cleantech - puhdas mahdollisuus 21.4.2016 Kotka: Pk-seudun Smart & Clean-säät...
 
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 ophToisilta oppimassa vvop 2011 oph
Toisilta oppimassa vvop 2011 oph
 
CASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksiCASE: Ideasta ilmiöksi
CASE: Ideasta ilmiöksi
 
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteenDigitaalista Sykettä teollisuuteen
Digitaalista Sykettä teollisuuteen
 
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto UniversityUpgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
Upgraded Life Festival 2015. Martti Mäntylä, Aalto University
 
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
Innovaatioseteliopas - Mikä Innovaatioseteli on?
 
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
 
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuillaDigitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
Digitaalinen suunnittelu ja valmistus, seminaari Teknologia13 messuilla
 
Dicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajatDicole koulutukset ja työpajat
Dicole koulutukset ja työpajat
 
Raportti2010
Raportti2010Raportti2010
Raportti2010
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 

Paperista bittiin - kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta

 • 1. Paperista bittiin Kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
 • 2. Esipuhe Hanna Willner...................................................................................................4 Johdatus VIDICO-hankkeeseen Hanna Willner...................................................................................................7 Uudistuksia kahdella sektorilla – kokemuksia Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien sähköistämisestä sekä pk-yritysten toimintojen sähköistämisestä Virpi Messman, Miia Kujala ja Hanna Willner..................................................17 Digital Campus – oppimista ja kohtaamisia projektien maailmassa Anu Sipilä ja Kitte Marttinen..........................................................................39 Luova tulevaisuustila ja tulevaisuuden osaamisen ennakointi Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen...........................................................59 Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy ISBN 978-952-67941-2-9 (nid.) ISBN 978-952-67941-3-6 (PDF)
 • 3. Paperista bittiin Kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta
 • 4. 4 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Siren Arkkitehdit Oy ESIPUHE Aika VIDICO-hankkeen parissa on vierähtänyt tehdyt kokeilut eivät ole syystä tai toisesta kuin siivillä. Loppusyksystä 2009 pidetyn yhteisen toimineet. Järjestelmien kehittämisen kanssa on aloitustilaisuuden jälkeen on tapahtunut todella tullut aikatauluongelmia ja tietotekniikan kanssa paljon. Paljon on mahtunut erilaisia ihmisiä ja asi- kun pelataan, niin ainahan laitteet eivät toimi niin oita VIDICO-hankkeessa matkan varrelle. Aikaa on kuin pitäisi ja silloin kuin pitäisi. Ja kilpailuttami- käytetty jonkin verran hankebyrokratiaan: siihen, nenkin on aiheuttanut välillä harmaita hiuksia. että on kilpailutettu, raportoitu ja täytelty erilaisia Mutta kaikesta on selvitty, mokista ja ongelmista pakollisia, mutta merkityksettömiltä tuntuvia on otettu opiksi. lippulappuja. Eniten aikaa on käytetty onneksi juuri siihen mihin pitikin: osaamisen näkyväksi Välillä on vuodatettu verta, hikeä ja kyyneleitä tekemiseen, digitalisoimiseen ja jakamiseen sekä maksatushakemuspapereihin, ihan kirjaimelli- ennen kaikkea toimintakulttuurin muutoksen sestikin. Mutta myös naurua on matkan varrella käynnistämiseen niin yksityisellä kuin julkisella- riittänyt. Projektikoordinaattorina olen oppinut, kin sektorilla. Hankkeessa on saatu aikaan aidosti että työnkuvaani kuuluu ihan kaikki, mitä kukaan hyviä tuloksia. muu hankkeessa ei tee – kolmemetrisen pehmo- lohikäärmeen kantamisesta sovittelijan roolin Pääosin asiat VIDICO-hankkeessa ovat sujuneet kautta aina kahden järjestelmän arkkitehtuurin mallikelpoisesti. Mutta myönnetään, että aina yhteensovittamisen aprikointiin. Kahta samanlais- kaikki ei ole mennyt ”ihan niin kuin Strömsöös- ta päivää ei ole ollut, ja hyvä niin.Tämä on ollut sä”.Tehdyt suunnitelmat ovat menneet välillä opettavainen matka niin minulle kuin varmasti uusiksi, kun pilottiprojekteissa on todettu, että myös kaikille muille VIDICOlaisille.
 • 5. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 5 Me VIDICOlaiset emme ole ainoa taho aikaan VIDICOlaisia, joiden kanssa minulla on ollut ilo saatujen tulosten takana. VIDICO-hanke on saanut ja kunnia työskennellä tämän hankkeen aikana. eri tahoilta paljon tukea työssään tehdä osaa- Haluan osoittaa kiitokseni avusta ja tuesta myös mista näkyväksi digitaalisilla sisällöillä. VIDICO- Päijät-Hämeen liittoon Petri Veijalaiselle ja Eila hankkeen toimijat haluavat ensinnäkin kiittää Ilkolle, joiden ohjauksessa VIDICO-hanketta on rahoittajia; EAKR- ja valtion rahoitusta hankkeelle viety eteenpäin. Haluan lopuksi vielä kiittää kaik- myöntänyttä Päijät-Hämeen liittoa tuesta ja kia hankkeen kohderyhmään kuuluvia toimijoita, hyvästä yhteistyöstä hankkeen aikana. Kiitämme jotka ovat lähteneet ennakkoluulottomasti vie- myös kuntarahoitusta hankkeelle myöntäneitä mään osaamista paperista bittiin kanssamme. tahoja Hämeenlinnan kaupunkia, Kehittämiskes- kus Oy Hämettä, Porvoon kaupunkia ja Helsin- Hämeenlinnassa 27.2.2013 gin kaupunkia saamastamme tuesta hankkeen toteuttamiselle. Olemme kiitollisia hankkeen Hanna Willner, projektikoordinaattori ohjausryhmälle saamistamme kannustavista VIDICO-hanke, Innopark Programmes Oy sanoista ja vinkeistä. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä sekä yhteisen vision jakamisesta. VIDICO-hanketta alusta asti luotsanneena projek- tikoordinaattorina haluan erityisen lämpimästi kiittää yhteisen matkan kulkemisesta teitä kaikki
 • 6.
 • 7. Johdatus VIDICO-hankkeeseen Hanna Willner Innopark Programmes Oy
 • 8. 8 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Sisällysluettelo VIDICO-hanke lyhyesti............................................................................................................................... 9 Innopark siirsi pk-yrityksiä digiaikaan...................................................................................................... 10 Hämeenlinnan kaupungille uusia sähköisiä palveluita............................................................................. 10 HAAGA-HELIA loi Digital Campuksen...................................................................................................... 11 Tulevaisuuden tutkimuskeskus testasi Luovaa Tulevaisuustila –konseptia............................................... 11 Innovaatioareenoilla uusia eväitä kehitystyöhön...................................................................................... 12 Mikä on innovaatioareena?.................................................................................................................. 12 Hiljaisen tiedon innovaatioareena Verkatehtaalla 12.11.2010............................................................. 12 Luovan Länsirannan digitaalinen lähiviestintä 13.5.2011 Porvoon Campuksella................................ 12 Kuntalaisvaikuttamisen innovaatioareena Hämeenlinnan raatihuoneella 23.5.2011.......................... 13 Tulevaisuuden tutkimuksen innovaatioareena Postimuseossa 13.12.2011......................................... 13 Ylimaakunnallista yhteistyötä ja osaamisen jakamista.............................................................................. 14 VIDICO muutosagenttina......................................................................................................................... 15
 • 9. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 9 VIDICO-hanke lyhyesti lisilla sisällöillä. VIDICO-osahankkeissa luodaan konkreettisia toimintamalleja, menetelmiä ja VIDICO – Osaaminen näkyväksi digitaalisilla tuotteita osaamisen saamiseksi aikaisempaa sisällöillä (Visible Digital Competence) -hanke on tehokkaampaan ja hyödyllisempään käyttöön eri Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-rahoittei- alueilla. Projektin vaikutusten toivotaan pitkällä nen ylimaakunnallinen teemahanke(TL5), jonka tähtäimellä näkyvän toimintojen merkittävänä yhdessä toteuttavat Innopark Programmes Oy, tehostumisena ja digitalisoinnin tuomien kustan- HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon nussäästöjen kautta. yksikkö sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden tut- kimuskeskus. Hankkeen hallinnoija on Innopark VIDICOn avulla on Innoparkissa tarjottu pk-yri- Programmes Oy. VIDICO-hanketta toteutettiin Ete- tyksille uusia eväitä toimintojen kehittämiseen ja lä Suomen EAKR-alueella vuosina 2009–2013. liiketoiminnan kasvuun sekä ratkottu Hämeenlin- nan kaupungin palveluiden sähköistämistarpeita. Tavoitteena VIDICO-hankkeessa oli tehostaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon yksi- toimintoja tekemällä osaamista näkyväksi digitaa- kön käyttöön on kehitetty sähköinen palvelualus-
 • 10. 10 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta ta tehostamaan projektimuotoista opiskelua ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus on testannut fyy- siseen tilaan liitettyjen digitaalisten elementtien hyödyntämistä tulevaisuuden tutkimuksessa sekä tehnyt työelämän osaamistarpeiden ennakointia. Innopark siirsi pk-yrityksiä digiaikaan Innopark on kehittänyt VIDICO-hankkeen kautta hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämistä 15:ssa eteläsuomalaisessa pk-yrityksessä, joissa on pilotoitu yrityslähtöisten tarpeiden mukaan niin yhteisöllisen osaamisen kerryttämistä, wikien käyttöönottoa, videoperehdytysjärjestelmää kuin osaamisen siirtämistä mobiililaitteiden avulla- kin. VIDICO-pilottien ja osaamisen näkyväksi tekemisen avulla on yrityksissä saatu aikaan mm. toimintojen tehostumista, laadun paranemista, parempaa tiedonkulkua, selkeämpiä prosesseja, työvoiman tehokkaampaa hyödyntämistä sekä ajokilometrien vähenemistä. TL Sippolan Trendikodin työmaapalaverissa Obaid Ahmadyar (vas.), työmaamestari Pekka Pk-yrityksiltä saadun palautteen perusteella he Linnanmäki ja Juho Kokkoniemi (oik.) ovat hyötyneet piloteista usein jopa ennakoitua (Kuva TL Sippola) enemmän. Monesti osaamisen digitalisointipilo- tin kautta yritys on lähtenyt uudelleen arvioi- maan muitakin prosessejaan ja tehostamaan toimintaansa laajemminkin. Pk-yrityksissä toteu- Hämeenlinnan kaupungille uusia tetut pilottiratkaisut eivät ole vaatineet kalliita sähköisiä palveluita investointeja, vaan lähinnä kyse on ollut uusien toimintatapojen käyttöönotosta, edullisten so- Innopark on pilotoinut Hämeenlinnan kaupungille vellusten yhteensovittamisesta sekä tiedonkulun uutta kuntalaisvaikuttamisen kanavaa, joka mahdol- optimoinnista yrityksessä. listaa avoimemman vuorovaikutuksen kaupungin Copyright: Hämeenlinnan kaupunki
