SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Dante AAlliigghhiieerrii eesstt PPooèèttee 
mmaajjeeuurr ((« IIll SSoommmmoo 
PPooeettaa » oouu ssiimmpplleemmeenntt « 
IIll PPooeettaa »)) dduu MMooyyeenn 
ÂÂggee..
LLaa DDiivviinnee CCoommééddiiee ((eenn iittaalliieenn 
““llaa DDiivviinnaa CCoommmmeeddiiaa””)),, eesstt 
ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee llaa pplluuss 
ggrraannddee oeoeuuvvrree ééccrriittee ddaannss cceett 
iiddiioommee eett ll''uunn ddeess cchheeffss--dd''oeoeuuvvrree 
ddee llaa lliittttéérraattuurree mmoonnddiiaallee.. 
LL''oeoeuuvvrree ccoonnnnuutt iimmmmééddiiaatteemmeenntt 
uunn ssuuccccèèss eexxttrraaoorrddiinnaaiirree eett 
ccoonnttrriibbuuaa ddee mmaanniièèrree 
ddéétteerrmmiinnaannttee aauu pprroocceessssuuss ddee 
ccoonnssoolliiddaattiioonn dduu ddiiaalleeccttee ttoossccaann 
ccoommmmee llaanngguuee iittaalliieennnnee.. 
LLee ppooèèttee nnaarrrree uunn vvooyyaaggee àà 
ttrraavveerrss lleess ttrrooiiss rrèèggnneess 
ssuupprraatteerrrreessttrreess qquuii llee ccoonndduuiirraa 
jjuussqquu''àà llaa vviissiioonn ddee llaa TTrriinniittéé.. 
LLee ppooèèmmee eesstt ddiivviisséé eenn ttrrooiiss 
ppaarrttiieess aappppeellééeess ccaannttiicchhee ((pplluurriieell 
iittaalliieenn ppoouurr ccaannttiiccaa)) :: IInnffeerrnnoo 
((EEnnffeerr)),, PPuurrggaattoorriioo ((PPuurrggaattooiirree)) 
eett PPaarraaddiissoo ((PPaarraaddiiss))
LLaa DDiivviinnee CCoommééddiiee ssee ddéérroouullee « àà llaa 
mmooiittiiéé dduu cchheemmiinn ddee nnoottrree vviiee » ((« NNeell 
mmeezzzzoo ddeell ccaammmmiinn ddii nnoossttrraa vviittaa » :: 
pprreemmiieerr vveerrss dduu CChhaanntt II)).. DDaannttee aa 
pprréécciisséémmeenntt ttrreennttee--cciinnqq aannss ((ll''eessppéérraannccee 
ddee vviiee ééttaanntt ffaaiibbllee aauu XXIIVVee ssiièèccllee)).. « ddaannss 
uunnee ffoorrêêtt oobbssccuurree »,, aallllééggoorriiee dduu ppéécchhéé,, 
ddaannss llaaqquueellllee iill ssee rreettrroouuvvee ppaarrccee qquu''iill aa 
ppeerrdduu « llaa rroouuttee ddrrooiittee » 
AAiinnssii ddéébbuuttee llaa CCoommmmeeddiiaa ddee DDaannttee :: 
« AAuu mmiilliieeuu dduu cchheemmiinn ddee nnoottrree vviieejjee 
mmee rreettrroouuvvaaii ddaannss uunnee ffoorrêêtt oobbssccuurree,, 
ddoonntt llaa rroouuttee ddrrooiittee ééttaaiitt ppeerrdduuee.. »
« Et vvooiiccii vveenniirr vveerrss nnoouuss,, 
ddaannss uunnee bbaarrqquuee,, 
uunn vviieeiillllaarrdd bbllaanncchhii ppaarr ddee 
lloonngguueess aannnnééeess,, 
ccrriiaanntt :: ““MMaallhheeuurr àà vvoouuss,, 
ââmmeess ppeerrvveerrsseess !! 
NN’’eessppéérreezz ppaass vvooiirr jjaammaaiiss 
llee cciieell:: 
jjee vviieennss ppoouurr vvoouuss mmeenneerr àà 
ll’’aauuttrree rriivvee,, 
ddaannss lleess ttéénnèèbbrreess 
éétteerrnneelllleess,, ddaannss llee ffeeuu eett llaa 
ggllaaccee..”” » 
« Voici vu des gens plus qu'ailleurs, beaucoup, 
et d'un côté et de l'autre, avec des cris, 
roulant poids avant par la force principale de la poitrine. 
Heurtant; et par la suite, même si il 
à ce point chaque tournant vers l'arrière, 
criant: “Pourquoi, amasses-tu ?” et “Pourquoi dissipes-tu?”
« L'empereur du royaume douloureux 
« 
la moitié de la quatrième du sein issu de la glace. »
« O vaine gloire dduu ggéénniiee hhuummaaiinn 
ccoommbbiieenn ppeeuu ddee tteemmppss vveerrddiitt llaa 
cciimmee,, ssii nnee ssuurrvviieennnneenntt ddeess ââggeess 
ggrroossssiieerrss !!
« Une haute fantasie ici peut échouer; 
mais déjà tournait mon désir et 'les manivelles, 
Même comme une roue qui est également ému, 
l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
 Francesco Petrarca, en français PPééttrraarrqquuee ((AArreezzzzoo,, 2200 
jjuuiilllleett 11330044 -- AArrqquuaanntt 11,, 1199 jjuuiilllleett 11337744)),, eesstt uunn éérruuddiitt 
ppooééttee eett hhuummaanniissttee iittaalliieenn.. AAvveecc DDaannttee AAlliigghhiieerrii eett 
BBooccccaacciioo,, iill ccoommppttee ppaarrmmii lleess pprreemmiieerrss ggrraannddss aauutteeuurrss 
ddee llaa lliittttéérraattuurree iittaalliieennnnee..
‘Il Canzoniere’ (Chansonnier) ou 
Rerum vulgarium fragmenta 
(Fragments composés en vulgaire) est 
un recueil de 366 poèmes composés en 
italien par Pétrarque et consacrés à son 
amour: Laure. 
Pétrarque est passé à la postérité pour 
la perfection de sa poésie
Ludovico Ariosto eesstt nnéé àà RReeggggiioo 
EEmmiilliiaa llee 88 SSeepptteemmbbrree 11447744.. 
IIll ééttaaiitt uunn ppooèèttee eett uunn 
ddrraammaattuurrggee iittaalliieenn.. 
IIll aa ééttuuddiiééee llee ddrrooiitt àà 
FFeerrrraarraa,,mmaaiiss iill aa aabbaannddoonnnnéé sseess 
ééttuuddeess ppoouurr ssuuiivvrree cceeuuxx ddee ssoonn 
tteemmppss.. 
IIll eesstt mmoorrtt àà FFeerrrraarraa llee 66 jjuuiilllleett 
11993333..
LLee cchheeff--dd’’ooeeuuvvrree dd’’AArriioossttoo eesstt 
