SlideShare a Scribd company logo
ใบสั่งจอง ARCHOS
         ARCHOS-AndroiD               35/133 หมูบานยิ่งรวยนิเวศน ถ.ประชาชื่น อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
                                                   วันที่ ..................เดือน .......................................พ.ศ. ...............
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................................................................................................................
ที่อยูในการจัดสง ..................................................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................มือถือ ..................................................... โทรสาร.......................................................
   มีความประสงคขอจอง Archos ดังนี้
   A28 ARCHOS A28                  4 GB 4,800.-
   จํานวน .............................เครื่อง    รวม.......................................... บาท
   A28 ARCHOS A28                  8 GB 5,400.-
   จํานวน .............................เครื่อง    รวม.......................................... บาท
   A32 ARCHOS A32                  8 GB 6,900.-
   จํานวน .............................เครื่อง   รวม.......................................... บาท
   A43 ARCHOS A43                  8 GB 9,500.-
   จํานวน .............................เครื่อง   รวม.......................................... บาท
   A43 ARCHOS A43 16 GB 10,500.-
   จํานวน .............................เครื่อง    รวม.......................................... บาท
   A70 ARCHOS A70                 8 GB 12,900.-
   จํานวน .............................เครื่อง    รวม.......................................... บาท
   A70 ARCHOS A70 250 GB 15,900.-
   จํานวน .............................เครื่อง   รวม.......................................... บาท
    A101 ARCHOS A101 8 GB 14,200.-
   จํานวน .............................เครื่อง   รวม.......................................... บาท
   A101 ARCHOS A101 16 GB 16,200.-
   จํานวน .............................เครื่อง    รวม.......................................... บาท
   Archos 9 windows 7starter 60 GB 22,000.-
   จํานวน .............................เครือง
                       ่     รวม.......................................... บาท
                         รวมทั้งสิ้น.......................................... บาท
 ราคานี้รวม ภาษี และ service ตลอดระยะเวลาประกัน 1 ปเต็มครับ
 เปดจองเฉพาะ archos 9 PC Tablet & Archos Android Tablet A43,A70,A101 (Archos ทุกรุนมีจํานวนจํากัดครับ )   
 รับจอง ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ครับ (มีสวนลด 300 บาท) สินคามาประมาณตนเดือน พฤศจิกายนนีครับ้
***สินคาเราจะได เขามาลอตแรก 50 เคื่อง ครับ สําหรับทานทีจองก็จะไดสินคากอนครับ พรอมทังของแถมพิเศษ แนนอนครับ***
                                         ่             ้
เมื่อเครืองมาถึงทานโอนมาในสวนที่เหลือ หลังจากที่ไดรบ หลักฐานของทานทีมงานจะดําเนินการจัดสงสินคาทางไปรษณีย
     ่                                ั
ผาน EMS จัดเก็บเปนเงิน 100 บาทหรือสามารถนัดสงของทางสถานีรถไฟฟาได
โดยการโอนเงินเขามาที่บัญชี
นาย ปญญา นิยม ธนาคารกรุงเทพ     สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม เลขบัญชี 153-4-12144-5
นาย ทรงวุฒิ เพชรรัตน ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย คารฟูรหาดใหญ เลขบัญชี 634-0-10874-2
นาย สถานุ วิศวานันท ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสามัคคีประชานิเวศน เลขบัญชี 061-0-39219-3
และทานสามารถแจงการชําระเงินสงเอกสารการจองไดที่
 archosdroidwut@gmail.com archosdroid_wut@yahoo.com หรือ โทรแจงไดที่ 081-479-8558

More Related Content

Viewers also liked

Archos firmware
Archos firmwareArchos firmware
Archos firmware
Archoswut Wut
 
Archos9 en
Archos9 enArchos9 en
Archos9 en
Archoswut Wut
 
Archos for web
Archos for webArchos for web
Archos for web
Archoswut Wut
 
книжка бейгуленко
книжка бейгуленкокнижка бейгуленко
книжка бейгуленкоnelarina
 
алкоголь страшний ворог
алкоголь страшний ворогалкоголь страшний ворог
алкоголь страшний ворог
Школа Новосілківська
 

Viewers also liked (6)

A101 manual
A101 manualA101 manual
A101 manual
 
Archos firmware
Archos firmwareArchos firmware
Archos firmware
 
Archos9 en
Archos9 enArchos9 en
Archos9 en
 
Archos for web
Archos for webArchos for web
Archos for web
 
книжка бейгуленко
книжка бейгуленкокнижка бейгуленко
книжка бейгуленко
 
алкоголь страшний ворог
алкоголь страшний ворогалкоголь страшний ворог
алкоголь страшний ворог
 

Similar to Order archos1

ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่thelolitaworld
 
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์songwut petcharat
 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนOrasa Deethung
 
ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9thatlada5806
 
ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9thatlada5806
 
จำนวนนับ
จำนวนนับจำนวนนับ
จำนวนนับ
Kingkarn Saowalak
 
3.parabola
3.parabola3.parabola
3.parabola
Kuntoonbut Wissanu
 
Book1-1
Book1-1Book1-1
Book1-1
Suthep Lahan
 

Similar to Order archos1 (8)

ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
ใบสมัครโครงการอีนซีนอันดามันแฟมิลี่แรลลี่
 
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์
Siam it ใบสมัครแฟรนไชส์
 
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียนการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
การเขียนวิจัยในชั้นเรียน
 
ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9
 
ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9ไบงานที่ 9
ไบงานที่ 9
 
จำนวนนับ
จำนวนนับจำนวนนับ
จำนวนนับ
 
3.parabola
3.parabola3.parabola
3.parabola
 
Book1-1
Book1-1Book1-1
Book1-1
 

Order archos1

 • 1. ใบสั่งจอง ARCHOS ARCHOS-AndroiD 35/133 หมูบานยิ่งรวยนิเวศน ถ.ประชาชื่น อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 วันที่ ..................เดือน .......................................พ.ศ. ............... ชื่อ-สกุล ............................................................................................................................................................................................... ที่อยูในการจัดสง .................................................................................................................................................................................. โทรศัพท...........................................................มือถือ ..................................................... โทรสาร....................................................... มีความประสงคขอจอง Archos ดังนี้ A28 ARCHOS A28 4 GB 4,800.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A28 ARCHOS A28 8 GB 5,400.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A32 ARCHOS A32 8 GB 6,900.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A43 ARCHOS A43 8 GB 9,500.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A43 ARCHOS A43 16 GB 10,500.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A70 ARCHOS A70 8 GB 12,900.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A70 ARCHOS A70 250 GB 15,900.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A101 ARCHOS A101 8 GB 14,200.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท A101 ARCHOS A101 16 GB 16,200.- จํานวน .............................เครื่อง รวม.......................................... บาท Archos 9 windows 7starter 60 GB 22,000.- จํานวน .............................เครือง ่ รวม.......................................... บาท รวมทั้งสิ้น.......................................... บาท  ราคานี้รวม ภาษี และ service ตลอดระยะเวลาประกัน 1 ปเต็มครับ  เปดจองเฉพาะ archos 9 PC Tablet & Archos Android Tablet A43,A70,A101 (Archos ทุกรุนมีจํานวนจํากัดครับ )   รับจอง ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ครับ (มีสวนลด 300 บาท) สินคามาประมาณตนเดือน พฤศจิกายนนีครับ้ ***สินคาเราจะได เขามาลอตแรก 50 เคื่อง ครับ สําหรับทานทีจองก็จะไดสินคากอนครับ พรอมทังของแถมพิเศษ แนนอนครับ*** ่ ้ เมื่อเครืองมาถึงทานโอนมาในสวนที่เหลือ หลังจากที่ไดรบ หลักฐานของทานทีมงานจะดําเนินการจัดสงสินคาทางไปรษณีย ่ ั ผาน EMS จัดเก็บเปนเงิน 100 บาทหรือสามารถนัดสงของทางสถานีรถไฟฟาได โดยการโอนเงินเขามาที่บัญชี นาย ปญญา นิยม ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม เลขบัญชี 153-4-12144-5 นาย ทรงวุฒิ เพชรรัตน ธนาคารกรุงเทพ สาขายอย คารฟูรหาดใหญ เลขบัญชี 634-0-10874-2 นาย สถานุ วิศวานันท ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสามัคคีประชานิเวศน เลขบัญชี 061-0-39219-3 และทานสามารถแจงการชําระเงินสงเอกสารการจองไดที่ archosdroidwut@gmail.com archosdroid_wut@yahoo.com หรือ โทรแจงไดที่ 081-479-8558