 • 11. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 11 Opettaja Josi Sierra Espanjasta ja professori Kirsti Lonka Helsingin työn touhussa käytössä Porvoo Campuksella (Kuva: Kitte Marttinen) ja kuntalaisen välillä. Sähköisen palautekanavan opetusta tiivistäen yritysten ja opiskelijoiden kautta kuntalaisella on mahdollisuus antaa palau- yhteistyötä sekä parantaen toimijoiden välistä tetta sekä myös seurata palautteensa käsittelyn kommunikaatiota. Kehitettävän LeaP (Learning etenemistä. Palautetta käytetään hyväksi Hämeen- and Projects) - järjestelmän käyttöönotto Porvoos- linnan kaupungin asiakaslähtöisyyden kehittämi- sa on alkanut. LeaP-alusta mahdollistaa entistä sessä ja tulevien palveluiden suunnittelussa. Lisäksi tiiviimmän yhteistyön yritysten kanssa. Lisäksi VIDICOssa on ratkottu Hämeenlinnan kaupungin projektimuotoinen oppiminen antaa opiskelijoille palveluiden sähköistämistarpeita esiselvitysten kosketuksen yritysmaailman oikeisiin ongel- kautta ja pilotoimalla rakennusvalvonnan pro- manratkaisutilanteisiin jo opiskeluaikana. LeaPin sessien uudistamista sähköisen käyttöarkiston ja avulla opiskelijoiden osaaminen on digitaalisten prosessimallinnusten avulla. Sähköisten palvelujen sisältöjen avulla saatu monipuolisemmin esille. kehitystyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen- kin ja kehitystyön tueksi on luotu Sähköisten Tulevaisuuden tutkimuskeskus testasi palvelujen kehittämisen käsikirja. Luovaa Tulevaisuustila –konseptia HAAGA-HELIA loi Digital Campuksen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa on toteutettu osana VIDICO-hanketta Luova TulevaisuusTila HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon -osahanke professori Sirkka Heinosen johdolla. yksikössä toteutetaan VIDICO-hankkeen Digital Luova tulevaisuustila –konseptin ideana on luoda Campus –osaprojektia. Hankkeen aikana valmis- fyysinen tila, joka tukee käyttäjien luovuusajatte- tuneen uuden Porvoo Campuksen käyttöön on lua ja toisaalta samanaikaisesti myös tulevaisuus- luotu HAAGA-HELIAssa sähköistä palvelualustaa, ajattelua. Luova Tulevaisuustila -pilotteja on toteu- jonka tavoitteena on tukea projektimuotoista tettu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toimesta
 • 12. 12 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Helsingin kaupungin Lasipalatsin kirjastossa syk- syllä 2009 sekä Hämeenlinnassa Teknologiakes- kus Innoparkin ja Hämeen ammattikorkeakoulun tiloissa keväällä 2011. Rakennetuissa pilottitiloissa on järjestetty erityisiä tulevaisuusklinikka-ses- sioita, joiden avulla on pyritty analysoimaan ja kehittämään testattavaa konseptia. Osahankkeessa ennakoitiin myös tulevaisuuden osaamistarpeita. Innovaatioareenoilla uusia eväitä kehitystyöhön Mikä on innovaatioareena? Innovaatioareena on yksi tapa saattaa eri alojen toimijoita yhteiseen tilaisuuteen miettimään ja ke- hittämään jotakin ennalta sovittua tuotetta, toimin- tamallia tai palvelua. Innovaatiotilaisuuden järjestä- minen edellyttää osallistujien viemistä pois omista arkiympäristöistään, ajattelun ja ideoiden herättelyä sekä erilaisten kohderyhmien yhteen saattamista. Innovaatioareenassa on yksinkertaisimmillaan kyse juuri tästä. Luodaan puitteet, joissa eri tahot voivat yhdessä pohtia ja kehittää heille tärkeitä asioita, luo- da uudenlaisia palvelukonsepteja tai edistää uusien tuotteiden ja asiakaskuntien kohtaamista. Tapahtumassa järjestettiin työpajat neljästä eri aiheesta ja niistä jokainen mukaan tuleva saattoi VIDICO-hankkeessa järjestettiin yhteensä 4 inno- valita itseään kaksi eniten kiinnostavaa aihetta. vaatioareenatapahtumaa, joiden avulla on tuotettu Aiheina työpajoissa olivat hiljainen tieto, verkko- lisäarvoa osallistujille ja kerätty arvokasta aineistoa viestintä, digityökalut ja mentorointi. hankkeen puitteissa tehtävää kehittämistyötä varten. Päivän lopuksi vedettiin yhteen työpajojen tulok- Hiljaisen tiedon innovaatioareena set sekä mietittiin jatkotoimenpiteitä. Hiljaisen Verkatehtaalla tiedon innovaatioareenan avulla onnistuttiin lisää- mään osallistujien ymmärrystä hiljaisesta tiedosta, VIDICO-hankkeen ensimmäisen innovaatioaree- sen mallintamisesta sekä erilaisista käytössä olevis- nan teemana oli hiljainen tieto. Hiljaisen tiedon ta sähköisistä työkaluista, joilla osaaminen voidaan innovaatioareena järjestettiin Hämeenlinnassa tehdä näkyväksi digitaalisia sisältöjä hyödyntäen. Verkatehtaalla 12.11.2010 klo 12.00-16.00. Lisäksi innovaatioareenan kautta hanketoimijat sai- VIDICO-hankkeen hiljainen tieto yrityksissä vat kehittämistyössä tarvittavaa tietoa pk-yritysten -osaprojektin järjestämä tilaisuus oli kohdistettu hiljaiseen tietoon liittyvistä haasteista. erityisesti pk-yrityksille ja alueen muille toimi- joille. Päivän teemoina olivat mm. hiljainen tieto, Luovan Länsirannan digitaalinen lähiviestintä mentorointi, sosiaalinen media sekä pk-yritysten Porvoon Campuksella edulliset digisivellukset. Iltapäivän aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoiduttiin sekä VIDICO-hankkeen toinen innovaatioareena järjes- käytiin ryhmissä keskusteluja päivän teemoista. tettiin uudella Porvoon Campuksella perjantaina
 • 13. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 13 Kuntalaisvaikuttamisen innovaatioareenatapahtumassa Hämeenlinnan Raatihuoneella työstettiin hämeenlinnalaista vaikuttamisen mallia nyt ja tulevaisuudessa.(kuva:VIDICO-hanke) 13.5.2011.Tilaisuuteen oli kokoontunut joukko tioareenassa. Miten ihmiset haluavat vaikuttaa ja alueen keskeisiä yhteistyötahoja pohtimaan Län- osallistua? Mitä kanavia halutaan käyttää vaikut- sirannan toimijoiden keskinäisiä viestintätarpeita tamiseen? Miten kuntalaisten ääni kuuluu myös sekä kuluttajaviestintää (digital street visibility). poliittisessa vaikuttamisessa? Miten kuntalaisten ääni saadaan kuulumaan jo asioiden valmisteluvai- Tilaisuudessa työstettiin kahdessa eri ryhmässä omis- heessa päätösten kommentoinnin sijaan? ta teemoista mindmeisterin avulla ajatuksia ja ideoita eteenpäin työstettäviksi.Aktiivista osallistumista ja Tapahtumassa nähtiin aktiivista osallistumista, iloista puheensorinaa täynnä ollut tilaisuus sai hyvää rohkeaa mielipiteiden esittämistä, positiivista palautetta sekä loi verkostoja ja synnytti uusia ideoi- henkeä ja valmiutta kyseenalaistaa rutinoituneita ta, joiden pohjalta Luovan Länsirannan viestintää oli ajatus- ja toimintamalleja. Innovaatioareenasta hyvä lähteä viemään yhdessä eteenpäin. kerättyä aineistoa hyödynnettiin hankkeessa kehiteltäessä Hämeenlinnan kaupungin asukaspa- Kuntalaisvaikuttamisen innovaatioareena lautejärjestelmää sekä strategista asukaskyselyä. Hämeenlinnan raatihuoneella Tulevaisuuden tutkimuksen innovaatioareena VIDICOn kolmas innovaatioareena järjestettiin Postimuseossa Hämeenlinnan Raatihuoneella maanantaina 23.5.2011 Hämeenlinnan kaupungin palvelupro- VIDICOn neljäs innovaatioareena järjestettiin sessien sähköistämistä toteuttavan osahankkeen tiistaina 13.12.2011 Postimuseossa, Helsingin pää- teemoilla. Hämeenlinnan raatihuoneella pohdit- postin tiloissa. Luova Tulevaisuustila -osahankkeen tiin hämeenlinnalaisten omaa mallia vaikuttami- innovaatioareenan teemana oli ”Co-creative and seen VIDICO-hankkeen organisoimassa Innovaa- Innovative Futures Design – How to do it?”.
 • 14. 14 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Postimuseon neuvottelutilassa järjestetyssä Porvoon yksikkö ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tilaisuudessa kuultiin ensin professori Sirkka tutkimuskeskus yhdistivät voimansa ja pureutuivat Heinosen ja projektitutkija Juho Ruotsalaisen osaamisen näkyväksi tekemiseen ja tietämyksen puheenvuoro ja katseltiin Työn ja vertaistuotan- digitalisointiin EAKR-rahoituksen tuella. non tulevaisuusikkuna.Tämän jälkeen kuultiin Finpron Elina Hiltusen ja VATTin Osmo Kuusen Ylimaakunnallista yhteistyötä hankkeessa on teh- kommenttipuheenvuorot tulevaisuuden innovaa- ty mm. innovaatioareena-tapahtumien kautta, jois- tioiden löytämisestä sekä niiden vaikutuksesta sa yhteisen asian ääreen kokoontuivat kohderyh- toimintatapojen muuttumiseen. mien edustajat, yhteistyökumppanit sekä tietysti VIDICO-hankkeen toimijat. Innovaatioareenoissa Tapahtumassa pohdittiin myös sitä, mitä on hyvä työstettiin Hiljaisen tiedon teemaa Hämeenlinnas- digikulttuuuri ja miten digitaalisten keinojen ja sa syksyllä 2010, Luovan länsirannan digitaalista sosiaalisen median avulla voidaan edistää yhteis- lähiviestintää Porvoossa ja kuntalaisvaikuttamista luovaa tulevaisuuksien innovointia.Tulevaisuusvi- Hämeenlinnassa keväällä 2011 sekä yhdessä luo- sailussa hyvin pärjänneet saivat kotiin viemisiksi tavaa tulevaisuutta Helsingissä joulukuussa 2011. mukaansa Tulevaisuusluotsin diplomin. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Helsingin Finlandia-talolla 10.4.2013. Tapahtumassa kerättyä aineistoa hyödynnettiin osana muita lähdeaineistoja.Tilaisuudessa käyneille VIDICO-hankkeen eri toimijoilla ja osahankkeilla jäi käteen saadun diplomin ohella uusia ajatuksia toi- on ollut hyvin erilainen tulokulma yhteiseen mintakulttuurin muutoksesta sekä yhteisöllisyydestä. teemaamme – osaamisen näkyväksi tekemiseen, mikä on rikastuttanut toimintaa. Osahankkeissa Ylimaakunnallista yhteistyötä ja osaa- on hyödynnetty osatoteuttajalta toiselle siirret- misen jakamista tyä osaamista esimerkiksi käyttämällä Innopar- kin pk-yrityspiloteissa opittuja tulevaisuuden VIDICO-hankkeessa Innopark Programmes Oy Hä- tutkimuksen metodeja. Toisena esimerkkinä meenlinnasta, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ylimaakunnallisesta yhteistyöstä ja osaamisen
 • 15. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 15 siirtämisestä toimijalta toiselle on Luova Tulevai- Osaamisen siirtäminen paperista bittiin mahdol- suustila –osahankkeen Hämeenlinnassa Tekno- listaa tiedon aiempaa nopeamman ja helpomman logiakeskus Innoparkin tiloissa järjestetty pilotti jakamisen.Toimintakulttuurin muutos vaikuttaa talvella 2011. myös toimintaprosesseihin. Uusien toimintatapo- jen käyttöönotto vaatii vanhojen toimintamallien VIDICO muutosagenttina kyseenalaistamista sekä uudelleen arvioimista, jotta muutos aidosti kehittää ja tehostaa organi- Hankkeen aikana on tapahtunut selvää yleistä saation toimintaa. toimintakulttuurin muutosta, osaamista siirre- tään yhä enemmän paperista bittiin. Nyt hank- VIDICO-hanke on pystynyt auttamaan toiminta- keen päättyessä, kun ajattelee aikaa taaksepäin kulttuurien muutoksessa ja on aikaansaatu konk- hankkeen alkuun, on vaikea uskoa sitä, kuinka reettisia tuloksia uusien toimintatapojen vaiku- paljon muutosta on tapahtunut vain muutaman tuksesta. Ja kun osaamisen näkyväksi tekemisen vuoden aikana. VIDICO on ollut muutosagent- ja digitalisoinnin merkitys korostunee entisestään tina mukana toteuttamassa toimintakulttuurin tulevaisuudessa, niin hankkeen tuloksille on muutosta ja osaamisen näkyväksi tekemistä eri jatkossakin varmasti kysyntää. tyyppisissä organisaatioissa; kuntaorganisaati- ossa, oppilaitoksessa ja pk-yrityksissä. VIDICO- Kaikki VIDICO-hankkeen tuloksena syntyneet hanke on ollut mukana käynnistämässä monia aineistot sekä julkaisut löytyvät hankkeen netti- osaamisen näkyväksi tekemiseen, jakamiseen ja sivuilta osoitteesta www.vidico.fi. kartuttamiseen tähtääviä kehitysprosesseja. Or- ganisaatiosta riippumatta on ollut havaittavissa, että tiedon jakamisen ja jalostumisen merkitys ja mahdollisuudet on niissä ymmärretty. Aika aloit- taa toimintatapojen muutos, tiedon siirtäminen paperilta bittiin, muissakin organisaatioissa olisi viimeistään nyt.
