SlideShare a Scribd company logo
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
/‫يابش‬
Lib2mag.ir
10‫تأثیرگذاشته‬ ‫روند‬(‫قبل‬ ‫از‬)‫کتاب‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫بر‬‫و‬ ‫داری‬
‫بنویسید؟‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬
10‫آی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫تأثیرگذاری‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫روند‬‫ی‬ ‫نده‬
‫ببرید؟‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫اينترنت‬ ‫روند‬
‫ابري‬ ‫روند‬
‫هاي‬ ‫شبکه‬
‫اجتماعي‬
‫روند‬2.0
‫روند‬‫موبايل‬
‫روند‬‫امنيت‬
http://www.ala.org/transforminglibraries/future/trends
‫کتابخان‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫یک‬‫دانشاگه‬ ‫های‬ ‫ه‬
‫مق‬ ‫و‬ ‫بیابید‬ ‫خودتان‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫های‬‫کنی‬ ‫ایسه‬‫با‬ ‫د‬
‫اکرتان؟‬ ‫محل‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬!
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
24/7
Ask a Librarian
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫چــــــــــــــــــــــرا‬
‫اينقدر‬‫تفاوت‬
‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
Librarian 2.01
http://yabesh.ir/?p=2091
1.‫‌انداز‬‫م‬‫چش‬
2.‫‌ها‬‫ش‬‫ارز‬
3.‫‌ها‬‫ف‬‫مأموريت‌و‌هد‬
4.‫‌ها‬‫ك‬‫‌ها‌و‌تاكتي‬‫ي‬‫استراتژ‬
‌‫ي‬‫‌ها‬‫ش‬‫ارز‬‌‫و‬‌‫ز‬‫ا‬‫د‬‫ان‬‌‫م‬‫‌چش‬‫ي‬‫‌ها‬‫ه‬‫مؤلف‬‫‌ها‬‫ه‬‫کتابخان‬
Librarian 2.02
‫يادگيرنده‬‫هاي‬‫سري‬‫ع‬
.1‫يادگيري‬‫العمر‬‫مادام‬
.2Learning to Learn(‫ياد‬‫ياد‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫بگيريم‬‫بگيريم‬)
.3‫هم‬ ‫پس‬‫نشينان‬‫قدرتمندتر‬‫انتخاب‬ ‫خود‬ ‫از‬‫کنيد‬!!!
.4‫براي‬‫آموزش‬ ‫يادگيري‬‫دهيد‬!!!
.5«‫رسانه‬ ‫سواد‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سواد‬»‫نباشد‬ ‫همراه‬‫مي‬‫تواند‬‫به‬
«‫ناداني‬‫بيشتر‬‫ناشي‬‫از‬‫پذيرش‬‫اطالعات‬‫کننده‬‫گمراه‬‫نادرست‬ ‫و‬»
‫منتهي‬‫شود‬
Librarian 2.03
‫قدرت‬‫خالقيت‬
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarian 2.04
Librarian 2.04
HP
Librarian 2.05
٬
‫حکايت‬
Librarian 2.06
‫به‬ ‫راجع‬ ‫شما‬ ‫نظر‬‫وب‬2.0
‫کتابخانه‬ ‫ي‬ ‫درباره‬2.0‫چه‬‫مي‬‫انديشيد‬!
Librarian 2.07
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫بستر‬‫وب‬2.0
‫ابزار‬
same technologies as Web 1.0. Languages such as PHP, Ruby, Perl, Python, as well
as Enterprise Java (J2EE) and Microsoft.NET Framework
Librarian 2.07
‫نتيجه‬‫گيري‬‫مفهومي‬‫وب‬2.0
Slideshare Youtube
Librarian2.07
Librarian2.07
2.0
Librarian 2.08
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
•
•
•
•
Librarian 2.09
Librarian 2.09
Librarian 2.09
Librarian2.10
Librarian 2.11
.1
.2
.3
.4
.5
.6Directory
.7FtpGopher
.8
.9
.1P2P
.2
.3WIKI
.4
.5
.6
.7
.8
Domain
•.edu
• Alphabetic List of US Universities and Domains
Librarian 2.11
.edu
Librarian 2.11
DOC
Microsoft Word document
WMV
MPEG
AVI
MOV
MP4
GIF ZIP EXE
Docx
Word document 2007
JPEG RAR
HTML (.html, .htm)
HyperText Markup Language JPG 7Z
TXT
Unicode plaintext
Shockwave
FLV
SWF
GIF
PNG 001
DjVu
DjVu for scanned documents
TIF
PDF
Portable Document Format
Librarian 2.12
‫اينترنتي‬ ‫موجودات‬:
Librarian 2.13
Librarian 2.13
Definitions of Web 3.0 vary greatly. Some[71] believe its most
important features are the Semantic Web and personalization. Focusing
