SlideShare a Scribd company logo
Jaume I        Ramon Llull
        Tirant lo Blanch


     LA LITERATURA
                        Crònica de R.
                        MuntanerAusiàs
     MEDIEVAL     MÒNICA HERRUZ

March

      DEL SEGLE XII AL SEGLE XV
Literatura medieval: del segle XII al segle XV. (Autora: Mònica Herruz)
LA LITERATURA MEDIEVAL
   segles XII- XV
  La poesia trobadoresca
  Ramon Llull
  Les grans cròniques
  La novel·la cavalleresca. Tirant lo Blanch
  Ausiàs March
  L’humanisme. Bernat Metge
LA LITERATURA MEDIEVAL
          segles XII- XV

Jurament de        Relació de vassallatge
 fidelitat:
  Els nobles
 estaven obligats
a jurar fidelitat al
  seu senyor
   feudal.
La societat medieval
La cultura cortesana als   La cultura als monestirs  La cultura popular
     castells        (segles XII i XIII)
   (segles XII i XIII)
                Clergat(oratores)    Pagesia(laboratores)
Noblesa (bellatores)
               Literatura religiosa i    Literatura oral
 Literatura cortesana:         moral
  Poesia trobadoresca
                             en llengua vulgar
                   en llatí         (català)
en llengua vulgar (occità)
La societat medieval: els tres estaments socials          Clergat
         (oratores)


         Noblesa
        (bellatores)

        Pagesia
      (laboratores)
La poesia trobadoresca
  Per què sorgeix a les corts feudals?
  A partir del segle XI     als castells feudals
                 d’Occitània, Catalunya i oest
                 d’Itàlia
       naixement d’una cultura pròpia

         Exaltació de la cavalleria

         Poesia trobadoresca
La poesia trobadoresca
La poesia trobadoresca

 Temes de la poesia trobadoresca    Amorós   bèl·lic (de guerra) i/o
          polític    cançó   sirventès
La poesia trobadoresca
    TROBAIRITZ (dones trobadores)
La poesia trobadoresca
   als territoris de parla catalana
        Trobadors catalans més famosos           Guillem de Cabestany (cançó)
          Guillem de Berguedà (sirventès)


              Cerverí de Girona


             Cançoneta leu e plana

http://www.los40.com/musica/artista/maria-
mar-bonet/breviari-d-
amor/1997008l40l40mus_17.Bes#ancla
Versions actuals de poemes trobadorescosEscoltar la versió musicada completa que en va fer en
Francesc Ribera, Titot, cantant del desaparegut grup
Brams i actual cantant dels grups Mesclat i Ara mateix.
Titot agafa l’obra de Guillem de Berguedà, l’adapta
i la tradueix de l’occità i la publica en un doble
compacte. Cal recordar que la música dels diferents
poemes estan fetes per músics d’arreu dels Països
Catalans.
Evidentment, hi trobarem La cançoneta lleu i plana i el
sirventès Canto plorant ple de tristor, dedicats tots dos
a un dels destinataris dels seus poemes: Ponç de
Mataplana.


  http://www.youtube.com/watch?v=N1DM2ZY-nlM
RAMON LLULL (1235-1315)

  Qui era Ramon Llull?
1. De jove, trobador
  Era un noble que vivia a la cort de Jaume II, de Mallorca. I es dedicava
  al conreu de la poesia trobadoresca. Però va viure una experiència que
  li va canviar la vida: se li va aparèixer Jesús crucificat.
       La conversió de Ramon Llull a la vida religiosa
RAMON LLULL (1235-1315)
2. Més de quaranta anys dedicats a escriure
 Llull és considerat el primer escriptor en llengua
  catalana i una de les figures de la literatura universal.
 És el primer escriptor europeu que utilitza una

  llengua romànica (català) per tractar temes elevats que
  llavors només eren reservats al llatí.
RAMON LLULL (1235-1315)
  Va escriure sermons, crítica social i política, tractats científics
  i filosòfics, narracions, poemes, etc. Els va redactar en català,
  llatí i àrab.
  Va escriure més de 250 llibres.
  Des del punt de vista literari, destaquem dues novel·les:
  Llibre d’Evast e Blanquerna (inclou el Llibre d’Amic e Amat)
  Fèlix o Llibre de meravelles (inclou el Llibre de les bèsties)
RAMON LLULL (1235-1315)
3. El mestre de l’exemple
 Ramon Llull és un mestre que vol donar lliçons de bon
  comportament (moral) i de doctrina cristiana (teologia).
  Per aconseguir-ho, se serveix de     l’exemple

  Un exemple és una narració breu que l’autor usa per tal
  de transmetre al lector (o oïdor) un ensenyament.
       L’exemple del pastor, l’infant i el llop (p. 186)


  Per tant, la literatura era per a Llull un vehicle d’expressió
  per poder transmetre millor el seu pensament.
RAMON LLULL (1235-1315)
4. Llull, defensor de l’ordre establert
       Llibre de les bèsties:
 Apòleg protagonitzat per animals que ens parla

 de la política.
 Els animals reprodueixen el comportament

 humà amb les seves virtuts i els seus defectes.
 Exemple: La rata que l’ermità féu convertir en donzella
RAMON LLULL (1235-1315)
5. Llull, poeta religiós
  A banda de compondre poesia trobadoresca a la seva joventut,
  va escriure també poemes religiosos i biogràfics:
  Cançó del “Blanquerna” (dedicat a la Verge Maria).
  Cant de Ramon (biogràfic).


