SlideShare a Scribd company logo
फिलाडेल्फियनलाू
इगाफाफियस पत
अधाफ १
1 इग्नाटि, जिल्ई निटोफोरि पनि भनिन्, परमेशर नपत्को मणलड र
एनिट्को नफल्डेल्ट्म् रहेको ह्म् पभर टेिू खडरल्ई; जिले क
ृ प् प्र
गरेको ्, परमेशरको िहमनतम् ल्र भएर, र ह्म् पभरको आवेगम् िधैभभर
आिल्त ्, र उह्ँको परिरु्िथ्र् िमूपू क
ृ प्म् पूर् भएको ्: जिल्ई म
टेिू खडरको रगतम् अनभव्दि गदू्र , जरि ह्मो अिन र अपनवत हिरहन्न
आि्; नविेष गरड टनद नतिडहर नििपिँग एकत्म् ्ि्, र उह्ँिँग भएक्
नपलिारहर, र टेिू खडरको नदम्ग अिरि्र निटरक नडकिहर; जिल्ई
उह्ँले आफिो इच् अिरि्र आफिो पनवत आत्थ्र् िमूपू दृत्म्
िि्उिरभएको ्:
2 मल्ई ि्ह् ् नक क
र ि नििपले तप्ईहरक् िडचम् तो मह्ि िेवक्ई प्र
गरेको ्, ि त आफ
ै ि्ा, ि म्नििहरथ्र्, ि विू मनहम्ि्ा; तर परमेशर
नपत् र ह्म् पभर टेिू खडरको पेमथ्र्न
3 जिको िंटमत् म पिंि् ग्रू ; जो आफिो मौित्ले आफिो ििै विू क
र र्हर
िंग अर भ्् धेरै गिू िकम ्न नकिनक उह्ँ आज्हरम् नफा हिरहन्, जिरड
तिक् त्रहरम् वडप् हन्न
4 टिक्रप मेरो आत्ले ििै िद् गरपहरम् फलद्टड, र निद भएको ज्िेर,
परमेशरपनत उह्ँको मिल्ई ििैभ्् आिल्त म्््न ल्रत्ले भभरएको,
जोिि्ा मरक, र जडनवत परमेशरको ििै िंटम अिरि्रन
5 टिक्रप जोनत र ित दरवैक् िन्िहर िन्न नवभ्जि र झूा्
निद्नहरि्ा भ्गरहोि्; तर जह्ँ नतमडहरको गोठ्लो हन्, तह्ँ नतमडहर
भेड्झैँ पछ्उँ्ौन
6 नकिनक तह्ँ धेरै ब्ँि्हर ्ि् जो झूाो खरिडले नवश्ि गिू टोग देलखन्ि्
जिले परमेशरको म्गूम् दौडिेहरल्ई िनक िि्उँ्ि्न तर िहमनतम्
नतिडहरले क
र िै ठ्उँ प्उिे ्ै िि्न
7 टिक्रप टेिूले पनहरि िनदिे खर्ि जडडिराडहरि्ा अलग रहिरहोि्न
नकिभिे तो ि्ि्को रोपप होइिन मैले नतमडहरक् िडचम् क
र िै नवभ्जि
प्एको होइि, िर ििै पक्रको िरदत् प्एको ्र न
8 नकिनक जनतहर परमेशर र टेिू खडरक् हि्, नतिडहर पनि नतिडहरक्
नििपिँग ्ि्न र जनत धेरै पश्च्प गरेर मणलडको एकत्म् फक
ू िे्ि्,
नतिडहर पनि परमेशरक् िेवकहर हिे्ि्, त्नक नतिडहरले टेिू अिरि्र
जडवि नित्ऊि्न
९ भ्इहर हो, धोक्म् िपरन टनद किैले मणलडम् ि्ध् परऱट्उिेल्ई
पछ्उँ् भिे, उिले परमेशरको र्जको हकद्र हिे्ै िन टनद कोहड अर क
र िै
नवच्रम् नहँड्् भिे, ऊ खडरको आवेगिँग िहमत हँदैिन
10 टिक्रप ििै एउाै पनवत टरक
े भरसम् भ्ग नलिे तप्ईंको पट्ि होि्न
11 नकिनक ह्म् पभर टेिू खडरको िरडर एउाै म्त ्न र उह्ँको रगतको
