SlideShare a Scribd company logo
© Metso
Q2 ja H1/2019 tulos
Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja
Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja
25.7.2019
© Metso2
Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita.
Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan
kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä
synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä
arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat
perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
© Metso
Tulos lyhyesti
Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja
3
© Metso4
Q2 kohokohdat
Hyvä markkina-aktiviteetti jatkui
Hyvä tilauskertymä molemmissa segmenteissä
- Kivenmurskaus ja palvelut kasvoivat; hyvä aktiviteetti kaivoslaitepuolen
pienemmissä tilauksissa
- Palvelut sekä jakelija- ja päivittäistilaukset hyvällä tasolla Flow Controlissa
Vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parannus
- Laiteliikevaihto kasvoi edelleen palveluliiketoimintaa nopeammin
- Kannattavuus parani huolimatta laitepainotteisesta myynnin jakaumasta
Strategian toteutus eteni onnistuneesti
- Kaivospalveluliiketoiminnan osto Chilessä saatiin päätökseen
- McCloskey-yritysosto Kanadassa (kivenmusrskauslaitteet) julkistettiin
- Järjestely jossa luodaan Metso Outotec ja Neles julkistettiin 4.7.
© Metso
Konsernin toisen neljänneksen tulos
5
Tilaukset +2 %, yhteensä 869 milj. euroa (855 milj.)
Liikevaihto +16 %, yhteensä 903 milj. euroa (776 milj.)
EBITA 119 milj. euroa eli 13,1 % liikevaihdosta
(91 milj. ja 11,7 %)
Liikevoitto 114 milj. euroa eli 12,6 % liikevaihdosta
(86 milj. ja 11,1 %)
Osakekohtainen tulos 0,59 euroa (0,38 euroa)
Vapaa kassavirta 28 milj. euroa negatiivinen
(21 milj. euroa positiivinen)
Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa
EBITA, % liikevaihdosta
© Metso
Mineralsin neljänneksen kohokohdat
6
Tilaukset vertailukauden tasolla, yhteensä 704 milj.
euroa (704 milj.)
- Palvelut ja kivenmurskauslaitteet kasvoivat hyvin
- Hyvä kertymä pienempiä kaivoslaitetilauksía
- Kaivoslaitteissa tarjouspyynnöt ja neuvottelut aktiivisia
Liikevaihto +17 %, yhteensä 735 milj. euroa (627 milj.)
- Laiteliiketoiminta kasvoi nopeimmin
- Palveluliiketoiminnan osuus 59 % (66 %)
EBITA-marginaali parani 12,6 %:iin (11,5 %)
- Parantunut suoritus kaikissa liiketoiminnoissa
Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
200
400
600
800
1,000
Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa
EBITA, % liikevaihdosta
© Metso
Flow Controlin neljänneksen kohokohdat
7
Tilaukset +9 %, yhteensä 165 milj. euroa (151 milj.)
- Hyvä kasvu palveluissa sekä jakelija- ja
päivittäistoimituksissa
- Projektitilaukset Aasian öljy- ja kaasumarkkinoilta
- Sellu- ja paperiprojekteissa tarjouspyynnöt ja
neuvottelut aktiivisia
Liikevaihto +13 %, yhteensä 168 milj. euroa (149 milj.)
- Sekä laite- että palveluliiketoiminta kasvoivat
kaksinumeroisesti
- Suurin osa kasvusta orgaanista
EBITA-marginaali parani 17,1 %:iin (14,5 %)
- Hyvä suoritus ja operatiivinen vipuvaikutus
Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
40
80
120
160
200
Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa
EBITA, % liikevaihdosta
© Metso
Taloudellinen tulos
Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja
8
© Metso
Tuloslaskelma
9
Milj. euroa Q2/2019 Q2/2018 Muutos % H1/2019 H1/2018 Muutos % 2018
Viimeinen
12 kk
Saadut tilaukset 869 855 2 1 883 1 714 10 3 499 3 670
Liikevaihto 903 776 16 1 739 1 490 17 3 173 3 422
EBITA 119 91 31 222 176 26 369 416
% liikevaihdosta 13,1 11,7 12,8 11,8 11,6 12,1
Liikevoitto 114 86 33 214 167 28 351 398
% liikevaihdosta 12,6 11,1 12,3 11,2 11,1 11,6
Nettorahoituskulut -10 -5 -20 -15 -30 -35
Verot -15 -24 -41 -45 -92 -88
Tilikauden tulos 89 57 56 154 107 44 229 275
Tulos/osake, euroa 0,59 0,38 1,02 0,71 1,53 1,84
© Metso
Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset
10
Saadut tilaukset Liikevaihto
855
869
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
Q2/2018 Saadut
tilaukset
Orgaaninen kasvu
kiinteillä kursseilla
Rakenteelliset
muutokset
Valuuttakurssien
vaikutukset
Q2/2019 Saadut
tilaukset
MIlj. e
776
903
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
Q2/2018
Liikevaihto
Orgaaninen kasvu
kiinteillä kursseilla
Rakenteelliset
muutokset
Valuuttakurssien
vaikutukset
Q2/2019
Liikevaihto
MIlj. e
© Metso
Tase
11
Milj. euroa 30.6.2019 % 31.12.2018 %
Aineettomat omaisuuserät 629 18 % 608 19 %
Aineelliset omaisuuserät 322 9 % 305 9 %
Muut pitkäaikaiset varat 167 4 % 157 5 %
Vaihto-omaisuus 1,028 28 % 950 29 %
Saamiset (myynti ja muut) 949 27 % 834 25 %
Likvidit varat 330 14 % 426 13 %
VARAT YHTEENSÄ 3 540 3 279
Oma pääoma 1 394 42 % 1 416 43 %
Korolliset velat 736 20 % 598 21 %
Korottomat velat 1 410 38 % 1 265 36 %
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 540 3 279
© Metso
Nettokäyttöpääoma ja sitoutunut pääoma
12
Nettokäyttöpääoma Sitoutunut pääoma
715 709 750
950 1028
483 464
497
585
633
-249 -275 -342 -431 -437
-164 -186
-198
-208 -252
-187
-225
-206
-262
-284
598
487 502
633
688
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2015 2016 2017 2018 Q2/2019
Other non-interest bearing
liabilities, net
Advances received
Trade payables
Trade receivables
Inventory
Net working capital
598
487 502
633 688
657 807 826
426 330
549 538 545
608 629
343 315 287
305
437
118 84 44
42
47
2267 2232 2204
2015
2130
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2015 2016 2017 2018 Q2/2019
Other
Tangible assets
Intangible assets
Liquid funds
Net working capital
TOTAL
Muut korottomat velat, netto
Ennakot
Ostovelat
Varastot
Nettokäyttöpääoma
Myyntisaamiset
Aineelliset omaisuuserät
Muut
Aineettomat omaisuuserät
Likvidit varat
Nettokäyttöpääoma
© Metso
Rahavirta
13
Milj. euroa H1/2019 2018
Tilikauden tulos 154 229
Oikaisuerät 106 181
Nettokäyttöpääoman muutos -160 -129
Maksetut rahoituserät -16 -17
Maksetut verot -52 -87
Liiketoiminnan nettorahavirta 31 177
Käyttöomaisuusinvestoinnit -41 -67
Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä -35 -77
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
9 -
Muut 1 1
Investointien nettorahavirta -66 -143
Vapaa kassavirta 10 146
© Metso
Taloudellinen asema
14
30.6.2019 31.12.2018
Sijoitetun pääoman tuotto, ennen veroja, %, annualisoitu 20,9 16,9
Oman pääoman tuotto (ROE), %, annualisoitu 21,8 16,5