 • 16.
 • 17. Uudistuksia kahdella sektorilla – kokemuksia Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien kehittämisestä sekä pk-yritysten toimintojen sähköistämisestä Virpi Messman, Miia Kujala ja Hanna Willner Innopark Programmes Oy
 • 18. 18 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Sisällysluettelo Innopark sähköisti kaupungin palveluprosesseja ja auttoi pk-yrityksiä digiaikaan...................................19 1 VIDICO-hanke kehittämistyön mahdollistajana....................................................................................19 2 Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien sähköistämisen pilotit...................................................19 2.1 Tavoitteena paremmat palvelut hämeenlinnalaisille..................................................................19 2.2 Osallistava kuntalaisuus – asukaspalautejärjestelmä...................................................................20 2.3 Suun terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmän uudistus...........................................................20 2.4 Hämeenlinnan rakennusvalvonnan lupaprosessien sähköistäminen.........................................21 2.5 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamalli...................................................................22 3 Hiljainen tieto pk-yrityksissä................................................................................................................23 3.1 Johdatus hiljaiseen tietoon.........................................................................................................23 3.2 HIljaisen tiedon tallennus...........................................................................................................24 3.3 Pk-yritys pilottien toteutus.........................................................................................................25 3.4 Hiljaisen tiedon pilottiprojektit..................................................................................................26 Wiki osaamisen hallinnan apuna: Case Opiferum......................................................................26 Kosketusnäyttö ja osaamisen tekeminen näkyväksi: Case Mansikkapuisto................................27 Etäyhteydet ja tiedonhallinta: Case Condens Heat Recovery Oy................................................27 Wiki ratkaisuna osaamisen tallentamiseen: Case Elekno............................................................27 Äänimuistiinpanot tietämyksen tallentamisessa: Case IT-Palvelu................................................28 WIKI-oppimisalustana: Haabio Oy..............................................................................................28 Sähköiset työkalut aloittavassa yrityksessä: Case Linnan pyöräverstas.......................................28 Wiki yhteisöllisen oppimisen ja tiedon jaon välineenä: Case Peltosirkun tila............................29 Osaamisen ja prosessien mallintaminen: Case Skapat................................................................29 Videot perehdytyksessä: Case Kamux........................................................................................30 Sosiaalinen media toiminnan tukena: Case Kaipaus...................................................................30 Toimintaympäristön dokumentointi: Case Ellibs........................................................................30 Rakennusliikkeen työmaat mobiiliaikaan: Case TL Sippola.........................................................31 Ohjelmistotoimittajan projektienhallintaan syvyyttä: Case Codelma.........................................32 Osaamisenhallintaa: Case Linnan Vartijat....................................................................................32 3.5 Valmennusohjelma.....................................................................................................................32 4. Oivalluksia matkan varrelta..................................................................................................................33 4.1 Kokemuksia ja havaintoja Hämeenlinnan kaupungin palveluprosessien sähköistämisessä.......33 Osallistava asukaspalautejärjestelmä..........................................................................................33 Hämeenlinnan rakennusvalvonnan lupaprosessin sähköistäminen...........................................33 4.2 Kokemuksia ja havaintoja hiljaisen tiedon yrityspiloteista.........................................................34 Multimedian keinoin tehokkaampaan perehdytykseen.............................................................34 Osaamisen jakaminen digitaalisilla sisällöillä..............................................................................34
 • 19. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 19 Copyright: Hämeenlinnan kaupunki Innopark sähköisti kaupungin palveluprosesseja ja auttoi pk-yrityksiä digiaikaan 1. idico-hanke kehittämistyön V Hämeenlinnan kaupunkiin liitettiin Hauho, Kalvola, mahdollistajana Lammi, Renko ja Tuulos. Kuntauudistuksen myötä tuli voimakas tarve kehittää ja tehostaa palvelupro- Innoparkissa vastattiin VIDICO-hankkeen koordi- sesseja. Julkisten palveluiden sähköistämisen kautta noinnista koko hankkeen ajan vuosina 2009–2013 pyrittiin vastaamaan tavoitteeseen tuottaa palvelut sekä toteutettiin VIDICO-hanketta kahden osako- uudistuneessa kunnassa entistä innovatiivisemmin, konaisuuden voimin. Ensimmäinen osakokonai- asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin. suus perehtyi Hämeenlinnan kaupungin palvelu- prosessien sähköistämiseen ja toinen hiljaiseen Erilaiset rakennemuutokset luovat tilanteita, joissa tietoon yrityksissä. Seuraavaksi esitellään hankkees- organisaatiot joutuvat etsimään uusia toimintata- sa tehdyt toimenpiteet sekä kerrotaan tuloksista. poja. Uusien digitaalisten menetelmien ja työkalu- jen avulla voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä ja 2. ämeenlinnan kaupungin palvelu- H tehostumista organisaatioiden toimintatavoissa ja prosessien sähköistämisen pilotit prosesseista sekä tuoda ratkaisuja ongelmiin. 2.1 avoitteena paremmat palvelut T VIDICO -hankkeen aluksi toteutettiin nykytila- hämeenlinnalaisille analyysi, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan ominaisuuksiltaan, kyvykkyydeltään ja haluk- Innopark Programmes Oy toimi Hämeenlinnan kau- kuudeltaan sopivimmat kaupunginorganisaatiot pungin kumppanina palveluprosessien sähköistä- palveluprosessien sähköistämisen kohteeksi. misprojektissa. Osakokonaisuuden tavoitteiden taus- Analyysin perusteella valittiin kolme hankkeessa talla oli vuonna 2009 toteutettu kuntaliitos, jossa toteutettavaa pilottikohdetta.
 • 20. 20 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Seuraavissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin Asukaspalautejärjestelmä toteutettiin linkitetty- ensimmäisen kokonaisuuden toimenpiteistä nä paikkatietojärjestelmään, joka jo valmiiksi oli pilottikohteissa. Pilotteina toteutettiin osallistavaa käytössä Hämeenlinnan kaupungilla. Järjestelmän kuntalaisuutta edistävä asukaspalautejärjestelmä, kautta asukas voi antaa palautetta kaupungin pal- hammashoidon ajanvarausjärjestelmän tehosta- veluista, toiminnasta ja päätöksenteosta tai esittää minen sekä Hämeenlinnan rakennusvalvonnan kehittämisideoita. Palautteen voi myös sijoittaa suo- lupaprosessien sähköistäminen.Toteutettujen raan kaupungin kartalle koskemaan tiettyä aluetta. pilottien pohjalta luotiin myös sähköisten palve- luiden kehittämisen toimintamalli ja käsikirja. Asukaspalautejärjestelmä mahdollistaa sen, että palaute kulkee yhtä nopeasti etäisyydestä riippu- 2.2 sallistava kuntalaisuus O matta aina Hämeenlinnan reuna-alueilta, esim. Lam- – asukaspalautejärjestelmä milta, keskustaan kuin keskustassa talosta toiseen. Käytännössä järjestelmään pääsee Hämeenlinnan Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen ovat kaupungin sivuilla olevan linkin kautta (http:// olennainen osa kaupunkien toimintaa. Selkeiden kartta.hameenlinna.fi/eFeedback). Jätetty palaute vaikuttamiskanavien puuttuminen vaikeuttaa ohjataan asiasta vastuussa olevalle henkilölle ja kunnallisen demokratian toteutumista ja demo- palautteen antaja voi halutessaan seurata palaut- kratia jää osittain toteutumatta. VIDICO -hank- teen etenemistä. Lisäksi palautteen antaja voi valita keen alkuvaiheessa todettiin, että Hämeenlinnan haluaako, että häneen ollaan yhteydessä palauttee- kaupungilla ei ollut asukkaille selkeää sähköistä seen liittyen, ja miten häneen ollaan yhteydessä. vaikuttamiskanavaa. Kuntalaisvaikuttamisen kana- vat nousivat kehittämisalueeksi kaikilla kaupun- Syksyn aikana saadut kokemukset palautejärjestel- gin toimialoilla. VIDICO -hankkeeseen otettiin siis mästä olivat hyviä. Palautteen määrä oli lisäänty- mukaan pilotti, jonka tarkoituksena oli saada eri nyt aikaisempiin vuosiin verrattuna ja palautteen toimialueisiin kohdistuva asiakaspalaute doku- käsittely oli parantunut selkeästi. mentoitua ja seurattua palautteen antamista aina palautteen aiheuttamien toimenpiteiden toteut- Kuntalaisen kannalta katsottuna järjestelmä tamiseen saakka. Pilotin tarkoituksena oli testata tarjoaa ajasta ja paikasta riippumattoman pa- asiakaspalauteprosessin sähköistämistä ja siihen lautteenantomahdollisuuden. Järjestelmä luo liittyvää järjestelmää strategisella asukaskyselyllä edellytykset tasavertaiselle kuntademokratialle: ja avoimella asukaspalautejärjestelmällä. kuntakeskuksessa ja haja-asutusalueella olevien kuntalaisten mahdollisuus palautteen antamiselle Pilotin aluksi hankkeessa toteutettiin määrittely helpottuu. Palautteen seurattavuus paranee sekä siitä, mitä ominaisuuksia järjestelmältä toivotaan. kuntalaiselle että kaupungin henkilökunnalle ja Järjestelmälle asetettiin reunaehtoja joita palve- se lisää mahdollisuuksia suoralle vuorovaikutuk- luntarjoajan tulisi pystyä tarjoamaan. Reunaehdot selle kuntalaisen ja kaupungin virkamiesten sekä jaoteltiin toiminnallisiin vaatimuksiin ja teknisiin työntekijöiden välillä. vaatimuksiin. 2.3 uun terveydenhuollon S Strategisen asukaskyselyjärjestelmän toteutus ajanvarausjärjestelmän uudistus saatiin valmiiksi pilottivaiheeseen elokuussa 2011. Asukaspalautejärjestelmä oli avoimena koko Hämeenlinnan suun terveydenhuollon pilotissa syksyn 2011 ajan, ja ensimmäinen asukaspalaute- tavoitteeksi nousi toimialan saamien puhelinkon- kierros johon kutsuttiin osallistujia, järjestettiin taktien määrän vähentäminen jonkin sähköisen vuoden 2011 loppupuolella. Kierrosta varten ajanvarausjärjestelmän avulla. Ajanvaraustoimisto lähetettiin kutsu 9000 satunnaisesti valitulle oli ylityöllistetty ja puheluiden määrä ylitti selke- kaupunkilaiselle. ästi vastaamiskapasiteetin.