6. Missioner i màrtir
  Activitat missionera i aventurera al llarg de la seva vida.
Va viatjar per Europa (França, Itàlia…), nord d’ Àfrica (Tunis…)
 amb al finalitat de fer arribar el seu Art (teoria lul·liana de
 pensament) per a la conversió dels infidels a la fe cristiana.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
         medievals catalanes
    Jaume I
Crònica de Ramon
Muntaner

          Imatge de Jaume I
                    Crònica de Bernat Desclot
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
   Context històric europeu
  Els segles XIII i XIV l'Europa del nord i de
  l'oest comença a configurar-se com la
  coneixem actualment: al nord s'agrupen els
  estats escandinaus i, a l'oest, les fronteres
  d' Anglaterra i de França se situen ja,
  aproximadament, en el mateix lloc que ara.
  Al centre, Alemanya està dividida en petits
  estats independents per damunt dels quals es
  troba la figura de l'emperador.
  Els canvis més significatius es produeixen
  al sud: al sud-oest, els regnes de la
  Península Ibèrica guanyen,
  progressivament, terreny a l'Islam; al centre,
  Itàlia es troba fragmentada entre els Estats
  Pontificis, el regne de Sicília i les ciutats-
  estat mercantils (Gènova, Pisa i Venècia);
  i, a l'est, l'Imperi Bizantí, constantment
  amenaçat durant aquests segles pels pobles
  asiàtics, caurà definitivament en mans dels
  turcs a mitjan del segle XV.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
  Context històric europeu
  Els regnes cristians                    La Península Ibèrica

  Els primers regnes -Astúries (més tard
  Lleó), Navarra, Castella i Aragó- i
  comtats -Catalunya- peninsulars
  cristians sorgits al nord de la
  Península Ibèrica per fer front als
  musulmans, amb el temps havien
  donat lloc a quatre estats: el regne de
  Portugal (independitzat del regne de
  Castella i Lleó l'any 1139), el regne de
  Castella (resultant de la unió, el 1230,
  dels regnes de Castella i Lleó), el regne
                        D'aquests, els tres amb terres fronteres amb l'Islam,
  de Navarra, i el regne Aragó (resultant   Portugal, Castella i Aragó, són els que estendran
  de la unió, l'any 1137, del comtat de    els seus dominis a expenses dels territoris
  Catalunya amb el regne d'aquest       almohades.
  mateix nom).                A finals d'aquest segle els musulmans ocupaven
                        únicament el regne de Granada, que comprenia les
                        províncies de Màlaga, Granada i Almeria.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES
  Context històric europeu
                      La Mediterrània

                      La Mediterrània dels segles XIII-XIV es
                      troba repartida entre tres grans
                      civilitzacions: la cristiana, al nord i a
                      occident; la musulmana, al sud; i la
                      bizantina a l'orient. El desig d'expansió
                      de les principals potències europees
                      per aquest mar crea constants i
                      importants conflictes pel domini de la
                      zona -i de les seves rutes comercials-
                      al llarg d'aquests segles.

La Corona d'Aragó, que n'aconseguirà el domini de la part occidental,
s’expandirà per tota la costa mediterrània. Això va propiciar una gran expansió
del comerç català, sobretot, durant el segle XIII.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES

  Crònica de Jaume I o   Crònica de Bernat Desclot o
   Llibre dels Feits    Llibre del rei en Pere

  Es tracta d’unes       Aquesta crònica tracta
  memòries del mateix      sobretot dos grans
  rei Jaume I. Hi        temes:
  apareixen aspectes      la conquesta de Sicília.
  íntims i humans del
                 La invasió de
  rei al costat dels fets
                 Catalunya pels
  de la conquesta de
                 francesos i el seu
  Mallorca i València.
                 alliberament pel rei
                 Pere II el Gran.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES

                    Crònica de Pere III el
Crònica de Ramon Muntaner         Cerimoniós
  És la més ambiciosa:       Pretén justificar les
  comprèn cinc regnats.       accions dutes a terme
  Els protagonistes en són     durant el seu regnat.
  els reis i el mateix autor,    Expliquen l’època de
  que explica les empreses     plenitud de la Catalunya
  diplomàtiques i militars.     medieval i la seva
                   expansió fins a convertir-
                   se en un dels grans
                   països de l’Europa
                   medieval.
LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES

La intenció    Divulgar uns fets que servissin
dels       d’exemple als futurs governants
cronistes     catalans.
         Exaltar les gestes dels reis de la corona
         catalanoaragonesa.
         Justificar les accions polítiques i
         militars que els monarques van dur a
         terme.
La novel·la cavalleresca. Tirant lo Blanch

  1. Les primeres novel·les de
  cavallers
  2. L’amor en les novel·les de
  cavalleria
  3. La novel·la cavalleresca del
  segle XV
  4. La novel·la Tirant lo Blanch
  5. Joanot Martorell


                   Il·lustració que representa els
                    cavallers de la Taula Rodona
La novel·la de cavalleria
            1. Les primeres novel·les de cavallers
On i quan van aparèixer?       A França a la 2a meitat del segle XII.
On se situa l’acció?         Gran Bretanya, la Bretanya francesa i
                   Irlanda (“matèria de Bretanya”).
Qui són els protagonistes?      Cavallers virtuosos (forts, intel·ligents,
                   galants, generosos, fidels…)
Què han de fer els protagonistes?   La recerca d’aventures per aconseguir
                   l’amor d’una dama.
En quins espais es produeixen les   En terres hostils. Sovint hi apareixen
aventures?              fenòmens màgics.
Quin és l’autor més important?    Chrétien de Troyes
Obres més importants         -“El lleó agraït “(dins d’ El cavaller del lleó).
                   -Lancelot o el cavaller de la Carreta.
                   -Perceval.
                   -Anònim, El romanç de Tristany i Isolda.
Mapa de Gran Bretanya,
 Cornualla, País de Gal·les,
   Irlanda i Escòcia
En aquests territoris se situen les
novel·les de cavalleria; per això
s’anomenen “matèria de Bretanya”
La novel·la de cavalleria
2. L’amor en les novel·les de
  cavalleria
 La passió amorosa entre cavaller i

  dama sol ser habitual en aquest
  tipus de novel·les.
 Normalment la passió és gràcies al

  resultat d’un producte màgic i no
  d’un enamorament normal.
 Per exemple, al capítol titulat“El
  filtre d’amor” a l’obra Tristany i
  Isolda.               Miniatura que representa el viatge
                    de Tristany i Isolda a Cornualla
3. La novel·la cavalleresca del segle XV

           La novel·la cavalleresca del segle XV
On i quan va aparèixer?      A Europa al segle XV.

