SlideShare a Scribd company logo
MISA SA
ORDINARYONG
PANAHON
Mass notebook in bicol dialect
TATA NIN PAGTUBOD
Bukas an Tata nin pagtubodBukas an Tata nin pagtubod
Sa sarong Dios na pagtubodSa sarong Dios na pagtubod
Nag-aalok sa gabos naNag-aalok sa gabos na
maglaog naghahalat samaglaog naghahalat sa
Gabos na mag-abotGabos na mag-abot
Maglaog kita sa Tata ninMaglaog kita sa Tata nin
pagtubod na nagdadarapagtubod na nagdadara
sa sato sa buhay kansa sato sa buhay kan
Dios na nagtatao sa satoDios na nagtatao sa sato
nin dagosan pasiring sanin dagosan pasiring sa
Saiyang simbahanSaiyang simbahan
Makakalaog kita sa tataMakakalaog kita sa tata
nin pagtubod kunnin pagtubod kun
tugutan niato antugutan niato an
satuyang puso nasatuyang puso na
magbago kanmagbago kan
tataramon kan Diostataramon kan Dios
asin kan Saiyangasin kan Saiyang
biyaya. (Koro)biyaya. (Koro)
VICTORY TO OUR KING
ALL GLORY UNTO YOU
THIS BATTLE CRY WE
SING
THAT VICTORY BELONGS
TO HIM
VICTORY TO OUR KING
AS WE MARCH OUT INTO THIS LAND
AS THE LORD’S PEOPLE WE STAND
THOUGH OUR FOE AWAITS US WE
SHALL NOT FEAR FOR VICTORY IS
SURELY AT HAND
IF THE LORD OUR GOD IS WITH US
THEN WHO CAN STAND AGAINST
THE PEOPLE, THE LORD HAS
CALLED HIS OWN
I WILL CALL UPON THE
LORD
I will call upon the
Lord, who is
mighty to be
praised
So shall I be saved
from my enemies.
Refrain:
The Lord reign-eth!
And blessed be my
rock and let the
God of Salvation be
exalted! (2x)
SA SAMUYANG TAHAW
Kaogmahan na
daing makakaagaw
Kun Ika uya sa
samuyang tahaw
Kaogmahan na
daing makakahale
Kun kami Saimo
minapuli.
1.Bunga nin pagtiripon
nin mga magturugang
sa saimong harong
pagtubod niamo lugod
magrarom ika andam
na kami akoon.
2. Bunga nin
paggiromdom kan tipan
sa liwanag kan
tataramon
Paglaom niamo lugod
marigon ika an
kaligtasan sa gabos na
panahon.
3.Bunga nin
pagpakinabang kan
hawak asin kan dugo
na atang pagkamoot
niamo lugod magtalubo
ika an enot na namoot
samo.
GIKAN SA DIOS
1.Magsupay an lambang puso
nin pag-omaw,Mag –awit an
lambang ngoso nin
pagrokyaw; sarong dakulang
balaog kita winarasan,Gikan
sa Dios, burabodnin gabos
na karahayan
2. Mangamyo an hamot kan
kan satuyang mga dolot nin
pagpasalamat sa balaog nin
pagkamoot; An paladan
na Babae, ina ni Jesus,
Inako sa Ama kan
an Aki nakapako sa
cruz
Refrain:
Sa kagayagayahan
magsanong an gabos
huli sa balaog, an Ina kan
Dios; Ina sa kinaban,
Ina sa kalangitan;
Balaog sa banwaan,
Balaog sa simbahan
COME ON IN
Come on in to the house
Of the Lord, just come
on in. Let us worship
And be glad that He is
with us once again
It’s a day for celebration
As we show our dedication
Let us heed His invitation
To begin………come on in.
V1. When the Lord
walked the earth to
live with man.
Evil held the power
overall the land.
We condemned Him
and then sent Him
to be crucified.
Left Him all alone
until He died.
V2.But the power of the
Lord has won again
We can see how
great it is
His love for man.
And whatever wrong that
you have done will be
forgiven you Trust in
Him for he is calling
you. (Repeat Refrain)
Mass notebook in bicol dialect
Amen
Asin sa
saimong
espiritu
Mass notebook in bicol dialect
Nagkukumpisal ako sa Dios
na makakamhan, asin
saindo, mga tugang, ta
nagkasala ako nin makuri
sa isip, sa tataramon, sa
gibo, asin sa kapabayaan:
asin tinotombok an daghan, sinda nagsasabi:
sala ko, sala ko, makuring sala ko.
Dangan sinda minapadagos:
Kaya nangangadyi ako ki Santa
Maria, danay na Virgen, sa
gabos na Angeles asin Santos,
asin saindo, mga tugang, na
ako ipamibi sa Kagurangnan
tang Dios.
Mass notebook in bicol dialect
Amen
IKA NA SINUGO
Ika na sinugo sa pagpaomay
kan mga nagsosolsol
Kagurangnan, maherak ka.
Kagurangnan maherak ka.
Ika na napadigdi
sa pag-apod
kan mga parakasala
Cristo, maherak ka.
Cristo, maherak ka.
Ika na nagtutukaw
sa too kan Ama sa
pagsurog samo
Kagurangnan,maherak ka.
Kagurangnan maherak ka.
KAGURANGNANMAHERAK KAKAGURANGNANMAHERAK KA
Kagurangnan maherak Ka
Kagurangnan maherak Ka
Cristo, maherak Ka
Cristo, maherak Ka
Kagurangnan maherak Ka
Kagurangnan maherak Ka
KAMURAWAYAN SA DIOS SA
KAITAASAN
Kamurawayan sa Dios
sa kaitaasan
Asin sa daga katoninongan
Sa mga tawong marahay
ang boot Inoomaw mi Ika,
rinorokyaw mi Ika,
sinasamba mi Ika
Pinapamuraway mi Ika
Pinapasalamatan mi
ika huli kan dakula
Mong kamurawayan
Kagurangnan na
Dios,Hadeng langitnon
Dios Amang
makakamhan.
Kagurangnan Aking Bugtong
Jesu-Cristo Kagurangnan
na
Dios, Cordero kan Dios,Aki
kan Ama,
Ika na nagpapara
kan mga kasalan
kan kinaban,
Kaheraki kami
Ika na nagpapara kan
mga kasalan kan kinaban
akoa ang samong
pakimaherak.Ika na
nagtutukaw
sa too kan
Ama
Kaheraki kami.
Ta Ika sana ang Banal
Ika sana ang kagurangnan
Ika sana an Orog Kahalangkaw
Jesu-Cristo, kaiba kan Espiritu
Santo Sa kamurawayan kan
Dios Ama, Amen.
Mass notebook in bicol dialect
Amen
Mass notebook in bicol dialect
LITURGIA KAN TATARAMON
Enot na Babasahon:
PROFETA ISAIAS
Salamat
sa Dios
SALMO
RESPONSORIAL:
SA ATUBANG NIN
MGA ANGELES
MAAWIT AKO
SAIMO
KAGURANGNAN.
Ika-duwang Babasahon:
1 Corinto
Salamat
sa Dios
Mass notebook in bicol dialect
ALLELUIA
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia
Naglalaom ako
sa Kagurangnan
Nagsasarig sa
Saiyang tataramon
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia (2X)
PALADAN ANG NAGTUTUBOD
Alleluia, alleluia, alleluia
Paladan an nagtutubod
siring sa Ina ni Jesus
Huli ta mahahaman Saiya an
tataramon kan Dios (2x)
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia
Asin
Sa
saimong
espiritu
Kamurawayan
Saimo,
Kagurangnan.
EVANGELIO
SAN LUCAS
Pag-omaw
saimo,
Cristo
HOMILIA
NAGTUTUBOD
Nagtutubod ako sa sarong
Dios Amang Makakamhan
Kaggibo kan langit asin
daga,kan gabos na nahihiling
asin dai nahihiling.
Asin sa sarong Kagurangnan
na si Jesu-Cristo, bogtong
na aki kan Dios, asin
namundag gikan sa Ama bago
kan gabos na panahon. Dios
na gikan sa Dios, ilaw na
gikan sa ilaw, totoong Dios
na gikan sa totoong Dios.
Ipinangaki, dai linalang, saro
sa pagka-Dios sa Ama:huli
saiya nagkaigwa kan gabos.
Huli sa satong mga tawo asin
huli sa satong kaligtasan
naghilig siya hale sa
kalangitan. Asin nani-laman
huli kan Espiritu Santo, ki
Virgen Maria, asin nani tawo.
Ipinako pa sa cruz para
sato kan panahon ni
Poncio Pilato; nagtios
