SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
© Metso
Q4 ja koko vuoden 2018 tulos
Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja
Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja
6.2.2019
© Metso2
Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita.
Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan
kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä
synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä
arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat
perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
© Metso
Tulos lyhyesti
Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja
© Metso4
Hyvä markkina-aktiviteetti jatkui
Vahva kasvu tilauksissa, liikevaihdossa ja
kannattavuudessa
Kaksi yritysostoa saatiin päätökseen
Kohokohdat
Lisääntynyt markkina-aktiviteetti tuki hyvää
kasvua
Merkittävä positiivinen käänne
kannattavuudessa
Strategiaa ja sisäisiä tehokkuustoimia vietiin
onnistuneesti eteenpäin
- Investoinnit orgaaniseen kasvuun
- Kolme yritysostoa saatiin päätökseen
Hallitus ehdottaa 1,20 euron osinkoa
- Siirtyminen kaksi kertaa vuodessa
maksettavaan osinkoon, josta 0,60 euroa
toukokuussa ja 0,60 euroa marraskuussa
Q4/2018 lyhyesti Vuosi 2018 lyhyesti
© Metso
Konsernin viimeisen neljänneksen tulos
5
Tilaukset +32 %, yhteensä 904 milj. euroa (684 milj.)
- +35 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla
Liikevaihto +27 %, yhteensä 897 milj. euroa (709 milj.)
- +30 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla
Oikaistu EBITA 98 milj. euroa eli 10,9 % liikevaihdosta
(64 milj. ja 9,1 %)
Liikevoitto 93 milj. euroa eli 10,4 % liikevaihdosta (60
milj. ja 8,4 %)
Osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,08 euroa)
Vapaa kassavirta 57 miljoonaa euroa (57 milj.)
Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus
Suluissa olevat luvut viittaavaat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
© Metso
Minerals: Neljänneksen kohokohdat
6
Tilaukset +35 %, yhteensä 714 milj. euroa (527 milj.)
- +39 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla
- Hyvä tilauskertymä kaikilla liiketoiminta-alueilla
- Kaivoslaitteiden tilaukset pääasiassa pieniä ja
keskisuuria
- Kivenmurskauksen tilaukset kasvoivat Yhdysvalloissa,
Kiinassa ja Pohjoismaissa
- Palveluiden tilaukset kasvoivat kautta linjan
Liikevaihto +29 %, yhteensä 695 milj. euroa (540 milj.)
- +33 % prgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla
- Laiteliiketoiminta kasvoi palveluita nopeammin
- Palveluliiketoiminnan osuus oli 58 % (65 %)
Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,4 % (8,9 %)
- Liikevaihdon kasvu
- Myynnin jakauma vaikutti
Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
© Metso
Flow Control: Neljänneksen kohokohdat
7
Tilaukset +19%, yhteensä 187 milj. euroa ( 157 milj.)
- +20 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla
- Yleisesti vahvaa kasvua
- Palvelut kasvoivat 22 %
Liikevaihto +18 %, yhteensä 201 milj. euroa ( 170 milj.)
- +21 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla
- Vahva tilausten kasvu aiemmilla neljänneksillä tuki
liikevaihdon kasvua
Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,4 % (15,6 %)
- Toiminnan tehokkuus parantunut
Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus
0
4
8
12
16
20
24
0
40
80
120
160
200
240
Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
© Metso
Taloudelliset tiedot
Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja
© Metso
Tuloslaskelma
9
Milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos % 2018 2017 Muutos %
Saadut tilaukset 904 684 32 3 499 2 982 17
Liikevaihto 897 709 27 3 173 2 699 18
Oikaistu EBITA 98 64 53 369 244 51
% liikevaihdosta 10,9 9.1 11,6 9,0
Liikevoitto 93 60 55 351 218 61
% liikevaihdosta 10,4 8.4 11,1 8,1
Nettorahoituskulut -9 -8 -30 -35
Verot -22 -40 -92 -82
Tilikauden tulos 62 12 417 229 102 125
Tulos/osake, euroa 0,42 0,08 1,53 0,68
© Metso
Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset
10
Saadut tilaukset Liikevaihto
2 982
3 499
2 500
3 000
3 500
4 000
2017
Saadut tilaukset
Orgaaninen
kasvu kiinteillä
kursseilla
Rakenteelliset
muutokset
Valuuttakurssien
vaikutukset
2018
Saadut tilaukset
Milj, euroa
2 699
3 173
2 500
3 000
3 500
4 000
2017
Liikevaihto
Orgaaninen
kasvu kiinteillä
kursseilla
Rakenteelliset
muutokset
Valuuttakurssien
vaikutukset
2018
Liikevaihto
Milj. euroa
© Metso
Tase
11
Milj. euroa 31.12.2018 % 31.12.2017 %
Aineettomat hyödykkeet 305 9 % 287 9 %
Aineelliset hyödykkeet 608 19 % 545 17 %
Muut pitkäaikaiset varat 157 5 % 130 4 %
Vaihto-omaisuus 950 29 % 750 23 %
Saamiset 833 25 % 748 23 %
