SlideShare a Scribd company logo
1397
‫شرکت‬‫یابش‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬
09151105285||05136239818
‫ایمیل‬
EandD.ir@gmail.com
‫وب‬‫سایت‬
:http://persiandspace.ir
‫ی‬‫درباره‬‫ها‬‫قابلیت‬‫و‬‫مشخصات‬،‫اسپیس‬‫دی‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معرفی‬‫اسپیس‬ ‫دی‬
‫دی‬‫اسپیس‬‫نرم‬ِ‫ر‬‫افزا‬‫کدمنبع‬‫باز‬sourceopen‫که‬‫برگرفته‬‫از‬‫یک‬‫پروژه‬‫مشترک‬‫بین‬‫کتابخانه‬MIT‫و‬‫آزمایشگاه‬
HP-Packard-Hewlett.‫است‬
‫راه‬‫اندازی‬‫این‬‫نرم‬‫افزار‬‫از‬‫سال‬2003‫میالدی‬‫اتفاق‬‫افتاد‬‫و‬‫هم‬‫اکنون‬
‫آخرین‬‫نسخه‬‫ی‬‫پایدار‬6.3‫می‬‫باشد‬‫که‬‫در‬‫تاریخ‬2018June27‫منتشر‬‫شده‬‫است‬‫و‬‫نسخه‬‫ی‬‫ناپایدار‬‫در‬ِ‫ل‬‫حا‬
‫آزمایش‬‫ش‬‫ماره‬‫ی‬7‫می‬‫باشد‬‫(شکل‬‫شماره‬1)
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫این‬‫نرم‬‫افزار‬‫یک‬‫سیستم‬‫مدیریت‬‫منابع‬‫دیجیتال‬‫است‬‫و‬‫هر‬‫نوع‬‫سند‬‫الکترونیکی‬‫و‬‫دیجیتال‬‫را‬‫پذیرش‬‫می‬
‫کند‬‫و‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫تا‬
‫سازمان‬،‫تجاری‬‫اداری‬....‫و‬‫بتواند‬‫برای‬‫مدیریت‬‫و‬‫آرشیو‬‫اسناد‬،‫فنی‬،‫مهندسی‬‫اداری‬‫و‬‫هر‬‫نوع‬‫سند‬‫دیگری‬
‫استفاده‬‫کند‬
،‫دانشگاه‬‫مرکز‬‫تحقیقاتی‬‫برای‬‫راه‬‫اندازی‬‫مخرن‬‫های‬‫دیجیتال‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫بروندادهای‬‫پژوهشی‬‫خود‬‫استفاده‬‫کنند‬
‫و‬‫کتابخانه‬‫ها‬‫برای‬‫راه‬‫اندازی‬‫کتابخانه‬‫ی‬‫دیجیتال‬‫خود‬‫از‬‫آن‬‫بهره‬‫مند‬‫شوند‬
‫هم‬‫اکنون‬‫بیش‬‫از‬0002‫سازمان‬‫رسمی‬‫در‬‫سرتاسر‬‫جهان‬‫(اعم‬‫ازدانشگاه‬،‫ها‬‫مراکز‬‫تحقیقاتی‬‫و‬‫کتابخانه‬)‫ها‬‫از‬‫این‬
‫سیستم‬‫مدیریت‬‫منابع‬‫الکترونیکی‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.
‫استفاده‬‫کننده‬‫گان‬‫و‬‫اهداف‬:
1.‫سازمان‬‫های‬‫تجاری‬‫کوچک‬‫تا‬‫بزرگ‬/‫ادارات‬‫دولتی‬:‫مدیریت‬‫و‬‫آرشیو‬‫انواع‬‫اسناد‬‫سازمانی‬،‫(فنی‬
‫نقشه‬،‫ها‬،‫اداری‬‫نامه‬‫ها‬‫و‬)...
2.‫کتابخانه‬‫های‬‫عمومی‬:‫راه‬‫اندازی‬‫کتابخانه‬‫های‬‫دیجیتالی‬‫و‬‫نمایه‬‫های‬‫موضوعی‬
3.‫کتابخانه‬‫های‬‫تخصصی‬‫کوچک‬‫و‬‫بزرگ‬:‫راه‬‫اندازی‬‫کتابخانه‬‫ی‬،‫دیجیتال‬‫ساخت‬‫نمایه‬‫های‬‫تخصص‬،‫ی‬
‫ساخت‬‫پایگاه‬‫های‬‫تمام‬‫متن‬
4.‫کتابخانه‬‫های‬‫دانشگاهی‬:‫راه‬‫اندازی‬‫کتابخانه‬‫های‬‫دیجیتالی‬‫و‬‫نمایه‬‫های‬‫موضوعی‬–،‫تخصصی‬
‫ساخت‬‫پایگاه‬‫های‬‫تمام‬‫متن‬،‫نمایه‬‫های‬،‫عمومی‬‫مخزن‬‫انتشارات‬‫دانشگاه‬‫اعم‬‫از‬،‫کتاب‬،‫مقاالت‬‫پایان‬‫نامه‬،
‫مجالت‬‫و‬.....‫سامانه‬‫ی‬‫یکپارچه‬‫ی‬‫جستجو‬‫در‬‫منابع‬
5.‫پایگاه‬‫دانش‬‫شخصی‬:‫کاربردهای‬‫آرشیو‬‫شخصی‬‫افراد‬
6.‫کارخانجات‬‫فنی‬‫و‬‫مهندسی‬:‫مدیریت‬‫و‬‫آرشیو‬‫انواع‬‫اسناد‬‫سازمانی‬،‫(فنی‬‫نقشه‬،‫ها‬،‫اداری‬‫نامه‬‫ها‬‫و‬
)...
7.‫آزمایشگاه‬‫های‬‫تحقیقاتی‬:‫مدیریت‬‫و‬‫آرشیو‬‫اسناد‬،‫پژوهشی‬‫نتایج‬‫آزمایش‬‫و‬‫داده‬‫های‬‫بزرگ‬
8.‫مراکز‬‫پژوهشی‬:‫مدیریت‬‫و‬‫آرشیو‬‫اسناد‬‫پژوهشی‬،‫راه‬‫اندازی‬‫کتابخانه‬‫های‬‫دیجیتالی‬
9.‫موزه‬‫ها‬‫و‬‫مراکز‬‫آرشیو‬:‫مدیریت‬‫و‬‫آرشیو‬،‫اسناد‬‫گالری‬‫آنالین‬‫عکس‬‫ها‬‫و‬‫فیلم‬‫ها‬
‫داده‬‫ها‬‫و‬‫فرمت‬‫های‬‫قابل‬‫پذیرش‬:
‫نرم‬‫افزار‬‫دی‬‫اسپیس‬‫تمامی‬‫فرمت‬‫ه‬‫ای‬‫اطالعاتی‬‫نظیر‬،‫متن‬،‫ویدئو‬‫صوت‬‫و‬‫غیره‬‫را‬‫پشتیبانی‬‫می‬‫کند‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
1.‫انواع‬‫مدارک‬‫متنی‬:‫مانند‬Doc‫و‬DocX
2.‫انواع‬‫مدارک‬‫تصویری‬:‫مانند‬jpeg‫و‬gif
3.‫انواع‬‫مدارک‬:‫ویدئویی‬‫مانند‬wmv‫و‬mpeg
4.‫مدارک‬‫صوتی‬:‫مانند‬mp3‫و‬wma
5.‫دیتا‬‫ست‬‫ها‬:‫مانند‬csv‫و‬xlsx