on the computer elements, Conrad Wolfram has argued that Web 3.0 is
where "the computer is generating new information", rather than
humans.[72]
‫فردا‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫روند‬
‫روند‬
‫ابري‬‫اين‬‫فناوري‬‫همه‬ ‫شک‬ ‫بدون‬‫چيز‬‫دگرگون‬ ‫را‬‫مي‬‫کند‬.‫مهم‬‫ترين‬‫امکاني‬‫که‬‫رايانش‬
‫ابري‬‫براي‬‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫مي‬‫آورد‬‫دسترسي‬‫بسيار‬‫بهتر‬‫براي‬‫جامعه‬ ‫افراد‬
‫است‬.‫بخواهند‬ ‫که‬ ‫جا‬ ‫هر‬‫مي‬‫هر‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫چيزي‬‫که‬‫نياز‬‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دارند‬
‫دسترسي‬‫باشند‬ ‫داشته‬.
‫رايانش‬‫ابري‬‫قابليت‬‫اشتراک‬‫گذاري‬‫در‬ ‫اطالعات‬‫بستري‬‫و‬ ‫امن‬‫خصوصي‬‫فراهم‬ ‫را‬
‫ميکند‬.‫در‬‫حالي‬‫که‬‫اين‬‫فناوري‬‫دنياي‬‫رونق‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫تجارت‬‫مي‬،‫بخشد‬‫پياده‬‫سازي‬
‫بستر‬ ‫در‬ ‫کارها‬‫اين‬‫فناوري‬‫همکاري‬‫در‬ ‫بهتر‬‫فعاليت‬‫هاي‬‫اقتصادي‬‫طرز‬ ‫به‬ ‫را‬‫غير‬
‫قابل‬‫باوري‬‫توسعه‬‫ميدهد‬.‫براي‬‫شرکت‬‫هايي‬‫پايه‬ ‫بر‬ ‫که‬‫کاري‬‫دور‬‫اداره‬‫مي‬‫شوند‬
‫رايانش‬‫ابري‬‫مي‬‫تواند‬‫بسيار‬‫حياتي‬‫باشد‬.
Librarian 2.14
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫هک‬
(Hack)
account
hack
‫و‬ ‫هک‬ ‫کارگاه‬‫امنيت‬‫براي‬‫کتابخانه‬‫ها‬
Librarian 2.15
‫هــــکر‬
‫اهداف‬
•
•
•
•
•
•
•
•
Librarian 2.15
‫کتابخانه‬ ‫هک‬
‫کتابدار‬ ‫هک‬
‫داليل‬‫کتابخانه‬ ‫هک‬
‫کتابدار‬
Librarian 2.15
•‫االن‬‫بجاي‬‫دنياي‬pc‫و‬‫کامپيوتر‬‫اقتصاد‬ ‫همان‬‫روي‬‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫منتقل‬ ،‫نت‬‫روي‬
‫موبايل‬+‫اقتصاد‬‫ناشي‬‫از‬‫فناوري‬‫تلفن‬
•‫شرکت‬ ‫اکنون‬‫هاي‬‫تجاري‬‫بروي‬‫ديده‬‫بر‬ ‫شدن‬‫موبايل‬‫ها‬‫سرمايه‬‫گذاري‬‫مي‬‫کنند‬
•‫دنياي‬app‫هاي‬‫دنياي‬‫و‬ ‫گسترده‬‫مهمي‬‫است‬ ‫شده‬
•‫ي‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫تغييرات‬‫ساختاري‬‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫نت‬‫روي‬‫ملت‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫آداب‬
‫هم‬ ‫ها‬‫تأثير‬‫است‬ ‫شده‬ ‫گذار‬
‫آينده‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫امروز‬
‫روند‬
‫موبايل‬
Librarian 2.16
•‫وقتي‬‫زيرساختها‬‫حال‬ ‫در‬‫تغييرند‬‫همه‬ ‫پس‬‫چيز‬‫بايد‬‫تغيير‬‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫لذا‬ ‫کند‬‫اي‬‫هم‬
‫بالطبع‬‫بروي‬‫موبايل‬‫و‬ ‫ها‬‫گجت‬‫منتقل‬ ‫ها‬‫مي‬‫شود‬
•‫گجت‬‫هاي‬‫کتابخانه‬‫اي‬‫مانند‬‫کيندل‬‫سوني‬‫و‬....
•‫يک‬‫مثال‬:‫تمام‬‫وب‬‫سايت‬‫ها‬‫بايد‬‫بازطراحي‬‫شوند‬‫براي‬‫پذيرش‬‫در‬‫وسايل‬‫اندازه‬ ‫با‬ ‫همراه‬
‫هاي‬‫مختلف‬(‫ي‬ ‫نسخه‬‫موبايلي‬=‫بخشي‬‫از‬‫توليد‬‫اقتصاد‬)
‫دست‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتابخانه‬!
‫روند‬
‫موبايل‬
Librarian 2.16
Librarian 2.17
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫تعريف‬‫مسئله‬
Librarian 2.18
Librarian 2.19
‫مات‬ ‫وب‬ ‫يا‬ ‫تاريک‬ ‫وب‬
Opaque Web
‫وب‬‫ملکي‬‫و‬‫خصوصي‬
Proprietary&Private
Web
‫وب‬‫پنهان‬ ‫واقعًا‬
Truly Invisible Web
‫عميق‬ ‫وب‬
Deep Web
Librarian 2.20
Librarian 2.20
‫گــوگل‬ ‫جستجو؛‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫فراتر‬
Librarian 2.20
–
‫؟‬ ‫گوگل‬ ‫ي‬ ‫پرده‬ ‫پشت‬!‫؟‬
http://www.henrymakow.com/social_networking_dupes_the_ma.html
http://www.infowars.com/googles-deep-cia-and-nsa-connections/
https://www.google.com/search?q=google+and+CIA&ie=utf-8&oe=utf-8