sagkod sa kagadanan asin
ilinobong, asin kan
ikatolong aldaw nabuhay-
liwat sosog sa mga
kasuratan, asin suminakat
sa langit,
Nagtutukaw sa too kan
Ama. Asin mamuraway na
mabalik, sa paghukom
sa mga buhay asin mga
gadan, an saiyang kahadean
daing katapusan. Asin sa
Espiritu Santo,
Kagurangnan asin kagtao
nin buhay:na gikan sa Ama
asin sa Aki. Siya, kaiba
kan Ama asin kan Aki,
sabay na sinasamba asin
pinapamuraway: Siya
nagtaram sa paagi nin mga
profetas.
Asin sa saro, banal, catolico
asin apostolicong Simbahan.
Nagpapahayag ako nin
pagtubod sa sarong bonyag,
sa pagpatawad nin mga
kasalan. Asin naghahalat ako
kan pagkabuhay-liwat nin mga
gadan, asin kan buhay sa
maabot na panahon. Amen.
Mass notebook in bicol dialect
Pamibi nin Banwaan:
Pamibi
KAGURANGNAN,
HINANYOGA AN
SAMUYANG
PAMIBI.
Amen
Liturgia nin
Eucaristia
Mass notebook in bicol dialect
UYA, AN ORIPON KAN
KAGURANGNAN
Sa sarong pagbareta
Ipinasabot kun ano saimo an
ipinagboboot, nakubhanan
na gayo kan enot, asin
pinaghurop-hurop
Mangingidam ka asin
mangangaki
Sa Dios ipinaubaya an
sadiri asin an mga
masunod na mangyayari
Initaas an gabos na
pagkatakot, iwinalat sa
saiyang mga kamot
Pano kan Espiritu ika
nagsabi:
Refrain:
“Uya an oripon kan
Kagurangnan mangyari susog
sa saimong itinaram”
“Uya an oripon kan
Kagurangnan mangyari susog
sa saimong itinaram”
Naotob sa kapanahonan
an kabotan kan nagpili
saimo sa kapinonan
mga bagay sa puso isinaray.
Mahuyong nag-atang nin buhay
Pano nin pagtubod ika nagdusay
TAKE AND RECEIVE
Take and receive O Lord
My Liberty. Take all
my will, my mind
my memory. All things I
hold and all I own are thine
Thine was the gift
To Thee I all resign
Do thou direct and
Govern all and sway
Do what thou wilt command
And I obey. Only Thy grace
Thy love on me bestow.
These make me rich, all
else will I forego.
I OFFER MY LIFE
1. All that I am, all that I
have I lay them down
before You , O Lord. All
my regrets, all my acclaim,
The joy and the pain I’m
making the Yours.
Refrain:
Lord, I offer my life to you
Everything I’ve been
through, use it for Your
glory. Lord I offer my days
to You lifting my praise to
You as a pleasing sacrifice
Lord, I offer You my life.
2.
Things in the past, things
yet unseen, wishes and
dreams that are yet to come
true. All of my hopes, all of
my plans, my heart and my
hands are lifted to you.
(Refrain)
Refrain:
Lord, I offer my life to you
Everything I’ve been
through, use it for Your
glory. Lord I offer my days
to You lifting my praise to
You as a pleasing sacrifice
Lord, I offer You my life.
KAGGIBO ASIN KAGTAO
Kagggibo asin kagtao,
gabos sadiri Mo
kapinunan, kapanoan
nin mga karahayan na
nakamtan, gabos
balaog Mo.
Ano an ikakadolot ko
sa pangataman Mo?
Sa buhay na ini dai
mabilang na mga
biyaya, ano baya
an ikakabalos ko?
Kaggibo asin kagtao,
gabos ikinaugay Mo
Maninigo asin matanos na
danay asin minsan saen
Magpasalamat kami
Saimo, kami Saimo.
Mass notebook in bicol dialect
Mass notebook in bicol dialect
Akoon lugod nin
Kagurangnan an atang sa
saimong mga kamot para sa
kaomawan asin kamurawayan
kan saiyang ngaran, sa
pakinabang niato asin kan
saiyang bilog na banal na
Mass notebook in bicol dialect
Amen
Asin sa
saimong
espiritu
Initaas mi
na sa
Kagurangnan
Maninigo
asin dapat
Mass notebook in bicol dialect
BANAL
Banal, banal, banal
an Kagurangnan
Dios nin mga hukbo,
An langit asin
daga pano kan Saimong
kamurawayan
Hosana sa kaitaasan.
Paladan ang minadigdi
sa ngaran
Kan Kagurangnan
Hosana sa kaitaasan.
Mass notebook in bicol dialect
SA LAMBANG PAGKAKAN
MI
SA LAMBANG PAGKAKAN MI
KAINING TINAPAY
ASIN PAG-INOM KAN CALIZ,
AN PAGKAGADAN MO,
KAGURANGNAN
IPINAPAMARETA NIAMO
SAGKOD NA IKA MAGDATONG.
AN PAGKAGADAN MO
KAGURANGNAN
An pagkagadan Mo,
Kagurangnan
Ipinapamareta niamo
Ang pagkabuhay Mo liwat
Ipinapahayag, sagkod na
Ika magdatong
Mass notebook in bicol dialect
AMEN
A…..men, A….men,
A….men, A…..men
A…..men, A….men,
AMEN
A…..men, A….men,
A…..men, A…..men
A…..men, A….men,
A…..men
COMMUNION
Ama Niamo
Ama niamo na
yaon sa langit
Pabanalon an ngaran Mo
Magdatong ang kahadean
Mo mangyari ang boot
Mo sa daga nin
siring sa langit.
Ama Niamo
Ang samong
kakanon
sa aroaldaw
Itao Mo samuya
ngonian, asin
patawadon Mo
kami sa samong
mga kasalan
Siring na
pinapatawad
niamo ang mga
nagkakasala
samuya,asin hare
kami pagdaraha
sa sogot kundi
agawa kami sa
Mass notebook in bicol dialect
DOXOLOGIA
Huli ta Saimo ang
kahadean asin
ang kapangyarihan
Siring man ang
kamurawayan
Sa mga kapanahunan
Mass notebook in bicol dialect
Amen
Asin sa
saimong
espiritu
Cordero
Cordero kan Dios na
nagpapara Kan mga
kasalan kan kinaban
Kaheraki kami.
Cordero kan Dios na
nagpapara Kan mga
kasalan kan kinaban
Kaheraki kami.
Cordero kan Dios na
Nagpapara kan mga
kasalan kan kinaban
tawi kami nin
katoninongan.
Mass notebook in bicol dialect
Kagurangnan,
bako akong
maninigo na
ika magdagos
sa sakuyang
harong: alagad
magtaram ka
sana, asin an
sakong kalag
maoomayan
MAGKAMINOOTAN KAMO
DAI NANGGAD NIN
PAGKAMOOT
AN OROG PA KAN
PAGDUSAY NIN BUHAY
NIN BUHAY HULI SA
SAINDONG KATOOD
DAI NANGGAD, DAI
NANGGAD AN OROG PA!
AN AMA NAMOOT SAKO
AKO MAN NAMOOT SAINDO
MAGDANAY KAMO SA
PAGKAMOOT KO
MAGDANAY KAMO KUN
OTOBON MGA TOGON KO.
(Ref.)
KAOGMAHAN KO
MAPAPASAINDO
MAPANO LOGOD
KAOGMAHAN NINDO
MAGKAMINOOTAN KAMO
SIRING KAN PAGKAMOOT
KO
INI AN TOGON KO. (Ref.)
KUN GIBOHON NINDO
AN TOGON KO
KAMO SAKUYANG KATOOD
BAKO NA KAMONG
MGA SOROGOON
AN NADANGOG SA AMA
IPINAHAYAG KO NA SAINDO.
DAI NINDO PINILI AKO
AKO AN NAGPILI SAINDO
NA MAGLAKAW, MAGTAO
NIN BUHAY AN TOGON KO
MAGKAMINOOTAN KAMO.
TANGING YAMAN
Ikaw ang aking tanging
yaman Na di lubusang
masumpungan.Ang
nilikha Mong kariktan,
sulyap Ng ‘Yong
kagandahan.
V1
Ika’y hanap sa twina
nitong pusong ikaw
lamang ang saya.
Sa ganda ng umaga,
Nangungulila sa ‘Yo Sinta.
V2
Ika’y aking hanap
Sa t’wina sa kapwa ko kita
Laging nadarama.
Sa Iyong mga likha,
Hangad pa ring masdan
Ang ‘Yong mukha
GOD ALONE
GOD ALONE, GOD ALONE
IN YOUR COURTS O MY
LORD IS MY HOME.
YOU ARE MY TREASURE,
MY PORTION DELIGHT
OF MY SOUL
MY LIFE, MY SALVATION,
MY FORTRESS, MY GOD
AND MY ALL. O MY
SOUL, CLAIM
NOTHING AS YOUR OWN.
FOR YOU THERE IS GOD AND
GOD ALONE.
YAHWEH, THE FAITHFUL
ONE
YAHWEH’S LOVE WILL
LAST FOREVER,
HIS FAITHFULNESS TILL THE