Nettovelkaantuneisuusaste, % 28,7 11,7
Kassavirtasuhde, % 6 64
Omavaraisuusaste, % 43,4 47.7
Velkaantuneisuusaste, % 34,5 29,7
Nettovelka / EBITDA 0,8 0,4
EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 13,3 13,7
IFRS 16:n käyttöönoton vaikutus on huomioitu vuoden 2019 luvuissa. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
© Metso
Strategia ja näkymät
Pekka Vauramo
Toimitusjohtaja
15
© Metso
Strategian toteutus
16
Tutkimus ja kehitys 1,8% liikevaihdosta toisella neljänneksellä
- 12 miljoonan euron kasvu H1/19:llä verrattuna H1/18:aan
Strategiset yritysostot
- Sopimus kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden
valmistajan McCloskey Internationalin ostamisesta allekirjoitettiin.
Kauppa laajentaa Metson kivenmurskauksen tarjoomaa
maailmanlaajuisesti ja se oletetaan saatavan päätökseen vuoden
viimeisellä neljänneksellä
- Kaivospalveluliiketoiminnan yritysosto Chilessä saatiin päätökseen
© Metso
Julkistettiin järjestely, jossa luodaan Metso Outotec ja
Neles
17 * Mukaan lukien 315 miljoonan euron liikevaihto McCloskey-yrityshankinnasta
Järjestelyllä luodaan kaksi alansa johtavaa yritystä
- ‘Metso Outotec’ tarjoaa prosessiteknologiaa sekä laitteita ja palveluja mineraali-, metalli-
ja kivenmurskausteollisuuden aloille
- ‘Neles’ virtauksensäätöön
Metso Outotec
- Havainnollistava yhdistetty liikevaihto 4,2 miljardia euroa* vuonna 2018
- Toisiaan hyvin täydentävät tuoteportfolio ja prosessiosaaminen, teknologia ja tuotekehitys
sekä palveluverkosto ja koko
- Laaja läsnäolo koko mineraalienkäsittelyn arvoketjussa
- Metson osakkeenomistajat omistaisivat noin 78 % prosenttia ja Outotecin
osakkeenomistajat noin 22 % uudesta yhtiöstä
Arvioidut synergiat
- Vähintään 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja ja vähintään
150 miljoonan euron vuotuiset liikevaihtosynergiat
- Odotetaan toteutuvan täysimääräisesti kolmannen vuoden loppuun mennessä järjestelyn
toteuttamisesta
© Metso
Julkistettiin järjestely, jossa luodaan Metso Outotec ja
Neles
18
Neles
- Johtava asema virtauksensäätöratkaisujen markkinajohtajana sellu- ja
paperiventtiileissä sekä öljy- ja kaasuventtiilien loppumarkkinoilla
- Jatkuva markkinaa nopeampi kasvu, ensiluokkainen kannattavuus ja todistettu
suhdanteiden sietokyky
- Monipuolinen myynnin jakauma sekä alueellisesti että toimialakohtaisesti
- Osakkeenomistajien tuoton edistämiseen ja kasvumahdollisuuksien
hyödyntämiseen sitoutunut johto
Aikataulu
- Odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Järjestely
on ehdollinen lakisääteisille ja muille hyväksynnille mukaanlukien Metson ja
Outotecin ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnät
- Metson ja Outotecin ylimääräiset yhtiökokoukset odotetaan pidettävän 29.10.
© Metso19
Markkinanäkymät (ennallaan)
Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin
odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että
palveluissa.
Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden
kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen kolmea termiä: kasvaa, jatkuu
nykyisellä tasolla tai hidastuu.
company/metso metsogroup metsoworldmetsoworld metsogroup
www.metso.com