ll’’OOrrllaannddoo FFuurriioossoo ,, ppooèèmmee 
cchheevvaalleerreessqquuee ppuubblliiéé eenn 11553322 eett 
iill rraaccccoonnttee ll’’hhiissttoorriiee ddee llaa gguueerrrree 
eennttrree lleess ccrrééttiieennss eett lleess 
mmuussuullmmaannss,, llaa mmoouurr eennttrree 
OOrrllaannddoo eett AAnnggeelliiccaa eett llaa 
ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa ffaammiillllee DD’’EEssttee..
AAlleessssaannddrroo MMaannzzoonnii eesstt nnéé aa MMiillaannoo eenn 11778855 ooùù iill eesstt 
mmoorrtt eenn 11887733.. IIll eesstt uunn ddeess rreepprréésseennttaannttss lleess pplluuss 
iimmppoorrttaannttss dduu RRoommaannttiissmmee aapprrèèss ssaa ccoonnvveerrssaassiioonn aauu 
ccaatthhoolliicciissmmee,, MMaannzzoonnii aabbaannddoonnnnee ssaa ffoorrmmaattiioonn 
NNééooccllaassssiiqquuee eett eemmbbrraassssee llee ssttyyllee rroommaannttiiqquuee.. LLee bbuutt 
ddee MMaannzzoonnii eesstt cceelluuii ddee ccoommppoosseerr ddeess ooeeuuvvrreess aavveecc 
uunnaa vvaalleeuurr éédduuccaattiivvee eett ccaappaabbllee ddeess éémmoottiioonnss ffoorrtteess 
ddaannss llee lleecctteeuurr eenn uuttiilliissaanntt uunn llaannggaaggee ssiimmppllee.. DDaannss 
sseess ooeeuuvvrreess ,, iill eexxpprriimmee ddeess sseennttiimmeennttss ppaattrriioottiiqquueess 
éélleevvééss ccoommmmeess llaa jjiiuussttiiccee ,, llaa lliibbeerrttéé eett ll’’aammoouurr ddee llaa 
ppaattrriieess ,, aaccccoommppaaggnnééss dd’’uunnee pprrooffoonnddee ffooii rreelliiggiieeuussee..
II PPRROOMMEESSSSII SSPPOOSSII :: eesstt llee rroommaann 
hhiissttoorriiqquuee llee pplluuss ccééllèèbbrree ddee llaa lliittttéérraattuurree 
iittaalliieennnnee ppuubblliiéé ppoouurr llaa pprreemmiieerr ffooiiss eenn 
11882277 mmaaiiss cc’’eesstt dduu 11884422 llaa vveerrssiioonn 
ffiinnaallee..MMaannzzoonnii uuttiilliissee uunnee llaanngguuee aacceessssiibbllee 
àà ttoouuss:: llaa llaanngguuee ttoossccaannee.. LLee rroommaann ssee 
ddéérroouullee eenn LLoommbbaarrddiiaa eett rraaccoonnttee ll’’hhiissttoorriiee 
ddeess pprriinncciippaauuxx pprroottaaggoonniisstteess ddee ll’’ooeeuuvvrree :: 
RReennzzoo eett LLuucciiaa.. LLaa PPrroovvvviiddeennccee ss’’eesstt llee 
vvrraaii pprroottaaggoonniissttee dduu rroommaann :: llaa mmaaiinn ddee 
DDiieeuu qquuii aaiiddee lleess hhoommmmeess eett qquuii cchheerrcchhee àà 
aammèènnee ll’’uummaanniittéé ssuurr llee ddrrooiitt cchheemmiinn..
GGllii IINNNNII SSAACCRRII:: 
IIll eesstt uunn rreeqquueeiill ddee ssiixx hhyymmnneess 
ééccrriitteess eennttrree 11881122 eett 11882222 eett iill 
eesstt llaa pprreemmiièèrree ooeeuuvvrree ddee llaa 
ccoonnvveerrssiioonn dduu ppooèèttee aayyaanntt ,, 
ccoommmmee tthhèèmmee lliittttéérraaiirree,, lleess 
pprriinncciippaalleess ffeetteess lliittuurrggiiqquueess dduu 
CCaatthhoolliicciissmmee..
GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii,, eesstt 
ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee pplluuss 
ggrraanndd ppooèèttee iittaalliieenn dduu XXIIXXee 
ssiièèccllee eett uunnee ddeess pplluuss 
iimmppoorrttaanntteess ffiigguurreess ddee llaa 
lliittttéérraattuurree mmoonnddiiaallee aaiinnssii qquuee 
dduu rroommaannttiissmmee lliittttéérraaiirree..
LL''IInnffiinnii ((eenn iittaalliieenn 
““ll''IInnffiinniittoo””)) eesstt uunn 
ccééllèèbbrree ppooèèmmee ddee 
GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii ééccrriitt 
ddaannss lleess aannnnééeess ddee llaa 
jjeeuunneessssee dduu ppooèèttee àà 
RReeccaannaattii ((IIttaalliiee)),, ssaa 
vviillllee ddee nnaaiissssaannccee..
""TToouujjoouurrss cchheerr ppoouurr mmooii,, cc''ééttaaiitt cceettttee 
ccoolllliinnee ssoolliittaaiirree,, 
eett cceettttee ccoouuvveerrttuurree,, qquuii aa ttaanntt 
dduurreerr LL''hhoorriizzoonn ssaannss ffiinn.. 
MMaaiiss ccoommmmee jjee ssuuiiss aassssiiss eett 
rreeggaarrddee,, ssaannss lliimmiittee 
eessppaacceess aauu--ddeellàà,, eett ssuurrhhuummaaiinn 
ssiilleenncceess,, eett llee pplluuss pprrooffoonndd ccaallmmee 
JJee ppeennssaaiiss qquuee jjee pprréétteennddss,, ssii cc''eesstt 
jjuussttee ppoouurr 
llee ccoeoeuurr eesstt aaccccaabblléé.. EEtt ccoommmmee llee 
vveenntt 
JJ''eenntteennddss llee bbrruuiisssseemmeenntt ddaannss lleess 
aarrbbrreess,, jjee ssuuiiss llee sseeuull 
ssiilleennccee iinnffiinnii àà cceettttee eennttrrééee 
ccoommppaarraanntt vvoo:: eett jjee mmee rraappppeellllee ddee 
ll''éétteerrnneell,, 
eett lleess ssaaiissoonnss mmoorrtteess,, eett ccee 
eett vviivvaannttee,, eett llee ssoonn ddee cceelluuii--ccii.. 
DDoonncc,, ddaannss ccee 
iimmmmeennssiittéé mmaa ppeennssééee eesstt nnooyyéé:: 
eett ddoouuxx nnaauuffrraaggee ddaannss cceettttee mmeerr.. »
LLEE PPAASSSSEERREEAAUU 
SSOOLLIITTAAIIRREE ((eenn iittaalliieenn ““IIll 
ppaasssseerroo ssoolliittaarriioo””)).. TToouutt cceellaa nnee ffaaiitt qquuee 