6.‫جداول‬‫رقومی‬:‫مانند‬xlsx‫و‬csv
7.‫نقشه‬‫و‬….‫مانند‬dwg
8.‫نگهداری‬‫اطالعات‬‫کتابشناختی‬‫(برای‬‫ساخت‬‫پایگاه‬‫های‬‫نمایه‬‫ای‬‫و‬‫جستجوی‬‫یکپارچه‬‫می‬‫توان‬
‫فقط‬‫فراداده‬‫ها‬‫را‬‫واریز‬‫کرد‬‫و‬‫به‬‫دیگر‬‫نرم‬‫افزار‬‫لینک‬)‫داد‬
‫انواع‬‫داده‬‫ها‬:
1.‫اداری‬ ،‫فنی‬ ‫اسناد‬
2.‫مجالت‬ ‫مقاالت‬
3.‫نشریات‬
4.‫تصویری‬ ‫و‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫سخنرانی‬
5.‫ها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬
6.‫کار‬ ‫گزارش‬
7.‫نامه‬ ‫پایان‬
8.‫پاورپوینت‬
9.‫و‬ ‫نقاشی‬ ،‫ها‬ ‫عکس‬‫ها‬ ‫نقشه‬
10.‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
11.‫پوینت‬ ‫پاور‬... ‫و‬
‫مشخصات‬‫فنی‬‫نرم‬:‫افزار‬
1.‫زبان‬:‫برنامه‬‫جاوا‬
2.‫بانک‬:‫اطالعاتی‬PostgreSQL
3.‫سیستم‬:‫عامل‬،‫لینوکس‬‫ویندوز‬
4.:‫مجوز‬BSD
5.‫سی‬‫پی‬‫یو‬‫مورد‬:‫نیاز‬I7
6.‫حافظه‬‫ی‬‫تصادفی‬RAM:16‫گیگابایت‬
7.‫هارد‬:‫دیسک‬‫حداقل‬‫یک‬‫ترابایت‬‫(وابسته‬‫به‬‫حجم‬‫داده‬‫های‬)‫مشتری‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫ویژگی‬‫های‬‫دی‬‫اسپیس‬:
1.‫نرم‬‫افزار‬‫اپن‬‫سورس‬‫(منبع‬‫باز‬)‫محسوب‬‫می‬‫شود‬
2.‫بر‬‫اساس‬‫استانداردهای‬‫علم‬‫اطالعات‬‫فراداده‬(‫متادیتا‬)‫می‬‫پذیرد‬‫(استاندارد‬‫دوبلین‬‫کور‬)
3.‫توانایی‬‫مدیریت‬‫منابع‬‫از‬‫تعدادهای‬‫پایین‬‫در‬‫حد‬‫صد‬‫آیتم‬‫و‬‫کمتر‬،‫تا‬‫بیش‬‫از‬‫چندین‬‫میلی‬‫ون‬
‫رکورد‬‫(ما‬‫اکنون‬‫یک‬‫پایگاه‬‫در‬‫حال‬‫استفاده‬‫با‬‫بیش‬‫از‬40‫میلیون‬‫رکورد‬‫آنالین‬‫راه‬‫اندازی‬
‫کرده‬)‫ایم‬
4.‫قابلیت‬‫دسترسی‬‫دادن‬‫بر‬‫اساس‬‫گروه‬‫های‬‫مختلف‬‫کاربری‬‫مثال‬‫برای‬‫مدیران‬‫یکسری‬‫سط‬‫وح‬‫و‬
‫برای‬‫دانشجویان‬‫یکسری‬
5.‫قابلیت‬‫نصب‬‫آفالین‬)‫(اینترانت‬
6.‫نصب‬‫آنالین‬‫و‬‫اتصال‬‫به‬‫نت‬‫جهانی‬
7.‫قابلیت‬‫دسترسی‬‫از‬‫محل‬‫کار‬‫و‬‫یا‬‫منزل‬
8.‫ایندکس‬‫شدن‬‫و‬‫رؤیت‬‫پذیری‬‫باال‬‫در‬‫گوگل‬‫(قابل‬)‫کنترل‬
9.‫قابلیت‬‫اکسپورت‬‫و‬‫ایمپورت‬‫داده‬‫ها‬‫بصورت‬‫انبوه‬‫و‬‫موردی‬
10.‫پشتیبانی‬‫کامل‬‫از‬‫زبان‬،‫انگلیسی‬‫عربی‬‫و‬‫فارسی‬‫(منظور‬‫م‬‫دارک‬
‫و‬‫داده‬)‫هاست‬-‫همچنین‬‫برای‬‫سرچ‬"‫درون‬‫متنی‬"‫قابلیت‬‫برای‬
‫زبان‬‫های‬‫مختلف‬‫وجود‬‫دارد‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
:‫اول‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬
‫دانشگاه‬ ‫توسط‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫نمونه‬ ،‫یک‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫بصورت‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫ظاهری‬ ‫تصویر‬MIT‫ی‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫شکل‬ ‫در‬
‫سه‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫یابش‬ ‫توسط‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬)‫اسناد‬ ‫آرشیو‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫(نمونه‬‫م‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫(نمونه‬ ‫چهار‬ ‫و‬‫خزن‬
) ‫دانشگاهی‬:‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬
‫شکل‬1‫شکل‬2
‫شکل‬3
‫شکل‬4
‫کاربری‬‫بخش‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
:‫ها‬ ‫کالکشن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کامیونتی‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬
‫فرمت‬ ، ‫دانشگاه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دانشکده‬ ،‫سازمانی‬ ‫واحد‬ ‫(مثال‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫بنده‬ ‫دسته‬ ‫انواع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مشتریان‬