Likvidit varat 426 13 % 826 25 %
VARAT YHTEENSÄ 3 279 3 287
Oma pääoma 1 416 43 % 1 351 41 %
Korolliset velat 690 21 % 851 26 %
Korottomat velat 1 173 36 % 1 085 33 %
OMA PÄÄOMA JA VELAT
YHTEENSÄ
3 279 3 287
© Metso
482 464 497 585
715 709
750
950
-249 -274 -342 -431
-128 -174
-190
-226
-222
-238
-213
-245
598
487 502
633
-800
-300
200
700
1 200
2015 2016 2017 2018
EUR million
186 195
44 43
590
698
826
426
598
487 502
633
550 538 545
608
343 315 287
305
2 267 2 233 2 204
2 015
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2015 2016 2017 2018
EUR Million
Sidottu pääoma ja käyttöpääoma
12
Käyttöpääoma Nettokäyttöpääoma
Muut
Kassavarat
Nettokäyttöpääoma
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Muut
Ennakot
Ostovelat
Myyntisaamiset
Nettokäyttöpääoma
Varastot
Milj. euroa
Milj. euroa
© Metso
Rahavirta
13
Milj. euroa 2018 2017
Tilikauden tulos 230 102
Oikaisuerät 180 192
Nettokäyttöpääoman muutos -129 -23
Maksetut rahoituserät -17 -21
Maksetut verot -87 -64
Liiketoiminnan nettorahavirta 177 185
Käyttöomaisuusinvestoinnit -67 -38
Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä -77 -30
Muut 1 3
Investointien nettorahavirta -143 -66
Vapaa kassavirta 146 158
© Metso
Taloudellinen asema
14
2018 2017
Sijoitetun pääoman tuotto, ennen veroja, %, 16,9 10,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,5 7,3
Nettovelkaantuneisuusaste, % 11,7 1,8
Kassavirtasuhde, % 64 155
Omavaraisuusaste, % 47,7 44,5
Velkaantuneisuusaste, % 29,7 38,7
Nettovelka / EBITDA 0,4 0,1
EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 13,7 8,0
© Metso
Strategia ja näkymät
Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja
© Metso
Kannattavan kasvun strategian toteutus jatkui (1)
16
Investoinnit orgaaniseen kasvuun
- Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä 67 milj. euroa (38 milj.)
- Kasvuinvestoinnit kivenmurskauksen laitteisiin, valimokapasiteettiin ja kumista valmistettaviin
kulutusosiin
- Investointipäätös uuteen venttiilitehtaaseen Kiinan Jiaxingissa
Tutkimus ja tuotekehitys vauhdittui
- Kulut yhteensä 39 milj. euroa (27 milj.), ei sisällä digiohjelman kuluja
- Uusia tehokkaampia malleja pyörillä kulkevaan NW Rapid™ -murskainlaitossarjaan, mukaanlukien
ensimmäinen malli, joka sisältää MX™ Multi-Action -kartiomurskaimen
- Liikuteltavan murskainperheen laajentaminen uudella tehokkaammalla Lokotrack®-mallilla, joka
pienentää polttoaineen kulutusta vähintään 15 %
- Uusi kolmannen sukupolven karamurskain, jolla voidaan saavuttaa 30 % lisäys tuotantokapasiteetissa
ja 70 % lyhyempi seisokkiaika
Digitaalinen ohjelma etenee suunnitelman mukaan
- Lanseerattiin Metso Metrics, joka on uusi ennakoiva kunnossapitoratkaisu kaivosteollisuuden
murskaus- ja hienonnusprosesseihin
- Toimitettiin ensimmäiset 3D-tulostettuja osia sisältävät venttiilit
© Metso
Kannattavan kasvun strategian toteutus jatkui (1)
17
Yritysostot
- Polttoteknologiaratkaisuja Isossa-Britanniassa, venttiiliteknologiaa Intiassa ja
kivenmurskauksen laitteita Ruotsissa
- Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2019 tehtiin sopimus kaivosteollisuuteen
erikoistuneen chileläisen teknologia- ja huoltopalveluyrityksen HighService Corpin
palveluliiketoiminnan ostamisesta
– HighService Service koostuu kahdesta eri liiketoiminnasta: Plant Maintenance Service
Management ja Drive and Automatic Control Management, joka on erikoistunut rikastuslaitosten
tekniseen tukeen ja etäohjaukseen.
– Kauppa odottaa viranomaishyväksyntää
Yritysmyynnit
- Jauhinkuulaliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen
tammikuussa 2019
© Metso
Hallituksen osinkoehdotus 1,20 euroa
18
* 0,40 euron lisäosinko maksettiin elokuussa 2015
** Hallituksen ehdotus vuoden 2019 yhtiökokoukselle
Siirtyminen kaksi kertaa vuodessa maksettavaan
osinkoon
- 0,60 euroa maksettaisiin toukokuussa ja 0,60 euroa
marraskuusssa 2019
Ehdotettu osinko yhteensä 180 miljoonaa euroa eli
78 % osakekohtaisesta tuloksesta
Osinko ja osakekohtainen tulos
1.05 1.05 1.05 1.05
1.20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2014 2015 * 2016 2017 2018 **
Euroa
Tulos/osake Osinko/osake
© Metso19
Markkinanäkymät
Mineralsin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.
Flow Controlin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen.
Metso on muuttanut markkkinanäkymiensa esittämistapaa. Tästä lähtien markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan
kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Markkina-aktiviteettia kuvataan kolmella termillä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai
hidastuu.
company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup
www.metso.com

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Metso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvot
Metso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvotMetso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvot
Metso osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 presentaatiokalvot
 
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
 
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
 
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
 
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitysMetso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
 
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitysMetso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
Metso Q4 2019 tilinpäätostiedote esitys
 
Deloitte: Sijoittajan verotus 2016 - Nordnetin veroaamiainen 21.4.2016
Deloitte: Sijoittajan verotus 2016 - Nordnetin veroaamiainen 21.4.2016Deloitte: Sijoittajan verotus 2016 - Nordnetin veroaamiainen 21.4.2016
Deloitte: Sijoittajan verotus 2016 - Nordnetin veroaamiainen 21.4.2016
 
Metson tilinpäätostiedote 2019
Metson tilinpäätostiedote 2019Metson tilinpäätostiedote 2019
Metson tilinpäätostiedote 2019
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatioMetson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
 
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatioMetson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
 
Stora Enso Nordnetin aamiaistilaisuudessa 1.3.2016
Stora Enso Nordnetin aamiaistilaisuudessa 1.3.2016Stora Enso Nordnetin aamiaistilaisuudessa 1.3.2016
Stora Enso Nordnetin aamiaistilaisuudessa 1.3.2016
 
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
 
Metso 2017 tilinpäätostiedote
Metso 2017 tilinpäätostiedoteMetso 2017 tilinpäätostiedote
Metso 2017 tilinpäätostiedote
 
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitysMetso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
 
Metso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Q3 2019 osavuosikatsausMetso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Q3 2019 osavuosikatsaus
 
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
 
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
 
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
 
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018
Ilmarisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018
 

Similar to Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys

Similar to Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys (15)

Metso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedoteMetso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedote
 
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvotMetso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
 
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
 
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
 
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsausMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
 
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
 
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsausKemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
 
Scanfil Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Scanfil Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019Scanfil Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Scanfil Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
 
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatioMetso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018
 
Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - lehdistötilaisuus 29.6.2017
Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - lehdistötilaisuus 29.6.2017Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - lehdistötilaisuus 29.6.2017
Ilmarinen ja Etera yhdistyvät - lehdistötilaisuus 29.6.2017
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
 
Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso osavuosikatsaus Q3 2017Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso osavuosikatsaus Q3 2017
 

More from Metso Group

More from Metso Group (18)

Metso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Q4 2019 financial statements review presentationMetso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Q4 2019 financial statements review presentation
 
Metso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Q3 2019 Interim Review presentationMetso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Q3 2019 Interim Review presentation
 
Metso Q3 2019 Interim Review
Metso Q3 2019 Interim ReviewMetso Q3 2019 Interim Review
Metso Q3 2019 Interim Review
 
Metso H1 2019 half year review presentation
Metso H1 2019 half year review presentationMetso H1 2019 half year review presentation
Metso H1 2019 half year review presentation
 
Metso H1 2019 half year review
Metso H1 2019 half year reviewMetso H1 2019 half year review
Metso H1 2019 half year review
 
Metson vuosikertomus 2018
Metson vuosikertomus 2018Metson vuosikertomus 2018
Metson vuosikertomus 2018
 
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
 
Metso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Q1 2019 Interim Review presentationMetso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Q1 2019 Interim Review presentation
 
Metso Q1 2019 Interim Review
Metso Q1 2019 Interim ReviewMetso Q1 2019 Interim Review
Metso Q1 2019 Interim Review
 
Metso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Q4 2018 financial statements release presentationMetso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Q4 2018 financial statements release presentation
 
Metso Financial statements Review 2018
Metso Financial statements Review 2018Metso Financial statements Review 2018
Metso Financial statements Review 2018
 
Metso Q3 2018 Interim Review
Metso Q3 2018 Interim ReviewMetso Q3 2018 Interim Review
Metso Q3 2018 Interim Review
 
Metson puolivuosikatsaus 2018
Metson puolivuosikatsaus 2018 Metson puolivuosikatsaus 2018
Metson puolivuosikatsaus 2018
 
Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso 2018 Half-Year Review presentation Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso 2018 Half-Year Review presentation
 
Metso's Half-Year Review 2018
Metso's Half-Year Review 2018 Metso's Half-Year Review 2018
Metso's Half-Year Review 2018
 
Intelligent minerals processing powered by AI and IoT
Intelligent minerals processing powered by AI and IoTIntelligent minerals processing powered by AI and IoT
Intelligent minerals processing powered by AI and IoT
 
Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Q1 2018 Interim Review presentation Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Q1 2018 Interim Review presentation
 
Metso Q1 2018 Interim Review
Metso Q1 2018 Interim ReviewMetso Q1 2018 Interim Review
Metso Q1 2018 Interim Review
 

Metso Q4 2018 tilinpäätostiedote esitys

 • 1. © Metso Q4 ja koko vuoden 2018 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja 6.2.2019
 • 2. © Metso2 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 • 3. © Metso Tulos lyhyesti Pekka Vauramo Toimitusjohtaja
 • 4. © Metso4 Hyvä markkina-aktiviteetti jatkui Vahva kasvu tilauksissa, liikevaihdossa ja kannattavuudessa Kaksi yritysostoa saatiin päätökseen Kohokohdat Lisääntynyt markkina-aktiviteetti tuki hyvää kasvua Merkittävä positiivinen käänne kannattavuudessa Strategiaa ja sisäisiä tehokkuustoimia vietiin onnistuneesti eteenpäin - Investoinnit orgaaniseen kasvuun - Kolme yritysostoa saatiin päätökseen Hallitus ehdottaa 1,20 euron osinkoa - Siirtyminen kaksi kertaa vuodessa maksettavaan osinkoon, josta 0,60 euroa toukokuussa ja 0,60 euroa marraskuussa Q4/2018 lyhyesti Vuosi 2018 lyhyesti
 • 5. © Metso Konsernin viimeisen neljänneksen tulos 5 Tilaukset +32 %, yhteensä 904 milj. euroa (684 milj.) - +35 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Liikevaihto +27 %, yhteensä 897 milj. euroa (709 milj.) - +30 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Oikaistu EBITA 98 milj. euroa eli 10,9 % liikevaihdosta (64 milj. ja 9,1 %) Liikevoitto 93 milj. euroa eli 10,4 % liikevaihdosta (60 milj. ja 8,4 %) Osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,08 euroa) Vapaa kassavirta 57 miljoonaa euroa (57 milj.) Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Suluissa olevat luvut viittaavaat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 • 6. © Metso Minerals: Neljänneksen kohokohdat 6 Tilaukset +35 %, yhteensä 714 milj. euroa (527 milj.) - +39 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Hyvä tilauskertymä kaikilla liiketoiminta-alueilla - Kaivoslaitteiden tilaukset pääasiassa pieniä ja keskisuuria - Kivenmurskauksen tilaukset kasvoivat Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Pohjoismaissa - Palveluiden tilaukset kasvoivat kautta linjan Liikevaihto +29 %, yhteensä 695 milj. euroa (540 milj.) - +33 % prgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Laiteliiketoiminta kasvoi palveluita nopeammin - Palveluliiketoiminnan osuus oli 58 % (65 %) Oikaistu EBITA-marginaali oli 10,4 % (8,9 %) - Liikevaihdon kasvu - Myynnin jakauma vaikutti Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 • 7. © Metso Flow Control: Neljänneksen kohokohdat 7 Tilaukset +19%, yhteensä 187 milj. euroa ( 157 milj.) - +20 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Yleisesti vahvaa kasvua - Palvelut kasvoivat 22 % Liikevaihto +18 %, yhteensä 201 milj. euroa ( 170 milj.) - +21 % orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla - Vahva tilausten kasvu aiemmilla neljänneksillä tuki liikevaihdon kasvua Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,4 % (15,6 %) - Toiminnan tehokkuus parantunut Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 4 8 12 16 20 24 0 40 80 120 160 200 240 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa Oikaistu EBITA -%
 • 8. © Metso Taloudelliset tiedot Eeva Sipilä Talous- ja rahoitusjohtaja
 • 9. © Metso Tuloslaskelma 9 Milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Muutos % 2018 2017 Muutos % Saadut tilaukset 904 684 32 3 499 2 982 17 Liikevaihto 897 709 27 3 173 2 699 18 Oikaistu EBITA 98 64 53 369 244 51 % liikevaihdosta 10,9 9.1 11,6 9,0 Liikevoitto 93 60 55 351 218 61 % liikevaihdosta 10,4 8.4 11,1 8,1 Nettorahoituskulut -9 -8 -30 -35 Verot -22 -40 -92 -82 Tilikauden tulos 62 12 417 229 102 125 Tulos/osake, euroa 0,42 0,08 1,53 0,68
 • 10. © Metso Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset 10 Saadut tilaukset Liikevaihto 2 982 3 499 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 Saadut tilaukset Orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutukset 2018 Saadut tilaukset Milj, euroa 2 699 3 173 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 Liikevaihto Orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutukset 2018 Liikevaihto Milj. euroa
 • 11. © Metso Tase 11 Milj. euroa 31.12.2018 % 31.12.2017 % Aineettomat hyödykkeet 305 9 % 287 9 % Aineelliset hyödykkeet 608 19 % 545 17 % Muut pitkäaikaiset varat 157 5 % 130 4 % Vaihto-omaisuus 950 29 % 750 23 % Saamiset 833 25 % 748 23 % Likvidit varat 426 13 % 826 25 % VARAT YHTEENSÄ 3 279 3 287 Oma pääoma 1 416 43 % 1 351 41 % Korolliset velat 690 21 % 851 26 % Korottomat velat 1 173 36 % 1 085 33 % OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 279 3 287
 • 12. © Metso 482 464 497 585 715 709 750 950 -249 -274 -342 -431 -128 -174 -190 -226 -222 -238 -213 -245 598 487 502 633 -800 -300 200 700 1 200 2015 2016 2017 2018 EUR million 186 195 44 43 590 698 826 426 598 487 502 633 550 538 545 608 343 315 287 305 2 267 2 233 2 204 2 015 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2015 2016 2017 2018 EUR Million Sidottu pääoma ja käyttöpääoma 12 Käyttöpääoma Nettokäyttöpääoma Muut Kassavarat Nettokäyttöpääoma Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut Ennakot Ostovelat Myyntisaamiset Nettokäyttöpääoma Varastot Milj. euroa Milj. euroa
 • 13. © Metso Rahavirta 13 Milj. euroa 2018 2017 Tilikauden tulos 230 102 Oikaisuerät 180 192 Nettokäyttöpääoman muutos -129 -23 Maksetut rahoituserät -17 -21 Maksetut verot -87 -64 Liiketoiminnan nettorahavirta 177 185 Käyttöomaisuusinvestoinnit -67 -38 Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä -77 -30 Muut 1 3 Investointien nettorahavirta -143 -66 Vapaa kassavirta 146 158
 • 14. © Metso Taloudellinen asema 14 2018 2017 Sijoitetun pääoman tuotto, ennen veroja, %, 16,9 10,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,5 7,3 Nettovelkaantuneisuusaste, % 11,7 1,8 Kassavirtasuhde, % 64 155 Omavaraisuusaste, % 47,7 44,5 Velkaantuneisuusaste, % 29,7 38,7 Nettovelka / EBITDA 0,4 0,1 EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 13,7 8,0
 • 15. © Metso Strategia ja näkymät Pekka Vauramo Toimitusjohtaja
 • 16. © Metso Kannattavan kasvun strategian toteutus jatkui (1) 16 Investoinnit orgaaniseen kasvuun - Käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä 67 milj. euroa (38 milj.) - Kasvuinvestoinnit kivenmurskauksen laitteisiin, valimokapasiteettiin ja kumista valmistettaviin kulutusosiin - Investointipäätös uuteen venttiilitehtaaseen Kiinan Jiaxingissa Tutkimus ja tuotekehitys vauhdittui - Kulut yhteensä 39 milj. euroa (27 milj.), ei sisällä digiohjelman kuluja - Uusia tehokkaampia malleja pyörillä kulkevaan NW Rapid™ -murskainlaitossarjaan, mukaanlukien ensimmäinen malli, joka sisältää MX™ Multi-Action -kartiomurskaimen - Liikuteltavan murskainperheen laajentaminen uudella tehokkaammalla Lokotrack®-mallilla, joka pienentää polttoaineen kulutusta vähintään 15 % - Uusi kolmannen sukupolven karamurskain, jolla voidaan saavuttaa 30 % lisäys tuotantokapasiteetissa ja 70 % lyhyempi seisokkiaika Digitaalinen ohjelma etenee suunnitelman mukaan - Lanseerattiin Metso Metrics, joka on uusi ennakoiva kunnossapitoratkaisu kaivosteollisuuden murskaus- ja hienonnusprosesseihin - Toimitettiin ensimmäiset 3D-tulostettuja osia sisältävät venttiilit
 • 17. © Metso Kannattavan kasvun strategian toteutus jatkui (1) 17 Yritysostot - Polttoteknologiaratkaisuja Isossa-Britanniassa, venttiiliteknologiaa Intiassa ja kivenmurskauksen laitteita Ruotsissa - Katsauskauden jälkeen tammikuussa 2019 tehtiin sopimus kaivosteollisuuteen erikoistuneen chileläisen teknologia- ja huoltopalveluyrityksen HighService Corpin palveluliiketoiminnan ostamisesta – HighService Service koostuu kahdesta eri liiketoiminnasta: Plant Maintenance Service Management ja Drive and Automatic Control Management, joka on erikoistunut rikastuslaitosten tekniseen tukeen ja etäohjaukseen. – Kauppa odottaa viranomaishyväksyntää Yritysmyynnit - Jauhinkuulaliiketoiminnan myynti saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen tammikuussa 2019
 • 18. © Metso Hallituksen osinkoehdotus 1,20 euroa 18 * 0,40 euron lisäosinko maksettiin elokuussa 2015 ** Hallituksen ehdotus vuoden 2019 yhtiökokoukselle Siirtyminen kaksi kertaa vuodessa maksettavaan osinkoon - 0,60 euroa maksettaisiin toukokuussa ja 0,60 euroa marraskuusssa 2019 Ehdotettu osinko yhteensä 180 miljoonaa euroa eli 78 % osakekohtaisesta tuloksesta Osinko ja osakekohtainen tulos 1.05 1.05 1.05 1.05 1.20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2014 2015 * 2016 2017 2018 ** Euroa Tulos/osake Osinko/osake
 • 19. © Metso19 Markkinanäkymät Mineralsin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen. Flow Controlin laitteissa ja palveluissa markkina-aktiviteetin odotetaan kasvavan edelleen. Metso on muuttanut markkkinanäkymiensa esittämistapaa. Tästä lähtien markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Markkina-aktiviteettia kuvataan kolmella termillä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.