SlideShare a Scribd company logo
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Vision
STiL ska bli världens ”närmaste”
utvecklingsprofil!
Ingen ska känna sig utesluten på
grund av språk, kunskap, pris osv.
STiL ska förknippas med utveck-
ling! Modellen, profilen och åter-
kopplingen ska inspirera till kraft-
tag; hur ser min potential ut och
hur kan jag ta vara på den? Var
finns min passion? Hur kan jag nå
mina mål? Uppnå framgång?
Svaren ska du hitta i STiL-model-
len och i ditt återkopplingsmate-
rial!
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Personprofilen
Här presenterar vi en svensk
DISC-tillämpning.
Modellen kommer till praktisk an-
vändning i Personprofilen STiL.
Den är f n (feb 2016) tillgänglig
på svenska, engelska, farsi och
kinesiska.
© 2016 KonsultCompagniet AB
Modellen
Beteende kan beskrivas på
många sätt. Här använder vi en
enkel men tydlig modell.
Nästan alla människor kan
beskriva hur de förhåller sig
till skalan Rationell och Emo-
tionell: ”Föredrar du en värld där
ordning och reda råder eller tycker
du att skratt och relationer är vikti-
gare?”
Rationell Emotionell
© 2016 KonsultCompagniet AB
Modellen
Vi lägger till en skala: Snabb och
Sökande: ”Är du i regel snabbare
än andra eller väntar du och ser
vad som händer?”
Rationell Emotionell
Snabb Sökande
© 2016 KonsultCompagniet AB
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
Nu korsar vi de båda skalorna
och får på så sätt en fyrfälts-
modell. I fältet överst till vänster
kombinerar vi det Rationella
förhållningssättet med ett
Snabbt agerande.
I fältet överst till höger ser vi
beteenden med kombinationen
Snabb och Emotionell osv.
De andra begreppen återkom-
mer vi till.
© 2016 KonsultCompagniet AB
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
Först lägger vi till färg. De olika
beteendena eller sätten att vara
kan beskrivas med en färg eller
färgkombinationer.
Rött är ofta i vår kultur en varning
(men också kärlek), gult står för
liv och lättsamhet, grönt för sans
och balans och blått för kvalitet
och trovärdighet.
Färgcirkeln illustrerar också att
de fyra beteendebeskrivningarna
”går i varandra”genom successiva
övergångar från det ena beteen-
det till det andra.
© 2016 KonsultCompagniet AB
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
STiL har fått namn efter initialer-
na i modellen: S står för Säker.
Det är beteendet som uppstår ur
kombinationen rationell, snabb
och nytänkande samt behovet
att ha kontroll över och styra
situationen.
Beteendet kännetecknas oftast
av ord som rak, dominerande,
mål- och handlingsinriktad.
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationerS
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
Vi fortsätter i solvarv: Beteendet
där snabb, nytänkande och
styrande kombineras med det
emotionella draget och behovet
av att samarbeta. Det är det Gula
beteendet som enklast beskrivs
med ord som talför (T i STiL),
charmig, optimist och perso-
norienterad. De som samlar på
relationer.
Det gula och det röda beteen-
det har alltså en del gemensamt
(den vertikala skalan) samtidigt
som en hel del skiljer (den hori-
sontella skalan).
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
Det Gröna beteendet präglas,
som sagt, av ”sans och balans”; ett
stabilt beteende baserat på
samarbete och emotionellt
sökande, att förvalta de relatio-
ner man har och tänka efter före.
Det Gröna beteendet beskrivs
bäst med ord som inkännande
(i i STiL), lojal, grupporienterad,
tålmodig och mjuk.
Grönt och Gult beteende har
alltså den horisontella skalan
gemensamt. Den vertikala skiljer
beteendena åt.
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
Och till sist det Logiska (L i STiL)
eller Blå beteendet som präglas
av kontroll på detaljerna,
sökande efter rationella förkla-
ringar och att eftertänksamt
förvalta det man har.
Beteendet beskrivs bäst med ord
som detaljorienterad, kvalitets-
inriktad, noggrann och kritisk.
Det blå beteendet har den verti-
kala axeln gemensamt med
grönt medan skillnaderna syns
på den horisontella. Tvärtom för
blå och röd.
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Modellen
Alla modeller är grova förenkling-
ar av verkligheten men de tjänar
ett par positiva syften; underlättar
kunskapsöverföring och koncen-
trerar diskussionen till det väsent-
liga. Det mänskliga beteendet är
naturligtvis långt mer komplice-
rat än så här men som inkörsport
till ökad självkännedom fyller
STiL ett utmärkt syfte!
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Profilen
STiL-profilen resulterar i en
beskrivning av personliga
egenskaper. Resultatet är inget
facit utan används som ett sam-
talsverktyg för att gemensamt
ringa in t ex personens styrkor,
tänkbara yrkesområden och
spännande utvecklingsmöjlighe-
ter.
Resultatet meddelas i en muntlig
återkoppling.
© 2016 KonsultCompagniet AB
William Moulton Marston
(9 maj 1893 - 2 maj 1947)
Amerikansk psykolog, feminist, upp-
finnare och serietidningsförfattare
som skapade karaktären ”Wonder
Woman”.
I grunden bygger STiL-modellen på
DISC-teorin, som Marston presente-
rade i ”Emotions of Normal People”
1928. Där visade han att människans
beteende kan beskrivas ”längs två ax-
lar”; antingen aktivt eller passivt till
en positiv eller fientlig omgivning.
Under sitt arbete som psykolog blev
Marston övertygad om att kvinnor är
ärligare och pålitligare än män och
att de kan arbeta snabbare och mer
exakt.
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Passiv
Aktiv
Positiv
Fientlig
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Motivation
Med modellen kan vi illustrera
olika beteendetendenser t ex
motivation, ledarskap, psykolo-
giska behov, kommunikation,
relation, initiativförmåga, mål-
orientering m m.
Röda är ofta mycket målinrik-
tade och frågar sig VAD? Gula
vill gärna veta om de är i rätt säll-
skap; VEM? Gröna är mera bero-
ende av stabilitet och frågar där-
för HUR går det till? Och Blå vill
naturligtvis veta hur det hänger
ihop och frågar alltså VARFÖR?
Hur?
VAD? Vem?
Varför?
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Psykologiska behov
Beteende kan beskrivas på
många sätt. Här använder vi en
enkel men tydlig modell.
Nästan alla människor kan
beskriva hur de förhåller sig
till skalan Rationell och Emo-
tionell: ”Föredrar du en värld där
ordning och reda råder eller tycker
du att skratt och relationer är vikti-
gare?”
Erkännande
Makt Applåder
Respekt
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Mål
Alla kan visa prov på målinrikt-
ning, i alla fall vid något tillfälle.
De röda verkar vara födda med
mål i sikte men vi andra kan alltid
bli bättre genom att kompensera
för bristen med hjälp av STiL-
modellen.
Konsten är att kunna dämpa sina
starka sidor, inte att försöka bli
något man inte är!
© 2016 KonsultCompagniet AB
T
Talför
Charmig
Optimist
Personorienterad
Skapar relationer
i
Grupporienterad
inkännande
Tålmodig
Lojal
Mjuk
S
Rak
Säker
Målinriktad
Dominerande
Handlingsinriktad
L
Detaljorienterad
Kvalitetsinriktad
Noggrann
Logisk
Kritisk
Emotionell
Samarbete
Rationell
Kontroll
Snabb
Nytänkande
Styrande
Sökande
Förvaltande
Eftertänksam
Fundera på
På vilket sätt kan modellen bidra
till ökad självkännedom och,
framför allt, hur kan den bidra till
fortsatt personlig utveckling?
Hur kan den här kunskapen ut-
veckla ledarskap, kommunika-
tion, relationer, initiativförmåga,
målorientering m m?

More Related Content

Similar to Modellen fullständig ver 3

Framgångsrika team
Framgångsrika teamFramgångsrika team
Framgångsrika team
100-listan
 
WHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmusson
WHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmussonWHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmusson
WHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmusson
Human Proof, WiKiPiCKi, Karriärboost.nu
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa AB
 
Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608
Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608
Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608christiansandblom
 
Puzzle DISC work book Swedish
Puzzle DISC work book SwedishPuzzle DISC work book Swedish
Puzzle DISC work book Swedish
Anders Jansson
 
Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012
Tor Eneroth
 
Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012
ValuesCentre
 

Similar to Modellen fullständig ver 3 (20)

Framgångsrika team
Framgångsrika teamFramgångsrika team
Framgångsrika team
 
Personligt brev 201510-16
Personligt brev 201510-16Personligt brev 201510-16
Personligt brev 201510-16
 
WHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmusson
WHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmussonWHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmusson
WHITE PAPER Emotioner: känslor som övertalningsmedel - tobias rasmusson
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversionLeventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
 
Brandnews dec 2014
Brandnews dec 2014Brandnews dec 2014
Brandnews dec 2014
 
Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608
Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608
Birgitte Rye Kommunikativt ledarskap, 110608
 
Puzzle DISC work book Swedish
Puzzle DISC work book SwedishPuzzle DISC work book Swedish
Puzzle DISC work book Swedish
 
Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012
 
Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012Värdet av värderingar 28 nov 2012
Värdet av värderingar 28 nov 2012
 

Modellen fullständig ver 3

 • 1. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Vision STiL ska bli världens ”närmaste” utvecklingsprofil! Ingen ska känna sig utesluten på grund av språk, kunskap, pris osv. STiL ska förknippas med utveck- ling! Modellen, profilen och åter- kopplingen ska inspirera till kraft- tag; hur ser min potential ut och hur kan jag ta vara på den? Var finns min passion? Hur kan jag nå mina mål? Uppnå framgång? Svaren ska du hitta i STiL-model- len och i ditt återkopplingsmate- rial!
 • 2. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Personprofilen Här presenterar vi en svensk DISC-tillämpning. Modellen kommer till praktisk an- vändning i Personprofilen STiL. Den är f n (feb 2016) tillgänglig på svenska, engelska, farsi och kinesiska.
 • 3. © 2016 KonsultCompagniet AB Modellen Beteende kan beskrivas på många sätt. Här använder vi en enkel men tydlig modell. Nästan alla människor kan beskriva hur de förhåller sig till skalan Rationell och Emo- tionell: ”Föredrar du en värld där ordning och reda råder eller tycker du att skratt och relationer är vikti- gare?” Rationell Emotionell
 • 4. © 2016 KonsultCompagniet AB Modellen Vi lägger till en skala: Snabb och Sökande: ”Är du i regel snabbare än andra eller väntar du och ser vad som händer?” Rationell Emotionell Snabb Sökande
 • 5. © 2016 KonsultCompagniet AB Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen Nu korsar vi de båda skalorna och får på så sätt en fyrfälts- modell. I fältet överst till vänster kombinerar vi det Rationella förhållningssättet med ett Snabbt agerande. I fältet överst till höger ser vi beteenden med kombinationen Snabb och Emotionell osv. De andra begreppen återkom- mer vi till.
 • 6. © 2016 KonsultCompagniet AB Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen Först lägger vi till färg. De olika beteendena eller sätten att vara kan beskrivas med en färg eller färgkombinationer. Rött är ofta i vår kultur en varning (men också kärlek), gult står för liv och lättsamhet, grönt för sans och balans och blått för kvalitet och trovärdighet. Färgcirkeln illustrerar också att de fyra beteendebeskrivningarna ”går i varandra”genom successiva övergångar från det ena beteen- det till det andra.
 • 7. © 2016 KonsultCompagniet AB S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen STiL har fått namn efter initialer- na i modellen: S står för Säker. Det är beteendet som uppstår ur kombinationen rationell, snabb och nytänkande samt behovet att ha kontroll över och styra situationen. Beteendet kännetecknas oftast av ord som rak, dominerande, mål- och handlingsinriktad.
 • 8. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationerS Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen Vi fortsätter i solvarv: Beteendet där snabb, nytänkande och styrande kombineras med det emotionella draget och behovet av att samarbeta. Det är det Gula beteendet som enklast beskrivs med ord som talför (T i STiL), charmig, optimist och perso- norienterad. De som samlar på relationer. Det gula och det röda beteen- det har alltså en del gemensamt (den vertikala skalan) samtidigt som en hel del skiljer (den hori- sontella skalan).
 • 9. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen Det Gröna beteendet präglas, som sagt, av ”sans och balans”; ett stabilt beteende baserat på samarbete och emotionellt sökande, att förvalta de relatio- ner man har och tänka efter före. Det Gröna beteendet beskrivs bäst med ord som inkännande (i i STiL), lojal, grupporienterad, tålmodig och mjuk. Grönt och Gult beteende har alltså den horisontella skalan gemensamt. Den vertikala skiljer beteendena åt.
 • 10. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen Och till sist det Logiska (L i STiL) eller Blå beteendet som präglas av kontroll på detaljerna, sökande efter rationella förkla- ringar och att eftertänksamt förvalta det man har. Beteendet beskrivs bäst med ord som detaljorienterad, kvalitets- inriktad, noggrann och kritisk. Det blå beteendet har den verti- kala axeln gemensamt med grönt medan skillnaderna syns på den horisontella. Tvärtom för blå och röd.
 • 11. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Modellen Alla modeller är grova förenkling- ar av verkligheten men de tjänar ett par positiva syften; underlättar kunskapsöverföring och koncen- trerar diskussionen till det väsent- liga. Det mänskliga beteendet är naturligtvis långt mer komplice- rat än så här men som inkörsport till ökad självkännedom fyller STiL ett utmärkt syfte!
 • 12. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Profilen STiL-profilen resulterar i en beskrivning av personliga egenskaper. Resultatet är inget facit utan används som ett sam- talsverktyg för att gemensamt ringa in t ex personens styrkor, tänkbara yrkesområden och spännande utvecklingsmöjlighe- ter. Resultatet meddelas i en muntlig återkoppling.
 • 13. © 2016 KonsultCompagniet AB William Moulton Marston (9 maj 1893 - 2 maj 1947) Amerikansk psykolog, feminist, upp- finnare och serietidningsförfattare som skapade karaktären ”Wonder Woman”. I grunden bygger STiL-modellen på DISC-teorin, som Marston presente- rade i ”Emotions of Normal People” 1928. Där visade han att människans beteende kan beskrivas ”längs två ax- lar”; antingen aktivt eller passivt till en positiv eller fientlig omgivning. Under sitt arbete som psykolog blev Marston övertygad om att kvinnor är ärligare och pålitligare än män och att de kan arbeta snabbare och mer exakt. T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Passiv Aktiv Positiv Fientlig
 • 14. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Motivation Med modellen kan vi illustrera olika beteendetendenser t ex motivation, ledarskap, psykolo- giska behov, kommunikation, relation, initiativförmåga, mål- orientering m m. Röda är ofta mycket målinrik- tade och frågar sig VAD? Gula vill gärna veta om de är i rätt säll- skap; VEM? Gröna är mera bero- ende av stabilitet och frågar där- för HUR går det till? Och Blå vill naturligtvis veta hur det hänger ihop och frågar alltså VARFÖR? Hur? VAD? Vem? Varför?
 • 15. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Psykologiska behov Beteende kan beskrivas på många sätt. Här använder vi en enkel men tydlig modell. Nästan alla människor kan beskriva hur de förhåller sig till skalan Rationell och Emo- tionell: ”Föredrar du en värld där ordning och reda råder eller tycker du att skratt och relationer är vikti- gare?” Erkännande Makt Applåder Respekt
 • 16. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Mål Alla kan visa prov på målinrikt- ning, i alla fall vid något tillfälle. De röda verkar vara födda med mål i sikte men vi andra kan alltid bli bättre genom att kompensera för bristen med hjälp av STiL- modellen. Konsten är att kunna dämpa sina starka sidor, inte att försöka bli något man inte är!
 • 17. © 2016 KonsultCompagniet AB T Talför Charmig Optimist Personorienterad Skapar relationer i Grupporienterad inkännande Tålmodig Lojal Mjuk S Rak Säker Målinriktad Dominerande Handlingsinriktad L Detaljorienterad Kvalitetsinriktad Noggrann Logisk Kritisk Emotionell Samarbete Rationell Kontroll Snabb Nytänkande Styrande Sökande Förvaltande Eftertänksam Fundera på På vilket sätt kan modellen bidra till ökad självkännedom och, framför allt, hur kan den bidra till fortsatt personlig utveckling? Hur kan den här kunskapen ut- veckla ledarskap, kommunika- tion, relationer, initiativförmåga, målorientering m m?