Librarian 2.21
http://www.une.edu.au/library/support/library-classes/?a=10524
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
• Eligible categories of institutions are: national universities, research institutes, professional schools, government
ministries and other government offices , libraries, public media, and local NGOs. All staff members and
students are entitled to access the information resources.
• If your institution is in a Group A (free access) country, then OARE is free. If your institution is in a Group B (low-
cost access) country, OARE costs US $1000 per institution per calendar year (from January through December).
All institutions registering from Group B countries are entitled to a six month trial.
• If your institution is in Group B (low-cost access) country, and you cannot or choose not to pay the annual fee,
your institution will still be eligible for free access to a number of information resources.
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
Librarian 2.21
http://er.lib.msu.edu/media.cfm
‫من‬99%‫ويدئوهايي‬‫با‬ ‫هستش‬ ‫موردنيازم‬ ‫که‬
Librarian 2.35
‫دانلود‬‫مي‬‫نمايم‬.
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫پژوهشی‬‫ابزارهای‬
Librarian 2.21
‫سواد‬ ‫در‬ ‫دسترسي‬‫اطالعاتي‬
Librarian 2.22
Librarian 2.23
Science 2.0
Librarian 2.24
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
•
Science Citation Index
ISI
•
web of Science
ISI
SCOPUSELSEVIER
Google Scholar
“‫سبزوار‬ ‫پزشكي‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬-‫سنجي‬ ‫علم‬ ‫ابزار‬.” Accessed December 23, 2013.
http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=492.
Librarian 2.25
Librarian 2.25
‫اطالعاتي‬ ‫سواد‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫ي‬ ‫استفاده‬
Librarian 2.26
Disclosures received (2009 calendar year) 443
Technologies that generated income 517
‫منعقد‬ Licenses concluded 77
Gross royalties received $65.1M
Technologies that generated over $100K 39
Income generated from liquidated equity $166K
Statistics A brief statistical look at OTL Fiscal Year 08-09
Librarian 2.26
AdobeAMDeBayNvidia
.
‫شدند‬ ‫مي‬ ‫جهان‬ ‫قدرتمند‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهارمين‬ ‫و‬ ‫بيست‬.
Librarian 2.26
‫سمينار‬
‫بازاريابي‬
‫منابع‬
‫کتابخانه‬‫اي‬
Librarian 2.27
‫بنگاه‬
‫اقتصادی‬
‫شتاب‬‫و‬‫رشد‬
‫دهنده‬
‫و‬‫کتابخانه‬‫کارآفرين‬‫ی‬
‫ترويج‬‫کنن‬‫ده‬
‫آموزش‬
‫دهنده‬
Librarian 2.28
‫کتابداران‬ ‫مهارتی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
‫تلگرام‬
Http://Telegram.me/librarian2
https://telegram.me/Yabesh
Librarian 2.29
http://lib2mag.ir
Librarian 2.30
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
‫وب‌سايت‌هايي‌که‌مي‌توانيد‌سر‌بزنيد‬:
•https://www.slideshare.net/KelassUp/
•http://ibox.yabesh.ir/
•http://yabesh.ir/2h
•http://yabesh.ir/
•http://lib2mag.ir/
•http://Negasht.net/
•https://t.me/yabesh
•https://t.me/librarian2
•https://www.aparat.com/kelassup
‫براي‌هر‌گونه‌مشاوره‌و‌اطالعات‌بيشتر‌با‌نگاشت‌تما‬‌‫س‬
‫بگيريد‬:
09151105285::05136239818
Negasht.net::YaBeSH.ir
Yabesh.ir@gmail.com::EandD.ir@gmail.com
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران

More Related Content

More from YaBeSH KelassUp

15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
YaBeSH KelassUp
 
About persian dspace.ir
About persian dspace.irAbout persian dspace.ir
About persian dspace.ir
YaBeSH KelassUp
 
50skills
50skills50skills
50skills
YaBeSH KelassUp
 
15skills
15skills15skills
15skills
YaBeSH KelassUp
 
Hack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansHack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librarians
YaBeSH KelassUp
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
YaBeSH KelassUp
 
Top 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesTop 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databases
YaBeSH KelassUp
 
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامTen steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
YaBeSH KelassUp
 
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسWos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
YaBeSH KelassUp
 
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسScopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
YaBeSH KelassUp
 
بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0
YaBeSH KelassUp
 
Research 2.0
Research 2.0Research 2.0
Research 2.0
YaBeSH KelassUp
 
Persian dspace
Persian dspacePersian dspace
Persian dspace
YaBeSH KelassUp
 
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلورSciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
YaBeSH KelassUp
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
YaBeSH KelassUp
 
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
YaBeSH KelassUp
 

More from YaBeSH KelassUp (16)

15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
 
About persian dspace.ir
About persian dspace.irAbout persian dspace.ir
About persian dspace.ir
 
50skills
50skills50skills
50skills
 
15skills
15skills15skills
15skills
 
Hack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansHack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librarians
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
 
Top 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesTop 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databases
 
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامTen steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
 
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسWos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
 
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسScopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
 
بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0
 
Research 2.0
Research 2.0Research 2.0
Research 2.0
 
Persian dspace
Persian dspacePersian dspace
Persian dspace
 
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلورSciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
 
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
 

Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران