SlideShare a Scribd company logo
‫دیجیتالی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫کار‬ ‫اصول‬
‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
‫عیوضی‬ ‫یحیی‬
‫اول‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
‫زما‬ ‫و‬ ‫ شوند‬‫ي‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ِ‫د‬‫وار‬ ‫که‬ ‫ دانند‬‫ي‬‫م‬ ‫افرادي‬ ‫همة‬ ‫را‬ ‫خود‬ ِ‫اصلي‬ ‫جامعة‬ ،‫مرجع‬ ‫کتابداران‬‫را‬ ‫ني‬
‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫صرف‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫براي‬.
•‫مطالعه‬‫جامعه‬‫کتابخانه‬
‫خدمات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اطالعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫مهمي‬ ‫نقش‬ ‫اند‬‫مطالعه‬ ‫اهل‬ ‫که‬ ‫افرادي‬ ‫بررسي‬
‫دارد‬ ‫مرجع‬.‫بررسي‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتي‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫همینطور‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫اندازه‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫نخوان‬‫کتاب‬.
•‫نمايي‬‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫از‬
‫ کند‬‫ي‬‫نم‬ ‫مراجعه‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫براي‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫نفر‬ ‫ده‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫همیشه‬.
‫کنند‬‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نادرستي‬ ‫منابع‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫غیرحرف‬ ‫افراد‬ ‫بیشتر‬.
‫با‬ ‫چگونه‬ ‫را‬ ‫شده‬‫اصالح‬ ‫وبیش‬‫کم‬ ‫و‬ ‫معمولي‬ ِ‫مرجع‬ ‫جستجوي‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫مي‬ ‫کمي‬ ِ‫اشخاص‬‫انجام‬ ‫ید‬
‫دهند‬.
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
‫دنی‬ ‫یا‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ شان‬‫ک‬‫در‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫ گیري‬‫م‬‫تصمی‬ ‫براي‬ ‫ اي‬‫ه‬‫جرق‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫افراد‬ ‫از‬ ‫شماري‬‫ا‬
‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬.
•‫اطالعات‬ ‫گردآوري‬
‫گ‬ ‫چگونه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫کسي‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫دانستن‬ ،‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫ تر‬‫ه‬‫گسترد‬ ‫بافتار‬ ‫در‬‫ردآوري‬
‫است‬ ‫ضروري‬ ،‫شود‬‫مي‬.
•‫اطالعات‬ ‫ بندي‬‫ه‬‫بست‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫برای‬ ،‫محققان‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫نحوه‬ ‫دانستن‬.‫زیرا‬
‫بیاید‬ ‫محقق‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫رفتارها‬ ‫این‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کتابدار‬.
–‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫نهایی‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اصلی‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬:
(1‫پيام‬ ‫اوليه‬ ‫منشأ‬ ‫يا‬ ‫خاستگاه‬
(2‫پيام‬ ‫غيررسمي‬ ‫ارتباط‬
(3‫پيام‬ ‫رسمي‬ ‫ارتباط‬
‫شامل‬ ‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫پیام‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زنجیره‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬:
(1‫پيام‬ ‫سازماندهي‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫فرآهم‬
(2‫و‬ ‫ نويسي؛‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ،‫ ها‬‫ي‬‫کتابشناس‬ ،‫ ها‬‫ه‬‫چکيد‬ ،‫ ها‬‫ه‬‫نماي‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
(3‫سازما‬‫مرجع‬ ‫نظام‬ ‫ندهي‬(،‫داده‬ ‫های‬‫پايگاه‬،‫ها‬‫گاهنامه‬ ،‫گزارشها‬‫چکيده‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫نمايه‬ ‫خدمات‬،‫نويسی‬
‫المعارف‬‫دايره‬ ‫های‬ ‫خالصه‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫نقدوبررسی‬.)
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
•‫ارتباطي‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫دسترسي‬/‫اطالعات‬:
–‫اس‬ ‫کاربست‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫کتابدار‬ ‫اصلي‬ ‫وظیفة‬ ،‫آینده‬ ‫ هاي‬‫ل‬‫نس‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬‫تانداردها‬
‫باشد‬ ‫اطالعات‬ ‫انباشت‬ ‫براي‬.‫نشر‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬
•‫روميزي‬ ‫نشر‬
–‫اطالعاتي‬ ‫منابع‬ ‫تکثیر‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫هاي‬‫دستگاه‬(‫بعدها‬ ‫که‬ ‫چیزي‬ ‫یا‬«‫نشر‬‫رومیزي‬»
‫شد‬ ‫خوانده‬)‫شود‬ ‫مواجه‬ ‫انقالب‬ ‫با‬.
•‫نشر‬ ‫امکانات‬ ‫ديگر‬
–‫پایگاه‬ ‫تا‬ ‫پیایندها‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫انواع‬ ‫انتشار‬ ،‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬‫محمل‬‫های‬
‫است‬ ‫ساخته‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬.
•‫اطالعات‬ ‫ العادة‬‫ق‬‫فو‬ ‫فراواني‬
–‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫زمینۀ‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫ ترین‬‫گ‬‫بزر‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬.
‫آ‬ ‫وفور‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اضطراب‬ ‫تعدادی‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫بار‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بعضی‬‫شغال‬
‫خوانند‬‫می‬.
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
•‫اطالعات‬ ‫ميانجي‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬
–‫ع‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ،‫اطالعاتي‬ ‫بار‬‫اضافه‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اصلي‬ ‫ هاي‬‫خ‬‫پاس‬ ‫از‬ ‫یکي‬‫نوان‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عمل‬ ‫اطالعات‬ ‫میانجي‬.
–‫ر‬ ‫به‬ ،‫ترتیب‬‫بدین‬ ‫و‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫معرفي‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫چیزي‬ ،‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ِ‫کردن‬ ‫ام‬
‫ رساند‬‫ي‬‫م‬ ‫یاري‬ ‫اطالعات‬ ‫غول‬.
•‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫کتابدار‬ ‫های‬‫توانايی‬:
–‫ب‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫حقیقتي‬ ‫سوي‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ،‫پژوهش‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫آشنایي‬ ،‫ کننده‬‫ه‬‫مراجع‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫درک‬‫انبوه‬ ‫ین‬
‫باشد‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫هاي‬‫توانایي‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬
–‫فرض‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫بسته‬‫چشم‬ ،‫دار‬‫ش‬َ‫س‬‫پر‬ ‫اشخاص‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫کنند‬‫مي‬ ‫کار‬ ‫ي‬
‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫درک‬ ‫که‬.
•‫کارب‬ ‫درک‬ ‫ميزان‬ ‫مالحظه‬ ،‫پاسخ‬ ‫منابع‬ ‫معرفی‬ ‫يا‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫و‬ ‫ر‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫دانش‬ ‫زمينه‬‫پيش‬.
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
•‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫حقوق‬
–‫نویسن‬ ‫توسط‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫محدود‬ ‫برداری‬‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫قانونی‬ ‫منصفانه‬ ‫استفادۀ‬‫بدون‬ ‫است‬ ‫ده‬
‫کند‬ ‫نقض‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫نویسنده‬ ‫یا‬ ‫ برداری‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫حقوق‬ ‫دارندۀ‬ ‫حقوق‬ ‫آنکه‬.
–‫کتابخانه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ های‬‫ه‬‫داد‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫ سازی‬‫ه‬‫ذخیر‬ ،‫کشورها‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬‫ بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫با‬
‫است‬ ‫غیرقانونی‬ ،‫آتی‬ ‫استفادۀ‬.
–‫منابع‬ ‫بخصوص‬ ‫الکترونیکي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫برداري‬‫نسخه‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫قوانین‬‫وب‬ ‫تحت‬
‫بخصوص‬ ‫کتابداران‬ ‫همه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایي‬‫پیچیدگي‬ ‫آنها‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫براي‬‫بخش‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آگاهي‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مرجع‬ ‫و‬ ‫سازي‬‫مجموعه‬.
–‫فرض‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫بسته‬‫چشم‬ ،‫دار‬‫ش‬َ‫س‬‫پر‬ ‫اشخاص‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫کنند‬‫مي‬ ‫کار‬ ‫ي‬
‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫درک‬ ‫که‬.
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
•‫گذرگاه‬‫ هاي‬‫اطالعات‬( :‫و‬ ‫راحتي‬ ،‫مختلف‬ ‫رويکردهاي‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫مالک‬
‫است‬ ‫آسايش‬).
.1‫با‬ ‫مکالمه‬‫دوستي‬(‫کارش‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫منبع‬ ‫بهترین‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫و‬ ‫نخستین‬‫ناسان‬
‫ شناسد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دوستی‬ ‫با‬ ‫مکالمه‬ ،‫خبره‬).
.2‫نامرئي‬ ‫دانشگاه‬/‫مجازي‬(‫با‬‫ي‬ ‫زياد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ،‫رايانامه‬ ‫ارزاني‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫مزاياي‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫ک‬
‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫واقعي‬ ‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫ اي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫مجراي‬.)
.3‫شخصي‬ ‫کتابخانه‬
.4‫کتابخانه‬‫رسمي‬
•‫اطالعات‬ ‫اشاعة‬‫گزيده‬(Ingenta, ArticleFirst/ ContentsFirst, EBSCO Alert)
–‫ماهانه‬ ‫یا‬ ‫هفتگي‬ ،‫روزانه‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫موجود‬ ‫جدید‬ ‫متون‬ ،‫ آي‬‫ي‬‫ د‬‫س‬‫ا‬ ‫یا‬ ‫گزیده‬ ‫اطالعات‬ ‫اشاعة‬ ‫در‬
‫با‬ ‫است‬ ‫جالب‬ ‫خاص‬ ‫شخصي‬ ‫براي‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫که‬ ‫مطالبي‬ ‫کتابشناختي‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫و‬ ‫زیابي‬
 ‫ي‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫وي‬ ‫براي‬‫شود‬.
‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬
•‫اطالعات‬‫خدمات‬ ‫و‬‫ارجاعي‬
–‫نامرئي‬ ‫دانشگاه‬ ‫امروزه‬/‫ز‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ،‫رایانامه‬ ‫ارزاني‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫مزایاي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مجازي‬‫یاد‬
‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫واقعي‬ ‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫ اي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫مجراي‬ ‫یک‬.
•‫تلفني‬ ‫خدمات‬
–‫نصب‬‫نشان‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ،‫اختصاصي‬ ِ‫ي‬‫تلفن‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ،‫هزینه‬ ‫با‬ ‫تلفني‬ ِ‫ي‬‫منش‬ ‫خدمات‬‫پست‬ ‫ي‬
‫خد‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫راهکارها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ رساني‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫اختصاصي‬ ‫الکترونیکي‬‫مات‬
‫است‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫مرجع‬.
•‫پست‬‫الکترونيکي‬
–‫معت‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫مهمي‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫بزرگ‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫در‬ ‫الکترونیکي‬ ‫پست‬‫که‬ ‫قدند‬
‫خواهد‬ ‫تلفني‬ ‫خدمات‬ ‫جایگزین‬‫شد‬.
•‫اطالعات‬ ‫واسطة‬ ‫يا‬ ‫کارگزار‬
–‫درخواست‬ ‫یا‬ ‫پرسش‬ ،‫کارگزار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫مرجع‬ ‫اطالعات‬ ‫کارگزار‬ ‫کار‬ ‫معمول‬ ‫فرایند‬‫را‬
‫کن‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فهرست‬ ‫یا‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫ دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ ای‬‫ه‬‫گسترد‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫ گیرد‬‫ی‬‫م‬‫د‬.
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫درونخطی‬ ‫یا‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جستجو‬.
‫سوم‬ ‫فصل‬:‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬
–‫است‬ ‫ضروري‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫اینترنت‬ ِ‫ي‬‫اطالعات‬ ‫مجراهاي‬.
–‫ترکیب‬‫م‬ ‫را‬ ‫ گذاري‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫امور‬ ‫بلکه‬ ‫فناوري‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫شخصي‬ ‫رایانة‬‫ ساالر‬‫م‬‫رد‬
(‫دموکراتیزه‬ ‫یا‬)‫است‬ ‫کرده‬.
–‫فناوري‬ ِ‫ي‬‫همگرای‬ ‫بر‬ ‫اینترنت‬ ‫اساس‬(‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫رایانه‬)‫بود‬ ‫اجتماعي‬ ‫نیاز‬ ‫و‬.
•‫اينترنت‬ ‫آمار‬
–‫کند‬ ‫مطالعه‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫کیف‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫یک‬.‫زیرا‬
‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫موجب‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬‫به‬ ‫یی‬
‫شود‬‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫مراجعان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیازهای‬.
•‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫تقسيم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اينترنتي‬ ‫مختلف‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫ساي‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬:
1)‫مرئي‬ ‫وب‬/‫آشکار‬/‫سطحي‬(‫کاوش‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬)
2)‫نامرئي‬ ‫وب‬/‫عميق‬/‫پنهان‬(‫کاوش‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫غيرقابل‬.)
‫سوم‬ ‫فصل‬:‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬
•‫اينترنت‬ ‫غيراطالعاتي‬ ‫هاي‬‫جنبه‬
–‫سال‬ ‫در‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫توسط‬ ‫دانشجویان‬ ‫مطالعة‬2006‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬40،‫تلویزیون‬ ‫از‬ ‫درصد‬
39،‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫درصد‬24،‫روزنامه‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫درصد‬19‫و‬ ‫رادیو‬ ‫از‬ ‫درصد‬14‫از‬ ‫درصد‬
‫داش‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫نظر‬‫صرف‬ ‫خود‬ ‫خانوادگي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫مالقا‬‫ته‬
‫باشند‬ .
•‫ پراکني‬‫ت‬‫نفر‬ ‫و‬ ‫ نگاري‬‫ه‬‫هرز‬
–‫ آورن‬‫ي‬‫م‬ ‫پدید‬ ‫که‬ ‫طبیعي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬ ‫و‬ ‫ پراکن‬‫ت‬‫نفر‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫سای‬ ‫دربارة‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫آگاهي‬ ،‫د‬
‫باشد‬ ‫داشته‬.
•‫مرجع‬ ‫وراي‬:‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫تجارت‬
–‫است‬ ‫درونخطي‬ ‫تجاري‬ ‫انقالب‬ ‫قلب‬ ،‫خرید‬.‫مجازي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫فروشگا‬(‫اطالعات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫چیزي‬ ‫هر‬)
‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫عصر‬ ‫عنصر‬ ‫چشمگیرترین‬ ً‫ال‬‫احتما‬.
–‫چگونه‬‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫انواع‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬
‫آنها‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬(‫اطالعات‬ ‫خود‬ ‫جمله‬ ‫از‬)‫باشد‬ ‫توجه‬‫بي‬.
‫سوم‬ ‫فصل‬:‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬
•‫ ها‬‫ت‬‫ساي‬‫وب‬ ‫ارزيابي‬
–‫ک‬ ‫منابعي‬ ‫اندازة‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ،‫جدید‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫مستمر‬ ‫ارزیابي‬ ‫براي‬‫خود‬ ‫در‬ ‫ه‬
‫نیست‬ ‫ رسان‬‫ي‬‫یار‬ ،‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫یافت‬ ‫وب‬.
•‫وب‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ت‬‫ساي‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬
–‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫یافتن‬‫منابع‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫مشکلی‬ ‫بیشتر‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫ارزیابي‬‫است‬.
– Maylaine Block (http://marylaine.com)
– The Scout Report (http://scout.cs.wisc.edu/report/sr/current)
– Librarians’ Index to the Internet (www.lii.org)
– The Argus Clearinghouse (www.clearinghouse.net)
– OCLC (www.oclc.org/oclc/menu/home1)
– C-Net (www.Cnet.com)
– www.albany.edu/library
– http://LCweb.loc.gov/global/search
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
–‫راه‬‫است‬ ‫درونخطي‬ ِ‫مرجع‬ ‫کتابخانة‬ ،‫اینترنت‬ ِ‫ي‬‫ نظم‬‫ي‬‫ب‬ ‫براي‬ ‫عالي‬ ِ‫ل‬‫ح‬.‫د‬ ،‫فناوري‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫کاران‬‫انش‬
‫ اند‬‫ه‬‫برند‬ ‫مرجع‬ ‫کتابداران‬ ،‫باشید‬ ‫موافق‬ ‫اگر‬ ‫یا‬.
–‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫مختلف‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫پیوندها‬ ‫راهنماي‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫درونخطي‬ ِ‫مرجع‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬.
–‫و‬ ‫دانشجویان‬ ،‫دانشگاهیان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اینترنتي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫معرفي‬ ،‫اینفوماین‬ ‫هدف‬‫پژوهشگران‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬:Infomine (http://infomine.ucr.edu)
–‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ ها‬‫ج‬‫کال‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫در‬ ‫ویژه‬‫به‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫مجازي‬ ‫کتابخانة‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نمون‬.‫شبکه‬ ‫این‬
‫باشد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫حاوي‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫م‬:‫درونخطي‬ ‫مهم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نمای‬ ‫تا‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫از‬/‫ن‬ ‫دیسک‬‫وري‬
‫کا‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫ پردازد‬‫ي‬‫م‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬  ‫ل‬‫دیجیتا‬ ‫مرجع‬ ‫آثار‬ ‫دیگر‬ ‫و‬‫ربران‬
‫ دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫کتابخانه‬ ‫ های‬‫ت‬‫ساي‬‫وب‬
–‫دارند‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫آنها‬ ‫یشتر‬:
.1‫ کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬:‫از‬ ‫روشی‬«‫ رسانی‬‫ی‬‫آگاه‬»‫برای‬ ‫ تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫دربارۀ‬
‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫ کننده‬‫ه‬‫مراجع‬.
.2،‫ باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫تمام‬ ‫حاوی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫اینترنتی‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ،‫دوم‬
•‫جهاني‬ ‫و‬ ‫پژوهشي‬ ‫درونخطي‬ ‫مرجع‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬
–‫پیوسته‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بهترین‬«‫جهاني‬»‫اینهاست‬:
–‫کنگره‬ ‫کتابخانه‬http://LCweb.Loc.gov
–‫ سايت‬‫ن‬‫ سا‬‫ي‬‫برکل‬ ‫ديجيتالي‬ ‫کتابخانه‬http://SunSiteBerkeley.edu
–‫اينترنت‬ ‫عمومي‬ ‫کتابخانه‬/‫ ال‬‫ي‬‫ پ‬‫ي‬‫ا‬(The Internet Public Library) www.ipl.org/ref
–‫ميشيگان‬ ‫الکترونيکي‬ ‫کتابخانه‬http://mel.lib.mi.us
–‫ل‬ِ‫ب‬‫با‬(‫اطالعاتي‬ ‫خدمت‬)(Bubl) http://bubl.ac.uk
–‫مجازي‬ ‫کتابخانه‬(Virtual Library) http://vlibStanford.edu
–‫اسکاي‬ ‫اين‬ ‫اليبرري‬(Library in Sky) www.nwrel.org/sky/teacher
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬
‫کتابخانه‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫خودشان‬ ‫کتابخانة‬ ‫سایت‬ ،‫دانشجویان‬ ‫مراجعة‬ ‫براي‬ ‫مکان‬ ‫ ترین‬‫ت‬‫مناسب‬‫محلي‬ ‫ هاي‬
‫است‬.
–‫پژوهشگرانه‬ ‫اينترنتي‬ ‫منابع‬ ‫مجموعة‬ ،‫اينفوماين‬(Infomine) http://infomine.ucr.edu
–‫تي‬‫ال‬‫آي‬ ‫مجازي‬ ‫مرجع‬ ‫ميز‬ ،‫کلمبيا‬ ‫دانشگاه‬(ILT)
www.ilt.Columbia.edu/net/guides/ILTrefdesk
–‫نيويورک‬ ‫عمومي‬ ‫کتابخانه‬www.nypl.org
•‫تجاري‬ ‫اينترنتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬
 ‫ي‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫ اي‬‫ه‬‫هزین‬ ،‫ تر‬‫ش‬‫بی‬ ‫و‬ ‫ تر‬‫ي‬‫کیف‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫براي‬ ‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫سای‬ ‫بیشتر‬‫کنند‬.
–‫جيوز‬ ‫اسک‬(ask Jeeves) www.askjeeves.com
–‫الکترونيکي‬ ‫کتابخانه‬/‫اليبريري‬‫ئي‬www.elibrary.com‫تکالیف‬ ‫پروژههای‬ ‫برای‬:(1)‫کننده‬‫کمک‬
‫خانه‬ ‫تکالیف‬(www.homeworkhelper.com)،(2)«‫تحقیقاتی‬ ‫مقاالت‬»‫دانشگاه‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬
(www.researchpaper.com)
–‫ويل‬ ‫کانتنت‬(Contentville) www.contentville.com
–‫هلپ‬ ‫وب‬(web help) www.webhelp.com
–‫ياهو‬!‫رفرنس‬www.yahoo.com/reference((Yahoo! Reference
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫ ها‬‫م‬‫معل‬/‫الکترونيکي‬ ‫مشاوران‬
‫پا‬ ‫آساني‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫به‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫ داد‬‫خ‬‫ر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬ ،‫کتابدار‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫ دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫سخ‬.
•‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫درونخطي‬ ‫مشاوره‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫اساسي‬ ‫نوع‬ ‫دو‬:
–‫نوع‬‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫سرپرستي‬ ‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫نهادهاي‬ ‫توسط‬ ،‫اول‬.
–‫نوع‬‫تجاري‬ ‫دوم‬‫است‬.
‫خدمات‬ ،‫عمومي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫متعدد‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬«‫ اي‬‫ه‬‫مشاور‬»‫را‬ ‫ اي‬‫ه‬‫يافت‬‫شکل‬ ‫تغيير‬
‫خانگي‬ ‫صفحات‬ ‫وسيله‬‫به‬‫خود‬ ‫اينترنت‬‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫ارائه‬.‫عالي‬ ‫مثال‬ ‫یک‬:‫اينترن‬ ‫مشاوره‬‫تي‬
‫آلباني‬ ‫دانشگاه‬ ‫کتابخانة‬(www.albany.edu/Library)‫است‬.
•‫مشاوره‬ ‫آموزشي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫ساي‬‫درونخطي‬:
‫فناوری‬ ‫انستیتوی‬‫استیونس‬:
http://K12science.ati.stevens tech.edu/askanexpert.html
‫از‬ ‫پرسشی‬‫مرکز‬‫ارجاعی‬IPL(‫کتابخانه‬‫عمومی‬‫اینترنت‬:)www.ipl.org/ref/que
‫سالن‬‫سخنرانی‬‫جهانی‬www.utexas.edu/word/Lecture
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫تجاری‬ ‫ های‬‫ت‬‫ساي‬‫ای‬‫مشاوره‬
‫کسب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اي‬‫مشاوره‬ ‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫سای‬ ،‫آینده‬ ‫در‬ ‫مالي‬ ‫منافع‬ ‫ انداز‬‫م‬‫چش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬‫کار‬ ‫و‬
‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خوب‬‫است‬.
‫براي‬ ‫هایی‬‫نمونه‬‫اي‬‫مشاوره‬ ‫سایت‬ ‫ایجاد‬‫کتابداران‬ ‫برای‬:
‫ابوز‬( /Abuzz (www.abuzz.com‫سایتی‬‫است‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬.
‫سک‬َ‫ا‬‫ می‬( /ask me (www.askme.com‫به‬‫موضوعی‬ ‫ های‬‫ت‬‫فهرس‬ ،‫مراجعان‬
‫ای‬‫گسترده‬‫دهد‬ ‫می‬.
‫ تو‬‫ن‬‫لر‬( /Learn 2 (www.learn2.com‫بیشتر‬‫جستجوهای‬ ‫به‬ ‫ گویی‬‫خ‬‫پاس‬ ‫روی‬ ‫بر‬
‫به‬ ‫مربوط‬«‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬»‫است‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬.
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫پژوهشی‬ ‫های‬ ‫مقاله‬
‫هایی‬‫سایت‬‫برای‬‫نوشت‬ ‫جهت‬ ‫دانشجویان‬ ‫گام‬‫به‬‫گام‬ ‫راهنمایی‬ ،‫سازی‬‫آماده‬ ،‫ها‬‫ایده‬ ‫راهنمایی‬‫و‬ ‫ن‬
‫پژوهشی‬ ‫مقالۀ‬ ‫ارائه‬:
(‫اینترنت‬ ‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬:)www.ipl.org/ref/que
‫پیپر‬ ‫ریسرچ‬( /Reasearch paper (www.researchpaper.com
‫اینفوزون‬(/Info zone (www.inbnet.mb.Ca/nmstum.com
‫سیستانت‬َ‫ا‬ ‫رایتینگ‬ ‫آنالین‬ ‫پارادایم‬/(Paradigm on line Writing Assistant
(www.powa.org
‫سخنرانی‬ ‫نویسندگان‬/www.Speechwriters.Com
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫الکترونيکی‬ ‫استنادهای‬
 ‫ل‬‫ ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ نامۀ‬‫ه‬‫شیو‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫شیوۀ‬‫ی‬ِ‫ا‬:www.mla.org/style/sources
•‫دانشجويي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مقال‬  ‫ه‬‫فروشگا‬
‫ های‬‫ه‬‫مقال‬ ‫ نویس‬‫ش‬‫پی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫و‬ ‫دانشجویی‬‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫مقال‬ ‫ نویس‬‫ش‬‫پی‬ ‫براي‬ ‫ هایي‬‫ي‬‫آگه‬
‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫ ها‬‫ت‬‫سای‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ش‬‫پژوه‬.
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫گروهي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫ارتباط‬
‫ هاي‬‫ن‬‫مکا‬ ‫یوزنت‬ ‫خبري‬ ‫هاي‬‫گروه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫هم‬ ‫و‬ ،‫بحث‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫هم‬
‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫اینترنتي‬ ‫منابع‬ ‫مطالعة‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬
‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫يوزنت‬
‫عالئق‬ ‫درباره‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محلي‬ ‫پستي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬
‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫خاصي‬.
‫ آيد‬‫ي‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ،‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ،‫اطالعات‬ ‫بيشتر‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫در‬.
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫مرجع‬ ‫اطالعات‬ ‫براي‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬
.1‫همین‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آوردن‬ ‫روي‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫کنی‬ ‫پیدا‬ ‫ تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫استاندارد‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ توانید‬‫ي‬‫نم‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬‫د‬.
.2‫بخش‬ ‫داراي‬ ‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسي‬ ‫همواره‬‫״‬‫پرتکرار‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬‫״‬‫ با‬‫ي‬‫م‬‫یا‬ ‫شد‬
‫نه‬.
.3‫دربار‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫براي‬ ‫زمان‬ ‫قدري‬ ،‫ شناسید‬‫ي‬‫نم‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫وقتي‬‫ه‬
‫کنید‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫کارشناسان‬.
.4‫مي‬ ‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ‫ارسال‬ ‫براي‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬‫ باشد‬.
.5‫کنید‬ ‫پست‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ،‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬.‫بر‬ ‫و‬ ،‫سازید‬ ‫مطرح‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مسأله‬‫اي‬
‫باشید‬ ‫امیدوار‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬.
•‫خبری‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫راهنمای‬ ‫منابع‬:
•‫دجا‬‫نیوز‬Deja News (www.deja.com)
•‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫انجمن‬‫پژوهشی‬(www.arl.org)
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫فهرست‬ ‫ دهندة‬‫ت‬‫خدم‬(‫ليست‬‫سرور‬)
‫ی‬ ‫مرکزي‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫الکترونیکي‬ ‫پست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫کاربر‬ ،‫ سرورها‬‫ت‬‫لیس‬ ‫در‬‫ دهندة‬‫ت‬‫خدم‬ ‫ا‬
‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫پستي‬.‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫همان‬ ‫اعضاي‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫آنگاه‬.
•‫ سرور‬‫ت‬‫ليس‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫تقاضای‬ ‫يک‬ ‫ارسال‬ ‫با‬‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬‫فهرست‬ ‫يک‬‫اشتراک‬‫يا‬
‫عضويت‬‫يافت‬.‫دو‬‫برنامه‬‫اصلی‬:ListServ‫و‬Major domo
‫یکي‬‫است‬ ‫مناسب‬ ‫پستي‬ ‫فهرست‬ ‫یا‬ ‫مباحثه‬ ‫گروه‬ ‫انتخاب‬ ،‫اساسي‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬.‫ان‬ ‫با‬ ‫زیرا‬‫تخاب‬
‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫کالفه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نام‬ ‫سیل‬ ‫نادرست‬.
‫کنيم؟‬ ‫پيدا‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫گرو‬ ‫کجا‬
 ‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫همای‬ ‫راهنماي‬‫اي‬
‫نت‬ ‫تایل‬:http://tile.net
‫لیزت‬:Liszt
•‫اعالنات‬ ‫تابلوي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سيست‬ ‫در‬ ‫نشر‬(‫ اس‬‫ي‬‫ ب‬‫ي‬‫ب‬)‫هاي‬‫گروه‬ ،‫خبری‬
•‫مي‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫پستي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫با‬ ‫اعالنات‬ ‫تابلوي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سیست‬،‫ کنند‬
‫مترادفند‬.‫گاهي‬«‫الکترونیکي‬ ‫اعالنات‬ ‫تابلوي‬»‫گ‬ ‫براي‬ ‫پوششي‬ ‫واژه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ هاي‬‫ه‬‫رو‬
 ‫ي‬‫م‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پستي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ‫خبري‬‫شود‬.
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫پرتکرار‬ ‫های‬‫پرسش‬
‫مو‬ ‫یا‬ ‫کلي‬ ‫ـ‬ ‫کوچک‬ ،‫جلدي‬ ‫یک‬ ِ‫المعارف‬ ‫دایره‬ ‫نوعي‬ ‫مانند‬ ‫پرتکرار‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬ ‫بخش‬‫ضوعي‬
‫ دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫اطالعات‬.
‫پرتکرار‬ ‫ های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫کنسرسیوم‬‫اینترنتی‬www.faqs.org/faqs/index.html
•‫گپ‬ ‫ هاي‬‫ق‬‫اتا‬
‫جا‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ت‬‫قسم‬ ‫ ترین‬‫ب‬‫محبو‬ ‫و‬ ‫ ترین‬‫ه‬‫پرمراجع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گپ‬ ‫ های‬‫ق‬‫اتا‬‫ی‬
‫نیست‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫بزرگی‬.‫پس‬ ‫ های‬‫ت‬‫فهرس‬ ،‫خبری‬ ‫ های‬‫ه‬‫گرو‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬‫و‬ ،‫تی‬
‫ تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫مانند‬«‫زنده‬»‫و‬«‫بالدرنگ‬»‫باشد‬.
‫محتوايي‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫مکالماتي‬ ‫ارزش‬ ‫بيشتر‬ ‫فناوري‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬.‫اين‬ ‫اما‬‫بدان‬
‫باشد‬ ‫آينده‬ ‫در‬ ‫اطالعاتي‬ ‫مفيد‬ ‫منبع‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫نم‬ ‫که‬ ‫نيست‬ ‫معنا‬.‫فناوري‬ ‫پيشرفت‬ ‫با‬‫مربوطه‬ ‫ هاي‬
‫حتي‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫براي‬ ‫خصوص‬‫به‬ ‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫آيندة‬ ‫به‬ ‫ توان‬‫ي‬‫م‬
‫کرد‬ ‫حساب‬ ‫مرجع‬ ‫مصاحبة‬.
‫گپ‬ ‫اتاق‬ ‫نمونه‬:Yahoo! chat (http://chat.yahoo.com)
‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬
•‫هاي‬‫شبکه‬ ‫جديدتر‬ ‫هاي‬‫نسل‬‫اجتماعي‬
،‫وبالگ‬ ‫همچون‬ ‫ها‬‫گروه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫هایی‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫امروزه‬
‫سراس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫ها‬‫میلیون‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ،‫ویکی‬ ،‫بوک‬‫فیس‬‫به‬ ‫جهان‬ ‫ر‬
‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫مبادله‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫هرگونه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫هم‬‫به‬
‫اشتراک‬‫گذارند‬‫می‬.
‫اصطالحاتی‬‫مجازی‬ ‫مرجع‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫مرجع‬ ،‫مجازی‬ ‫مرجع‬ ‫چون‬/‫دیجیتال‬/
‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ابزارهای‬ ‫وسیع‬ ‫کاربرد‬ ‫همین‬ ‫نشانگر‬ ‫دیگر‬ ‫واژه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬‫به‬ ‫ی‬
‫است‬ ‫مرجع‬ ‫اطالعات‬ ‫بخصوص‬ ‫اطالعات‬
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
‫ا‬ ‫متحرک‬ ‫حروف‬ ‫اختراع‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫سبب‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شاهرا‬‫یجاد‬
‫تحقی‬ ‫زمینة‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫و‬ ‫گروهي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫تال‬ ‫یابد؛‬ ‫تقلیل‬ ‫صفر‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫شود؛‬‫قات‬
‫شود؛‬ ‫ پذیر‬‫ن‬‫امکا‬‫تمام‬ ‫و‬‫شود‬ ‫برده‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫ اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫محدودی‬.
‫ام‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫ن‬‫سازما‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ن‬‫مکا‬ ،‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫اتصال‬ ‫موجب‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬‫کان‬
‫سوي‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫دیگر‬ ‫محلي‬ ‫در‬ ‫همکاري‬ ‫یا‬ ‫دوست‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫اطالعاتي‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬
‫کنیم‬ ‫ارسال‬ ‫خاکي‬ ‫نیمکرة‬.
‫است‬ ‫شده‬ ‫دیوار‬ ‫بدون‬ ‫کتابخانة‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ،‫اینترنت‬.
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اصلي‬ ‫شبکه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬:‫غيرانتفاعي‬ ‫و‬ ‫تجاري‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫اولي‬
‫به‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫انتفاعي‬ ‫اهداف‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫دومي‬ ‫اما‬ ،‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫عرضه‬ ‫تجاري‬ ‫اهداف‬ ‫براي‬
‫کند‬‫مي‬ ‫منتقل‬ ‫کاربر‬.
•‫است‬ ‫رايگان‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫اطالعات‬ ‫شامل‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫شبکة‬.
•‫به‬ ‫بستگي‬ ‫ المللي‬‫ن‬‫بي‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سيست‬ ‫مثل‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫و‬ ‫محلي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫آيندة‬‫و‬ ‫زمان‬
‫دارد‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شاهرا‬ ‫گسترش‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫ترجيح‬ ‫کتابداران‬ ‫از‬ ‫بسياري‬
‫بنامند‬ ‫ملي‬ ‫اطالعات‬ ‫زيرساخت‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫شبکه‬ ‫ي‬‫م‬ ‫ بندي‬‫ه‬‫دست‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫گوناگون‬ ‫ هاي‬‫ل‬‫شک‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫شوند‬:
.1‫شبکه‬‫کتابشناختي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫يا‬ ‫ ها‬ ‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫مثل‬ ،‫س‬
.2‫اطالعات‬ ‫کارگزاران‬‫دایالوگ‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ،
.3‫وب‬ ‫شبکة‬‫است‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫اطالعات‬ ‫شامل‬ ‫هم‬ ‫که‬.
•‫استفاده‬‫اطالعات‬ ‫مهم‬ ‫ هاي‬‫ي‬‫نگران‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫جملة‬ ‫از‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫منصفانه‬
‫ هاست‬‫ه‬‫شبک‬ ‫در‬ ‫موجود‬.
•‫دربارة‬ ‫اساسي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬‫شبکه‬:
.1‫چه‬‫است‬ ‫چیزي‬ ‫چه‬ ‫مالک‬ ‫کسي‬‫؟‬
.2‫اس‬ ‫کوتاهي‬ ‫زمان‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫اطالعاتي‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الکترونیکي‬ ‫اطالعات‬ ‫ توان‬‫ي‬‫م‬ ‫چگونه‬‫تفاده‬
‫نمود؟‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ شوند‬‫ي‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫و‬
.3‫کند؟‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫رسان‬ ‫باید‬ ‫کسي‬ ‫چه‬
.4‫سو‬ ‫یا‬ ‫ اي‬‫ه‬‫رایان‬ ‫سواد‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫بزرگرا‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫باشد‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬‫مجازي‬ ‫اد‬
‫بیاموزند‬ ‫را‬.‫گذاشت؟‬ ‫خود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کسي‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کسي‬ ‫چه‬
‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫مناسبي‬ ‫فرصت‬ ،‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫بزرگرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬.‫راهبري‬ ‫نيازمند‬ ‫اطالعات‬ ‫تحويل‬ ‫ تر‬‫ع‬‫سري‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫را‬
‫است‬ ‫کارشناسانه‬.‫است‬ ‫راهبر‬ ‫همان‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫جهان‬
‫ هاست‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫همیشه‬ ‫کتابدارمثل‬ ‫اولیة‬ ‫وظیفه‬.‫میانجي‬ ‫هنوز‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫و‬ ‫فرد‬ ‫بین‬
‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫روشي‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬.
‫اينتر‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫خصوص‬‫به‬ ،‫پژوهشي‬ ‫الکترونيکي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پايگا‬ ‫جستجوي‬ ‫آموزش‬ ‫اکنون‬‫نت‬
‫است‬ ‫کتابدار‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬.
‫دانش‬ ‫مديريت‬‫یک‬‫است‬ ‫ اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫وظیفه‬.
‫پاس‬ ‫يافتن‬ ‫براي‬ ‫پژوهش‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫خود‬ ،‫پيچيده‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫موقعي‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫هر‬ ‫به‬ ‫خ‬
‫است‬ ‫کليدي‬ ‫پرسش‬ ‫نوع‬
‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ،‫بداند‬ ‫بيشتر‬ ‫الکترونيکي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پايگا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هرچه‬‫در‬ ،‫ کند‬‫ي‬‫م‬
‫کند‬ ‫بيشتري‬ ‫هزينه‬ ‫نيز‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫ رود‬‫ي‬‫م‬ ‫انتظار‬ ‫نتيجه‬.
‫از‬ ‫تا‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫براي‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬‫״‬‫آتش‬ ‫دیوارة‬/‫فایروال‬‫״‬‫براي‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ ها‬‫م‬‫پیا‬ ‫مبادلة‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬
–‫دايالوگ‬
–‫جونز‬ ‫داو‬
•‫کتابشناختي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬
–‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫مرزهاي‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غيرانتفاعي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫مثل‬ ‫کتابشناختي‬ ‫خدمات‬‫ملي‬ ‫و‬
‫ اند‬‫ه‬‫گذشت‬.
–‫آرلين‬ ‫شبکة‬(‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫اطالعاتي‬ ‫شبکه‬‫پژوهشي‬)‫و‬‫ش‬ ‫ادغام‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫اس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬‫د‬ .
–‫اينجنتا‬(www.Ingenta.org:)‫ ها‬‫ن‬‫میلیو‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫چکیده‬ ،‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫جستجو‬
‫پ‬ ‫آن‬ ‫هزینۀ‬ ‫باید‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫اینجنتا‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫ های‬‫ه‬‫مجل‬ ‫مقالۀ‬‫رداخت‬
‫شود‬.
–OCLC / WLN(‫مرکز‬ ‫ث‬‫نور‬ ‫پاسيفيک‬ ‫خدمات‬‫ست‬ِ‫و‬:)‫چندین‬‫آمر‬ ‫ رسانی‬‫ع‬‫اطال‬ ‫بزرگ‬ ‫شبکۀ‬‫یکا‬
‫ه‬ ‫بزرگ‬ ‫شبکۀ‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫ادغام‬ ‫ سی‬‫ل‬‫ ا‬‫ی‬‫اس‬ ‫ پیکر‬‫ل‬‫غو‬ ‫شبکۀ‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اروپا‬ ‫و‬‫اکنون‬ ‫م‬
‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫روزآمد‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫و‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬.‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫ظاهرا‬
 ‫ی‬‫م‬ ‫ختم‬ ‫دیگر‬ ‫غول‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫جا‬‫همین‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬ ‫دنیای‬‫شود‬.
–MELVYL(‫دانشگاه‬‫کالیفرنیا‬)http://www.melvyl.worldcat.org
–‫״‬Directory OPAC‫״‬‫عرضه‬‫پیوسته‬ ‫عمومی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫ های‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫ کنندۀ‬(‫اپک‬)‫اساس‬ ‫بر‬
‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ های‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ت‬‫ایال‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫و‬ ‫استاني‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬
–‫م‬ ‫اشتراک‬ ‫بلکه‬ ،‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫براي‬ ‫راهي‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫تنها‬‫نه‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬ ‫به‬ ‫کتابداران‬‫هم‬ ‫نابع‬
‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫فکر‬.
–‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫شبکه‬ ،‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫براي‬.‫این‬‫کت‬ ‫محدودي‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ها‬‫شبکه‬‫ابخانه‬
‫در‬ ‫یا‬ ‫نزدیک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬‫چند‬‫شود‬‫مي‬ ‫تشکیل‬ ‫استان‬.
‫م‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫چنین‬ ‫ایجاد‬ ‫بدون‬ ‫جهاني‬ ‫کتابخانه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫یکپارچگي‬ ‫ادعاي‬‫وجود‬ ‫لي‬
‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫خارجي‬.‫داخلي‬ ‫نیازهاي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬
‫است‬ ‫ضروري‬.
‫ر‬ ‫روزانه‬ ‫خدمات‬ ‫تنظیم‬ ‫بیشتر‬ ‫آنها‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مدیراني‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬‫انجام‬ ‫ا‬
‫و‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫براي‬ ‫منظمي‬ ‫جلسات‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫راي‬ ‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ،‫ دهند‬‫ي‬‫م‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشکالت‬.
‫شبکه‬‫فهرستنويسي‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بين‬ ‫امانت‬ ‫از‬ ‫چيز‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ،‫اوليه‬ ‫ هاي‬‫يک‬ ‫در‬ ،
‫ اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫سازماندهي‬ ‫استاني‬ ‫سطح‬.‫کتابخ‬ ‫بين‬ ‫ميانجي‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫ان‬
‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫ المللي‬‫ن‬‫بي‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫استاني‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬(‫ايالتي‬ ‫يا‬)
‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫در‬ ‫ جویي‬‫ه‬‫صرف‬ ‫باعث‬ ‫استاني‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬
‫ اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫پژوهشي‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬.‫است‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکراري‬ ‫منابع‬ ‫خرید‬ ‫حذف‬ ،‫هدف‬‫فاده‬
‫ندارند‬ ‫زیادي‬.‫ت‬ ‫را‬ ‫ تري‬‫ي‬‫تخصص‬ ‫و‬ ‫پراستفاده‬ ‫منابع‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬‫کند‬ ‫هیه‬.
‫نمونه‬‫به‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫اتصال‬ ،‫استاني‬ ‫مرجع‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫ اي‬‫ک‬‫تابخانه‬
‫استان‬ ‫مرکزي‬‫است‬.
•‫شبکه‬‫محلي‬ ‫ هاي‬
‫ی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مرکز‬ ‫یا‬ ‫محله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫طبیعت‬ ،‫محلي‬ ‫شبکه‬‫واحد‬ ‫ک‬
‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫وصل‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫برخي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزي‬ ‫همان‬ ‫این‬‫״‬‫اطالعاتي‬ ‫شبکه‬
‫طبیعي‬‫״‬‫ نامند‬‫ي‬‫م‬.
‫شبکه‬‫منابع‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫با‬ ‫الکترونیکي‬ ِ‫ي‬‫محل‬ ِ‫ي‬‫ ا‬‫ه‬‫منطق‬ ‫ هاي‬‫ هاي‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫و‬
‫ شوند‬‫ي‬‫م‬ ‫کامل‬ ‫اطالعاتي‬.
•‫اجتماعي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬
‫اجتماعي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫امروزه‬(‫ک‬ ‫جدیدتري‬ ‫هاي‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫معرفي‬ ‫با‬‫به‬ ‫ه‬
‫اند‬‫شده‬ ‫معروف‬ ‫اجتماعي‬ ‫افزارهاي‬‫نرم‬)‫خدمات‬ ‫در‬ ‫بیشتري‬ ‫کاربرد‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫آنها‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫رساني‬‫اطالع‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫هزينه‬‫اطالعات‬ ‫ هاي‬
‫شود‬‫مي‬ ‫عرضه‬ ‫پولي‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬ ‫شکل‬‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬.‫بس‬‫یاري‬
‫مراجع‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫سعي‬ ‫اینترنتي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫شرک‬ ‫از‬‫ة‬
‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫درآمدي‬ ،‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫ شان‬‫ت‬‫سای‬ ‫به‬ ‫افراد‬
‫براي‬‫منب‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫نمای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫جاري‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬‫ع‬
‫شود‬ ‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫هزینة‬ ‫باید‬ ‫درونخطي‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫جاري‬.
‫مب‬ ‫بايد‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫پولي‬ ‫اطالعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هاي‬‫روش‬ ‫از‬ ‫يکي‬‫لغي‬
‫بپردازد‬ ‫خدمت‬ ‫آن‬ ‫کننده‬‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫دريافت‬ ‫براي‬ ‫ساالنه‬ ‫يا‬ ‫ماهانه‬ ‫را‬.‫اي‬ ‫اما‬‫ن‬
‫نيست‬ ‫مناسب‬ ‫زياد‬ ‫احتماال‬ ‫اطالعات‬.
‫کامل‬ ‫دورة‬ ‫اشتراک‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫خدمات‬ ‫ ارائة‬
‫است‬ ‫ريزپرداخت‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ اي‬‫ه‬‫نمون‬ ‫آنها‬.
‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫واقعي‬ ‫قیمت‬ ‫هنوز‬ ،‫چاپي‬ ‫مرجع‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫اشتراک‬ ‫هزینة‬ ‫برخالف‬
‫معماست‬ ‫یک‬ ‫درونخطي‬.
‫دشو‬ ‫چنین‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫درونخطي‬ ‫منابع‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قیم‬ ‫زمینة‬ ‫در‬ ‫زیادي‬ ‫متغیرهاي‬‫اري‬
‫است‬ ‫شده‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شيو‬
‫وجود‬ ‫پیوسته‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫براي‬ ‫زیادي‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قیم‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫امروزه‬
‫دارد‬.
–‫باش‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫قیمتگذاري‬ ‫روش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬،‫د‬
‫ یابد‬‫ي‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫ ها‬‫خ‬‫نر‬.
–‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫مذاکره‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ ها‬‫ت‬‫قیم‬ ً‫ا‬‫تقریب‬.‫مذاکرات‬ ‫به‬ ‫نرخ‬ ‫بهترین‬‫فشردة‬
‫خو‬ ‫بستگي‬ ‫خاص‬ ‫کتابخانه‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫یا‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫ائتالف‬ ‫اعضاي‬‫اهد‬
‫داشت‬.
‫ا‬‫ز‬‫م‬ ‫محاسبه‬ ‫ساعتي‬ ‫استفادة‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫هزین‬ ،‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬‫ کنند‬‫ي‬.
‫ های‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫براي‬ ‫دانشگاهي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫در‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قیم‬ ‫نظام‬ ‫این‬‫ي‬
‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫ تر‬‫م‬‫ک‬ ‫که‬ ‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬.
‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬
•‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شيو‬
‫ترج‬ ‫را‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شيو‬ ‫عمومي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬‫يح‬
‫کنند‬ ‫ بندي‬‫ه‬‫بودج‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫ دهند‬‫ي‬‫م‬.
‫بسياري‬‫دستياب‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫ اند‬‫ه‬‫دريافت‬ ‫دانشگاهي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬‫به‬ ‫ي‬
‫عنصري‬ ‫ديگر‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫با‬ ‫همکاري‬ ،‫الکترونيک‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫قيمت‬ ‫بهترين‬‫مهم‬
‫است‬.‫ باشد‬‫ي‬‫م‬ ‫مناسب‬ ‫قيمت‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫اين‬ ‫گاه‬.
‫هيچ‬‫ ک‬‫ي‬‫راض‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫هيچ‬ ‫براي‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫نم‬ ‫تنهايي‬ ‫به‬ ‫واحد‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬‫ننده‬
‫باشد‬.‫است‬ ‫باقي‬ ‫همچنان‬ ‫پيچيدگي‬.
‫برخي‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫رايگان‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اطالعات‬ ‫همة‬ ‫زودي‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫اين‬ ‫بر‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
‫حداکث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تمرين‬ ،‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ِ‫ي‬‫کاراي‬ ‫و‬ ‫شادابي‬ ‫راز‬‫توان‬ ِ‫ر‬
‫گردد‬ ‫تضمين‬ ‫کاري‬ ‫گوناگون‬ ِ‫شرايط‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫کتابداران‬.
‫جدیدت‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫تا‬ ‫قدیمي‬ ‫خطي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫از‬ ،‫منابع‬ ‫همة‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫فردا‬‫در‬ ‫ر‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موجود‬ ‫ اي‬‫ه‬‫رایان‬ ‫ هاي‬‫م‬‫نظا‬.‫ر‬ ‫ مان‬‫ت‬‫دس‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافي‬ ‫فقط‬ ‫حاال‬‫ا‬
‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫درخواستي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫حرکت‬.
‫بگویید‬ ‫خوشامد‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ متن‬‫م‬‫تما‬ ‫عصر‬ ‫به‬.‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫شک‬ ‫بدون‬‫خوانندگان‬
‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫ تري‬‫ل‬‫فعا‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
‫بگویید‬ ‫خوشامد‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ متن‬‫م‬‫تما‬ ‫عصر‬ ‫به‬.‫خوانندگ‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫شک‬ ‫بدون‬‫ تري‬‫ل‬‫فعا‬ ‫ان‬
‫داشت‬ ‫خواهیم‬.
‫جمله‬ ‫از‬‫راهنماهای‬‫درونخطي‬ ِ‫ل‬‫کام‬ ‫متن‬ ِ‫منابع‬‫پژو‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫انجمن‬ ‫که‬‫هشي‬
‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آن‬:
Directory of Electronic Journals, Newsletters, and Academic
Discussion Lists.
‫دیگر‬ ‫راهنمای‬(The Full text Sources Online (FSO‫که‬ ‫است‬
Information Today‫ کند‬‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫چيست؟‬ ‫متن‬  ‫م‬‫تما‬
‫نیست‬ ‫روزنامه‬ ‫یا‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫محتواي‬ ‫معني‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ‫دیجیتالي‬ ‫ متن‬‫م‬‫تما‬.
‫است‬ ‫تصویر‬ ‫بعالوه‬ ‫متن‬ ،‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫اغلب‬.‫م‬ ‫در‬ ‫ توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫افراد‬ ،‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫جستجو‬ ‫تن‬
‫ا‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫البته‬ ،‫کنند‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫فقط‬ ‫طور‬‫همین‬ ‫و‬ ،‫کنند‬‫طالعات‬
‫کنند‬ ‫ذخیره‬ ‫ توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫را‬.
‫چون‬ ‫محتوایي‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوي‬ ،‫کامل‬ ‫متن‬ ‫ادعاي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫برخي‬
‫که‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫و‬  ‫ب‬‫کتا‬ ‫نقد‬ ،‫کوتاه‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫گزار‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ،‫سردبیر‬ ‫به‬ ‫نامه‬‫اینگونه‬
‫نی‬ ‫موجود‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫اما‬ ‫ اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫ نویسي‬‫ه‬‫چکید‬ ‫و‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نمای‬ ‫فقط‬ ‫محتواها‬‫ست‬.
•‫مشکالت‬
‫آن‬ ‫ناپایداري‬ ‫در‬ ‫درونخطي‬ ِ‫ل‬‫کام‬ ‫متن‬ ‫مشکل‬‫است‬.
‫در‬‫به‬ ‫گذشته‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شمار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ،‫تحقیقاتي‬ ‫کارهاي‬
‫است‬ ‫اساسي‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫متن‬  ‫م‬‫تما‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫انتشارات‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫وب‬ ‫در‬:
–‫اول‬‫رايگان‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الکترونيکي‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫آنهايي‬ ،.
–‫نوع‬‫چاپي‬ ‫مجلة‬ ‫همان‬ ‫درونخطي‬ ‫نسخة‬ ،‫دوم‬(‫رايگان‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫خبرنامه‬ ‫اغلب‬)
‫است‬.
–‫نوع‬‫کنند‬‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫دانشگاهي‬ ‫ناشران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پولي‬ ‫درونخطي‬ ‫هاي‬‫ادواري‬ ،‫سوم‬.
‫اینهاست‬ ‫درونخطي‬ ‫مجالت‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬‫مهم‬:
(1‫ابزار‬‫است‬ ‫تبليغ‬ ‫و‬ ‫پيام‬ ‫ارسال‬.
(2‫در‬‫هستند‬ ‫خود‬ ‫افزارهاي‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫حال‬.
(3‫موضوع‬‫حف‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫مي‬ ‫فکر‬ ‫آينده‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جديدي‬‫ط‬
‫کنند‬.
(4‫براي‬‫است‬ ‫موجود‬ ‫سنتي‬ ‫هاي‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزينه‬ ‫با‬ ‫جنگ‬ ‫نوعي‬ ‫برخي‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫تجاري‬ ‫يا‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬
‫ ک‬‫ي‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫دانشگاهي‬ ‫یا‬ ‫خصوصي‬ ‫ناشران‬ ‫که‬ ‫علمي‬ ‫ هاي‬‫ي‬‫ادوار‬ ‫بیشتر‬،‫نند‬
‫پیوست‬ ‫شدة‬‫شناخته‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫براي‬ ‫بزرگ‬ ‫ناشران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پولي‬‫حق‬ ،‫ه‬
‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫اشتراک‬.
‫هزين‬ ،‫مقاالت‬ ‫چکيده‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫ناشران‬ ‫بيشتر‬‫اي‬‫ه‬
‫کنند‬‫نمي‬ ‫دريافت‬.‫گي‬‫مي‬ ‫اشتراک‬ ‫هزينه‬ ‫ ها‬‫ه‬‫مقال‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫دريافت‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬‫يا‬ ‫و‬ ‫رند‬
‫گيرند‬‫مي‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫همان‬ ‫هزينه‬ ‫فقط‬.
‫دریافت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مجله‬ ‫همان‬ ‫الکترونیکي‬ ‫نسخه‬ ،‫چاپي‬ ‫مجله‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬
‫حدود‬30‫سازند‬‫مي‬ ‫پذیر‬‫دسترس‬ ‫بیشتر‬ ‫اشتراک‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬.
‫انجمن‬ ‫عضو‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ،‫علمي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫نشر‬ ‫اتحاديه‬
‫ت‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫نشريات‬ ‫باالي‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬‫جاري‬
‫و‬ ‫چاپي‬ ‫مجالت‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫اعضا‬ ‫تشويق‬ ‫اتحاديه‬ ‫اين‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ،‫کند‬ ‫مبارزه‬
‫است‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شخصي‬
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫غيرانتفاعي‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬
‫غیرانتفاعي‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ هاي‬‫ح‬‫طر‬ ‫مشهورترین‬ ‫از‬ ‫یکي‬
‫دانشگاهي‬‫״‬‫موس‬ ‫طرح‬‫״‬‫کتابخانة‬ ‫و‬ ‫هاپکینز‬ ‫جان‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬ ‫از‬‫ام‬.
‫اس‬.‫است‬ ‫آیزنهاور‬.
‫توس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ديگري‬ ‫مستقل‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫آزمايشي‬ ‫تجربة‬ ‫ استور‬‫ي‬‫ج‬ ‫طرح‬‫بنياد‬ ‫ط‬
‫شد‬ ‫اجرا‬ ‫ملون‬ ‫آندرو‬.‫نيست‬ ‫مجالت‬ ‫جديد‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شمار‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬
‫است‬ ‫ تر‬‫ي‬‫قديم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شمار‬ ‫ذخيرة‬ ‫براي‬ ‫ اي‬‫ه‬‫شيو‬ ‫يافتن‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫بلکه‬.
‫پیوسته‬ ‫الکترونیکي‬ ‫مجموعه‬/‫ه‬ ‫چند‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوي‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫از‬‫زار‬
‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫ناشران‬ ‫مجلة‬.
‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ اي‬‫ه‬‫مقال‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬ ‫خدمتي‬ ‫نام‬
‫دي‬ ‫کتابشناسي‬ ‫مرجع‬ ‫يک‬ ‫يا‬ ‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کتابشناختي‬‫ديده‬ ‫گر‬
‫است‬.‫م‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ،‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اوليه‬ ‫کتابشناختي‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائة‬ ‫با‬‫جالت‬
(‫حدود‬40‫مقاله‬ ‫ميليون‬)‫گيرد‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫وي‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ .
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫غيرانتفاعي‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬
‫الکتر‬ ،‫جاري‬ ‫شماره‬ ‫تا‬ ‫اول‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ،‫آینده‬ ‫در‬ ‫نشریات‬ ‫کلیه‬ ً‫ا‬‫مطمئن‬‫ونیکي‬
‫شد‬ ‫خواهند‬.‫ان‬ ‫هم‬ ‫چاپي‬ ‫نسخه‬ ،‫الکترونیکي‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫اینکه‬ ‫اما‬‫تشار‬
‫دهد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫آینده‬ ،‫یابد‬.
‫همکاري‬‫مجالت‬ ‫ناشران‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نماي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫شرک‬ ‫بين‬ ‫بهتري‬
‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫درونخطي‬ ‫علمي‬.‫گسترده‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫نماي‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬
‫کيفي‬ ‫و‬(‫تجاري‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نماي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫شرک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬)‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬،
‫ ثمر‬‫ي‬‫ب‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نماي‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ افزار‬‫م‬‫نر‬ ‫طراحي‬ ‫براي‬ ‫ناشران‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫اقدام‬‫به‬
‫ رسد‬‫ي‬‫م‬ ‫نظر‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫غيرانتفاعي‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬
–‫مشکالت‬
‫اس‬ ‫اين‬ ‫الکترونيکی‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫استقبال‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫که‬ ‫ت‬
‫دارد‬ ‫بيشتری‬ ‫پرستيژ‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ،‫چاپی‬ ‫شکل‬ ‫هنوز‬.‫ک‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تصور‬ ‫گاهی‬‫مجالت‬ ‫ه‬
‫شوند‬‫نمی‬ ‫ويرايش‬ ‫و‬ ‫داوری‬ ‫الکترونيکی‬.‫نيازمند‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طور‬‫همين‬
‫است‬ ‫اينترنت‬ ‫و‬ ‫رايانه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬.
‫ن‬ ‫عدم‬ ،‫کم‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ،‫الکترونيکی‬ ‫مجله‬ ‫چندين‬ ‫همزمان‬ ‫جستجوی‬‫ياز‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫مجالت‬ ‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫وفهرستنويسی‬ ‫صحافی‬ ‫به‬
‫است‬ ‫الکترونيکی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫های‬‫مزيت‬.
 ‫م‬‫سيست‬ ‫خرابی‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ،‫پايين‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخيرۀ‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫مشکل‬‫و‬ ‫ها‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نيز‬ ‫کاربران‬ ‫ تحملی‬‫م‬‫ک‬.‫م‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫آشکار‬ ‫مشکل‬‫عمولی‬
‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مواجه‬ ‫آلوده‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بار‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫ تجربه‬‫م‬‫ک‬ ‫و‬.‫ طاقتی‬‫ی‬‫ب‬
‫ا‬ ‫ديگری‬ ‫مشکل‬ ،‫دريافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫مقدار‬ ‫بودن‬ ‫ناکافی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ،‫جستجوگر‬‫ست‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬
–‫چندی‬ ‫به‬ ‫بایستي‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ب‬‫کتا‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫کتابدار‬‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫ن‬
‫کند‬:
.1‫حقوق‬ ‫آنها‬ ‫بيشتر‬ ‫که‬ ،‫ديجيتال‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫ ها‬‫ن‬‫ميليو‬ ‫اکنون‬
‫پ‬ ‫نبايد‬ ‫آن‬ ‫نويسنده‬ ‫يا‬ ‫ناشر‬ ‫به‬ ‫پولي‬ ‫هيچ‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬‫رداخت‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اينترنت‬ ‫شبکة‬ ‫در‬ ،‫شود‬.
.2‫روي‬ ‫بر‬ ‫کامل‬ ‫فصل‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫کتاب‬ ‫يک‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫مايل‬ ‫کمي‬ ‫افراد‬
‫ک‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫ترجيح‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ،‫هستند‬ ‫رايانه‬ ‫نمايشگر‬‫نند‬.
.3‫خدم‬ ‫و‬ ‫چاپي‬ ‫برونداد‬ ‫هزينة‬ ،‫اشتراک‬ ‫حق‬ ‫دريافت‬ ،‫تبليغاتي‬ ‫درامد‬‫ات‬
‫است‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫براي‬ ‫راهبردها‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫همه‬ ،‫ديگر‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬
‫اطال‬ ‫منابع‬ ‫کلیه‬ ‫درونخطي‬ ِ‫کردن‬ ‫دیجیتالي‬ ‫براي‬ ‫امریکا‬ ‫کنگره‬ ‫کتابخانه‬‫موجود‬ ‫عاتي‬
‫کتابخانه‬ ‫در‬(‫فیلم‬ ‫و‬ ‫نوار‬ ‫تا‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫مجله‬ ‫از‬) ‫ه‬‫برنام‬ ‫اجراي‬ ‫حال‬ ‫در‬‫״‬‫زیرساخت‬
‫ملي‬ ‫اطالعات‬‫״‬‫است‬.
‫ ه‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫همه‬ ‫بلکه‬ ‫چاپي‬ ‫منابع‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واتیکان‬ ‫کتابخانه‬ ‫برنامة‬‫خطي‬ ‫اي‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جهان‬ ‫تمام‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موجود‬.
  ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫محدودي‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫گوتنبرگ‬ ‫طرح‬[33000]
‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کتاب‬.(http://Promo.net/pg)
Net Library‫کالسیک‬ ‫ های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫هم‬ ‫ کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬‫و‬
‫آورد‬ ‫در‬ ‫درونخطی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬.‫گوتنبرگ‬ ‫طرح‬ ‫برخالف‬ ‫اما‬
‫شود‬ ‫پرداخته‬ ‫هم‬ ‫ ای‬‫ه‬‫هزین‬ ‫باید‬( .www.netlibrary.com)
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬
•Questo Media‫از‬ ‫بيش‬ ‫حاوی‬ ‫اکنون‬[72000‫حدود‬  ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬  2‫ميليون‬
‫مقاله‬]‫ارائه‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫است‬250000‫است‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬.
www.questia.com
•Ebrary‫نظامي‬‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ناميده‬ ‫هم‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫است‬.‫و‬ ‫ ها‬‫ن‬‫عنوا‬ ‫جستجوي‬
‫است‬ ‫رايگان‬ ‫صفحه‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫يک‬ ‫خواندن‬.
www.ebrary.com
•Xlibris‫بنيان‬‫کتاب‬ ‫است‬ ‫مدعی‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫گذاشته‬ ‫هاوس‬ ‫ندوم‬َ‫ر‬ ‫انتشارات‬ ‫توسط‬ ‫آن‬
‫ نمايد‬‫ی‬‫م‬ ‫ پذير‬‫س‬‫دستر‬ ‫ديگر‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫نويسندگان‬.
www.xlibris.com
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬
‫براي‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫مؤلف‬ ‫حق‬ ‫که‬ ،‫احساسي‬ ‫منابع‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مجموع‬
‫مورد‬ ‫ شان‬‫ي‬‫الکترونیک‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ،‫است‬ ‫آزاد‬ ‫ های‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ناشران‬‫استقبال‬
‫ گیرد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬.‫ک‬ ‫مهیا‬ ‫را‬ ‫ادبیات‬ ‫بزرگ‬ ‫اطالعاتي‬ ‫پایگاه‬ ‫هیلي‬ ‫ـ‬ ‫چادویک‬ ً‫ال‬‫مث‬‫رده‬
‫است‬.
‫است‬ ‫سنتي‬ ‫مجدد‬ ‫چاپ‬ ‫وراي‬ ‫فناوري‬ ‫معجزه‬.‫و‬ ‫کتابخانه‬ ،‫محلي‬ ‫کتابفروش‬ ‫یک‬‫حتا‬ ‫یا‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫چاپ‬ ‫تجدید‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫فرد‬ ‫یک‬.‫الکترون‬ ‫انتشار‬‫یکي‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سادگي‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬.
‫از‬ ‫بیش‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫روزي‬100‫میلیون‬
‫مي‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ،‫کنگره‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬‫ تواند‬
‫کند‬ ‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫الکترونيکي‬ ‫کتاب‬
‫همرا‬ ‫ خوان‬‫ب‬‫کتا‬ ‫يک‬ ‫اما‬ ‫ رسد‬‫ي‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫چاپي‬ ‫کتاب‬ ‫شبيه‬ ‫الکترونيکي‬ ‫کتاب‬‫با‬ ‫ه‬
‫تلويزيون‬ ‫نمايشگر‬ ‫يک‬ ‫شبيه‬ ‫چيزي‬/‫است‬ ‫رايانه‬.
‫مي‬ ‫و‬ ‫بوک‬‫ئي‬ ‫راکت‬ ‫چون‬ ‫معروفي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫نا‬ ‫با‬ ‫الکترونيکي‬ ‫ هاي‬‫ن‬‫ خوا‬ ‫ب‬‫کتا‬ ‫قيمت‬‫نيوم‬ِ‫ل‬
‫از‬ ‫آمازون‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫ بوک‬‫ل‬‫ کيند‬ ‫و‬ ،‫ بوک‬‫ت‬‫ساف‬ ،‫ريدر‬‫ئي‬100‫تا‬500‫است‬ ‫دالر‬.
‫ج‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫اي‬‫زنجیره‬ ‫کتابفروشي‬ ‫یک‬ ‫نوبل‬ ‫اند‬ ‫بارنز‬‫است‬ ‫هان‬
‫کند‬‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫هم‬ ‫الکترونیکي‬ ‫کتاب‬ ‫که‬.‫شر‬ ‫این‬ ‫الکترونیکي‬ ‫کتابخوان‬‫نوک‬ ‫کت‬/
Nook‫دارد‬ ‫نام‬.
‫سال‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫هاوس‬ ‫ندم‬َ‫ر‬ ‫انتشارات‬2001‫و‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ هاي‬‫ب‬‫کتا‬ ‫از‬ ‫فهرستي‬
‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫پرفروش‬ ‫درونخطي‬  .‫سال‬ ‫تا‬ ‫آمازون‬ ‫شرکت‬2010‫تعداد‬450000
‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫که‬ ‫ کرد‬‫ي‬‫م‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫الکترونیکي‬ ‫هاي‬‫کتاب‬ ‫فروش‬2011‫به‬ ‫نسبت‬2010‫برابر‬ ‫دو‬
‫شد‬(117‫رشد‬ ‫درصد‬.)‫الکترونیکي‬ ‫هاي‬‫کتاب‬ ‫فروش‬6/18‫بازار‬ ‫کل‬ ‫درصد‬
‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫کتاب‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫محور‬ ‫تقاضا‬ ‫چاپ‬
‫واژه‬‫״‬‫تقاضامحور‬ ‫چاپ‬/‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬/‫درخواستي‬‫״‬‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫فرايندي‬ ‫به‬‫ شود‬
‫را‬ ‫ناياب‬ ‫يا‬ ‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ب‬‫کتا‬ ،‫کوتاه‬ ‫زماني‬ ‫در‬ ‫ناشر‬ ‫که‬(‫ي‬ ‫حتي‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫در‬‫ک‬
‫نسخه‬)‫نمايد‬ ‫چاپ‬.
‫مرج‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫تهیه‬‫ع‬
‫است‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫های‬‫درخواست‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پرسش‬ ‫جمله‬ ‫از‬.
‫کارگزار‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شیوه‬ ‫از‬ ‫حداقل‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫رود‬‫می‬ ‫انتظار‬‫ان‬
‫کند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آگاهی‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ .
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫مدرک‬ ‫تحويل‬
‫شده‬ ‫سبب‬ ‫اطالعاتي‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکي‬ ‫نشر‬ ‫رواج‬‫تا‬ ‫است‬
‫دیگران‬ ‫و‬ ‫سوئتز‬ ،‫ول‬‫بلک‬ ،‫الزویر‬ ‫رید‬ ‫مثل‬ ‫بزرگ‬ ‫ناشران‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫امروزه‬‫نیز‬
‫سم‬ ‫به‬ ،‫الکترونیکي‬ ‫و‬ ‫چاپي‬ ‫منابع‬ ‫ساالنه‬ ‫اشتراک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫ت‬
‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫گرایش‬ ‫هم‬ ‫مدرک‬ ‫تحویل‬ ‫خدمات‬.
‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫زير‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫سفارش‬:
(1‫کتابدار‬‫ کند‬‫ی‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫درخواستی‬ ‫مقالۀ‬ ‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬ ،.‫وی‬‫کلی‬ ‫فشار‬ ‫با‬‫د‬‫״‬‫درخواست‬
‫کامل‬ ‫مقالۀ‬‫״‬،‫از‬ ‫را‬ ‫مقاله‬‫دریافت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫یا‬ ‫لیزری‬ ‫چاپگر‬ ‫یا‬ ‫دورنگار‬ ‫طریق‬ ‫ی‬‫م‬‫کند‬.
(2‫مدرک‬ ‫ای‬‫رایانه‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫آنها‬ ‫مشابه‬ ‫چیزی‬ ‫یا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نامه‬‫نمایه‬ ،‫کتابشناسی‬ ‫یک‬‫استفاده‬
 ‫ی‬‫م‬‫شود‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫مدرک‬ ‫تحويل‬
•‫پاي‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نامه‬‫چکيده‬ ،‫ها‬‫نامه‬‫نمايه‬ ،‫کتابشناختي‬ ‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫پايگاه‬ ‫بيشتر‬ ‫امروزه‬‫هاي‬‫گاه‬
‫جستجوي‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫مي‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫اين‬ ‫ناشران‬ ‫اطالعاتي‬
‫کنند‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫بالفاصله‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ،‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ .
•‫گزارش‬‫کنسرسیومي‬ ‫خریدهاي‬ ‫شدید‬ ‫تاثیر‬ ‫نشانگر‬ ‫پژوهشي‬ ‫اطالعات‬ ‫شبکه‬/‫ائ‬‫بر‬ ‫تالفي‬
‫بریتانیاست‬ ‫پژوهشي‬ ‫هاي‬‫موسسه‬ ‫در‬ ‫مجالت‬ ‫هاي‬‫مقاله‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬.‫ذخی‬ ‫مثال‬ ‫براي‬‫متن‬ ‫ره‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫ها‬‫مقاله‬ ‫کامل‬2003-2004‫تا‬2006-2007‫برابر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬(102‫میلیون‬
‫مقاله‬)‫است‬ ‫شده‬.‫به‬ ‫مقاله‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫حالي‬ ‫در‬0/08‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫پوند‬
(‫مراکز‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫در‬0/06‫پوند‬)
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫مشکالت‬
•‫که‬ ‫است‬ ‫قطعي‬ ‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫اين‬:‫بيشت‬ ‫منبع‬ ‫يا‬ ‫مقاله‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫ري‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫بيشتر‬ ،‫شود‬ ‫عرضه‬.
•‫شو‬ ‫آنها‬ ‫تحويل‬ ‫بيشتري‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫انتظار‬ ‫آنها‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫د‬.
•‫بزرگ‬ ‫ هاي‬‫ل‬‫فای‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫تحویل‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬ ‫رهیافت‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بین‬ ‫امانت‬(‫مد‬‫ارک‬
‫زیاد‬)‫است‬.‫ی‬  ‫ش‬‫گزار‬ ،‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مقال‬ ‫تهیة‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫ ترین‬‫ع‬‫سری‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫ا‬
‫غیرانتفاعي‬ ‫یا‬ ‫تجاري‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫دیگر‬ ‫مدارک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫جزو‬‫اس‬‫ت‬.
•‫سرعت‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫دقيقه‬ ‫حتا‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ،‫برخي‬ ‫براي‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫همه‬ ‫براي‬ ‫تحويل‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫کارگزاران‬‫مدارک‬
‫همه‬‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫هم‬ ‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫خدمات‬ ،‫اطالعات‬ ‫کارگزاران‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬.
•‫یعنی‬ ،‫آن‬ ‫ های‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫نمای‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫چکید‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ سی‬‫ل‬‫ ا‬‫ی‬‫اس‬ ِ‫ل‬‫کام‬ ‫متن‬ ‫خدمات‬
‫دارد‬ ‫پیوند‬ ‫رچ‬ِ‫س‬ ‫ت‬‫رس‬ِ‫ف‬.‫ر‬ِ‫س‬ ‫ت‬‫رس‬ِ‫ف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ ها‬‫ه‬‫مقال‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫فراهم‬ ‫هم‬ ‫چ‬
‫است‬.
•‫خدمات‬ ،‫ملی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫تحقيقاتی‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫ های‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫ دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫هزينه‬ ‫دريافت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتی‬.
•‫بريتانيا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ،‫آنها‬ ‫ ترين‬‫ف‬‫معرو‬ ‫و‬ ‫بهترين‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫چند‬(‫ال‬‫بی‬)‫مؤس‬ ،‫سه‬
‫است‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫ژاپن‬ ،‫هند‬ ،‫استراليا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ،‫کانادا‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬.
‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬
•‫ اي‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بي‬ ‫امانت‬
•‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫سنتي‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫اي‬‫کتابخانه‬‫بين‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫همکاري‬‫همين‬
‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ارضانشده‬ ‫نيازهاي‬.‫نسبت‬ ‫بايد‬ ‫تنها‬‫نه‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ،‫دليل‬‫همين‬‫به‬‫منابع‬ ‫به‬
‫اس‬ ‫الزم‬ ‫بلکه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شناخت‬ ‫رساني‬‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫ساير‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫با‬ ‫ت‬
‫باشد‬ ‫آشنا‬ ‫هم‬ ‫منابع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫روش‬.
•‫ک‬ ‫از‬ ‫مدرک‬ ‫تحویل‬ ‫نظام‬ ‫ ترین‬‫ه‬‫ شد‬‫ه‬‫شناخت‬ ‫و‬ ‫ ترین‬‫ی‬‫قدیم‬ ،‫ ای‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بی‬ ‫امانت‬‫به‬ ‫ ای‬‫ه‬‫تابخان‬
‫دیگر‬ ‫کتابخانۀ‬‫است‬.
•‫ ه‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬ ،‫ پژوهشي‬‫ک‬‫کم‬ ‫ابزار‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ اي‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بي‬ ‫امانت‬‫اي‬
‫است‬ ‫وابسته‬ ‫دانشگاهي‬.‫ پ‬‫س‬‫دستر‬ ‫براي‬ ‫ابزاري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ اي‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بي‬ ‫امانت‬‫به‬ ‫ذيري‬
‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫نيز‬ ‫مرجع‬ ‫ابزاري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫عادي‬ ‫مردم‬ ‫عالقة‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫منابع‬
‫است‬ ‫وابسته‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بين‬ ‫همکاري‬.
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع
اصول کار مرجع

More Related Content

Similar to اصول کار مرجع

Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social catalogingSocial library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Alireza Noruzi
 
Library of ministry of communications and information technology
Library of ministry of communications and information technologyLibrary of ministry of communications and information technology
Library of ministry of communications and information technology
rominagholami
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
NekoAtarzade
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
NekoAtarzade
 
www.elearnica.ir
www.elearnica.irwww.elearnica.ir
www.elearnica.ir
elearnica
 
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library
 
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library
 
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعیمعرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
Ebrahim Eskandari
 
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxمقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
YasamanAbdolmohamadi
 
Modiriat ekteshaf
Modiriat ekteshafModiriat ekteshaf
Modiriat ekteshaf
MelikaBordbarkhou
 
Unlib
UnlibUnlib
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
fatemeh zatajam
 
مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات
مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعاتمقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات
مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات
iuvmtech
 
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجچکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
parvaneh tavakoli
 
Ebooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 stepsEbooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 steps
YaBeSH KelassUp
 
Segmented professions
Segmented professionsSegmented professions
Segmented professions
zahra_mhdn
 
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آمادهداده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
MonirehArani
 
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
ssuser9a6673
 
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
 Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
mohammadjavadbairami
 

Similar to اصول کار مرجع (20)

Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social catalogingSocial library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
Social library, Social OPAC, SOPAC, Social cataloging
 
Library of ministry of communications and information technology
Library of ministry of communications and information technologyLibrary of ministry of communications and information technology
Library of ministry of communications and information technology
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
 
Library of basic science research institute
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
 
www.elearnica.ir
www.elearnica.irwww.elearnica.ir
www.elearnica.ir
 
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها درآمدی بر نظریه داده‌ها
 درآمدی بر نظریه داده‌ها
 
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعیمعرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
معرفی روش‌های تحقیق در شبکه های اجتماعی
 
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptxمقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
مقایسه- تطبیقی_دو_کتابخانه_پارک_شهر_و_کتابخانه_بریتیش.pptx
 
Modiriat ekteshaf
Modiriat ekteshafModiriat ekteshaf
Modiriat ekteshaf
 
Unlib
UnlibUnlib
Unlib
 
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم دادهداده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
داده، dikw ، داده بزرگ و علم داده
 
مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات
مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعاتمقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات
مقدمه ای بر جمع آوری اطلاعات
 
چکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندجچکيده همايش سنندج
چکيده همايش سنندج
 
Ebooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 stepsEbooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 steps
 
Segmented professions
Segmented professionsSegmented professions
Segmented professions
 
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آمادهداده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
داده های واقعی یا منابع ارجاع آماده
 
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
 
Hgh
HghHgh
Hgh
 
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
 Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
Library of Iran Research Institute of Chemistry and Chemical Engineering
 

اصول کار مرجع

 • 1. ‫دیجیتالی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫کار‬ ‫اصول‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫عیوضی‬ ‫یحیی‬
 • 2. ‫اول‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫زما‬ ‫و‬ ‫ شوند‬‫ي‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ِ‫د‬‫وار‬ ‫که‬ ‫ دانند‬‫ي‬‫م‬ ‫افرادي‬ ‫همة‬ ‫را‬ ‫خود‬ ِ‫اصلي‬ ‫جامعة‬ ،‫مرجع‬ ‫کتابداران‬‫را‬ ‫ني‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫صرف‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫براي‬. •‫مطالعه‬‫جامعه‬‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اطالعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫انواع‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫مهمي‬ ‫نقش‬ ‫اند‬‫مطالعه‬ ‫اهل‬ ‫که‬ ‫افرادي‬ ‫بررسي‬ ‫دارد‬ ‫مرجع‬.‫بررسي‬ ‫یا‬ ‫اطالعاتي‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫دالیل‬ ‫همینطور‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫اندازه‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫هم‬ ‫ها‬‫نخوان‬‫کتاب‬. •‫نمايي‬‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫ کند‬‫ي‬‫نم‬ ‫مراجعه‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫به‬ ‫پرسش‬ ‫براي‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫نفر‬ ‫ده‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫همیشه‬. ‫کنند‬‫مي‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نادرستي‬ ‫منابع‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫غیرحرف‬ ‫افراد‬ ‫بیشتر‬. ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫را‬ ‫شده‬‫اصالح‬ ‫وبیش‬‫کم‬ ‫و‬ ‫معمولي‬ ِ‫مرجع‬ ‫جستجوي‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫مي‬ ‫کمي‬ ِ‫اشخاص‬‫انجام‬ ‫ید‬ ‫دهند‬.
 • 3. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫دنی‬ ‫یا‬ ‫پیرامون‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫ شان‬‫ک‬‫در‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫ گیري‬‫م‬‫تصمی‬ ‫براي‬ ‫ اي‬‫ه‬‫جرق‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ،‫افراد‬ ‫از‬ ‫شماري‬‫ا‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬. •‫اطالعات‬ ‫گردآوري‬ ‫گ‬ ‫چگونه‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫کسي‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫دانستن‬ ،‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫ تر‬‫ه‬‫گسترد‬ ‫بافتار‬ ‫در‬‫ردآوري‬ ‫است‬ ‫ضروري‬ ،‫شود‬‫مي‬. •‫اطالعات‬ ‫ بندي‬‫ه‬‫بست‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫برای‬ ،‫محققان‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بندی‬‫بسته‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫نحوه‬ ‫دانستن‬.‫زیرا‬ ‫بیاید‬ ‫محقق‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫رفتارها‬ ‫این‬ ‫تحلیل‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کتابدار‬. –‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫مقاله‬ ‫یک‬ ‫نهایی‬ ‫انتشار‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اصلی‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬: (1‫پيام‬ ‫اوليه‬ ‫منشأ‬ ‫يا‬ ‫خاستگاه‬ (2‫پيام‬ ‫غيررسمي‬ ‫ارتباط‬ (3‫پيام‬ ‫رسمي‬ ‫ارتباط‬ ‫شامل‬ ‫میشود‬ ‫آغاز‬ ‫پیام‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زنجیره‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬: (1‫پيام‬ ‫سازماندهي‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫فرآهم‬ (2‫و‬ ‫ نويسي؛‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ،‫ ها‬‫ي‬‫کتابشناس‬ ،‫ ها‬‫ه‬‫چکيد‬ ،‫ ها‬‫ه‬‫نماي‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ (3‫سازما‬‫مرجع‬ ‫نظام‬ ‫ندهي‬(،‫داده‬ ‫های‬‫پايگاه‬،‫ها‬‫گاهنامه‬ ،‫گزارشها‬‫چکيده‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫نمايه‬ ‫خدمات‬،‫نويسی‬ ‫المعارف‬‫دايره‬ ‫های‬ ‫خالصه‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫نقدوبررسی‬.)
 • 4. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ •‫ارتباطي‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫کتابخانه‬ ‫دسترسي‬/‫اطالعات‬: –‫اس‬ ‫کاربست‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫کتابدار‬ ‫اصلي‬ ‫وظیفة‬ ،‫آینده‬ ‫ هاي‬‫ل‬‫نس‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬‫تانداردها‬ ‫باشد‬ ‫اطالعات‬ ‫انباشت‬ ‫براي‬.‫نشر‬ ‫امکانات‬ ‫دیگر‬ •‫روميزي‬ ‫نشر‬ –‫اطالعاتي‬ ‫منابع‬ ‫تکثیر‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫سبب‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫هاي‬‫دستگاه‬(‫بعدها‬ ‫که‬ ‫چیزي‬ ‫یا‬«‫نشر‬‫رومیزي‬» ‫شد‬ ‫خوانده‬)‫شود‬ ‫مواجه‬ ‫انقالب‬ ‫با‬. •‫نشر‬ ‫امکانات‬ ‫ديگر‬ –‫پایگاه‬ ‫تا‬ ‫پیایندها‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬ ‫انواع‬ ‫انتشار‬ ،‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫های‬‫محمل‬‫های‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫متحول‬ ‫را‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬. •‫اطالعات‬ ‫ العادة‬‫ق‬‫فو‬ ‫فراواني‬ –‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫زمینۀ‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ ‫ ترین‬‫گ‬‫بزر‬ ،‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬. ‫آ‬ ‫وفور‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اضطراب‬ ‫تعدادی‬ ،‫اطالعاتی‬ ‫بار‬ ‫اضافه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بعضی‬‫شغال‬ ‫خوانند‬‫می‬.
 • 5. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ •‫اطالعات‬ ‫ميانجي‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ –‫ع‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ،‫اطالعاتي‬ ‫بار‬‫اضافه‬ ‫مشکل‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫اصلي‬ ‫ هاي‬‫خ‬‫پاس‬ ‫از‬ ‫یکي‬‫نوان‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫عمل‬ ‫اطالعات‬ ‫میانجي‬. –‫ر‬ ‫به‬ ،‫ترتیب‬‫بدین‬ ‫و‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫معرفي‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫چیزي‬ ،‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ِ‫کردن‬ ‫ام‬ ‫ رساند‬‫ي‬‫م‬ ‫یاري‬ ‫اطالعات‬ ‫غول‬. •‫پرسش‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫کتابدار‬ ‫های‬‫توانايی‬: –‫ب‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫حقیقتي‬ ‫سوي‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ،‫پژوهش‬ ‫روند‬ ‫با‬ ‫آشنایي‬ ،‫ کننده‬‫ه‬‫مراجع‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫درک‬‫انبوه‬ ‫ین‬ ‫باشد‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫هاي‬‫توانایي‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬‫داده‬ –‫فرض‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫بسته‬‫چشم‬ ،‫دار‬‫ش‬َ‫س‬‫پر‬ ‫اشخاص‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫کنند‬‫مي‬ ‫کار‬ ‫ي‬ ‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫درک‬ ‫که‬. •‫کارب‬ ‫درک‬ ‫ميزان‬ ‫مالحظه‬ ،‫پاسخ‬ ‫منابع‬ ‫معرفی‬ ‫يا‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫و‬ ‫ر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫دانش‬ ‫زمينه‬‫پيش‬.
 • 6. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ •‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫حقوق‬ –‫نویسن‬ ‫توسط‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫محدود‬ ‫برداری‬‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫قانونی‬ ‫منصفانه‬ ‫استفادۀ‬‫بدون‬ ‫است‬ ‫ده‬ ‫کند‬ ‫نقض‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫نویسنده‬ ‫یا‬ ‫ برداری‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫حقوق‬ ‫دارندۀ‬ ‫حقوق‬ ‫آنکه‬. –‫کتابخانه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ های‬‫ه‬‫داد‬ ‫فایل‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫ سازی‬‫ه‬‫ذخیر‬ ،‫کشورها‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬‫ بینی‬‫ش‬‫پی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫غیرقانونی‬ ،‫آتی‬ ‫استفادۀ‬. –‫منابع‬ ‫بخصوص‬ ‫الکترونیکي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫برداري‬‫نسخه‬ ‫حقوق‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫قوانین‬‫وب‬ ‫تحت‬ ‫بخصوص‬ ‫کتابداران‬ ‫همه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هایي‬‫پیچیدگي‬ ‫آنها‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫براي‬‫بخش‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آگاهي‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مرجع‬ ‫و‬ ‫سازي‬‫مجموعه‬. –‫فرض‬ ‫راستاي‬ ‫در‬ ‫بسته‬‫چشم‬ ،‫دار‬‫ش‬َ‫س‬‫پر‬ ‫اشخاص‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫بداند‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫کنند‬‫مي‬ ‫کار‬ ‫ي‬ ‫ندارند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫درک‬ ‫که‬.
 • 7. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ •‫گذرگاه‬‫ هاي‬‫اطالعات‬( :‫و‬ ‫راحتي‬ ،‫مختلف‬ ‫رويکردهاي‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫مالک‬ ‫است‬ ‫آسايش‬). .1‫با‬ ‫مکالمه‬‫دوستي‬(‫کارش‬ ‫و‬ ‫عادی‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫منبع‬ ‫بهترین‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫و‬ ‫نخستین‬‫ناسان‬ ‫ شناسد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دوستی‬ ‫با‬ ‫مکالمه‬ ،‫خبره‬). .2‫نامرئي‬ ‫دانشگاه‬/‫مجازي‬(‫با‬‫ي‬ ‫زياد‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ،‫رايانامه‬ ‫ارزاني‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫مزاياي‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫ک‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫واقعي‬ ‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫ اي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫مجراي‬.) .3‫شخصي‬ ‫کتابخانه‬ .4‫کتابخانه‬‫رسمي‬ •‫اطالعات‬ ‫اشاعة‬‫گزيده‬(Ingenta, ArticleFirst/ ContentsFirst, EBSCO Alert) –‫ماهانه‬ ‫یا‬ ‫هفتگي‬ ،‫روزانه‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫موجود‬ ‫جدید‬ ‫متون‬ ،‫ آي‬‫ي‬‫ د‬‫س‬‫ا‬ ‫یا‬ ‫گزیده‬ ‫اطالعات‬ ‫اشاعة‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫جالب‬ ‫خاص‬ ‫شخصي‬ ‫براي‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫که‬ ‫مطالبي‬ ‫کتابشناختي‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬‫و‬ ‫زیابي‬  ‫ي‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫وي‬ ‫براي‬‫شود‬.
 • 8. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫اجتماع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ •‫اطالعات‬‫خدمات‬ ‫و‬‫ارجاعي‬ –‫نامرئي‬ ‫دانشگاه‬ ‫امروزه‬/‫ز‬ ‫احتمال‬ ‫به‬ ،‫رایانامه‬ ‫ارزاني‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫مزایاي‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مجازي‬‫یاد‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫واقعي‬ ‫ارتباطي‬ ‫و‬ ‫ اي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫مجراي‬ ‫یک‬. •‫تلفني‬ ‫خدمات‬ –‫نصب‬‫نشان‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ،‫اختصاصي‬ ِ‫ي‬‫تلفن‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ،‫هزینه‬ ‫با‬ ‫تلفني‬ ِ‫ي‬‫منش‬ ‫خدمات‬‫پست‬ ‫ي‬ ‫خد‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫راهکارها‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ رساني‬‫ع‬‫اطال‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫بخش‬ ‫براي‬ ‫اختصاصي‬ ‫الکترونیکي‬‫مات‬ ‫است‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫مرجع‬. •‫پست‬‫الکترونيکي‬ –‫معت‬ ‫برخي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫مهمي‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫بزرگ‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫در‬ ‫الکترونیکي‬ ‫پست‬‫که‬ ‫قدند‬ ‫خواهد‬ ‫تلفني‬ ‫خدمات‬ ‫جایگزین‬‫شد‬. •‫اطالعات‬ ‫واسطة‬ ‫يا‬ ‫کارگزار‬ –‫درخواست‬ ‫یا‬ ‫پرسش‬ ،‫کارگزار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫مرجع‬ ‫اطالعات‬ ‫کارگزار‬ ‫کار‬ ‫معمول‬ ‫فرایند‬‫را‬ ‫کن‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فهرست‬ ‫یا‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫ دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ ای‬‫ه‬‫گسترد‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫ گیرد‬‫ی‬‫م‬‫د‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫درونخطی‬ ‫یا‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫جستجو‬.
 • 9. ‫سوم‬ ‫فصل‬:‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ –‫است‬ ‫ضروري‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫اینترنت‬ ِ‫ي‬‫اطالعات‬ ‫مجراهاي‬. –‫ترکیب‬‫م‬ ‫را‬ ‫ گذاري‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫امور‬ ‫بلکه‬ ‫فناوري‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫شخصي‬ ‫رایانة‬‫ ساالر‬‫م‬‫رد‬ (‫دموکراتیزه‬ ‫یا‬)‫است‬ ‫کرده‬. –‫فناوري‬ ِ‫ي‬‫همگرای‬ ‫بر‬ ‫اینترنت‬ ‫اساس‬(‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫رایانه‬)‫بود‬ ‫اجتماعي‬ ‫نیاز‬ ‫و‬. •‫اينترنت‬ ‫آمار‬ –‫کند‬ ‫مطالعه‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫کیف‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫یک‬.‫زیرا‬ ‫پاسخگو‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫بهتر‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫موجب‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬‫به‬ ‫یی‬ ‫شود‬‫می‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫مراجعان‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیازهای‬. •‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫تقسيم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اينترنتي‬ ‫مختلف‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫ساي‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬: 1)‫مرئي‬ ‫وب‬/‫آشکار‬/‫سطحي‬(‫کاوش‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬) 2)‫نامرئي‬ ‫وب‬/‫عميق‬/‫پنهان‬(‫کاوش‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫غيرقابل‬.)
 • 10. ‫سوم‬ ‫فصل‬:‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ •‫اينترنت‬ ‫غيراطالعاتي‬ ‫هاي‬‫جنبه‬ –‫سال‬ ‫در‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫توسط‬ ‫دانشجویان‬ ‫مطالعة‬2006‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬40،‫تلویزیون‬ ‫از‬ ‫درصد‬ 39،‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫درصد‬24،‫روزنامه‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫درصد‬19‫و‬ ‫رادیو‬ ‫از‬ ‫درصد‬14‫از‬ ‫درصد‬ ‫داش‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫براي‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫نظر‬‫صرف‬ ‫خود‬ ‫خانوادگي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫مالقا‬‫ته‬ ‫باشند‬ . •‫ پراکني‬‫ت‬‫نفر‬ ‫و‬ ‫ نگاري‬‫ه‬‫هرز‬ –‫ آورن‬‫ي‬‫م‬ ‫پدید‬ ‫که‬ ‫طبیعي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬ ‫و‬ ‫ پراکن‬‫ت‬‫نفر‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫سای‬ ‫دربارة‬ ‫باید‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫آگاهي‬ ،‫د‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬. •‫مرجع‬ ‫وراي‬:‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫تجارت‬ –‫است‬ ‫درونخطي‬ ‫تجاري‬ ‫انقالب‬ ‫قلب‬ ،‫خرید‬.‫مجازي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫فروشگا‬(‫اطالعات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫چیزي‬ ‫هر‬) ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫عصر‬ ‫عنصر‬ ‫چشمگیرترین‬ ً‫ال‬‫احتما‬. –‫چگونه‬‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫انواع‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫آنها‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬(‫اطالعات‬ ‫خود‬ ‫جمله‬ ‫از‬)‫باشد‬ ‫توجه‬‫بي‬.
 • 11. ‫سوم‬ ‫فصل‬:‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ •‫ ها‬‫ت‬‫ساي‬‫وب‬ ‫ارزيابي‬ –‫ک‬ ‫منابعي‬ ‫اندازة‬ ‫به‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ،‫جدید‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫یا‬ ‫جدید‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫مستمر‬ ‫ارزیابي‬ ‫براي‬‫خود‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫نیست‬ ‫ رسان‬‫ي‬‫یار‬ ،‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫یافت‬ ‫وب‬. •‫وب‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ت‬‫ساي‬ ‫بررسي‬ ‫و‬ ‫نقد‬ –‫منابع‬ ‫بهترین‬ ‫یافتن‬‫منابع‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫مشکلی‬ ‫بیشتر‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫ارزیابي‬‫است‬. – Maylaine Block (http://marylaine.com) – The Scout Report (http://scout.cs.wisc.edu/report/sr/current) – Librarians’ Index to the Internet (www.lii.org) – The Argus Clearinghouse (www.clearinghouse.net) – OCLC (www.oclc.org/oclc/menu/home1) – C-Net (www.Cnet.com) – www.albany.edu/library – http://LCweb.loc.gov/global/search
 • 12. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ –‫راه‬‫است‬ ‫درونخطي‬ ِ‫مرجع‬ ‫کتابخانة‬ ،‫اینترنت‬ ِ‫ي‬‫ نظم‬‫ي‬‫ب‬ ‫براي‬ ‫عالي‬ ِ‫ل‬‫ح‬.‫د‬ ،‫فناوري‬ ‫عصر‬ ‫در‬‫کاران‬‫انش‬ ‫ اند‬‫ه‬‫برند‬ ‫مرجع‬ ‫کتابداران‬ ،‫باشید‬ ‫موافق‬ ‫اگر‬ ‫یا‬. –‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫مختلف‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫یا‬ ‫پیوندها‬ ‫راهنماي‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫درونخطي‬ ِ‫مرجع‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬. –‫و‬ ‫دانشجویان‬ ،‫دانشگاهیان‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اینترنتي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫معرفي‬ ،‫اینفوماین‬ ‫هدف‬‫پژوهشگران‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬:Infomine (http://infomine.ucr.edu) –‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ ها‬‫ج‬‫کال‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫در‬ ‫ویژه‬‫به‬ ‫و‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫مجازي‬ ‫کتابخانة‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نمون‬.‫شبکه‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫حاوي‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫م‬:‫درونخطي‬ ‫مهم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نمای‬ ‫تا‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫دسترسي‬ ‫از‬/‫ن‬ ‫دیسک‬‫وري‬ ‫کا‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫ پردازد‬‫ي‬‫م‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬  ‫ل‬‫دیجیتا‬ ‫مرجع‬ ‫آثار‬ ‫دیگر‬ ‫و‬‫ربران‬ ‫ دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬
 • 13. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫کتابخانه‬ ‫ های‬‫ت‬‫ساي‬‫وب‬ –‫دارند‬ ‫هدف‬ ‫دو‬ ‫آنها‬ ‫یشتر‬: .1‫ کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬:‫از‬ ‫روشی‬«‫ رسانی‬‫ی‬‫آگاه‬»‫برای‬ ‫ تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫دربارۀ‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫ کننده‬‫ه‬‫مراجع‬. .2،‫ باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫تمام‬ ‫حاوی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫اینترنتی‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ،‫دوم‬ •‫جهاني‬ ‫و‬ ‫پژوهشي‬ ‫درونخطي‬ ‫مرجع‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ –‫پیوسته‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بهترین‬«‫جهاني‬»‫اینهاست‬: –‫کنگره‬ ‫کتابخانه‬http://LCweb.Loc.gov –‫ سايت‬‫ن‬‫ سا‬‫ي‬‫برکل‬ ‫ديجيتالي‬ ‫کتابخانه‬http://SunSiteBerkeley.edu –‫اينترنت‬ ‫عمومي‬ ‫کتابخانه‬/‫ ال‬‫ي‬‫ پ‬‫ي‬‫ا‬(The Internet Public Library) www.ipl.org/ref –‫ميشيگان‬ ‫الکترونيکي‬ ‫کتابخانه‬http://mel.lib.mi.us –‫ل‬ِ‫ب‬‫با‬(‫اطالعاتي‬ ‫خدمت‬)(Bubl) http://bubl.ac.uk –‫مجازي‬ ‫کتابخانه‬(Virtual Library) http://vlibStanford.edu –‫اسکاي‬ ‫اين‬ ‫اليبرري‬(Library in Sky) www.nwrel.org/sky/teacher