 • 21. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 21 Suunterveydenhuollon organisaation toiveena oli hallita ajanvarausprosessia muuten kuin puheluin. Tähän tarpeeseen tutkittiin mahdollisuutta hoitaa ajanvarauksia ja varattujen aikojen peruutuksia tekstiviestien kautta. Mahdollisen yhteistyö- kumppanin selvittelyissä tuli vastaan yritys, jonka massatekstiviestiratkaisu olisi vastannut Hämeen- linnan kaupungin tarpeita. Projektin aikana kävi kuitenkin ilmeiseksi että mahdollisen yhteistyökumppanin tarjoama ratkaisu ja Hämeenlinnan kaupungin käyttämä potilastietojärjestelmä eivät olleet integroitavissa keskenään mm. potilastietojen käsittelyn vuoksi. Projektin fokusta päädyttiin muuttamaan niin, että tutkittiin yhden ratkaisun sijaan toimijoiden kenttä ja muut tarpeeseen vastaavat ratkaisut. Sähköisen ajanvaraustoimiston tarpeet määritel- tiin yhdessä asiakasorganisaation kanssa esiselvi- tystä varten. Esiselvityksenä toteutettiin laajempi benchmarking -tutkimus, jonka avulla selvitettiin Copyright Hämeenlinnan kaupunki millaisia ratkaisuja on tarjolla sähköiseen ajanva- raustoimistoon ja vertailtiin millaisia kokemuksia on todettu muissa kunnissa, joissa sähköinen jär- jestelmä on jo käytössä. Vertailukunniksi valittiin tavoitteena oli selvittää miten rakennusvalvonta Tampere, Helsinki, Oulu ja Espoo. voitaisiin hoitaa sähköisesti ja minkälaisia ratkai- suja muissa kunnissa ja kaupungeissa on jo toteu- Sähköisen ajanvarauksen esiselvitystyö valmistui tettu. Vertailututkimus ymmärryksen lisäämiseksi huhtikuussa 2011. Selvityksen tuloksena todettiin, ja parhaiden käytäntöjen löytämiseksi rakennus- että sähköisen ajanvarausjärjestelmän toteuttami- luvanhakuprosesseista tehtiin Espoon, Jyväskylän, nen pelkästään suunterveydenhuollon alalle voi Lahden,Turun, Oulun ja Hämeenlinnan välillä. olla liian kannattamatonta. Lisäksi sähköisen ajan- varauksen todettiin olevan huomattavan sidoksissa Selvityksen avulla pystyttiin kartoittamaan, missä potilastietojärjestelmään ja sen toteutuksen liit- kaupungeissa on tehty Hämeenlinnan rakennus- tyvän myös laskutukseen. Näin ollen järjestelmää valvonnan sähköistämisen kanssa samantyyppisiä tulisi lähteä kehittämään yhteistyössä Hämeenlin- projekteja, joiden pohjalta hanketta voitaisiin läh- nan terveyskeskuksen sekä potilastietojärjestel- teä toteuttamaan. Selvityksen myötä todettiin, että män toimittajan kanssa. Sähköisen ajanvarauksen kolmessa kaupungissa on toteutettu järjestelmän uudistusta päätettiin lähteä toteuttamaan koko sähköistämisiä, joista voidaan ottaa mallia: Espoo, terveydenhuollon yhteisenä ja tämä kehitysprojek- Lahti ja Jyväskylä. Jyväskylän rakennusvalvonnan ti rajattiin VIDICO -hankkeen ulkopuolelle. digitointiprojektiin käytiin tutustumassa myös paikan päällä. Jyväskylän kaupungin rakennusval- 2.4 ämeenlinnan rakennusvalvonnan H vonnassa oli päädytty digitoimaan kaikki lupapape- lupaprosessien sähköistäminen rit ja kuvat. Hämeenlinnassa todettiin, että ainakin tässä vaiheessa riittää pääpiirustuksien digitointi Rakennusvalvonnan lupaprosessien sähköistä- ja mahdollisesti myöhemmin muiden lupapaperei- misprosessi aloitettiin esiselvitystyöllä, jonka den ja kuvien organisointi resurssien salliessa.
 • 22. 22 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Skannaustyö aloitettiin tuoreimmista kuvista ja ko- Käsikirjassa esitelty toimintamalli kuvaa ja ohjeis- konaisuudessaan suurin osa skannatuista kuvista oli taa strukturoidun ja suunnitelmallisen toiminta- vuosilta 2009–2012. Skannaustyön eteneminen oli tavan kehittää asiakaslähtöisiä sähköisiä palve- hidasta skannausmateriaalin esityön vuoksi. Kaikki luita. Käsikirja toimii ohjeena Hämeenlinnan kuvat tuli järjestellä uudestaan ja erotella skan- kaupungin johdolle, esimiehille, asiantuntijoille nattavat piirustukset muista kuvista. Lisäksi kuvat ja palvelujen tuottajille, jotka rahoittavat, ideoivat tuli järjestellä ja nimetä niin, että itse skannaustyö sekä tuottavat sähköisiä palveluita. Se on sovel- tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti.Arkistoa di- tuvin osin tarkoitettu myös muiden kaupunkien gitoidessa käytettiin Arkistolaitoksen määrittelemiä hyödynnettäväksi. Käsikirja avaa mallissa käytetty- standardeja asiakirjojen koosta ja tarkkuudesta. jä käsitteistöjä, jotka liittyvät sähköiseen palve- luun ja sähköiseen asiointipalveluun. Käsikirjassa Projektin aikana päädyttiin kokoamaan ohjeistus otetaan esille lainsäädäntö ja tavoitteet, jotka on rakennusvalvonnan työntekijöille arkistointia ja asetettu julkisille sähköisille palveluille. digitointia koskien. Ohjeistuksen avulla on tavoit- teena saada arkisto pysymään sellaisessa kunnos- Malli kuvaa myös sähköisten palveluiden kehit- sa, jossa skannauksen jatkaminen on mahdollista tämistä aina suunnittelu- ja hankintavaiheesta mahdollisimman tehokkaasti. Digitointityön vielä prosessin loppumetreille asti. Malli esittelee säh- jatkuessa päästiin toteuttamaan testiympäristö, köisten palveluiden suunnitelmallisen kehittämi- joka testaa arkistojärjestelmän ja tuotantoympä- sen sekä sen miten voidaan muodostaa strategiset ristön toimivuutta yhteen.Testiympäristön avulla linjaukset kehittämiselle.Toimintamallin käsikir- luodaan mahdollisimman toimiva toimintamalli jassa tuodaan myös esiin eri innovointimenetel- sähköisen arkistoinnin ja uusien työtapojen käyt- miä ja näkökulmia, joita kehittämisessä voidaan töönoton järkevöittämiseksi. hyödyntää. Lisäksi käsikirjaa voi käyttää apuna nykytilan arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa Rakennusvalvonnan lupaprosessin sähköistä- sähköisten palveluiden kehittäjille. misessä tehty kehitystyö on toteutettu silmällä pitäen tavoitetta, että sähköinen asiointi saadaan Sähköisillä palveluilla tavoitellaan hyötyjä sekä käynnistymään mahdollisimman pian. Hämeenlin- palvelun tarjoavalle organisaatiolle, että palvelun nan kaupunki tulee jatkamaan palvelun säh- käyttäjille.Toimintamalli pyrkii antamaan myös köistämistä vielä hankkeen päättymisen jälkeen. ideoita siihen miten sähköisten palvelujen hyöty- Tavoitteena on, että Hämeenlinnan kaupungin jä voidaan arvioida eri näkökulmista katsottuna. rakennuslupien hakuprosessi olisi kokonaan säh- Kirja esittelee mallissa kuvattuja näkökulmia, joita köistä vuoden 2013 loppuun mennessä. ovat mm. taloudellinen hyöty, asiakkaiden saamat hyödyt, toiminnan ja prosessien tehostumisen 2.5 Sähköisten palveluiden kehittämisen hyödyt sekä osaamisen ja henkilöstön näkökul- toimintamalli masta saavutettavat hyödyt. Hämeenlinnan kaupunki tarvitsi toimintamallin Malli ja käsikirja antavat työkaluja palvelun suun- sähköisten palvelujen kehittämiseen.Toimintamallin nitteluun mm. asiakaslähtöisyyden ja palvelumuo- kehittämistyön toteutti Tieto Oyj.Työ piti sisällään toilun keinoin. Palvelun saavutettavuuden ja käytet- toimintamallin luomisen, kuvaamisen ja dokumen- tävyyden periaatteita on myös avattu. Käsikirjassa toinnin. Mallia kehitettiin työpajatyöskentelyllä on kuvattu menetelmiä palvelun konseptointiin, kolmen VIDICO -hankkeessa toteutetun sähköistä- prototypointiin ja laatukriteeristöön ja periaatteita, mispilotin parissa työskennelleiden ihmisten kanssa. sekä sitä kuinka ne helpottavat käyttöönottoa. Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamalli ja mallin sisältöä esittelevä käsikirja valmistuivat Palvelun sisällön suunnitteluun, löydettävyyteen joulukuussa 2012 ja ne julkaistiin huhtikuussa 2013. ja tuottamiseen on käsikirjassa myös hyväksi koet-
 • 23. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 23 tuja keinoja.Toiminnallisten ja teknisten vaatimus- 3. Hiljainen tieto pk-yrityksissä ten kuvaamiseen on annettu esimerkkejä, kuinka ne voidaan toteuttaa. 3.1 Johdatus hiljaiseen tietoon Sähköisten palveluiden käyttöönoton onnistu- Hiljaisen tiedon jakaminen on Innopark Program- miseen on mallissa esitelty lukuisia keinoja, aina mes Oy:n osahankkeen toisen toimenpidekoko- toimintaympäristön ja toimintatapamuutosten naisuuden teemana. Kokonaisuudessa pyritään valmistelusta, viestintään ja markkinointiin. Käsi- hahmottamaan sitä miten pk-yritysten sisäistä kirjassa ohjeistetaan myös muutoksen johtamista hiljaista tietoa voidaan jakaa koko yrityksen tietoi- helpottavia menetelmiä, sekä palvelun hallintaan suuteen. Monen pk-yrityksen työtekijöillä on run- ja kehittämiseen liittyviä vinkkejä. saasti sellaista yrityksen toimintaan ja yrityksen asiantuntemukseen liittyvää tietoa, joka on opittu Käsikirjasta löytyvät myös muutossuunnitelma- nimenomaan ei-sanallisesti, monien yritysten ja pohja, sekä mallipohjia käsikirjan menetelmien erehdysten kautta ja jonka sanallinen selittäminen hyödyntämiseen käytännössä. Mikäli käsikirjan ei ole aina yksinkertaista. lukija jää vielä kaipaamaan lisätietoja, kirjan sähköisessä versiossa on julkaistu aihekohtaises- Amerikkalaista Michael Polanyitä pidetään ylei- ti valtava määrä linkkejä, sekä lukuisia vinkkejä sesti hiljaisen tiedon käsitteen keksijänä. Hänen siihen mistä löytyy lisätietoa jokaisesta käsitellys- ajatuksiinsa perustuu hiljaiseen tietoon liitettävä tä aiheesta. ajatus siitä, että ihminen tietää enemmän kuin