एकत्म् एक कचौर्न एउा् वेदड;
12 जिरड तह्ँ एकजि् नविप, उह्ँको नपलिाेरड र नडकिहर मेर् िँगड-
िेवकहर ्ि्: त्नक नतमडहरले जे ग््, परमेशरको इच् अिरि्र गिू िकन
अधाफ २
१ मेर् भ्इहर, नतमडहरपनत मेरो पेमले मल्ई झि् ठ
ू लो िि्उँ्न र तप्ईंम्
ठ
ू लो आि् ्, म तप्ईंल्ई खतर्ि्ा िररनकत गिू पट्ि ग्रू न व् म होइि, तर
टेिू खडरन जिम् ि्ँनधएर म झि् डर्उँ्र , दरखको ि्ाोम् म्तै भएकोलेन
2 तर परमेशरल्ई तप्ईंको प्िूि्ले मल्ई निद िि्उिे्, नक म तो अंि प्र
गिू िक
ूँ , जरि परमेशरको क
ृ प्ले मल्ई नदइएको ्: खडरको िरडरको रपम्
िरिम्च्रम् भ्गै; र मणलडको नपलिाेरडको रपम् पेभरतहरल्ईन
3 ह्मड अगमवक्हरल्ई पनि पेम गरौं, नकिनक नतिडहरले पनि ह्मडल्ई
िरिम्च्रम् डोऱ्‍
ट्एक् ्ि्, र खडरम् आि् गिू र उह्ँको आि् गिून
४ जिम् नवश्ि गरेर नतिडहरले टेिू खडरको एकत्म् मरलक प्एक् निएन
पनवत म्नििहर भएकोले, पेम गिू टोग, र आशटूम् निएन
5 जिले टेिू खडरि्ा गव्हड प्एक् ्ि्, र ह्मो ि्झ् आि्को िरिम्च्रम्
गनिएक् ्ि्न
6 तर टनद किैले नतमडहरल्ई टहदड वव््को पच्र ग्ू भिे, उिको क
र र्
ििरिन नकिभिे खति् भएको वलकि्ा खडरको निद्न गहप गिरू र्मो होन
7 तर टनद एक, व् अक्, खडर टेिूको ि्रेम् िोलैिि् भिे, नतिडहर मल्ई
मृतकहरको स्रक र नचह्िहर जसै देलखन्ि्, जिम् म्नििहरको ि्म
म्त लेलखएको ्न
8 टिक्रप टि िंि्रको र्जक
र म्रक् दरर कल् र प्िोहरि्ा भ्गरहोि्न
ितत् क
र िै पनि िमट उह्ँको धूतूत् थ्र् उतडनडत भएर तप्ईं आफिो
परोपक्रम् नचिो हिरहिे्न तर अनवभ्नजत हदटक् ि्ि ििै एक
ै ठ्उँम्
आउिरहोि्न
9 अनि म मेर् परमेशरल्ई आिडव्ूद नदन्र नक मिँग तप्ईंपनत अिल नववेक ्,
र तप्ईंहरममे किैल्ई पनि खरल् रपम् व् गोप रपम् घमण गि् ठ्उँ
्ै ि, नक म उह्ँको ल्नग धेरै व् िोरैम् जजूर भएको ्र न
10 अनि म ििैल्ई च्ह्न्र जिको िडचम् मैले क
र र्क्िड गरेको ्र , नक टो
नतिडहरको नवरदम् गव्हड िहोि्न
11 नकिनक िरडरअिरि्र क
े हडले मल्ई धोक् नदिे भए त्पनि आत्,
परमेि्‍
वरि्ा भएकोले धोक्म् परेको ्ै िन नकिनक टो कह्ँि्ा आउँ् र कत्
ज्न्, तो ज्ि्‍
द्, र हदटक् गोप क
र र्हरल्ई िरध््ू न
12 म नतमडहरक् िडचम् हँद् रोएँ न मैले चक् सरम् िोले: नििप, र नपलिाेरड
र नडकिहरम् उपल्त हिरहोि्न
13 अि किै-किैले िोचे नक मैले टो क
र र् नतमडहरक् िडचम् आउिे
नवभ्जिको पूवूिमनचको रपम् भिेको हँन