rreennddrree eennccoorree pplluuss bbeellllee eesstt llaa ssiimmiilliittuuddee 
eennttrree llee ppooèèttee eett ll''ooiisseeaauu ssoolliittaaiirree.. 
LLeeooppaarrddii eesstt qquuee,, eenn rraaiissoonn ddee llaa ssiittuuaattiioonn ddee 
llaa ddoouulleeuurr eexxiisstteennttiieellllee ooùù vveerrssaa.. DDoouulleeuurr 
mmuugguueett,, aanniimmaall,, eett ddoonncc nnee rreeççooiitt ppaass qquu''iill nnee 
ppeeuutt ppaass pprroouuvveerr,, ssee sseennttaanntt pplluuss hheeuurreeuuxx.. 
GGrriivveess 
« SSuurr llee ssuurr llee ssoommmmeett ddee llaa ttoouurr aannttiiqquuee,, 
LLee mmuugguueett,, llaa ccaammppaaggnnee 
SSiinnggiinn aalllleerr jjuussqquu''àà ccee qquuee lleess mmûûrreess ddee 
jjoouurr;; 
EEtt eerrrree hhaarrmmoonniiee ddee cceettttee vvaallllééee…… »
GGiioossuuèè CCaarrdduuccccii eesstt nnéé àà 
VVaallddiiccaasstteelllloo ddee PPiieettrraassaannttaa llee 
2277 jjuuiilllleett 11883355.. IIll ééttaaiitt uunn ppooèèttee 
eett uunn ééccrriivvaaiinn iittaalliieenn eett eenn 11990066 iill 
aa rreecceevvuu llee PPrriixx NNoobbeell ddee llaa 
LLiittttéérraattuurree.. IIll ééttuuddiiee llee llaattiinn aavveecc 
ssoonn ppèèrree eett llaa lliittttéérraattuurree àà 
ll’’ééccoollee.. IIll eesstt mmoorrtt àà BBoollooggnnaa llee 
1166 fféévvrriieerr 11990077..
LLeess ‘‘OOddii BBaarrbbaarree’’ ddee 
CCaarrdduuccccii eesstt uunn rreeccuueeiill ddee 
ppooèèmmeess ééccrriittss eenn iittaalliieenn 
eennttrree 11887733 eett 11889933.. IIll 
rreepprréésseennttee uunnee tteennttaattiivvee ddee 
rreepprroodduuiirree lleess mmeessuurreess 
qquuaannttiittaattiivveess dduu vveerrss ggrreecc 
eenn iittaalliieenn..
LLeess ‘‘RRiimmee 
NNuuoovvee’’ eesstt uunn 
rreeccuueeiill ddee 
ppooèèmmeess ddee 
CCaarrdduuccccii ééccrriittss 
eennttrree 11886611 eett 
11888877,, ddiivviisséé eenn 
nneeuuff lliivvrreess..
GGiioovvaannnnii PPaassccoollii ((nnéé llee 
3311 ddéécceemmbbrree 11885555 àà 
SSaann MMaauurroo ddii RRoommaaggnnaa 
ddaannss llaa 
pprroovviinnccee ddee FFoorrllìì--CCeesseennaa 
eenn ÉÉmmiilliiee--RRoommaaggnnee,, IIttaalliiee 
-- mmoorrtt llee 66 aavvrriill 11991122 àà 
BBoollooggnnee)) eesstt uunn ppooèèttee 
iittaalliieenn ddee llaanngguuee llaattiinnee eett 
iittaalliieennnnee..
IIll FFaanncciiuulllliinnoo eesstt uunn 
ttrraavvaaiill ddee ppââttuurraaggee eenn 2200 
cchhaappiittrreess.. CCeellllee dduu jjeeuunnee 
eennffaanntt eesstt uunnee mmééttaapphhoorree 
qquuii eemmbbrraassssee llaa llaanngguuee eett 
llaa mmoorraalliittéé ddee llaa ppooééssiiee,, 
pprréécciissaanntt qquuee llaa 
ccoonnnnaaiissssaannccee eesstt 
iinnssaaiissiissssaabbllee ffaaccee ddee llaa 
ppeennssééee pphhiilloossoopphhiiqquuee eett 
sscciieennttiiffiiqquuee.. CCee ttrraavvaaiill aa 
iinnssppiirréé llee ffiillmm ‘‘ PPeetteerr--PPaann’’..
Eugenio Montale est né àà GGeennoovvaa eenn 11889966 
eett iill eesstt mmoorrtt àà MMiillaannoo llee 11998811..PPoouurr llee ppooèèttee 
llaa rrééaalliittéé eesstt ccaarraaccttéérriissééee ppaarr uunnee ffrraaccttuurree iinn 
iinngguuéérriissssaabbllee eennttrree ll’’iinnddiivviidduu eett llee mmoonnddee ,, 
pprroovvooqquuaanntt uunn mmaallaaiissee eexxiisstteennttiieell.. LLee ppooèèttee 
nn’’yy rreennoonncceerraa eett vvaa àà llaa rreecchheerrcchhee dd’’uunnee 
eerreeuurr ddee llaa nnaattuurree qquuii eemmppeecchhee ll’’hhoommmmee 
dd’’aarrrriivveerr àà llaa vvéérriittéé..
OOSSSSII DDII SSEEPPPPIIAA:: 
eesstt uunn rreeccuueeiill ddee 2233 
ppoommeess ppuubblliiee eenn 
11992255.. LLeess OOSSSSII DDII 
SSEEPPPPIIAA ssoonntt uunnee 
mmeettaapphhoorree uuttiilliisseeee 
ppoouurr ddeeccrriirree ll’’hhoommmmee,, 
qquuii ddeevveennuu aadduullttee ss 
eellooiiggnnee dduu bboonnhheeuurr 
ppaarrmmii lleess jjeeuunneess ,, llaa 
ddoouulleeuurr ssuurr llaa tteerrrree 
ccoommmmee uunn ooss ddee 
sseeiicchhee iinnuuttiillee..
LLEE OOCCCCAASSIIOONNII:: eesstt uunn 
rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ddééddiiéé àà 
uunnee ffeemmmmee mmyyssttéérriieeuussee eett 
ppuubblliiéé eenn 11993399 aapprrèèss llee 
ddéécclleenncchheemmeenntt ddee llaa SSeeccoonnddee 
GGuueerrrree MMoonnddiiaallee ddaannss llee qquueell 
ll’’uunniivveerrssee ppooééttiiqquuee ddee MMoonnttaallee 
aappppaarraaiitt ssoommbbrree,, ssaannss eessppooiirr 
eennffaaiitt,, ttoouutt ccee qquuii eennttoouurree llee 
ppooééttee eesstt rreeggaarrddee aavveecc ppiittiiéé eett 
ccoommppaassssiioonn..
LLAA BBUUFFEERRAA:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee 
ppooèèmmeess ppuubblliiéé eenn 11995566 qquuii 
mmoonnttrree uunn MMoonnttaallee ttrrèèss 
ppeessssiimmiissttee ppaarr rraappppoorrtt àà 
ll’’hhiissttooiirree mmaaiiss llaa ““ffeemmmmee aannggee”” 
ssaauuvvee ll’’aammeedduu ppooééttee..
Les trésors littéraies italiens