 • 24. 24 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta pystyy kertomaan. Hiljainen tieto on kiinteästi oppijan omaa tietopohjaa.Tavoitteena on, että sidottu ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin, lopuksi uudet käsitteet ja käytännöt sulautu- osaamiseen, uskomuksiin ja näkökulmiin. Henki- vat ihmisten toimintaan ja muuntuvat takaisin lökohtaisen tiedon tutkimukseen liittyy useimmi- hiljaiseksi tiedoksi. Mallin mukaan, tästä hiljaisen ten haasteita, eikä ihmisen itse ole helppoa sitä tiedon oppimisen ja tunnistamisen mallista tulisi tuoda esille tai jakaa. tulla kiertävä kehä ja hiljaisen tiedon jakamisesta ja omaksumisesta tulisi jatkuva prosessi. Käytän- Hankkeessa kokonaisuuden hahmottamisessa ja nössä ajateltuna kerran kierrettyään työntekijät hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisessä hyödyn- ovat oppineet jo uutta hiljaista tietoa, joka on jäl- nettiin professori Ikujiro Nonakan ja Hirotaka leen opetettava koko työyhteisölle. Mallin avulla Takeuchi SECI mallia, joka koostuu neljästä vai- hiljaisen tiedon tunnistaminen ja jakaminen tulee heesta; sosialisaatiosta, ulkoistamisesta, yhdistelys- osaksi työyhteisön työskentelytapoja. tä ja sisäistämisestä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään tarkemmin, Mallin ensimmäisessä vaiheessa (sosiaalisaatio) miten SECI-mallia on sovellettu käytännössä tieto on vielä hiljaisessa muodossa. Sosiaalisaati- Innoparkin hiljaisen tiedon toimenpidekokonai- ossa hiljainen tieto pyritään ryhmässä jakamaan suudessa ja millaiset digitaaliset menetelmät on muille ryhmän jäsenille suoralla sosiaalisella todettu tehokkaimmiksi tavoiksi tunnistaa ja jakaa vuorovaikutuksella. Käytännössä ajateltuna tässä hiljaista tietoa pilottiyrityksissä. vaiheessa eri pilottikohteissa järjestettiin erilaisia työpajoja joiden kautta hiljaista tietoa pyrittiin 3.2 Hiljaisen tiedon tallennus tunnistamaan ja kartoittamaan. VIDICO-hankkeessa erityisesti SECI-mallin Mallin toinen vaihe, eli ulkoistamisvaiheessa sosiaalistaminen on ollut keskeinen kehitysvaihe sosisaalisaatiovaiheessa tunnistettu ja kartoitettu monissa pk-yrityksissä. Hankkeen aikana on poh- hiljainen tieto pyritään saattamaan ulkoiseen, dittu paljon sitä, miten organisaatioiden ihmiset tallennettuun muotoon. Eli pyritään luomaan saadaan sosiaalistamaan omaa osaamistaan. So- erilaisia malleja ja jaettuja käsityksiä. Hankkeen siaalisen median yhteisöissä jaetaan herkemmin pilottikohteissa ulkoiseen muotoon saattaminen uskomuksia ja omia kokemuksia kuin virallisem- pyrittiin tekemään erilaisten digitaalisten mene- missa yhteyksissä. Kuitenkin kynnys kirjoittaa on telmien avulla, eli pyrittiin käyttämään digitaalisia monelle vielä korkeampi kuin puhuminen vaikka sovelluksia, joiden avulla työyhteisön hiljainen tie- kahvipöydässä. Myös videolla esiintyminen on to voidaan jakaa koko työyhteisön tietoisuuteen. jännittävä kokemus. Yhdistämisvaiheessa ulkoistettu tieto pyritään yhdistämään jo ihmisen opittuihin kaavoihin. Yhteisöllisen tiedon tuottamiseen on monia Tavoitteena on siis, että eri lähteiden sisällöt ja teknisiä ratkaisuja. Monille kokeneille kirjoittajille näkökulmat kohtaavat. Osittain ollaan jo sisäis- wikit ovat helposti omaksuttava keino tuottaa tämisvaiheessa eli osin sisäistetään uusia asioita yhteisöllistä tekstiä. Pikaviestimet ovat vähemmän ja osin vielä yhdistellään uusia asioita omiin jo kirjoittaneillekin helppo tekstiviestin omainen opittuihin sisältöihin.Tässä vaiheessa siis uusi tapa tuottaa tekstimuodossa olevaa sisältöä. teoria tai uusi digitaalinen menetelmä esitellään Kumpikaan tekninen ratkaisu ei kuitenkaan yrityksen työntekijöille. poista motivointiongelmaa, miksi joku tuottaisi juuri tähän wikiin tai mikroblogialustalle sisältöä. Sisäistämisvaiheessa tieto on olemassa ulkoisessa Motivointiin tarvitaan usein inhimillinen tekijä. muodossa, josta se saatetaan opiskellen osaksi Tämä voi olla esimerkiksi yhteisön muut jäsenet.
 • 25. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 25 Jäsenissä on usein vahvoja ja aktiivisia sisällön- yhteisössä tuodaan näkyväksi yrityksen toiminta tuottajia, jotka saavat yhteisön eläväksi ja sisällön ja tuotekehitykseen saadaan uutta potkua. Myös kiinnostavaksi. Joissakin yhteisöissä on tehtävään asiakkaiden ja sidosryhmien osallistuminen tuottei- palkattu yhteisömanageri.Yhteisö ei synny ilman den ja palvelujen kehittämiseen on tulossa osaksi aikaa ja vaivaa. Jos halutaan hyvä yhteisö, miksei yritysten prosesseja.Verkottuneessa toimintamallis- työstä maksettaisi palkkaa? sa tämä voidaan toteuttaa joustavasti ja helposti. Tässä toimenpidekokonaisuudessa etsittiin Toimenpidekokonaisuuden tuloksena saatiin vastausta kysymykseen, miten hiljaista tietoa hyviä käytäntöjä verkottuneesta toimintamallista (tacit knowledge) voidaan tallentaa ja mallintaa. yrityksissä.Tuloksena saatiin myös kokemus- Toimenpidekokonaisuuden tavoitteena oli käy- peräistä tietoa verkkoyhteisöjen toiminnassa tännössä toteutettavien pilottien kautta mallintaa pilottiyrityksissä. asiantuntemusta ja erityisesti hiljaista tietoa sekä kehittää yritysten osaamista ja osaamispääoman Tuloksia hyödynnetään uusien ammattitaitovaa- hallintaa hyödyntäen sosiaalisen median keinoja. timusten määrittelyssä digitalisoituneissa työyh- teisöissä, uudenlaisen työkulttuurin läpiajossa ja Hiljaisen tiedon keräämiseen käytettiin erilai- lanseerauksessa toimialoista riippumattomasti sekä sia digitaalisia ratkaisuja.Yksilötasolla kerättiin uudenlaisen työssäoppimisen mallin määrittelyssä. yksityiskohtaista henkilökohtaista tietämystä ja ryhmätasolla tallennettiin tietämystä ”tietämys- 3.3 Pk-yritys pilottien toteutus pankkiin”, joka on kaikkien työyhteisön jäsenten hyödynnettävissä.Tallennettu, näkyväksi tehty, Pilottiyritysten valinta ja sitouttaminen aloitettiin osaaminen ja hiljainen tieto jaetaan organisaation talvella 2009 ja viimeiset pilottiprojektit päät- jäsenten kesken ja hyödynnetään jokapäiväisessä tyivät keväällä 2013. Pilottiyrityksiksi valikoitui toiminnassa. Parhaita käytäntöjä dokumentoimal- hankkeen aikana erikokoisia eteläsuomalaisia la ja jakamalla osaamisen taso organisaatiossa pk-yrityksiä. Näille yrityksille yhteinen nimittäjä nousee. Osaamisen ja hiljaisen tiedon dokumen- oli uudistumis- ja kehittymishalukkuus sekä kiin- toinnin ja jakamisen tukeminen lisäävät työnte- nostus hyödyntää uusia digitaalisia menetelmiä. kijöiden sitoutumista ja motivaatiota sekä luovat Yrityksissä nähtiin tarve tehostaa toimintoja sekä yhteisöllistä ilmapiiriä. ottaa käyttöön uusia toimintatapoja. Hiljaisen tiedon ja osaamisen tallenteet toimivat Pilottien toteuttaminen aloitettiin laatimalla yri- myös osaamisen johtamisen työkaluna. Mallin- tyskohtaiset pilottisuunnitelmat, joissa määritel- nettua osaamista ja tietämystä voidaan hyödyntää tiin pilotin tavoitteet ja sovittiin toteutettavista mm. osaamisen kehittämisessä, tehtäväkuvien toimenpiteistä. Pilotteja lähdettiin toteuttamaan selkeyttämisessä, perehdyttämisessä, urasuunnit- suunnitelmien mukaisesti. Piloteissa annettiin telussa, osaamistarpeiden arvioinnissa, kehityskes- perehdytystä valittuihin työvälineisiin ja uusiin kustelujen apuvälineenä, osaamisen ja tietämyksen teknologioihin sekä dokumentoitiin ja mallin- jakamisen sekä rekrytoinnin apuvälineenä. nettiin yrityksissä liikkuvaa hiljaista tietoa sekä tiedonkulun prosesseja. Mobiileja työkaluja, Sosiaalisen median työkalut ja toimintatavat yhteisöllisiä työkaluja ja sosiaalista mediaa hyö- tarjoavat uudenlaisen verkottuneen toimintamallin dynnettiin piloteissa mahdollisuuksien mukaan. yritysten käyttöön.Verkkoyhteisöissä tapahtuva Pilottiyrityksiltä kerättiin tehdyistä kehittämis- työskentely lisää tehokkuutta ja vähentää palave- toimenpiteistä havaintoja ja palautteita pilotin reiden pitämistä ja sähköpostiliikennettä.Verkko- aikana sekä sen jälkeen.