‫کنند‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫کالکشن‬ ‫انواع‬ )... ،‫مقاالت‬ ،‫(کتاب‬ ‫ها‬ ‫داده‬:‫بصورت‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫محدودیت‬ ‫بدون‬
‫درختواره‬.
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫منابع‬ ‫مرور‬Browse:
‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫مرور‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫نمایش‬ ‫یک‬ ‫شکل‬ ‫در‬ :‫کنیم‬ ‫طراحی‬ ‫مرور‬ ‫های‬ ‫لینک‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬
:‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫یابش‬ ‫توسط‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آن‬ ‫مدل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫مجله‬ ‫یک‬ ‫آرشیو‬ ‫مرور‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫بیرجند‬ ‫پ‬ ‫ع‬ ‫دانشگاه‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫روی‬ ‫مثال‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬
،‫اشپرینگر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مشابه‬ ‫و‬ ‫دایرکت‬ ‫ساینس‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫در‬ ‫الزویر‬ ‫مانند‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫ناشرین‬ ‫مرور‬‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫وایلی‬
‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫(سال‬ ‫پسند‬ ‫کاربر‬ ‫کامال‬ ‫بصورت‬ ‫مجله‬ ‫آرشیو‬ ‫شود‬ ‫ی‬-‫والیوم‬-‫می‬ ‫کردن‬ ‫مرور‬ ‫قابل‬ )‫ایشو‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫فیلتر‬ ‫ابزار‬ ‫کلی‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫باشد‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫نویسندگان‬ ‫فهرست‬ ‫مثال‬ ‫کنیم‬ ‫فراخوانی‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫فراداده‬ ‫هر‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫نکته‬‫فهرس‬ ،‫ت‬
..... ‫و‬ ‫سال‬ ،‫شهرها‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫در‬ ‫جستجو‬
‫جلوی‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫جستجو‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫فراداده‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫فیلد‬ ‫هر‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫کامال‬ ‫جستجو‬
:‫بگذاریم‬ ‫کاربر‬ ‫چشم‬
‫(میتواند‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫همراه‬ ‫صفحات‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫ساده‬ ‫جستجوی‬ /‫الف‬)!‫شود‬ ‫برداشته‬
‫میانی‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫یا‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
:‫پیشرفته‬ ‫جستجوی‬ /‫ب‬
‫دارد‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫قابلیت‬ ‫آن‬ ‫پارامترهای‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬
‫جستجو‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ /‫ج‬
:‫کند‬ ‫سرچ‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫دوباره‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫ی‬ ‫صفحه‬:‫نتایج‬
‫های‬ ‫داده‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫از‬ ‫بعد‬:‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نمایش‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫موجود‬
‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهانی‬ ‫مطرح‬ ‫ناشرین‬ ‫ساختار‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫دقیقا‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ظاهر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫جستجوی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫آشنایی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫ابزارهای‬‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫چیزهایی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫درآمده‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫فیلتر‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫فیلتر‬ ‫امکان‬
‫فراداده‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫خالصه‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫در‬ ‫آیتم‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫عنوان‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫با‬
‫اخ‬ ‫ای‬.‫میآید‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫داشتن‬ ‫دسترسی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محتوای‬ ‫دانلود‬ ‫آیکن‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫آیتم‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تصاص‬
‫شکل‬ ‫در‬‫ی‬ ‫صفحه‬‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫بعدی‬‫از‬‫می‬ ‫دیده‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کارشده‬ ‫های‬ ‫آیتم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬
‫فراداد‬ ‫آن‬ ‫گذاری‬ ‫باشتراک‬ ‫ابزارهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شوند‬.‫ه‬
... ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫چندبار‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫چندبار‬ ‫که‬ ‫آیتم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫ابزار‬ ‫یا‬)‫شکل‬ ‫این‬ ‫(مثل‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫باشد‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫طراحی‬ ‫باز‬ ‫قابل‬ ‫کامال‬ ‫صفحه‬ ‫(این‬ )‫(الکترونیک‬ ‫دیجیتال‬ ‫شیء‬ ‫یک‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫نمونه‬‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬
‫نقشه‬ ،‫اداری‬ ‫اسناد‬ ‫مثال‬ ‫منابه‬ ‫از‬‫شود‬ ‫طراحی‬ ‫متفاوت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ... ‫و‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫مقاالتریال‬ ، ‫ها‬)
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫خوان‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫از‬ ، ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫منابع‬ ‫برای‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫چند‬ ‫یا‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫مدیر‬ ‫تعدادی‬ ‫یا‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫با‬ ‫مدیر‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫ی‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫مدیران‬ ‫بطوریکه‬ ‫داد‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬
‫به‬ ‫یا‬ ‫کنیم‬ ‫مشخص‬ ‫آموزشی‬ ‫گروه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫افرادی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫میکنیم‬ ‫پیاده‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫داریم‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬
‫دستر‬ ‫پژوهشی‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫فردی‬ ‫هر‬‫واریز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫تعیین‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ‫بدهیم‬ ‫داده‬ ‫واریز‬ ‫سی‬
.‫بیایند‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫سپس‬ ‫بشوند‬ ‫کیفی‬ ‫کنترل‬ ‫ابتدا‬ ‫افراد‬ ‫توسط‬
:‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬‫(مدیر‬–‫داده‬ ‫کننده‬ ‫واریز‬-‫کننده‬ ‫بازدید‬–‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫افراد‬‫پذیرش/عد‬‫م‬
‫پذیرش‬–‫کننده‬ ‫پذیرش/ویرایش‬ ‫پذیرش/عدم‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫افراد‬–)‫کننده‬ ‫ویرایش‬
‫مدیریت‬‫بخش‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
:‫فراداده‬ ‫بخش‬
‫کنیم‬ ‫فرض‬ )‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬ ‫فیلد‬ ‫(اگر‬ ‫بسازیم‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فیلد‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬
‫مثال‬ ‫دیجیتال‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫جغرافیایی‬ ‫مختصات‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬‫مربوطه‬ ‫فیلدهای‬ ‫آنجا‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫متادیتا‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫شود‬ ‫ثبت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫نقشه‬
:‫نماییم‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫فیلدها‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫هنگام‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫میکنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬
‫داده‬ ‫واریز‬
:)‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مورد‬ ‫به‬ ‫مورد‬ ‫واریز‬ ‫امکان‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫(در‬ ‫داده‬ ‫دستی‬ ‫واریز‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
:‫ها‬ ‫داده‬ ‫انبوه‬ ‫واریز‬
‫یک‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫فقط‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انبوه‬ ‫واریز‬ ‫برای‬CSV‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نظیر‬ ‫به‬ ‫نظیر‬ ‫ی‬ ‫فراداده‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ستون‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫آماده‬
‫به‬ ‫یابش‬ ‫آنگاه‬ ‫دیگری‬ ‫فرمت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫اف‬ ‫دی‬ ‫پی‬ ‫مانند‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫فولدر‬ ‫یک‬ + ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کور‬ ‫دوبلین‬ ‫استاندارد‬ ‫اساس‬
‫ک‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫آموزش‬ ‫شما‬‫مثال‬ ‫کنید‬ ‫واریز‬ ‫یکباره‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ‫داده‬ ‫چگونه‬ ‫ه‬20‫و‬ ‫است‬ ‫واریز‬ ‫قابل‬ ‫براحتی‬ ‫و‬ ‫یکباره‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫هزار‬
.‫است‬ ‫واریز‬ ‫قابل‬ ‫یکباره‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫رکورد‬ ‫هزار‬ ‫صد‬ ‫که‬ ‫البته‬
‫تخصصی‬ ‫ی‬ ‫کتابخانه‬ ‫انبوه‬ ‫واریز‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫از‬–‫پژوهشگاه‬‫ایران‬ ‫فضایی‬‫واریز‬ ‫برای‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬‫د‬‫اده‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫های‬.‫کنند‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
:‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬
‫برای‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نفر‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫انواع‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫قابلیت‬ ‫بخش‬ ‫این‬
.‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫جمع‬ ‫شده‬ ‫واریز‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬
‫کالکشن‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اینکه‬‫این‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫دانلود‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫آیتم‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ببینند‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫آیتم‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫هایی‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مدیریت‬ ‫بخش‬
:‫ها‬ ‫داده‬ ‫مدیریت‬
‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بازگرداندن‬ ‫دوباره‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫مثال‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فرادداده‬ ‫از‬ ‫خروجی‬ ‫گرفتن‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬
‫و‬،‫آن‬ ‫جدید‬ ‫ویرایش‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫ویرایش‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫رده‬ ‫از‬ ،‫مورد‬ ‫هر‬ ‫شناختی‬ ‫کتاب‬ ‫اطالعات‬ ‫تکی‬ ‫یرایش‬
.... ‫و‬ ‫کننده‬ ‫واریز‬ ‫فرد‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫واریزی‬ ‫منابع‬ ‫کردن‬ ‫شخصی‬
‫موقع‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫تنیده‬ ‫هم‬ ‫در‬ ‫بصورت‬ ‫رو‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫ی‬ ‫نکته‬‫شی‬ ‫مورد‬ ‫یک‬ ‫واریز‬
. ‫کرد‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫امنیت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬
‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫توضیه‬ ‫ما‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ :‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫مربوط‬ ‫دیجیتال/الکترونیکی‬ ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گوناگون‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬‫م‬‫شود‬ ‫ی‬
.‫کنید‬ ‫حساب‬ ‫آن‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫نصب‬ ‫برای‬ ‫یابش‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫کمک‬ ‫روی‬ ‫توانید‬ ‫می‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫نمونه‬:
‫ایران‬ ‫فضایی‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ‫سازمانی‬ ‫آرشیو‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬
‫علمی‬ ‫مجالت‬ ‫سامانه‬-‫مپنا‬ ‫تجاری‬
‫پزشكی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫پایگاه‬
‫بیرجند‬
‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫دانشكده‬‫نفت‬‫آبادان‬
‫دانشگاه‬ ‫دیجیتال‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬‫عل‬‫وم‬
‫پزشكی‬‫گیالن‬
‫ارتباط‬‫با‬‫ما‬09151105285||23981805136‫ایمیل‬:EandD.ir@gmail.com‫وب‬:‫سایت‬http://persiandspace.ir
‫اسپیس‬ ‫دی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬:
PQnew.YaBeSH.ir
‫الكترونیكی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬‫استانداردها‬‫مقاالت‬ ‫پایگاه‬
‫عربی‬ ‫منابع‬‫تجاری‬ ‫علمی‬ ‫مجالت‬‫مهندسی‬ ‫منابع‬