END OF TIME. YAHWEH IS
A LOVING GOD, YAHWEH
THE FAITHFUL ONE.
1. HAVE NO FEAR FOR I AM
WITH YOU I WILL
BE YOUR SHIELD.
GO NOW AND LEAVE YOUR
HOMELAND.
FOR I WILL GIVE YOU A
HOME.
2. YOU SHALL BE MY
CHOSEN PEOPLE AND I
WILL BE YOUR GOD. I
WILL BLESS YOUR NAME
FOREVER AND KEEP
YOU FROM ALL HARM.
3. LOOK UP AND SEE THE
HEAVENS AND COUNT
THE STARS IF YOU CAN.
YOUR NAME WILL BE
EVEN GREATER, GREATER
THAN ALL THESE STARS.
4. SEE NO THE LAND BEFOR
YOU, RICH WITH FOOD
AND RAIN, NO LONGER
MUST YOU WANDER, FOR
THIS WILL BE YOUR HOME.
SPIRIT OF THE LIVING GOD
Refrain:
SPIRIT OF THE LIVING GOD,
WE AFFIRM YOUR
PRESENCE HERE.
SPIRIT OF THE LIVING GOD,
WE AFFIRM YOUR POWER
HERE.
SPIRIT OF THE LIVING GOD
TO HEAL US
AND TO DELIVER US.
TO FILL US
AND TO CHANGE US,
SPIRIT OF GOD.
(Repeat Refrain)
SPIRIT OF THE LIVING GOD
Refrain:
SPIRIT OF THE LIVING GOD,
WE AFFIRM YOUR
PRESENCE HERE.
SPIRIT OF THE LIVING GOD,
WE AFFIRM YOUR POWER
HERE.
SPIRIT OF THE LIVING GOD
TO REST ON US
AND TO EMPOWER US.
TO WORK THROUGH US
AND TO REVEAL IN US,
JESUS THE KING.
(Repeat Refrain)
KUN YAON SAIMO
ANO INING KUSOG
NA SAKO
NAGSASADOL
PASIRING SAIMO
AKO ISINUSUBOL
KAPANGYARIHAN NA
DAI MASAYUMAHAN
KATONGDAN NA DAI
MATALIKDAN
UYA AKO LIWAT SA
SAIMONG ATUBANG,
DAI NA MATUGOT NA
DAI MAKAIBAHAN;
AN MASUHAY SAIMO SARONG
KAPADUSAHAN,
PAGTIOS NA DAI MATATAGALAN.
REFRAIN:
KUN YAON SAIMO NAWAWARA
AN KAPAGALAN
NAPAPARA SAGKOD
AN KAHADITAN ;
KUN YAON SAIMO
NAMAMATEAN
AN KATONINONGAN
NAKAKAMTAN SAGKOD
AN KALIGTASAN,
KUN YAON SAIMO.
SAIMO NAKUKUA AN
SAKUYANG
KAHULUGAN,
AN KATUYOHAN ASIN
AN KAABTAN
AN HAWAK MO IYO AN
SAKUYANG KAOMAYAN,
AN KASIMBAGAN SA
SAKUYANG
KAGUTOMAN.
Panong Dai Ka
Mamotan?
1.Panong dai Ka
mamotan na namomotan
Kan Ama? Ano an
mga paagi pagkamoot
ko Saimo mahiling sa
sadiri ?
Panong dai Ka
mamotan na namomotan
kan Kagurangnan? Ano
an gigibohon pagkamoot
ko Saimo maherakan
na papagkanigoon ?
Ika tunay na
namomotan,
dakul man an mga
kasalan , pagbabago
pagmamaigotan.
3. Panong dai Ka
mamotan na namomotan
kan Espiritu? Ano sako an
hahagadon pagkamoot ko
Sai-mo sa kapwa
dadarahon
POWER OF YOUR LOVE
Lord, I come to You
Let my heart be changed
renewed
Flowing from Your grace
That I’ve found in You.
Lord I come to know
The weaknesses
I see in me
Boldly stripped away
By the power of Your love
REFRAIN:
HOLD ME CLOSE LET
YOUR LOVE SORROUND ME
BRING ME NEAR, DRAW
ME TO YOUR SIDE
AND AS I WAKE I RISE
UP LIKE AN EAGLE
AND I WILL SOAR WITH YOU
YOUR SPIRIT LEADS ME ON
BY THE POWER OF YOUR LOVE
Lord unveil my eyes
Let me see You
face to face
The knowledge of
Your love
As You live in me.
Lord, renew my mind
As Your will unfold
in my eyes Living everyday
by the power
Of Your love.
(Repeat Chorus)
IKA PALAN
1.Uya na sa mga kamot,
labi pa sa kaipuhan Sa
irarom nin boot garo igwa
pa nin kulang Dai
pinatoninong, nagsiyasat,
naghapot kan Ika
mamidbidan, nasabotan
ang namatean.
REFRAIN:
IKA PALAN KAGURANGNAN
AN MAKAKAHIPNO
IKA PALAN KAGURANGNAN
AN MAKAKAPANO
AN PANUGANG PAMANA
NA HINIHIDAW NIN SAKUYANG
DUKHANG PUSO.
2. Daan na buhay liningawan
sa pagsunod sa linakawan
Pakusuga sa kaluyahan
mautob saimong kabotan.
Dawa ang gabos mawara,
dawa ang gabos magbaya
An orog na mahalaga
Ika mapasakuya.
Mass notebook in bicol dialect
Amen
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
CFC CHAPTER ASSEMBLY
WHERE:PARISH PASTORAL
CENTER
DATE: NOVEMBER 25, 2012
TIME: 1:00 P.M.
Asin sa
saimong
espiritu
Amen
Salamat sa Dios
SALVE REGINA
Salve Regina, Mater
Miserecordiae;Vita,
dulcedo et spes nostra,
salve.Ad Te clamamus
exules filii Evae.
Ad Te suspiramus, gementes
et flentes.
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
Ilos Tuos misericordes
oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum
fructum ventris Tui, nobias
post hoc exilium ostende.
O clemens; O pia, O dulcis,
Virgo Maria.
V. Ora pro nobis,
sancta Dei Genitrix,
R. Ut digni efficiamur
promissionibus
Christi.
TO LOVE YOU & TO MAKE YOU
LOVERefrain:
To know You O Lord
And to know Your love
To love You and to make
You loved.
2.
For to live in Christ
and to die is gain.
Both in death ande life
ours a single aim (refrain)
HARAYO, HARANI MAN
Refrain:
Lakaw sa mga dalan
nin kinaban. Si Jesus
darhon sa mga katawohan
Harayo, harani man
Paduman banwaan, Siya
Darhon niato ngonian.
An tataramon na
nadangog
An tinapay na nagbasog
An burabod nin bagong
kusog tanganing sa
kapwa maglingkod.
(Repeat refrain)
LAKAW SA PAGROKYAW
AN ESPIRITU NIN DIOS
SA SAKONG PUSO
NAPARIMPOS NGANING
SAKO MAGSOBOL,
NGANING MAGSOBOL.
SA PAGBALANGIBOG KAN
BARETANG MARHAY.
LAKAW SA PAGROKYAW
SA PAGTAONG RANGA
SA NABIBILANGGO
PAGBUHAY SA KADUKHAAN
ASIN KATALINGKASAN
LAKAW SA PAGROKYAW NA’N
KAHADEAN NIN DIOS UYA NA
LAKAW SA PAGROKYAW NA’N
KAHADEAN NIN DIOS UYA NA.
HIMNO A NUESTRA
SEÑORA DE PEÑAFRANCIA
Resuene vibrante el himno de
amor Qu’entona tu pueblo
con grataemocion.
Resuene vibrante el himno de
amor Qu’entona tu pueblo
con grata emocion.
Patrona del Bicol, gran madre
de Dios, Se siempre la Reina
de Nuestra region.
Patrona del Bicol, gran madre
de Dios, Se siempre la Reina
de Nuestra region.
RESUENE VIBRANTE
Awiton an awit nin pagkamoot
Sa simo samuyang idinodolot
Awiton an awit nin pagkamoot
Sa simo samuyang idinodolot
Patrona nin Bicol Ina ka
nin Dios magdanay na
Reina nin Samuyang
region. Patrona nin Bicol
Ina ka nin Dios.
Magdanay na Reina nin
Samuyang region
1. Maski an kasalogan
sambit an simong
ngaran. Maski an
kabukidan, ika an
rokyaw!
Kami simong aki, pano nin
kaogmahan. Simo
nangangako ika kamotan.
Kami simong aki, pano nin
kaogmahan. Simo
nangangako ika kamotan.
2. Patrona nin Bicol,
Inang mamomoton
Pamanang banal, balaog
nin Dios. Pakihimatea
mga inagrangay kan
simong banwaan na
napaalaw.
Patrona nin Bicol, inang
mamomoton Pamanang
banal, balaog nin Dios.
Pakihimatea mga
inagrangay kan simong
banwaan na napaalaw.
On the upright the
Lord shall shine
Like a lamp to light the dark.
He will be slow to anger
For He is God not man.
(refrain)
SET US FREE BY THE TRUTH
YOU NOW BRING US
SHINE ON ME, SHINE ON ME
Refrain:
Shine Jesus shine fill this land
with the Father’s glory
Blaze spirit blaze, set our
hearts on fire
Flow river flow, flood the
nations with grace and mercy
Send forth Your word Lord and
let there be light.