Quina és la seva finalitat?    Reflectir el món real dels cavallers de l’època.

Qui són els protagonistes?    Cavallers amb trets més humanitzats i
                 creïbles.
Com són les situacions?      Molt més reals.

En quins espais es produeixen les Llocs coneguts de la nostra geografia.
aventures?
Exemples de novel·les       Anònim, Curial e Güelfa
cavalleresques          Joanot Martorell, Tirant lo Blanch
Comparativa entre la novel·la de cavalleria i
       la novel·la cavalleresca

   Novel·les de cavalleria    Novel·les cavalleresques

  Obres de tradició francesa    Obres més modernes
  Plenes d’elements        Personatges humanitzats
  meravellosos i          Accions realistes
  personatges sobrehumans
                   Ambients històrics i
  Ambients irreals i plens     geogràficament propers
  de fantasia
La novel·la cavalleresca

4. La novel·la Tirant lo Blanch
  Tirant lo Blanch és la novel·la que dóna dimensió
  humana al cavaller literari.


4.1 Tirant, enamorat
  L’amor és un dels temes més importants a la novel·la.
  Tirant s’enamora de la princesa Carmesina.
        La declaració de Tirant (p. 195)       Roman de la Rose
                        Roman de la Rose
La novel·la cavalleresca
4.2 Tirant, capità general
  La guerra és un dels altres temes importants de la
  novel·la. Aquí és on Tirant demostra que és un
  general hàbil i astut, i que domina l’estratègia i
  la tàctica militars.
La novel·la cavalleresca
5. Joanot Martorell
  L’autor de Tirant lo Blanch va néixer a València el 1410 i va
  morir el 1465. Era noble i fou armat cavaller. De tarannà
  lluitador, va disposar sempre de missatgers que feien
  arribar les seves lletres de batalla a cavallers amb qui
  estava enemistat.
  La vida de Martorell a la cort anglesa li va permetre
  d’entrar en relació amb cavallers europeus.
  Martorell era un gran lector i estava molt ben informat de
  tot el que passava al món de la seva època.
1. El cavaller, AUSIÀS MARCH

Retrat       Ausiàs March va néixer a Gandia (País
d’Ausiàs     Valencià) el 1397. Als 16 anys es convertí en
March com a   propietari de la finca familiar. Sis anys més tard,
falconer reial  March és armat cavaller i intervingué en una
del rei Alfons
el Magnànim   expedició militar a Sardenya i a Còrcega.

          A partir de 1425, March es dedicà a la seva
         propietat:
         •Millora dels conreus
         •L’exercici de la caça
         •La creació literària
AUSIÀS MARCH
  El 1437 es va casar amb Isabel Martorell (la
  germana de Joanot Martorell). I al cap de dos
  anys va morir. March es tornà a casar el 1443
  amb Joana Escorna. No va tenir descendència
  dins dels matrimonis, però se sap pel seu
  testament que va tenir 5 fills extramatrimonials.
  Ausiàs March va morir el 1459. La seva vida fou
  la pròpia d’un cavaller del segle XV: de jove,
  militar, de gran, administrador de la seva finca
  feudal.
Ausiàs March      Primera pàgina del
      manuscrit de les Obres
      d’Ausiàs March
AUSIÀS MARCH
2. Ausiàs March, “mestre d’amor”
 March és un poeta que parla contínuament de

 l’amor. Però, per al poeta, l’amor és sempre un
 problema que el té profundament preocupat. Ja
 que diferencia entre un amor honest
 (espiritual) i un amor sensual (carnal). Ell diu
 que desitja el primer, malgrat reconeix que es
 veu dominat pel segon.
  Poema IV: “Així com cell qui desitja vianda” (p. 200)
AUSIÀS MARCH
3. Ausiàs March, especialista en imatges i
  comparacions
 Té una gran facilitat per crear imatges i

  comparacions per tal d’expressar el seu
  pensament. Per exemple: el poema XLVI (46),
  p. 202, en què compara la seva situació
  amorosa, plena de preocupacions, amb un
  viatge per mar carregat de perills.
AUSIÀS MARCH
4. Ausiàs March, sempre diferent
 March se sol presentar sempre com un

 personatge diferent:
 ell viu l’amor més profundament que ningú

 ell pateix turments que ningú pot resistir

 ell ha assolit una saviesa amorosa única…

 Per exemple: el poema LXVIII (48), p. 203
AUSIÀS MARCH
5. Ausiàs March, creador de la lírica en català
 És el primer escriptor que fa que tota la seva

  poesia sigui totalment en llengua catalana.

    Poesia d’Ausiàs March      Poesia trobadoresca
   Poesia en català        Poesia en occità
   Expressa el seu pensament    Els trobadors expressen
   de manera original i sincera  l’amor amb els mateixos
                   tòpics de sempre
   La relació amorosa es tracta  Els trobadors són vassalls de
   entre iguals, tant ell com la  la seva estimada, a qui
   dona són persones reals,    anomenen la meva senyora
   amb virtuts i defectes     (midons)
AUSIÀS MARCH
  Pel que fa al contingut de la seva obra, els seus poemes
  parlen d’ell, de la seva vida, dels seus problemes amorosos,
  dels seus problemes morals, i ho fa de manera viscuda i
  sincera.
  Pel que a la mètrica, utilitza el decasíl·lab amb cesura
  després de la quarta.
       4 síl·labes + 6 síl·labes = 10 síl·labes
     (primer hemistiqui) +(segon hemistiqui)
  Els poemes presenten cobles o estrofes de vuit versos
  que solen rimar ABBACDDC; l’última, la tornada, de
  quatre versos.
  Utiltiza els senyals: Llir entre cards i Plena de seny.
L’HUMANISME. BERNAT METGE