More Related Content

More from YaBeSH KelassUp

status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
 status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا... status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
YaBeSH KelassUp
 
Data librarian
Data librarianData librarian
Data librarian
YaBeSH KelassUp
 
Ebooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 stepsEbooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 steps
YaBeSH KelassUp
 
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
YaBeSH KelassUp
 
50skills
50skills50skills
50skills
YaBeSH KelassUp
 
15skills
15skills15skills
15skills
YaBeSH KelassUp
 
Hack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansHack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librarians
YaBeSH KelassUp
 
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
YaBeSH KelassUp
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
YaBeSH KelassUp
 
Top 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesTop 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databases
YaBeSH KelassUp
 
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامTen steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
YaBeSH KelassUp
 
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسWos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
YaBeSH KelassUp
 
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسScopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
YaBeSH KelassUp
 
بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0
YaBeSH KelassUp
 
Research 2.0
Research 2.0Research 2.0
Research 2.0
YaBeSH KelassUp
 
Persian dspace
Persian dspacePersian dspace
Persian dspace
YaBeSH KelassUp
 
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلورSciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
YaBeSH KelassUp
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
YaBeSH KelassUp
 
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
YaBeSH KelassUp
 

More from YaBeSH KelassUp (19)

status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
 status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا... status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
status of submission اینفوگرافی: اصطلاحات رایج در فرآیند ارسال مقاله به مجلا...
 
Data librarian
Data librarianData librarian
Data librarian
 
Ebooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 stepsEbooks find in 10 steps
Ebooks find in 10 steps
 
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation15 best dissertation databases find thesis or dissertation
15 best dissertation databases find thesis or dissertation
 
50skills
50skills50skills
50skills
 
15skills
15skills15skills
15skills
 
Hack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librariansHack and security for libraries and librarians
Hack and security for libraries and librarians
 
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
Librarians2.0-30مهارت کاربردی برای کتابداران
 
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمیScientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
Scientometrics for faculty - علم سنجی برای اعضای هیئت علمی
 
Top 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databasesTop 11 research engine and bibliographic databases
Top 11 research engine and bibliographic databases
 
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گامTen steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
Ten steps for research papers || جستجوی مقالات لاتين در ده گام
 
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینسWos statistic || آمارهای وب آو ساینس
Wos statistic || آمارهای وب آو ساینس
 
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوسScopus statistic || آمارهای اسکوپوس
Scopus statistic || آمارهای اسکوپوس
 
بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0بوم جستجو 2.0
بوم جستجو 2.0
 
Research 2.0
Research 2.0Research 2.0
Research 2.0
 
Persian dspace
Persian dspacePersian dspace
Persian dspace
 
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلورSciexplore 2017 سای اکسپلور
Sciexplore 2017 سای اکسپلور
 
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت هاScientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
Scientometrics || مقدمه ای بر علم سنجی، پایگاه ها، شاخص ها و فعالیت ها
 
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchersجعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
جعبه ابزار پژوهشگران || Toolbox for researchers
 

About persian dspace.ir