14 तर उह्ँ मेरो ि्कड हिरहन् जिको ख्नतर म िनिम् ्र नक मैले क
र िै
म्नििि्ा क
े हड पनि ि्ह् प्इिन तर आत् िोलो, टो िरलदम्िड म् भनो:
नविप निि् क
े नह िगिरूहोि्:
15 आफिो िरडरल्ई परमेशरको मल्रको रपम् र्खिरहोि्: पेम एकत्;
नवभ्जिहर भ्गरहोि्; खडरको अिरट्टड िनरहोि्, जिरड उह्ँ आफिो नपत्को
हिरहहोन
16 टिक्रप मैले एकत्को ल्नग ििेको म्नििको रपम् म जसै गरेन नकिनक
जह्ँ नवभ्जि र कोध ्, तह्ँ परमेशरले ि्ि गिरूहि्‍
िन
17 तर पभरले पश्च्प गि् ििैल्ई कम् गिरूहन्, टनद नतिडहर परमेशरको
एकत्म् र नविपको पभरषदम् फक
् भिेन
18 नकिनक म टेिू खडरको अिरगहम् भरोि् ग्रू नक उह्ँले नतमडहरल्ई हरेक
िनिि्ा मरक गिरूहिे्न
१९ तैपनि म नतमडहरल्ई आगह ग्रू नक नतमडहर झगड्म् क
े हड िगर, तर
खडरको निद्ििअिरि्रन
20 नकिभिे मैले किै-किैले भिेको िरिेको ्र न जििम मैले टो मूलम्
लेलखएको भेट्एि, म टिल्ई िरिम्च्रम् लेलखएको नवश्ि गनदूिन अनि जि
मैले भिे, टो लेलखएको ्न नतिडहरले नतिडहरको भर पनतनलनपहरम्
नतिडहरको ि्मर र्लखएको जव्फ नदएन
21 तर मेरो ल्नग टेिू खडर िंि्रक् ििै अभर स्रकहरको िट् हिरहन्;
िँगै तड अपनवत स्रकहर, उह्ँको कि, र मृतर, र परिरु्ि, र उह्ँथ्र्
भएको नवश्ि; जिथ्र् म तप्ईंको प्िूि्थ्र् धम् ठहभरि च्हन्र न
22 पूज्ह्रडहर ि्ँचै अिल ्ि्न तर धेरै र्मो पध्ि पूज्ह्रड हो जिल्ई
होलडज को पनवत िमनपूत गभरएको ्न र जिल्ई म्त ईशरको रहस िरलमएको
्न
23 उह्ँ नपत्को ृोक् हिरहन्; जिथ्र् अब्ह्म, इिह्क, ट्क
ू ि र ििै
अगमवक्हर नभत पस्ि्न ि्िै पेभरतहर, र चचून
24 अनि टड ििै क
र र्हर परमेशरि्ा भएको एकत्म् क
े ल्त ्ि्न टदनप
िरिम्च्रम् क
े हड ्ि्न अन ििै पिनहर भ्् म्नि क
े टिम्; अि्ूत्, ह्मो
मरलकद्त्, पभर टेिू खडरको उपल्नत, उह्ँको जोि र परिरु्िन
25 नकिनक नपट अगमवक्हरले उह्ँल्ई उलेख गरेक् ्ि्; तर िरिम्च्र
अनवि्िडको पूपूत् होन तिैले ििै नमलेर र्मो ्, टनद तप्ईं द्ि िंग नवश्ि
गिरूहन्न
अधाफ ३
1 अि निभरट्म् रहेको एल्टकको मणलडको िमनम्, मल्ई भनिएको ्
नक नतमडहरको प्िूि् र आ््हरथ्र् टेिू खडरम् टो ि्लनम् ्; टो तप्ईं
िनरहिे्, परमेशरको मणलडको रपम्, क
र िै नडकिल्ई परमेशरको र्जदू तको
रपम् तह्ँ ज्िको ल्नग निटरक गिू; नतिडहर एकि्ि भेल् हँद् उह्ँ
नतिडहरिँग रम्उि र परमेशरको ि्मको मनहम् गिू िक
ू ि्न