More Related Content

What's hot

Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metso Group
 
Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys
Metso Group
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metso Group
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatioMetson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio
Metso Group
 
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Nordnet Suomi
 
Metson tilinpäätostiedote 2019
Metson tilinpäätostiedote 2019Metson tilinpäätostiedote 2019
Metson tilinpäätostiedote 2019
Metso Group
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatioMetson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metso Group
 
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso Group
 
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso Group
 
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso Group
 
Metso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Q3 2019 osavuosikatsausMetso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Group
 
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Group
 
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitysMetso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso Group
 
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitysMetso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso Group
 
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatioMetson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metso Group
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metso Group
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Metso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedoteMetso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedote
Metso Group
 
Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso osavuosikatsaus Q3 2017Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso Group
 
Metso 2017 tilinpäätostiedote
Metso 2017 tilinpäätostiedoteMetso 2017 tilinpäätostiedote
Metso 2017 tilinpäätostiedote
Metso Group
 

What's hot (20)

Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
Metson puolivuosikatsaus 2018 esitys
 
Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitysMetso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys
Metso Q1 2019 osavuosikatsaus esitys
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2014. Presentaatiokalvot.
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatioMetson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014: presentaatio
 
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
 
Metson tilinpäätostiedote 2019
Metson tilinpäätostiedote 2019Metson tilinpäätostiedote 2019
Metson tilinpäätostiedote 2019
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatioMetson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2014: presentaatio
 
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
Metso osavuosikatsaus presentaatio tammi-syyskuu 2013
 
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus
 
Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012Metso tilinpäätöstiedote 2012
Metso tilinpäätöstiedote 2012
 
Metso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Q3 2019 osavuosikatsausMetso Q3 2019 osavuosikatsaus
Metso Q3 2019 osavuosikatsaus
 
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2016 osavuosikatsaus presentaatio
 
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitysMetso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
Metso 2017 H1 Puolivuosikatsaus esitys
 
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitysMetso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
Metso 2017 tilinpäätostiedote: esitys
 
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatioMetson tilinpäätös 2013: presentaatio
Metson tilinpäätös 2013: presentaatio
 
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
Metson osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2014
 
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
Työ- ja elinkeinoministeriön korona-tilannekuva 17.6.2020
 
Metso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedoteMetso 2018 tilinpäätostiedote
Metso 2018 tilinpäätostiedote
 
Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso osavuosikatsaus Q3 2017Metso osavuosikatsaus Q3 2017
Metso osavuosikatsaus Q3 2017
 
Metso 2017 tilinpäätostiedote
Metso 2017 tilinpäätostiedoteMetso 2017 tilinpäätostiedote
Metso 2017 tilinpäätostiedote
 

Similar to Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys

Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvotMetso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Group
 
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Group
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Työeläkeyhtiö Varma
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsausMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso Group
 
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Pörssisäätiö
 
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
Pörssisäätiö
 
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatioMetso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Group
 
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Pörssisäätiö
 
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsausKemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemira Oyj
 
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Group
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017
Suominen Corporation
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
Suominen Corporation
 
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Valmet Oyj
 
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso Group
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018
Suominen Corporation
 
Varman osavuosiraportti Q2 2015
Varman osavuosiraportti Q2 2015Varman osavuosiraportti Q2 2015
Varman osavuosiraportti Q2 2015
Työeläkeyhtiö Varma
 
Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Pörssisäätiö
 

Similar to Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys (17)

Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvotMetso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
Metso Q1 2015 osavuosikatsaus presentaatiokalvot
 
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatioMetso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
Metso Q3 2015 osavuosikatsaus presentaatio
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2018
 
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsausMetso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus
 
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Tampere 5.11.2019
 
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
YIT Pörssi-ilta Helsinki 11 11 2019
 
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatioMetso Tilinpäätös 2014: presentaatio
Metso Tilinpäätös 2014: presentaatio
 
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
Stora Enso Pörssi-ilta Helsinki 25.11.2019
 
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsausKemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
Kemiran Q1 2013 osavuosikatsaus
 
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
Metso Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017
Suominen Oyj:n tulosesitys Q4 ja FY 2017
 
Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015Tulokset Q2 2015
Tulokset Q2 2015
 
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
Toimitusjohtajan katsaus varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014
 
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
Metso 2018 osavuosikatsaus Q1
 
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018
Suominen Oyj:n tulosesitys Q2 2018
 
Varman osavuosiraportti Q2 2015
Varman osavuosiraportti Q2 2015Varman osavuosiraportti Q2 2015
Varman osavuosiraportti Q2 2015
 
Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
Glaston Pörssi-ilta Helsinki 11.09.2019
 

More from Metso Group

Metso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Q4 2019 financial statements review presentationMetso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Group
 