 • 14. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫وب‬ ‫صفحات‬ ‫کتابخانه‬ ‫سایر‬ ‫یا‬ ‫خودشان‬ ‫کتابخانة‬ ‫سایت‬ ،‫دانشجویان‬ ‫مراجعة‬ ‫براي‬ ‫مکان‬ ‫ ترین‬‫ت‬‫مناسب‬‫محلي‬ ‫ هاي‬ ‫است‬. –‫پژوهشگرانه‬ ‫اينترنتي‬ ‫منابع‬ ‫مجموعة‬ ،‫اينفوماين‬(Infomine) http://infomine.ucr.edu –‫تي‬‫ال‬‫آي‬ ‫مجازي‬ ‫مرجع‬ ‫ميز‬ ،‫کلمبيا‬ ‫دانشگاه‬(ILT) www.ilt.Columbia.edu/net/guides/ILTrefdesk –‫نيويورک‬ ‫عمومي‬ ‫کتابخانه‬www.nypl.org •‫تجاري‬ ‫اينترنتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬  ‫ي‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫ اي‬‫ه‬‫هزین‬ ،‫ تر‬‫ش‬‫بی‬ ‫و‬ ‫ تر‬‫ي‬‫کیف‬ ‫خدمات‬ ‫دریافت‬ ‫براي‬ ‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫سای‬ ‫بیشتر‬‫کنند‬. –‫جيوز‬ ‫اسک‬(ask Jeeves) www.askjeeves.com –‫الکترونيکي‬ ‫کتابخانه‬/‫اليبريري‬‫ئي‬www.elibrary.com‫تکالیف‬ ‫پروژههای‬ ‫برای‬:(1)‫کننده‬‫کمک‬ ‫خانه‬ ‫تکالیف‬(www.homeworkhelper.com)،(2)«‫تحقیقاتی‬ ‫مقاالت‬»‫دانشگاه‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬ (www.researchpaper.com) –‫ويل‬ ‫کانتنت‬(Contentville) www.contentville.com –‫هلپ‬ ‫وب‬(web help) www.webhelp.com –‫ياهو‬!‫رفرنس‬www.yahoo.com/reference((Yahoo! Reference
 • 15. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫ ها‬‫م‬‫معل‬/‫الکترونيکي‬ ‫مشاوران‬ ‫پا‬ ‫آساني‬‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬‫به‬ ‫و‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫ داد‬‫خ‬‫ر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬ ،‫کتابدار‬ ً‫ا‬‫غالب‬‫ دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫سخ‬. •‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫درونخطي‬ ‫مشاوره‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫اساسي‬ ‫نوع‬ ‫دو‬: –‫نوع‬‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫سرپرستي‬ ‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫و‬ ‫آموزشي‬ ‫نهادهاي‬ ‫توسط‬ ،‫اول‬. –‫نوع‬‫تجاري‬ ‫دوم‬‫است‬. ‫خدمات‬ ،‫عمومي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫متعدد‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬«‫ اي‬‫ه‬‫مشاور‬»‫را‬ ‫ اي‬‫ه‬‫يافت‬‫شکل‬ ‫تغيير‬ ‫خانگي‬ ‫صفحات‬ ‫وسيله‬‫به‬‫خود‬ ‫اينترنت‬‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫ارائه‬.‫عالي‬ ‫مثال‬ ‫یک‬:‫اينترن‬ ‫مشاوره‬‫تي‬ ‫آلباني‬ ‫دانشگاه‬ ‫کتابخانة‬(www.albany.edu/Library)‫است‬. •‫مشاوره‬ ‫آموزشي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫ساي‬‫درونخطي‬: ‫فناوری‬ ‫انستیتوی‬‫استیونس‬: http://K12science.ati.stevens tech.edu/askanexpert.html ‫از‬ ‫پرسشی‬‫مرکز‬‫ارجاعی‬IPL(‫کتابخانه‬‫عمومی‬‫اینترنت‬:)www.ipl.org/ref/que ‫سالن‬‫سخنرانی‬‫جهانی‬www.utexas.edu/word/Lecture
 • 16. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫تجاری‬ ‫ های‬‫ت‬‫ساي‬‫ای‬‫مشاوره‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اي‬‫مشاوره‬ ‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫سای‬ ،‫آینده‬ ‫در‬ ‫مالي‬ ‫منافع‬ ‫ انداز‬‫م‬‫چش‬ ‫و‬ ‫تبلیغات‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خوب‬‫است‬. ‫براي‬ ‫هایی‬‫نمونه‬‫اي‬‫مشاوره‬ ‫سایت‬ ‫ایجاد‬‫کتابداران‬ ‫برای‬: ‫ابوز‬( /Abuzz (www.abuzz.com‫سایتی‬‫است‬ ‫تایمز‬ ‫نیویورک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬. ‫سک‬َ‫ا‬‫ می‬( /ask me (www.askme.com‫به‬‫موضوعی‬ ‫ های‬‫ت‬‫فهرس‬ ،‫مراجعان‬ ‫ای‬‫گسترده‬‫دهد‬ ‫می‬. ‫ تو‬‫ن‬‫لر‬( /Learn 2 (www.learn2.com‫بیشتر‬‫جستجوهای‬ ‫به‬ ‫ گویی‬‫خ‬‫پاس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬«‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬»‫است‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬.
 • 17. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫پژوهشی‬ ‫های‬ ‫مقاله‬ ‫هایی‬‫سایت‬‫برای‬‫نوشت‬ ‫جهت‬ ‫دانشجویان‬ ‫گام‬‫به‬‫گام‬ ‫راهنمایی‬ ،‫سازی‬‫آماده‬ ،‫ها‬‫ایده‬ ‫راهنمایی‬‫و‬ ‫ن‬ ‫پژوهشی‬ ‫مقالۀ‬ ‫ارائه‬: (‫اینترنت‬ ‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬:)www.ipl.org/ref/que ‫پیپر‬ ‫ریسرچ‬( /Reasearch paper (www.researchpaper.com ‫اینفوزون‬(/Info zone (www.inbnet.mb.Ca/nmstum.com ‫سیستانت‬َ‫ا‬ ‫رایتینگ‬ ‫آنالین‬ ‫پارادایم‬/(Paradigm on line Writing Assistant (www.powa.org ‫سخنرانی‬ ‫نویسندگان‬/www.Speechwriters.Com
 • 18. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫الکترونيکی‬ ‫استنادهای‬  ‫ل‬‫ ا‬‫م‬‫ا‬ ‫ نامۀ‬‫ه‬‫شیو‬ ‫از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫استناد‬ ‫شیوۀ‬‫ی‬ِ‫ا‬:www.mla.org/style/sources •‫دانشجويي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مقال‬  ‫ه‬‫فروشگا‬ ‫ های‬‫ه‬‫مقال‬ ‫ نویس‬‫ش‬‫پی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫و‬ ‫دانشجویی‬‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫مقال‬ ‫ نویس‬‫ش‬‫پی‬ ‫براي‬ ‫ هایي‬‫ي‬‫آگه‬ ‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫ ها‬‫ت‬‫سای‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ش‬‫پژوه‬.
 • 19. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫گروهي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫ارتباط‬ ‫ هاي‬‫ن‬‫مکا‬ ‫یوزنت‬ ‫خبري‬ ‫هاي‬‫گروه‬ ‫و‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫هم‬ ‫و‬ ،‫بحث‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫اینترنتي‬ ‫منابع‬ ‫مطالعة‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫يوزنت‬ ‫عالئق‬ ‫درباره‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محلي‬ ‫پستي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫صحبت‬ ‫خاصي‬. ‫ آيد‬‫ي‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ،‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ،‫اطالعات‬ ‫بيشتر‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫در‬.
 • 20. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫مرجع‬ ‫اطالعات‬ ‫براي‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬ .1‫همین‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آوردن‬ ‫روي‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫و‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنی‬ ‫پیدا‬ ‫ تر‬‫ع‬‫سری‬ ‫استاندارد‬ ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ توانید‬‫ي‬‫نم‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬‫د‬. .2‫بخش‬ ‫داراي‬ ‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسي‬ ‫همواره‬‫״‬‫پرتکرار‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬‫״‬‫ با‬‫ي‬‫م‬‫یا‬ ‫شد‬ ‫نه‬. .3‫دربار‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫براي‬ ‫زمان‬ ‫قدري‬ ،‫ شناسید‬‫ي‬‫نم‬ ‫را‬ ‫مربوطه‬ ‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫وقتي‬‫ه‬ ‫کنید‬ ‫صرف‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫کارشناسان‬. .4‫مي‬ ‫مربوطه‬ ‫پرسش‬ ‫ارسال‬ ‫براي‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫خبري‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬‫ باشد‬. .5‫کنید‬ ‫پست‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ،‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬.‫بر‬ ‫و‬ ،‫سازید‬ ‫مطرح‬ ‫گروه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مسأله‬‫اي‬ ‫باشید‬ ‫امیدوار‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬. •‫خبری‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫راهنمای‬ ‫منابع‬: •‫دجا‬‫نیوز‬Deja News (www.deja.com) •‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫انجمن‬‫پژوهشی‬(www.arl.org)
 • 21. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫فهرست‬ ‫ دهندة‬‫ت‬‫خدم‬(‫ليست‬‫سرور‬) ‫ی‬ ‫مرکزي‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫الکترونیکي‬ ‫پست‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫کاربر‬ ،‫ سرورها‬‫ت‬‫لیس‬ ‫در‬‫ دهندة‬‫ت‬‫خدم‬ ‫ا‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫پستي‬.‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫خاص‬ ‫گروه‬ ‫همان‬ ‫اعضاي‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫آنگاه‬. •‫ سرور‬‫ت‬‫ليس‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫اشتراک‬ ‫تقاضای‬ ‫يک‬ ‫ارسال‬ ‫با‬‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬‫فهرست‬ ‫يک‬‫اشتراک‬‫يا‬ ‫عضويت‬‫يافت‬.‫دو‬‫برنامه‬‫اصلی‬:ListServ‫و‬Major domo ‫یکي‬‫است‬ ‫مناسب‬ ‫پستي‬ ‫فهرست‬ ‫یا‬ ‫مباحثه‬ ‫گروه‬ ‫انتخاب‬ ،‫اساسي‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬.‫ان‬ ‫با‬ ‫زیرا‬‫تخاب‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫کالفه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نام‬ ‫سیل‬ ‫نادرست‬. ‫کنيم؟‬ ‫پيدا‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫گرو‬ ‫کجا‬  ‫ه‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫همای‬ ‫راهنماي‬‫اي‬ ‫نت‬ ‫تایل‬:http://tile.net ‫لیزت‬:Liszt •‫اعالنات‬ ‫تابلوي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سيست‬ ‫در‬ ‫نشر‬(‫ اس‬‫ي‬‫ ب‬‫ي‬‫ب‬)‫هاي‬‫گروه‬ ،‫خبری‬ •‫مي‬ ‫کار‬ ‫هم‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫پستي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ‫خبري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫گرو‬ ‫با‬ ‫اعالنات‬ ‫تابلوي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سیست‬،‫ کنند‬ ‫مترادفند‬.‫گاهي‬«‫الکترونیکي‬ ‫اعالنات‬ ‫تابلوي‬»‫گ‬ ‫براي‬ ‫پوششي‬ ‫واژه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ هاي‬‫ه‬‫رو‬  ‫ي‬‫م‬ ‫برده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫پستي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫و‬ ‫خبري‬‫شود‬.
 • 22. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫پرتکرار‬ ‫های‬‫پرسش‬ ‫مو‬ ‫یا‬ ‫کلي‬ ‫ـ‬ ‫کوچک‬ ،‫جلدي‬ ‫یک‬ ِ‫المعارف‬ ‫دایره‬ ‫نوعي‬ ‫مانند‬ ‫پرتکرار‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬ ‫بخش‬‫ضوعي‬ ‫ دهد‬‫ي‬‫م‬ ‫اطالعات‬. ‫پرتکرار‬ ‫ های‬‫ش‬‫پرس‬ ‫کنسرسیوم‬‫اینترنتی‬www.faqs.org/faqs/index.html •‫گپ‬ ‫ هاي‬‫ق‬‫اتا‬ ‫جا‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ت‬‫قسم‬ ‫ ترین‬‫ب‬‫محبو‬ ‫و‬ ‫ ترین‬‫ه‬‫پرمراجع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گپ‬ ‫ های‬‫ق‬‫اتا‬‫ی‬ ‫نیست‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫برای‬ ‫بزرگی‬.‫پس‬ ‫ های‬‫ت‬‫فهرس‬ ،‫خبری‬ ‫ های‬‫ه‬‫گرو‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬‫و‬ ،‫تی‬ ‫ تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫مانند‬«‫زنده‬»‫و‬«‫بالدرنگ‬»‫باشد‬. ‫محتوايي‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫مکالماتي‬ ‫ارزش‬ ‫بيشتر‬ ‫فناوري‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬.‫اين‬ ‫اما‬‫بدان‬ ‫باشد‬ ‫آينده‬ ‫در‬ ‫اطالعاتي‬ ‫مفيد‬ ‫منبع‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫نم‬ ‫که‬ ‫نيست‬ ‫معنا‬.‫فناوري‬ ‫پيشرفت‬ ‫با‬‫مربوطه‬ ‫ هاي‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مشاوره‬ ‫براي‬ ‫خصوص‬‫به‬ ‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫آيندة‬ ‫به‬ ‫ توان‬‫ي‬‫م‬ ‫کرد‬ ‫حساب‬ ‫مرجع‬ ‫مصاحبة‬. ‫گپ‬ ‫اتاق‬ ‫نمونه‬:Yahoo! chat (http://chat.yahoo.com)
 • 23. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫های‬‫کتابخانه‬‫اينترنتی‬ ‫مرجع‬ •‫هاي‬‫شبکه‬ ‫جديدتر‬ ‫هاي‬‫نسل‬‫اجتماعي‬ ،‫وبالگ‬ ‫همچون‬ ‫ها‬‫گروه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫هایی‬‫فناوری‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ ‫سراس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نفر‬ ‫ها‬‫میلیون‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ،‫ویکی‬ ،‫بوک‬‫فیس‬‫به‬ ‫جهان‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫مبادله‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫هرگونه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫متصل‬ ‫هم‬‫به‬ ‫اشتراک‬‫گذارند‬‫می‬. ‫اصطالحاتی‬‫مجازی‬ ‫مرجع‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ،‫دیجیتال‬ ‫مرجع‬ ،‫مجازی‬ ‫مرجع‬ ‫چون‬/‫دیجیتال‬/ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫ابزارهای‬ ‫وسیع‬ ‫کاربرد‬ ‫همین‬ ‫نشانگر‬ ‫دیگر‬ ‫واژه‬ ‫ها‬‫ده‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬‫به‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫مرجع‬ ‫اطالعات‬ ‫بخصوص‬ ‫اطالعات‬
 • 24. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ ‫ا‬ ‫متحرک‬ ‫حروف‬ ‫اختراع‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫سبب‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شاهرا‬‫یجاد‬ ‫تحقی‬ ‫زمینة‬ ‫در‬ ‫جهاني‬ ‫و‬ ‫گروهي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫تال‬ ‫یابد؛‬ ‫تقلیل‬ ‫صفر‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫مکان‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫شود؛‬‫قات‬ ‫شود؛‬ ‫ پذیر‬‫ن‬‫امکا‬‫تمام‬ ‫و‬‫شود‬ ‫برده‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعي‬ ‫و‬ ‫ اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫محدودی‬. ‫ام‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫ن‬‫سازما‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ن‬‫مکا‬ ،‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫اتصال‬ ‫موجب‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬‫کان‬ ‫سوي‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫دیگر‬ ‫محلي‬ ‫در‬ ‫همکاري‬ ‫یا‬ ‫دوست‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫اطالعاتي‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کنیم‬ ‫ارسال‬ ‫خاکي‬ ‫نیمکرة‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫دیوار‬ ‫بدون‬ ‫کتابخانة‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ،‫اینترنت‬. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اصلي‬ ‫شبکه‬ ‫نوع‬ ‫دو‬:‫غيرانتفاعي‬ ‫و‬ ‫تجاري‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫اولي‬ ‫به‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫انتفاعي‬ ‫اهداف‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫دومي‬ ‫اما‬ ،‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫عرضه‬ ‫تجاري‬ ‫اهداف‬ ‫براي‬ ‫کند‬‫مي‬ ‫منتقل‬ ‫کاربر‬. •‫است‬ ‫رايگان‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫اطالعات‬ ‫شامل‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫وب‬ ‫شبکة‬. •‫به‬ ‫بستگي‬ ‫ المللي‬‫ن‬‫بي‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫سيست‬ ‫مثل‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫و‬ ‫محلي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫آيندة‬‫و‬ ‫زمان‬ ‫دارد‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شاهرا‬ ‫گسترش‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫ترجيح‬ ‫کتابداران‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫بنامند‬ ‫ملي‬ ‫اطالعات‬ ‫زيرساخت‬.
 • 25. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫شبکه‬ ‫ي‬‫م‬ ‫ بندي‬‫ه‬‫دست‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫گوناگون‬ ‫ هاي‬‫ل‬‫شک‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫شوند‬: .1‫شبکه‬‫کتابشناختي‬ ‫ابزارهاي‬ ‫يا‬ ‫ ها‬ ‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫مثل‬ ،‫س‬ .2‫اطالعات‬ ‫کارگزاران‬‫دایالوگ‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ، .3‫وب‬ ‫شبکة‬‫است‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫اطالعات‬ ‫شامل‬ ‫هم‬ ‫که‬. •‫استفاده‬‫اطالعات‬ ‫مهم‬ ‫ هاي‬‫ي‬‫نگران‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫جملة‬ ‫از‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫منصفانه‬ ‫ هاست‬‫ه‬‫شبک‬ ‫در‬ ‫موجود‬. •‫دربارة‬ ‫اساسي‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫پرس‬‫شبکه‬: .1‫چه‬‫است‬ ‫چیزي‬ ‫چه‬ ‫مالک‬ ‫کسي‬‫؟‬ .2‫اس‬ ‫کوتاهي‬ ‫زمان‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫اطالعاتي‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الکترونیکي‬ ‫اطالعات‬ ‫ توان‬‫ي‬‫م‬ ‫چگونه‬‫تفاده‬ ‫نمود؟‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ شوند‬‫ي‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫و‬ .3‫کند؟‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫انتقال‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫رسان‬ ‫باید‬ ‫کسي‬ ‫چه‬ .4‫سو‬ ‫یا‬ ‫ اي‬‫ه‬‫رایان‬ ‫سواد‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫بزرگرا‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫باشد‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬‫مجازي‬ ‫اد‬ ‫بیاموزند‬ ‫را‬.‫گذاشت؟‬ ‫خود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کسي‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫سواد‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کسي‬ ‫چه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫براي‬ ‫مناسبي‬ ‫فرصت‬ ،‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫بزرگرا‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬.‫راهبري‬ ‫نيازمند‬ ‫اطالعات‬ ‫تحويل‬ ‫ تر‬‫ع‬‫سري‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫را‬ ‫است‬ ‫کارشناسانه‬.‫است‬ ‫راهبر‬ ‫همان‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬.
 • 26. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫و‬ ‫کتابخانه‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫جهان‬ ‫ هاست‬‫ش‬‫پرس‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫همیشه‬ ‫کتابدارمثل‬ ‫اولیة‬ ‫وظیفه‬.‫میانجي‬ ‫هنوز‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫و‬ ‫فرد‬ ‫بین‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫روشي‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫است‬ ‫اطالعات‬. ‫اينتر‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫خصوص‬‫به‬ ،‫پژوهشي‬ ‫الکترونيکي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پايگا‬ ‫جستجوي‬ ‫آموزش‬ ‫اکنون‬‫نت‬ ‫است‬ ‫کتابدار‬ ‫اصلي‬ ‫وظيفه‬. ‫دانش‬ ‫مديريت‬‫یک‬‫است‬ ‫ اي‬‫ه‬‫حرف‬ ‫وظیفه‬. ‫پاس‬ ‫يافتن‬ ‫براي‬ ‫پژوهش‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫خود‬ ،‫پيچيده‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫موقعي‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬‫هر‬ ‫به‬ ‫خ‬ ‫است‬ ‫کليدي‬ ‫پرسش‬ ‫نوع‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ،‫بداند‬ ‫بيشتر‬ ‫الکترونيکي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پايگا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هرچه‬‫در‬ ،‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫کند‬ ‫بيشتري‬ ‫هزينه‬ ‫نيز‬ ‫کتابخانه‬ ‫که‬ ‫ رود‬‫ي‬‫م‬ ‫انتظار‬ ‫نتيجه‬. ‫از‬ ‫تا‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫براي‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬‫״‬‫آتش‬ ‫دیوارة‬/‫فایروال‬‫״‬‫براي‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ ها‬‫م‬‫پیا‬ ‫مبادلة‬.