2 धन होि् तो म्निि टेिू खडरम्, जो टसो िेव्को टोग प्इिे्न अनि
नतमडहर पनि मनहनमत हिे्ौन
3 अि टनद तप्ईं इचर क हिरहन् भिे, टो परमेशरको अिरगहको ल्नग तप्ईंक्
ल्नग अिमव ्ै ि; ि्िै अन न्मेकड मणलडहरले नतिडहरल्ई पठ्एक्
्ि्, क
े हड नविपहर, क
े हड प्दरडहर र नडकिहरन
4 निनलनिट्को नडकि नफलोको ि्रेम्, ििैभ्् टोग म्निि, उह्ँले अझै पनि
मल्ई परमेशरको वचिम् िेव् गिरूहन्: अग्िोपोनलिको भरटििँग, एक एकल
अिल वलक, जिले मल्ई निभरट्ि्ा पनि पछ्एको ्, आफिो जडविको
ि्रेम् होइि: टड नतमडहरल्ई पनि ि्कड नदिरहोि्न
5 अनि म आफ
ै ले नतमडहरक् ल्नग परमेि्‍
वरल्ई धनव्द नदन्र नक
नतमडहरले नतिडहरल्ई जिरड पभरले नतमडहरल्ई गहप गिरूहिे्न तर
नतिडहरको अपम्ि गि्हरक् ल्नग, नतिडहरले टेिू खडरको अिरगहथ्र्
कम् प्उिरहिे्न
6 तोआिम् रहेक् भ्इहरको परोपक्रले नतमडहरल्ई अनभव्दि गदू्:
जह्ँि्ा म अि िररूिथ्र् लेख्र , जिल्ई इनफिि र सि्ूक् म्नििहरले
मिँग आदरको ख्नतर पठ्एको निटोन
7 ह्म् पभर टेिू खडरले नतिडहरल्ई आदर गरि्न जिम् नतिडहर िरडर,
आत् र आत् दरवैम् आि् ग्ू ि्न नवश्िम्, पेमम्, एकत्म्न ह्मो ि्झ्
आि् खडर टेिूम् निद्इन

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 

Nepali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. फिलाडेल्फियनलाू इगाफाफियस पत अधाफ १ 1 इग्नाटि, जिल्ई निटोफोरि पनि भनिन्, परमेशर नपत्को मणलड र एनिट्को नफल्डेल्ट्म् रहेको ह्म् पभर टेिू खडरल्ई; जिले क ृ प् प्र गरेको ्, परमेशरको िहमनतम् ल्र भएर, र ह्म् पभरको आवेगम् िधैभभर आिल्त ्, र उह्ँको परिरु्िथ्र् िमूपू क ृ प्म् पूर् भएको ्: जिल्ई म टेिू खडरको रगतम् अनभव्दि गदू्र , जरि ह्मो अिन र अपनवत हिरहन्न आि्; नविेष गरड टनद नतिडहर नििपिँग एकत्म् ्ि्, र उह्ँिँग भएक् नपलिारहर, र टेिू खडरको नदम्ग अिरि्र निटरक नडकिहर; जिल्ई उह्ँले आफिो इच् अिरि्र आफिो पनवत आत्थ्र् िमूपू दृत्म् िि्उिरभएको ्: 2 मल्ई ि्ह् ् नक क र ि नििपले तप्ईहरक् िडचम् तो मह्ि िेवक्ई प्र गरेको ्, ि त आफ ै ि्ा, ि म्नििहरथ्र्, ि विू मनहम्ि्ा; तर परमेशर नपत् र ह्म् पभर टेिू खडरको पेमथ्र्न 3 जिको िंटमत् म पिंि् ग्रू ; जो आफिो मौित्ले आफिो ििै विू क र र्हर िंग अर भ्् धेरै गिू िकम ्न नकिनक उह्ँ आज्हरम् नफा हिरहन्, जिरड तिक् त्रहरम् वडप् हन्न 4 टिक्रप मेरो आत्ले ििै िद् गरपहरम् फलद्टड, र निद भएको