Metso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Q3 2019 Interim Review presentationMetso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Group
 
Metso Q3 2019 Interim Review
Metso Q3 2019 Interim ReviewMetso Q3 2019 Interim Review
Metso Q3 2019 Interim Review
Metso Group
 
Metso H1 2019 half year review presentation
Metso H1 2019 half year review presentationMetso H1 2019 half year review presentation
Metso H1 2019 half year review presentation
Metso Group
 
Metso H1 2019 half year review
Metso H1 2019 half year reviewMetso H1 2019 half year review
Metso H1 2019 half year review
Metso Group
 
Metson vuosikertomus 2018
Metson vuosikertomus 2018Metson vuosikertomus 2018
Metson vuosikertomus 2018
Metso Group
 
Metso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Q1 2019 Interim Review presentationMetso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Group
 
Metso Q1 2019 Interim Review
Metso Q1 2019 Interim ReviewMetso Q1 2019 Interim Review
Metso Q1 2019 Interim Review
Metso Group
 
Metso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Q4 2018 financial statements release presentationMetso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Group
 
Metso Financial statements Review 2018
Metso Financial statements Review 2018Metso Financial statements Review 2018
Metso Financial statements Review 2018
Metso Group
 
Metso Q3 2018 Interim Review
Metso Q3 2018 Interim ReviewMetso Q3 2018 Interim Review
Metso Q3 2018 Interim Review
Metso Group
 
Metson puolivuosikatsaus 2018
Metson puolivuosikatsaus 2018 Metson puolivuosikatsaus 2018
Metson puolivuosikatsaus 2018
Metso Group
 
Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso 2018 Half-Year Review presentation Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso Group
 
Metso's Half-Year Review 2018
Metso's Half-Year Review 2018 Metso's Half-Year Review 2018
Metso's Half-Year Review 2018
Metso Group
 
Intelligent minerals processing powered by AI and IoT
Intelligent minerals processing powered by AI and IoTIntelligent minerals processing powered by AI and IoT
Intelligent minerals processing powered by AI and IoT
Metso Group
 
Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Q1 2018 Interim Review presentation Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Group
 
Metso Q1 2018 Interim Review
Metso Q1 2018 Interim ReviewMetso Q1 2018 Interim Review
Metso Q1 2018 Interim Review
Metso Group
 

More from Metso Group (17)

Metso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Q4 2019 financial statements review presentationMetso Q4 2019 financial statements review presentation
Metso Q4 2019 financial statements review presentation
 
Metso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Q3 2019 Interim Review presentationMetso Q3 2019 Interim Review presentation
Metso Q3 2019 Interim Review presentation
 
Metso Q3 2019 Interim Review
Metso Q3 2019 Interim ReviewMetso Q3 2019 Interim Review
Metso Q3 2019 Interim Review
 
Metso H1 2019 half year review presentation
Metso H1 2019 half year review presentationMetso H1 2019 half year review presentation
Metso H1 2019 half year review presentation
 
Metso H1 2019 half year review
Metso H1 2019 half year reviewMetso H1 2019 half year review
Metso H1 2019 half year review
 
Metson vuosikertomus 2018
Metson vuosikertomus 2018Metson vuosikertomus 2018
Metson vuosikertomus 2018
 
Metso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Q1 2019 Interim Review presentationMetso Q1 2019 Interim Review presentation
Metso Q1 2019 Interim Review presentation
 
Metso Q1 2019 Interim Review
Metso Q1 2019 Interim ReviewMetso Q1 2019 Interim Review
Metso Q1 2019 Interim Review
 
Metso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Q4 2018 financial statements release presentationMetso Q4 2018 financial statements release presentation
Metso Q4 2018 financial statements release presentation
 
Metso Financial statements Review 2018
Metso Financial statements Review 2018Metso Financial statements Review 2018
Metso Financial statements Review 2018
 
Metso Q3 2018 Interim Review
Metso Q3 2018 Interim ReviewMetso Q3 2018 Interim Review
Metso Q3 2018 Interim Review
 
Metson puolivuosikatsaus 2018
Metson puolivuosikatsaus 2018 Metson puolivuosikatsaus 2018
Metson puolivuosikatsaus 2018
 
Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso 2018 Half-Year Review presentation Metso 2018 Half-Year Review presentation
Metso 2018 Half-Year Review presentation
 
Metso's Half-Year Review 2018
Metso's Half-Year Review 2018 Metso's Half-Year Review 2018
Metso's Half-Year Review 2018
 
Intelligent minerals processing powered by AI and IoT
Intelligent minerals processing powered by AI and IoTIntelligent minerals processing powered by AI and IoT
Intelligent minerals processing powered by AI and IoT
 
Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Q1 2018 Interim Review presentation Metso Q1 2018 Interim Review presentation
Metso Q1 2018 Interim Review presentation
 
Metso Q1 2018 Interim Review
Metso Q1 2018 Interim ReviewMetso Q1 2018 Interim Review
Metso Q1 2018 Interim Review
 

Metso H1 2019 puolivuosivuosikatsaus esitys

 • 1. © Metso Q2 ja H1/2019 tulos Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja 25.7.2019
 • 2. © Metso2 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: 1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut 3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 • 3. © Metso Tulos lyhyesti Pekka Vauramo Toimitusjohtaja 3
 • 4. © Metso4 Q2 kohokohdat Hyvä markkina-aktiviteetti jatkui Hyvä tilauskertymä molemmissa segmenteissä - Kivenmurskaus ja palvelut kasvoivat; hyvä aktiviteetti kaivoslaitepuolen pienemmissä tilauksissa - Palvelut sekä jakelija- ja päivittäistilaukset hyvällä tasolla Flow Controlissa Vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parannus - Laiteliikevaihto kasvoi edelleen palveluliiketoimintaa nopeammin - Kannattavuus parani huolimatta laitepainotteisesta myynnin jakaumasta Strategian toteutus eteni onnistuneesti - Kaivospalveluliiketoiminnan osto Chilessä saatiin päätökseen - McCloskey-yritysosto Kanadassa (kivenmusrskauslaitteet) julkistettiin - Järjestely jossa luodaan Metso Outotec ja Neles julkistettiin 4.7.
 • 5. © Metso Konsernin toisen neljänneksen tulos 5 Tilaukset +2 %, yhteensä 869 milj. euroa (855 milj.) Liikevaihto +16 %, yhteensä 903 milj. euroa (776 milj.) EBITA 119 milj. euroa eli 13,1 % liikevaihdosta (91 milj. ja 11,7 %) Liikevoitto 114 milj. euroa eli 12,6 % liikevaihdosta (86 milj. ja 11,1 %) Osakekohtainen tulos 0,59 euroa (0,38 euroa) Vapaa kassavirta 28 milj. euroa negatiivinen (21 milj. euroa positiivinen) Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 200 400 600 800 1,000 1,200 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 • 6. © Metso Mineralsin neljänneksen kohokohdat 6 Tilaukset vertailukauden tasolla, yhteensä 704 milj. euroa (704 milj.) - Palvelut ja kivenmurskauslaitteet kasvoivat hyvin - Hyvä kertymä pienempiä kaivoslaitetilauksía - Kaivoslaitteissa tarjouspyynnöt ja neuvottelut aktiivisia Liikevaihto +17 %, yhteensä 735 milj. euroa (627 milj.) - Laiteliiketoiminta kasvoi nopeimmin - Palveluliiketoiminnan osuus 59 % (66 %) EBITA-marginaali parani 12,6 %:iin (11,5 %) - Parantunut suoritus kaikissa liiketoiminnoissa Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 200 400 600 800 1,000 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 • 7. © Metso Flow Controlin neljänneksen kohokohdat 7 Tilaukset +9 %, yhteensä 165 milj. euroa (151 milj.) - Hyvä kasvu palveluissa sekä jakelija- ja päivittäistoimituksissa - Projektitilaukset Aasian öljy- ja kaasumarkkinoilta - Sellu- ja paperiprojekteissa tarjouspyynnöt ja neuvottelut aktiivisia Liikevaihto +13 %, yhteensä 168 milj. euroa (149 milj.) - Sekä laite- että palveluliiketoiminta kasvoivat kaksinumeroisesti - Suurin osa kasvusta orgaanista EBITA-marginaali parani 17,1 %:iin (14,5 %) - Hyvä suoritus ja operatiivinen vipuvaikutus Tilaukset, liikevaihto ja kannattavuus 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 40 80 120 160 200 Saadut tilaukset, milj. euroa Liikevaihto, milj. euroa EBITA, % liikevaihdosta
 • 8. © Metso Taloudellinen tulos Eeva Sipilä Talous- ja rahoitusjohtaja 8
 • 9. © Metso Tuloslaskelma 9 Milj. euroa Q2/2019 Q2/2018 Muutos % H1/2019 H1/2018 Muutos % 2018 Viimeinen 12 kk Saadut tilaukset 869 855 2 1 883 1 714 10 3 499 3 670 Liikevaihto 903 776 16 1 739 1 490 17 3 173 3 422 EBITA 119 91 31 222 176 26 369 416 % liikevaihdosta 13,1 11,7 12,8 11,8 11,6 12,1 Liikevoitto 114 86 33 214 167 28 351 398 % liikevaihdosta 12,6 11,1 12,3 11,2 11,1 11,6 Nettorahoituskulut -10 -5 -20 -15 -30 -35 Verot -15 -24 -41 -45 -92 -88 Tilikauden tulos 89 57 56 154 107 44 229 275 Tulos/osake, euroa 0,59 0,38 1,02 0,71 1,53 1,84
 • 10. © Metso Rakenteellisten muutosten ja valuuttojen vaikutukset 10 Saadut tilaukset Liikevaihto 855 869 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 Q2/2018 Saadut tilaukset Orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutukset Q2/2019 Saadut tilaukset MIlj. e 776 903 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 Q2/2018 Liikevaihto Orgaaninen kasvu kiinteillä kursseilla Rakenteelliset muutokset Valuuttakurssien vaikutukset Q2/2019 Liikevaihto MIlj. e
 • 11. © Metso Tase 11 Milj. euroa 30.6.2019 % 31.12.2018 % Aineettomat omaisuuserät 629 18 % 608 19 % Aineelliset omaisuuserät 322 9 % 305 9 % Muut pitkäaikaiset varat 167 4 % 157 5 % Vaihto-omaisuus 1,028 28 % 950 29 % Saamiset (myynti ja muut) 949 27 % 834 25 % Likvidit varat 330 14 % 426 13 % VARAT YHTEENSÄ 3 540 3 279 Oma pääoma 1 394 42 % 1 416 43 % Korolliset velat 736 20 % 598 21 % Korottomat velat 1 410 38 % 1 265 36 % OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 540 3 279
 • 12. © Metso Nettokäyttöpääoma ja sitoutunut pääoma 12 Nettokäyttöpääoma Sitoutunut pääoma 715 709 750 950 1028 483 464 497 585 633 -249 -275 -342 -431 -437 -164 -186 -198 -208 -252 -187 -225 -206 -262 -284 598 487 502 633 688 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2015 2016 2017 2018 Q2/2019 Other non-interest bearing liabilities, net Advances received Trade payables Trade receivables Inventory Net working capital 598 487 502 633 688 657 807 826 426 330 549 538 545 608 629 343 315 287 305 437 118 84 44 42 47 2267 2232 2204 2015 2130 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015 2016 2017 2018 Q2/2019 Other Tangible assets Intangible assets Liquid funds Net working capital TOTAL Muut korottomat velat, netto Ennakot Ostovelat Varastot Nettokäyttöpääoma Myyntisaamiset Aineelliset omaisuuserät Muut Aineettomat omaisuuserät Likvidit varat Nettokäyttöpääoma
 • 13. © Metso Rahavirta 13 Milj. euroa H1/2019 2018 Tilikauden tulos 154 229 Oikaisuerät 106 181 Nettokäyttöpääoman muutos -160 -129 Maksetut rahoituserät -16 -17 Maksetut verot -52 -87 Liiketoiminnan nettorahavirta 31 177 Käyttöomaisuusinvestoinnit -41 -67 Yrityshankinnat, rahavarat vähennettynä -35 -77 Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 9 - Muut 1 1 Investointien nettorahavirta -66 -143 Vapaa kassavirta 10 146
 • 14. © Metso Taloudellinen asema 14 30.6.2019 31.12.2018 Sijoitetun pääoman tuotto, ennen veroja, %, annualisoitu 20,9 16,9 Oman pääoman tuotto (ROE), %, annualisoitu 21,8 16,5 Nettovelkaantuneisuusaste, % 28,7 11,7 Kassavirtasuhde, % 6 64 Omavaraisuusaste, % 43,4 47.7 Velkaantuneisuusaste, % 34,5 29,7 Nettovelka / EBITDA 0,8 0,4 EBITDA / rahoituskulut, netto (korkokate) 13,3 13,7 IFRS 16:n käyttöönoton vaikutus on huomioitu vuoden 2019 luvuissa. Vuoden 2018 lukuja ei ole oikaistu.
 • 15. © Metso Strategia ja näkymät Pekka Vauramo Toimitusjohtaja 15
 • 16. © Metso Strategian toteutus 16 Tutkimus ja kehitys 1,8% liikevaihdosta toisella neljänneksellä - 12 miljoonan euron kasvu H1/19:llä verrattuna H1/18:aan Strategiset yritysostot - Sopimus kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskey Internationalin ostamisesta allekirjoitettiin. Kauppa laajentaa Metson kivenmurskauksen tarjoomaa maailmanlaajuisesti ja se oletetaan saatavan päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä - Kaivospalveluliiketoiminnan yritysosto Chilessä saatiin päätökseen
 • 17. © Metso Julkistettiin järjestely, jossa luodaan Metso Outotec ja Neles 17 * Mukaan lukien 315 miljoonan euron liikevaihto McCloskey-yrityshankinnasta Järjestelyllä luodaan kaksi alansa johtavaa yritystä - ‘Metso Outotec’ tarjoaa prosessiteknologiaa sekä laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille - ‘Neles’ virtauksensäätöön Metso Outotec - Havainnollistava yhdistetty liikevaihto 4,2 miljardia euroa* vuonna 2018 - Toisiaan hyvin täydentävät tuoteportfolio ja prosessiosaaminen, teknologia ja tuotekehitys sekä palveluverkosto ja koko - Laaja läsnäolo koko mineraalienkäsittelyn arvoketjussa - Metson osakkeenomistajat omistaisivat noin 78 % prosenttia ja Outotecin osakkeenomistajat noin 22 % uudesta yhtiöstä Arvioidut synergiat - Vähintään 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja ja vähintään 150 miljoonan euron vuotuiset liikevaihtosynergiat - Odotetaan toteutuvan täysimääräisesti kolmannen vuoden loppuun mennessä järjestelyn toteuttamisesta
 • 18. © Metso Julkistettiin järjestely, jossa luodaan Metso Outotec ja Neles 18 Neles - Johtava asema virtauksensäätöratkaisujen markkinajohtajana sellu- ja paperiventtiileissä sekä öljy- ja kaasuventtiilien loppumarkkinoilla - Jatkuva markkinaa nopeampi kasvu, ensiluokkainen kannattavuus ja todistettu suhdanteiden sietokyky - Monipuolinen myynnin jakauma sekä alueellisesti että toimialakohtaisesti - Osakkeenomistajien tuoton edistämiseen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen sitoutunut johto Aikataulu - Odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Järjestely on ehdollinen lakisääteisille ja muille hyväksynnille mukaanlukien Metson ja Outotecin ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnät - Metson ja Outotecin ylimääräiset yhtiökokoukset odotetaan pidettävän 29.10.
 • 19. © Metso19 Markkinanäkymät (ennallaan) Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että palveluissa. Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen kolmea termiä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.