 • 26. 26 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Toimenpiteet toteutettiin hyödyntäen kuvan, Pilottiyritykset ja projektit on kuvattu tässä lyhy- äänen ja videon käyttöä osaamisen kehittämisessä esti kertoen mitä haasteita erityisesti ratkottiin ja tallentamisessa.Tietoa tallennettiin käyttäen hiljaisen tiedon osalta ja minkälaisilla työkaluilla mahdollisuuksien mukaan mobiileja menetelmiä haasteisiin pyrittiin vastaamaan. Jokainen yritys mm. älypuhelimia ja tablet-laitteita. Useassa pilo- on ainutlaatuinen ja siksi jokaiselle yritykselle tissa perehdyttiin verkostomaisen wikityökalun pyrittiin räätälöimään pilottiprojekti juuri tarpeita testaamiseen yhteisöllisen sisällöntuottamisen ja vastaavaksi. ideoinnin alustana sekä laadun parantamiseen. Suurimmassa osassa pilotteja työstettiin myös Wiki osaamisen hallinnan apuna: yritysten sisäisten sosiaalisen median toimintaym- Case Opiferum päristöjen rakentamista ja hyödynnettiin sosiaa- lista mediaa, kuten pikaviestimiä ja mikroblogeja Opiferum on hämeenlinnalainen vuonna 2003 osaamisen kehittämisessä ja yhteisen tietovaran- perustettu verkkopalveluihin erikoistunut ohjel- non rakentamisessa. mointitalo. Opiferumissa tehdään web-pohjaisia ratkaisuja sekä koodausta, ja tarjotaan web-hotel- Tuotetut tietovarannot toimivat yrityksissä strate- lipalvelua. gisen suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi piloteissa mukana olleissa yrityksissä tuotettiin käyttöön Tavoitteena Opiferumin pilotissa oli saada pilo- malleja, toimintaohjeita ja dokumentoitiin hyviä teissa projektikohtaista tietämystä tallennettua käytäntöjä yritysten ja organisaatioiden verkkoyh- yrityksen tietovarannoksi.Tietovaranto toimisi teisöjen toiminnasta. myös työntekijöiden tukena työn teolle. Opiferumin pilotti toteutettiin MediaWikillä. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 15 kap- paletta tarvelähtöisiä pk-yrityspilotteja. Piloteissa Pilotissa testattiin kokouskäytäntöjä ja projekti- hyödynnettiin erilaisia ratkaisuja osaamisen hal- muistioiden työstämistä wiki -sovellusten avulla. lintaan ja tiedon digitalisointiin. Pilotit toteutettiin Pilotissa haettiin tiedon levittämisen nopeutu- sellaisilla ratkaisuilla, jotka sopivat pk-yritysten mista työyhteisössä. Tiedon nopea leviäminen tarpeisiin sekä sisällöltään että kustannusta- paransi työntekijöiden mahdollisuuksia hah- soltaan. Pilotissa saatuja kokemuksia voidaan mottaa oman työnsä kannalta tärkeitä asioita ja hyödyntää mm. organisaatioissa, jotka toimivat auttoi myös yrityksen johtoa päätöksentekopro- projektiluontoisesti ja mobiilisti. Pilottiprojekteis- sessissa. Pyrkimyksenä oli oppiva työympäristö, sa tyypillistä on se, että niitä ei voi toistaa identti- joka tukee oppimista ja motivoi siihen. Työyhtei- sinä, vaan muuttuvat tekijät vaativat työntekijöiltä sö, joka tuntee omat osaamisalueensa ja kykenee hiljaista tietoa parhaaseen mahdolliseen lopputu- pitämään yllä jatkuvaa, uutta osaamista synnyttä- lokseen johtavasta toimintamallista. vää oppimista. 3.4 Hiljaisen tiedon pilottiprojektit Pilotissa kehitettiin toimintaympäristön doku- mentointia.Tietoa pyrittiin tallentamaan laaduk- Monen organisaation työtekijöillä on runsaasti kaammin mm. asiakkaista, yhteistyökumppaneista, sellaista toimintaan ja asiantuntemukseen liitty- kilpailijoista, mielenkiintoisista uusista teknii- vää osaamista ja tietoa, joka on opittu monien koista tai palveluista.Tällä parannettiin palvelun työtuntien aikana ja jonka sanoiksi pukeminen ei laatua sekä pyrittiin löytämään uusia liiketoi- ole kovin helppoa. Näissä pilottiyrityksissä tätä mintamahdollisuuksia. Pilotin aikana pohdittiin, haastetta ratkottiin erilaisin menetelmin. mitä tietoa asiakassuhteesta olisi tallennettava,
 • 27. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 27 jotta palvelu tuotettaisiin entistä laadukkaammin. Etäyhteydet ja tiedonhallinta: Case Condens Todettiin, että on tärkeää olla kiinnostunut myös Heat Recovery Oy omasta toiminnasta ja kerätä siitä jatkuvasti palau- tetta samalla sitä myös analysoiden. Pilotin yhtenä Condens Heat Recovery Oy toimii energia- ja ym- tavoitteena oli saada yrityksen sisällä syntyviä päristöaloilla ja sen tuotteet ovat kaasun lämmön ideoita paremmin esille. talteenotto- ja puhdistuslaitteet sekä niihin liitty- vät vedenkäsittelylaitteet. Toimipisteitä yrityksellä Kosketusnäyttö ja osaamisen tekeminen on Hämeenlinnassa ja Porissa. näkyväksi: Case Mansikkapuisto Condensin pilotissa siirrettiin tietämystä digi- Mansikkapuisto Oy on moniammatillinen ja taalisesti äänen välityksellä eri toimipisteiden kokenut lastensuojelun erityisosaaja Hämeenlin- välillä. Pilotissa on käytetty IP-pohjaisia kon- nassa.Yrityksen arvoina ovat lapsi- ja nuorikes- ferenssipuheluita ja dokumenttien jakamista keisyys, aito välittäminen, sitoutuminen ja vastuu, kahden toimipisteen välillä. Hämeenlinnan ja ammatillisuus ja yhteisöllisyys. Vuonna 1996 Porin toimipisteiden välillä haettiin asiantuntijoi- perustetun yrityksen pääpalveluja ovat lastensuo- den avulla parannettua ratkaisua. Lähtökohtana jelun ennaltaehkäisevät avopalvelut, laitoshoidon oli aluksi videoneuvottelu, joka vaihtui suun- ydinpalvelut sekä jälkihuollon palvelut. Asiakkuut- nitteluvaiheen jälkeen konferenssipuheluihin ta käsitellään Mansikkapuistossa moniulotteisesti; ja tiedostojen jakamiseen. Skaalautuvuus myös palvelujen asiakkaina nähdään kuntien tilaajat, ulkomaisiin kontakteihin katsottiin eduksi vienti- palvelujen käyttäjät ja heidän perheensä. ponnisteluja tehtäessä. Mansikkapuiston pilotissa henkilöstön osaamis- Condens Heat Recoveryn pilottia jatkettiin ta tehtiin näkyväksi selainkäyttöisellä wikillä, dokumenttien hallinnan kehittämisellä. Pro- jonka käyttöliittymä pyörii yrityksessä koske- sessien tarkastelun ja toimintamallien hiomi- tusnäytön kautta. Kosketusnäytöllä pyrittiin sen seurauksena yrityksessä työskentelevien madaltamaan käyttökynnystä. Hoiva-alalla on tietämys on tallentunut paremmin digitaaliseen havaittavissa vastustusta tietotekniikan ja hoito- muotoon ja on nyt helpommin löydettävissä työn ulkopuolelle jäävien toimenpiteiden teke- kuin aikaisemmin. miseen. Pilotissa kiinnitettiin erityistä huomiota näiden raja-aitojen murtamiseen hiljaisen tiedon Wiki ratkaisuna osaamisen tallentamiseen: tallentamiseksi. Case Elekno Pilotissa saatiin tuloksia mm. wikin hyödyntä- Elekno Oy on Piispanristissä toimiva elektro- misestä yhteisökasvatuksessa, joka on ammatil- niikan sopimustoimittaja, jonka liiketoiminnan lista huippuosaamisaluetta Mansikkapuistossa. tärkein tehtävä on tarjota asiakkailleen luo- Mansikkapuiston pilotissa käynnistettiin toinen tettavia, toimitusvarmoja ja kokonaisvaltaisia osa, jossa pyritään kehittämään verkkopalvelua, elektroniikka-alan palvelukokonaisuuksia. jossa osaaminen tuodaan paremmin näkyväksi. Palvelukokonaisuudet sisältävät suunnittelun ja Verkkopalvelua lähestytään käyttäjälähtöisesti tuotekehityksen, valmistuksen ja varaosahuollon ja sinne pyritään tuottamaan entistä parempaa kokonaisuudessaan. digitaalista sisältöä. Pilotissa pyrittiin nostamaan myös henkilöstön valmiuksia välittää osaamista Eleknon pilotissa lähdettiin tekemään erittäin digitaalisilla sisällöillä. perinpohjaista määritelmää wikiratkaisun han-
 • 28. 28 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta kintaan. Pilotissa konsultoitiin wiki-sovelluksen työyhteisöasioita, tietoturvaa ja henkilötietolakia. hankintaa ja käyttöönottoa nopeasti kasvavassa Pilotissa testattiin kännyköillä tapahtuvaa ääni- organisaatiossa, jossa tarvitaan tehokkaita keinoja tallenteiden tekoa ja hallinta.Tällaisia tallentei- tietämyksen levittämiseen uusille työntekijöille. ta voivat olla mm. äänimuistiot, puhelut sekä Wiki otettiin käyttöön Eleknossa ja sillä on saavu- nettipohjaiset neuvottelut. Vaadittava tekniikka ja tettu merkittäviä tuloksia osaamisen tallentami- käytännöt eivät kuitenkaan olleet vielä käytännös- sessa. Eleknon laatupäällikkö Janne Mäkilä sanoi sä mahdollista toteuttaa. ”Wikistä on ollut järjettömän paljon hyötyä.”Tämä kuvastaa hyvin sitä, että projektin alussa ei vielä Heikki Iso-Pietilä IT-Palvelu: ”Puheluiden tallen- nähty kaikkia saavutettavia hyötyjä, joita saadaan nuksen hyödyntäminen pilotissa olisi tarvinnut pitkään pilotin päätyttyäkin. vielä yhteistyökumppania. Konkreettinen toteu- tus jäi vielä uupumaan.” Äänimuistiinpanot tietämyksen tallentami- sessa: Case IT-Palvelu Wiki-oppimisalustana: Case Haabio Oy IT-palvelu on tietotekniikan asiantuntijayritys, joka Haabio on hattulalainen vuonna 2009 perustettu yh- tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun tiö. Haabio tarjoaa mm GLP, GCP, GMP ja ISO13485 sekä laitteistoja, että ohjelmistoja. IT-Palvelun tilat konsultaatiota ja koulutusta bioalan yrityksille. sijaitsevat Hämeenlinnassa, mutta toiminta-alue on laajalti eteläisessä Suomessa.Viisi vakituista työnte- VIDICOn Haabio -pilotti testasi wikialustan kijää ovatkin harvoin saman kahvipöydän ääressä. soveltuvuutta tietämyksen siirrossa ja oppimisym- Hiljaisen tiedon tallentaminen mobiililaitteella päristönä vuoden ajan alkaen maaliskuusta 2010. kiehtoi ajatuksena IT-Palvelussa pilotista vastan- Wikissä pyrittiin oppimisympäristöön, joka tukee nutta Heikki Iso-Pietilää, joka oli käynyt VIDICOn ja motivoi oppimista, sekä lisää yhteisöllisen oppi- hiljaisen tiedon innovaatioareena-tapahtumassa ja misen kautta hiljaisen tiedon siirtymistä. Pilotissa seurannut naapuriyrityksen pilotointia. kehitettiin toimintaympäristön dokumentointia sekä pyrittiin joukkoälyttämään ja näin syventä- IT-Palvelun oma pilotti käynnistettiin helmikuussa mään oppimiskokemusta. 2011 ja työntekijät lähtivät innokkaasti mukaan kokeiluun. IT-Palvelun kanssa testattiin erilaisia Haabion toteuttama koulutustoiminta on ollut äänimuistiinpanoja tietämyksen tallentamisessa. suunniteltua vähäisempää pienentyneen kysyn- Apuna hiljaisen tiedon tallentamisessa oli konsult- nän takia.Toteutuneissa koulutuksissa wikialustaa ti, joka asiantuntemukseen kuului perehtyneisyys on käytetty. Haabiossa pohditaan, miten wikialus- hiljaisen tiedon tunnistamiseen ja tallentamiseen. taa voisi hyödyntää jatkossa muussakin toiminnas- VIDICOn avulla IT-Palvelu on saanut tukea uusien sa kuin tietopankkina ja oppimisalustana. toimintamallien löytämiseen. Hankkeessa mukana olleet ovat päässeet keskustelemaan ja lähesty- Sähköiset työkalut aloittavassa yrityksessä: mään osaamisen tallentamista uusista näkökulmis- Case Linnan Pyöräverstas ta. Erilaisten teknisten toimintojen testaaminen on ollut IT-Palvelun työntekijöille luontaista ja Linnan Pyöräverstas Oy aloitti toiminnan Hä- palkitsevaa toimintaa.Yhteistyö Koulutuskes- meenlinnassa marraskuussa 2010. Pyöräverstas on kus Tavastilan on tuonut mobiilitallentamisesta yhdistetty myymälä ja kahvila, sekä tarjoaa mm. päättötyön tietojenkäsittelyn opiskelijalle. Pilotin pyörien vuokraus- ja huoltopalveluita. Linnan Pyö- aikana mietittiin teknisten ratkaisujen lisäksi mm. räverstas myy uusia ja käytettyjä pyöriä, mopoja ja