More Related Content

What's hot

Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Chema R.
 
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
germantres
 

What's hot (20)

Tema 3.1eso. El relieve de America.2014/ 2015
Tema 3.1eso. El relieve de America.2014/ 2015Tema 3.1eso. El relieve de America.2014/ 2015
Tema 3.1eso. El relieve de America.2014/ 2015
 
presentacion de la tecnologia
presentacion de la tecnologiapresentacion de la tecnologia
presentacion de la tecnologia
 
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
Tema 2. 2ºeso. El imperio Bizantino y Carlomagno. 2014/2015
 
Género narrativo. Segundo Ciclo.
Género narrativo. Segundo Ciclo.Género narrativo. Segundo Ciclo.
Género narrativo. Segundo Ciclo.
 
Comercio y medio ambiente
Comercio y medio ambienteComercio y medio ambiente
Comercio y medio ambiente
 
Tema 1. La tierra un planeta singular. 1ºeso 2014/2015
Tema 1. La tierra un planeta singular. 1ºeso 2014/2015Tema 1. La tierra un planeta singular. 1ºeso 2014/2015
Tema 1. La tierra un planeta singular. 1ºeso 2014/2015
 
Webcar - Arduino Yun ile Webden yönetilen oyuncak araç
Webcar - Arduino Yun ile Webden yönetilen oyuncak araçWebcar - Arduino Yun ile Webden yönetilen oyuncak araç
Webcar - Arduino Yun ile Webden yönetilen oyuncak araç
 
La creacion
La creacionLa creacion
La creacion
 
Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014Arte hispano musulmán ii 2014
Arte hispano musulmán ii 2014
 
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
Tema 3 1ºESO (a) Relieve de africa2015
 
Powerpoint xina
Powerpoint xinaPowerpoint xina
Powerpoint xina
 
Isabel ii
Isabel iiIsabel ii
Isabel ii
 
Organización de un servicio de cuna
Organización de un servicio de cunaOrganización de un servicio de cuna
Organización de un servicio de cuna
 
Yeni bir donem
Yeni bir donemYeni bir donem
Yeni bir donem
 
Colreg 72
 Colreg  72 Colreg  72
Colreg 72
 
Sinovioma
SinoviomaSinovioma
Sinovioma
 
Jihad
JihadJihad
Jihad
 
Domanda iscrizione-scuola-musica-2012-13
Domanda iscrizione-scuola-musica-2012-13Domanda iscrizione-scuola-musica-2012-13
Domanda iscrizione-scuola-musica-2012-13
 
Emile durkheim
Emile durkheimEmile durkheim
Emile durkheim
 
Borrador del Contrato
Borrador del ContratoBorrador del Contrato
Borrador del Contrato
 

Viewers also liked

Présentation portail documentaire
Présentation portail documentairePrésentation portail documentaire
Présentation portail documentaire
Threadkell
 
El fantasma de canterville
El fantasma de canterville El fantasma de canterville
El fantasma de canterville
Roser Guiteras
 
Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014
Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014
Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014
IFLuxembourg
 
La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup.
La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup. La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup.
La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup.
Julien Codorniou
 
Table 7 sustainable energy fracking
Table 7 sustainable energy fracking Table 7 sustainable energy fracking
Table 7 sustainable energy fracking
Buffy Hamilton
 

Viewers also liked (20)

CVCB 1
CVCB 1CVCB 1
CVCB 1
 
Atelier Web et Mobile Design partie I, introduction au web design, Ahmed BACH...
Atelier Web et Mobile Design partie I, introduction au web design, Ahmed BACH...Atelier Web et Mobile Design partie I, introduction au web design, Ahmed BACH...
Atelier Web et Mobile Design partie I, introduction au web design, Ahmed BACH...
 