  L’humanisme és un moviment filosòfic i
  cultural que sorgeix a Itàlia durant el segle XIV, i
  constitueix la base del Renaixement, que
  s’imposarà arreu d’Europa en el segle XVI.
  Els humanistes són una minoria d’intel·lectuals
  i literats atrets pel món de les humanitats; és a
  dir, de les lletres i la cultura del món clàssic
  grecollatí.
  Els humanistes són defensors de la condició
  humana        antropocentrisme
1. L’humanisme a Catalunya

  Els introductors de l’humanisme italià en
  terres catalanes foren els funcionaris de la
  Cancelleria reial *(l’oficina del rei), ja que eren
  grans coneixedors del llatí. I de seguida es van
  familiaritzar amb autors com Dante, Petrarca i
  Boccaccio.
     *La Cancelleria reial era l'organisme administratiu de la
     Corona d'Aragó creada al segle XIII, i s'ocupava de la
     redacció de tot tipus de documents administratius: lletres
     reials, llicències, certificacions, etc. Els textos es
     redactaven en català o aragonès i en llatí, però a partir
     de la segona meitat del segle XIV, majoritàriament en
     català.
2. BERNAT METGE
  Bernat Metge (1340/45-1413), un dels
  funcionaris de la Cancelleria reial, és
  l’escriptor que millor va assimilar la
  influència de l’humanisme italià.
  L’obra més important de Metge fou Lo somni
  (1399). El va escriure amb l’objectiu de
  convèncer el rei Martí l’Humà de la seva
  innocència.
  El tema que Lo somni planteja és
                           Mostra de la primera pàgina
  l’enfrontament o el debat entre:         del manuscrit de Lo somni

  El pensament humanista (defensor de la
  raó, la filosofia i la ciència).       Va imitar l’estil i el contingut
                         d’obres de grans autors llatins
  El pensament medieval (dominat pel      (Ciceró i Ovidi) i d’humanistes
  dogma de la fe cega).            italians (Petrarca i Boccaccio).

More Related Content

What's hot

Les Quatre Grans Cròniques
Les Quatre Grans CròniquesLes Quatre Grans Cròniques
Les Quatre Grans Cròniques
Enric Estellé
 
Presentació ramon llull
Presentació ramon llullPresentació ramon llull
Presentació ramon llull
cocomarin11
 
Renaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticisme
Sílvia Montals
 
Literatura trobadoresca
Literatura trobadorescaLiteratura trobadoresca
Literatura trobadoresca
Col.legi Sant Miquel dels Sants
 
Presentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaPresentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalana
guestf610e697
 
Comentari de text de català
Comentari de text de catalàComentari de text de català
Comentari de text de català
P. J.
 
Les Cròniques
Les CròniquesLes Cròniques
Les Cròniques
carme
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalana
Joan Florit
 
La decadència
La decadènciaLa decadència
La decadència
Carme Bravo Fortuny
 
6 La novela cavalleresca
6 La novela cavalleresca6 La novela cavalleresca
6 La novela cavalleresca
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
lluchvalencia
 
L' edat moderna. Humanisme, Renaixement i Reforma
L' edat moderna. Humanisme, Renaixement i ReformaL' edat moderna. Humanisme, Renaixement i Reforma
L' edat moderna. Humanisme, Renaixement i Reforma
Lourdes Escobar
 
Oda a espanya
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar
 
Literatura catalana medieval
Literatura catalana medievalLiteratura catalana medieval
Literatura catalana medieval
Lluis Rius
 
El Barroc
El BarrocEl Barroc
El Barroc
laf2
 
Oda a la pàtria
Oda a la pàtriaOda a la pàtria
Oda a la pàtria
Sílvia Montals
 

What's hot (20)

Les Quatre Grans Cròniques
Les Quatre Grans CròniquesLes Quatre Grans Cròniques
Les Quatre Grans Cròniques
 
Presentació ramon llull
Presentació ramon llullPresentació ramon llull
Presentació ramon llull
 
Renaixença i romanticisme
Renaixença i romanticismeRenaixença i romanticisme
Renaixença i romanticisme
 
El noucentisme
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
 
Ramon Llull
Ramon LlullRamon Llull
Ramon Llull
 
Literatura trobadoresca
Literatura trobadorescaLiteratura trobadoresca
Literatura trobadoresca
 
Presentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalanaPresentació quadre cronològic literatura catalana
Presentació quadre cronològic literatura catalana
 
Comentari de text de català
Comentari de text de catalàComentari de text de català
Comentari de text de català
 
Les Cròniques
Les CròniquesLes Cròniques
Les Cròniques
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalana
 
La decadència
La decadènciaLa decadència
La decadència
 
6 La novela cavalleresca
6 La novela cavalleresca6 La novela cavalleresca
6 La novela cavalleresca
 
Ausiàs March
Ausiàs March Ausiàs March
Ausiàs March
 
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
 
L' edat moderna. Humanisme, Renaixement i Reforma
L' edat moderna. Humanisme, Renaixement i ReformaL' edat moderna. Humanisme, Renaixement i Reforma
L' edat moderna. Humanisme, Renaixement i Reforma
 
Oda a espanya
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
 
Literatura catalana medieval
Literatura catalana medievalLiteratura catalana medieval
Literatura catalana medieval
 
Tipus de poesia
Tipus de poesia Tipus de poesia
Tipus de poesia
 
El Barroc
El BarrocEl Barroc
El Barroc
 
Oda a la pàtria
Oda a la pàtriaOda a la pàtria
Oda a la pàtria
 

Similar to Literatura medieval: del segle XII al segle XV. (Autora: Mònica Herruz)