 • 29. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 29 varaosia. Palveluihin kuuluvat pyörien huollot ja Pilotin tuotoksena tehtiin tunneliviljelywiki. korjaukset, noutopalvelu, talvisäilytys- ja huoltopa- Peltosirkun pilotti testasi wikialustan soveltuvuut- ketit, talvirenkaiden vaihdot ja pyörien vuokraus. ta tietämyksen siirrossa ja oppimisympäristönä. Linnan pyöräverstaan pilotissa haettiin hiljai- Wikissä pyritään viljelytiedon tallentamiseen, sen tiedon ratkaisuja asiakastietojen hallintaan, motivoimaan tiedon tuottamiseen sekä lisäämään perehdyttämisen tueksi sekä laadun parantami- yhteisöllisen oppimisen kautta hiljaisen tiedon seksi sähköisillä työkaluilla. Pilotointi aloitettiin siirtymistä. Pilotin tarkoituksena oli kehittää tun- prosessien kuvauksilla, joista johdettiin pilotin neliviljelyn dokumentointia ja osallistaa tunneli- teemat: oman työn ohjaus, ajankäytön seuranta, viljelystä kiinnostuneita, aina ammattiviljelijöistä työn suunnittelu, asiakashistoria ja asiakastiedot. harrastajiin, syventämään tietämystään aiheesta. Asiakastiedon käsittelyn sujuvuus, flow, nousi merkittäväksi tekijäksi kuvattaessa yrityksessä Pilotti päätettiin kesällä 2012. Pilotista tehtiin siirtyvää tietämystä. päätelmä, että suomalaiset viljelijät eivät ole vielä valmiita jakamaan osaamistaan avoimessa wikissä. Linnan pyöräverstaan pilotissa oli tarkoitus Yrittäjä aikoo kuitenkin jatkaa wikikirjoittamista tallentaa oppimisympäristöön tietoa tuotteista, ja suunnittelee wikistä tulevaisuudessa käyt- asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja mielen- täjätunnusten takana olevaa palvelua.Tunneli- kiintoisista uusista kokemuksista, palveluista ja Wikiin oli haasteellista saada kirjoittajia, joten muista uusista ideoista.Tämän tarkoituksena oli jatkotoimiksi yrittäjän kanssa pohdittiin wikin auttaa yritystä parantamaan palvelun laatua sekä muuttamista suljetuksi.Tämä siksi, että kirjoittajat löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. uskaltaisivat kertoa helpommin kokemuksiaan ja Pilotin aikana pohdittiin myös, mitä hiljaista tietoa voisivat arvostaa wikiä enemmän, kun se ei ole asiakassuhteesta olisi tallennettava, jotta palvelu kaikille avoin. tuotettaisiin asiakkaalle entistä laadukkaammin. Oppimisympäristön avulla liiketoimintaansa aloi- Osaamisen ja prosessien mallintaminen: tellut yritys on pystynyt lähes toimintansa alusta Case Skapat asti dokumentoimaan organisaationsa osaamista sekä jakamaan tietoa hallituin ja strukturoiduin Skapat Energia on monipuolinen energia-alan menetelmin. asiantuntija, joka on puolueeton ja luotettava sähkönhankinnan sekä energiatehokkuuden Wiki yhteisöllisen oppimisen ja tiedon jaon ammattilainen. Skapat Energian asiakkaat ovat välineenä: Case Peltosirkun tila teollisuuden, yritysten ja julkisen sektorilla. Ska- pat toimii asiakkaidensa kumppanina sähkömark- Peltosirkku on marjatila, joka on 2008 perustettu kinoilla sekä asiakkaiden energian säästökonsul- Hattulaan. Peltosirkun marjatilalla on monipuolis- toinnissa. Vuodesta 1998 alalla toiminut Skapat ta toimintaa. Siellä viljellään mm. eri marjalajikkei- Energia on suurin suomalainen sähkönhankinnan ta ja hyödynnetään tunneliviljelyä. asiantuntijayritys. Skapat Energian palveluita on mahdollista hyödyntää Suomen ja Ruotsin lisäksi Peltosirkun pilotti edisti digitaalisten työkalujen myös Norjassa ja Tanskassa. käyttöä yritysten osaamisen hallinnassa ja osaa- misen siirtämisessä. Projekti mallinsi mobiili- Pilotin tavoitteena oli Skapatin prosessien ku- laitteiden ja sosiaalisen median keinojen avulla vaaminen vuokaavioon huomioiden digitaalisen yksilöiden ja ryhmän asiantuntemusta, parhaita sovelluksen hankintaa varten tehtävät määritte- käytäntöjä ja hiljaista tietoa. lyt. Pilotissa tehtiin osaamisen kartoittamista ja
 • 30. 30 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta prosessien järkevöittämistä sekä tarkasteltiin, mitä kaikki yrityksessä tärkeäksi koetut toiminnot tehdään eri kohdassa prosessia ja mitä toimintoja saatiin dokumentoitua. Kamuxin eri toimipistei- voi yhdistää. Keskeisiä tavoitteita olivat prosessi- den myyjät saivat aikaan vilkkaan keskustelun en tehostaminen, riskien minimoiminen ja toimin- perehdytysvideoita työstäessä.Yleisesti todettiin, nan laadun parantaminen. että hiljaista tietoa välittyi jo ensimmäisiä videoita tehdessä runsaasti. Eri toimipisteissä havaitut Skapatissa tehtiin pilotin puitteissa tiedon tarpeen hyvät käytännöt nousivat esiin, kun pohdittiin määrittely: mitä tietoa tarvitaan missäkin vaiheessa ja miten osaamista kannattaisi välittää ytimekkäästi. missä tieto on tehokkainta tuottaa. Samalla tutkittiin Yhteistyö yrityksen kanssa toimi hyvin ja hiljaisen joukkoälyttämisen ja sosiaalisen median keinojen tiedon siirtämiselle oli selkeä tarve voimakkaasti hyödyntämismahdollisuuksia prosessien näkökul- kasvavassa yrityksessä, ja toimintatapoja hiottiin masta. Skapatille prosessien ja osaamisen kuvaa- vastaamaan Kamuxin tarpeita. misen kautta saadun tiedon perusteella tuotettiin näkemyksiä uusien tuotteiden kehittelyyn ja tuotteis- Sosiaalinen media toiminnan tukena: tamisen suunnitteluun sekä kehitettiin koulutus- ja Case Kaipaus perehdytysmateriaalia huomioiden uudet tuotteet, tulevat kasvutavoitteet ja ikärakennemuutokset. Kaipaus on vuonna 2006 perustettu yritys, joka suunnittelee ja myy tuoksukoruja. Kaipaus- Videot perehdytyksessä: Case Kamux tuoksukorujen Nanofrago®-tuoksuydin pohjautuu innovaatioon, jossa tuoksu imeytetään korun Kamux on vuonna 2000 perustettu hämeenlinna- keraamiseen sydämeen, mistä se haihtuu ympäris- lainen yritys, joka myy autoja sekä siihen liittyviä töön molekyyli kerrallaan. rahoitus- ja vakuutuspalveluita. Kamuxin toimin- ta perustuu pieniin kustannuksiin ja nopeaan Yrityksen haasteena oli työntekijöiden ja jäl- varaston vaihtumiseen sekä innostuneeseen ja leenmyyjien sijoittuminen erimantereille. Lisäksi motivoituneeseen henkilökuntaan. asiakkaita haluttiin osallistaa aikaisempaa enem- män ja syventää asiakaskokemusta yrityksessä. VIDICO – pilotin tavoitteena oli kehittää Kamuxin Tähän tarkoitukseen Kaipaukselle suunniteltiin uusien työtekijöiden nopeaa perehdyttämistä. Pilo- uudenlaista verkkoratkaisua, joka hyödyntää tissa tallennettiin digitaaliseen muotoon videoille laaja-alaisesti sosiaalisen median keinoja yrityksen hiljaista tietoa, joka aikaisemmin on ollut hajanai- toiminnassa. Pilotin käynnistyksessä oli mukana sena työntekijöiden ja asiakkaiden sähköposteissa, eri toimijoista koostunut tiimi, jonka työskentelys- sopimuksissa, puhuttuna ja mielessä.Videoiden sä otettiin käyttöön sosiaalisen median keinot. käsittelyyn ja jakamiseen luotiin virtuaalinen työtila, joka mahdollistaa tietämyksen siirtämisen Yammer-työkalu osoittautui kaipauslaisille uudek- videoiden avulla. Samalla rakennettiin arkisto, si ja toimivaksi ratkaisuksi. Kaipauksen suunnit- josta työntekijä voi käydä tarvittaessa katsomassa telija työskentelee toiselta mantereelta käsin ja videoita ja antaa niiden pohjalta uusia ideoita toi- hänet saatiin aikaeroista ja etäisyydestä huolimat- minnan kehittämiseen. Järjestelmän tarkoituksena ta hyvin osaksi tiimiä käyttöön otettujen uusien oli tehostaa Kamuxin toimintaa, kun perehdytys- ja digitaalisten työkalujen ansiosta. ohjeistusmateriaali saadaan samaan paikkaan ja työntekijöiden kommentoitavaksi. Helppokäyttöi- Toimintaympäristön dokumentointi: sen ja kevyen ohjelmiston avulla videoita voidaan Case Ellibs muutamassa viikossa tuottaa satoja. Ellibs Oy on e-kirjojen myyntiin, markkinointiin Videoiden tuotantotyökalut otettiin käyttöön ja teknologiaan erikoistunut yritys. Ellibs tarjoaa Innoparkissa pidetyssä lähikoulutuksessa, jossa myös automatisoituja elektroniseen julkaisuun
 • 31. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 31 Kuva: TL Sippola sekä aineistojen hallintaan liittyviä palveluja. lukuisia tietojärjestelmiä, joita käytetään hyvin Yhteystyökumppaneita ovat lukuisat tietokirjojen hajanaisesti. VIDICO -pilotin avulla yhtenäistettiin julkaisijat sekä kirjastot ja yritykset kansainvälisesti. järjestelmien käyttöä, jotta tiedon leviäminen tehostuisi. Lisäksi kehitettiin asiakkaisiin liitty- Ellibsin pilotissa tavoitteena oli tehdä kartoitus vän tiedon, kuten heikkojen signaalien ja liidien siitä, mihin suuntaan tietojärjestelmiä ollaan vie- tallentamista ja hyödyntämistä. mässä tulevaisuudessa; mitä sovellusta käytetään mihinkin ja miten tietoa levitettäisiin ja luotaisiin Rakennusliikkeen työmaat mobiiliaikaan: parhaiten sekä missä tieto olisi parhaassa ja help- Case TL Sippola pokäyttöisimmässä paikassa. Pilotissa kehitettiin toimintaympäristön dokumentointia.Tämä auttoi TL Sippola on rakennusliike Hämeenlinnan toiminnan mallintamisessa ja parantamaan laatua seudulla. Rakennusliike tekee talot valmiiksi tai sekä mahdollisesti löytämään uusia liiketoiminta- sovittuun vaiheeseen passiivi- tai matalaener- mahdollisuuksia. giaratkaisuna.Yritys on perustettu vuonna 2003 ja sen kotipaikka on Hattula. Pilotissa käytettiin hyödyksi aiemmin toteutettuja ratkaisuja sekä päivitettiin tietämykseen liittyviä Pilotin tavoitteena oli saattaa yrityksen työmaat prosesseja sekä toimintatapoja. Pilotin tavoitteena mobiiliaikaan toteuttamalla yrityksessä oppilastyönä oli aktivoida tiedon liikkumista sovelluksissa ja tehdyn asentajan käsikirjan käyttöönotto työmailla samalla vähentää sähköposteissa olevan tietoa. tablettilaitteiden avulla.Tarkoituksena oli testata Pilotissa parannettiin tiedon jakamista organisaa- asentajan käsikirjan lukemista, sisällön tuottamista ja tion sisällä. Ellibsissä on ollut aiemmin käytössä sisällön hyödyntämistä työmaaolosuhteissa.