 • 27. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ –‫دايالوگ‬ –‫جونز‬ ‫داو‬ •‫کتابشناختي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ –‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫مرزهاي‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غيرانتفاعي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫مثل‬ ‫کتابشناختي‬ ‫خدمات‬‫ملي‬ ‫و‬ ‫ اند‬‫ه‬‫گذشت‬. –‫آرلين‬ ‫شبکة‬(‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫اطالعاتي‬ ‫شبکه‬‫پژوهشي‬)‫و‬‫ش‬ ‫ادغام‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫اس‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬‫د‬ . –‫اينجنتا‬(www.Ingenta.org:)‫ ها‬‫ن‬‫میلیو‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫چکیده‬ ،‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫پ‬ ‫آن‬ ‫هزینۀ‬ ‫باید‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫اینجنتا‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫ های‬‫ه‬‫مجل‬ ‫مقالۀ‬‫رداخت‬ ‫شود‬. –OCLC / WLN(‫مرکز‬ ‫ث‬‫نور‬ ‫پاسيفيک‬ ‫خدمات‬‫ست‬ِ‫و‬:)‫چندین‬‫آمر‬ ‫ رسانی‬‫ع‬‫اطال‬ ‫بزرگ‬ ‫شبکۀ‬‫یکا‬ ‫ه‬ ‫بزرگ‬ ‫شبکۀ‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫ادغام‬ ‫ سی‬‫ل‬‫ ا‬‫ی‬‫اس‬ ‫ پیکر‬‫ل‬‫غو‬ ‫شبکۀ‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اروپا‬ ‫و‬‫اکنون‬ ‫م‬ ‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫روزآمد‬ ‫آن‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫و‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬.‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫ظاهرا‬  ‫ی‬‫م‬ ‫ختم‬ ‫دیگر‬ ‫غول‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫جا‬‫همین‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬ ‫دنیای‬‫شود‬. –MELVYL(‫دانشگاه‬‫کالیفرنیا‬)http://www.melvyl.worldcat.org –‫״‬Directory OPAC‫״‬‫عرضه‬‫پیوسته‬ ‫عمومی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫ های‬‫ت‬‫فهرس‬ ‫ کنندۀ‬(‫اپک‬)‫اساس‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ های‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ت‬‫ایال‬.
 • 28. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫و‬ ‫استاني‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ –‫م‬ ‫اشتراک‬ ‫بلکه‬ ،‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫براي‬ ‫راهي‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫تنها‬‫نه‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬ ‫به‬ ‫کتابداران‬‫هم‬ ‫نابع‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫فکر‬. –‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ اي‬‫ه‬‫منطق‬ ‫شبکه‬ ،‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫براي‬.‫این‬‫کت‬ ‫محدودي‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫ها‬‫شبکه‬‫ابخانه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫نزدیک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬‫چند‬‫شود‬‫مي‬ ‫تشکیل‬ ‫استان‬. ‫م‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫چنین‬ ‫ایجاد‬ ‫بدون‬ ‫جهاني‬ ‫کتابخانه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫یکپارچگي‬ ‫ادعاي‬‫وجود‬ ‫لي‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫خارجي‬.‫داخلي‬ ‫نیازهاي‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬‫شبکه‬ ‫این‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬ ‫ضروري‬. ‫ر‬ ‫روزانه‬ ‫خدمات‬ ‫تنظیم‬ ‫بیشتر‬ ‫آنها‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مدیراني‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬‫انجام‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بحث‬ ‫براي‬ ‫منظمي‬ ‫جلسات‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫راي‬ ‫یک‬ ‫شبکه‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ،‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشکالت‬. ‫شبکه‬‫فهرستنويسي‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بين‬ ‫امانت‬ ‫از‬ ‫چيز‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ،‫اوليه‬ ‫ هاي‬‫يک‬ ‫در‬ ، ‫ اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫سازماندهي‬ ‫استاني‬ ‫سطح‬.‫کتابخ‬ ‫بين‬ ‫ميانجي‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بسياري‬‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫ان‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫عمل‬ ‫ المللي‬‫ن‬‫بي‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬.
 • 29. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫استاني‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬(‫ايالتي‬ ‫يا‬) ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫دانشگا‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫ ها‬‫ه‬‫هزین‬ ‫در‬ ‫ جویي‬‫ه‬‫صرف‬ ‫باعث‬ ‫استاني‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫ اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫پژوهشي‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬.‫است‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تکراري‬ ‫منابع‬ ‫خرید‬ ‫حذف‬ ،‫هدف‬‫فاده‬ ‫ندارند‬ ‫زیادي‬.‫ت‬ ‫را‬ ‫ تري‬‫ي‬‫تخصص‬ ‫و‬ ‫پراستفاده‬ ‫منابع‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫م‬ ‫کتابخانه‬ ‫هر‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬‫کند‬ ‫هیه‬. ‫نمونه‬‫به‬ ‫استان‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫اتصال‬ ،‫استاني‬ ‫مرجع‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫مشخص‬ ‫ اي‬‫ک‬‫تابخانه‬ ‫استان‬ ‫مرکزي‬‫است‬. •‫شبکه‬‫محلي‬ ‫ هاي‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مرکز‬ ‫یا‬ ‫محله‬ ‫یک‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫طبیعت‬ ،‫محلي‬ ‫شبکه‬‫واحد‬ ‫ک‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫وصل‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬.‫را‬ ‫آن‬ ‫برخي‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزي‬ ‫همان‬ ‫این‬‫״‬‫اطالعاتي‬ ‫شبکه‬ ‫طبیعي‬‫״‬‫ نامند‬‫ي‬‫م‬. ‫شبکه‬‫منابع‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دستیابي‬ ‫با‬ ‫الکترونیکي‬ ِ‫ي‬‫محل‬ ِ‫ي‬‫ ا‬‫ه‬‫منطق‬ ‫ هاي‬‫ هاي‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫و‬ ‫ شوند‬‫ي‬‫م‬ ‫کامل‬ ‫اطالعاتي‬. •‫اجتماعي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫امروزه‬(‫ک‬ ‫جدیدتري‬ ‫هاي‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫معرفي‬ ‫با‬‫به‬ ‫ه‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫معروف‬ ‫اجتماعي‬ ‫افزارهاي‬‫نرم‬)‫خدمات‬ ‫در‬ ‫بیشتري‬ ‫کاربرد‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫آنها‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫رساني‬‫اطالع‬.
 • 30. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫هزينه‬‫اطالعات‬ ‫ هاي‬ ‫شود‬‫مي‬ ‫عرضه‬ ‫پولي‬ ‫یا‬ ‫رایگان‬ ‫شکل‬‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬.‫بس‬‫یاري‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫سعي‬ ‫اینترنتي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫شرک‬ ‫از‬‫ة‬ ‫کنند‬ ‫کسب‬ ‫درآمدي‬ ،‫تبلیغ‬ ‫و‬ ‫ شان‬‫ت‬‫سای‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫براي‬‫منب‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫تجاري‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫نمای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫چه‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫جاري‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬‫ع‬ ‫شود‬ ‫پرداخت‬ ‫آن‬ ‫هزینة‬ ‫باید‬ ‫درونخطي‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫جاري‬. ‫مب‬ ‫بايد‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫پولي‬ ‫اطالعاتي‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫هاي‬‫روش‬ ‫از‬ ‫يکي‬‫لغي‬ ‫بپردازد‬ ‫خدمت‬ ‫آن‬ ‫کننده‬‫ارائه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫دريافت‬ ‫براي‬ ‫ساالنه‬ ‫يا‬ ‫ماهانه‬ ‫را‬.‫اي‬ ‫اما‬‫ن‬ ‫نيست‬ ‫مناسب‬ ‫زياد‬ ‫احتماال‬ ‫اطالعات‬. ‫کامل‬ ‫دورة‬ ‫اشتراک‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫خدمات‬ ‫ ارائة‬ ‫است‬ ‫ريزپرداخت‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ اي‬‫ه‬‫نمون‬ ‫آنها‬. ‫مرجع‬ ‫منابع‬ ‫واقعي‬ ‫قیمت‬ ‫هنوز‬ ،‫چاپي‬ ‫مرجع‬ ‫کتاب‬ ‫یا‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫اشتراک‬ ‫هزینة‬ ‫برخالف‬ ‫معماست‬ ‫یک‬ ‫درونخطي‬. ‫دشو‬ ‫چنین‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫درونخطي‬ ‫منابع‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قیم‬ ‫زمینة‬ ‫در‬ ‫زیادي‬ ‫متغیرهاي‬‫اري‬ ‫است‬ ‫شده‬.
 • 31. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شيو‬ ‫وجود‬ ‫پیوسته‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫براي‬ ‫زیادي‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قیم‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫امروزه‬ ‫دارد‬. –‫باش‬ ‫بیشتر‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫قیمتگذاري‬ ‫روش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬،‫د‬ ‫ یابد‬‫ي‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫ ها‬‫خ‬‫نر‬. –‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫مذاکره‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ ها‬‫ت‬‫قیم‬ ً‫ا‬‫تقریب‬.‫مذاکرات‬ ‫به‬ ‫نرخ‬ ‫بهترین‬‫فشردة‬ ‫خو‬ ‫بستگي‬ ‫خاص‬ ‫کتابخانه‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫یا‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫ائتالف‬ ‫اعضاي‬‫اهد‬ ‫داشت‬. ‫ا‬‫ز‬‫م‬ ‫محاسبه‬ ‫ساعتي‬ ‫استفادة‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ ها‬‫ه‬‫هزین‬ ،‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬‫ کنند‬‫ي‬. ‫ های‬‫ه‬‫پایگا‬ ‫براي‬ ‫دانشگاهي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫در‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قیم‬ ‫نظام‬ ‫این‬‫ي‬ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫ تر‬‫م‬‫ک‬ ‫که‬ ‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫استفاده‬.
 • 32. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫شبکه‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫خدمات‬ •‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شيو‬ ‫ترج‬ ‫را‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شيو‬ ‫عمومي‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬‫يح‬ ‫کنند‬ ‫ بندي‬‫ه‬‫بودج‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫ دهند‬‫ي‬‫م‬. ‫بسياري‬‫دستياب‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫ اند‬‫ه‬‫دريافت‬ ‫دانشگاهي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬‫به‬ ‫ي‬ ‫عنصري‬ ‫ديگر‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫با‬ ‫همکاري‬ ،‫الکترونيک‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫قيمت‬ ‫بهترين‬‫مهم‬ ‫است‬.‫ باشد‬‫ي‬‫م‬ ‫مناسب‬ ‫قيمت‬ ‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫تنها‬ ‫اين‬ ‫گاه‬. ‫هيچ‬‫ ک‬‫ي‬‫راض‬ ‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫هيچ‬ ‫براي‬ ‫ تواند‬‫ي‬‫نم‬ ‫تنهايي‬ ‫به‬ ‫واحد‬ ‫ گذاري‬‫ت‬‫قيم‬‫ننده‬ ‫باشد‬.‫است‬ ‫باقي‬ ‫همچنان‬ ‫پيچيدگي‬. ‫برخي‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫رايگان‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫شبک‬ ‫اطالعات‬ ‫همة‬ ‫زودي‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باورند‬ ‫اين‬ ‫بر‬.
 • 33. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ ‫حداکث‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫تمرين‬ ،‫کاربران‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ِ‫ي‬‫کاراي‬ ‫و‬ ‫شادابي‬ ‫راز‬‫توان‬ ِ‫ر‬ ‫گردد‬ ‫تضمين‬ ‫کاري‬ ‫گوناگون‬ ِ‫شرايط‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫مرجع‬ ‫کتابداران‬. ‫جدیدت‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫تا‬ ‫قدیمي‬ ‫خطي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫از‬ ،‫منابع‬ ‫همة‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫فردا‬‫در‬ ‫ر‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫موجود‬ ‫ اي‬‫ه‬‫رایان‬ ‫ هاي‬‫م‬‫نظا‬.‫ر‬ ‫ مان‬‫ت‬‫دس‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کافي‬ ‫فقط‬ ‫حاال‬‫ا‬ ‫شود‬ ‫فراهم‬ ‫درخواستي‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫بسیاري‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫حرکت‬. ‫بگویید‬ ‫خوشامد‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ متن‬‫م‬‫تما‬ ‫عصر‬ ‫به‬.‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫شک‬ ‫بدون‬‫خوانندگان‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫ تري‬‫ل‬‫فعا‬.
 • 34. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ ‫بگویید‬ ‫خوشامد‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ متن‬‫م‬‫تما‬ ‫عصر‬ ‫به‬.‫خوانندگ‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ،‫شک‬ ‫بدون‬‫ تري‬‫ل‬‫فعا‬ ‫ان‬ ‫داشت‬ ‫خواهیم‬. ‫جمله‬ ‫از‬‫راهنماهای‬‫درونخطي‬ ِ‫ل‬‫کام‬ ‫متن‬ ِ‫منابع‬‫پژو‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫انجمن‬ ‫که‬‫هشي‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آن‬: Directory of Electronic Journals, Newsletters, and Academic Discussion Lists. ‫دیگر‬ ‫راهنمای‬(The Full text Sources Online (FSO‫که‬ ‫است‬ Information Today‫ کند‬‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫آن‬
 • 35. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫چيست؟‬ ‫متن‬  ‫م‬‫تما‬ ‫نیست‬ ‫روزنامه‬ ‫یا‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫کامل‬ ‫محتواي‬ ‫معني‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ‫دیجیتالي‬ ‫ متن‬‫م‬‫تما‬. ‫است‬ ‫تصویر‬ ‫بعالوه‬ ‫متن‬ ،‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫اغلب‬.‫م‬ ‫در‬ ‫ توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫افراد‬ ،‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬‫جستجو‬ ‫تن‬ ‫ا‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تصویر‬ ،‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫البته‬ ،‫کنند‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫فقط‬ ‫طور‬‫همین‬ ‫و‬ ،‫کنند‬‫طالعات‬ ‫کنند‬ ‫ذخیره‬ ‫ توانند‬‫ي‬‫م‬ ‫هم‬ ‫را‬. ‫چون‬ ‫محتوایي‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوي‬ ،‫کامل‬ ‫متن‬ ‫ادعاي‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫آن‬ ‫مانند‬ ‫و‬  ‫ب‬‫کتا‬ ‫نقد‬ ،‫کوتاه‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫گزار‬ ‫و‬ ‫اخبار‬ ،‫سردبیر‬ ‫به‬ ‫نامه‬‫اینگونه‬ ‫نی‬ ‫موجود‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫اما‬ ‫ اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫ نویسي‬‫ه‬‫چکید‬ ‫و‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نمای‬ ‫فقط‬ ‫محتواها‬‫ست‬. •‫مشکالت‬ ‫آن‬ ‫ناپایداري‬ ‫در‬ ‫درونخطي‬ ِ‫ل‬‫کام‬ ‫متن‬ ‫مشکل‬‫است‬. ‫در‬‫به‬ ‫گذشته‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شمار‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫حضور‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ،‫تحقیقاتي‬ ‫کارهاي‬ ‫است‬ ‫اساسي‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬.
 • 36. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫متن‬  ‫م‬‫تما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫انتشارات‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫وب‬ ‫در‬: –‫اول‬‫رايگان‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الکترونيکي‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫آنهايي‬ ،. –‫نوع‬‫چاپي‬ ‫مجلة‬ ‫همان‬ ‫درونخطي‬ ‫نسخة‬ ،‫دوم‬(‫رايگان‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫خبرنامه‬ ‫اغلب‬) ‫است‬. –‫نوع‬‫کنند‬‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫دانشگاهي‬ ‫ناشران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پولي‬ ‫درونخطي‬ ‫هاي‬‫ادواري‬ ،‫سوم‬. ‫اینهاست‬ ‫درونخطي‬ ‫مجالت‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬‫مهم‬: (1‫ابزار‬‫است‬ ‫تبليغ‬ ‫و‬ ‫پيام‬ ‫ارسال‬. (2‫در‬‫هستند‬ ‫خود‬ ‫افزارهاي‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫حال‬. (3‫موضوع‬‫حف‬ ‫بازار‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫تا‬ ‫کنند‬‫مي‬ ‫فکر‬ ‫آينده‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جديدي‬‫ط‬ ‫کنند‬. (4‫براي‬‫است‬ ‫موجود‬ ‫سنتي‬ ‫هاي‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫هزينه‬ ‫با‬ ‫جنگ‬ ‫نوعي‬ ‫برخي‬.
 • 37. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫تجاري‬ ‫يا‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬ ‫ ک‬‫ي‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫دانشگاهي‬ ‫یا‬ ‫خصوصي‬ ‫ناشران‬ ‫که‬ ‫علمي‬ ‫ هاي‬‫ي‬‫ادوار‬ ‫بیشتر‬،‫نند‬ ‫پیوست‬ ‫شدة‬‫شناخته‬ ‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مجل‬ ‫براي‬ ‫بزرگ‬ ‫ناشران‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پولي‬‫حق‬ ،‫ه‬ ‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫اشتراک‬. ‫هزين‬ ،‫مقاالت‬ ‫چکيده‬ ‫و‬ ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫ناشران‬ ‫بيشتر‬‫اي‬‫ه‬ ‫کنند‬‫نمي‬ ‫دريافت‬.‫گي‬‫مي‬ ‫اشتراک‬ ‫هزينه‬ ‫ ها‬‫ه‬‫مقال‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫دريافت‬ ‫براي‬ ‫فقط‬ ‫آنها‬‫يا‬ ‫و‬ ‫رند‬ ‫گيرند‬‫مي‬ ‫را‬ ‫مقاله‬ ‫همان‬ ‫هزينه‬ ‫فقط‬. ‫دریافت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مجله‬ ‫همان‬ ‫الکترونیکي‬ ‫نسخه‬ ،‫چاپي‬ ‫مجله‬ ‫ناشران‬ ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫حدود‬30‫سازند‬‫مي‬ ‫پذیر‬‫دسترس‬ ‫بیشتر‬ ‫اشتراک‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬. ‫انجمن‬ ‫عضو‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ،‫علمي‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫دانشگاهي‬ ‫نشر‬ ‫اتحاديه‬ ‫ت‬ ‫فني‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ‫نشريات‬ ‫باالي‬ ‫هزينه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬‫جاري‬ ‫و‬ ‫چاپي‬ ‫مجالت‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫اعضا‬ ‫تشويق‬ ‫اتحاديه‬ ‫اين‬ ‫ هاي‬‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ،‫کند‬ ‫مبارزه‬ ‫است‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شخصي‬
 • 38. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫غيرانتفاعي‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬ ‫غیرانتفاعي‬ ‫مجالت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ هاي‬‫ح‬‫طر‬ ‫مشهورترین‬ ‫از‬ ‫یکي‬ ‫دانشگاهي‬‫״‬‫موس‬ ‫طرح‬‫״‬‫کتابخانة‬ ‫و‬ ‫هاپکینز‬ ‫جان‬ ‫دانشگاه‬ ‫انتشارات‬ ‫از‬‫ام‬. ‫اس‬.‫است‬ ‫آیزنهاور‬. ‫توس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ديگري‬ ‫مستقل‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫آزمايشي‬ ‫تجربة‬ ‫ استور‬‫ي‬‫ج‬ ‫طرح‬‫بنياد‬ ‫ط‬ ‫شد‬ ‫اجرا‬ ‫ملون‬ ‫آندرو‬.‫نيست‬ ‫مجالت‬ ‫جديد‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شمار‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫است‬ ‫ تر‬‫ي‬‫قديم‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫شمار‬ ‫ذخيرة‬ ‫براي‬ ‫ اي‬‫ه‬‫شيو‬ ‫يافتن‬ ‫صدد‬ ‫در‬ ‫بلکه‬. ‫پیوسته‬ ‫الکترونیکي‬ ‫مجموعه‬/‫ه‬ ‫چند‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫حاوي‬ ‫ سي‬‫ل‬‫ ا‬‫ي‬‫س‬ُ‫ا‬ ‫از‬‫زار‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫ناشران‬ ‫مجلة‬. ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ اي‬‫ه‬‫مقال‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫جستجوي‬ ‫براي‬ ‫خدمتي‬ ‫نام‬ ‫دي‬ ‫کتابشناسي‬ ‫مرجع‬ ‫يک‬ ‫يا‬ ‫کتاب‬ ،‫مقاله‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کتابشناختي‬‫ديده‬ ‫گر‬ ‫است‬.‫م‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ،‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اوليه‬ ‫کتابشناختي‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائة‬ ‫با‬‫جالت‬ (‫حدود‬40‫مقاله‬ ‫ميليون‬)‫گيرد‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫وي‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ .
 • 39. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫غيرانتفاعي‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬ ‫الکتر‬ ،‫جاري‬ ‫شماره‬ ‫تا‬ ‫اول‬ ‫شماره‬ ‫از‬ ،‫آینده‬ ‫در‬ ‫نشریات‬ ‫کلیه‬ ً‫ا‬‫مطمئن‬‫ونیکي‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬.‫ان‬ ‫هم‬ ‫چاپي‬ ‫نسخه‬ ،‫الکترونیکي‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫اینکه‬ ‫اما‬‫تشار‬ ‫دهد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫آینده‬ ،‫یابد‬. ‫همکاري‬‫مجالت‬ ‫ناشران‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نماي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫شرک‬ ‫بين‬ ‫بهتري‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫درونخطي‬ ‫علمي‬.‫گسترده‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫نماي‬ ‫که‬ ‫هنگامي‬ ‫کيفي‬ ‫و‬(‫تجاري‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نماي‬ ‫ هاي‬‫ت‬‫شرک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬)‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬، ‫ ثمر‬‫ي‬‫ب‬ ‫ سازي‬‫ه‬‫نماي‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫ افزار‬‫م‬‫نر‬ ‫طراحي‬ ‫براي‬ ‫ناشران‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫اقدام‬‫به‬ ‫ رسد‬‫ي‬‫م‬ ‫نظر‬.
 • 40. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫غيرانتفاعي‬ ‫پولي‬ ‫پيايندهاي‬ –‫مشکالت‬ ‫اس‬ ‫اين‬ ‫الکترونيکی‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫استقبال‬ ‫و‬ ‫انتشار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫که‬ ‫ت‬ ‫دارد‬ ‫بيشتری‬ ‫پرستيژ‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ،‫چاپی‬ ‫شکل‬ ‫هنوز‬.‫ک‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تصور‬ ‫گاهی‬‫مجالت‬ ‫ه‬ ‫شوند‬‫نمی‬ ‫ويرايش‬ ‫و‬ ‫داوری‬ ‫الکترونيکی‬.‫نيازمند‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫طور‬‫همين‬ ‫است‬ ‫اينترنت‬ ‫و‬ ‫رايانه‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬. ‫ن‬ ‫عدم‬ ،‫کم‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ،‫الکترونيکی‬ ‫مجله‬ ‫چندين‬ ‫همزمان‬ ‫جستجوی‬‫ياز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫مجالت‬ ‫اطالعات‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫وفهرستنويسی‬ ‫صحافی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫الکترونيکی‬ ‫های‬‫نسخه‬ ‫های‬‫مزيت‬.  ‫م‬‫سيست‬ ‫خرابی‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ،‫پايين‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخيرۀ‬ ‫و‬ ‫اينترنت‬ ‫مشکل‬‫و‬ ‫ها‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نيز‬ ‫کاربران‬ ‫ تحملی‬‫م‬‫ک‬.‫م‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫آشکار‬ ‫مشکل‬‫عمولی‬ ‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مواجه‬ ‫آلوده‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بار‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫ تجربه‬‫م‬‫ک‬ ‫و‬.‫ طاقتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ديگری‬ ‫مشکل‬ ،‫دريافتی‬ ‫اطالعات‬ ‫مقدار‬ ‫بودن‬ ‫ناکافی‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ،‫جستجوگر‬‫ست‬.
 • 41. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ –‫چندی‬ ‫به‬ ‫بایستي‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫ ها‬‫ب‬‫کتا‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫براي‬ ‫کتابدار‬‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫ن‬ ‫کند‬: .1‫حقوق‬ ‫آنها‬ ‫بيشتر‬ ‫که‬ ،‫ديجيتال‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫ ها‬‫ن‬‫ميليو‬ ‫اکنون‬ ‫پ‬ ‫نبايد‬ ‫آن‬ ‫نويسنده‬ ‫يا‬ ‫ناشر‬ ‫به‬ ‫پولي‬ ‫هيچ‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬‫رداخت‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اينترنت‬ ‫شبکة‬ ‫در‬ ،‫شود‬. .2‫روي‬ ‫بر‬ ‫کامل‬ ‫فصل‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫کتاب‬ ‫يک‬ ‫خواندن‬ ‫به‬ ‫مايل‬ ‫کمي‬ ‫افراد‬ ‫ک‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ دهند‬‫ي‬‫م‬ ‫ترجيح‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ،‫هستند‬ ‫رايانه‬ ‫نمايشگر‬‫نند‬. .3‫خدم‬ ‫و‬ ‫چاپي‬ ‫برونداد‬ ‫هزينة‬ ،‫اشتراک‬ ‫حق‬ ‫دريافت‬ ،‫تبليغاتي‬ ‫درامد‬‫ات‬ ‫است‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫براي‬ ‫راهبردها‬ ‫همين‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫همه‬ ،‫ديگر‬.
 • 42. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫اطال‬ ‫منابع‬ ‫کلیه‬ ‫درونخطي‬ ِ‫کردن‬ ‫دیجیتالي‬ ‫براي‬ ‫امریکا‬ ‫کنگره‬ ‫کتابخانه‬‫موجود‬ ‫عاتي‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬(‫فیلم‬ ‫و‬ ‫نوار‬ ‫تا‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫مجله‬ ‫از‬) ‫ه‬‫برنام‬ ‫اجراي‬ ‫حال‬ ‫در‬‫״‬‫زیرساخت‬ ‫ملي‬ ‫اطالعات‬‫״‬‫است‬. ‫ ه‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫همه‬ ‫بلکه‬ ‫چاپي‬ ‫منابع‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واتیکان‬ ‫کتابخانه‬ ‫برنامة‬‫خطي‬ ‫اي‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جهان‬ ‫تمام‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موجود‬.   ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫امکان‬ ‫تا‬ ‫ کند‬‫ي‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫محدودي‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫گوتنبرگ‬ ‫طرح‬[33000] ‫سازد‬ ‫فراهم‬ ‫درونخطي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کتاب‬.(http://Promo.net/pg) Net Library‫کالسیک‬ ‫ های‬‫ب‬‫کتا‬ ‫هم‬ ‫ کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجاری‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬‫و‬ ‫آورد‬ ‫در‬ ‫درونخطی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جاری‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬.‫گوتنبرگ‬ ‫طرح‬ ‫برخالف‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫پرداخته‬ ‫هم‬ ‫ ای‬‫ه‬‫هزین‬ ‫باید‬( .www.netlibrary.com)
 • 43. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ •Questo Media‫از‬ ‫بيش‬ ‫حاوی‬ ‫اکنون‬[72000‫حدود‬  ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬  2‫ميليون‬ ‫مقاله‬]‫ارائه‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫است‬250000‫است‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬. www.questia.com •Ebrary‫نظامي‬‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫ناميده‬ ‫هم‬ ‫ برداري‬‫ه‬‫نسخ‬ ‫روش‬ ‫که‬ ‫است‬.‫و‬ ‫ ها‬‫ن‬‫عنوا‬ ‫جستجوي‬ ‫است‬ ‫رايگان‬ ‫صفحه‬ ‫دو‬ ‫يا‬ ‫يک‬ ‫خواندن‬. www.ebrary.com •Xlibris‫بنيان‬‫کتاب‬ ‫است‬ ‫مدعی‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫گذاشته‬ ‫هاوس‬ ‫ندوم‬َ‫ر‬ ‫انتشارات‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫ نمايد‬‫ی‬‫م‬ ‫ پذير‬‫س‬‫دستر‬ ‫ديگر‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫چاپ‬ ‫را‬ ‫نويسندگان‬. www.xlibris.com
 • 44. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫اينترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬ ‫براي‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫مؤلف‬ ‫حق‬ ‫که‬ ،‫احساسي‬ ‫منابع‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مجموع‬ ‫مورد‬ ‫ شان‬‫ي‬‫الکترونیک‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ،‫است‬ ‫آزاد‬ ‫ های‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ناشران‬‫استقبال‬ ‫ گیرد‬‫ي‬‫م‬ ‫قرار‬.‫ک‬ ‫مهیا‬ ‫را‬ ‫ادبیات‬ ‫بزرگ‬ ‫اطالعاتي‬ ‫پایگاه‬ ‫هیلي‬ ‫ـ‬ ‫چادویک‬ ً‫ال‬‫مث‬‫رده‬ ‫است‬. ‫است‬ ‫سنتي‬ ‫مجدد‬ ‫چاپ‬ ‫وراي‬ ‫فناوري‬ ‫معجزه‬.‫و‬ ‫کتابخانه‬ ،‫محلي‬ ‫کتابفروش‬ ‫یک‬‫حتا‬ ‫یا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کتاب‬ ‫چاپ‬ ‫تجدید‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫فرد‬ ‫یک‬.‫الکترون‬ ‫انتشار‬‫یکي‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سادگي‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫کتاب‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫روزي‬100‫میلیون‬ ‫مي‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دکمه‬ ‫یک‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ،‫کنگره‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬‫ تواند‬ ‫کند‬ ‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫آن‬
 • 45. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫الکترونيکي‬ ‫کتاب‬ ‫همرا‬ ‫ خوان‬‫ب‬‫کتا‬ ‫يک‬ ‫اما‬ ‫ رسد‬‫ي‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫چاپي‬ ‫کتاب‬ ‫شبيه‬ ‫الکترونيکي‬ ‫کتاب‬‫با‬ ‫ه‬ ‫تلويزيون‬ ‫نمايشگر‬ ‫يک‬ ‫شبيه‬ ‫چيزي‬/‫است‬ ‫رايانه‬. ‫مي‬ ‫و‬ ‫بوک‬‫ئي‬ ‫راکت‬ ‫چون‬ ‫معروفي‬ ‫ هاي‬‫م‬‫نا‬ ‫با‬ ‫الکترونيکي‬ ‫ هاي‬‫ن‬‫ خوا‬ ‫ب‬‫کتا‬ ‫قيمت‬‫نيوم‬ِ‫ل‬ ‫از‬ ‫آمازون‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫ بوک‬‫ل‬‫ کيند‬ ‫و‬ ،‫ بوک‬‫ت‬‫ساف‬ ،‫ريدر‬‫ئي‬100‫تا‬500‫است‬ ‫دالر‬. ‫ج‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫گسترده‬ ‫اي‬‫زنجیره‬ ‫کتابفروشي‬ ‫یک‬ ‫نوبل‬ ‫اند‬ ‫بارنز‬‫است‬ ‫هان‬ ‫کند‬‫مي‬ ‫منتشر‬ ‫هم‬ ‫الکترونیکي‬ ‫کتاب‬ ‫که‬.‫شر‬ ‫این‬ ‫الکترونیکي‬ ‫کتابخوان‬‫نوک‬ ‫کت‬/ Nook‫دارد‬ ‫نام‬. ‫سال‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫هاوس‬ ‫ندم‬َ‫ر‬ ‫انتشارات‬2001‫و‬ ‫الکترونیکي‬ ‫ هاي‬‫ب‬‫کتا‬ ‫از‬ ‫فهرستي‬ ‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫را‬ ‫پرفروش‬ ‫درونخطي‬  .‫سال‬ ‫تا‬ ‫آمازون‬ ‫شرکت‬2010‫تعداد‬450000 ‫ شود‬‫ي‬‫م‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫که‬ ‫ کرد‬‫ي‬‫م‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫الکترونیکي‬ ‫هاي‬‫کتاب‬ ‫فروش‬2011‫به‬ ‫نسبت‬2010‫برابر‬ ‫دو‬ ‫شد‬(117‫رشد‬ ‫درصد‬.)‫الکترونیکي‬ ‫هاي‬‫کتاب‬ ‫فروش‬6/18‫بازار‬ ‫کل‬ ‫درصد‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫کتاب‬.
 • 46. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫محور‬ ‫تقاضا‬ ‫چاپ‬ ‫واژه‬‫״‬‫تقاضامحور‬ ‫چاپ‬/‫تقاضا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬/‫درخواستي‬‫״‬‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫فرايندي‬ ‫به‬‫ شود‬ ‫را‬ ‫ناياب‬ ‫يا‬ ‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ب‬‫کتا‬ ،‫کوتاه‬ ‫زماني‬ ‫در‬ ‫ناشر‬ ‫که‬(‫ي‬ ‫حتي‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫در‬‫ک‬ ‫نسخه‬)‫نمايد‬ ‫چاپ‬. ‫مرج‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫پایگاه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫تهیه‬‫ع‬ ‫است‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مرجع‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫های‬‫درخواست‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پرسش‬ ‫جمله‬ ‫از‬. ‫کارگزار‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫های‬‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شیوه‬ ‫از‬ ‫حداقل‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫رود‬‫می‬ ‫انتظار‬‫ان‬ ‫کند‬ ‫راهنمایی‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آگاهی‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ .
 • 47. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫اطالعاتي‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مجالت‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫الکترونیکي‬ ‫نشر‬ ‫رواج‬‫تا‬ ‫است‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫سوئتز‬ ،‫ول‬‫بلک‬ ،‫الزویر‬ ‫رید‬ ‫مثل‬ ‫بزرگ‬ ‫ناشران‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫امروزه‬‫نیز‬ ‫سم‬ ‫به‬ ،‫الکترونیکي‬ ‫و‬ ‫چاپي‬ ‫منابع‬ ‫ساالنه‬ ‫اشتراک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫فروش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫ت‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫گرایش‬ ‫هم‬ ‫مدرک‬ ‫تحویل‬ ‫خدمات‬. ‫ شود‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫زير‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫سفارش‬: (1‫کتابدار‬‫ کند‬‫ی‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫درخواستی‬ ‫مقالۀ‬ ‫کتابشناختی‬ ‫اطالعات‬ ،.‫وی‬‫کلی‬ ‫فشار‬ ‫با‬‫د‬‫״‬‫درخواست‬ ‫کامل‬ ‫مقالۀ‬‫״‬،‫از‬ ‫را‬ ‫مقاله‬‫دریافت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫یا‬ ‫لیزری‬ ‫چاپگر‬ ‫یا‬ ‫دورنگار‬ ‫طریق‬ ‫ی‬‫م‬‫کند‬. (2‫مدرک‬ ‫ای‬‫رایانه‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫آنها‬ ‫مشابه‬ ‫چیزی‬ ‫یا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نامه‬‫نمایه‬ ،‫کتابشناسی‬ ‫یک‬‫استفاده‬  ‫ی‬‫م‬‫شود‬.
 • 48. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫مدرک‬ ‫تحويل‬ •‫پاي‬ ‫و‬ ‫ها‬‫نامه‬‫چکيده‬ ،‫ها‬‫نامه‬‫نمايه‬ ،‫کتابشناختي‬ ‫اطالعاتي‬ ‫هاي‬‫پايگاه‬ ‫بيشتر‬ ‫امروزه‬‫هاي‬‫گاه‬ ‫جستجوي‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫مي‬ ‫خود‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫اين‬ ‫ناشران‬ ‫اطالعاتي‬ ‫کنند‬ ‫دريافت‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫بالفاصله‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ،‫پايگاه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ . •‫گزارش‬‫کنسرسیومي‬ ‫خریدهاي‬ ‫شدید‬ ‫تاثیر‬ ‫نشانگر‬ ‫پژوهشي‬ ‫اطالعات‬ ‫شبکه‬/‫ائ‬‫بر‬ ‫تالفي‬ ‫بریتانیاست‬ ‫پژوهشي‬ ‫هاي‬‫موسسه‬ ‫در‬ ‫مجالت‬ ‫هاي‬‫مقاله‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬.‫ذخی‬ ‫مثال‬ ‫براي‬‫متن‬ ‫ره‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫ها‬‫مقاله‬ ‫کامل‬2003-2004‫تا‬2006-2007‫برابر‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬(102‫میلیون‬ ‫مقاله‬)‫است‬ ‫شده‬.‫به‬ ‫مقاله‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫دسترسي‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫حالي‬ ‫در‬0/08‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫پوند‬ (‫مراکز‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫در‬0/06‫پوند‬)
 • 49. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫مشکالت‬ •‫که‬ ‫است‬ ‫قطعي‬ ‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫بين‬ ‫رابطه‬ ‫اين‬:‫بيشت‬ ‫منبع‬ ‫يا‬ ‫مقاله‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫ري‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫بيشتر‬ ،‫شود‬ ‫عرضه‬. •‫شو‬ ‫آنها‬ ‫تحويل‬ ‫بيشتري‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مقاله‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫انتظار‬ ‫آنها‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫د‬. •‫بزرگ‬ ‫ هاي‬‫ل‬‫فای‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫تحویل‬ ‫براي‬ ‫خوبي‬ ‫رهیافت‬ ،‫ اي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بین‬ ‫امانت‬(‫مد‬‫ارک‬ ‫زیاد‬)‫است‬.‫ی‬  ‫ش‬‫گزار‬ ،‫خاص‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫مقال‬ ‫تهیة‬ ‫براي‬ ‫روش‬ ‫ ترین‬‫ع‬‫سری‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫ا‬ ‫غیرانتفاعي‬ ‫یا‬ ‫تجاري‬ ‫کارگزاران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫دیگر‬ ‫مدارک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫جزو‬‫اس‬‫ت‬. •‫سرعت‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫هم‬ ‫دقيقه‬ ‫حتا‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ،‫برخي‬ ‫براي‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫همه‬ ‫براي‬ ‫تحويل‬.
 • 50. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫کارگزاران‬‫مدارک‬ ‫همه‬‫ کنند‬‫ي‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫هم‬ ‫مدرک‬ ‫تحويل‬ ‫خدمات‬ ،‫اطالعات‬ ‫کارگزاران‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫شبک‬. •‫یعنی‬ ،‫آن‬ ‫ های‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫نمای‬ ‫و‬ ‫ ها‬‫ه‬‫ نام‬‫ه‬‫چکید‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ سی‬‫ل‬‫ ا‬‫ی‬‫اس‬ ِ‫ل‬‫کام‬ ‫متن‬ ‫خدمات‬ ‫دارد‬ ‫پیوند‬ ‫رچ‬ِ‫س‬ ‫ت‬‫رس‬ِ‫ف‬.‫ر‬ِ‫س‬ ‫ت‬‫رس‬ِ‫ف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ ها‬‫ه‬‫مقال‬ ‫کامل‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫فراهم‬ ‫هم‬ ‫چ‬ ‫است‬. •‫خدمات‬ ،‫ملی‬ ‫های‬‫کتابخانه‬ ‫بخصوص‬ ‫و‬ ‫تحقيقاتی‬ ‫ تر‬‫گ‬‫بزر‬ ‫ های‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫هزينه‬ ‫دريافت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطالعاتی‬. •‫بريتانيا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫خدمات‬ ،‫آنها‬ ‫ ترين‬‫ف‬‫معرو‬ ‫و‬ ‫بهترين‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫چند‬(‫ال‬‫بی‬)‫مؤس‬ ،‫سه‬ ‫است‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫ژاپن‬ ،‫هند‬ ،‫استراليا‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ،‫کانادا‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬.
 • 51. ‫ششم‬ ‫فصل‬:‫ متن‬ ‫تمام‬ ‫الکترونيکي‬ ‫منابع‬ ‫عصر‬ •‫ اي‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بي‬ ‫امانت‬ •‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫براي‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫سنتي‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫اي‬‫کتابخانه‬‫بين‬ ‫امانت‬ ‫و‬ ‫همکاري‬‫همين‬ ‫است‬ ‫کاربران‬ ‫ارضانشده‬ ‫نيازهاي‬.‫نسبت‬ ‫بايد‬ ‫تنها‬‫نه‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ،‫دليل‬‫همين‬‫به‬‫منابع‬ ‫به‬ ‫اس‬ ‫الزم‬ ‫بلکه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شناخت‬ ‫رساني‬‫اطالع‬ ‫مراکز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کتابخانه‬ ‫ساير‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫با‬ ‫ت‬ ‫باشد‬ ‫آشنا‬ ‫هم‬ ‫منابع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫روش‬. •‫ک‬ ‫از‬ ‫مدرک‬ ‫تحویل‬ ‫نظام‬ ‫ ترین‬‫ه‬‫ شد‬‫ه‬‫شناخت‬ ‫و‬ ‫ ترین‬‫ی‬‫قدیم‬ ،‫ ای‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بی‬ ‫امانت‬‫به‬ ‫ ای‬‫ه‬‫تابخان‬ ‫دیگر‬ ‫کتابخانۀ‬‫است‬. •‫ ه‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫به‬ ‫بيشتر‬ ،‫ پژوهشي‬‫ک‬‫کم‬ ‫ابزار‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ اي‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بي‬ ‫امانت‬‫اي‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫دانشگاهي‬.‫ پ‬‫س‬‫دستر‬ ‫براي‬ ‫ابزاري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ اي‬‫ه‬‫ کتابخان‬‫ن‬‫بي‬ ‫امانت‬‫به‬ ‫ذيري‬ ‫به‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫نيز‬ ‫مرجع‬ ‫ابزاري‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫عادي‬ ‫مردم‬ ‫عالقة‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫منابع‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫عمومي‬ ‫ هاي‬‫ه‬‫کتابخان‬ ‫بين‬ ‫همکاري‬.