More Related Content

What's hot

6th Easter A
6th Easter A6th Easter A
6th Easter A
heartnoi2k
 
Ang saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuri
Ang saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuriAng saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuri
Ang saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuri
Annex
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
GenerosaFrancisco
 
K to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners ModuleK to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners Module
Nico Granada
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
EVELYNGAYOSO2
 
divine sermon.pptx
divine sermon.pptxdivine sermon.pptx
divine sermon.pptx
JOannePepitoAnadio
 
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxHirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
CerilynSinalan2
 
Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7
Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7
Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7
yhanny14
 
Bata-Bata Paano ka ginawa.pptx
Bata-Bata Paano ka ginawa.pptxBata-Bata Paano ka ginawa.pptx
Bata-Bata Paano ka ginawa.pptx
RhanielaCelebran
 
Gaining a Desire to Serve a Mission
Gaining a Desire to Serve a MissionGaining a Desire to Serve a Mission
Gaining a Desire to Serve a Mission
Jimmy Smith
 
Curriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docx
Curriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docxCurriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docx
Curriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docx
FerdinandSalarda
 
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Roselle Liwanag
 
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa PagpapahalagaESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
Roselle Liwanag
 
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Kristine Joy Ramirez
 
Sabbath retreat 2019 program
Sabbath retreat 2019 programSabbath retreat 2019 program
Sabbath retreat 2019 program
Sa Je La
 
Restoring the broken bonds of fellowship!
Restoring the broken bonds of fellowship!Restoring the broken bonds of fellowship!
Restoring the broken bonds of fellowship!
3 Nails + 1 Cross = forgiven
 
Plop! click!
Plop! click!Plop! click!
Plop! click!
Evan Mallorca
 
Puspos ng Banal na Espiritu
Puspos ng Banal na EspirituPuspos ng Banal na Espiritu
Puspos ng Banal na Espiritu
Albert B. Callo Jr.
 
MODULE 4 DIGNIDAD.pptx
MODULE 4 DIGNIDAD.pptxMODULE 4 DIGNIDAD.pptx
MODULE 4 DIGNIDAD.pptx
julieannebendicio1
 
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptxIMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
MercyUSavellano
 

What's hot (20)

6th Easter A
6th Easter A6th Easter A
6th Easter A
 
Ang saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuri
Ang saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuriAng saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuri
Ang saranggola ni Efren Abueg buod isang pagsusuri
 
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
 
K to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners ModuleK to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners Module
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
 
divine sermon.pptx
divine sermon.pptxdivine sermon.pptx
divine sermon.pptx
 
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptxHirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
Hirarkiya ng pagpapahalaga.pptx
 
Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7
Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7
Daily lesson plan in edukasyon sa pagpapakatao 7
 
Bata-Bata Paano ka ginawa.pptx
Bata-Bata Paano ka ginawa.pptxBata-Bata Paano ka ginawa.pptx
Bata-Bata Paano ka ginawa.pptx
 
Gaining a Desire to Serve a Mission
Gaining a Desire to Serve a MissionGaining a Desire to Serve a Mission
Gaining a Desire to Serve a Mission
 
Curriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docx
Curriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docxCurriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docx
Curriculum-Map-Grade-10-2nd-Quarter.docx
 
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
 
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa PagpapahalagaESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
ESP7 Modyul 11 Panloob na Salik na Nakakaapekto sa Pagpapahalaga
 
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon
 
Sabbath retreat 2019 program
Sabbath retreat 2019 programSabbath retreat 2019 program
Sabbath retreat 2019 program
 
Restoring the broken bonds of fellowship!
Restoring the broken bonds of fellowship!Restoring the broken bonds of fellowship!
Restoring the broken bonds of fellowship!
 
Plop! click!
Plop! click!Plop! click!
Plop! click!
 
Puspos ng Banal na Espiritu
Puspos ng Banal na EspirituPuspos ng Banal na Espiritu
Puspos ng Banal na Espiritu
 
MODULE 4 DIGNIDAD.pptx
MODULE 4 DIGNIDAD.pptxMODULE 4 DIGNIDAD.pptx
MODULE 4 DIGNIDAD.pptx
 
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptxIMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
 

Similar to Mass notebook in bicol dialect

ZONE 3.ppt
ZONE 3.pptZONE 3.ppt
ZONE 3.ppt
EstoiiNiAn
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
Joseph Alan Cano
 
Rambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptxRambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptx
BryanFarol
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
MANUL6
 
First Holy Communion.pptxdddddddddddddddd
First Holy Communion.pptxddddddddddddddddFirst Holy Communion.pptxdddddddddddddddd
First Holy Communion.pptxdddddddddddddddd
arjaygazzingan
 
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdfKAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
MarkFelices4
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
PerpetzJurial1
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
AndrewJohnCellona1
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
hanasoberano
 
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptxJan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
CarlosTorralba4
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
ReinaLizaLoyola
 
KAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑO
KAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑOKAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑO
KAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑO
ChristianFlotildes
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
DarellLanuza1
 
fiesta.pptx
fiesta.pptxfiesta.pptx
fiesta.pptx
JoeyBalicao2
 
32nd sunday.pptx
32nd sunday.pptx32nd sunday.pptx
32nd sunday.pptx
BryanFarol
 

Similar to Mass notebook in bicol dialect (20)

ZONE 3.ppt
ZONE 3.pptZONE 3.ppt
ZONE 3.ppt
 
An Banal na Misa
An Banal na MisaAn Banal na Misa
An Banal na Misa
 
Rambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptxRambak Paskua.pptx
Rambak Paskua.pptx
 
Fiesta mass
Fiesta massFiesta mass
Fiesta mass
 
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptxMass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
Mass-Guide-April-20-2022-Wednesday-white.pptx
 
First Holy Communion.pptxdddddddddddddddd
First Holy Communion.pptxddddddddddddddddFirst Holy Communion.pptxdddddddddddddddd
First Holy Communion.pptxdddddddddddddddd
 
1st Sunday Of Easter April 6
1st Sunday Of Easter  April 61st Sunday Of Easter  April 6
1st Sunday Of Easter April 6
 
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdfKAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
KAPIYESTAHAN NG PAGDADALA SA PANGINOONG HESUS SA TEMPLO.pdf
 
Feast Of The Holy Family Year C
Feast Of The Holy Family Year CFeast Of The Holy Family Year C
Feast Of The Holy Family Year C
 
ThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public schoolThanksgivingMass for Grade School -public school
ThanksgivingMass for Grade School -public school
 
6th sunday of easter may 9
6th sunday of easter  may 96th sunday of easter  may 9
6th sunday of easter may 9
 
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptxWeek of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
Week of Prayer for Christian Unity WPCU 2023.pptx
 
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptxMass-of-the-Holy-Spirit.pptx
Mass-of-the-Holy-Spirit.pptx
 
AUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptxAUGUST 22.pptx
AUGUST 22.pptx
 
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptxJan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
Jan 1 - 2023 - Mary Mother of God.pptx
 
FM new.pptx
FM new.pptxFM new.pptx
FM new.pptx
 
KAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑO
KAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑOKAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑO
KAFIESTAHAN ASIN SOLEMNIDAD KAN STO. NIÑO
 
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptxENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
ENERO 1, 2022, DAKILANG KAPISTAHAN NI MARIA INA NG DIYOS.pptx
 
fiesta.pptx
fiesta.pptxfiesta.pptx
fiesta.pptx
 
32nd sunday.pptx
32nd sunday.pptx32nd sunday.pptx
32nd sunday.pptx
 

Mass notebook in bicol dialect

 • 3. TATA NIN PAGTUBOD Bukas an Tata nin pagtubodBukas an Tata nin pagtubod Sa sarong Dios na pagtubodSa sarong Dios na pagtubod Nag-aalok sa gabos naNag-aalok sa gabos na maglaog naghahalat samaglaog naghahalat sa Gabos na mag-abotGabos na mag-abot
 • 4. Maglaog kita sa Tata ninMaglaog kita sa Tata nin pagtubod na nagdadarapagtubod na nagdadara sa sato sa buhay kansa sato sa buhay kan Dios na nagtatao sa satoDios na nagtatao sa sato nin dagosan pasiring sanin dagosan pasiring sa Saiyang simbahanSaiyang simbahan
 • 5. Makakalaog kita sa tataMakakalaog kita sa tata nin pagtubod kunnin pagtubod kun tugutan niato antugutan niato an satuyang puso nasatuyang puso na magbago kanmagbago kan tataramon kan Diostataramon kan Dios asin kan Saiyangasin kan Saiyang biyaya. (Koro)biyaya. (Koro)
 • 6. VICTORY TO OUR KING ALL GLORY UNTO YOU THIS BATTLE CRY WE SING THAT VICTORY BELONGS TO HIM VICTORY TO OUR KING
 • 7. AS WE MARCH OUT INTO THIS LAND AS THE LORD’S PEOPLE WE STAND THOUGH OUR FOE AWAITS US WE SHALL NOT FEAR FOR VICTORY IS SURELY AT HAND IF THE LORD OUR GOD IS WITH US THEN WHO CAN STAND AGAINST THE PEOPLE, THE LORD HAS CALLED HIS OWN
 • 8. I WILL CALL UPON THE LORD I will call upon the Lord, who is mighty to be praised So shall I be saved from my enemies.
 • 9. Refrain: The Lord reign-eth! And blessed be my rock and let the God of Salvation be exalted! (2x)
 • 10. SA SAMUYANG TAHAW Kaogmahan na daing makakaagaw Kun Ika uya sa samuyang tahaw Kaogmahan na daing makakahale Kun kami Saimo minapuli.
 • 11. 1.Bunga nin pagtiripon nin mga magturugang sa saimong harong pagtubod niamo lugod magrarom ika andam na kami akoon.
 • 12. 2. Bunga nin paggiromdom kan tipan sa liwanag kan tataramon Paglaom niamo lugod marigon ika an kaligtasan sa gabos na panahon.
 • 13. 3.Bunga nin pagpakinabang kan hawak asin kan dugo na atang pagkamoot niamo lugod magtalubo ika an enot na namoot samo.
 • 14. GIKAN SA DIOS 1.Magsupay an lambang puso nin pag-omaw,Mag –awit an lambang ngoso nin pagrokyaw; sarong dakulang balaog kita winarasan,Gikan sa Dios, burabodnin gabos na karahayan
 • 15. 2. Mangamyo an hamot kan kan satuyang mga dolot nin pagpasalamat sa balaog nin pagkamoot; An paladan na Babae, ina ni Jesus, Inako sa Ama kan an Aki nakapako sa cruz
 • 16. Refrain: Sa kagayagayahan magsanong an gabos huli sa balaog, an Ina kan Dios; Ina sa kinaban, Ina sa kalangitan; Balaog sa banwaan, Balaog sa simbahan
 • 17. COME ON IN Come on in to the house Of the Lord, just come on in. Let us worship And be glad that He is with us once again
 • 18. It’s a day for celebration As we show our dedication Let us heed His invitation To begin………come on in.
 • 19. V1. When the Lord walked the earth to live with man. Evil held the power overall the land.
 • 20. We condemned Him and then sent Him to be crucified. Left Him all alone until He died.
 • 21. V2.But the power of the Lord has won again We can see how great it is His love for man.
 • 22. And whatever wrong that you have done will be forgiven you Trust in Him for he is calling you. (Repeat Refrain)
 • 24. Amen
 • 27. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin saindo, mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan:
 • 28. asin tinotombok an daghan, sinda nagsasabi: sala ko, sala ko, makuring sala ko. Dangan sinda minapadagos: Kaya nangangadyi ako ki Santa Maria, danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin saindo, mga tugang, na ako ipamibi sa Kagurangnan tang Dios.
 • 30. Amen
 • 31. IKA NA SINUGO Ika na sinugo sa pagpaomay kan mga nagsosolsol Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan maherak ka.
 • 32. Ika na napadigdi sa pag-apod kan mga parakasala Cristo, maherak ka. Cristo, maherak ka.
 • 33. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama sa pagsurog samo Kagurangnan,maherak ka. Kagurangnan maherak ka.
 • 34. KAGURANGNANMAHERAK KAKAGURANGNANMAHERAK KA Kagurangnan maherak Ka Kagurangnan maherak Ka Cristo, maherak Ka Cristo, maherak Ka Kagurangnan maherak Ka Kagurangnan maherak Ka
 • 35. KAMURAWAYAN SA DIOS SA KAITAASAN Kamurawayan sa Dios sa kaitaasan Asin sa daga katoninongan Sa mga tawong marahay ang boot Inoomaw mi Ika, rinorokyaw mi Ika, sinasamba mi Ika Pinapamuraway mi Ika
 • 36. Pinapasalamatan mi ika huli kan dakula Mong kamurawayan Kagurangnan na Dios,Hadeng langitnon Dios Amang makakamhan.
 • 37. Kagurangnan Aking Bugtong Jesu-Cristo Kagurangnan na Dios, Cordero kan Dios,Aki kan Ama, Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, Kaheraki kami
 • 38. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban akoa ang samong pakimaherak.Ika na nagtutukaw sa too kan Ama Kaheraki kami.
 • 39. Ta Ika sana ang Banal Ika sana ang kagurangnan Ika sana an Orog Kahalangkaw Jesu-Cristo, kaiba kan Espiritu Santo Sa kamurawayan kan Dios Ama, Amen.
 • 41. Amen
 • 46. SALMO RESPONSORIAL: SA ATUBANG NIN MGA ANGELES MAAWIT AKO SAIMO KAGURANGNAN.
 • 51. Nagsasarig sa Saiyang tataramon Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2X)
 • 52. PALADAN ANG NAGTUTUBOD Alleluia, alleluia, alleluia Paladan an nagtutubod siring sa Ina ni Jesus Huli ta mahahaman Saiya an tataramon kan Dios (2x) Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia
 • 58. NAGTUTUBOD Nagtutubod ako sa sarong Dios Amang Makakamhan Kaggibo kan langit asin daga,kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling.
 • 59. Asin sa sarong Kagurangnan na si Jesu-Cristo, bogtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Dios na gikan sa Dios, ilaw na gikan sa ilaw, totoong Dios na gikan sa totoong Dios.
 • 60. Ipinangaki, dai linalang, saro sa pagka-Dios sa Ama:huli saiya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan naghilig siya hale sa kalangitan. Asin nani-laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nani tawo.
 • 61. Ipinako pa sa cruz para sato kan panahon ni Poncio Pilato; nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinobong, asin kan ikatolong aldaw nabuhay- liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit,
 • 62. Nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an saiyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo,
 • 63. Kagurangnan asin kagtao nin buhay:na gikan sa Ama asin sa Aki. Siya, kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway: Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas.
 • 64. Asin sa saro, banal, catolico asin apostolicong Simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bonyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay-liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
 • 67. Amen
 • 70. UYA, AN ORIPON KAN KAGURANGNAN Sa sarong pagbareta Ipinasabot kun ano saimo an ipinagboboot, nakubhanan na gayo kan enot, asin pinaghurop-hurop Mangingidam ka asin mangangaki
 • 71. Sa Dios ipinaubaya an sadiri asin an mga masunod na mangyayari Initaas an gabos na pagkatakot, iwinalat sa saiyang mga kamot Pano kan Espiritu ika nagsabi:
 • 72. Refrain: “Uya an oripon kan Kagurangnan mangyari susog sa saimong itinaram” “Uya an oripon kan Kagurangnan mangyari susog sa saimong itinaram”
 • 73. Naotob sa kapanahonan an kabotan kan nagpili saimo sa kapinonan mga bagay sa puso isinaray. Mahuyong nag-atang nin buhay Pano nin pagtubod ika nagdusay
 • 74. TAKE AND RECEIVE Take and receive O Lord My Liberty. Take all my will, my mind my memory. All things I hold and all I own are thine
 • 75. Thine was the gift To Thee I all resign Do thou direct and Govern all and sway
 • 76. Do what thou wilt command And I obey. Only Thy grace Thy love on me bestow. These make me rich, all else will I forego.
 • 77. I OFFER MY LIFE 1. All that I am, all that I have I lay them down before You , O Lord. All my regrets, all my acclaim, The joy and the pain I’m making the Yours.
 • 78. Refrain: Lord, I offer my life to you Everything I’ve been through, use it for Your glory. Lord I offer my days to You lifting my praise to You as a pleasing sacrifice Lord, I offer You my life.
 • 79. 2. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. (Refrain)
 • 80. Refrain: Lord, I offer my life to you Everything I’ve been through, use it for Your glory. Lord I offer my days to You lifting my praise to You as a pleasing sacrifice Lord, I offer You my life.
 • 81. KAGGIBO ASIN KAGTAO Kagggibo asin kagtao, gabos sadiri Mo kapinunan, kapanoan nin mga karahayan na nakamtan, gabos balaog Mo.
 • 82. Ano an ikakadolot ko sa pangataman Mo? Sa buhay na ini dai mabilang na mga biyaya, ano baya an ikakabalos ko?
 • 83. Kaggibo asin kagtao, gabos ikinaugay Mo Maninigo asin matanos na danay asin minsan saen Magpasalamat kami Saimo, kami Saimo.
 • 86. Akoon lugod nin Kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaomawan asin kamurawayan kan saiyang ngaran, sa pakinabang niato asin kan saiyang bilog na banal na
 • 88. Amen
 • 93. BANAL Banal, banal, banal an Kagurangnan Dios nin mga hukbo, An langit asin daga pano kan Saimong kamurawayan
 • 94. Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran Kan Kagurangnan Hosana sa kaitaasan.
 • 96. SA LAMBANG PAGKAKAN MI SA LAMBANG PAGKAKAN MI KAINING TINAPAY ASIN PAG-INOM KAN CALIZ, AN PAGKAGADAN MO, KAGURANGNAN IPINAPAMARETA NIAMO SAGKOD NA IKA MAGDATONG.
 • 97. AN PAGKAGADAN MO KAGURANGNAN An pagkagadan Mo, Kagurangnan Ipinapamareta niamo Ang pagkabuhay Mo liwat Ipinapahayag, sagkod na Ika magdatong
 • 103. Ama niamo na yaon sa langit Pabanalon an ngaran Mo Magdatong ang kahadean Mo mangyari ang boot Mo sa daga nin siring sa langit. Ama Niamo
 • 104. Ang samong kakanon sa aroaldaw Itao Mo samuya ngonian, asin patawadon Mo kami sa samong mga kasalan
 • 105. Siring na pinapatawad niamo ang mga nagkakasala samuya,asin hare kami pagdaraha sa sogot kundi agawa kami sa
 • 107. DOXOLOGIA Huli ta Saimo ang kahadean asin ang kapangyarihan Siring man ang kamurawayan Sa mga kapanahunan
 • 109. Amen
 • 112. Cordero kan Dios na nagpapara Kan mga kasalan kan kinaban Kaheraki kami. Cordero kan Dios na nagpapara Kan mga kasalan kan kinaban Kaheraki kami.
 • 113. Cordero kan Dios na Nagpapara kan mga kasalan kan kinaban tawi kami nin katoninongan.
 • 115. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong: alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag maoomayan
 • 116. MAGKAMINOOTAN KAMO DAI NANGGAD NIN PAGKAMOOT AN OROG PA KAN PAGDUSAY NIN BUHAY NIN BUHAY HULI SA SAINDONG KATOOD DAI NANGGAD, DAI NANGGAD AN OROG PA!
 • 117. AN AMA NAMOOT SAKO AKO MAN NAMOOT SAINDO MAGDANAY KAMO SA PAGKAMOOT KO MAGDANAY KAMO KUN OTOBON MGA TOGON KO. (Ref.)
 • 118. KAOGMAHAN KO MAPAPASAINDO MAPANO LOGOD KAOGMAHAN NINDO MAGKAMINOOTAN KAMO SIRING KAN PAGKAMOOT KO INI AN TOGON KO. (Ref.)
 • 119. KUN GIBOHON NINDO AN TOGON KO KAMO SAKUYANG KATOOD BAKO NA KAMONG MGA SOROGOON AN NADANGOG SA AMA IPINAHAYAG KO NA SAINDO.
 • 120. DAI NINDO PINILI AKO AKO AN NAGPILI SAINDO NA MAGLAKAW, MAGTAO NIN BUHAY AN TOGON KO MAGKAMINOOTAN KAMO.
 • 121. TANGING YAMAN Ikaw ang aking tanging yaman Na di lubusang masumpungan.Ang nilikha Mong kariktan, sulyap Ng ‘Yong kagandahan.
 • 122. V1 Ika’y hanap sa twina nitong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, Nangungulila sa ‘Yo Sinta.
 • 123. V2 Ika’y aking hanap Sa t’wina sa kapwa ko kita Laging nadarama. Sa Iyong mga likha, Hangad pa ring masdan Ang ‘Yong mukha
 • 124. GOD ALONE GOD ALONE, GOD ALONE IN YOUR COURTS O MY LORD IS MY HOME. YOU ARE MY TREASURE, MY PORTION DELIGHT OF MY SOUL
 • 125. MY LIFE, MY SALVATION, MY FORTRESS, MY GOD AND MY ALL. O MY SOUL, CLAIM NOTHING AS YOUR OWN. FOR YOU THERE IS GOD AND GOD ALONE.
 • 126. YAHWEH, THE FAITHFUL ONE YAHWEH’S LOVE WILL LAST FOREVER, HIS FAITHFULNESS TILL THE END OF TIME. YAHWEH IS A LOVING GOD, YAHWEH THE FAITHFUL ONE.
 • 127. 1. HAVE NO FEAR FOR I AM WITH YOU I WILL BE YOUR SHIELD. GO NOW AND LEAVE YOUR HOMELAND. FOR I WILL GIVE YOU A HOME.
 • 128. 2. YOU SHALL BE MY CHOSEN PEOPLE AND I WILL BE YOUR GOD. I WILL BLESS YOUR NAME FOREVER AND KEEP YOU FROM ALL HARM.
 • 129. 3. LOOK UP AND SEE THE HEAVENS AND COUNT THE STARS IF YOU CAN. YOUR NAME WILL BE EVEN GREATER, GREATER THAN ALL THESE STARS.