Introducció històrica de l'època medieval (correcte)
Introducció històrica de l'època medieval (correcte)Introducció històrica de l'època medieval (correcte)
Introducció històrica de l'època medieval (correcte)
Lauraruizfabra
 
Narrativa medieval
Narrativa medievalNarrativa medieval
Narrativa medieval
rgranyo
 
Literatura medieval catalana
Literatura medieval catalanaLiteratura medieval catalana
Literatura medieval catalana
Col.legi Sant Miquel dels Sants
 
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdfAPUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
JudithDalmsVilanova
 
Literatura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XVLiteratura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XV
Lluis Rius
 
Literatura medieval. introducció
Literatura medieval. introduccióLiteratura medieval. introducció
Literatura medieval. introducció
Muntsa Tortós
 
La narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barrocLa narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barroc
Pilar Gobierno
 
Literatura medieval I
Literatura medieval ILiteratura medieval I
Literatura medieval I
Josep Alegrí
 
Les quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniquesLes quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniques
Dolors Taulats
 
La_poesia_trobadoresca_1r_bat
La_poesia_trobadoresca_1r_batLa_poesia_trobadoresca_1r_bat
La_poesia_trobadoresca_1r_bat
naturprofe
 
Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01
Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01
Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01
naturprofe
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
lurdessaavedra
 
Literatura edat mitjana
Literatura edat mitjanaLiteratura edat mitjana
Literatura edat mitjana
INTEF
 
Art romànic context i característiques
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiques
Julia Valera
 
Lit. s.xvi xviii
Lit. s.xvi xviiiLit. s.xvi xviii
Lit. s.xvi xviii
estnom
 
Les quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniquesLes quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniques
mbravo1
 
Època medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIIIÈpoca medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIII
Rocío Avila Gamero
 
Literatura catalana medieval- TEORIA
Literatura catalana medieval- TEORIALiteratura catalana medieval- TEORIA
Literatura catalana medieval- TEORIA
joanpol
 

Similar to Literatura medieval: del segle XII al segle XV. (Autora: Mònica Herruz) (20)

Introducció històrica de l'època medieval (correcte)
Introducció històrica de l'època medieval (correcte)Introducció històrica de l'època medieval (correcte)
Introducció històrica de l'època medieval (correcte)
 
Aproximació a l’ edat mitjana
Aproximació a l’ edat mitjanaAproximació a l’ edat mitjana
Aproximació a l’ edat mitjana
 
Narrativa medieval
Narrativa medievalNarrativa medieval
Narrativa medieval
 
Literatura medieval catalana
Literatura medieval catalanaLiteratura medieval catalana
Literatura medieval catalana
 
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdfAPUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
APUNTS CATALÀ 2n trim..pdf
 
Literatura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XVLiteratura catalana segles XIV i XV
Literatura catalana segles XIV i XV
 
Literatura medieval. introducció
Literatura medieval. introduccióLiteratura medieval. introducció
Literatura medieval. introducció
 
La narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barrocLa narrativa medieval fins barroc
La narrativa medieval fins barroc
 
Literatura medieval I
Literatura medieval ILiteratura medieval I
Literatura medieval I
 
Les quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniquesLes quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniques
 
La_poesia_trobadoresca_1r_bat
La_poesia_trobadoresca_1r_batLa_poesia_trobadoresca_1r_bat
La_poesia_trobadoresca_1r_bat
 
Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01
Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01
Lapoesiatrobadoresca 100213153755-phpapp01
 
Història de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
 
Literatura edat mitjana
Literatura edat mitjanaLiteratura edat mitjana
Literatura edat mitjana
 
Art romànic context i característiques
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiques
 
Lit. s.xvi xviii
Lit. s.xvi xviiiLit. s.xvi xviii
Lit. s.xvi xviii
 
Les quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniquesLes quatre grans cròniques
Les quatre grans cròniques
 
Tema 3 resum
Tema 3 resumTema 3 resum
Tema 3 resum
 
Època medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIIIÈpoca medieval s. XII i XIII
Època medieval s. XII i XIII
 
Literatura catalana medieval- TEORIA
Literatura catalana medieval- TEORIALiteratura catalana medieval- TEORIA
Literatura catalana medieval- TEORIA
 

More from Mònica Herruz

Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)
Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)
Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 
El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)
El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)
El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 
El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)
El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)
El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 
Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)
Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)
Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 
Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)
Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)
Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)
Mònica Herruz
 

More from Mònica Herruz (6)

Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)
Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)
Unitat 5: Estudi de l'oració. L'estructura interna. (Autora: Mònica Herruz)
 
El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)
El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)
El teatre (i) unitat 18 (Autora: Mònica Herruz)
 
El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)
El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)
El Romanticisme. (Autora: Mònica Herruz)
 
Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)
Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)
Història de la literatura catalana (Autora: Mònica Herruz)
 
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
Mercè Rodoreda Mirall Trencat. (Autora: Mònica Herruz)
 
Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)
Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)
Els Diftongs. (Autora: Mònica Herruz)
 

Literatura medieval: del segle XII al segle XV. (Autora: Mònica Herruz)

 • 1. Jaume I Ramon Llull Tirant lo Blanch LA LITERATURA Crònica de R. Muntaner Ausiàs MEDIEVAL MÒNICA HERRUZ March DEL SEGLE XII AL SEGLE XV
 • 3. LA LITERATURA MEDIEVAL segles XII- XV  La poesia trobadoresca  Ramon Llull  Les grans cròniques  La novel·la cavalleresca. Tirant lo Blanch  Ausiàs March  L’humanisme. Bernat Metge
 • 4. LA LITERATURA MEDIEVAL segles XII- XV Jurament de  Relació de vassallatge fidelitat: Els nobles estaven obligats a jurar fidelitat al seu senyor feudal.
 • 5. La societat medieval La cultura cortesana als La cultura als monestirs La cultura popular castells (segles XII i XIII) (segles XII i XIII) Clergat(oratores) Pagesia(laboratores) Noblesa (bellatores) Literatura religiosa i Literatura oral Literatura cortesana: moral Poesia trobadoresca en llengua vulgar en llatí (català) en llengua vulgar (occità)
 • 6. La societat medieval: els tres estaments socials Clergat (oratores) Noblesa (bellatores) Pagesia (laboratores)
 • 7. La poesia trobadoresca  Per què sorgeix a les corts feudals? A partir del segle XI als castells feudals d’Occitània, Catalunya i oest d’Itàlia naixement d’una cultura pròpia Exaltació de la cavalleria Poesia trobadoresca
 • 9. La poesia trobadoresca Temes de la poesia trobadoresca Amorós bèl·lic (de guerra) i/o polític cançó sirventès
 • 10. La poesia trobadoresca TROBAIRITZ (dones trobadores)
 • 11. La poesia trobadoresca als territoris de parla catalana Trobadors catalans més famosos Guillem de Cabestany (cançó) Guillem de Berguedà (sirventès) Cerverí de Girona Cançoneta leu e plana http://www.los40.com/musica/artista/maria- mar-bonet/breviari-d- amor/1997008l40l40mus_17.Bes#ancla
 • 12. Versions actuals de poemes trobadorescos Escoltar la versió musicada completa que en va fer en Francesc Ribera, Titot, cantant del desaparegut grup Brams i actual cantant dels grups Mesclat i Ara mateix. Titot agafa l’obra de Guillem de Berguedà, l’adapta i la tradueix de l’occità i la publica en un doble compacte. Cal recordar que la música dels diferents poemes estan fetes per músics d’arreu dels Països Catalans. Evidentment, hi trobarem La cançoneta lleu i plana i el sirventès Canto plorant ple de tristor, dedicats tots dos a un dels destinataris dels seus poemes: Ponç de Mataplana. http://www.youtube.com/watch?v=N1DM2ZY-nlM
 • 13. RAMON LLULL (1235-1315)  Qui era Ramon Llull? 1. De jove, trobador Era un noble que vivia a la cort de Jaume II, de Mallorca. I es dedicava al conreu de la poesia trobadoresca. Però va viure una experiència que li va canviar la vida: se li va aparèixer Jesús crucificat. La conversió de Ramon Llull a la vida religiosa
 • 14. RAMON LLULL (1235-1315) 2. Més de quaranta anys dedicats a escriure  Llull és considerat el primer escriptor en llengua catalana i una de les figures de la literatura universal.  És el primer escriptor europeu que utilitza una llengua romànica (català) per tractar temes elevats que llavors només eren reservats al llatí.
 • 15. RAMON LLULL (1235-1315)  Va escriure sermons, crítica social i política, tractats científics i filosòfics, narracions, poemes, etc. Els va redactar en català, llatí i àrab.  Va escriure més de 250 llibres.  Des del punt de vista literari, destaquem dues novel·les:  Llibre d’Evast e Blanquerna (inclou el Llibre d’Amic e Amat)  Fèlix o Llibre de meravelles (inclou el Llibre de les bèsties)
 • 16. RAMON LLULL (1235-1315) 3. El mestre de l’exemple  Ramon Llull és un mestre que vol donar lliçons de bon comportament (moral) i de doctrina cristiana (teologia). Per aconseguir-ho, se serveix de l’exemple  Un exemple és una narració breu que l’autor usa per tal de transmetre al lector (o oïdor) un ensenyament. L’exemple del pastor, l’infant i el llop (p. 186)  Per tant, la literatura era per a Llull un vehicle d’expressió per poder transmetre millor el seu pensament.
 • 17. RAMON LLULL (1235-1315) 4. Llull, defensor de l’ordre establert Llibre de les bèsties:  Apòleg protagonitzat per animals que ens parla de la política.  Els animals reprodueixen el comportament humà amb les seves virtuts i els seus defectes. Exemple: La rata que l’ermità féu convertir en donzella
 • 18. RAMON LLULL (1235-1315) 5. Llull, poeta religiós  A banda de compondre poesia trobadoresca a la seva joventut, va escriure també poemes religiosos i biogràfics:  Cançó del “Blanquerna” (dedicat a la Verge Maria).  Cant de Ramon (biogràfic). 6. Missioner i màrtir  Activitat missionera i aventurera al llarg de la seva vida. Va viatjar per Europa (França, Itàlia…), nord d’ Àfrica (Tunis…) amb al finalitat de fer arribar el seu Art (teoria lul·liana de pensament) per a la conversió dels infidels a la fe cristiana.
 • 19. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES medievals catalanes Jaume I Crònica de Ramon Muntaner Imatge de Jaume I Crònica de Bernat Desclot
 • 20. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES Context històric europeu  Els segles XIII i XIV l'Europa del nord i de l'oest comença a configurar-se com la coneixem actualment: al nord s'agrupen els estats escandinaus i, a l'oest, les fronteres d' Anglaterra i de França se situen ja, aproximadament, en el mateix lloc que ara. Al centre, Alemanya està dividida en petits estats independents per damunt dels quals es troba la figura de l'emperador.  Els canvis més significatius es produeixen al sud: al sud-oest, els regnes de la Península Ibèrica guanyen, progressivament, terreny a l'Islam; al centre, Itàlia es troba fragmentada entre els Estats Pontificis, el regne de Sicília i les ciutats- estat mercantils (Gènova, Pisa i Venècia); i, a l'est, l'Imperi Bizantí, constantment amenaçat durant aquests segles pels pobles asiàtics, caurà definitivament en mans dels turcs a mitjan del segle XV.
 • 21. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES Context històric europeu  Els regnes cristians La Península Ibèrica Els primers regnes -Astúries (més tard Lleó), Navarra, Castella i Aragó- i comtats -Catalunya- peninsulars cristians sorgits al nord de la Península Ibèrica per fer front als musulmans, amb el temps havien donat lloc a quatre estats: el regne de Portugal (independitzat del regne de Castella i Lleó l'any 1139), el regne de Castella (resultant de la unió, el 1230, dels regnes de Castella i Lleó), el regne D'aquests, els tres amb terres fronteres amb l'Islam, de Navarra, i el regne Aragó (resultant Portugal, Castella i Aragó, són els que estendran de la unió, l'any 1137, del comtat de els seus dominis a expenses dels territoris Catalunya amb el regne d'aquest almohades. mateix nom). A finals d'aquest segle els musulmans ocupaven únicament el regne de Granada, que comprenia les províncies de Màlaga, Granada i Almeria.
 • 22. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES Context històric europeu La Mediterrània La Mediterrània dels segles XIII-XIV es troba repartida entre tres grans civilitzacions: la cristiana, al nord i a occident; la musulmana, al sud; i la bizantina a l'orient. El desig d'expansió de les principals potències europees per aquest mar crea constants i importants conflictes pel domini de la zona -i de les seves rutes comercials- al llarg d'aquests segles. La Corona d'Aragó, que n'aconseguirà el domini de la part occidental, s’expandirà per tota la costa mediterrània. Això va propiciar una gran expansió del comerç català, sobretot, durant el segle XIII.
 • 23. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES Crònica de Jaume I o Crònica de Bernat Desclot o Llibre dels Feits Llibre del rei en Pere  Es tracta d’unes  Aquesta crònica tracta memòries del mateix sobretot dos grans rei Jaume I. Hi temes: apareixen aspectes  la conquesta de Sicília. íntims i humans del  La invasió de rei al costat dels fets Catalunya pels de la conquesta de francesos i el seu Mallorca i València. alliberament pel rei Pere II el Gran.
 • 24. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES Crònica de Pere III el Crònica de Ramon Muntaner Cerimoniós  És la més ambiciosa:  Pretén justificar les comprèn cinc regnats. accions dutes a terme Els protagonistes en són durant el seu regnat. els reis i el mateix autor,  Expliquen l’època de que explica les empreses plenitud de la Catalunya diplomàtiques i militars. medieval i la seva expansió fins a convertir- se en un dels grans països de l’Europa medieval.
 • 25. LES QUATRE GRANS CRÒNIQUES La intenció  Divulgar uns fets que servissin dels d’exemple als futurs governants cronistes catalans.  Exaltar les gestes dels reis de la corona catalanoaragonesa.  Justificar les accions polítiques i militars que els monarques van dur a terme.
 • 26. La novel·la cavalleresca. Tirant lo Blanch  1. Les primeres novel·les de cavallers  2. L’amor en les novel·les de cavalleria  3. La novel·la cavalleresca del segle XV  4. La novel·la Tirant lo Blanch  5. Joanot Martorell Il·lustració que representa els cavallers de la Taula Rodona
 • 27. La novel·la de cavalleria 1. Les primeres novel·les de cavallers On i quan van aparèixer? A França a la 2a meitat del segle XII. On se situa l’acció? Gran Bretanya, la Bretanya francesa i Irlanda (“matèria de Bretanya”). Qui són els protagonistes? Cavallers virtuosos (forts, intel·ligents, galants, generosos, fidels…) Què han de fer els protagonistes? La recerca d’aventures per aconseguir l’amor d’una dama. En quins espais es produeixen les En terres hostils. Sovint hi apareixen aventures? fenòmens màgics. Quin és l’autor més important? Chrétien de Troyes Obres més importants -“El lleó agraït “(dins d’ El cavaller del lleó). -Lancelot o el cavaller de la Carreta. -Perceval. -Anònim, El romanç de Tristany i Isolda.
 • 28. Mapa de Gran Bretanya, Cornualla, País de Gal·les, Irlanda i Escòcia En aquests territoris se situen les novel·les de cavalleria; per això s’anomenen “matèria de Bretanya”
 • 29. La novel·la de cavalleria 2. L’amor en les novel·les de cavalleria  La passió amorosa entre cavaller i dama sol ser habitual en aquest tipus de novel·les.  Normalment la passió és gràcies al resultat d’un producte màgic i no d’un enamorament normal.  Per exemple, al capítol titulat“El filtre d’amor” a l’obra Tristany i Isolda. Miniatura que representa el viatge de Tristany i Isolda a Cornualla
 • 30. 3. La novel·la cavalleresca del segle XV La novel·la cavalleresca del segle XV On i quan va aparèixer? A Europa al segle XV. Quina és la seva finalitat? Reflectir el món real dels cavallers de l’època. Qui són els protagonistes? Cavallers amb trets més humanitzats i creïbles. Com són les situacions? Molt més reals. En quins espais es produeixen les Llocs coneguts de la nostra geografia. aventures? Exemples de novel·les Anònim, Curial e Güelfa cavalleresques Joanot Martorell, Tirant lo Blanch
 • 31. Comparativa entre la novel·la de cavalleria i la novel·la cavalleresca Novel·les de cavalleria Novel·les cavalleresques  Obres de tradició francesa  Obres més modernes  Plenes d’elements  Personatges humanitzats meravellosos i  Accions realistes personatges sobrehumans  Ambients històrics i  Ambients irreals i plens geogràficament propers de fantasia
 • 32. La novel·la cavalleresca 4. La novel·la Tirant lo Blanch  Tirant lo Blanch és la novel·la que dóna dimensió humana al cavaller literari. 4.1 Tirant, enamorat  L’amor és un dels temes més importants a la novel·la. Tirant s’enamora de la princesa Carmesina. La declaració de Tirant (p. 195) Roman de la Rose Roman de la Rose
 • 33. La novel·la cavalleresca 4.2 Tirant, capità general  La guerra és un dels altres temes importants de la novel·la. Aquí és on Tirant demostra que és un general hàbil i astut, i que domina l’estratègia i la tàctica militars.
 • 34. La novel·la cavalleresca 5. Joanot Martorell  L’autor de Tirant lo Blanch va néixer a València el 1410 i va morir el 1465. Era noble i fou armat cavaller. De tarannà lluitador, va disposar sempre de missatgers que feien arribar les seves lletres de batalla a cavallers amb qui estava enemistat.  La vida de Martorell a la cort anglesa li va permetre d’entrar en relació amb cavallers europeus.  Martorell era un gran lector i estava molt ben informat de tot el que passava al món de la seva època.
 • 35. 1. El cavaller, AUSIÀS MARCH Retrat  Ausiàs March va néixer a Gandia (País d’Ausiàs Valencià) el 1397. Als 16 anys es convertí en March com a propietari de la finca familiar. Sis anys més tard, falconer reial March és armat cavaller i intervingué en una del rei Alfons el Magnànim expedició militar a Sardenya i a Còrcega.  A partir de 1425, March es dedicà a la seva propietat: •Millora dels conreus •L’exercici de la caça •La creació literària
 • 36. AUSIÀS MARCH  El 1437 es va casar amb Isabel Martorell (la germana de Joanot Martorell). I al cap de dos anys va morir. March es tornà a casar el 1443 amb Joana Escorna. No va tenir descendència dins dels matrimonis, però se sap pel seu testament que va tenir 5 fills extramatrimonials.  Ausiàs March va morir el 1459. La seva vida fou la pròpia d’un cavaller del segle XV: de jove, militar, de gran, administrador de la seva finca feudal.
 • 37. Ausiàs March Primera pàgina del manuscrit de les Obres d’Ausiàs March
 • 38. AUSIÀS MARCH 2. Ausiàs March, “mestre d’amor”  March és un poeta que parla contínuament de l’amor. Però, per al poeta, l’amor és sempre un problema que el té profundament preocupat. Ja que diferencia entre un amor honest (espiritual) i un amor sensual (carnal). Ell diu que desitja el primer, malgrat reconeix que es veu dominat pel segon. Poema IV: “Així com cell qui desitja vianda” (p. 200)
 • 39. AUSIÀS MARCH 3. Ausiàs March, especialista en imatges i comparacions  Té una gran facilitat per crear imatges i comparacions per tal d’expressar el seu pensament. Per exemple: el poema XLVI (46), p. 202, en què compara la seva situació amorosa, plena de preocupacions, amb un viatge per mar carregat de perills.
 • 40. AUSIÀS MARCH 4. Ausiàs March, sempre diferent  March se sol presentar sempre com un personatge diferent:  ell viu l’amor més profundament que ningú  ell pateix turments que ningú pot resistir  ell ha assolit una saviesa amorosa única…  Per exemple: el poema LXVIII (48), p. 203
 • 41. AUSIÀS MARCH 5. Ausiàs March, creador de la lírica en català  És el primer escriptor que fa que tota la seva poesia sigui totalment en llengua catalana. Poesia d’Ausiàs March Poesia trobadoresca Poesia en català Poesia en occità Expressa el seu pensament Els trobadors expressen de manera original i sincera l’amor amb els mateixos tòpics de sempre La relació amorosa es tracta Els trobadors són vassalls de entre iguals, tant ell com la la seva estimada, a qui dona són persones reals, anomenen la meva senyora amb virtuts i defectes (midons)
 • 42. AUSIÀS MARCH  Pel que fa al contingut de la seva obra, els seus poemes parlen d’ell, de la seva vida, dels seus problemes amorosos, dels seus problemes morals, i ho fa de manera viscuda i sincera.  Pel que a la mètrica, utilitza el decasíl·lab amb cesura després de la quarta. 4 síl·labes + 6 síl·labes = 10 síl·labes (primer hemistiqui) +(segon hemistiqui)  Els poemes presenten cobles o estrofes de vuit versos que solen rimar ABBACDDC; l’última, la tornada, de quatre versos.  Utiltiza els senyals: Llir entre cards i Plena de seny.
 • 43. L’HUMANISME. BERNAT METGE  L’humanisme és un moviment filosòfic i cultural que sorgeix a Itàlia durant el segle XIV, i constitueix la base del Renaixement, que s’imposarà arreu d’Europa en el segle XVI.  Els humanistes són una minoria d’intel·lectuals i literats atrets pel món de les humanitats; és a dir, de les lletres i la cultura del món clàssic grecollatí.  Els humanistes són defensors de la condició humana antropocentrisme
 • 44. 1. L’humanisme a Catalunya  Els introductors de l’humanisme italià en terres catalanes foren els funcionaris de la Cancelleria reial *(l’oficina del rei), ja que eren grans coneixedors del llatí. I de seguida es van familiaritzar amb autors com Dante, Petrarca i Boccaccio. *La Cancelleria reial era l'organisme administratiu de la Corona d'Aragó creada al segle XIII, i s'ocupava de la redacció de tot tipus de documents administratius: lletres reials, llicències, certificacions, etc. Els textos es redactaven en català o aragonès i en llatí, però a partir de la segona meitat del segle XIV, majoritàriament en català.
 • 45. 2. BERNAT METGE  Bernat Metge (1340/45-1413), un dels funcionaris de la Cancelleria reial, és l’escriptor que millor va assimilar la influència de l’humanisme italià.  L’obra més important de Metge fou Lo somni (1399). El va escriure amb l’objectiu de convèncer el rei Martí l’Humà de la seva innocència.  El tema que Lo somni planteja és Mostra de la primera pàgina l’enfrontament o el debat entre: del manuscrit de Lo somni  El pensament humanista (defensor de la raó, la filosofia i la ciència). Va imitar l’estil i el contingut d’obres de grans autors llatins  El pensament medieval (dominat pel (Ciceró i Ovidi) i d’humanistes dogma de la fe cega). italians (Petrarca i Boccaccio).