Présentation portail documentaire
Présentation portail documentairePrésentation portail documentaire
Présentation portail documentaire
 
Programme "Tous aux Capucins"
Programme "Tous aux Capucins"Programme "Tous aux Capucins"
Programme "Tous aux Capucins"
 
El fantasma de canterville
El fantasma de canterville El fantasma de canterville
El fantasma de canterville
 
Respuestas sobre recortes
Respuestas sobre recortesRespuestas sobre recortes
Respuestas sobre recortes
 
Web 2.0
Web 2.0Web 2.0
Web 2.0
 
Evaluation Question 3
Evaluation Question 3 Evaluation Question 3
Evaluation Question 3
 
Cine de Ciencia Ficción
Cine de Ciencia FicciónCine de Ciencia Ficción
Cine de Ciencia Ficción
 
La barca del temps
La barca del tempsLa barca del temps
La barca del temps
 
Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014
Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014
Revue de presse_ Salon "Etudes et Carrières Benelux" 2014
 
Mcm Fotografia
Mcm FotografiaMcm Fotografia
Mcm Fotografia
 
Copy of presentacion de las necesidades de niños con autismo
Copy of presentacion de las necesidades de niños con autismoCopy of presentacion de las necesidades de niños con autismo
Copy of presentacion de las necesidades de niños con autismo
 
La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup.
La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup. La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup.
La success story de Kelkoo: Ils ont réussi leur Startup.
 
PUESTA A PUNTO PARA CORREDORES DE MARATON
PUESTA A PUNTO PARA CORREDORES DE MARATONPUESTA A PUNTO PARA CORREDORES DE MARATON
PUESTA A PUNTO PARA CORREDORES DE MARATON
 
Je suis charlie
Je suis charlieJe suis charlie
Je suis charlie
 
Convertisseurs Catalytiques
Convertisseurs CatalytiquesConvertisseurs Catalytiques
Convertisseurs Catalytiques
 
Table 7 sustainable energy fracking
Table 7 sustainable energy fracking Table 7 sustainable energy fracking
Table 7 sustainable energy fracking
 
Valeurs et méthode à Trans-IT
Valeurs et méthode à Trans-ITValeurs et méthode à Trans-IT
Valeurs et méthode à Trans-IT
 
Almacenamiento en la nube
Almacenamiento en la nubeAlmacenamiento en la nube
Almacenamiento en la nube
 

Similar to Les trésors littéraies italiens

Avaries communes cnan
Avaries  communes  cnanAvaries  communes  cnan
Avaries communes cnan
Rabah HELAL
 
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015ftiClasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
VASILE Viorel
 
Securite a__la__navigation
Securite a__la__navigationSecurite a__la__navigation
Securite a__la__navigation
Rabah HELAL
 
Dolor abdominal semio 2014
Dolor abdominal semio 2014Dolor abdominal semio 2014
Dolor abdominal semio 2014
Junior Barchuk
 
Evolucion historica del derecho romano
Evolucion historica del derecho romanoEvolucion historica del derecho romano
Evolucion historica del derecho romano
Rosa Nuñez Buri
 
Evolucion historica lderechoromano
Evolucion historica lderechoromanoEvolucion historica lderechoromano
Evolucion historica lderechoromano
henrod91
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma dipr
JA AC
 

Similar to Les trésors littéraies italiens (20)

Abdominales
AbdominalesAbdominales
Abdominales
 
Memorandum psc
 Memorandum psc Memorandum psc
Memorandum psc
 
La Cuestión Palestina
La Cuestión PalestinaLa Cuestión Palestina
La Cuestión Palestina
 
Definiendo el surrealismo
Definiendo el surrealismoDefiniendo el surrealismo
Definiendo el surrealismo
 
Medellin, 29 de septiembre de 2014
Medellin, 29 de septiembre de 2014Medellin, 29 de septiembre de 2014
Medellin, 29 de septiembre de 2014
 
Avaries communes cnan
Avaries  communes  cnanAvaries  communes  cnan
Avaries communes cnan
 
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015ftiClasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
Clasamentul de vu00 e2rf al descoperirilor pur romu00e2neu015fti
 
Cu ron mueck
Cu ron mueckCu ron mueck
Cu ron mueck
 
Trujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVIITrujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVII
 
Tipos de comprensión lectora
Tipos de comprensión lectoraTipos de comprensión lectora
Tipos de comprensión lectora
 
Securite a__la__navigation
Securite a__la__navigationSecurite a__la__navigation
Securite a__la__navigation
 
Derecho internacional Privado
Derecho internacional PrivadoDerecho internacional Privado
Derecho internacional Privado
 
Apocalipsis cap 6 La Gran Tribulacion
Apocalipsis cap 6 La Gran TribulacionApocalipsis cap 6 La Gran Tribulacion
Apocalipsis cap 6 La Gran Tribulacion
 
Iglesia de Filadelfia
Iglesia de FiladelfiaIglesia de Filadelfia
Iglesia de Filadelfia
 
Myasthenia Gravis 101
Myasthenia Gravis 101Myasthenia Gravis 101
Myasthenia Gravis 101
 
Dolor abdominal semio 2014
Dolor abdominal semio 2014Dolor abdominal semio 2014
Dolor abdominal semio 2014
 
LA CELESTINA
LA CELESTINALA CELESTINA
LA CELESTINA
 
Evolucion historica del derecho romano
Evolucion historica del derecho romanoEvolucion historica del derecho romano
Evolucion historica del derecho romano
 
Evolucion historica lderechoromano
Evolucion historica lderechoromanoEvolucion historica lderechoromano
Evolucion historica lderechoromano
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma dipr
 

Les trésors littéraies italiens

 • 1.
 • 2. Dante AAlliigghhiieerrii eesstt PPooèèttee mmaajjeeuurr ((« IIll SSoommmmoo PPooeettaa » oouu ssiimmpplleemmeenntt « IIll PPooeettaa »)) dduu MMooyyeenn ÂÂggee..
 • 3. LLaa DDiivviinnee CCoommééddiiee ((eenn iittaalliieenn ““llaa DDiivviinnaa CCoommmmeeddiiaa””)),, eesstt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee llaa pplluuss ggrraannddee oeoeuuvvrree ééccrriittee ddaannss cceett iiddiioommee eett ll''uunn ddeess cchheeffss--dd''oeoeuuvvrree ddee llaa lliittttéérraattuurree mmoonnddiiaallee.. LL''oeoeuuvvrree ccoonnnnuutt iimmmmééddiiaatteemmeenntt uunn ssuuccccèèss eexxttrraaoorrddiinnaaiirree eett ccoonnttrriibbuuaa ddee mmaanniièèrree ddéétteerrmmiinnaannttee aauu pprroocceessssuuss ddee ccoonnssoolliiddaattiioonn dduu ddiiaalleeccttee ttoossccaann ccoommmmee llaanngguuee iittaalliieennnnee.. LLee ppooèèttee nnaarrrree uunn vvooyyaaggee àà ttrraavveerrss lleess ttrrooiiss rrèèggnneess ssuupprraatteerrrreessttrreess qquuii llee ccoonndduuiirraa jjuussqquu''àà llaa vviissiioonn ddee llaa TTrriinniittéé.. LLee ppooèèmmee eesstt ddiivviisséé eenn ttrrooiiss ppaarrttiieess aappppeellééeess ccaannttiicchhee ((pplluurriieell iittaalliieenn ppoouurr ccaannttiiccaa)) :: IInnffeerrnnoo ((EEnnffeerr)),, PPuurrggaattoorriioo ((PPuurrggaattooiirree)) eett PPaarraaddiissoo ((PPaarraaddiiss))
 • 4. LLaa DDiivviinnee CCoommééddiiee ssee ddéérroouullee « àà llaa mmooiittiiéé dduu cchheemmiinn ddee nnoottrree vviiee » ((« NNeell mmeezzzzoo ddeell ccaammmmiinn ddii nnoossttrraa vviittaa » :: pprreemmiieerr vveerrss dduu CChhaanntt II)).. DDaannttee aa pprréécciisséémmeenntt ttrreennttee--cciinnqq aannss ((ll''eessppéérraannccee ddee vviiee ééttaanntt ffaaiibbllee aauu XXIIVVee ssiièèccllee)).. « ddaannss uunnee ffoorrêêtt oobbssccuurree »,, aallllééggoorriiee dduu ppéécchhéé,, ddaannss llaaqquueellllee iill ssee rreettrroouuvvee ppaarrccee qquu''iill aa ppeerrdduu « llaa rroouuttee ddrrooiittee » AAiinnssii ddéébbuuttee llaa CCoommmmeeddiiaa ddee DDaannttee :: « AAuu mmiilliieeuu dduu cchheemmiinn ddee nnoottrree vviieejjee mmee rreettrroouuvvaaii ddaannss uunnee ffoorrêêtt oobbssccuurree,, ddoonntt llaa rroouuttee ddrrooiittee ééttaaiitt ppeerrdduuee.. »
 • 5. « Et vvooiiccii vveenniirr vveerrss nnoouuss,, ddaannss uunnee bbaarrqquuee,, uunn vviieeiillllaarrdd bbllaanncchhii ppaarr ddee lloonngguueess aannnnééeess,, ccrriiaanntt :: ““MMaallhheeuurr àà vvoouuss,, ââmmeess ppeerrvveerrsseess !! NN’’eessppéérreezz ppaass vvooiirr jjaammaaiiss llee cciieell:: jjee vviieennss ppoouurr vvoouuss mmeenneerr àà ll’’aauuttrree rriivvee,, ddaannss lleess ttéénnèèbbrreess éétteerrnneelllleess,, ddaannss llee ffeeuu eett llaa ggllaaccee..”” » « Voici vu des gens plus qu'ailleurs, beaucoup, et d'un côté et de l'autre, avec des cris, roulant poids avant par la force principale de la poitrine. Heurtant; et par la suite, même si il à ce point chaque tournant vers l'arrière, criant: “Pourquoi, amasses-tu ?” et “Pourquoi dissipes-tu?”
 • 6. « L'empereur du royaume douloureux « la moitié de la quatrième du sein issu de la glace. »
 • 7. « O vaine gloire dduu ggéénniiee hhuummaaiinn ccoommbbiieenn ppeeuu ddee tteemmppss vveerrddiitt llaa cciimmee,, ssii nnee ssuurrvviieennnneenntt ddeess ââggeess ggrroossssiieerrss !!
 • 8. « Une haute fantasie ici peut échouer; mais déjà tournait mon désir et 'les manivelles, Même comme une roue qui est également ému, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
 • 9.  Francesco Petrarca, en français PPééttrraarrqquuee ((AArreezzzzoo,, 2200 jjuuiilllleett 11330044 -- AArrqquuaanntt 11,, 1199 jjuuiilllleett 11337744)),, eesstt uunn éérruuddiitt ppooééttee eett hhuummaanniissttee iittaalliieenn.. AAvveecc DDaannttee AAlliigghhiieerrii eett BBooccccaacciioo,, iill ccoommppttee ppaarrmmii lleess pprreemmiieerrss ggrraannddss aauutteeuurrss ddee llaa lliittttéérraattuurree iittaalliieennnnee..
 • 10. ‘Il Canzoniere’ (Chansonnier) ou Rerum vulgarium fragmenta (Fragments composés en vulgaire) est un recueil de 366 poèmes composés en italien par Pétrarque et consacrés à son amour: Laure. Pétrarque est passé à la postérité pour la perfection de sa poésie
 • 11.
 • 12. Ludovico Ariosto eesstt nnéé àà RReeggggiioo EEmmiilliiaa llee 88 SSeepptteemmbbrree 11447744.. IIll ééttaaiitt uunn ppooèèttee eett uunn ddrraammaattuurrggee iittaalliieenn.. IIll aa ééttuuddiiééee llee ddrrooiitt àà FFeerrrraarraa,,mmaaiiss iill aa aabbaannddoonnnnéé sseess ééttuuddeess ppoouurr ssuuiivvrree cceeuuxx ddee ssoonn tteemmppss.. IIll eesstt mmoorrtt àà FFeerrrraarraa llee 66 jjuuiilllleett 11993333..
 • 13. LLee cchheeff--dd’’ooeeuuvvrree dd’’AArriioossttoo eesstt ll’’OOrrllaannddoo FFuurriioossoo ,, ppooèèmmee cchheevvaalleerreessqquuee ppuubblliiéé eenn 11553322 eett iill rraaccccoonnttee ll’’hhiissttoorriiee ddee llaa gguueerrrree eennttrree lleess ccrrééttiieennss eett lleess mmuussuullmmaannss,, llaa mmoouurr eennttrree OOrrllaannddoo eett AAnnggeelliiccaa eett llaa ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa ffaammiillllee DD’’EEssttee..
 • 14. AAlleessssaannddrroo MMaannzzoonnii eesstt nnéé aa MMiillaannoo eenn 11778855 ooùù iill eesstt mmoorrtt eenn 11887733.. IIll eesstt uunn ddeess rreepprréésseennttaannttss lleess pplluuss iimmppoorrttaannttss dduu RRoommaannttiissmmee aapprrèèss ssaa ccoonnvveerrssaassiioonn aauu ccaatthhoolliicciissmmee,, MMaannzzoonnii aabbaannddoonnnnee ssaa ffoorrmmaattiioonn NNééooccllaassssiiqquuee eett eemmbbrraassssee llee ssttyyllee rroommaannttiiqquuee.. LLee bbuutt ddee MMaannzzoonnii eesstt cceelluuii ddee ccoommppoosseerr ddeess ooeeuuvvrreess aavveecc uunnaa vvaalleeuurr éédduuccaattiivvee eett ccaappaabbllee ddeess éémmoottiioonnss ffoorrtteess ddaannss llee lleecctteeuurr eenn uuttiilliissaanntt uunn llaannggaaggee ssiimmppllee.. DDaannss sseess ooeeuuvvrreess ,, iill eexxpprriimmee ddeess sseennttiimmeennttss ppaattrriioottiiqquueess éélleevvééss ccoommmmeess llaa jjiiuussttiiccee ,, llaa lliibbeerrttéé eett ll’’aammoouurr ddee llaa ppaattrriieess ,, aaccccoommppaaggnnééss dd’’uunnee pprrooffoonnddee ffooii rreelliiggiieeuussee..
 • 15. II PPRROOMMEESSSSII SSPPOOSSII :: eesstt llee rroommaann hhiissttoorriiqquuee llee pplluuss ccééllèèbbrree ddee llaa lliittttéérraattuurree iittaalliieennnnee ppuubblliiéé ppoouurr llaa pprreemmiieerr ffooiiss eenn 11882277 mmaaiiss cc’’eesstt dduu 11884422 llaa vveerrssiioonn ffiinnaallee..MMaannzzoonnii uuttiilliissee uunnee llaanngguuee aacceessssiibbllee àà ttoouuss:: llaa llaanngguuee ttoossccaannee.. LLee rroommaann ssee ddéérroouullee eenn LLoommbbaarrddiiaa eett rraaccoonnttee ll’’hhiissttoorriiee ddeess pprriinncciippaauuxx pprroottaaggoonniisstteess ddee ll’’ooeeuuvvrree :: RReennzzoo eett LLuucciiaa.. LLaa PPrroovvvviiddeennccee ss’’eesstt llee vvrraaii pprroottaaggoonniissttee dduu rroommaann :: llaa mmaaiinn ddee DDiieeuu qquuii aaiiddee lleess hhoommmmeess eett qquuii cchheerrcchhee àà aammèènnee ll’’uummaanniittéé ssuurr llee ddrrooiitt cchheemmiinn..
 • 16. GGllii IINNNNII SSAACCRRII:: IIll eesstt uunn rreeqquueeiill ddee ssiixx hhyymmnneess ééccrriitteess eennttrree 11881122 eett 11882222 eett iill eesstt llaa pprreemmiièèrree ooeeuuvvrree ddee llaa ccoonnvveerrssiioonn dduu ppooèèttee aayyaanntt ,, ccoommmmee tthhèèmmee lliittttéérraaiirree,, lleess pprriinncciippaalleess ffeetteess lliittuurrggiiqquueess dduu CCaatthhoolliicciissmmee..
 • 17. GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii,, eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee llee pplluuss ggrraanndd ppooèèttee iittaalliieenn dduu XXIIXXee ssiièèccllee eett uunnee ddeess pplluuss iimmppoorrttaanntteess ffiigguurreess ddee llaa lliittttéérraattuurree mmoonnddiiaallee aaiinnssii qquuee dduu rroommaannttiissmmee lliittttéérraaiirree..
 • 18. LL''IInnffiinnii ((eenn iittaalliieenn ““ll''IInnffiinniittoo””)) eesstt uunn ccééllèèbbrree ppooèèmmee ddee GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii ééccrriitt ddaannss lleess aannnnééeess ddee llaa jjeeuunneessssee dduu ppooèèttee àà RReeccaannaattii ((IIttaalliiee)),, ssaa vviillllee ddee nnaaiissssaannccee..
 • 19. ""TToouujjoouurrss cchheerr ppoouurr mmooii,, cc''ééttaaiitt cceettttee ccoolllliinnee ssoolliittaaiirree,, eett cceettttee ccoouuvveerrttuurree,, qquuii aa ttaanntt dduurreerr LL''hhoorriizzoonn ssaannss ffiinn.. MMaaiiss ccoommmmee jjee ssuuiiss aassssiiss eett rreeggaarrddee,, ssaannss lliimmiittee eessppaacceess aauu--ddeellàà,, eett ssuurrhhuummaaiinn ssiilleenncceess,, eett llee pplluuss pprrooffoonndd ccaallmmee JJee ppeennssaaiiss qquuee jjee pprréétteennddss,, ssii cc''eesstt jjuussttee ppoouurr llee ccoeoeuurr eesstt aaccccaabblléé.. EEtt ccoommmmee llee vveenntt JJ''eenntteennddss llee bbrruuiisssseemmeenntt ddaannss lleess aarrbbrreess,, jjee ssuuiiss llee sseeuull ssiilleennccee iinnffiinnii àà cceettttee eennttrrééee ccoommppaarraanntt vvoo:: eett jjee mmee rraappppeellllee ddee ll''éétteerrnneell,, eett lleess ssaaiissoonnss mmoorrtteess,, eett ccee eett vviivvaannttee,, eett llee ssoonn ddee cceelluuii--ccii.. DDoonncc,, ddaannss ccee iimmmmeennssiittéé mmaa ppeennssééee eesstt nnooyyéé:: eett ddoouuxx nnaauuffrraaggee ddaannss cceettttee mmeerr.. »