 • 130. 4. SEE NO THE LAND BEFOR YOU, RICH WITH FOOD AND RAIN, NO LONGER MUST YOU WANDER, FOR THIS WILL BE YOUR HOME.
 • 131. SPIRIT OF THE LIVING GOD Refrain: SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR PRESENCE HERE. SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR POWER HERE.
 • 132. SPIRIT OF THE LIVING GOD TO HEAL US AND TO DELIVER US. TO FILL US AND TO CHANGE US, SPIRIT OF GOD. (Repeat Refrain)
 • 133. SPIRIT OF THE LIVING GOD Refrain: SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR PRESENCE HERE. SPIRIT OF THE LIVING GOD, WE AFFIRM YOUR POWER HERE.
 • 134. SPIRIT OF THE LIVING GOD TO REST ON US AND TO EMPOWER US. TO WORK THROUGH US AND TO REVEAL IN US, JESUS THE KING. (Repeat Refrain)
 • 135. KUN YAON SAIMO ANO INING KUSOG NA SAKO NAGSASADOL PASIRING SAIMO AKO ISINUSUBOL
 • 137. UYA AKO LIWAT SA SAIMONG ATUBANG, DAI NA MATUGOT NA DAI MAKAIBAHAN; AN MASUHAY SAIMO SARONG KAPADUSAHAN, PAGTIOS NA DAI MATATAGALAN.
 • 138. REFRAIN: KUN YAON SAIMO NAWAWARA AN KAPAGALAN NAPAPARA SAGKOD AN KAHADITAN ; KUN YAON SAIMO NAMAMATEAN AN KATONINONGAN NAKAKAMTAN SAGKOD AN KALIGTASAN, KUN YAON SAIMO.
 • 139. SAIMO NAKUKUA AN SAKUYANG KAHULUGAN, AN KATUYOHAN ASIN AN KAABTAN
 • 140. AN HAWAK MO IYO AN SAKUYANG KAOMAYAN, AN KASIMBAGAN SA SAKUYANG KAGUTOMAN.
 • 141. Panong Dai Ka Mamotan? 1.Panong dai Ka mamotan na namomotan Kan Ama? Ano an mga paagi pagkamoot ko Saimo mahiling sa sadiri ?
 • 142. Panong dai Ka mamotan na namomotan kan Kagurangnan? Ano an gigibohon pagkamoot ko Saimo maherakan na papagkanigoon ?
 • 143. Ika tunay na namomotan, dakul man an mga kasalan , pagbabago pagmamaigotan.
 • 144. 3. Panong dai Ka mamotan na namomotan kan Espiritu? Ano sako an hahagadon pagkamoot ko Sai-mo sa kapwa dadarahon
 • 145. POWER OF YOUR LOVE Lord, I come to You Let my heart be changed renewed Flowing from Your grace That I’ve found in You.
 • 146. Lord I come to know The weaknesses I see in me Boldly stripped away By the power of Your love
 • 147. REFRAIN: HOLD ME CLOSE LET YOUR LOVE SORROUND ME BRING ME NEAR, DRAW ME TO YOUR SIDE
 • 148. AND AS I WAKE I RISE UP LIKE AN EAGLE AND I WILL SOAR WITH YOU YOUR SPIRIT LEADS ME ON BY THE POWER OF YOUR LOVE
 • 149. Lord unveil my eyes Let me see You face to face The knowledge of Your love As You live in me.
 • 150. Lord, renew my mind As Your will unfold in my eyes Living everyday by the power Of Your love. (Repeat Chorus)
 • 151. IKA PALAN 1.Uya na sa mga kamot, labi pa sa kaipuhan Sa irarom nin boot garo igwa pa nin kulang Dai pinatoninong, nagsiyasat, naghapot kan Ika mamidbidan, nasabotan ang namatean.
 • 152. REFRAIN: IKA PALAN KAGURANGNAN AN MAKAKAHIPNO IKA PALAN KAGURANGNAN AN MAKAKAPANO AN PANUGANG PAMANA NA HINIHIDAW NIN SAKUYANG DUKHANG PUSO.
 • 153. 2. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan Pakusuga sa kaluyahan mautob saimong kabotan. Dawa ang gabos mawara, dawa ang gabos magbaya An orog na mahalaga Ika mapasakuya.
 • 155. Amen
 • 158. ANNOUNCEMENTS CFC CHAPTER ASSEMBLY WHERE:PARISH PASTORAL CENTER DATE: NOVEMBER 25, 2012 TIME: 1:00 P.M.
 • 160. Amen
 • 162. SALVE REGINA Salve Regina, Mater Miserecordiae;Vita, dulcedo et spes nostra, salve.Ad Te clamamus exules filii Evae. Ad Te suspiramus, gementes et flentes.
 • 163. In hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, Ilos Tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris Tui, nobias post hoc exilium ostende. O clemens; O pia, O dulcis, Virgo Maria.
 • 164. V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix, R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
 • 165. TO LOVE YOU & TO MAKE YOU LOVERefrain: To know You O Lord And to know Your love To love You and to make You loved.
 • 166. 2. For to live in Christ and to die is gain. Both in death ande life ours a single aim (refrain)
 • 167. HARAYO, HARANI MAN Refrain: Lakaw sa mga dalan nin kinaban. Si Jesus darhon sa mga katawohan Harayo, harani man Paduman banwaan, Siya Darhon niato ngonian.
 • 168. An tataramon na nadangog An tinapay na nagbasog An burabod nin bagong kusog tanganing sa kapwa maglingkod. (Repeat refrain)
 • 169. LAKAW SA PAGROKYAW AN ESPIRITU NIN DIOS SA SAKONG PUSO NAPARIMPOS NGANING SAKO MAGSOBOL, NGANING MAGSOBOL. SA PAGBALANGIBOG KAN BARETANG MARHAY.
 • 170. LAKAW SA PAGROKYAW SA PAGTAONG RANGA SA NABIBILANGGO PAGBUHAY SA KADUKHAAN ASIN KATALINGKASAN LAKAW SA PAGROKYAW NA’N KAHADEAN NIN DIOS UYA NA LAKAW SA PAGROKYAW NA’N KAHADEAN NIN DIOS UYA NA.
 • 171. HIMNO A NUESTRA SEÑORA DE PEÑAFRANCIA Resuene vibrante el himno de amor Qu’entona tu pueblo con grataemocion. Resuene vibrante el himno de amor Qu’entona tu pueblo con grata emocion.
 • 172. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, Se siempre la Reina de Nuestra region. Patrona del Bicol, gran madre de Dios, Se siempre la Reina de Nuestra region.
 • 173. RESUENE VIBRANTE Awiton an awit nin pagkamoot Sa simo samuyang idinodolot Awiton an awit nin pagkamoot Sa simo samuyang idinodolot
 • 174. Patrona nin Bicol Ina ka nin Dios magdanay na Reina nin Samuyang region. Patrona nin Bicol Ina ka nin Dios. Magdanay na Reina nin Samuyang region
 • 175. 1. Maski an kasalogan sambit an simong ngaran. Maski an kabukidan, ika an rokyaw!
 • 176. Kami simong aki, pano nin kaogmahan. Simo nangangako ika kamotan. Kami simong aki, pano nin kaogmahan. Simo nangangako ika kamotan.
 • 177. 2. Patrona nin Bicol, Inang mamomoton Pamanang banal, balaog nin Dios. Pakihimatea mga inagrangay kan simong banwaan na napaalaw.
 • 178. Patrona nin Bicol, inang mamomoton Pamanang banal, balaog nin Dios. Pakihimatea mga inagrangay kan simong banwaan na napaalaw.
 • 179. On the upright the Lord shall shine Like a lamp to light the dark. He will be slow to anger For He is God not man. (refrain)
 • 180. SET US FREE BY THE TRUTH YOU NOW BRING US SHINE ON ME, SHINE ON ME
 • 181. Refrain: Shine Jesus shine fill this land with the Father’s glory Blaze spirit blaze, set our hearts on fire Flow river flow, flood the nations with grace and mercy
 • 182. Send forth Your word Lord and let there be light.