ज्िेर, परमेशरपनत उह्ँको मिल्ई ििैभ्् आिल्त म्््न ल्रत्ले भभरएको, जोिि्ा मरक, र जडनवत परमेशरको ििै िंटम अिरि्रन 5 टिक्रप जोनत र ित दरवैक् िन्िहर िन्न नवभ्जि र झूा् निद्नहरि्ा भ्गरहोि्; तर जह्ँ नतमडहरको गोठ्लो हन्, तह्ँ नतमडहर भेड्झैँ पछ्उँ्ौन 6 नकिनक तह्ँ धेरै ब्ँि्हर ्ि् जो झूाो खरिडले नवश्ि गिू टोग देलखन्ि् जिले परमेशरको म्गूम् दौडिेहरल्ई िनक िि्उँ्ि्न तर िहमनतम् नतिडहरले क र िै ठ्उँ प्उिे ्ै िि्न 7 टिक्रप टेिूले पनहरि िनदिे खर्ि जडडिराडहरि्ा अलग रहिरहोि्न नकिभिे तो ि्ि्को रोपप होइिन मैले नतमडहरक् िडचम् क र िै नवभ्जि प्एको होइि, िर ििै पक्रको िरदत् प्एको ्र न 8 नकिनक जनतहर परमेशर र टेिू खडरक् हि्, नतिडहर पनि नतिडहरक् नििपिँग ्ि्न र जनत धेरै पश्च्प गरेर मणलडको एकत्म् फक ू िे्ि्, नतिडहर पनि परमेशरक् िेवकहर हिे्ि्, त्नक नतिडहरले टेिू अिरि्र जडवि नित्ऊि्न ९ भ्इहर हो, धोक्म् िपरन टनद किैले मणलडम् ि्ध् परऱट्उिेल्ई पछ्उँ् भिे, उिले परमेशरको र्जको हकद्र हिे्ै िन टनद कोहड अर क र िै नवच्रम् नहँड्् भिे, ऊ खडरको आवेगिँग िहमत हँदैिन 10 टिक्रप ििै एउाै पनवत टरक े भरसम् भ्ग नलिे तप्ईंको पट्ि होि्न 11 नकिनक ह्म् पभर टेिू खडरको िरडर एउाै म्त ्न र उह्ँको रगतको एकत्म् एक कचौर्न एउा् वेदड; 12 जिरड तह्ँ एकजि् नविप, उह्ँको नपलिाेरड र नडकिहर मेर् िँगड- िेवकहर ्ि्: त्नक नतमडहरले जे ग््, परमेशरको इच् अिरि्र गिू िकन अधाफ २ १ मेर् भ्इहर, नतमडहरपनत मेरो पेमले मल्ई झि् ठ ू लो िि्उँ्न र तप्ईंम् ठ ू लो आि् ्, म तप्ईंल्ई खतर्ि्ा िररनकत गिू पट्ि ग्रू न व् म होइि, तर टेिू खडरन जिम् ि्ँनधएर म झि् डर्उँ्र , दरखको ि्ाोम् म्तै भएकोलेन 2 तर परमेशरल्ई तप्ईंको प्िूि्ले मल्ई निद िि्उिे्, नक म तो अंि प्र गिू िक ूँ , जरि परमेशरको क ृ प्ले मल्ई नदइएको ्: खडरको िरडरको रपम् िरिम्च्रम् भ्गै; र मणलडको नपलिाेरडको रपम् पेभरतहरल्ईन 3 ह्मड अगमवक्हरल्ई पनि पेम गरौं, नकिनक नतिडहरले पनि ह्मडल्ई िरिम्च्रम् डोऱ्‍ ट्एक् ्ि्, र खडरम् आि् गिू र उह्ँको आि् गिून ४ जिम् नवश्ि गरेर नतिडहरले टेिू खडरको एकत्म् मरलक प्एक् निएन पनवत म्नििहर भएकोले, पेम गिू टोग, र आशटूम् निएन 5 जिले टेिू खडरि्ा गव्हड प्एक् ्ि्, र ह्मो ि्झ् आि्को िरिम्च्रम् गनिएक् ्ि्न 6 तर टनद किैले नतमडहरल्ई टहदड वव््को पच्र ग्ू भिे, उिको क र र् ििरिन नकिभिे खति् भएको वलकि्ा खडरको निद्न गहप गिरू र्मो होन 7 तर टनद एक, व् अक्, खडर टेिूको ि्रेम् िोलैिि् भिे, नतिडहर मल्ई मृतकहरको स्रक र नचह्िहर जसै देलखन्ि्, जिम् म्नििहरको ि्म म्त लेलखएको ्न 8 टिक्रप टि िंि्रको र्जक र म्रक् दरर कल् र प्िोहरि्ा भ्गरहोि्न ितत् क र िै पनि िमट उह्ँको धूतूत् थ्र् उतडनडत भएर तप्ईं आफिो परोपक्रम् नचिो हिरहिे्न तर अनवभ्नजत हदटक् ि्ि ििै एक ै ठ्उँम् आउिरहोि्न 9 अनि म मेर् परमेशरल्ई आिडव्ूद नदन्र नक मिँग तप्ईंपनत अिल नववेक ्, र तप्ईंहरममे किैल्ई पनि खरल् रपम् व् गोप रपम् घमण गि् ठ्उँ ्ै ि, नक म उह्ँको ल्नग धेरै व् िोरैम् जजूर भएको ्र न 10 अनि म ििैल्ई च्ह्न्र जिको िडचम् मैले क र र्क्िड गरेको ्र , नक टो नतिडहरको नवरदम् गव्हड िहोि्न 11 नकिनक िरडरअिरि्र क े हडले मल्ई धोक् नदिे भए त्पनि आत्, परमेि्‍ वरि्ा भएकोले धोक्म् परेको ्ै िन नकिनक टो कह्ँि्ा आउँ् र कत् ज्न्, तो ज्ि्‍ द्, र हदटक् गोप क र र्हरल्ई िरध््ू न 12 म नतमडहरक् िडचम् हँद् रोएँ न मैले चक् सरम् िोले: नििप, र नपलिाेरड र नडकिहरम् उपल्त हिरहोि्न 13 अि किै-किैले िोचे नक मैले टो क र र् नतमडहरक् िडचम् आउिे नवभ्जिको पूवूिमनचको रपम् भिेको हँन 14 तर उह्ँ मेरो ि्कड हिरहन् जिको ख्नतर म िनिम् ्र नक मैले क र िै म्नििि्ा क े हड पनि ि्ह् प्इिन तर आत् िोलो, टो िरलदम्िड म् भनो: नविप निि् क े नह िगिरूहोि्: 15 आफिो िरडरल्ई परमेशरको मल्रको रपम् र्खिरहोि्: पेम एकत्; नवभ्जिहर भ्गरहोि्; खडरको अिरट्टड िनरहोि्, जिरड उह्ँ आफिो नपत्को हिरहहोन 16 टिक्रप मैले एकत्को ल्नग ििेको म्नििको रपम् म जसै गरेन नकिनक जह्ँ नवभ्जि र कोध ्, तह्ँ परमेशरले ि्ि गिरूहि्‍ िन 17 तर पभरले पश्च्प गि् ििैल्ई कम् गिरूहन्, टनद नतिडहर परमेशरको एकत्म् र नविपको पभरषदम् फक ् भिेन 18 नकिनक म टेिू खडरको अिरगहम् भरोि् ग्रू नक उह्ँले नतमडहरल्ई हरेक िनिि्ा मरक गिरूहिे्न १९ तैपनि म नतमडहरल्ई आगह ग्रू नक नतमडहर झगड्म् क े हड िगर, तर खडरको निद्ििअिरि्रन 20 नकिभिे मैले किै-किैले भिेको िरिेको ्र न जििम मैले टो मूलम् लेलखएको भेट्एि, म टिल्ई िरिम्च्रम् लेलखएको नवश्ि गनदूिन अनि जि मैले भिे, टो लेलखएको ्न नतिडहरले नतिडहरको भर पनतनलनपहरम् नतिडहरको ि्मर र्लखएको जव्फ नदएन 21 तर मेरो ल्नग टेिू खडर िंि्रक् ििै अभर स्रकहरको िट् हिरहन्; िँगै तड अपनवत स्रकहर, उह्ँको कि, र मृतर, र परिरु्ि, र उह्ँथ्र् भएको नवश्ि; जिथ्र् म तप्ईंको प्िूि्थ्र् धम् ठहभरि च्हन्र न 22 पूज्ह्रडहर ि्ँचै अिल ्ि्न तर धेरै र्मो पध्ि पूज्ह्रड हो जिल्ई होलडज को पनवत िमनपूत गभरएको ्न र जिल्ई म्त ईशरको रहस िरलमएको ्न 23 उह्ँ नपत्को ृोक् हिरहन्; जिथ्र् अब्ह्म, इिह्क, ट्क ू ि र ििै अगमवक्हर नभत पस्ि्न ि्िै पेभरतहर, र चचून 24 अनि टड ििै क र र्हर परमेशरि्ा भएको एकत्म् क े ल्त ्ि्न टदनप िरिम्च्रम् क े हड ्ि्न अन ििै पिनहर भ्् म्नि क े टिम्; अि्ूत्, ह्मो मरलकद्त्, पभर टेिू खडरको उपल्नत, उह्ँको जोि र परिरु्िन 25 नकिनक नपट अगमवक्हरले उह्ँल्ई उलेख गरेक् ्ि्; तर िरिम्च्र अनवि्िडको पूपूत् होन तिैले ििै नमलेर र्मो ्, टनद तप्ईं द्ि िंग नवश्ि गिरूहन्न अधाफ ३ 1 अि निभरट्म् रहेको एल्टकको मणलडको िमनम्, मल्ई भनिएको ् नक नतमडहरको प्िूि् र आ््हरथ्र् टेिू खडरम् टो ि्लनम् ्; टो तप्ईं िनरहिे्, परमेशरको मणलडको रपम्, क र िै नडकिल्ई परमेशरको र्जदू तको रपम् तह्ँ ज्िको ल्नग निटरक गिू; नतिडहर एकि्ि भेल् हँद् उह्ँ नतिडहरिँग रम्उि र परमेशरको ि्मको मनहम् गिू िक ू ि्न 2 धन होि् तो म्निि टेिू खडरम्, जो टसो िेव्को टोग प्इिे्न अनि नतमडहर पनि मनहनमत हिे्ौन 3 अि टनद तप्ईं इचर क हिरहन् भिे, टो परमेशरको अिरगहको ल्नग तप्ईंक् ल्नग अिमव ्ै ि; ि्िै अन न्मेकड मणलडहरले नतिडहरल्ई पठ्एक् ्ि्, क े हड नविपहर, क े हड प्दरडहर र नडकिहरन 4 निनलनिट्को नडकि नफलोको ि्रेम्, ििैभ्् टोग म्निि, उह्ँले अझै पनि मल्ई परमेशरको वचिम् िेव् गिरूहन्: अग्िोपोनलिको भरटििँग, एक एकल अिल वलक, जिले मल्ई निभरट्ि्ा पनि पछ्एको ्, आफिो जडविको ि्रेम् होइि: टड नतमडहरल्ई पनि ि्कड नदिरहोि्न 5 अनि म आफ ै ले नतमडहरक् ल्नग परमेि्‍ वरल्ई धनव्द नदन्र नक नतमडहरले नतिडहरल्ई जिरड पभरले नतमडहरल्ई गहप गिरूहिे्न तर नतिडहरको अपम्ि गि्हरक् ल्नग, नतिडहरले टेिू खडरको अिरगहथ्र् कम् प्उिरहिे्न 6 तोआिम् रहेक् भ्इहरको परोपक्रले नतमडहरल्ई अनभव्दि गदू्: जह्ँि्ा म अि िररूिथ्र् लेख्र , जिल्ई इनफिि र सि्ूक् म्नििहरले मिँग आदरको ख्नतर पठ्एको निटोन 7 ह्म् पभर टेिू खडरले नतिडहरल्ई आदर गरि्न जिम् नतिडहर िरडर, आत् र आत् दरवैम् आि् ग्ू ि्न नवश्िम्, पेमम्, एकत्म्न ह्मो ि्झ् आि् खडर टेिूम् निद्इन