 • 20. LLEE PPAASSSSEERREEAAUU SSOOLLIITTAAIIRREE ((eenn iittaalliieenn ““IIll ppaasssseerroo ssoolliittaarriioo””)).. TToouutt cceellaa nnee ffaaiitt qquuee rreennddrree eennccoorree pplluuss bbeellllee eesstt llaa ssiimmiilliittuuddee eennttrree llee ppooèèttee eett ll''ooiisseeaauu ssoolliittaaiirree.. LLeeooppaarrddii eesstt qquuee,, eenn rraaiissoonn ddee llaa ssiittuuaattiioonn ddee llaa ddoouulleeuurr eexxiisstteennttiieellllee ooùù vveerrssaa.. DDoouulleeuurr mmuugguueett,, aanniimmaall,, eett ddoonncc nnee rreeççooiitt ppaass qquu''iill nnee ppeeuutt ppaass pprroouuvveerr,, ssee sseennttaanntt pplluuss hheeuurreeuuxx.. GGrriivveess « SSuurr llee ssuurr llee ssoommmmeett ddee llaa ttoouurr aannttiiqquuee,, LLee mmuugguueett,, llaa ccaammppaaggnnee SSiinnggiinn aalllleerr jjuussqquu''àà ccee qquuee lleess mmûûrreess ddee jjoouurr;; EEtt eerrrree hhaarrmmoonniiee ddee cceettttee vvaallllééee…… »
 • 21. GGiioossuuèè CCaarrdduuccccii eesstt nnéé àà VVaallddiiccaasstteelllloo ddee PPiieettrraassaannttaa llee 2277 jjuuiilllleett 11883355.. IIll ééttaaiitt uunn ppooèèttee eett uunn ééccrriivvaaiinn iittaalliieenn eett eenn 11990066 iill aa rreecceevvuu llee PPrriixx NNoobbeell ddee llaa LLiittttéérraattuurree.. IIll ééttuuddiiee llee llaattiinn aavveecc ssoonn ppèèrree eett llaa lliittttéérraattuurree àà ll’’ééccoollee.. IIll eesstt mmoorrtt àà BBoollooggnnaa llee 1166 fféévvrriieerr 11990077..
 • 22. LLeess ‘‘OOddii BBaarrbbaarree’’ ddee CCaarrdduuccccii eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ééccrriittss eenn iittaalliieenn eennttrree 11887733 eett 11889933.. IIll rreepprréésseennttee uunnee tteennttaattiivvee ddee rreepprroodduuiirree lleess mmeessuurreess qquuaannttiittaattiivveess dduu vveerrss ggrreecc eenn iittaalliieenn..
 • 23. LLeess ‘‘RRiimmee NNuuoovvee’’ eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ddee CCaarrdduuccccii ééccrriittss eennttrree 11886611 eett 11888877,, ddiivviisséé eenn nneeuuff lliivvrreess..
 • 24. GGiioovvaannnnii PPaassccoollii ((nnéé llee 3311 ddéécceemmbbrree 11885555 àà SSaann MMaauurroo ddii RRoommaaggnnaa ddaannss llaa pprroovviinnccee ddee FFoorrllìì--CCeesseennaa eenn ÉÉmmiilliiee--RRoommaaggnnee,, IIttaalliiee -- mmoorrtt llee 66 aavvrriill 11991122 àà BBoollooggnnee)) eesstt uunn ppooèèttee iittaalliieenn ddee llaanngguuee llaattiinnee eett iittaalliieennnnee..
 • 25. IIll FFaanncciiuulllliinnoo eesstt uunn ttrraavvaaiill ddee ppââttuurraaggee eenn 2200 cchhaappiittrreess.. CCeellllee dduu jjeeuunnee eennffaanntt eesstt uunnee mmééttaapphhoorree qquuii eemmbbrraassssee llaa llaanngguuee eett llaa mmoorraalliittéé ddee llaa ppooééssiiee,, pprréécciissaanntt qquuee llaa ccoonnnnaaiissssaannccee eesstt iinnssaaiissiissssaabbllee ffaaccee ddee llaa ppeennssééee pphhiilloossoopphhiiqquuee eett sscciieennttiiffiiqquuee.. CCee ttrraavvaaiill aa iinnssppiirréé llee ffiillmm ‘‘ PPeetteerr--PPaann’’..
 • 26. Eugenio Montale est né àà GGeennoovvaa eenn 11889966 eett iill eesstt mmoorrtt àà MMiillaannoo llee 11998811..PPoouurr llee ppooèèttee llaa rrééaalliittéé eesstt ccaarraaccttéérriissééee ppaarr uunnee ffrraaccttuurree iinn iinngguuéérriissssaabbllee eennttrree ll’’iinnddiivviidduu eett llee mmoonnddee ,, pprroovvooqquuaanntt uunn mmaallaaiissee eexxiisstteennttiieell.. LLee ppooèèttee nn’’yy rreennoonncceerraa eett vvaa àà llaa rreecchheerrcchhee dd’’uunnee eerreeuurr ddee llaa nnaattuurree qquuii eemmppeecchhee ll’’hhoommmmee dd’’aarrrriivveerr àà llaa vvéérriittéé..
 • 27. OOSSSSII DDII SSEEPPPPIIAA:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee 2233 ppoommeess ppuubblliiee eenn 11992255.. LLeess OOSSSSII DDII SSEEPPPPIIAA ssoonntt uunnee mmeettaapphhoorree uuttiilliisseeee ppoouurr ddeeccrriirree ll’’hhoommmmee,, qquuii ddeevveennuu aadduullttee ss eellooiiggnnee dduu bboonnhheeuurr ppaarrmmii lleess jjeeuunneess ,, llaa ddoouulleeuurr ssuurr llaa tteerrrree ccoommmmee uunn ooss ddee sseeiicchhee iinnuuttiillee..
 • 28. LLEE OOCCCCAASSIIOONNII:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ddééddiiéé àà uunnee ffeemmmmee mmyyssttéérriieeuussee eett ppuubblliiéé eenn 11993399 aapprrèèss llee ddéécclleenncchheemmeenntt ddee llaa SSeeccoonnddee GGuueerrrree MMoonnddiiaallee ddaannss llee qquueell ll’’uunniivveerrssee ppooééttiiqquuee ddee MMoonnttaallee aappppaarraaiitt ssoommbbrree,, ssaannss eessppooiirr eennffaaiitt,, ttoouutt ccee qquuii eennttoouurree llee ppooééttee eesstt rreeggaarrddee aavveecc ppiittiiéé eett ccoommppaassssiioonn..
 • 29. LLAA BBUUFFEERRAA:: eesstt uunn rreeccuueeiill ddee ppooèèmmeess ppuubblliiéé eenn 11995566 qquuii mmoonnttrree uunn MMoonnttaallee ttrrèèss ppeessssiimmiissttee ppaarr rraappppoorrtt àà ll’’hhiissttooiirree mmaaiiss llaa ““ffeemmmmee aannggee”” ssaauuvvee ll’’aammeedduu ppooééttee..