 • 32. 32 VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta Pilotissa haettiin kokemuksia siitä, voidaanko Linnan Vartijat ovat toimineet turvallisuuden osaamista siirtää mobiilityökalun avulla paremmin ja viihtyvyyden varmistamiseksi sekä rikosten työntekijöiden välillä.Tarkoituksena oli vähentää ennaltaehkäisemiseksi. Linna Vartijat toimivat sähläämistä ja helpottaa hyvien käytäntöjen vä- Hämeenlinnan, Hyvinkään, Riihimäen ja Forssan littymistä työyhteisössä.TL-Sippolalla otettiin käyt- seuduilla. Hälytyskeskus sijaitsee Hämeenlinnassa töön kesäkuussa 2012 tablettilaitteet, jonka kautta ja palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Osa sisäistä wikiä luetaan ja sinne tuotetaan sisältöä. palveluista on tarjolla valtakunnallisesti. Piiri-, Pilotin tuotokset todettiin niin hyviksi, että ne paikallis-, myymälä- ja muita vartiointitehtäviä ovat jääneet yritykseen pysyviksi käytännöiksi. yrityksessä hoitaa noin 80 vartijaa. Ohjelmistotoimittajan projektienhallintaan Pilotin ideana oli hyödyntää BookIT järjestelmää syvyyttä: Case Codelma Linnan Vartijoiden toiminnassa. Sovellukselle löytyi kaksi toimintoa, joita pilotoitiin. Ensimmäisellä Codelma Oy tuottaa asiakaskohtaisia laitteisto- toiminnolla kevennetään päivystäjän työtaakkaa au- lähtöisiä ohjelmistoratkaisuja puolustusväline- ja tomatisoimalla kysely työtekijöiden turvallisuuden työkonevalmistajille sekä muihin vaativiin ympä- tarkistamisesta. Liikkuvat työntekijät vastaavat kyse- ristöihin. Codelman menestys perustuu vahvan lyihin matkapuhelimellaan. Päivystäjän ei tarvinnut ohjelmisto-osaamisen lisäksi puolustusvälinesek- pilotin aikana soittaa työtekijöille vaan järjestelmä torin toimialaosaamiseen. teki kyselyn päivystäjän puolesta. Päivystäjä näki tietokoneeltaan ajantasaisen tiedon, ketkä työnte- Codelman pilotissa tehostettiin projektien kijät ovat vastanneet kyselyihin. Myös vastauksen hallintaa ja projekteihin liittyvän tiedon käsit- sisällöt olivat päivystäjän nähtävissä ja arkistoituvat telyä. Projekteihin liittyy paljon sekä näkyvää järjestelmään.Toisella toiminnolla haettiin mobiilisti että hiljaista tietoa, jonka käsittelyn tehostami- osaajia kun tarvetta sijaiselle ilmeni. nen kehittää yrityksen kilpailukykyä ja auttaa poikkeustilanteista selviämistä. Pilotissa haettiin Pilotin lopussa ohjelman toimittaja ei ollut ehti- Codelman tarpeisiin parhaiten soveltuva projek- nyt tehdä toivottuja muutoksia sovellukseen. tinhallintajärjestelmä sekä tuodaan se käyttöön. Lopputuloksena oli, ettei sovellus sopinut sellai- Järjestelmään liittyvät tarpeet ja vaihtoehdot senaan Linnan Vartijoiden käyttöön. Sovellukseen käytiin läpi koko henkilöstön ja lähimpien tehtävien muutosten avulla se olisi ollut parem- yhteistyökumppanien kanssa. Tällä pyrittiin var- min hyödynnettävissä ja tarvittavien muutosten mistamaan sopivimman järjestelmän valinta sekä vuoksi sovellus jäi pois yrityksen käytöstä. tuettiin järjestelmän käyttöönottoa ja toiminta- tapojen muutosta. Pilotissa otettiin uusi järjestel- 3.5 valmennusohjelma mä käyttöön pilottiyrityksen sisäisessä käytössä sekä asiakasprojektissa. VIDICOn Hiljaisen tiedon -valmennusohjelma toteutettiin 26.4.–14.6.2012 ja siihen ilmoittautui Kati Mansikkaniemi, Codelma Oy: ”Työkalun täy- 28 henkilöä 16 eri organisaatiosta.Valmennusoh- tyy olla moderni ja helppokäyttöinen asiakkaan jelmassa valmennuskertoja oli viisi, joista kaksi näkökulmasta ja siitä pitää saada näkemys kuinka toteutettiin lähiopetuksena ja kolme etäopetuk- projekti etenee.” sena verkon kautta siten, että oppimisalustana toimi Moodle ja etävalmennus toteutettiin WebEx Osaamisenhallintaa: Case Linnan Vartijat ohjelmalla.Valmennusohjelmassa oli ensimmäisenä kertana lähikerta, jolloin tutustuttiin valmennusoh- Linnan Vartijat Oy on yksi Suomen suurimpia jelmassa käytettäviin työkaluihin sekä perehdyttiin yksityisiä vartiointiliikkeitä. 40 vuoden ajan videotallentamiseen ja videon erityispiirteisiin ver-
 • 33. VIDICO-hanke | Paperista bittiin – kokemuksia uuden toimintakulttuurin käyttöönotosta 33 rattuna muihin medioihin ja kuultiin pk-yrityksen 4. Oivalluksia matkan varrelta kokemuksia videoperehdytyspilotista. 4.1 okemuksia ja havaintoja K Toinen valmennuskerta toteutettiin etäopetuk- Hämeenlinnan kaupungin sena ja käsitteli asiakaspalvelua. Valmennuksessa palveluprosessien sähköistämisessä käytiin läpi erilaisia menetelmiä viestiä yrityksen osaamista ulospäin digitaalisien menetelmien Osallistava asukaspalautejärjestelmä avulla. Valmennuskerralla kuultiin myös pk-yritys- ten pilottikokemuksia. Asukaspalautteesta toivottiin helppokäyttöistä. Asukkaan ei tarvitse tuntea kaupungin organi- Kolmannella etävalmennuskerralla käsiteltiin saatiorakennetta, saadakseen palautteen mene- yrityksen sisäisten viestien ja osaamisen siirtoa. mään oikealle henkilölle. Asukas voi halutessaan Neljännellä, myös etävalmennuksena toteutetulla linkittää palautteen karttaan ja tehdä sen myös kerralla, aiheena olivat prosessit ja osaamisen julkiseksi. hallinta sekä käytiin läpi pk-yritysesimerkin avulla tarvetta miettiä prosessit uudelleen digitalisoimis- Asukkaan antaman palautteen ohjautuminen oi- hankkeen yhteydessä. kealle henkilölle vaati kaupunginorganisaatiossa paljon suunnittelua ja palautteen ohjautumista on Viimeinen kerta oli lähiopetuksena toteutettu ylläpidettävä muuttuvissa tilanteissa. Palautteen testauslaboratorio, jossa osallistujat pääsivät tes- ohjautumisen ylläpitäminen on helppoa ja palaut- tailemaan erityyppisiä ratkaisuja tiedon tallenta- teet saadaan aiempaa nopeammin ja tehokkaam- miseen ja jakamiseen. Valmennuskerroilla jaettiin min käsiteltyä. hyvin omia kokemuksia ja pohdittiin aiheeseen liittyviä kokemuksia sekä sitä miten eri ratkaisut Läpinäkyvässä palautejärjestelmässä palautteen vaikuttavat osaamisen ja tiedon välittymiseen. antaja voi valita näkyykö palaute kaikille netin käyttäjille. Kaupungin näkymässä palautteiden Kaiken kaikkiaan valmennusohjelmassa käytettiin käsittely on rakennettu niin, että palautteita voi käytännönläheisiä keinoja, joilla tunnistetaan ja käsitellä useampi henkilö ja niitä voi ohjata orga- tallennetaan yrityksen osaamispääomaa digitaali- nisaation sisällä. Palautteen antaja saa halutessaan seen muotoon. Osaamispääoman hoitaminen ja viestin palautteen etenemisestä ja käsittelystä. kehittäminen ovat tärkeitä, kun halutaan turvata Tarvittaessa palautteen antajaan voidaan olla yrityksen kilpailukyky kiihtyvillä markkinoil- yhteydessä, jotta palautteen kohteena oleva asia la. Osaamisen johtamisella pk-yritys kehittyy saadaan mahdollisimman hyvin hoidettua. oppivaksi organisaatioksi. Valmennusohjelman tavoitteena oli lisätä työntekijöiden taitoja johtaa Hämeenlinnan rakennusvalvonnan lupa- yrityksen osaamisen kehittämistä ja hyödyntää sii- prosessin sähköistäminen nä digitaalisia menetelmiä. Valmennukseen osallis- tuvat olivat sitä mieltä, että yrityksen osaaminen Hämeenlinnan rakennusvalvonnassa haettiin rat- on saatavissa näkyväksi digitaalisten menetelmien kaisua kasvavaan arkistoon ja niukkoihin resurs- ja työkalujen avulla seihin. Nyt tehty työ ja panostukset järjestelmän ja toimintatapojen kehittämiseen tulevat kanta- maan hedelmää pitkällä aikavälillä, työn kaikki hyödyt eivät näy välittömästi. Nyt pitää ennakoida ja nähdä tulevat säästöt ja parannukset. Arkiston vaatima tila tulee pienenemään, arkistosta tiedon hakeminen ja palauttaminen ovat huomattavasti